THI HSG THÀNH PHỐ 2010 – 2011 VÒNG 1 POTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "THI HSG THÀNH PHỐ 2010 – 2011 VÒNG 1 POTX":

THIẾT BỊ NGƯNG TỤ - DÀN NGƯNG GIẢI NHIỆT BẰNG KHÔNG KHÍ potx

THIẾT BỊ NGƯNG TỤ DÀN NGƯNG GIẢI NHIỆT BẰNG KHÔNG KHÍ POTX

 Không s dc nên chi phí vn hành giu này rt phù hp  nhc thành ph   Không s dng h thi nhit, va tn kém li gây t khu v           n xung quanh và có th lt  nhiu v t trên nóc nhà vv . . .  H thng s dt b  s dng.  So vi các thit b  gii nhit bc, dàn hng và ít b  b)   M dòng nhit thp, nên kt cu khá cng knh và ch thích hp cho h thng công sut nh và trung bình.  Hiu qu gii nhit ph thuc nhiu kin khí hu. Nhng ngày nhi cao áp su lên rt cao Ví d, h thng s dng R22,  min Trung, nhng ngày hè nhi không khí ngoài tri có th t 40oC, ng nhi  có th t 480C, áp su ng là 18,5 bar, bng giá tr t ct cao. Nu trong nhng ngày này không có nhng bic bit thì h thng không th hoc i vi nhi nhiên hiu qu còn thp na. II.     1.  N
Xem thêm

16 Đọc thêm

Thông báo trung tâm đào tạo tiếng anh Yes

THÔNG BÁO TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG ANH YES

Bạn sẽ cảm thấy tiến bộ rõ rệt trong cả bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, tự tin với tiếng Anh chuẩn mực, và sẵn sàng cho môi trường học tập hay làm việc quốc tế. "Ph ươ ng ph á p h ọ c t ạ i YES! r ấ t ph ù h ợ p v ớ i h ọ c vi ê n Vi ệ t Nam, gi ú p b ạ n l à m quen v ớ i á p l ự c k ỳ thi, nh ư ng kh ô ng qu á c ă ng th ẳ ng. T ô i r ấ t th í ch trang thi ế t b ị v à ph ươ ng ph á p gi ả ng d ạ y hi ệ n đạ i ở đâ y."
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đề Thi Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế 2014 _ CQ 49 AOF

ĐỀ THI LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ 2014 _ CQ 49 AOF

C â u 1: Nêu lý thuyết địa tô của A.Smith v à D.Ricardo?Các mác đã kế thừa lý thuyế t này như th ế n à o? C â u 2: Tr ì nh b à y l ý thuy ế t v ề quan h ệ gi ữ a th ị tr ườ ng v à nh à nc c ủ a Keynes v à Samuelson? So s á nh v à gi ả i th í ch s ự gi ố ng v à kh á c nhau c ủ a 2 l ý thuy ế t n à y?

7 Đọc thêm

NGÂN HÀNG DỮ LIỆU ĐỀ THI&QUOT MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

NGÂN HÀNG DỮ LIỆU ĐỀ THI&QUOT MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

