CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP “MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG” PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP “MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG” PDF":

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 57 BÀI THỰC HÀNH SỐ 6 pptx

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 11 NÂNG CAO - BÀI 57 BÀI THỰC HÀNH SỐ 6 PPTX

2. Hoỏ cht 1,2-icloetan hoc clorofom Dung dch NaOH 10% HCl Glixerol Dung dch phenol bóo ho Dung dch NaOH 20% HNO3 Dung dch CuSO4 5% Etanol Dung dch nc brom III -T chc hot ng dy hc Chia HS thnh cacvs nhúm thc hnh nh Trừơng THPT Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy hãy cùng nhau chia sẻ .ngân hàng câu hỏi , giáo án , kinh nghiệm

4 Đọc thêm

cuoc khan hoang o dang trong

CUOC KHAN HOANG O DANG TRONG

TRANG 1 MÔN: L CH S Ị Ử _GIÁO VIÊN: BÙI THỊ PHƯƠNG LINH_ TRANG 2 SÔNG GIANH SÔNG GIANH ĐÀ NG NG O ÀI ĐÀ NG TR ONG LƯỢC ĐỒ ĐÀNG TRONG, ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVI TRANG 3 S«ng Gianh Đ ÀN G NG O[r]

19 Đọc thêm

Định hướng công tác thẩm định tài chính dự án tại Vietcombank - 6 potx

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI VIETCOMBANK - 6 POTX

chế, chính sách về quản lý đầu tư, về tính công khai trong hoạt động của các doanh nghiệp, về các quy định trong hoạt động tín dụng,…còn rất yếu nên đã gây trở ngại cho hoạt động thẩm định. Ngoài ra, công tác thẩm định dự án cũng đang gặp một số khó khăn về chính sách trong thực hiện cho vay, đặc biệt là vấn đề bảo đảm tiền vay. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comTình trạng thiếu trung thực và năng lực hạn chế của các chủ đầu tư Việc lập dự án đầu tư được thực hiện theo thông tư số 09/HĐBT/VPTĐ ngày 21/9/96 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập và thẩm định dự án đầu tư. Nội dung của dự án theo quy định gồm 11 nội dung cụ thể nhưng trên thực tế, phần lớn các dự án khả thi mà ngân hàng tiến hành thẩm định đã không lập đầy đủ theo các nội dung hướng dẫn. Và nguyên nhân thứ hai từ phía chủ đầu tư là kiến thức của khách hàng xin tài trợ về quản lý kinh doanh, về pháp luật còn thấp, trình độ lập dự án còn yếu dẫn tới dự án thiếu chính xác, thiếu căn cứ khoa học, đã gây nên không ít khó khăn cho công tác thẩm định dự án nói chung và công tác thẩm định tài chính dự án nói riêng. Vì vậy, chất lượng thẩm định tài chính dự án cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Ngoài ra, có những dự án khả thi nhưng do năng lực điều hành sản xuất kinh doanh của chủ đầu tư kém, việc sử dụng vốn vay sai mục đích dẫn đến hậu quả là dự án khả thi nhưng khi thực hiện lại không thành công. Và cũng có trường hợp chủ dự án là giám đốc các công ty tư nhân, công ty TNHH gặp tai nạn bất ngờ, không có người thay thế chịu trách nhiệm thì mặc dù dự án có khả thi như thế nào, Ngân hàng vẫn phải chịu rủi ro đó. Đồng thời chất lượng thẩm định dự án bị ảnh hưởng. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc Ngân hàng ngại cho vay đối với các thành phần này. Và vì vậy, nhiều khi
Xem thêm

12 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON TẠI TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON TẠI TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

