MÔ TẢ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ CHẤT CHỈ ĐIỂM UNG THƯ Ở NHỮNG BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN TRỰC TRÀNGZ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "MÔ TẢ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ CHẤT CHỈ ĐIỂM UNG THƯ Ở NHỮNG BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN TRỰC TRÀNGZ":

Kinh nghiệm học và thi môn vật lý hiệu quả

KINH NGHIỆM HỌC VÀ THI MÔN VẬT LÝ HIỆU QUẢ

Kinh nghi m h c và thi môn V t Lý hi u qu P.1ệ ọ ậ ệ Mình h c môn V t lý b ng ni m am mê và s yêu thích. Vi c làm bài t p hàng ngày ã tr thành ọ ậ ằ ề đ ự ệ ậ đ ởm t thói quen không th thi u và m i bài t p m i, khó là m t th thách mà mình c g ng v t ộ ể ế ỗ ậ ớ ộ ử ố ắ để ượqua. Và mình ngh , không ch riêng môn Lý, b t kì môn nào khác, s yêu thích và mong mu n khámĩ ấ ự ố phá ã g n thành công r i. Vì th bí quy t u tiên:đ ầ đủ để ồ ế ế đầ hãy t o cho mình ni m am mê v i V tạ ề đ ớ ậ lý. V i mình, V t lý là m i th xung quanh chúng ta, là chi c lá cây dao ng trong gió, b ph n ớ ậ ọ ứ ế độ ộ ậgi m xóc trong xe máy khi n ta i qua gà b t l c l h n so v i xe p không có b ph n này – ế đ ổ ớ ắ ư ơ ớ đạ ộ ậm t n g d ng c a dao ng t t d n, hay sóng bi n là hình nh th c ti n c a sóng c … Nh ng lý ộ ứ ụ ủ độ ắ ầ ể ự ễ ủ ơ ữgi i cho hi n t ng cu c s ng hàng ngày có th là m t ng l c b n có thêm am mê tìm tòi. ệ ượ ộ ố ể ộ độ ự để ạ đ Tuy nhiên, n u b n khó có th tìm th y s h ng thú v i nó thì m t s bí kíp nh d i ây có th ế ạ ể ấ ự ứ ớ ộ ố ỏ ướ đ ểgiúp b n.ạ - N u b n m i b t u b c vào ch ng trình luy n thi i h c môn V t lý trong khi ki n th c l p ế ạ ớ ắ đầ ướ ươ ệ Đạ ọ ậ ế ứ ớ10,11 không t t thì c ng ng lo l ng vì trong 3 môn kh i A, ch ng trình thi i h c h u h t n m ố ũ đừ ắ ố ươ Đạ ọ ầ ế ằg n trong l p 12 và b n có th yên tâm “tu luy n” t ây.ọ ớ ạ ể ệ ừđ Hãy b t u h c t ng ch ng, h c nắ đầ ọ ừ ươ ọ đế âu bi t n ó , có th làm m t s d ng bài t p c b nđ ế đế đ ể ộ ố ạ ậ ơ , n g ch y theo s l ng mà không l uđừ ạ ố ượ ư l i ki n th c gì trong u.ạ ế ứ đầ Có r t nhi u d ng bài t p r t d , hãy n m ch c nh ng d ng ó và n ấ ề ạ ậ ấ ễ ắ ắ ạ đ ăch c i m.ắ đ ể - Khi b t u, có r t nhi u công th c c n h c thu c.ắ đầ ấ ề ứ ầ ọ ộ Hãy nh nh ng công th cớ ứ g c, quan tr ng ố ọ suy ra các công th c khác, ng nh t t c các công th cđể ứ đừ ớ ấ ứ . - V t lý có liên h v i toán h c, c n nhi u n tính toán.ậ ệ ớ ọ ầ ề đế Hãy t n d ng kh n ngậ ụ ă tính nh m nhi u ẩ ềnh t có th .ấ ể Có câu chuy n vui r ng: nhà có th tính nh m 34 x 49 r t nhanh nh ng i thi thì 3 + ệ ằ ể ẩ ấ ư đ8 v n ph i n máy tính. Nh ng ó là câu chuy n i thi, khi b n ôn thi hãy h n ch s d ng máy tính ẫ ư đ ệ đ ạ ạ ế ử ụt i a. Vì luy n thói quen tính nh m, kh n ng t duy c a b n c ng t ng lên áng k .ố đ ệ ẩ ă ư ủ ạ ũ ă đ ể - Làm bài t p ch m ch và u nậ ă đề đặ là m t trong nh ng bí quy t chung cho các môn h c. Có th ộ ế ọ ểnhi u th y cô s cho bài t p d i hình th c tr c nghi m, nh ng n g khoanh b a nhé. Vì hi n t i ề ầ ẽ ậ ướ ứ ắ ệ ư đừ ừ ệ ạ
Xem thêm