T N-2.9 Tron g cá c chứ c n ăn g s au , chứ c n ăn g n ào khôn g phảI là chứ c năn g củatà I chín h:a) Tổ chứ c vốnb) G iá m đốcc) Phân phối lạ i thu n hậ pd) Tìm kiếm đầu và o cho s ản xuấ tT N-2.10 Vốn là :a)Tà I sả nb)Tà I s ản dùn g vào m ục đích kin h doa nh s inh lờ ic) Tà I sả n do cá c chủ doan h nghiệp đón g gópT N-2.11 Chín h s ách tà I khoá quốc gia là một chín h s ách:a) Liên qu an đến thu chi của N gân s á ch nà h nư ớcb) Liên qu an đến việc đI êù chỉn h lư ợn g cu ng tiền tron g lưu thôn gc) Cả ha i câ u a ) và b) đều đún gT N-2.12 Tà I s ản hữu hình là tà I sả n:a) Có thể chu yển thà nh ti ền m ặtb) Có giá trị lớn , thờ i gian sử dụn g lâu dà Ic)Có hình thá I vậ t chấ t cụ thể.T N- 2.13 V n c ủ a ch ủ s ở h ữ u t ro ng do anh nghi ệ p bao g ồ m :a/ Vốn cổ phần .b/ Vốn cổ p hầ n cộn g cỏc khoản dự phũn gc/ Tà i s ản của doa nh nghiệpd/ Vốn cổ p hầ n và lói khôn g chia .T N-2.14 G iá trị còn lạ i TSCĐ thư ờn g đư ợ c đá n h giá bằn g:a/ N guyờn giỏ ba n đầ u trừ đi khấ u ha o.b/ N gu yên giá ban đầu hoặ c giá thị trư ờn g, cá i n ào ca o hơn thỡ lấ y.c/ G iá thị trườ ng tạ i thờ i đi ểm lập bả ng câ n đối kế toánTN-2.15 Đóng góp của chủ doanh nghiệp vào tàI sản của doanh nghiệp được gọi là :a/ Vốnb/ Vốn chủ sở hữu
Xem thêm

28 Đọc thêm

Gián án Kế hoạch công tác Đoàn năm học mới

GIÁN ÁN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM HỌC MỚI

Làm báo tường, thi văn nghệ, làm văn, viết thơ, đặc biệt tổ chức thi đấu thể dục thể thao cấp cụm và huyện. - Kết hợp với BCH liên đội thực hiện quy chế chuyên môn, quy định của nhà trường tạo cho đội viên có nền nếp học tập tốt.- Động viên cổ vũ các đồng chí là đoàn viên giáo viên tích cực bồi dưỡng HSG.- Sinh hoạt chi đoàn.12/2010- Sinh hoạt chi đoàn theo các nội dung sau:+ Tiếp tục duy trì nền nếp của đội viên, đội sao đỏ.+ Duy trì phong trào học tập, phong trào dạy tốt.+ Phát động phong trào dạy và học chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân.+ Tổ chức cuộc nói chuyện giữa cựu chiến binh của xã về ngày 22/12.- Sinh hoạt chi đoàn.01/2011 - Sinh hoạt chi đoàn theo đúng nội dung.- Duy trì nền nếp của đoàn viên, đội viên.- Đánh giá tổng kết kết quả làm được của kỳ I, từ đó rút ra kinh nghiệm và đưa ra các phương án hiệu quả.- Tổ chức thảo luận về công tác giảng dạy góp phần thúc đẩy phong trào chuyên môn và học hỏi lẫn nhau.- Phát động phong trào thực hiện kế hoạch nhỏ trong toàn trường.02/2011- Bồi dưỡng lớp cảm tình Đoàn lần (nếu có).- Duy trì nền nếp dạy và học theo đúng quy chế.- Tổ chức nêu gương các đoàn viên ưu tú có thành tích trong dạy học và đẩy mạnh phong trào tự học của học sinh.- Sinh hoạt chi đoàn.03/2011
Xem thêm

6 Đọc thêm

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐỘI 2010 - 2011

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐỘI 2010 - 2011

đội tntp hồ chí minhLiên đội thcs tháI phơngPhơng hớng hoạt động đội vàphong trào thiếu nhinăm học 2010 -2011 Năm học 2010 -2011 là năm học diễn ra Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 nămngày thành lập Đoàn TNCS HCM, 70 năm ngày thành lập Đội TNCS HCM. Và các ngày lễ lớnkhác của dân tộc. Năm học 2010 -2011 với chủ đề Công tác Đội:Vâng lời Bác dạy Làm ngìn việc tốt Dâng Đảng quang vinh Mừng Đoàn vững mạnhĐể thực hiện chủ đề đó trọng tâm công tác Đội năm học 2010 -2011 với các chơng trình cụ thểnh sau:Ch ơng trình 1: Bảy m ơi mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất n ớc Mục đích: Khơi dậy trong thiếu nhi niềm tự hào về truyền thống vẻ vang 70 năm ngày thành lập ĐộiTNCS HCM dới sự lãnh đạo của Đảng CSVN . dới sự dìu dắt của Đoàn TNCS HCM. Nhằm đẩymạnh và nâng cao chất lợng , hiệu quả công tác giáo dục lịch sử, truyền thống, giáo dục đạo đứclối sống và những giá trị tốt đẹp của con ngời VN, tạo môi trờng thuận lợi cho đội viên phấn đấutrở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ . Bằng việc tất cả các bạn đội viên tham gia tích cực các cuộcthi tìm hiểu nh 80 năm truyềnthống vẻ vang của Đoàn TNCS HCM , tổ choc diễn đàn thiếu nhi Hng Hà - vang lời Bác dạy Tự hào truyền thống Đội ta. yêu sao yêu đội, tiến bớc lên Đoàn, Khăn quàng thắm mãi vaiem . Đồng thời thực hiện tốt các phong trào Uống nớc nhớ nguồn Đền ơn đáp nghĩa, áo lụatặng bà. Phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua Bảy mơi mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nớcvới nhiều hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy trong thiếu nhi niềm tự hào về truyền thống vẻ vang
Xem thêm