Công ty mẹ thông qua người ñại diện ñể tăng cường giám sát,chỉnh tỷ lệ quyết ñịnh ñầu tư tài chính vào các công ty con, công tyñánh giá việc thực hiện và quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận vàliên kết của các cấp quản lý theo hướng tăng tỷ lệ quyết ñịnh.phân phối lợi nhuận trên vốn góp của mình tại ñơn vị:3.2.2.3. Hoàn thiện công tác quản lý tài sảnPhân cấp trong việc chủ ñộng mua sắm, thanh lý, chuyển- Sử dụng phương thức giao khối lượng doanh thu dựa vàonăng lực thi công thực tế của ñơn vị;nhượng, cầm cố, thế chấp tài sản thuộc quyền quản lý của ñơn vị trênnguyên tắc hiệu quả, ñúng thủ tục theo quy ñịnh; Áp dụng phương- Thực hiện giao chỉ tiêu doanh thu kế hoạch ñến từng ñơn vịñể các ñơn vị có ñộng lực phấn ñấu;pháp khấu hao linh hoạt ñối với TSCĐ; Quy ñịnh nhượng bán, thanhlý tài sản, thiết bị do công ty mẹ ñầu tư tại ñơn vị hợp lý.3.2.2.4. Xây dựng chính sách quản lý ñể thu hồi tốt công nợphải thuCần ñổi mới công tác quản lý công nợ phải thu tại Tổng Côngty và các ñơn vị:- Rà soát lại tất cả các khoản công nợ phải thu; Sắp xếp các
Xem thêm

Đọc thêm

Luận văn:Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính theo mô hình công ty mẹ - công ty con tại tổng công ty CP xây dựng điện Việt Nam ppt

LUẬN VĂN:HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON TẠI TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM PPT

Bộ máy chuyên môn nghiệp vụ của Công ty mẹ chưa thể thực hiện hai chức năng: Quản lý ñiều hành sản xuất kinh doanh và quản lý ñầu tư tài chính vào các công ty thành viên. Bộ máy quản lý tại các công ty con cồng kềnh, năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức kinh doanh và quản lý hạn chế, khó bắt kịp yêu cầu trong tình hình mới. Đây là một trở ngại lớn trong việc triển khai các chương trình quản lý hiện ñại vào doanh nghiệp, là tác nhân gây lãng phí, làm giảm hiệu quả kinh doanh của ñơn vị và cả tổ hợp. Người ñại diện, Chủ sở hữu vốn chưa có vai trò tự quyết ñịnh dẫn ñến tình trạng buông lõng quản lý, thừa hành nhiệm vụ theo kiểu hình thức, kém hiệu quả. 2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém hiện tại trong cơ chế quản lý tài chính tổ hợp VNECO Tổng Công ty rất lúng túng khi xây dựng ñiều lệ tổ chức hoạt ñộng, quản lý tài chính, làm cho việc triển khai thực hiện chậm, kéo dài và phải ñiều chỉnh nhiều lần do chưa có sự hướng dẫn của Nhà nước. Việc chuyển ñổi mô hình hoạt ñộng của Tổng công ty chưa ñi vào thực chất, chưa có chiều sâu, vừa triển khai thí ñiểm, vừa thăm dò, mò mẫm. Công ty mẹ cũng chưa tìm ra các giải pháp ñồng bộ ñể phát triển toàn diện tổ hợp, tạo bước ñột phá ñi lên cho toàn tổ hợp. Năng lực sản xuất của công ty mẹ tập trung toàn bộ vào các ñơn vị thành viên nên Công ty mẹ rất khó tự chủ trong việc thực thi các chỉ tiêu kinh doanh và tài chính nếu các ñơn vị thành viên yếu về năng lực sản xuất, năng lực tài chính. - 18 -
Xem thêm

13 Đọc thêm

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính theo mô hình công ty mẹ công ty con tại tổng công ty CP xây dựng điện việt nam

