CHÓNG MẶT, TAI BIẾN MẠCH NÃO, ĐIỀU TRỊ CHỐNG ĐÔNG (1) DOCX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHÓNG MẶT, TAI BIẾN MẠCH NÃO, ĐIỀU TRỊ CHỐNG ĐÔNG (1) DOCX":

TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 9

TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 9

Câu 1 (2.0 đi m) ể1) Tính giá tr bi u th c A = ị ể ứ 20 45 3 18 72 − + +2) Rút g n bi u th c P = ọ ể ứ 1 1 x x x xx 1 x 1   ÷ ÷  ÷ ÷  + −+ −+ −( x 0, x 1) ≥ ≠Câu 2 (2.0 đi m) ể Gi i các ph ng trình sau: ả ươ1) 2x 8 =2) x 1 4x 4 9x 9 16x 16 2 12− + − + − − − =Câu 3 (2.0 đi m) ể Cho hàm số y (m 1)x m 4 = − + − (x là bi n, m ế ≠ 1)1) Xác đ nh hàm s bi t r ng đ th hàm s đi qua đi m A(2; 3) ị ố ế ằ ồ ị ố ể2) V đ th hàm s tìm đ c trên. ẽ ồ ị ố ượ ởCâu 4 (3.0 đi m) ể Cho đ ng tròn (O) đ ng kính AB, E thu c đo n th ng AO ườ ườ ộ ạ ẳ(E khác A, O và AE > EO). G i H là trung đi m c a AE, k dây CD vuông góc ọ ể ủ ẻv i AE t i H. ớ ạ1) Ch ng minh AC vuông góc v i BC. ứ ớ2) T giác ACED là hình gì, ch ng minh? ứ ứ3) G i I là giao đi m c a DE và BC. Ch ng minh HI là ti p tuy n c a ọ ể ủ ứ ế ế ủđ ng tròn đ ng kính EB. ườ ườCâu 5 (1.0 đi m) ể Cho hàm s y = (m – 1)x + m + 2 ( ố m ≠ 1)Tìm giá tr c a m đ đ th hàm s t o v i tr c tung và tr c hoành m t ị ủ ể ồ ị ố ạ ớ ụ ụ ộtam giác có di n tích b ng 2 (đ n v di n tích)
Xem thêm

Đọc thêm

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖ

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖ

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖĐặng Đình DuyLớp: DH08CBMSSV: 08115006I-NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC HỆ TH ỐNG PHÂN LOẠI LÂM SẢN NGOÀI GỖ:1-Phân loại theo hệ thống sinh vật: đòi hỏi người phân loại phải có hiểu biết nhất định về phân loại động thực vật. 2- Phân loại theo gi á tr sử d ụng: ch ủ y ếu nh ấn m ạnh t ới gi á tr s ử d ụng m à ít đ ề c ập t ới đ ặc đi ểm sinh v ật h ọc (h ình th ái, sinh th ái, ph ân b ) c ủa c ác lo ài; m ột s lo ài c ó nhi ều c ông d ụng d ễ b tr ùng v ào c ác nh óm kh ác nhau. 3-Ph ân lo ại theo t ầng th ứ: kh ông thể áp dụng cho các đối tương rừng, trong các điều kiện sinh thái khác nhau, ngay tong cùng một đối tượng rừng các lâm sản ngoài gỗ cũng cố sự khác nhau.4-Ph ân lo ại theo h ình d ạng th ân c ây: ph ư ơng ph áp n ày ch ỉ d ùng ph ân lo ại c ác lo ài th ực v ật kh ông d ùng đ ư ợc v ới c ác lo ài đ ộng v ật v à c ác s ản ph ẩm c ó ngu ồn g ốc t ừ đ ộng v ật v à th ực v ật kh ác. II-PHÂN LOẠI LÂM SẢN NGOÀI GỖ (TRÊN TRANG WEB WWW.HCMUAF.EDU.VN/? UR=NGQUOCBINH) THEO GI Á TR SỬ DỤNG: 1-Các sản phẩm làm nguyên liệu công nghiệp:Lâm sản ngoài gỗ Giá trị sử dụngTre n ứa Nh ựa c ánh ki ến đ ỏ S ản ph ẩm t ừ c ây th ông Quế Lồ ô D ùng l àm nguy ên li ệu trong c ông nghi ệp gi ấy s ợi. Nh ựa c ánh ki ến đ ỏ d ùng l àm thu ốc nhu ộm, ch ất g ắn k ết; hi ện nay s ử d ụng tr ong nhi ều ng ành c ông nghi ệp
Xem thêm

