UNG THƯ THANH QUẢN – PHẦN 1 (LARYNX CANCER) PPTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "UNG THƯ THANH QUẢN – PHẦN 1 (LARYNX CANCER) PPTX":

Tài liệu PH ẦN 1: LẬP TRÌNH HỢP NGỮ CHO HỌ x86 doc

TÀI LIỆU PH ẦN 1: LẬP TRÌNH HỢP NGỮ CHO HỌ X86 DOC

Ví dụ : SUB BL, 10H -> BL = BL – 10H Chú ý : Các phép toán cộng trừ trực tiếp giữa các ô nhớ là không hợp lệ. Ngoài ra ta cũng có thể sử dụng INC hoặc DEC để cộng hoặc trừ 1 đơn vị vào nội dung một ô nhớ hoặc một thanh ghi. 3. Nhân MUL, IMUL: MUL (IMUL) nguồn Lệnh MUL thực hiện phép nhân không dấu, còn IMUL là lệnh nhân có dấu. Nếu nguồn là byte (8 bit) thì kết quả chứa trong AX và AX = AL * nguồn. Nếu nguồn là word (16 bit) thì kết quả chứa trong DX:AX và DX:AX = AX * nguồn. Nếu nguồn là double (32 bit) thì kết quà chứa trong EDX:EAX và EDX:EAX = EAX * nguồn. 4. Chia DIV, IDIV : DIV (IDIV) số chia Lệnh DIV thực hiện chia không dấu, còn IDIV là lệnh chia có dấu. Nếu số chia là byte (8 bit) thì số bị chia là AX và kết quả gồm: phần dư = AH, phần thương = AL. Nếu số chia là word (16 bit) thì số bị chia là DX:AX và kết quả gồm phần dư = DX, phần thương = AX. Nếu số chia là double thì sô bị chia là EDX:EAX và kết quả gồm phần dư = EDX, phần thương = EAX. Chú ý : phải xoá giá trị DX hoặc EDX trước khi nhân, hoặc chia. Tài liệu tham khảo1. Nguyễn Minh Tuấn, Giáo trình hợp ngữ - Chương 7, ĐHKHTN, 20022. Randal Hyde, The art of assembly language programming – Chapter 9.3. Norton Guide4. Dan Rollins, TechHelp v.6.0Bài tập1. Viết chương trình (VCT) đổi một số dạng thập phân sang thập lục phân.Ví dụ: Nhập một số hệ 10 : 26 Dạng thập lục phân: 1A2. VCT nhập một số hệ thập phân rồi xuất ra biểu diễn dạng nhị phân của nó.Ví d ụ : Nhập số hệ 10: 26 Dạng nhị phân: 110103. VCT đổi một số dạng thập lục phân sang sang thập phân.Ví d ụ : Nhập số hệ thập lục phân: 1a (hoặc 1A) Dạng thập phân của nó là: 26
Xem thêm

16 Đọc thêm

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ KHÓ ĐÒI TẠI SỞ DAO DỊC 1 NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ KHÓ ĐÒI TẠI SỞ DAO DỊC 1 NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