7 Đọc thêm

Mẫu Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

MẪU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đ n v báo cáo:……………….... ơ ị M u s B 01 – DN ẫ ố Đ a ch :…………………………. ị ỉ (Ban hành theo QĐ s 152006QĐ ố BTC Ngày 20032006 c a B tr ng ủ ộ ưở BTC) B NG CÂN Đ I K TOÁN Ả Ố Ế T i ngày ... tháng ... năm ...(1) ạ Đ n v tính:............. ơ ị TÀI S N Ả Mã số Thuy t ế minh Số cu i ố năm (3) Số đ u ầ năm (3) 1 2 3 4 5 a Tài s n ng n h n (100=110+120+130+140+150) ả ắ ạ 100 I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n ề ả ươ ươ ề 110 1.Ti n ề 111 V.01 2. Các kho n t ng đ ng ti n ả ươ ươ ề 112 II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n ả ầ ư ắ ạ 120 V.02 1. Đ u t ng n h n ầ ư ắ ạ 121 2. D phòng gi m giá đ u t ng n h n () (2) ự ả ầ ư ắ ạ 129 (…) (…) III. Các kho n ph i thu ng n h n ả ả ắ ạ 130 1. Ph i thu khách hàng ả 131 2. Tr tr c cho ng i bán ả ướ ườ 132 3. Ph i thu n i b ng n h n ả ộ ộ ắ ạ 133 4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng ả ế ộ ế ạ ợ ồ ự 134 5. Các kho n ph i thu khác ả ả 135 V.03 6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi () ự ả ắ ạ 139 (…) (…) IV. Hàng t n kho ồ 140 1. Hàng t n kho ồ 141 V.04 2. D phòng gi m giá hàng t n kho () ự ả ồ 149 (…) (…) V. Tài s n ng n h n khác ả ắ ạ 150 1. Chi phí tr tr c ng n h n ả ướ ắ ạ 151 2. Thu GTGT đ c kh u tr ế ượ ấ ừ 152 3. Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n c ế ả ả ướ 154 V.05 1 2 3 4 5 5. Tài s n ng n h n khác ả ắ ạ 158 B TÀI S N DÀI H N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) Ả Ạ 200 I Các kho n ph i thu dài h n ả ả ạ 210 1. Ph i thu dài h n c a ả ạ ủ khách hàng 211 2. V n kinh doanh đ n v tr c thu c ố ở ơ ị ự ộ 212 3. Ph i thu dài h n n i b ả ạ ộ ộ 213 V.06 4. Ph i thu dài h n khác ả ạ 218 V.07 5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi () ự ả ạ 219 (...) (...) II. Tài s n c đ nh ả ố ị 220 1. Tài s n c đ nh h u hình ả ố ị ữ 221 V.08 Nguyên giá 222 Giá tr hao mòn lu k () ị ỹ ế 223 (…) (…) 2. Tài s n c đ nh thuê tài chính ả ố ị 224 V.09 Nguyên giá 225 Giá tr hao mòn lu k () ị ỹ ế 226 (…) (…) 3. Tài s n c đ nh vô hình ả ố ị 227 V.10 Nguyên giá 228 Giá tr hao mòn lu k () ị ỹ ế 229 (…) (…) 4. Chi phí xây d ng c b n d dang ự ơ ả ở 230 V.11 III. B t đ ng s n đ u t ấ ộ ả ầ ư 240 V.12 Nguyên giá 241 Giá tr hao mòn lu k () ị ỹ ế 242 (…) (…) IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n ả ầ ư ạ 250 1. Đ u t vào công ty con ầ ư 251 2. Đ u t vào công ty liên k t, liên doanh ầ ư ế 252 3. Đ u t dài h n khác ầ ư ạ 258 V.13 4. D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n () ự ả ầ ư ạ 259 (…) (…) V. Tài s n dài h n khác ả ạ 260 1. Chi phí tr tr c dài h n ả ướ ạ 261 V.14 2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i ả ế ậ ạ 262 V.21 3. Tài s n dài h n khác ả ạ 268 T ng c ng tài s n (270 = 100 + 200) ổ ộ ả 270 NGU N V N Ồ Ố a N ph i tr (300 = 310 + 330) ợ ả ả 300 I. N ng n h n ợ ắ ạ 310 1. Vay và n ng n h n ợ ắ ạ 311 V.15 2. Ph i tr ng i bán ả ả ườ 312 3. Ng i mua tr ti n tr c ườ ả ề ướ 313 4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n c ế ả ả ộ ướ 314 V.16 5. Ph i tr ng i lao đ ng ả ả ườ ộ 315 6. Chi phí ph i tr ả ả 316 V.17 7. Ph i tr n i b ả ả ộ ộ 317 8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng ả ả ế ộ ế ạ ợ ồ ự 318 9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác ả ả ả ả ộ ắ ạ 319 V.18 10. D phòng ph i tr ng n h n ự ả ả ắ ạ 320 II. N dài h n ợ ạ 330 1. Ph i tr dài h n ng i bán ả ả ạ ườ 331 2. Ph i tr dài h n n i b ả ả ạ ộ ộ 332 V.19 3. Ph i tr dài h n khác ả ả ạ 333 4. Vay và n dài h n ợ ạ 334 V.20 1 2 3 4 5 5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr ế ậ ạ ả ả 335 V.21 6. D phòng tr c p m t vi c làm ự ợ ấ ấ ệ 336 7.D phòng ph i tr dài h n ự ả ả ạ 337 B V N CH S H U (400 = 410 + 430) Ố Ủ Ở Ữ 400 I. V n ch s h u ố ủ ở ữ 410 V.22 1. V n đ u t c a ch s h u ố ầ ư ủ ủ ở ữ 411 2. Th ng d v n c ph n ặ ư ố ổ ầ 412 3. V n khác c a ch s h u ố ủ ủ ở ữ 413 4. C phi u qu () ổ ế ỹ 414 (...) (...) 