3 Đọc thêm

GIÁO ÁN 11NC CHƯƠNG 3 NHÓM CACBON

GIÁO ÁN 11NC CHƯƠNG 3 NHÓM CACBON

-Rèn luyện kĩ năng giải bài tập lí thuyết và tính tóan có liên quan.3. Về tình cảm và thái độ-Có ý thức yêu quí và bảo vệ môi trờng khí quyển trong sạch.II - Chuẩn bịHS: -Ôn lại cách viết cấu hình electron và cách phân bố e vào các ô lợng tử.-Xem lại cấu tạo phân tử CO2.III Các hoạt động dạy họcHot ng 1Vit cu hình e ca C & O, phân b v o ôlng t TTCB, nhn xet kh nng hìnhth nh liên k t gia nguyên t C & O.Hot ng 2 HS nghiên cu SGK v cho bi t: - Tính cht vt lí ca CO?I - CACBON MONOOXIT (CO)1. C u t o phân t - trng thái c bn: : C == O :2.Tính ch t v t li - L ch t khí không m u, không mùi, nh hn không khi, it tan trong nc.- t0 sôi, t0 hoá rn thp. Hoá lng -191,50C,
Xem thêm

14 Đọc thêm

CÁC HÌNH THỨC MARKETING HIỆU QUẢ pdf

CÁC HÌNH THỨC MARKETING HIỆU QUẢ PDF

DIGITAL MARKETINGVIETNAM – TOP 18 INTERNET USERSDIGITAL MARKETING LÀ GÌ?Digital Marketing, hay ti p th qua m ng, ti p th tr c tuy n là ho t ng cho s n ế ạ ế ự ế ạ độ ảph m và d ch v thông qua m ng k t n i toàn c u Internet.ẩ ụ ạ ế ầL I ÍCH:ỢKhách hàng ang online ngày càng nhi uđ ềLà chi n l c marketing d a trên s thích, xu h ng c a khách hàngế ượ ự ở ướ ủTi p c n c khách hàng liên t c 24/7ế ậ đượ ụT ng tác 2 chi u gi a doanh nghi p và khách hàngươ ề ữ ệTi p c n chính xác t i t ng khách hàng (1 to 1)ế ậ ớ ừD li u và thông tin có th qu lý d dàngữ ệ ể ả ễHi u qu có th o l ng cệ ả ể đ ườ đượChi phí th p.ấDIGITAL MARKETINGGOOGLE SEMFORUM SEEDINGFACEBOOKEMAIL MARKETING
Xem thêm

27 Đọc thêm

Báo cáo "Đặc trưng cơ bản của quan hệ mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá theo pháp luật việt nam " pdf

BÁO CÁO "ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUAN HỆ MUA BÁN HÀNG HOÁ QUA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM " PDF

hin nay vn cha cú mt s giao dch hng hoỏ no c thnh lp v i vo hot ng. Lut thng mi nm 2005 mi ch mang tớnh gi m, cũn Ngh nh s 158/2006/N-CP cng mi va c ban hnh. Cú th núi, quan h mua bỏn hng hoỏ qua s giao dch hng hoỏ thc t cha din ra trờn th trng Vit Nam. Tuy nhiờn, quan h mua bỏn hng hoỏ tng lai ó tn ti v phỏt trin Vit Nam t rt sm. Hay núi cỏch khỏc, cỏc cỏc nhõn, t chc dự l thng nhõn hay khụng phi thng nhõn vn kớ vi nhau nhng hp ng m thi im giao kt l thi im hin ti nhng giao hng v thanh toỏn li din ra vo thi im no ú trong tng lai. Vớ d: Ngi nụng dõn cú th bỏn rung lỳa non ca mỡnh cú tin trang tri; mt doanh nghip mun chc chn ngun hng cung cp ó t cc mua vi, nhón ca nhng trang tri khi chỳng mi ra hoa; nhng ngụi nh cao tng dự mi xut hin trờn bn v thit k nhng ó c ng kớ mua ht Tt c cỏc quan h ú u c iu chnh bi cỏc quy phm phỏp lut dõn s v cỏc ch th tham gia giao dch s phi chp nhn ri ro nu cú mt bờn vi phm hp ng. Vi nhng quy nh khỏ y v tớch cc ca cỏc vn bn phỏp lut hin hnh;
Xem thêm

