DE HSG HUYEN 08-09 LICH SU 9 V1

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "DE HSG HUYEN 08-09 LICH SU 9 V1":

De HSG huyen 08-09 Lich su 9 V1

DE HSG HUYEN 08-09 LICH SU 9 V1

Bằng những hiểu biết về sự tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ, Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á trong những thập niên qua, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.. 5.0 điểm Em hãy trình bày v[r]

1 Đọc thêm

ĐỀ HSG HUYỆN 08-09 GDCD 9 V1

ĐỀ HSG HUYỆN 08-09 GDCD 9 V1

Bằng sự hiểu biết và kiến thức đã học em hãy nêu trách nhiệm của chúng ta trong việc tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội./.. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH CHƯƠNG.[r]

1 Đọc thêm

ĐÁP ÁN ĐỀ HSG HUYỆN 08-09 SINH HỌC 9 V1

ĐÁP ÁN ĐỀ HSG HUYỆN 08-09 SINH HỌC 9 V1

Đáp án đề thi chọn HSG lớp 9 vòng 1 năm học 2008-2009Môn: Sinh họcCâu 1(1.5đ):- Cho lai hai cơ thể bố, mẹ có kiểu gen AABB, aabb với nhau được thế hệ F1 (0.25đ) P: AABB x aabb → F1: 100% AaBb - Để có kiểu gen AAbb cần thực hiện phép lai giữa các cá thể F1 với nhau, từ đó phân tích kết quả F2 xác định cá thể có kiểu gen cần tạo (0.25đ)- Cho F1 lai với nhau: AaBb x AaBb được thế hệ F2 có tỷ lệ kiểu hình: 9A-B-: 3A-bb : 3aaB- : 1aabb (0.25đ)- Kiểu hình 3A-bb có hai kiểu gen: AAbb và Aabb (0.25đ)- Vì vậy để chọn ra kiểu gen AAbb thì cần thực hiện phép lai phân tích: Cho các cá thể có kiểu hình A- bb lai với cá thể có kiểu hình mang tính trạng lặn aabb, rồi theo dõi riêng rẽ kết quả của từng cặp lai: (0.25đ)- Ở cặp lai nào mà con lai đồng tính 100% A-bb thì cá thể A-bb đó có kiểu gen AAbb: (0.25đ) AAbb x aabb →100% Aabb Lưu ý : - Đề ra không cho biết rõ là thực vật hay động vật vì vậy nếu HS sử dụng thuật ngữ giao phối hoặc giao phấn đều không đảm bảo tính khái quát. Nếu vi phạm lỗi này trừ0.25 vào tổng điểm của câu 1. Do đó nếu sử dụng phương pháp tự thụ phấn giữa các cá thể A-bb, rồi theo dõi kết quả con lai để tìm ra kiểu gen AAbb sẽ không được chấp nhận - Không yêu cầu HS phải trình bày sơ đồ lai chi tiết vì câu hỏi ở đây mang tính khái quát, chủ yếu trình bày phương pháp là chính. Tuy nhiên cần có sơ đồ lai mang tínhtổng quát như đã trình bày ở trên để minh họa, nếu HS không trình bày các sơ đồ lai thì trừ 0.25 vào tổng điểm câu 1 - Vì đề bài chỉ yêu cầu tạo kiểu gen AAbb do đó không cần phải trình bày kết quả phép lai phân tích: Aabb x aabb
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ HSG HUYỆN 08-09 HÓA HỌC 9 V1

ĐỀ HSG HUYỆN 08-09 HÓA HỌC 9 V1

Hỏi: phải thêm bao nhiêu gam nước vào cốc II hay cốc I để cân lập lại cân bằng?. Sau khi cân đã cân bằng, lấy 1 2 khối lượng dung dịch có trong cốc I cho vào cốc IIb[r]