5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n ệ ạ ả 415 6. Chênh l ch t giá h i đoái ệ ỷ ố 416 7. Qu đ u t phát tri n ỹ ầ ư ể 417 8. Qu d phòng tài chính ỹ ự 418 9. Qu khác thu c v n ch s h u ỹ ộ ố ủ ở ữ 419 10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i ợ ậ ế ư ố 420 11. Ngu n v n đ u t XDCB ồ ố ầ ư 421 II. Ngu n kinh phí và qu khác ồ ỹ 430 1. Qu khen th ng, phúc l i ỹ ưở ợ 431 2. Ngu n kinh phí ồ 432 V.23 3. Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ ồ 433 T ng c ng ngu n v n (440 = 300 + 400) ổ ộ ồ ố 440 CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN Đ I K TOÁN Ỉ Ả Ố Ế CH TIÊU Ỉ Thuy t ế minh S cu i ố ố năm (3) S đ u ố ầ năm (3) 1. Tài s n thuê ngoài ả 24 2. V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công ậ ư ậ ữ ộ ậ 3. Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c ậ ộ ậ ử ượ 4. N khó đòi đã x lý ợ ử 5. Ngo i t các lo i ạ ệ ạ 6. D toán chi s nghi p, d án ự ự ệ ự L p, ngày ... tháng ... ậ năm ... Ng i l p bi u ườ ể K toán tr ng ế ưở Giám đ c ố (Ký, h tên) ọ (Ký, h tên) ọ (Ký, h tên, đóng d u) ọ ấ Ghi chú: (1) Nh ng ch tiêu không có s li u có th không ph i trình bày nh ng không đ c ữ ỉ ố ệ ể ả ư ượ đánh l i s th t ch tiêu và “Mã s “. ạ ố ứ ự ỉ ố (2) S li u trong các ch tiêu có d u () đ c ghi b ng s âm d i hình th c ghi ố ệ ỉ ấ ượ ằ ố ướ ứ trong ngo c đ n (...). ặ ơ (3) Đ i v i doanh nghi p có kỳ k toán năm là năm d ng l ch (X) thì “S cu i ố ớ ệ ế ươ ị ố ố năm“ có th ghi là “31.12.X“; “S đ u năm“ có th ghi là “01.01.X“. ể ố ầ ể 2. Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh ế ả ạ ộ Đ n v báo cáo: ................. ơ ị M u s B 02 – DN ẫ ố Đ a ch :…………............... ị ỉ (Ban hành theo QĐ s 152006QĐBTC ố Ngày 20032006 c a B tr ng BTC) ủ ộ ưở BÁO CÁO K T QU HO T Đ NG KINH DOANH Ế Ả Ạ Ộ Năm……… Đ n v tính:............ ơ ị CH TIÊU Ỉ Mã số Thuy t ế minh Năm nay Năm tr c ướ 1 2 3 4 5 1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ấ ị ụ 01 VI.25 2. Các kho n gi m tr doanh thu ả ả ừ 02 3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p ầ ề ấ d ch v (10 = 01 02) ị ụ 10 4. Giá v n hàng bán ố 11 VI.27 5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch ợ ộ ề ấ ị v (20 = 10 11) ụ 20 6. Doanh thu ho t đ ng tài chính ạ ộ 21 VI.26 7. Chi phí tài chính 22 VI.28 Trong đó:Chi phí lãi vay 23 8. Chi phí bán hàng 24 9. Chi phí qu n lý doanh nghi p ả ệ 25 10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh ợ ầ ừ ạ ộ {30 = 20 + (21 22) (24 + 25)} 30 11. Thu nh p khác ậ 31 12. Chi phí khác 32 13. L i nhu n khác (40 = 31 32) ợ 40 14. T ng l i nhu n k toán tr c thu ổ ợ ế ướ ế (50 = 30 + 40) 50 15. Chi phí thu TNDN hi n hành ế ệ 16. Chi phí thu TNDN hoãn l i ế ạ 51 52 VI.30 VI.30 17. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p ợ ế ệ (60 = 50 – 51 52) 60 18. Lãi c b n trên c phi u () ơ ả ổ ế 70 L p, ngày ... tháng ... năm ... ậ Ng i l p bi u ườ ể K toán tr ng ế ưở Giám đ c ố (Ký, h tên) ọ (Ký, h tên) ọ (Ký, h tên, đóng d u) ọ ấ Ghi chú:() Ch tiêu này ch áp d ng đ i v i công ty c ph n. ỉ ỉ ụ ố ớ ổ ầ
Xem thêm