5 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH VỀ DU LỊCH BIỂN Ở LĂNG CÔ VÀ CẢNH DƯƠNG – THỪA THIÊN HUẾ" ppsx

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: "ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH VỀ DU LỊCH BIỂN Ở LĂNG CÔ VÀ CẢNH DƯƠNG – THỪA THIÊN HUẾ" PPSX

cơ sở phân tích ý kiến đánh giá của du khách về du lịch biển, nghiên cứu này sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút du khách đến với du lịch biển ở TT Huế trong tương lai. 2. Tình hình khai thác du lịch biển ở Lăng Cô và Cảnh Dương Qua khảo sát cho thấy, du lịch biển trong thời gian qua mới chỉ tập trung khai thác chủ yếu ở khu vực Lăng Cô. Ở Cảnh Dương, hoạt động du lịch biển chưa được khai thác đúng mức, quang cảnh còn hoang sơ, dịch vụ cung ứng du lịch hầu như chưa có. Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành du lịch còn thấp, lượng khách đón hàng năm mặc dù tăng trưởng nhưng vẫn chưa cao. Hiện tại, khu vực thị trấn Lăng Cô mới có 38 cơ sở kinh doanh lưu trú (chủ yếu là nhà nghỉ quy mô nhỏ, phục vụ khách bình dân). Nhiều bãi tắm hình thành mang tính tự phát, các dịch vụ du lịch chủ yếu được cung cấp bởi cộng đồng dân cư địa phương, chất lượng không ổn định và thiếu tính chuyên nghiệp. Thị trường chủ yếu là khách du lịch nội địa và khách địa phương, tỷ trọng khách quốc tế, khách cao cấp đến du lịch biển Huế vẫn còn ở mức thấp. B ng 1. Tình hình khai thác du l ch bi n Lng Cô và C nh D ng giai o n 2005 -2007 Ch tiêu VT 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006
Xem thêm

11 Đọc thêm

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GÀ THẢ VƯỜN

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GÀ THẢ VƯỜN

CH ƯƠ NG V: L Ị CH DÙNG THU Ố C PHÒNG Ngày tuổi Tên thuốc và cách dùng 1 - 4 Phòng bệnh đường ruột, hô hấp, dùng một trong các loại thuốc sau: - Tetracillin 1g/2lít nước - Bổ sung Vitami[r]

8 Đọc thêm

Quản trị dự án THAY đổi địa điểm HOẠT của MARITIME BANK – PGD THỦ đức

QUẢN TRỊ DỰ ÁN THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM HOẠT CỦA MARITIME BANK – PGD THỦ ĐỨC

Quản trị dự án thay đổi địa điểm hoạt động của maritime bank thủ đức. Ả ưởng c a cuộc kh ng ho ng quy mô toàn c ó t c các công ty tậ ế giới, ngân hàng là một trong những ngành nh ưởng nhiều nh t c a làn sóng này. Từ các ngân hàng lớ ến ngân hàng nhỏ ều g ó ữ ừa qua, nhiều ngân hàng bị nh n chìm trong làn sóng. T i Vi t Nam nhữ ừ q ng kiến nhiều ngân hàng ph i sáp nhậ ơ u theo yêu c u c N N ướ ều ph i i và rà soát l i toàn bộ các ho ộng c a mình, cắt gi m nhân viên, thay i ơ u, thu hẹp ph m vi ho ộ … e b ằm ngoài cuộc kh ng ho b ều hành c N ư ững bi n pháp nhằm gi m thiểu ưởng c a làn sóng ướng tới kinh doanh hi u qu trong thời k ó . ột trong s ó nâng cao hi u qu c a các chi nhánh phòng giao dịch ho ộng kinh doanh yếu kém, tinh gi m nhân sự, mở rộng các khu vực tiề ị ượ ó ; ừ ó ằ ư ữ ợ ớ ượ … Từ những yêu c ó ến hành dự ị ểm c a các chi nhánh ho ộng không hi u qu ư ó ến những vị trí tiề ơ .. Đ u tiên trong chuỗi dự i nên kết qu c a dự án này có ưởng r t lớ ến các dự án sau. Chúng tôi mong nhậ ược các góp ý từ b ều hành và quý vị c ể dự án hoàn thi ơ .
Xem thêm