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ CÔNG TY CON TẠI TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

khai nhanh, tập mọi trung nguồn lực ñầu tư hoàn thành sớm ñưa vào khai thác, tạo nguồn thu ñể tiếp tục triển khai các dự án khác; Tuyệt - 21 - ñối chưa triển khai dự án khi công tác chuẩn bị ñầu tư chưa hoàn thiện, nguồn vốn bố trí cho dự án chưa chuẩn bị ñầy ñủ; Điều chỉnh tỷ lệ và mức quyết ñịnh ñầu tư dự án ñối với các cấp quản lý 3.2.2.2. Tăng cường quản lý vốn ñầu tư tài chính Hoàn thiện ban hành quy chế người ñại diện phần vốn tại các ñơn vị thành viên; Thực hiện cơ cấu lại danh mục ñầu tư, ñịnh hướng và khuyến khích các ñơn vị thành viên niêm yết cổ phiếu; Quy ñịnh tỷ lệ nắm giữ cổ phần trong cán bộ quản lý tại ñơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hoạt ñộng tại ñơn vị thành viên; Điều chỉnh tỷ lệ quyết ñịnh ñầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết của các cấp quản lý theo hướng tăng tỷ lệ quyết ñịnh. 3.2.2.3. Hoàn thiện công tác quản lý tài sản Phân cấp trong việc chủ ñộng mua sắm, thanh lý, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp tài sản thuộc quyền quản lý của ñơn vị trên nguyên tắc hiệu quả, ñúng thủ tục theo quy ñịnh; Áp dụng phương pháp khấu hao linh hoạt ñối với TSCĐ; Quy ñịnh nhượng bán, thanh lý tài sản, thiết bị do công ty mẹ ñầu tư tại ñơn vị hợp lý. 3.2.2.4. Xây dựng chính sách quản lý ñể thu hồi tốt công nợ phải thu Cần ñổi mới công tác quản lý công nợ phải thu tại Tổng Công ty và các ñơn vị: - Rà soát lại tất cả các khoản công nợ phải thu; Sắp xếp các khoản phải thu của các khách hàng phù hợp; Làm rõ nguyên nhân và giải pháp ñể thu nợ ñúng hạn; Lên kế hoạch và quy ñịnh cụ thể các mức lãi suất ñối với nợ khó thu hồi; Đưa ra biện pháp thu hồi các
Xem thêm

13 Đọc thêm

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " potx

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " POTX

chiều là họ đốt vải vụn. Mùi bốc lên khét lẹt như mùi đốt lốp cao su, rất khó thở. Khói bụi theo chiều gió bay sang thôn chúng tôi khiến người già, trẻ con ho hen”. Bên cạnh đó, bệnh phổi do nhiễm bụi xơ vải là điều ám ảnh nhất đối với những người phải thường xuyên tiếp xúc với vải vụn. Tuy nhiên đối với những ai phải mưu sinh bằng vải vụn thì dù biết là ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng họ vẫn lờ đi để kiếm sống. Các cán bộ y tế khẳng định: “Những người làm vải vụn phải sống chung với bụi bặm nên đến hơn 50% số người có nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp gấp hơn chục lần người bình thường”. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Đà Nẵng cũng cho biết, việc tái chế rác thải của thành phố trong những năm qua còn nhiều hạn chế do lâu nay không thực hiện phân loại rác nên tất cả rác (bao gồm vải vụn từ các ngành dệt may) đều được thực hiện chung một biện pháp xử lý duy nhất là chôn xuống đất. Biện pháp này là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm cho môi trường sinh thái, nhất là môi trường nước ngầm và ảnh hưởng đến môi trường không khí. Tiếp đến, thành phố cũng phải dành ra một diện tích đất khá lớn (bãi rác Khánh Sơn) để chôn lấp rác và một khoản chi phí khá lớn cho việc chuyển rác từ nội thành đến các bãi rác. I.3. Bài học kinh nghiệm trong việc tái chế vải vụn ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam Là một trong những quốc gia chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu cho các hãng thời trang danh tiếng của phương Tây, Bangladesh có hơn 4.500 xưởng may mặc và thải ra mỗi ngày hàng tấn vải vụn. Chỉ có một công ty đứng ra thu gom số vải vụn này để tạo ra những sản phẩm rẻ tiền phục vụ cho thị trường nội địa.Trước tình hình 4đó, ông Tauhid Bin Salam - chủ công ty Classical Handmade Produts Bangladesh - đã tìm ra một biện pháp hữu hiệu nhằm “thanh toán” hết loại phế liệu gây ô nhiễm môi trường này và đó là dùng chúng làm thảm để xuất khẩu. Hay, hàng năm, Santa Barbara County thải ra hơn 11 triệu kg quần áo cũ và rác thải dệt may. Lượng rác thải này chủ yếu đem đi chôn lấp nhưng giải pháp này gây tốn không gian của địa phương. Giải pháp Dệt thải cung cấp một giải pháp thay thế
Xem thêm