lãi. Ưu điểm rõ rệt nhất của nó l tránh à được thủ tục phiền h trong vià ệc phát mãi t i sà ản đảm bảo v sà ự liên két trách nhiệm với h nh vi cà ủa con nợ khi anh ta có h nh vi gây ra trách nhià ệm dân sự hoặc hình sự.Với tài sản có giá trị hao mòn theo thời gian, khó tiêu thụ như máy móc,thiết bị lại phải khác. Để đảm bảo cần thiết phải đánh giá lại giá trị tài sản đảm bảo mà mức độ thường xuyên của nó phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể để đối phó kịp thời khi có dấu hiệu khả nghi xuất hiện vào thời điểm trả nợ, khách hàng không trả nợ được, sở sẽ giải quyết bằng cách phát mãi tài sản đảm bảo, nếu doanh nghiệp bị phá sản, phải trả hết số nợ do tài sản đảm bảo chưa đủ để trả nợ trước khi trả các món nợ khác. Người có đảm bảo tài sản được ưu tiên đòi nợ hơn các chủ nợ khác.II.8. Cần coi t i sà ản đảm bảo l mà ột bộ phận cấu th nh nguyên tà ắc tín dụng nên thường xuyên kiểm tra, đôn đốc v chú ý hà ơn nữa đến công tác quản lý, điều h nh vià ệc xử lý.-Coi trọng t i sà ản đảm bảo, xem nó như một bộ phận cấu th nh nguyênà tắc tín dụng cũng l chà ủ trương của ngân h ng nh nà à ước, nó tạo sự bình đẳng giữa ngân h ng v khách h ng do à à à đó hạn chế được quan niệm không đúng coi t i sà ản đảm bảo l à điều kiện tiên quyết thì xem xét cho vay; tạo điều kiện cho ngân h ng là ựa chọn khách h ng sao cho có uy tín, hoà ạt động có hiệu quả, có khả năng trả nợ để cho vay ; lựa chon được biện pháp bảo đảm phù hợp với cả hai bên v là ựa chọn t i sà ản đảm bảo. Đó l nhân tà ố quan trọng giúp giảm bớt tồn đọng t i sà ản cần phải xử lý.-Đối với tài sản đảm bảo thuộc diện sẽ phát mãi cần thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng, tránh việc sau khi tòa án quyết định phát mãi thì tài sản đã cũ kỹ, hỏng hóc, giảm giá khiến ngân hàng không thể thanh lý được.-Sở đề ra kế hoạch từng người, từng việc để nâng cao trách nhiệm, hiệu quả.II.9. Đối với vấn đề phát mãi t i sà ản.-Nếu người vay đã tìm mọi nguồn thu từ kết quả sản xuất kinh doanh và nguồn thu khác mà vẫn không trả hết nợ, phải phát mãi tài sản từ sở tạo điều kiện cho họ tự bán tài sản nhằm thu đựơc giá trị sát thực và tránh cho sở những chi phí phát sinh.
Xem thêm

18 Đọc thêm

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

lao động, tạo khả năng cạnh tranh cho công ty khi hoạt động trong nền kinh tế toàncầu.2. Mục đích nghiên cứuPhân tích nh ng ưu như c điểm của công tác phát triển nguồn nhân lực tạiCông ty Cổ phần Lilama 10. Tìm ra các nguyên nhân của thực trạng đng h igian qua (cụ thể từ 2011 – 2014).Đề xu t các giải pháp nh m hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lựccủa Công ty Cổ phần Lilama 10.3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuĐ i ư ng nghiên c u là nh ng nội dung và các nhân t ảnh hưởng đến pháttriển nguồn nhân lực.Phạm vi nghiên c u của đề tài giới hạn ở công tác phát triển đ i với nguồnnhân lực của Công ty Cổ phần Lilama 10. Các s liệu nghiên c u chủ yếu trongkhoảng th i gian 4 nă( ừ nă2011 đến nă2014).4. Phương pháp nghiên cứuPhư ng há nghi n c u lý lu n: nghiên c u các tài liệu để xây dựng hệth ng lý lu n về đPhư ng há
Xem thêm

117 Đọc thêm

Màn hình thực hành nghiệp vụ ngân hàng máy

MÀN HÌNH THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG MÁY

Màn hình thực hành nghiệp vụ ngân hàng máy T ẠO T ÀI KHO ẢN KH ÁCH H ÀNG: Đ Ư ỜNG D ẪN: PH ÂN H Ệ KH ÁCH H ÀNG >H Ồ S Ơ KH ÁCH H ÀNG> TH ÊM NH ẬP Đ ẦY Đ Ủ TH ÔNG TIN TRONG C ÁC TR Ư ỜNG C Ó D ẤU Đ Ỏ. TH ÔNG TIN CH Ữ K Ý:

23 Đọc thêm

Tiet_60__Toan 9 _Phuong trinh quy ve phuong trinh bac hai

TIET_60__TOAN 9 _PHUONG TRINH QUY VE PHUONG TRINH BAC HAI

Vậy phương trt ttacbtabtaình (2) vô nghiệm♣Vậy phương trình trùng phương có thể có 1 nghiệm, 2 nghiệm, 3 nghiệm, 4 nghiệm, vô nghiệm+ =≥ ⇒ =2Bài tập bổ sung: Giải phương trình:2x-3 x 1 0Hướng dẫn: Đặt x= t (t 0) x t 2.Phơngtrìnhchứaẩnởmẫuthức:Đ Tiết 60 - 7 Ph ơng trình quy về ph ơng trình bậc hai Khigiảiphơngtrìnhchứaẩnởmẫuthức,talàmnhsau:Bớc1:Tìmđiềukiệnxácđịnhcủaphơngtrình;Bớc2:Quyđồngmẫuthứchaivếrồikhửmẫuthức;Bớc3:Giảiphơngtrìnhvừanhậnđợc;
Xem thêm