52 Đọc thêm

PHẦN I NHỮNG CĂN CỨ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ

PHẦN I NHỮNG CĂN CỨ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ

hiện việc mở rộng mặt h ng, tà ăng sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng.- Về mặt kinh tế: Doanh nghiệp l mà ột tế b o cà ủa nền kinh tế quốc dân, l khâu cà ơ bản để tạo tích luỹ cho nền kinh tế quốc dân, cho doanh nghiệp và l m tà ăng thu nhập công nhân viên chức. Doanh nghiệp phải tạo ra giá tị sử dụng lớn nhất với giá trị cao nhất v chi phí bà ỏ ra ít nhất. Chỉ như vậy, doanh nghiệp mới có điều kiện tiếp tục tái sản xuất mở rộng với hiệu quả cao.- Về mặt kinh doanh: Công tác tiêu thụ phải được thực hiện tốt tức l thuà nhập từ tiêu thụ phải cao, thời gian tiêu thụ ngắn, khối lượng tiêu thụ lớn và chi phí tiêu thụ nhỏ. Do vậy, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được đánh giá thông qua kết quả hoạt động của tiêu thụ sản phẩm v dà ịch vụ của doanh nghiệp.b. Đối với việc duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa khách h ng và à doanh nghiệp: Đây chính l mà ối quan hệ giữa cung v cà ầu h ng hoá tiêu thà ụ trên thị trường. Doanh nghiệp sản xuất v cung à ứng ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của khách h ng trên thà trường. Qua tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp sẽ định hướng sản xuất kinh doanh của mình sao cho có hiệu quả và quán triệt nguyên tắc "Chỉ bán những gì thị trường cần chứ không bán những gì mình có".III. YÊU CẦU CỦA VIỆC TIÊU THỤ SẢN PHẨM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP.Trong điều kiện kinh tế thị trường, hoạt động tiêu thụ sản phẩm l mà ột quá trình tìm hiểu nhu cầu khách h ng trên thà trường, tổ chức mạng lưới bán h ng, xúc tià ến với một loạt các hoạt động hỗ trợ việc thực hiện những dịch vụ sau bán h ng. Quá trình tiêu thà ụ sản phẩm của doanh nghiệp công nghiệp đảm bảo thực hiện những yêu cầu sau:1. Bảo đảm tăng thị phần của doanh nghiệp:Tiêu thụ sản phẩm không ngừng l m cho phà ạm vi v quy mô thà trường h ng hoá cà ủa doanh nghiệp được mở rộng. Mức độ thực hiện yêu cầu n yà phụ thuộc v o nhià ều nhân tố, trong đó tập trung nhất l doanh nghià ệp phải có
Xem thêm

17 Đọc thêm

NHỮNG CĂN CỨ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ

NHỮNG CĂN CỨ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ

hiện việc mở rộng mặt h ng, tà ăng sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng.- Về mặt kinh tế: Doanh nghiệp l mà ột tế b o cà ủa nền kinh tế quốc dân, l khâu cà ơ bản để tạo tích luỹ cho nền kinh tế quốc dân, cho doanh nghiệp và l m tà ăng thu nhập công nhân viên chức. Doanh nghiệp phải tạo ra giá tị sử dụng lớn nhất với giá trị cao nhất v chi phí bà ỏ ra ít nhất. Chỉ như vậy, doanh nghiệp mới có điều kiện tiếp tục tái sản xuất mở rộng với hiệu quả cao.- Về mặt kinh doanh: Công tác tiêu thụ phải được thực hiện tốt tức l thuà nhập từ tiêu thụ phải cao, thời gian tiêu thụ ngắn, khối lượng tiêu thụ lớn và chi phí tiêu thụ nhỏ. Do vậy, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được đánh giá thông qua kết quả hoạt động của tiêu thụ sản phẩm v dà ịch vụ của doanh nghiệp.b. Đối với việc duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa khách h ng và à doanh nghiệp: Đây chính l mà ối quan hệ giữa cung v cà ầu h ng hoá tiêu thà ụ trên thị trường. Doanh nghiệp sản xuất v cung à ứng ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của khách h ng trên thà trường. Qua tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp sẽ định hướng sản xuất kinh doanh của mình sao cho có hiệu quả và quán triệt nguyên tắc "Chỉ bán những gì thị trường cần chứ không bán những gì mình có".III. YÊU CẦU CỦA VIỆC TIÊU THỤ SẢN PHẨM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP.Trong điều kiện kinh tế thị trường, hoạt động tiêu thụ sản phẩm l mà ột quá trình tìm hiểu nhu cầu khách h ng trên thà trường, tổ chức mạng lưới bán h ng, xúc tià ến với một loạt các hoạt động hỗ trợ việc thực hiện những dịch vụ sau bán h ng. Quá trình tiêu thà ụ sản phẩm của doanh nghiệp công nghiệp đảm bảo thực hiện những yêu cầu sau:1. Bảo đảm tăng thị phần của doanh nghiệp:Tiêu thụ sản phẩm không ngừng l m cho phà ạm vi v quy mô thà trường h ng hoá cà ủa doanh nghiệp được mở rộng. Mức độ thực hiện yêu cầu n yà phụ thuộc v o nhià ều nhân tố, trong đó tập trung nhất l doanh nghià ệp phải có
Xem thêm