12 Đọc thêm

Đề tài: Những giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp bánh cao cấp Bảo Ngọc doc

ĐỀ TÀI: NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP BÁNH CAO CẤP BẢO NGỌC DOC

TRANG 1 ĐỀ TÀI NH ỮNG GIẢI PHÁP HO ÀN THI ỆN H Ệ THỐNG K ÊNH PHÂN PH ỐI SẢN PH ẨM CỦA DOANH NGHIỆP BÁNH CAO C ẤP BẢO NGỌC TRANG 2 ĐỀ TÀI NH ỮNG GIẢI PHÁP HO ÀN THI ỆN H Ệ THỐNG K ÊNH PHÂ[r]

2 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: ĐỊA LÝ ĐỀ 21 docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: ĐỊA LÝ ĐỀ 21 DOCX

77.358,3 101.043,7 116.065,7 134.754,5 Chăn nuôi 3.701,0 16.168,2 19.287,0 24.960,2 34.456,6 45.225,6 Dịch vụ nông nghiệp 572,0 2545,6 2.707,0 3.036,6 3.432,7 3.362,3 Anh (chị) hãy: 1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp phân theo ngành giai đoạn 1990 - 2005. 2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp trong thời gian kể trên. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Phân tích những điều kiện thuận lợi phát triển ngành thủy sản ở nước ta. Tại sao ngành đánh bắt hải sản lại phát triển mạnh ở Duyên hải Nam Trung Bộ? Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp lớn nhất trong các vùng của cả nước (Năm 2005 chiếm 55,6 % giá trị sản lượng công nghiệp của cả nước)? Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT TIÊN SỐ 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II, NĂM 2013 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C
Xem thêm

1 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN LA RESIDENCE

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN LA RESIDENCE

ườTrKhoá luận tốt nghiệpGVHD: Th.S. Hồ Khánh Ngọc BíchPHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong những năm vừa qua, ngành du lịch nước ta đã phát triển khá mạnh,không chỉ phục vụ du khách khắp mọi miền đất nước mà còn phục vụ du kháchquốc tế. Theo đó một loạt cơ sở lưu trú du lịch ra đời từ các khách sạn đạt chuẩncho đến các khách sạn có đẳng cấp từ một đến năm sao, các biệt thự, căn hộ, làngcKhọdu lịch, nhà nghỉ…xuất hiện ngày càng nhiều với đầy đủ tiện nghi và dịch vụ để đápứng mọi nhu cầu của du khách.Ngày nay, khi nền kinh tế đất nước đã có những bước chuyển mới, vớinhững thành quả đạt được cùng với những tiến bộ về trình độ văn hóa, nhận thức thìmức sống của người dân ngày càng được nâng cao. Khi mức sống được nâng caothì nhu cầu của con người cũng thay đổi. Nó không còn là nhu cầu “cơm no áo ấm”inhnữa mà thay vào đó là nhu cầu “ăn ngon mặc đẹp”. Chính vì vậy đòi hỏi của conngười về chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa nói chung và những ngành dịch vụ
Xem thêm