1 Đọc thêm

ĐỀ HSG HUYỆN V1 08-09

ĐỀ HSG HUYỆN V1 08-09

Y đều tác dụng với 100ml HCl 19,87 % (d= 1,047 g/ml) thì được dung dòch X’vàdung dòch Y’. Khi cho X’ tác dụng hết với Na2CO3 thì có 1,904 dm3 khí CO2 thoát ra(đo ở đktc) a/ Tìm % lượng X và nồng độ % của dung dòch X’ b/ Hỏi Y có tan hết không? Nếu cho 340ml KOH 2M vào dung dòch Y’ thì táchra bao nhiêu gam kết tủa. (Cho biết: Fe= 56; C= 12; O =16; Ba = 137; H= 1; Ag= 108; N=14; Pb=207; Mg=24; Ca= 40; Al= 27; Na= 23 ; K=39)---------------HẾT--------------PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐAK PƠ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC: 2008-2009ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN HOÁ 9VÒNG: 1NỘI DUNG ĐIỂMCâu 1: (4 điểm)
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐÁP ÁN ĐỀ HSG HUYỆN 08-09 LỊCH SỬ 9 V1

ĐÁP ÁN ĐỀ HSG HUYỆN 08-09 LỊCH SỬ 9 V1

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH CHƯƠNGKỲ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 – VÒNG 1 Năm học : 2008 - 2009ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN LỊCH SỬCâu Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng Điểm1(3,0 điểm)+ Giới thiệu khái quát về châu Á0,5- Đất rộng, người đông, tài nguyên phong phú; trước chiến tranh thế giới thứ hai chịu sự bóc lột và nô dịch nặng nề của đế quốc thực dân, đời sống nhân khổ cực... - Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á phát triển mạnh, hầu hết các nước đã giành được độc lập. Sau khi giành được độc lập, các nước châu Á bước vào thời kỳ xây dựng theo nhiều con đường khác nhau nhưng đều đạt được thành tựu to lớn.0,250,25+Chứng minh sự tăng trưởng về kinh tế:2,25 - Ấn Độ: * Sau khi giành được độc lập đã thực hiện các kế hoạch dài hạn nhằm phát triển kinh tế, xã hội và đạt được nhiều thành tựu: từ một nước phải nhập khẩu lương thực, nhờ cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp, Ấn Độ đã tự túc được lương thực cho dân số hơn 1 tỉ người . * Về công nghiệp : Các sản phẩm công nghiệp
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐÁP ÁN ĐỀ HSG HUYỆN 08-09 TIẾNG ANH 9 V1

ĐÁP ÁN ĐỀ HSG HUYỆN 08-09 TIẾNG ANH 9 V1

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2008-2009Môn thi : Tiếng AnhThời gian : 120 phút (không kể thời gian giao đề)LISTENINGListen to three people from different countries and choose the best answer (15 points: 1 pnt / good answer)AL WHEELER FROM CANADAThe answers are:1 – D, 2 – C, 3 – D, 4- A, 5 - CMANUELA DA SILVA FROM PORTUGALThe answers are:1 – D, 2 – D, 3 – D, 4 – C, 5 - BTOSHI SUZUKI FROM JAPANThe answers are:1 – B, 2 – D, 3 – B, 4 – C, 5 - DREADING COMPREHENSION Choose the best answer (20 points: 4 pnts/ good answer)1 – B, 2 – B, 3 – D, 4 – A, 5 – C, LANGUAGE KNOWLEDGEChoose the best answer: (35 points: 1 point/good answer)1 – D, 2 – A, 3 – B, 4 – A, 5 – B, 6 – C, 7 – C, 8 – C, 9 – A, 10 – D, 11 – A, 12 – C, 13 – B, 14 –C, 15 – D, 16 – D, 17 – A, 18 – B, 19 – B, 20 – D, 21 – C, 22 – A, 23 – C, 24 – A, 25 – A, 26 – D, 27 - D, 28 – D, 29 – A, 30 – B, 31 – B, 32 – B, 33 – C, 34 – A, 35 - A.WRITINGWrite to your English friend and share him (her) your opinions about the pollution in Vietnam (at least 150 words).EVALUATION GRID CONTENTThe response ….1. addresses the topic ………/102. is organised ………./3
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐÁP ÁN ĐỀ HSG HUYỆN 08-09 HÓA HỌC 9 V1