2 Đọc thêm

Khung thời gian năm học 2010-2011

KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2010-2011

Thứ Ba, ngày 25/05/2010, 14:48Gửi bài viết này cho bạn bè Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 15/6/2011. Khung thời gian mới cho năm học mới(24h) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 01/8/2010, muộn nhất vào ngày28/8/2010; tổ chức khai giảng sau khi tựu trường (hoặc vào ngày toàn dân đưa trẻ đếntrường).Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) muộn nhất vào ngày25/5/2011; kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 31/5/2011.Thi tốt nghiệp THPT năm học 2010-2011 vào các ngày 02, 03, 04/6/2011. Thi tuyển sinhđại học, cao đẳng năm 2011 được tổ chức theo 3 đợt: đợt 1 vào các ngày 03, 04,05/7/2011; đợt 2 vào các ngày 08, 09, 10/7/2011; đợt 3 vào các ngày 14, 15, 16/7/2011.Tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho năm học 2011-2012 hoàn thành trước ngày 31/7/2011.Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vào ngày 11/01/2011. Xét công nhận hoànthành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày15/6/2011.Căn cứ theo quy định, nguyên tắc, khung kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 nêutrên, Chủ tịch UBND, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời giannăm học 2010-2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thườngxuyên áp dụng cho địa phương và quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài nămhọc trong trường hợp đặc biệt.Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quákhắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù và bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.Đồng thời, có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo về Bộ GD&ĐT tình hình chuẩn bịnăm học, kế hoạch và tổ chức khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của cáccấp học trước ngày 30/8/2010; báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 31/01/2011; báo cáotổng kết năm học 2010-2011, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xétkhen thưởng năm học 2010-2011 trước ngày 25/6/2011; báo cáo nhanh về những quyết
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐỊA LÝ 5- ( KHUNG LONG)

ĐỊA LÝ 5- ( KHUNG LONG)

TRANG 1 CHỈ ĐẠO CUỘC THI: PHÒNG GD VÀ ĐT THẠCH HÀ - NGƯỜI DỰ THI: CÔ GIÁO H TH T HOAỒ Ị Ố BÀI DẠY: – CHÂU PHI PHỀNG GI O D C Á Ụ PHỀNG GI O D C Á Ụ V À ĐÀO T O K Ạ V À ĐÀO T O K Ạ RONG B[r]