5 Đọc thêm

TUT TAO CHU KY FLASH TECH24 VN

TUT TAO CHU KY FLASH TECH24 VN

Làm l ầ n l ượ t ñế n khi h ế t t ấ t c các nét ch .B ạ n có th ể ấ n Enter ñể xem các frame ch ạ y ntn.Tuy nhiên bây h ch ñ ang ch ạ y ng ượ c. ðể cho ch xu ấ t hi ệ n xuôi thì ta làm nh ư sau: Kích chu ộ t vào frame ñầ u tiên,gi phím Shift,kích vào frame cu ố i cùng.Kích chu ộ t ph i ch ọ n Reverse Frames

15 Đọc thêm

PHONG BENH VIEM NAO

PHONG BENH VIEM NAO

bệnh s ang người.Gây tử vong ; để lại di chứng.1ư Tác nhân gây bệnh:2ư Đường lây truyền:3ư Tác hại:Tỡm hiu nguyờn nhõn gõy bnh viờm nóo Mét sè h×nh ¶nhNhiÒu ng­êi ph¶i vµo viÖn do m¾c bÖnh viªm n·o ®e do¹ ®Õn tÝnh m¹ngCÊp cøu do m¾c bÖnh viªm n·o4­ C¸ch phßng bÖnh:Quan s ¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái:+ Ng­êi trong tranh minh ho¹ ®ang lµm g×?+ Lµm nh­ vËy cã t¸c dông g×?

16 Đọc thêm

thang long ha noi

THANG LONG HA NOI

Phần II: Câu hỏi tự luậnBạn viết một bài không quá 1.000 từ (theo thể bình luận, nêu cảm nghĩ, cảm tưởng ) của bạn về những câu mở đầu trong bài hát “Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi: “Đây hồ Gươm, Hồng Hà, hồ Tây/ Đây lắng hồn núi sông ngàn năm ”.B i l m: à àNguyễn Đình Thi l mà ột nh và ăn , l mà ột nhạc sĩ, l nh thà à ơ lớn. Ông đã sáng tác rất nhiều tác phẩm hay, nổi tiếng. Rất nhiều b i thà ơ, b i và ăn, b i hát à đã đi sâu v o àlòng người. B i hát Ngà ười H Nà ội, ca ngợi về H Nà ội của ông l mà ột b i hát rà ất hay đã được rất nhiều người biết đến.Với b i hát n y, ôngà à xứng đáng được tôn vinh l mà ột trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất của nước ta. Ngo i b i hát n y, ông à à àcòn sáng tác rất nhiều b i hát nà ổi tiếng khác, đặc biệt l thà ể loại nhạc thời kháng chiến. Tên tuổi của ông đã được bao thế hệ biết đến v hà ơn nửa sau của thế kỷ XX, với sự hoạt động có hiệu quả nhiều lĩnh vực: triết học, văn thơ, kịch , nhạc. Ông l àmột văn nghệ sĩ đa t i, à để lại cho đời những th nh tà ựu đáng kể cả 2 hoạt động sáng tác v quà ản lý. V o à đầu b ià hát Nguyễn Đình Thi không ngần ngại khẳng định rằng “Đây Hồ Gươm, Hồng H , Hà ồ Tây ”, đây l ba danh lam thà ắng cảnh đẹp, nổi tiếng nhất của H Nà ội không được kẻ n o dám xâm phà ạm. Vì “ Đây lắng hồn núi sông ng n nà ăm, ng n nà ăm”, đây l mà ột nơi rất linh thiêng, hồn sông núi từ ng n nà ăm hội tụ về đây. Ông sáng tác b ià hát Người H Nà ội v o nà ăm 1947. Đó l thà ời điểm hết sức khó khăn của nhân dân ta, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vừa mới được lãnh tụ Hồ Chí Minh phát động. Chúng ta vẫn gọi đây l giai à đoạn phòng ngự với việc thực hiện vườn không nh trà ống những nơi giặc xâm chiếm để cản bước tiến của chúng. Tại Thủ đô Hà Nội, chiến lũy được dựng lên nhiều đường phố v nhà ững đội quân cảm tử đã sẵn s ng tà ất cả cho Tổ Quốc. Cả thủ đô ngập trong máu lửa v àhừng hực lòng căm thù, sôi sục ý chí quyết chiến quyết thắng. Vậy m mà đầu b i àhát, nhạc sĩ đã không phản ánh ngay điều đó m nhà ư người họa sĩ phác họa một m u thà ật tươi sáng, thật lãng mạng về H Nà ội, về Thủ đô ng n nà ăm văn hiến: Nét nhạc phần đầu d n trà ải thoáng đãng, đã được vút lên gieo v o lòng ngà ười nghe cái gì đó thật linh thiêng thanh cao với việc nhắc lại những cái tên của Thủ đô từng
Xem thêm

4 Đọc thêm

Bai 3 Phuong trinh he phuong trinh bac nhat nhieu an potx

BAI 3 PHUONG TRINH HE PHUONG TRINH BAC NHAT NHIEU AN POTX

Trong đó x , y , z là 3 ẩn; a, b, c, d là các hệ số và a ,b, c không đồng thời bằng 0.và a ,b, c không đồng thời bằng 0.trongđóx;y;zlà3ẩncácchữcònlạilàcáchệsốMỗibộbasố(x0;y0;z0)nghiệmđúngcảbaphơngtrìnhđợcgọilàmộtnghiệmcủahệphơngtrình VÝ dô vÒ hÖ ph ¬ng tr×nh bËc nhÊt 3 ÈnBµi 3: ph ¬ng tr×nh vµ hÖ ph ¬ng tr×nh bËc nhÊt nhiÒu Èn (tiÕt 2)−=++=++=++132