ĐÁP ÁN ĐỀ HSG HUYỆN 08-09 HÓA HỌC 9 V1

PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNGĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 - CẤP HUYỆN. NĂM HỌC 2008-2009MÔN THI: Hóa học (Thời gian làm bài 120 phút)Câu Ý Nội dung Điểm Ghichú1Trích 5 mẫu thử cho vào 5 ống nghiệm, nhỏ phenolphtalein vào, lọ nào làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì lọ đó dựng NaOH0.52.0Trích 4 mẫu thử từ 4 dung dịch còn lại, dùng dd NaOH màu hồng ở trên để nhận biết H2SO4: Lọ nào làm mất màu hồng của phenolphtalein đó là H2SO4 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2

2 Đọc thêm

ĐỀ HSG HUYỆN 08-09 TIẾNG ANH 9 V1

ĐỀ HSG HUYỆN 08-09 TIẾNG ANH 9 V1

A. artificial B. imitation C. untrue D. false2. …………Daisy didn’t like to swim, she played on the beach while her friends swam in the sea.A. Since B. Although C. However D. When3. Did you break the window on …………?A. deliberation B. purpose C. intention D. reason4. When an ostrich is frightened, it buries it head …………the sand.A. in B. under C. into D. beneath5. Every Sunday, we …………go walking in the park.A. seldom B. usually C. rarely D. never6. On his father’s death, Tom was …………$100.000.A. presented B. inherited C. left D. gifted7. I estimate that this diamond ring is …………about $10.000A. valued B. precious C. worth D. priced8. …………many times I tell him, he always forgets to pass on phone messages.A. Wherever B. Whatever C. However D. Whenever9. He didn’t have…………in his suitcase for all the things he had bought on holiday.A. room B. place C. size D. area10. It is always a good idea to …………a bill before paying it.A. calculate B. add C. control D. check11. “Where’s Polly?” – “She…………”A. is in her room studying B. in her room is studyingC. studies in her room D. has in her room studied12. …………in your class have tickets for the lecture series?A. Do any of the student B. Does any of the studentC. Do any of the students D. Does any of the students13. He has just bought…………expensive new furniture.A. an B. some C. these D. those14. Jane should seriously consider …………actress. She is a talented performer.A. to become B. become C. becoming D. will become
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐỀ HSG HUYỆN 08-09 NGỮ VĂN 9 V1

ĐỀ HSG HUYỆN 08-09 NGỮ VĂN 9 V1

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH CHƯƠNGKỲ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN KHỐI 9 – VÒNG INăm học 2008 – 2009Môn thi : Ngữ Văn(Thời gian làm bài : 120 phút)Câu 1(3,0 điểm ):Sau đây là ba lượt lời của nhân vật chị Dậu nói với nhân vật cai lệ trong “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố: + Lượt lời thứ nhất: “- Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho!”. + Lượt lời thứ hai: “ - Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ!”. + Lượt lời thứ ba: “ – Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!”.Từ ba lượt lời trên, em hãy cho biết: a) Từ ngữ xưng hô đã làm cho vai xã hội của các nhân vật thay đổi như thế nào? b) Sự tuân thủ và không tuân thủ phương châm lịch sự của người nói được thể hiện ra sao? c) Ý nghĩa của sự thay đổi từ ngữ xưng hô của nhân vật?Câu 3 ( 3,0 điểm ):Đọc kỹ đoạn thơ sau rồi thực hiện yêu cầu bên dưới: “ Làn thu thuỷ nét xuân sơn, Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, Sắc đành đòi một tài đành hoạ hai.( Truyện Kiều - Nguyễn Du )Em hãy viết một đoạn văn qui nạp chỉ ra giá trị diễn đạt của những biện pháp nghệ thuật đặc sắc có trong đoạn thơ trên.Câu 3 ( 4,0 điểm ):Sau một thời gian phiêu lưu, nhân vật Dế Mèn trong “ Dế Mèn phiêu lưu ký” của Tô Hoài đã có dịp trở lại thăm mộ Dế Choắt. Em hãy kể lại câu
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐỀ HSG HUYỆN 08-09 LỊCH SỬ 9 V1