14 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 - Mã đề thi l28 pptx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 MÃ ĐỀ THI L28 PPTX

04. Trong hiện tượng giao thoa khoảng cách ngắn nhất giữa điểm dao động với biên độ cực đại và điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB là: A. Một phần tư bước sóng B. Giá trị khác. C. Một nưã bước sóng D. Một bước sóng 05. Một mạch dao động gồm một cuộn dây thuần cảm L và một tụ C thực hiện dao động điện từ tự do.Để bước sóng dao động của mạch giảm hai lần thì ta phải thay tụ C bằng tụ C' có giá trị: A. C' = 4C B. C' = C/4 C. C'= 2C D. C' = C/2 06. Đài tiếng nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội nhưng có thể truyền được thông tin đi khắp mọi miền đất nước vì đã dùng sóng vô tuyến có bước sóng: A. 1000 -100km B. 10 -0,01m C. 100 - 1km D. 100 - 10m 07. Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm 5mH và tụ điện có điện dung 50pF. Chu kỳ dao động và bước sóng mà mạch thu được là : A. 31,4.107s và 0,942km B. Giá trị khác C. 31,4.107s và 942cm D. 3,14.107s và 942m 08. Chọn phát biểu sai: A. Sóng điện từ là một sóng ngang B. Trong không khí ,vận tốc truyền sóng điện từ lớn hơn vận tốc truyền sóng âm. C. Sóng điện từ và sóng cơ học không truyền được qua chân không D. Sóng điện từ có thể gây ra các hiện tượng giao thoa và sóng dừng 09. Một cuộn dây thuần cảm L =
Xem thêm

5 Đọc thêm

Bài 4 - Greetings & signatures in email -phần 1 ppt

BÀI 4 - GREETINGS & SIGNATURES IN EMAIL -PHẦN 1 PPT

TRANG 1 BÀI 4 - GREETINGS & SIGNATURES IN EMAIL PH ẦN CH ÀO H ỎI & CHỮ KÝ TRONG EMAIL-PH ẦN 3 Còn bức thư thứ hai được đề cập dưới đây là bức thư thể hiện sự thông cảm Joaquin Miller viế[r]

5 Đọc thêm

PHAN LOAI PHAN UNG TRONG HOA HOC VO CO

PHAN LOAI PHAN UNG TRONG HOA HOC VO CO

PHÂN LOẠIẠI PHẢN ỨNG TRONG HOÁ HỌC VÔ CCƠI. PHẢNẢN ỨNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXH VÀV PHẢNẢN ỨNG KHÔNG CÓ SỰTHAY ĐỔI SỐ OXH1. Phản ứng hóa hợp:0012VD 1: 2 H 2  O 2  2 H 2 O- Sốố oxh của hiđro tăng từ 0  +1- Sốố oxh của oxi giảm từ 0  -22 24 22 4 2VD2:CaO  CO2  CaCO3Số oxh của các nguyên

2 Đọc thêm

BÀI 7

BÀI 7

Dự án vay vốn ngân hàng phát triển châu á đào tạo dàihạn 48 nghề phổ biến thuộc các lĩnh vực: cơ khí, điệntử, xây dựng, ...Min hc phớ cho hc sinh tt nghip THCS vo hccỏc trng ngh.Th«ng tin vÒ c¸c TRƯỜNG NGHỀỞ ĐỊA PHƯƠNG1/ TRƯỜ NG TRUNG CẤP Y TẾ LONG AN2/ TRƯỜ NG TRUNG CẤP NGHỀ ĐỨC HÒA3/ TRƯỜ NG TRUNG CẤP NGHỀ ĐỒNG THÁP MƯỜ I4/ TRƯỜ NG CAO ĐẲNG NGHỀ LADECMét sè tr­Ưêng d¹y NGHỀ LÂN CẬN1/ Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ,thuộc Bộ NN&PTNN, Mỹ Tho, Tiền Giang.2/ Trường Trung cấp Công đoàn, thuộc Liênđoàn LĐ TPHCM, quận Bình Thạnh,
Xem thêm