15 Đọc thêm

PT ĐƯỜNG TRÒN CHUẨN

PT ĐƯỜNG TRÒN CHUẨN

NhiÖtLiÖtChµoMõngC¸c emNhiÖtLiÖtChµoMõngC¸c ThÇyC« B i 2à : ph¬ngtr×nh®êngtrßnTiết thứ 34 H×nh häc lớp 10Người thực hiện: §oµn V¨n §«ng L tp hp cỏc im M trong mt phng cỏch u mt im I cho trc mt khong cỏch R>0 khụng i cho trc.M1M3M2

15 Đọc thêm

Quản trị dự án THAY đổi địa điểm HOẠT của MARITIME BANK – PGD THỦ đức

QUẢN TRỊ DỰ ÁN THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM HOẠT CỦA MARITIME BANK – PGD THỦ ĐỨC

Quản trị dự án thay đổi địa điểm hoạt động của maritime bank thủ đức. Ả ưởng c a cuộc kh ng ho ng quy mô toàn c ó t c các công ty tậ ế giới, ngân hàng là một trong những ngành nh ưởng nhiều nh t c a làn sóng này. Từ các ngân hàng lớ ến ngân hàng nhỏ ều g ó ữ ừa qua, nhiều ngân hàng bị nh n chìm trong làn sóng. T i Vi t Nam nhữ ừ q ng kiến nhiều ngân hàng ph i sáp nhậ ơ u theo yêu c u c N N ướ ều ph i i và rà soát l i toàn bộ các ho ộng c a mình, cắt gi m nhân viên, thay i ơ u, thu hẹp ph m vi ho ộ … e b ằm ngoài cuộc kh ng ho b ều hành c N ư ững bi n pháp nhằm gi m thiểu ưởng c a làn sóng ướng tới kinh doanh hi u qu trong thời k ó . ột trong s ó nâng cao hi u qu c a các chi nhánh phòng giao dịch ho ộng kinh doanh yếu kém, tinh gi m nhân sự, mở rộng các khu vực tiề ị ượ ó ; ừ ó ằ ư ữ ợ ớ ượ … Từ những yêu c ó ến hành dự ị ểm c a các chi nhánh ho ộng không hi u qu ư ó ến những vị trí tiề ơ .. Đ u tiên trong chuỗi dự i nên kết qu c a dự án này có ưởng r t lớ ến các dự án sau. Chúng tôi mong nhậ ược các góp ý từ b ều hành và quý vị c ể dự án hoàn thi ơ .
Xem thêm

52 Đọc thêm

Tài liệu TCVN 6011 1995 pdf

TÀI LIỆU TCVN 6011 1995 PDF

3.2 Việc hiệu chỉnh l!ợng cấp nhiên liệu và cơ cấu đánh lửa, độ nhớt của dầu bôi trơn các chi tiếtmáy chuyển động và áp suất lốp nên phù hợp với chỉ dẫn cuả nhà chế tạo xe.3.3 Động cơ và bộ truyền động phải đ!ợc chạy thử theo chỉ dẫn của nhà chế tạo.3.4 Tr!ớc khi thử, tất cả các chi tiết của xe phải ổn định nhiệt độ bình th!ờng đối với xe khi sửdụng.3.5 Trọng l!ợng của xe phải trạng thái không chất tải.3.6 Sự phân bố tải giữa các bánh xe phải phù hợp với chỉ dẫn của nhà chế tạo.4 Ng!ời lái4.1 Ng!ời lái phải có khối l!ợng 70 ữ75 Kg và có chiều cao 1,65 ữ1,75 m.4.2 Ng!ời lái phải mặc quần áo chuyên dùng cho lái xe (một mảnh) hoặc quần áo t!ơng tự.4.3 Ng!ời lái phải ngồi trên ghế của ng!ời lái, chân đặt trên bàn đạp hoặc cái để chân và tay đ!ợcduỗi ra một cách bình th!ờng. Đối với xe mô tô có vận tốc lớn hơn 120 km/h với ng!ời lái ngồiTiêu chuẩn việt nam TCVN 6011:1995TCVN 6011:19954thẳng, ng!ời lái phải có thiết bị và tuân theo vị trí lái đã đ!ợc nhà chế tạo quy định. Vị trí này sẽ chophép ng!ời lái có thể điều khiển xe mô tô tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình thử.Vị trí của ng!ời lái đ!ợc giữ không thay đổi trong toàn bộ quá trình đo; sự mô tả về vị trí sẽ đ!ợc thể
Xem thêm

5 Đọc thêm

Màn hình thực hành nghiệp vụ ngân hàng máy

MÀN HÌNH THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG MÁY

Màn hình thực hành nghiệp vụ ngân hàng máy T ẠO T ÀI KHO ẢN KH ÁCH H ÀNG: Đ Ư ỜNG D ẪN: PH ÂN H Ệ KH ÁCH H ÀNG >H Ồ S Ơ KH ÁCH H ÀNG> TH ÊM NH ẬP Đ ẦY Đ Ủ TH ÔNG TIN TRONG C ÁC TR Ư ỜNG C Ó D ẤU Đ Ỏ. TH ÔNG TIN CH Ữ K Ý:

23 Đọc thêm

Đồ án cơ sở dữ liệu cơ bản có đáp án trong tệp đính kèm

ĐỒ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU CƠ BẢN CÓ ĐÁP ÁN TRONG TỆP ĐÍNH KÈM

Đồ án là tập hợp của 8 handout, mỗi handout chứa một số yêu cầu, bài tập, có thể xem như là các tiểu đồ án. Văn bản này chỉ chứa các yêu cầu, phần đáp án sẽ có trong file đính kèm.Yêu cầu trong handout 1: Các lo ại mô hì nh dữ li ệu Lịch sử phát tri ển các mô hì nh dữ li ệu Đặc đi ểm của mỗi loại mô hì nh Trình bày vai trò của các thành phần trong kiến trúc của một DBMS Khảo sát và so sánh đặc điểm chức năng của các DBMS thông dụng:Access, SQL Server, Oracle, MySQL,…
Xem thêm

13 Đọc thêm

Bài 26. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU MẠCH XOAY CHIỀU CHỈ CÓ ĐIỆN TRỞ THUẦN pot

BÀI 26. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU MẠCH XOAY CHIỀU CHỈ CÓ ĐIỆN TRỞ THUẦN POT

2EE  Hoạt động 5. (5’) Vận dụng - củng cố: * GV nêu câu hỏi 1-2 SGK. Yêu cầu HS vận dụng nội dung bài để trả lời. + Hướng dẫn HS giải bài toán số 3, số 4 của SGK trang 146. + Hướng dẫn HS chuẩn bì Bài mới. * HS trả lời cu hỏi ơn tập. + Ghi nhận cách giải bài toán do GV hướng dẫn. + Ghi nhận những chuẩn bị nh. III. Rút kinh nghiệm – Bổ sung:

7 Đọc thêm

HOÀNG VIỆT LONG HƯNG CHÍ

HOÀNG VIỆT LONG HƯNG CHÍ

Bấy giờ có Tôn Thất Viêm và Tôn Thất Nghiễm ñược ðịnh vương tin dùng(Nguyên chú: cả hai người này ñều là con của Thái bảo Dận quốc công Tôn Thất ðiền, con thứ12 của Minh vương Nguyễn Phúc Chu. Viên giữ chức Trưởng Thủ cơ, Nghiễm làm quan ñếnchức Chưởng dinh, quản hai Bộ Lại, Binh, lĩnh chức Quảng nam dinh Tả phủ chương phủ sự,tước Quận công), nhưng cả hai người này ñều mê ñắm tửu sắc chẳng ñể ý gì ñến việcnước. Trương Phúc Loan vì thế càng không kiêng nể gì nữa, tự ý bán quan bánnước, xét ñoán ngục tụng, thuế khóa hình phạt nặng nề, dân chúng oan ức khổ sở.Trong khoảng bốn, năm năm xảy nhiều ñiềm tai dị như ñộng ñất, núi lở, sao sa,mưa máu. Trăm họ ñói kém, giặc dã nổi lên khắp nơi. Giặc Triều châu (Chỉ bọnTrần Thái, người Triều châu Trung quốc, ñóng sáo huyệt núi Bạch mã, bị quân Mạc Thiên Tứñánh tan năm 1769) nổi Bạch mã, quân Xiêm la hãm Hà tiên. Trong cõi từ ñó xảyra nhiều việc rối loạn. Những người hiểu biết trong triều lo ngại bàn tán, nhưngLoan vẫn bỏ ngoài tai. Bấy giờ lại có sao chổi xuất hiện, cán sao quay về phíaðông bắc, ñầu hướng về tây nam. Quan tư thiên tâu là sắp có tai họa binh biến.Thái Sinh thưa với Phúc Loan:− Chúa Trịnh ñàng ngoài quên ơn Nam triều mà ta chưa hỏi ñến. Huống chi bọnhọ lại ức hiếp vua Lê, thế không thể nhịn ñược nữa. Quốc phó nên theo ý trời,xin lệnh chỉ của vương thượng, rồi phát hịch kể tội họ Trịnh, nêu danh nghĩaphù Lê diệt Trịnh ñể làm sáng tỏ ñại nghĩa nhất thống. Lập ñược công lớn,quốc phó lại ñem quân về nam, ung dung mũ cao áo dài ngồi giữa triều ñình,còn kẻ nào dám khing nhờn nữa?Có người biết chuyện ấy kể lại cho quan hàn lâm viện Nguyễn Quang Tiền.Quang Tiền người huyện Quảng ñiền, học rộng biết nhiều, rất giỏi môn chiêm tinhlịch số, ñược bổ chức hàn lâm viện dưới triều Võ vương Nguyễn Phúc Khoát, cácviệc văn thư bang giao ñều do ông soạn thảo. Võ vương muốn xưng quốc hiệu,Quang Tiền sợ gây ra chuyện binh ñao, nên kiên trì an ngăn chúa. Võ vương giận,bãi chức của Quang Tiền. Trương Phúc Loan chuyên quyền triều chính, sợ dư luậncông chúng chê trách, lại thấy Quang Tiền là người có danh vọng, bèn xin ðịnh
Xem thêm