102 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II, NĂM 2013 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C ĐỀ 21 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II, NĂM 2013 MÔN: ĐỊA LÍ; KHỐI: C ĐỀ 21 POT

77.358,3 101.043,7 116.065,7 134.754,5 Chăn nuôi 3.701,0 16.168,2 19.287,0 24.960,2 34.456,6 45.225,6 Dịch vụ nông nghiệp 572,0 2545,6 2.707,0 3.036,6 3.432,7 3.362,3 Anh (chị) hãy: 1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp phân theo ngành giai đoạn 1990 - 2005. 2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp trong thời gian kể trên. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Phân tích những điều kiện thuận lợi phát triển ngành thủy sản ở nước ta. Tại sao ngành đánh bắt hải sản lại phát triển mạnh ở Duyên hải Nam Trung Bộ? Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp lớn nhất trong các vùng của cả nước (Năm 2005 chiếm 55,6 % giá trị sản lượng công nghiệp của cả nước)? Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT TIÊN SỐ 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II, NĂM 2013 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C
Xem thêm

1 Đọc thêm

Đề Thi Thử Đại Học Khối C Địa 2013 - Phần 1 - Đề 8 ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI C ĐỊA 2013 - PHẦN 1 - ĐỀ 8 PPT

19.287,0 24.960,2 34.456,6 45.225,6 Dịch vụ nông nghiệp 572,0 2545,6 2.707,0 3.036,6 3.432,7 3.362,3 Anh (chị) hãy: 1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp phân theo ngành giai đoạn 1990 - 2005. 2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp trong thời gian kể trên. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Phân tích những điều kiện thuận lợi phát triển ngành thủy sản ở nước ta. Tại sao ngành đánh bắt hải sản lại phát triển mạnh ở Duyên hải Nam Trung Bộ? Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp lớn nhất trong các vùng của cả nước (Năm 2005 chiếm 55,6 % giá trị sản lượng công nghiệp của cả nước)? Hết Gv ra đề: Nguyễn Thế Hiệu Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT TIÊN DU SỐ 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II, NĂM 2013 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
Xem thêm

1 Đọc thêm

Đề Thi Thử Đại Học Khối C Địa Lý 2013 - Phần 1 - Đề 8 docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI C ĐỊA LÝ 2013 - PHẦN 1 - ĐỀ 8 DOCX

19.287,0 24.960,2 34.456,6 45.225,6 Dịch vụ nông nghiệp 572,0 2545,6 2.707,0 3.036,6 3.432,7 3.362,3 Anh (chị) hãy: 1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp phân theo ngành giai đoạn 1990 - 2005. 2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp trong thời gian kể trên. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Phân tích những điều kiện thuận lợi phát triển ngành thủy sản ở nước ta. Tại sao ngành đánh bắt hải sản lại phát triển mạnh ở Duyên hải Nam Trung Bộ? Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp lớn nhất trong các vùng của cả nước (Năm 2005 chiếm 55,6 % giá trị sản lượng công nghiệp của cả nước)? Hết Gv ra đề: Nguyễn Thế Hiệu Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT TIÊN DU SỐ 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II, NĂM 2013 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
Xem thêm

1 Đọc thêm

Đề Thi Thử Đại Học Hóa 2013 - Phần 7 - Đề 18 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC HÓA 2013 PHẦN 7 ĐỀ 18 POT

chất rắn (B) và hỗn hợp hơi (C), từ (C) chưng cất được (D), (D) tham gia phản ứng tráng gương cho sản phẩm (E), (E) tác dụng với NaOH lại thu được (B). Công thức cấu tạo của (A) là: A. HCOOCH2-CH=CH2 B. HCOOCH=CH-CH3 C. HCOOC(CH3)=CH2 D. CH3COOCH=CH2 Câu 32: Đun nóng 0,1 mol chất hữu cơ X với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được 13,4 gam muối của một axit hữu cơ Y và 9,2 gam một rượu đơn chức. Cho rượu đó bay hơi ở 1270C và 600 mmHg thu được thể tích là 8,32 lít. ( Na = 23, O = 16, H = 1). Công thức cấu tạo của X là: A. C2H5OOC-COOC2H5
Xem thêm