17 Đọc thêm

BÀI 7 CÁC ĐỐI T ƯỢN G C ƠBẢN TRONG OBJECTIVEC

BÀI 7 CÁC ĐỐI T ƯỢN G C ƠBẢN TRONG OBJECTIVEC

n bi ết, String là chu ỗi (trong các ngôn ng ữ l ập trình).Vậy NSString là gì? Là m ột đối t ượn g . Khi t ạo một bi ến với đối t ượn g này, ta s ẽ có n ơi l ưutr ữ chu ỗi cần thi ết và không gi ới h ạn v ềđộ dài c ủa chu ỗi mà b ạn lưu vào bi ến đó.Cách khai báo:NSString *Chuoi1;// Khai báo biến có tên là Chuoi1

4 Đọc thêm

TỔ CHỨC BỘMÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚ C

TỔ CHỨC BỘMÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚ C

Quyền xác lập các quy tắc phổ quát cho xã hội.(quyền xây dựng và ban hành các chuẩn mực, quy tắcứng xử, quan hệ trong nội bộ quốc gia và với bênngoài)• Nghị viện (Quốc hội):Làm luậtGiám sát;Quyết định.Cơ cấu tổ chức: đượ c tổ chức thành một hệ thống cáccơ quan chuyên môn (ủy ban)Nghị viện 1 việnNghị viện 2 viện (lưỡ ng viện)1.1.3.2.Hệ thống các tổ chức thực thi quyền t pháp Quyền TP gồm các hoạt động xét xử và các hoạt động khác liênquan trực tiếp tới xét xử()*; Chức nng của BM t pháp là độc lập xét xử(chỉ tuân theo PL;không chịu sự chỉ đạo của Toà cấp trên)=> không h ỡnh thànhhệ thống thứ bậc nh HP Các nớc đều cố gắng tạo lập TP có vị thế độc lập, phi đảng phái,ổn định phù hợp với chức nng xét xử Về tổ chức: có nhiều tên gọi, nhiều loại toà khác nhau vớinhng quy định về thẩm quyền xét xử, tiêu chuẩn thẩm phántuỳ thuộc từng quốc gia. Tuy nhiên, cũng có sự giống nhau ởcác nớc *Hệ thống các tổ chức thực thi quyền tư pháp
Xem thêm

211 Đọc thêm

khang the don dong potx

KHANG THE DON DONG POTX

Hệ thống miễn dịch - Kháng thể đơn dòng H th ng mi n d chệ Chống lại các tác nhân ngoại laiĐịnh nghĩa: một hệ thống của cơ thể gồm cơ quan, mô, tế bào và các sản phẩm của tế bào tự biệt hoá để trung hoà các mềm bệnhHệ thống miễn dịch gồm: Miễn dịch bẩm sinhMiễn dịch thu được Hệ thống miễn dịch của cơ thể Những tế bào của hệ thống miễn dịch Chức năng của hệ thống miễn dịchMiễn dịch dịch thể Miễn dịch tế bàoKháng nguyênHoạt động của những tb bị nhiễm và sự trình diễn kháng
Xem thêm