216 Đọc thêm

SỰ TẠO THÀNHLIÊN KẾT CC

SỰ TẠO THÀNHLIÊN KẾT CC

PH Ả N Ứ NG NG Ư NG T Ự ALDOL: NHÓM CARBONYL GIÚP B Ề N V Ữ NG HÓA CARBANION TRANG 67 C Ơ CH Ế TÁCH E1CB Khác với E2, cơ chế E1cb xảy ra theo cơ chế từng bước và không đòi hỏi cấu trúc k[r]

107 Đọc thêm

Tài liệu C# Giới thiệu toàn tập part9 doc

TÀI LIỆU C GIỚI THIỆU TOÀN TẬP PART9 DOC

trình c cơ bản củae <iostreame <stdio.h> ... t b = 2006; trình n() // Hàm ch; // lệnh lấy điểm của ch trong C++nghĩa, có thản thì C++ mình dịch vbài luôn ui vẻ ! acko - HcEbản chỉ có mục đhiểu 1 ctrinhchương trí tự này đc ng gì viết ga 1 chương m> // Phần kha// Phần kha

2 Đọc thêm

Phap lenh do luong 1999 pptx

PHAP LENH DO LUONG 1999 PPTX

PHÁP LỆNHCỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QU ỐC HỘI SỐ 16/1999 / PL-UBTVQH10 NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 1999 V Ề ĐO LƯỜNG Để đo lường được thống nhất và chính xác, nhằm góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân; nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khoẻ và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi trong giao lưu quốc tế;Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 4 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá X và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 1999;Pháp lệnh này quy định về đo lường. CHƯ ƠN G INH ỮNG Q UY Đ ỊN H CHU NG Điều 1Đo lường là việc xác định giá trị của đại lượng cần đo.Pháp lệnh này quy định về đơn vị đo lường hợp pháp và chuẩn đo lường; kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo; phép đo và hàng đóng gói sẵn theo định lượng; sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu phương tiện đo. Điều 2Nhà nước thống nhất quản lý đo lường trên cơ sở Pháp lệnh này, các quy định khác của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia nhằm đảm bảo các nguyên tắc thống nhất, chính xác, trung thực và từng bước hiện đại hoá.Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi cá nhân (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân) trong hoạt động đo lường hoặc các hoạt động khác có liên quan đến đo lường trên lãnh thổ Việt Nam đều phải tuân theo các quy định của Pháp lệnh này và các quy định khác
Xem thêm

9 Đọc thêm

đáp án + đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 2 - quản trị mạng máy tính - mã đề thi qtmmt - lt (30)

ĐÁP ÁN + ĐỀ THI LÍ THUYẾT TỐT NGHIỆP KHÓA 2 - QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH - MÃ ĐỀ THI QTMMT - LT (30)

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNHMÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: DA SCLRMT - LT30I. PHẦN BẮT BUỘC (7 điểm)Câu 1: (2 điểm)Trình bày quá trình POST trong máy tính. Và các lỗi thường xảy ra trong quá trình POST?Quá trình POST máy tính:- Máy tính được "nuôi" bởi bộ nguồn gọi là nguồn cấp trước - Khi bật công tắc thì nguồn sẽ mở, lúc đó nguồn sẽ chờ đợi mainboard gởi về 1 tín hiệu gọi là tín hiệu PowerGood để xác nhận là bộ nguồn hoạt động tốt.Sau khi được cấp nguồn, công việc đầu tiên CPU đi thực thi là nó sẽ tiến hành đi đọc ROM Bios. Trong Rom Bios sẽ mang một đoạn chương trình và yêu cầu CPU phải tiến hành thực thi đoạn chương trình này để kiểm tra phần cứng máy tính mỗi lần khởi động.- Tiếp theo CPU sẽ kiểm tra các thông số của mainboard tại BIOS. Sau đó kiểm tra các bit địa chỉ trên Ram và cuối cùng là card màn hình. Khi Card màn hình đã kiểm tra hoàn tất thì mà hình sẽ hiện lên các dòng thông số về card màn hình, CPU, Ram, và tới các thi t b l u tr ngo i. ế ị ư à1 đCác lỗi có thể xảy ra trong quá trình POST:CPU thực hiện theo đoạn chương trình kiểm tra phần cứng máy tính trong ROM BIOS, kiểm tra các thiết bị sau:- Khi kiểm tra RAM trong giai đoạn này thì thông thường ta sẽ gặp một số lỗi và tình hình máy như sau: Nếu ta gắn RAM sai Bank thì máy sẽ không lên hình ảnh và không báo lỗi gì cả,
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu C# Giới Thiệu Toàn Tập part 9 pdf

TÀI LIỆU C GIỚI THIỆU TOÀN TẬP PART 9 PDF

trình c cơ bản củae <iostreame <stdio.h> ... t b = 2006; trình n() // Hàm ch; // lệnh lấy điểm của ch trong C++nghĩa, có thản thì C++ mình dịch vbài luôn ui vẻ ! acko - HcEbản chỉ có mục đhiểu 1 ctrinhchương trí tự này đc ng gì viết ga 1 chương m> // Phần kha// Phần kha

2 Đọc thêm

đáp án và đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính - mã đề thi sclrmt - lt (30)