5 Đọc thêm

Đề thi thử đại học môn toán năm 2012_Đề số 17 doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2012 ĐỀ SỐ 17 DOC

V ad D BMNS Câu V: Xét hàm số: 2( ) cos 2 , .2     xxf x e x x x R ( ) sin 1   xf x e x x( ) 1 cos 0,      xf x e x x R  f (x) là hàm số đồng biến và f (x) = 0 có tối đa một nghiệm. Kiểm tra thấy x = 0 là nghiệm duy nhất của f

4 Đọc thêm

Quá trình diễn biến, thực trạng và xu thế cơ cấu giống lúa ở Việt Nam

QUÁ TRÌNH DIỄN BIẾN THỰC TRẠNG VÀ XU THẾ CƠ CẤU GIỐNG LÚA Ở VIỆT NAM

Một trong số những kết quả nghiên cứu thí nghiệm của Viện lúa ĐBSCL cho thấy có thể tăng thu nhập cho người nông dân trồng lúa bằng đa dạng hóa cây trồng trước hết ngay trên đất lúa. Chúng tôi đã làm hàng chục thí nghiệm ngoài đồng ở vùng này, kết hợp với nghiên cứu tổng kết kinh nghiện của nông dân và tham khảo kết quả nghiên cứu của cơ quan bạn. Nhiều nghiên cứu sinh làm đề tài cho luận án thạc sỹ, tiến sỹ có kết quả tốt. Tuy nhiên, những kết quả này chưa thể góp phần giữ được đa canh trên nền lúa, do yêu cầu sản xuất nhiều thóc cho an ninh lương thực. Về giá trị sản lượng lúa gạo, về mặt chất lượng dinh dưỡng, nhất là hàm lượng đạm, sinh tố…nói chung giống địa phương cho gạo cao hơn giống mới; về mặt thị hiếu thì giống lúa mới được ưa chuông hơn, vì hợp với thị hiếu của nhiều người tiêu dùng về hình dạng thon dài, trắng, mềm cơm. Tuy nhiên, giống lúa cho gạo đặc sản có thể đặc trưng cho “thương hiệu” lúa gạo Việt Nam thì lại thấy ở tập đoàn giống lúa địa phương, như lúa Tám thơm, Di hương, Dự lún ở phía Bắc; giống Nàng thơm, Nàng hương Chợ Đào, Tàu hương, Móng chim rơi ở miền Nam. Trong giai đoạn này có nhiều mô hình và kết quả sản xuất rất đáng được nghiên cứu tổng kết và nâng cao làm tài liệu tham khảo cho nền nông nghiệp thích nghi khi mà biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, nước biển dâng làm ngập dần dần vùng lúa ĐBSCL và những nơi có điều kiện tương tự. Về sản xuất lúa, không những ta cần những giống lúa chín sớm và chín cực sớm để tăng vụ và né tránh những điều kiện bất thuận, mà còn cần cả những giống lúa sống chung với lũ như lúa nước sâu và lúa nổi, và những vụ cây trồng luân canh, xen canh. Từ 1985 đến 1999 Năng suất lúa đạt từ 3,5 - 4,05 tấn/ha, tăng thêm 1 tấn, nhưng mất khoảng 15 năm. Diện tích gieo trồng tăng từ 6 triệu lên 7,7 triệu ha; sản lượng lúa tăng từ 19,5 đến 31 triệu tấn. Hệ số tăng vụ đạt 1,4 đến 1,7, hay tỷ lệ ruộng làm 2 vụ lúa/ năm tăng. Đã có nơi làm trên 2 vụ lúa 1 năm, như ở cánh đồng thuộc tỉnh Long An, trên đường đi TP Hồ Chí Minh có thể nhìn thấy lúc nào cũng có lúa chín vàng, lúc nào cũng thấy lúa xanh thời kỳ con gái, xanh đậm ở thời kỳ đứng cái. Bắt đầu từ năm 1989 trở đi, hay sau đổi mới (1986) 3 năm, Việt Nam ta trở thành một nước xuất khẩu gạo bền vững, nói chung năm sau cao hơn năm trước, đều giữ mức xuất
Xem thêm