ĐỀ HSG HUYỆN 08-09 LỊCH SỬ 9 V1

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH CHƯƠNGKỲ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 – VÒNG 1Năm học : 2008 - 2009Môn thi : Lịch sửThời gian làm bài : 120 phútCâu1 ( 3,0 điểm )Có ý kiến cho rằng : “ Thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của châu Á”. Bằng những hiểu biết về sự tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ, Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á trong những thập niên qua, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.Câu 2 ( 3,0 điểm )Hãy nêu hoàn cảnh, nội dung, hệ quả của Hội nghị Ianta.Câu 3 ( 4,0 điểm ) a. (2,5 điểm )Em hãy trình bày về hoàn cảnh ra đời, mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN. b. ( 1,5 điểm )Tại sao có thể nói: từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”Hết
Xem thêm

1 Đọc thêm

ĐỀ HSG HUYỆN 08-09 SINH HỌC 9 V1

ĐỀ HSG HUYỆN 08-09 SINH HỌC 9 V1

PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNGĐề thi học sinh giỏi vòng 1 năm học 2008-2009Môn thi : Sinh học lớp 9 Thời gian : 120 phút (Không kể giao đề)Câu 1: (1,5 điểm)Thế hệ bố mẹ có các kiểu gen AABB; aabb. Em hãy trình bày phương pháp tạo ra kiểu gen AAbb. Biết rằng các gen trội hoàn toàn.Câu 2: (2,5 điểm)Trình bày cơ chế duy trì ổn định bộ NST của loài qua các thế hệ có thể?Nguyên nhân nào làm cho bộ NST đặc trưng của loài không được duy trì ổn định? Hãy lấy 1 ví dụ minh họa cho trường hợp đó.Câu 3 (1,5 điểm)ADN có những tính chất gì để thực hiện được chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền?Câu 4 (1,5 điểm)Giới hạn năng suất của giống lúa DR2 là 8 tấn/ha/vụ. Em hãy trình bày cơ sở di truyền học để làm tăng năng suất của giống lúa trên.Câu 5 (3 điểm) Có 4 tế bào A, B, C, D nguyên phân một số đợt tạo ra 292 tế bào con. Số đợt nguyên phân của tế bào B gấp 2 lần số đợt nguyên phân của tế bào A nhưng lại bằng ½ số đợt nguyên phân của tế bào D. Bộ NST của 4 tế bào trên lần lượt tỷ lệ với 1:2:2:1. Tổng số NST trong các tế bào con được sinh ra từ 4 tế bào trên là 2592.a. Xác định số đợt nguyên phân và số tế bào con do mỗi tế bào trên tạo ra.b. Xác định bộ NST của 4 tế bào nói trên.c, Tế bào B chứa gen A có 3000 Nucleotit. Bước vào lần phân chia cuối cùng của tế bào này ½ số tế bào con diễn ra đột biến mất đoạn NST tác động lên gen A. Hãy xác định số Nucleotit của gen A bị mất; biết rằng môi trường nội bào đã cung cấp 39000 Nucleotit cho gen A qua các lần tự sao?
Xem thêm