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI LÍ THUYẾT TỐT NGHIỆP KHÓA 3 - KỸ THUẬT SỬA CHỮA LẮP RÁP MÁY TÍNH - MÃ ĐỀ THI SCLRMT - LT (30)

 !!"# !$ %& '()*+,-./012314&.5(26(2714189:;<&DA *.01=.>!AB?/?(CD9<EF%GH$& 9<EF%Trình bày quá trình POST trong máy tính. Và các lỗi thường xảy ra trong quátrình POST?Quá trình POST máy tính:- Máy tính được "nuôi" bởi bộ nguồn gọi là nguồn cấp trước - Khi bật công tắc thì nguồn sẽ mở, lúc đó nguồn sẽ chờ đợimainboard gởi về 1 tín hiệu gọi là tín hiệu PowerGood để xác nhận làbộ nguồn hoạt động tốt.Sau khi được cấp nguồn, công việc đầu tiên CPU đi thực thi là nó sẽtiến hành đi đọc ROM Bios. Trong Rom Bios sẽ mang một đoạnchương trình và yêu cầu CPU phải tiến hành thực thi đoạn chươngtrình này để kiểm tra phần cứng máy tính mỗi lần khởi động.- Tiếp theo CPU sẽ kiểm tra các thông số của mainboard tại BIOS.Sau đó kiểm tra các bit địa chỉ trên Ram và cuối cùng là card mànhình. Khi Card màn hình đã kiểm tra hoàn tất thì mà hình sẽ hiện lêncác dòng thông số về card màn hình, CPU, Ram, và tới các thi t bế ịl u tr ngo i. ư à1 đCác lỗi có thể xảy ra trong quá trình POST:CPU thực hiện theo đoạn chương trình kiểm tra phần cứng máy tínhtrong ROM BIOS, kiểm tra các thiết bị sau:- Khi kiểm tra RAM trong giai đoạn này thì thông thường ta sẽ gặpmột số lỗi và tình hình máy như sau: Nếu ta gắn RAM sai Bank thìmáy sẽ không lên hình ảnh và không báo lỗi gì cả, nhưng nếu ta gắnRAM lỏng chân hay RAM hư thì máy sẽ dùng tín hiệu âm thanh báo
Xem thêm

4 Đọc thêm

TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: “Phân tích và thiết kế hệ thống CSDL quản lý và phân phối xe của hãng taxi HaNoi Tourist pdf

TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI “PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CSDL QUẢN LÝ VÀ PHÂN PHỐI XE CỦA HÃNG TAXI HANOI TOURIST PDF

1.1. Mô tả bài toán Công ty cổ phần Hà Nội Tourist Taxi với thương hiệu HaNoi Tourist Taxi – một đơn vị thành viên của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội là doanh nghiệp luôn đi đầu trong lĩnh vực phục vụ vận chuyển hành khách công cộng bằng xe taxi Hà Nội. Hanoitourist taxi có các loại xe taxi với số lượng trên 200 đầu xe : - Loại xe 5 chỗ : TOYOTA VIOS LIMO - Loại xe 8 chỗ : TOYOTA ZACE và INNOVA Trong công ty có nhiều phòng ban, mỗi phòng ban có nhiều nhân viên làm việc. Thông tin về phòng ban gồm tên phòng ban, mã phòng ban, số điện thoại. Thông tin về nhân viên có Mã nhân viên, họ tên, ngày sinh. Ngoài ra nhân viên tổng đài có thêm thông tin quê quán, nhân viên kỹ thuật và nhân viên kinh doanh có thêm số năm kinh nghiệm. Khi khách hàng có yêu cầu taxi, khách hàng sẽ gọi điện đến tổng đài và đặt xe. Nhân viên tổng đài sẽ điều xe đến chỗ khách hàng. Việc quản lý khách hàng sẽ do nhân viên kinh doanh đảm nhận. Thông tin về khách hàng bao gồm họ tên, mã khách hàng, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, số km đã đi. thông tin tài xế bao gồm Mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, số điện thoại và biển số xe mà họ đảm nhận. Bài thảo luận nhóm 9 Quản trị CSDL và phần mềm ứng dụng Xe của hãng bao gồm các thông tin Biển số, model, số ghế và mã khu vực mà xe đỗ đó. Mỗi khu vực có nhiều taxi đỗ. Mỗi xe có thể do nhiều tài xế lái (do làm việc theo ca). Tuy nhiên, mỗi tài xế chỉ được lái một xe duy nhất. Khi xe bị hỏng, xe sẽ được đưa đến cho nhân viên kỹ thuật sửa chữa. Nhân viên kỹ thuật sẽ ưu vào sổ lưu. Sổ lưu bao gồm các thông tin: biển số xe. Ngày sửa, lần sửa và mã nhân viên sửa xe đó. Để nâng cao hoạt động tác nghiệp của Hà Nội Tourist Taxi, công ty quyết định nâng cấp hệ thống thông tin quản lý việc tổ chức sự kiện của công ty. Công ty tin học được thuê để thực hiện nhiệm vụ này phải thiết kế, xây dựng một cơ sở dữ liệu cho hệ thống thông tin quản lý mới. Việc thiết kế csdl phải thực hiện một số bước sau: - Tạo sơ đồ E/R.
Xem thêm

11 Đọc thêm

Cùng chủ đề