38 Đọc thêm

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC

thân thiện – học sinh tích cực” năm học 2010 - 2011 và giai đoạn 2010 - 2013:1/ Phương hướng và mục tiêu chung:;>:, 0$i^7 "D 0d9*+1XX.d 0"-2 056 026 6"-.? 0:\T=>3 0^E"-.? 01234+ "26 A"= " A;_;bA9sd95N:8;Z *+ 6"-.? 056:19i 0>O;p;*+:#+9.U 0M1";>"B *:, 0"BA$1 0"72*+@$ "-2 0@"Y956127":, 0Te,^,"19sd956;_;bMc :c;:[  ]^F&HIf 0"+$wUl+Q 26 "6 ^ES"$ER"O;VR<T=>3 0"-.? 0@"= " x@$ "BC"u2:f 01 ,3; 0Ulb *+!"#%&F&&G'(`) 06>FFmF&&G*+',123456:62"722/ Các nhiệm vụ cụ thể:FHTổ chức tuyên truyền rộng rãi và thảo luận về mục tiêu, yêu cầu, nộidung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện -Học sinh tíchcực”"u2!"#%&F&&G'(`) 06>FFmF&&G*+',123456:62"72"N"c"b1 l,0125O A@$ 56_;>[":# "+^0+92 0"-62 6>"y ]^@F&H&F&HHFFThành lập Ban chỉ đạo việc tổ chức thực hiện “Xây dựng trường họcthân thiện - Học sinh tích cực” 0+>"y:p; ]^@A0z^1:z 0B{e :72A:73 'E 0:26 A')26 "+  O A'{O ),"[; O A1D"-./ 0;>O ^E 56'+ :73 ,+^|@$ :\"+^^.;A".5c A"u23}A!:72"Di" ""Z[27F.3: Tiếp tục duy trì và giữ vững trường học Xanh - Sạch - Đẹp và an toàn'b2:b^"-.? 0@+ "26 A$7$wAXN9@:*1 $1 0Al6 0[:f 0_;>1A
Xem thêm

7 Đọc thêm

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM VÀ MỸ PHẨM

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM VÀ MỸ PHẨM

- Không có mẫu kiểm tra chất lượng mỹ phẩm do trên địa bàn chưa có cơ sở sản xuất mỹ phẩm.- Các kỹ thuật kiểm nghiệm đã triển khai tại Trung tâm : sắc ký lớp mỏng, quang phổ tử ngoại khả kiến, chuẩn độ điện thế, thử độ tan rã, đo pH, đo năng suất quay cực, thử độ nhiễm khuẩn, định lượng kháng sinh và các kỹ thuật phân tích dụng cụ khác.22- Tham mưu cho Sở y tế về những vấn đề có liên quan đến tình hình chất lượng thuốc trên địa bàn tỉnh BR-VT, đảm bảo chất lượng thuốc đến tay người tiêu dùng.- Tham gia cùng với Sở y tế thẩm định các cơ sở đăng ký GDP, GPP.- Từng bước thực hiện xây dựng các Quy trình thao tác chuẩn của Phòng kiểm nghiệm tại Trung tâm.- Tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM tổ chức hàng năm nhằm đánh giá trình độ, năng lực của các phòng kiểm nghiệm.III- Tình hình chất lượng thuốc năm 2010 :1/ Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng :Tổng số mẫu lấy KTCL năm 2010Tổng số mẫu đã KN năm 2010Số mẫu đang gửi Viện KN Thuốc TPHCM để kiểm tra lạiSố mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượngTỷ lệ mẫu không đạt
Xem thêm

11 Đọc thêm

Gián án BC so ket HKI

GIÁN ÁN BC SO KET HKI

em nghỉ học, bỏ học nửa chừng.II. Đánh giá quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ giáo dục :1. Thực hiện các nhiệm vụ và yêu cầu chung :a. Đánh giá tình hình thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Trong năm học 20102011 nhà trường đã tích cực triển khai để toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên tiếp tục tham gia đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề : “Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”. Qua nghiên cứu học tập đội ngũ đã nhận thức sâu rộng và tự liên hệ về bản thân mình, tự trau dồi phẩm chất đạo đức, luôn giữ gìn uy tín danh dự nhà giáo ở mọi nơi mọi lúc, không để xảy ra tình trạng vi phạm về đạo đức nhà giáo.b. Đánh giá việc triển khai thực hiện qui định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ giáo dục và đào tạo Qui định về đạo đức nhà giáo.Ngay từ đầu năm học nhà trường đã tổ chức quán triệt qui định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ giáo dục và đào tạo. Qua nghiên cứu học tập đa số cán bộ giáo viên, công nhân viên đã tích cựu, nỗ lực phấn đấu trong công tác, tận tụy với Học sinh, với đồng chí đồng nghiệp với quần chúng bà con nhân dân. Phát huy tinh thần phẩm chất cao cả và tốt đẹp của người thầy trong sự nghiệp trồng người. c. Đánh giá việc thực hiện phong trào xây dựng “Trường học thân thiện Học sinh tích cực” Chỉ thị 32/2006/CT-TTG của Thủ tướng chính phủ về chống tiêu cựu và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.Tiếp theo các năm học trước, trong năm học này nhà trường tiếp tục phát động phong trào xây dựng “Trường học thân thiện Học sinh tích cực”; tiếp tục phát động thực hiện cuộc vận động: "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục". Tổ chức cho CBGV và Học sinh đăng ký thi đua và ký cam kết thực hiện trong buổi lễ khai giảng năm học mới. Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp. Trồng, chăm sóc và bảo vệ cây sân trường, phát động trong giáo viên và Học sinh trồng cây xanh trong lớp học và khu làm việc hành chính.
Xem thêm