15 Đọc thêm

Chương 6 Mô hình hoá use case tự động hoá

CHƯƠNG 6 MÔ HÌNH HOÁ USE CASE TỰ ĐỘNG HOÁ

: Ai đang sử dụng hệ thống? Hoặc ai được tác động bởi hệ thống? Hoặc thống? Hoặc ai được tác động bởi hệ thống? Hoặc nhóm đối tượng nào cần hệ thống trợ giúp để làm công nhóm đối tượng nào cần hệ thống trợ giúp để làm công việc? việc? Khách hàngTrong h th ng ATMệ ốThủ thưTrong h th vi nệ ư ệ5Phân tích & Thiết kế hệ thống hướng đối tượngXác đ nh tác nhân h th ngị ệ ốXác đ nh tác nhân h th ngị ệ Xác định tác nhân (actor)Xác định tác nhân (actor)Một số câu hỏi gợi ý xác định tác nhân:Một số câu hỏi gợi ý xác định tác nhân:Tác nhân hỗ trợ (secondary actor)Tác nhân hỗ trợ (secondary actor): những nhóm đối : những nhóm đối tượng nào hệ thống cần để thực hiện hoạt động của nó tượng nào hệ thống cần để thực hiện hoạt động của nó (vd: quản trị, dọn dẹp,…)
Xem thêm

29 Đọc thêm

Tiểu đường và tai biến mạch máu não

TIỂU ĐƯỜNG VÀ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

2,5mmol/l. Để không những chỉ số này không bị tăng vọt hay giảm quá mức, người bệnh cần tuân thủ nguyên tắc điều trị của bác sĩ. Nhất thiết các bệnh nhân này cần ăn nhạt, hạn chế ăn đồ ngọt, ăn ít mỡ, không dùng phủ tạng động vật, không hút thuốc lá, hạn chế tối đa sử dụng các chất kích thích khác như rượu bia, cà phê... Nên có chế độ dinh dưỡng giàu vitamin và chất xơ, đặc biệt là ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi. Bên cạnh đó cần thường xuyên tập luyện thể thao như đi bộ, kiểm soát cân nặng. Kiểm soát THA chống phù não có thể bằng glycerol (không được sử dụng manital, uống aspegic 50mg mỗi ngày). Tuy nhiên sử dụng các thuốc này phải do thầy thuốc chuyên khoa chỉ định. Các trường hợp có biểu hiện TBMMN cần phải đi cấp cứu kịp thời, hạn chế tử vong và tàn phế cho người bệnh.
Xem thêm

5 Đọc thêm

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG DU LỊCH MICE CỦA CÔNG TY VIETRAN TOUR TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH doc

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG DU LỊCH MICE CỦA CÔNG TY VIETRAN TOUR TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DOC

1. Lý do lựa chọn đề tài: Ngày nay cùng với sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế đất nước thì du lịch không chỉ là một ngành kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế mà còn là đòn bẩy, thúc đẩy sự phát triển của tất cả các ngành trong kinh tế quốc dân tạo động lực cho sự tích lũy của nền kinh tế, là phương tiện quan trọng để thực hiện chính sách mở cửa và là cầu nối với thế giới bên ngoài phát triển du lịch, tiến bộ xã hội tình hữu nghị, hoà bình và hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. Và trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, du lịch chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề, chỉ một số người được hỏi dám khẳng định vẫn giữ nguyên kế hoạch du lịch của mình, còn lại đều phải tạm ngừng hoặc thay đổi kế hoạch. Các Công ty du lịch trong nước áp dụng nhiều biện pháp, và tìm đến cho mình một loại hình kinh doanh hợp lý hiệu quả, nhưng không phải ở công ty nào cũng có thể làm được điều đó. Hình thức du lịch Mice vẫn luôn được coi là tiềm năng, và là đích đến của nhiều công ty du lịch muốn khẳng định vị thế và thương hiệu trong nền công nghiệp không khói này. Hiện nay, du lịch MICE hay du lịch công vụ đang là xu thế phát triển của nhiều ngành du lịch, được các quốc gia xác định là mục tiêu phát triển cho toàn ngành du lịch và đặc biệt quan tâm phát triển. Bởi giá trị của loại hình du lịch này đóng góp cho ngành du lịch cũng như toàn ngành kinh tế là rất lớn. Du lịch MICE trên Thế giới không phải là loại hình du lịch mới mẻ, trái lại, nó đã ra đời từ rất lâu và đã có những bước phát triển rât nhanh chóng. Tuy nhiên, ở Việt Nam, ta có thể thấy rằng, đây còn là một loại hình du lịch khá mới mẻ. Du lịch MICE mới vào Việt Nam trong những năm gần đây nhưng nó đã và đang phát triển mạnh mẽ, thu hút một lượng khách công vụ lớn đến với Việt Nam, tạo ra nguồn giá trị không nhỏ cho ngành kinh tế nước nhà. Trong quá trình thức tập tại công ty Vietran Tour tôi có dịp tìm hiểu, học tập tại phòng Sales của công ty. Để tổng kết lại những điều tâm đắc nhất, cũng như đề ra những phương hướng mới cho hoạt động sales tour du lịch ở Việt Nam. Tôi đã thực hiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp này với đề tài mang tên: “NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG DU LỊCH MICE CỦA CÔNG TY VIETRAN TOUR TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. 2. Mục tiêu nghiên cứu:
Xem thêm