16 Đọc thêm

Bài 4 - Greetings & signatures in email-phần 2 pptx

BÀI 4 - GREETINGS & SIGNATURES IN EMAIL-PHẦN 2 PPTX

TRANG 1 BÀI 4 - GREETINGS & SIGNATURES IN EMAIL PH ẦN CH ÀO H ỎI & CHỮ KÝ TRONG EMAIL-PH ẦN 2 Bức thư thứ ba được giới thiệu cho các bạn là bức thư Lawrence Abbott đã viết cho Theodore R[r]

13 Đọc thêm

Kiến thức lớp 10 CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH-thuyết minh về Hưng Đạo Vương pptx

KIẾN THỨC LỚP 10 CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH-THUYẾT MINH VỀ HƯNG ĐẠO VƯƠNG PPTX

TRANG 1 KIẾN THỨC LỚP 10 CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH -PH ẦN 14 THUY ẾT MINH VỀ HƯNG ĐẠO VƯƠNG TR ẦN QUỐC TUẤN Ngô Sĩ Liên là sử quan xuất sắc đời Lê, góp phần chủ yếu trong việc sưu tầm[r]

9 Đọc thêm

Giáo án lớp 4: KĨ THUẬT: THÊU LƯỚT VẶN HÌNH HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN pdf

GIÁO ÁN LỚP 4: KĨ THUẬT: THÊU LƯỚT VẶN HÌNH HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN PDF

-Gv nhận xét và ghi điểm. Bài tập 2:Tìm động từ và tính từ trong đoạn văn sau đây: “Sáng sớm trời quang hẳn ra . Đêm qua một bàn tay nào đã giội rửa vòm trời sạch bóng . Màu mây xám đã nhường chỗ cho một màu trắng phớt xanh như màu men sứ. Đằng đông phía trên dãy đê chạy dài rạch ngang tầm mắt , ngăn không cho thấy biển khơi, ai đã ném lên bốn năm mảng mây hồng to tướng , lại điểm xuyết thêm ít nét mây mở gà vút dài thanh mảnh.” -1hs đọc đoạn văn ,cả lớp đọc thầm theo. -Gv phát phiếu học tập., y/c hs thảo luận và làm bài. -Nhóm dán phiếu kết quả lên bảng. Nhận xét bài làm của hs, ghi điểm. Bài tập 3: Đặt 2 câu : (làm cá nhân)
Xem thêm

8 Đọc thêm

TIẾT 9-10, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, NGÔI SAO SÁNG TRONG VĂN NGHỆ CỦA DÂN TỘC

TIẾT 9-10, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, NGÔI SAO SÁNG TRONG VĂN NGHỆ CỦA DÂN TỘC

cũng là cách thức để phục vụ CM, là lĩnh vực mà ông quan tâm yêu thích.2/ Văn bản a) Hoàn cảnh, mục đích sáng tác - 7/1963- Kỉ niệm 75 năm ngày mất NĐC ( đăng trên Tạp chí văn học tháng 7-1963)- Để tưởng nhớ NĐC; định hướng, điều chỉnh cách nhìn nhận, đánh giá về NĐC và thơvăn của ông; khơi dậy tinh thần yêu nước trong thời đại chống Mĩ cứu nước3/ Thể loại- Nghị luận văn học: nhận định, đánh giá, làm sáng tỏ giá trị thơ văn của một tác giả trong quá khứ dân tộc.4/ Bố cục* Luận đề: NĐC , ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc* Ba phần:- Mở bài: NĐC, nhà thơ lớn của dân tộc cần phải được nghiên cứu, tìm hiểu và đề caohơn nữa . Câu khái quát: “Ngôi sao NĐC, một nhà thơ lớn của nước ta….lúc này”- Thân Bài:+ Luận điểm1: Đánh gía con người và quan niệm sáng tác văn chương của NĐC . Tênluận điểm: Nguyễn Đình Chiểu - nhà thơ yêu nước.+ Luận điểm2: Đánh giá nét đặc sắc thơ văn yêu nước của NĐC ( “ Thơ văn yêu nướcNĐC làm sống lại trong tâm trí của chúng ta phong trào kháng pháp…suốt hai mươinăm trời”+ Luận điểm3: Giới thiệu về giá trị lâu bền của truyện thơ Lục Vân Tiên ( “ Lục VânTiên, tác phẩm lớn nhất…miền Nam” )- Kết bài: Khái quát một lần nữa về cuộc đời và sự nghiệp thơ văn NĐC- tấm gươngsáng của mọi thời đại. Bài học thời sự từ thơ văn của NĐC. Không kết cấu theo trình tự thời gian + Lí giải (do mục đích sáng tác) ( mục đích nghị luận quyết định cách sắp xếp luậnđiểm và mức độ của từng luận điểm ) + Bố cục chặt chẽ, linh hoạt và sáng tạo.Người thực hiện: Đỗ Thông
Xem thêm