11 Đọc thêm

Quyết định số 657/QĐ-BNN-TC docx

QUYẾT ĐỊNH SỐ 657/QĐ-BNN-TC DOCX

QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao dự toán chi NSNN năm 2011 (số dư dự toán năm 2010 được chuyển sang thực hiện và quyết toán năm 2011) cho Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn như sau: 1. Loại 010-013 (Vốn đối ứng): - Dự án Phát triển nước ngầm cung cấp nước nông thôn một số tỉnh Tây nguyên (JICA): 1.605.000 đồng (Một triệu sáu trăm linh năm nghìn đồng); - Dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn (UNICEF): 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng); - Dự án Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (ADB): 80.000.000 đồng (tám mươi triệu đồng); 3. Mã số sử dụng ngân sách: 1053599, tại KBNN Đống Đa. Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - KBNN nơi giao dịch; - Lưu VT, TC. TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH PHÓ VỤ TRƯỞNG Nguyễn Văn Hà
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG PHÂN TÍCH TCDN

ĐỀ CƯƠNG PHÂN TÍCH TCDN

của DN. Việc duy trì VLĐR > 0 là một nỗ lực của DN để hoạt động sản xuất liên tục. Nhìn chung,VLĐR phải dương nhưng phải đủ để tài trợ cho TSNH thường xuyên, cần thiết hoặc phải >50%𝑉𝐿Đ𝑅nhu cầu VLĐ hay tỷ số 𝑁𝐶𝑉𝐿Đ > 50%.+ Nhu cầu VLĐ (1182) vốn chiếm dụng đủ tài trợ phát sinh trong kỳ, phần còn lại 1 phần tài trợbởi NV dài hạn (182), 1 phần được tài trợ bởi nguồn tín dụng vay nợ ngân hàng.7+ Khi chiếm dụng vốn ngắn hạn thấp, RRTC 𝑅𝑅𝑇𝐶𝐶𝐾 + NQR = -1000 + NQR = VLĐR – nhu cầu VLĐ = 182 – 1182 = -1000 → phần thiếu của NVDH được tài trợ bởinguồn vốn ngắn hạn ngân hàng. DN dùng nguồn DH sử dụng cho NH nhiều hơn so với đầu năm códấu hiệu thấy việc sử dụng tốt hơn so với ĐN.* Nguyên nhân:- Nguyên nhân ảnh hưởng đến VLĐR: NVDH và TSDH.+ NVDH tăng, nợ DH giảm 650 không hẳn đã tốt. Trong khi đó, NVDH tăng vì dùng tài trợngắn hạn thường xuyên, liên tục dẫn đến ảnh hưởng bởi QT SXKD.+ VCSH tăng → vốn đầu tư CSH tăng, đầu tư khác tăng. Vốn ĐT CSH tăng chủ yếu do LNchưa phân phối tăng, khi và chỉ khi: LN HĐKD có lãi, và việc huy động vốn tốt hơn.- TSDH giảm là dấu hiệu không tốt.+ TSCĐ giảm làm giảm quy mô sản xuất kinh doanh, đồng thời khiến năng lực sảnxuất bị thu hẹp. Đây là dấu hiệu không tốt do xu hướng phát triển là mở rộng quy mô.+ TSDH giảm 1000 làm giảm quy mô, giảm năng lực SX, giảm hiệu quả KD trongcác kì tiếp theo. Việc giảm TS mà không mua mới sẽ không đảm bảo QTSX của DN.- Nhu cầu vốn lưu động: Nợ KD giảm, TSKD giảm.+ Tốc độ giảm nợ KD lớn hơn tốc độ giảm của TSKD → nhu cầu VLĐ tăng.+ TSKD giảm do:~ KPT KH giảm 1500, số tương đối giảm (1500/4500 = 33,33%)~ Mức độ chiếm dụng vốn ít có thể do DN thắt chặt tín dụng TM hoặc có thể do
Xem thêm