34 Đọc thêm

TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN LÁ GAN FASCIOLA SPP. Ở TRÂU, BÒ TẠI TỈNH TUYÊN QUANG, NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG, ẤU TRÙNG SÁN LÁ GAN Ở NGOẠI CẢNH VÀ TRONG KÝ CHỦ TRUNG GIAN

TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN LÁ GAN FASCIOLA SPP. Ở TRÂU, BÒ TẠI TỈNH TUYÊN QUANG, NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG, ẤU TRÙNG SÁN LÁ GAN Ở NGOẠI CẢNH VÀ TRONG KÝ CHỦ TRUNG GIAN

và ven biển. Theo kết quả nghiên cứu của tác giả thì hai loài ốc này đều xuấthiện trong cả 12 tháng của năm, nhưng mật độ (tính trên 1 m2) khác nhau theovùng: vùng đồng bằng, mật độ ốc L. swinhoei cao hơn và phân bố đều trongnăm, còn ốc L. viridis thì xuất hiện với mật độ cao hơn ở các vùng núi, trungdu, ven biển. Từ đó, tác giả nhận xét rằng, L. swinhoei chịu nước hơn, còn L.viridis chịu cạn hơn.Sự tồn tại và phát triển quanh năm ở tất cả các vùng của ốc - vật chủtrung gian là điều kiện quan trọng nhất làm cho tỷ lệ nhiễm sán lá gan của súc14vật nhai lại ở nước ta cao và phổ biến ở tất cả các vùng. Phan Địch Lân(2004) [17] đã tổng hợp và cho biết, nước ta được xếp vào một trong 5 nước ởchâu Á trồng lúa nước có đàn trâu, bò nhiễm bệnh sán lá gan với tỷ lệ caonhất. Kết quả điều tra ở một số vùng cho thấy:Ở 11 tỉnh miền núi, tỷ lệ nhiễm sán lá gan của trâu bò là 39%.Ở 4 tỉnh trung du, tỷ lệ nhiễm sán lá gan của trâu bò là 42,2%.Ở 5 tỉnh thuộc vùng đồng bằng, tỷ lệ nhiễm sán lá gan là 57,5%.Ở 6 tỉnh thuộc vùng ven biển, tỷ lệ nhiễm sán lá gan là 36,7%.Theo Nguyễn Trọng Kim (1997) [6], giữa tỷ lệ nhiễm ấu trùng sán lágan của ốc - vật chủ trung gian với tỷ lệ nhiễm sán lá gan của trâu, bò có mốitương quan thuận, nghĩa là, nếu tỷ lệ nhiễm ấu trùng sán lá gan ở ốc nướcngọt cao thì tỷ lệ nhiễm sán lá gan của trâu, bò ở khu vực đó cũng cao.- Sức đề kháng của trứng và ấu trùng sán lá gan:Trứng sán lá gan được thải theo phân súc vật nhai lại ra môi trườngngoại cảnh. Trứng sán rất nhậy cảm với điều kiện khô hạn và tác động trựctiếp của ánh sáng mặt trời. Ở trong phân khô, phôi ngừng phát triển, trứng bịchết sau 8 - 9 ngày.Trong điều kiện khô hạn, vỏ trứng bị nhăn nheo, biến đổi hình dạng,
Xem thêm