5 Đọc thêm

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 - Cô Mai Phương.

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 - CÔ MAI PHƯƠNG.

Dưới đây là đề thi thử trung học phổ thông quốc gia 2016 của cô Mai Phương. Một trong những người luyện thi tiếng anh tốt nhất Thủ đô. Dưới đề cô cũng đã cung cấp luôn đáp án để các bạn tiện theo dõi.

12 Đọc thêm

Kểm tra học kì II 2010-2011 Môn : Vật lý lớp 10 - Đề số : 10B A003 pptx

KỂM TRA HỌC KÌ II 2010-2011 MÔN : VẬT LÝ LỚP 10 - ĐỀ SỐ : 10B A003 PPTX

9). Trong hệ toạ độ (P, T) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích: A). Đường hypebol. B). Đường thẳng nếu kéo dài thì không đi qua gốc toạ độ. Điểm TN: Điểm TL: Tổng điểm: C). Đường thẳng nếu kéo dài thì đi qua gốc toạ độ. D). Đường thẳng cắt trục áp suất tại điểm P = P0 . 10). Vật rắn không có tính chất nào sau đây: A). Tính dẻo. B). Tính đàn hồi. C). Có hình dạng xác định . D). Thể tích không đổi theo nhiệt độ. 11). Câu phát biểu nào sau đây không phù hợp với nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học? A). Độ tăng nội năng của vật bằng tổng công vật thực hiện được và nhiệt lượng mà vật toả ra. B). Nhiệt lượng truyền cho vật làm tăng nội năng của vật và biến thành công mà vật thực hiện. C). Năng lượng được bảo toàn. D). Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được. 12). Một băng kép gồm hai lá kim loại phẳng, ngang có độ dài và tiết diện giống nhau đ-ược ghép chặt với nhau bằng các đinh tán: lá đồng ở phía dưới, lá thép ở phía trên. Khi bị nung nóng thì băng kép này sẽ uốn cong xuống hay cong lên? Vì sao? A). Bị uốn cong lên về phía lá thép. Vì thép có hệ số nở dài lớn hơn đồng. B). Bị uốn cong xuống về phía lá đồng. Vì đồng có hệ số nở dài lớn hơn thép. C). Bị uốn cong lên về phía lá thép. Vì thép có hệ số nở dài nhỏ hơn đồng. D). Bị uốn cong xuống về phía lá đồng. Vì đồng có hệ số nở dài nhỏ hơn thép.
Xem thêm