1 Đọc thêm

HSG ANH 9 08-09

HSG ANH 9 08-09

Së GD-§T B¾c GiangPhßng GD&§T®Ò thi chän häc sinh giái huyÖnm«n : TiÕng Anh - Líp 9Thêi gian: 90 phótN¨m häc: 2008-2009Part I: Choose the best answer to complete the sentences:1. Nam usually goes to the cinema (in/ on/ at/ of) the evening.2. You can go (nowhere/ somewhere/ anywhere/ there) you like. This isn’t private land.3. He arrived at the hotel with only (a little/ a few/ any/ a lot of) luggage.4. If you don’t (give off/ give out/ give from/ give up) smoking. You’ll never get better.5. You couldn’t make the stereo (to work/ work/ working/ worked).6. For the past years, I (has done/ did/ was doing/ have done) all my washing by hands.7. Let me (pay/ paying/ to pay/ paid) for the meal.8. I’ll be back (about/ till/ in/ for) 10 minutes.9. When he lived in Da Lat, he (was walking/ used to walk/ to walk/ has walked) to work.10. What did you (say/ tell/ speak/ talk) her? -- Nothing.Part II: Put the verbs in the brackets in the right tense and form:1. We used to (write) to each other every month when we (be) at secondary school.2. Mai (know) a little English, so she (wish) she (can) speak it fluently.3. Maryam (stay) with us at the moment. She (be) my sister’s friend.4. John and I (be) penpals for nearly three years.5. Her eyes are red. She (cry) ?6. Kite and I (wait) right here until you get back.Part III: Rewrite these sentences:1. What do you usually do on Sundays? What……………………?
Xem thêm

3 Đọc thêm

DA HOA 9 TINH 08-09

DA HOA 9 TINH 08-09

TH2: Phản ứng (6) xảy ra: Al(NO ) phản ứng (3)và (4)3 3n= 0,08 + 0,04 = 0,12 (mol) NaOH phản ứng (5)n = 3.0.12 = 0,36 (mol)B i cho: Al(OH)3n= 0,08 (mol) Al(OH) bị tan ở (6)3n= 0,12 - 0,08 = 0,04 (mol) NaOH phản ứng (6)n = 0,04 (mol)1,0Trang 2/ 4 - Hoá học 9 THCS - Bảng A

4 Đọc thêm

DE HOA 9 TINH 08-09

DE HOA 9 TINH 08-09

Sở Gd&Đt Nghệ ankỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 thcs năm học 2008 - 2009 Môn thi: hoá học- Bảng AThời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)Câu I (4,5 điểm).1. Từ KMnO4, NH4HCO3, Fe, MnO2, NaHSO3, BaS và các dd Ba(OH)2, HCl đặc có thể điều chế đợc những khí gì? Viết phơng trình hoá học.Khi điều chế các khí trên thờng có lẫn hơi nớc, để làm khô tất cả các khí đó chỉ bằng một hoá chất thì chọn chất nào trong số các chất sau đây: CaO, CaCl2 khan , H2SO4 đặc, P2O
Xem thêm

1 Đọc thêm

Grammar and writing handbook potx

GRAMMAR AND WRITING HANDBOOK POTX

Printed in the United States of America 1 2 3 4 5 6 7 8 9 079 11 10 09 08 07 TRANG 3 CO NTE NT S WRITING 7 PERSONAL NARRATIVE 8 LITERATURE MODELS 10 FEATURES OF PERSONAL NARRATIVE 12 WRI[r]

272 Đọc thêm

BOOSTCONTROLSYSTEMEXPLAINED V1 09 COBB

BOOSTCONTROLSYSTEMEXPLAINED V1 09 COBB

external wastegate. WARNING! This set-up will significantly increase the minimum boost pressure which is expected to run. We suggest you set allWGDC settings to zero so you can test your new minimum boost pressure achieved by this method of connection.!!!IMPROPER External Wastegate Set-up 1!!!Having no vacuum lines attached to the external wastegate will force the wastegate valve to stay shut until the exhaust gas back pressure forces thewastegate valve open, which usually occurs at dangerously high boost levels.!!!IMPROPER External Wastegate Set-up 2!!!Having only one pressure source vacuum lines attached to the top port of the external wastegate will force the wastegate valve to stay shut until the exhaustgas back pressure forces the wastegate valve open, which usually occurs at dangerously high boost levels.V1.09
Xem thêm