12 Đọc thêm

KHCSGD: CHỦ ĐỀ BẢN THÂN

KHCSGD: CHỦ ĐỀ BẢN THÂN

TUẦN THỨ : 2 (TỪ NGÀY : 13/09/2010 ĐẾN NGÀY : 19/09/2010)THỨ TÊN HĐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNGThứ 2 K P K H Bé là người mẫuThứ 3 THỂ DỤC Hội thi ném xa một tayLQCC Bé tô chữ a ă âThứ 4 LQ TOÁN Năm giác quan của béThứ 5 TẠO HÌNH Chuyện: cậu bé mũi dàiVĂN HỌC Nặn búp bê tặng bạnThứ 6 ÂM NHẠC Vận đọng: Ô sao bé không lắcHOẠTĐỘNGNGOÀITRỜIHOẠTĐỘNGCMĐTHỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ5 THỨ 6- Quan sátbộ phận trên cơ thể, - Quan sát,t giaolưu với các em bé ở mẫugiáo béDạo chơisân trường,
Xem thêm

5 Đọc thêm

Báo cáo xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực

BÁO CÁO XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC

4.3.Đối với Nhà trường:-Cần sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời và có kế hoạch phù hợptình hình Nhà trường;-Mỗi CB-GV-CNV phải gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động.-Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, điều chỉnh nội dung ……II.PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN PHONG TRÀO TRONG NĂM HỌC 2010– 20111.Kế hoạch chung:-Năm học 20102011 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong giai đoạn2008 – 2013 của việc xây dựng Trường học thân thiện – Học sinh tích cực,giai đoạn mà đã được tổng kết rút kinh nghiệm qua 2 năm thực hiện phongtrào;-Kiến nghị từng bước xây dựng cơ sở vật chất cơ bản đủ phục vụ hoạtđộng của nhà trường; cung cấp trang thiết bị, phương tiện giáo dục; trồngthêm cây xanh tại các điểm trường lẻ;-Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp, điềuchỉnh nội dung sao cho phù hợp từng nhóm đối tượng học sinh qua đó giúpcác em “được học và học được”; tổ chức nhiều phong trào, hoạt động ngoạikhóa giúp các em rèn các kỹ năng sống, củng cố, khắc sâu kiến thức, lòng tựhào dân tộc …-Tổ chức thi đua rộng rãi giữa các tập thể với nhau, giữa các cá nhânvới nhau trong đơn vị góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhàtrường.2.Các vấn đề trọng tâm trong năm học 20102011 của phong trào nàycủa trường:-Làm nhà vệ sinh, khoan giếng, trồng thêm cây xanh ở các điểmtrường lẻ;-Giáo dục ý thức học sinh;-Nâng cao chất lượng giáo dục;
Xem thêm