5 Đọc thêm

tiet 38 ON TAP HOC KI

TIẾT 38 ÔN TẬP HỌC KÌ

g - 6 mỗi phần y/ c HS nêu kiến thức liên quan để làm bài. Bài 3 –Y/ c HS nêu cách làm(Sử dụng HĐT)Bài 4: Làm tính chia:Với mỗi phần Y/C Hs nêu thuộc loại toán gì ? Quy tắc thực hiện?-GV lưu ý: có thể dùng PP PTĐTTNTû để thực hiện chiathức vố đa thức , nhân đa thức với đa thức -HS làm vào vở,2 hs lên bảg2Hs lên bảng : a) = (x - 2y)2 Thay x = 18, y = 4 vào bthứcta được:(18 - 2.4)2 = 100b) = (3.5)4 - (154 - 1) = 154 - 154 + 1 = 1

3 Đọc thêm

TRUONG THPT LE VIET TAO-HOANG HOA-THANHHOA

TRUONG THPT LE VIET TAO-HOANG HOA-THANHHOA

TRANG 1 Bộ sưu tầm ảnh một số hoạt động Đoàn ư Trường Lê Viết Tạo ư do Việt Xô trình bày.[r]

1 Đọc thêm

Toeic_Gramar_strategies ( Ngữ pháp cần thiết bổ sung thi Toeic) potx

TOEIC GRAMAR STRATEGIES NGỮ PHÁP CẦN THIẾT BỔ SUNG THI TOEIC POTX

TRANG 1 ỡệởỬỰỪể ÙệỪỪỗ ÍồệởỗỰ ĩđđì ÍểệƯểỪỰởỪ- Ứổệ ểịỪ ÌứỹừÝ ÔỨÒÙ ÌỸĨÓ ÌỊỪ ỚỪ-Ể ẸƯẬ ỂỔ ỒỆỪỒƯỆỪ ỨỔỆ Ư ƠƯỖỰỀƯỰỪ ỂỪ-Ể Ở- ỂỔ ĨỪƯỬ Ư ƠỔỂỮ ÔỞ-ỂỪỖ Ú -ỒỪƯỘ Ư ƠỔỂỮ ÉỆỞỂỪ Ư ƠỔỂỮ ÍỬỨĨÌ ÌỸĨÓ ÌỊỪ ỚỪ-Ể [r]

5 Đọc thêm

PHONG BENH VIEM NAO

PHONG BENH VIEM NAO

bệnh s ang người.Gây tử vong ; để lại di chứng.1ư Tác nhân gây bệnh:2ư Đường lây truyền:3ư Tác hại:Tỡm hiu nguyờn nhõn gõy bnh viờm nóo Mét sè h×nh ¶nhNhiÒu ng­êi ph¶i vµo viÖn do m¾c bÖnh viªm n·o ®e do¹ ®Õn tÝnh m¹ngCÊp cøu do m¾c bÖnh viªm n·o4­ C¸ch phßng bÖnh:Quan s ¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái:+ Ng­êi trong tranh minh ho¹ ®ang lµm g×?+ Lµm nh­ vËy cã t¸c dông g×?