18 Đọc thêm

ESSENTIALS OF GLOBAL MARKETING SVEND HOLLENSEN

ESSENTIALS OF GLOBAL MARKETING SVEND HOLLENSEN

product, but can also influence a firm’s performance in many other ways. For exampleBenetton, the Italian fashion company, managed to sustain an elaborate network ofsuppliers, agents and independent retail outlets as the basis of its rapid and successfulinternational development during the 1970s and 1980s.In addition, products pass through the value chain channels on their way to the buyer.Channels perform additional activities that affect the buyer and influence the firm’sown activities. A firm’s product eventually becomes part of its buyer’s value chain.The ultimate basis for differentiation is a firm and its product’s role in the buyer’svalue chain, which is determined by buyer needs. Gaining and sustaining competitiveadvantage depends on understanding not only a firm’s value chain, but how the firmfits into the overall value system.There are often circumstances where the overall cost can be reduced (or the valueincreased) by collaborative arrangements between different organizations in the valuesystem. It will be seen in Chapter 9 that this is often the rationale behind downstreamcollaborative arrangements, such as joint ventures, subcontracting and outsourcingbetween different organizations (e.g. sharing technology in the international motormanufacture and electronics industries).Exhibit 1.2 Pocoyo – upstream-downstream cooperation about globalization of ananimated preschool seriesOne of the most successful TV-programmes for preschool kids,Pocoyo, was created by Zinkia Entertainment and sold worldwide by Granada Ventures. It is now a global brand and hasbeen sold to 95 countries since it was launched in late 2005.Produced with bright blocks of colour against a stark whitebackground, Pocoyo has been designed to hold the attention ofyoung children.PocoyoPocoyo is a young boy with an array of qualities ready to
Xem thêm

529 Đọc thêm

Tài liệu CFSAN Adverse Event Reporting System Voluntary and Mandatory Reports on 5-Hour Energy, Monster Energy, and Rockstar Energy Drink pptx

TÀI LIỆU CFSAN ADVERSE EVENT REPORTING SYSTEM VOLUNTARY AND MANDATORY REPORTS ON 5-HOUR ENERGY, MONSTER ENERGY, AND ROCKSTAR ENERGY DRINK PPTX

111857 4/7/09 MONSTER ENERGY DRINKDEATH DEATH112784 4/7/09 MONSTER BLUE LOW CARB ENERGY DRINKNAUSEA, THROAT IRRITATION NON-SERIOUS INJURIES/ ILLNESS ^ Additional dates indicate receipt of additional materials on report.CAERS Adverse Events Reports Allegedly Related to MonsterSearch Terms: MonsterThe Center for Food Safety Adverse Event Reporting System (CAERS) is a post-market surveillance system that collects reports about events or problems that are allegedly related to CFSAN regulated products. In some reports, information in the reports cannot be verified for accuracy. Furthermore, in many reports, individuals may have used other products, and many products contain multiple ingredients which further complicates the evaluation of adverse event reports.There is no certainty that a reported adverse event can be attributed to a particular product or ingredient. The number of adverse event reports in CAERS received by FDA and the adverse event report itself about a particular product only reflects information AS REPORTED and does not represent any conclusion by FDA regarding a causal relationship or association with the product or ingredient. Due to the continuous inclusion of new or updated information into the CAERS system, reports released from CAERS containing adverse event data may change over time.Each report received by CAERS regarding an individual that experiences an adverse event is assigned a unique report number (Report #). *Previous versions of this document may include CAERS reports 150942 and 150496. Since we received two CAERS reports for the same individual, we have merged them into a single CAERS report (150942).Page 1Report # Received Date Brand/ProductNameSymptoms Outcomes113068 5/7/09 MONSTER ENERGY DRINKBIPOLAR DISORDER, PSYCHOTIC DISORDER, PERSONALITY DISORDER, SUICIDAL IDEATIONHOSPITALIZATION116885 6/2/09 JAVA MONSTER PLUS
Xem thêm

18 Đọc thêm

HSG9_08-09

HSG9_08-09

VỀ NỘI DUNG: + Dẫn dắt và đặt vấn đề về thân phận người phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến; giới thiệu một cách khái quát về 2 nhân vật: Vũ Nương và Thúy Kiều + Nêu và phân tích đượ[r]

6 Đọc thêm