4 Đọc thêm

3 Loại Thức Ăn Phòng Ung Thư Dạ Dày ppt

3 LOẠI THỨC ĂN PHÒNG UNG THƯ DẠ DÀY

Các loại nấm có tác dụng phòng tránh bệnh ung thư gồm có nấm đông , nấm hương, nấm kim châm và nấm mèo (mộc nhĩ). Các loại nấm này đều dễ kiếm vì nó là các loại nấm chúng ta vẫn ăn thường ngày. Trong nấm đông có chứa Polysaccharides - một chất chống ung thư hữu hiệu. Chất này còn có trong mộc nhĩ đen và mộc nhĩ trắng. Ngoài ra các chất xơ, sợi thô và can xi có trong các loại nấm cũng có tác dụng phòng tránh ung thư rất tốt, không những thế nó còn giúp nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể. 3. Súp lơ Trong súp lơ có chứa nhiều nguyên tố vi lượng molipden, chất này có khả năng ngăn chặn sự hình thành nên dicyclohexylamine nitrate - một chất gây ung thư từ đó có tác dụng phòng tránh ung thư rất hiệu quả. Các nghiên cứu liên quan đã cho thấy, trong súp lơ còn có chứa một loại men có tác dụng kích thích hoạt động của tế bào có tên sulphide. Men này có tác dụng hạn chế sự hình thành tế bào ung thư. Ăn nhiều súp lơ sẽ giúp bạn phòng tránh ung thư thực quản và ung thư dạ dày một cách có hiệu quả.
Xem thêm

3 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH KINH TẾ VI MÔ

GIÁO TRÌNH KINH TẾ VI MÔ

nguyên tắc số lượng các loại hàng hóa được sản xuất ra trong một nền kinh tế nào đó phảiphù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.(2) Sản xuất như thế nào? Có rất nhiều cách thức sản xuất khác nhau. Thí dụ, để tạora một bể bơi ta có thể dùng một máy ủi trong vòng một ngày hay 30 người công nhân vớidụng cụ thô sơ trong vòng một tuần. Việc thu hoạch trong nông nghiệp có thể được thựchiện bằng tay hay bằng máy tùy theo sự lựa chọn của người nông dân. Áo quần có thể đượcmay tại nhà hay cũng có thể được may ở các nhà máy với dây chuyền công nghiệp. Lựachọn cách thức sản xuất từng loại sản phẩm một cách hiệu quả nhất cũng là câu hỏi đặt racho các quốc gia trên thế giới.(3) Sản xuất cho ai hay phân phối như thế nào? Ngay cả khi ta có thể sản xuất cái màngười tiêu dùng cần nhất, ta cũng phải tính toán đến việc phân phối cho ai vì việc phân phốicó liên quan hết sức mật thiết đến thu nhập, sở thích, v.v. Trong hầu hết các nền kinh tế, vấnđề phân phối cũng hết sức phức tạp. Một câu hỏi tổng quát là liệu chúng ta có nên phân phốihàng hóa nhiều cho người giàu hơn cho người nghèo hay ngược lại?II. MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU KINH TẾCó rất nhiều mô hình nghiên cứu kinh tế được sử dụng. Các giả thiết được sử dụngvà mức độ chi tiết của các mô hình này phụ thuộc rất lớn vào tính chất của vấn đề đang đượcnghiên cứu. Thí dụ, các mô hình kinh tế được sử dụng để nghiên cứu các hoạt động kinh tếcủa một quốc gia có lẽ phải được xem xét ở phạm vi tổng thể và phức tạp hơn việc giải thíchsự vận động của giá cả của một hàng hóa nào đó. Mặc dù có sự khác biệt này, các mô hìnhkinh tế bao gồm ba yếu tố chủ yếu sau: (i) giả thiết về các yếu tố khác không thay đổi; (ii)giả thiết là những người đưa ra quyết định luôn nhằm tối ưu hóa một cái gì đó; và (iii) có sựphân biệt rạch ròi giữa các vấn đề thực chứng và các vấn đề chuẩn tắc.II.1.GIẢ THIẾT VỀ CÁC YẾU TỐ KHÁC KHÔNG ĐỔIGiống như hầu hết các ngành khoa học khác, các mô hình nghiên cứu kinh tế luôn cố gắngphác họa các mối liên hệ mang tính tương đối. Một mô hình nghiên cứu về thị trường lúagạo chẳng hạn có lẽ sẽ cố gắng giải thích sự biến động của giá cả lúa gạo bằng cách sử dụng
Xem thêm

234 Đọc thêm

Cùng chủ đề