6 Đọc thêm

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lừa đảo và buôn ngườiĐã có nhiều hiện tượng lừa đảo xuất khẩu lao động từcá nhân tự phát đến có tổ chức tại Việt Nam. Điều nàyxuất phát một phần từ nhu cầu muốn được xuất khẩulao động từ phía người dân trong nước. Như năm 2011,kỳ thi tiếng Hàn đạt kỷ lục về lượng thí sinh tham dựvới gần 67.000 người, gấp hơn 2 lần so với năm 2010và hơn 8 lần so với năm 2009, trong khi số lượng hồ sơphía Hàn ốc đăng ký lựa chọn là 15.000 và chỉ nhậntuyển khoảng 13.000 người.[65]Một nhà máy may Bolshevik tại Ngatheo hợp đồng bị xử phạt hành chính với mức phạt chỉtừ 1500 USD trở xuống.[6]Nhiều lao động Việt Nam tại Malaysia bị lừa đảo hợpđồng lao động và bị ngược đãi, đánh đập, bỏ đói, tìmkiếm sự can thiệp để về Việt Nam.[69]Đối với việc xuất khẩu lao động sang Nga, người laođộng rất dễ bị lừa và không thể kiếm được chỗ làm hợppháp nếu không qua doanh nghiệp xuất khẩu lao độngđã được cấp phép. Có hàng nghìn người Việt Nam bị rơivào cảnh "nô lệ lao động” tại thị trường này. Họ bị nhốtdưới khu vực ngầm cách biệt với thế giới bên ngoài vàlao động vất vả tại những xí nghiệp may phi pháp, bịbóc lột thậm tệ, bị thu hoàn toàn giấy tờ tùy thân vàcũng không có khả năng tài chính trở về Việt Nam.[70]Đầu năm 2012, một số lao động xuất khẩu bất hợp pháptại Nga gọi điện cho báo giới Việt Nam cầu cứu về tình
Xem thêm

Đọc thêm

Bài giảng BC so ket HKI

BÀI GIẢNG BC SO KET HKI

PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố:…/ BC - ĐMRĐạ M’rông, ngày 28 tháng 12 năm 2010BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC : 20102011- Căn cứ Chỉ thị số 3399/CT-BGD&ĐT ngày 16/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáodục & Đào tạo nề nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông,giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 20102011;- Căn cứ công văn số 879/SGD&ĐT-VP ngày 18/8/2010 của Sở Giáo dục &Đào tạo Lâm Đồng về việc báo cáo tổng kết năm học 2009 – 2010 và hướng dẫn thựchiện nhiệm vụ năm học 20102011; - Căn cứ vào công văn số 76/CV-PGD&ĐT ngày 27 tháng 8 năm 2010 củaPhòng GD&ĐT huyện Đam Rông V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trunghọc năm học 20102011.- Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và điều kiện thực tế của nhàtrường;Trường THCS Đạ M’rông xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, chỉtiêu và các giải pháp cho năm học 20102011 như sau,PHẦN I: BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ SƠ KẾT HỌC KỲ INăm học 2010 - 2011I. Đặc điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ HK I năm học 2010 - 2011, nhữngthuận lợi và khó khăn cơ bản:1- Đặc điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ HK I năm học 2010 - 2011Trong học kì I năm học 2010 - 2011 nhà trường đã phát huy những thành tíchđã đạt được của năm học 2009 - 2010, tập thể cán bộ giáo viên trường THCS ĐạM’rông đã tiếp tục giành được những thành tích mới trong dạy và học, có nhiềuchuyển biến thực sự trong phong trào thi đua "Dạy tốt – học tốt " và thực hiện có hiệuquả kế hoạch nhiệm vụ giáo dục giảng dạy, đã tích cực vận dụng ứng dụng công nghệthông tin trong dạy học theo chủ đề năm học “Đổi mới công tác quản lý, nâng cao
Xem thêm

11 Đọc thêm

PROJECT 2010 ADVANCED

PROJECT 2010 ADVANCED

Download free eBooks at bookboon.comClick on the ad to read moreProject 2010 AdvancedRefresh of the basics1 Refresh of the basicsAll graphics related to Microsot in this book is in compliance with Microsot guidelines and thus permitted by Microsot.BY THE END OF THIS SECTION YOU WILL BE ABLE TO IDENTIFY• Title Bar• Ribbons• he Project window• Ask a Question6Download free eBooks at bookboon.comProject 2010 AdvancedRefresh of the basicsGuide informationIntroductionProject 2010 is a powerful application that allows you to plan, resource, manage and report on a project no matter howlarge, it contains calculations, graphs. Project to web data and sharepoint information is available to be built in to theproject ile so that the project can be managed across continents via the internet or intranet allowing the use of a central
Xem thêm