16 Đọc thêm

Đàn ông là thế ư? - Phần 1 ppsx

ĐÀN ÔNG LÀ THẾ Ư? - PHẦN 1 PPSX

Đàn ông là thế ư? - Phần 1 Phụ nữ luôn thắc mắc về nửa còn lại của nhân loại, và với trí tưởng tượng phong phú cùng khả năng truyền miệng siêu phàm, có biết bao điều hoang đường được thêu dệt xung quanh các quý ông của chúng ta. Đàn ông là thế ư? Hãy nghe những lời bộc bạch thầm kín của phái mạnh!Tin đồn #1: Đàn ông thật vô cảm.Điều này có thể gây ngạc nhiên, nhưng đàn ông có lẽ giàu cảm xúc hơn cả phụ nữ. Sao có thể như vậy được? Khác Đàn ông giàu tình cảm hơn chúng ta tưởng.với phái đẹp, rào cản nam tính của các quý ông không cho phép họ bộc lộ cảm xúc một cách dễ dàng và thường xuyên, chính vì vậy, họ thường có vẻ ngoài khá điềm tĩnh nhưng lại che giấu một đời sống tình cảm phong phú tận sâu bên trong.Thuyết phục chàng rằng cởi mở là điều hết sức đàn ông là mục tiêu mà các chị em phụ nữ nên hướng theo – trên thực tế, điều này cần rất nhiều dũng khí mới có thể làm được. Bằng cách khuyến khích đàn ông biểu lộ các cảm giác thật của mình, phụ nữ đã tạo điều kiện để họ giải tỏa các cảm xúc bị chôn chặt, giúp họ trở thành một người đàn ông vui vẻ và mạnh khoẻ hơn.Tin đồn #2: Chỉ biết có tình dục.Phải, tình dục rất quan trọng đối với đàn ông. Nó là một trong những cách để họ đến gần với trí tưởng tượng của
Xem thêm

6 Đọc thêm

LUẬT BÓNG ĐÁ MINI

LUẬT BÓNG ĐÁ MINI

1. Đá hoặc tìm cách đá đối phương;2. Ngáng hoặc tìm cách ngáng chân đối phương.3. Nhẩy vào người đối phương;4. Chèn đối phương bằng vai;5. Đánh hoặc tìm cách đánh đối phương;6. Xô đẩy đối phương;Và cầu thủ vi phạm một trong 4 lỗi sau đây:7. Lôi kéo đối phương;8. Nhổ nước bọt vào đối phương;9. Tìm cách xoạc bóng khi bóng trong hoặc ngoài tầm khống chế của đối phương, trừ thủ môn trong khu phạt đền của đội mình nhưng động tác không được dùng sức mạnh quá cần thiết hoặc bất cẩn thô bạo.10. Cố tình dùng tay chơi bóng như: ôm bóng, đấm bóng, ném bóng bằng tay hoặc cánh tay (không áp dụng quy định này cho thủ môn ở trong khu phạt đền của đội mình).Sẽ bị phạt quả phạt trực tiếp do đội đối phương thực hiện tại nơi phạm lỗi.Nếu cầu thủ cố tình vi phạm 1 trong 10 lỗi trên trong khu phạt đền của đội mình, sẽ bị phạt quả phạt đền 6m bất kể bóng ở vị trí nào và trong cuộc. Chỉ những lỗi phạt trực tiếp mới được tính là lỗi “tổng hợp”.B. Gián tiếp• Thủ môn phạm một trong những lỗi sau đây sẽ bị phạt quả gián tiếp:1. Nếu sau khi phát bóng, lại nhận bóng trở lại từ cầu thủ đồng đội chuyển về mà bóng chưa vượt qua vạch giữa sân hoặc chưa chạm hoặc đá bởi cầu thủ đối phương.2. Nếu dùng tay chạm hoặc bắt bóng từ quả chuyển về của đồng đội.3. Nếu dùng tay chạm hoặc bắt bóng từ quả đá biên về của đồng đội.4. Nếu khống chế bóng bằng tay hoặc bằng chân ở bất cứ điểm nào thuộc phần sau đội mình lâu quá 4 giây.• Hoặc theo nhận định của trọng tài, cầu thủ vi phạm một trong những lỗi sau đây, sẽ bị phạt quả gián tiếp.
Xem thêm

12 Đọc thêm

TIE T52 PHƯƠNGTRINHBẬC HAI 1 ẢN SỐ

TIE T52 PHƯƠNGTRINHBẬC HAI 1 ẢN SỐ

Tiết51:Phương trình bậc hai một ẩn số1.Bài toán mở đầu: Trên một thửa đất hình chữ nhật có chiều dài32m,chiều rộng 24m,người ta định làm một vườn cây cảnh có lối đi xung quanh .Hỏi bề rộng của mặt đường là bao nhiêu để diện tích phần còn lại là 560m2 ? 2.Định nghĩa: Phương trình bậc hai một ẩn số(nói gọn là phương trình bậc hai)là phương trình có dạng: a x2+bx+c=0Trong đó x là ẩn số a,b,c,là các hệ số ; a khác 0560m2xxxx32m24mChiều dài là:32-2x(m)Chiều rộnglà:24-2x(m)
Xem thêm

11 Đọc thêm