95 Đọc thêm

Tài liệu Hoa thiên lý - Rau ăn vị thuốc ppt

TÀI LIỆU HOA THIÊN LÝ - RAU ĂN VỊ THUỐC PPT

chì Đông y cho rằng: Hoa thiên lý có vị ngọt tính bình, giải nhiệt, chống rôm sảy, là một vị thuốc an thần, làm ngủ ngon giấc, tư bổ tâm, thận, bớt đi đái đêm, đỡ mệt mỏi đau lưng, có tính chống viêm và làm tan màng mộng, thúc đẩy chóng lên da non, được sử dụng trị liệu trong các chứng như viêm kết mạc cấp và mạn, viêm giác mạc và mờ đục màng mắt, viêm kết mạc do sởi, trị giun kim. Sau đây xin giới thiệu cụ thể các phương thuốc từ cây hoa lý để có thể tự chọn lựa sử dụng sao cho phù hợp và hiệu quả. - Phòng rôm sảy ngày hè: Hằng ngày nấu canh hoa thiên lý ăn. Với trẻ có thể nghiền lá và hoa thiên lý ra nấu lẫn với bột khi cho trẻ ăn dặm. - Trị giun kim: Lấy lá thiên lý non nấu canh cho trẻ ăn liền từ 7 - 10 ngày sẽ hiệu quả. - Chữa lòi dom, sa dạ con: Lấy 1 nắm lá thiên lý rửa sạch, giã nát cho vào 5% muối ăn, vắt lấy nước cốt tẩm vào bông rịt vào hậu môn, hay
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tài liệu Kỹ thuật cao áp P7 pdf

TÀI LIỆU KỸ THUẬT CAO ÁP P7 PDF

1)Phaới coùõỷctờnhV-S nũmthỏỳphồnõỷctờnhV-S cuớacaùchõióỷncuớathietbởmaỡnoùbaớovóỷTBCS laỡthióỳtbởõổồỹcnọỳisong songvồùiTB duỡngõóứbaớovóỷchọỳngquaùõióỷnaùpkhờquyóứn2) TBCS phaớicoùkhaớnngtổỷdỏỷptừtnhanhchoùnghọửquangkóỳtuỷccuớadoỡngõióỷnxoaychióửuõóứkhọiphuỷclaỷitraỷngthaùilaỡmvióỷcbỗnhthổồỡngchohóỷthọỳngõióỷntuỷctờnhVolt -GiỏycuớathióỳtbởbaớovóỷỷctờnhVolt -Giỏycuớathióỳtbởõióỷn3) TBCS khọngõổồỹcphoùngõióỷnkhicoùquaùõióỷnaùpnọỹibọỹ4) TBCS phaớicoùõióỷnaùpdổthỏỳphồnmổùccaùchõióỷnxungkờchcuớathióỳtbởmaỡnoùbaớovóỷióỷnaùpdổlaỡõióỷnaùprồitrónthióỳtbởchọỳngseùtsaukhicoùdoỡngõióỷnseùtõiquaII) Thióỳtbởchọỳngseùt:1) Moớphoùngõióỷn2) Chọỳngseùtọỳng*ồngiaớn*khọngdỏỷpõổồỹchọửquang, õóứdỏỷpõổồỹchọửquangcỏửnkóỳthồỹpTL*ióửukióỷnõóứõỷtCStrónõổồỡngdỏy: Imin< IN< ImaxIminlaỡdoỡngõióỷnqua chọỳngseùtọỳngmaỡaùpsuỏỳtsinhrakhọngõuớõóứdỏỷptừthọửquangImax
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tài liệu Kỹ thuật cao áp - chương 7+8 ppt

TÀI LIỆU KỸ THUẬT CAO ÁP CHƯƠNG 7 8 PPT

* Kmaphủthücvôäüchänsáucâiãûncỉûc* Kmaphủthücvoloảinäúiâáút: näúiâáútchäúngsẹtláúykmanhhånso våïinäúiâáútan tonIII) Tờnhtoaùnnọỳiõỏỳtan toaỡn:1)Xaùc õởnhõióỷntrồớnọỳiõỏỳtcuớacaùcõióỷncổỷcõồn:IõrrodrKhinọỳiõỏỳtan toaỡncoùIõ= INM 1 phaIõ=Ichaỷmõỏỳt.JdrduE ==_mỏỷtõọỹdoỡngõióỷnõitrongõỏỳtJ

14 Đọc thêm