125 Đọc thêm

Báo cáo năm học 2009_2010

BÁO CÁO NĂM HỌC 2009_2010

dạy môn Toán: 2 tiết/ tuần, khối 6, 7 và 8 dạy môn Tin học: 2 tiết/ tuần, chủ yếu là cơbản, bám sát và một phần nâng cao.- Thuận lợi: Học sinh toàn trường được bổ trợ thêm một phần kiến thức, nhằmgiúp các em nắm vững hơn những nội dung cơ bản cho bài học.- Khó khăn: Số phòng máy: 01, Số máy vi tính cho HS hiện có: 10, vì vậy vẫnchưa đáp ứng đủ cho HS ở các bài thực hành: 4 đến 5 em / 1 máy, từ đó làm ảnh hưởngđến việc HS tự thực hành.* Đánh giá: Trường thường xuyên theo dõi năng lực học tập của học sinh thôngqua báo cáo giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm trong các buổi họp lồng ghép, nhờđó thuận lợi hơn trong việc phụ đạo cho học sinh yếu kém ở các lớp và tăng cường bàitập nâng cao cho học sinh khá giỏi (tạo tiền đề cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi). Qua đó, việc học tập của các em được nâng dần lên rõ rệt trong tháng từ 70% đến80% đạt từ TB, khá trở lên. Tuy nhiên, nhiều học sinh đã mất kiến thức căn bản nên không tích cực tham giahọc, phụ huynh những học sinh này cũng ít quan tâm đến con em vì cho rằng các em cóhọc cũng không tiến bộ được. GVCN có kế hoạch thành lập đôi bạn cùng tiến, nhóm họctập nhưng hiệu quả chưa cao.d. Thực hiện quy chế chuyên môn:* Công tác truyền đạt hướng dẫn các văn bản của ngành, Sở, phòng, địa phương:Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản về nhiệm vụ năm học, về chuyên môn vànhững hướng dẫn khác cho giáo viên và học sinh trong trường.* Xây dựng các điều kiện thiết yếu và thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học:Đầu năm có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch kiểm tra toàn diệngiáo viên, kiểm tra chuyên đề, thao giảng. Hàng tháng, hàng tuần đều có kế hoạch cụ thểđể thực hiện.* Công tác chỉ đạo điểm: Chỉ đạo cho các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phụ đạo cho học sinh yếukém. Những học sinh nghỉ học trong tuần (từ 3 buổi trở lên) ,tìm hiểu nguyên nhân, báocáo với Hội cha mẹ học sinh và giao trách nhiệm cụ thể cho giáo viên chủ nhiệm để vậnđộng ra lớp.
Xem thêm

19 Đọc thêm

New South Wales Auditor-General’s Report Financial Audit Volume Nine 2011 Focusing on Education and Communities_part10 pot

NEW SOUTH WALES AUDITOR GENERAL’S REPORT FINANCIAL AUDIT VOLUME NINE 2011 FOCUSING ON EDUCATION AND COMMUNITIES PART10 POT

Rail Corporation New South Wales Vol 8 2011 Redfern-Waterloo Authority Vol 6 2011 Redfern Waterloo Authority, Office of the Vol 6 2011 Regional Infrastructure and Services, Minister for Vol 6 2011 Rental Bond Board Vol 5 2011 Rental Housing Assistance Fund Vol 5 2011 Reporting of the State's Performance Vol 1 2011 Residual Business Management Corporation Vol 4 2011 Responsible Gambling Fund 98 Rice Marketing Board for the State of New South Wales Vol 6 2011 Resources and Energy, Minister for Vol 4 2011 Risk Frontiers Flood (Australia) Pty Ltd Vol 2 2011 Risk Frontiers Group Pty Ltd Vol 2 2011 Riverina Citrus Vol 6 2011 Roads and Traffic Authority of New South Wales Vol 8 2011 Roads and Traffic Authority Division Vol 8 2011 Rocky Point Holdings Pty Ltd Vol 4 2011 Rouse Hill Hamilton Collection Pty Limited 90 Royal Alexandra Hospital for Children Vol 11 2010 Royal Alexandra Hospital for Children Special Purpose Service Entity Vol 11 2010
Xem thêm

11 Đọc thêm

Cùng chủ đề