PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1 - PHẦN 2 POT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1 - PHẦN 2 POT":

ĐỒ ÁN CẤP THOÁT NƯỚC BÊN TRONG CÔNG TRÌNH

ĐỒ ÁN CẤP THOÁT NƯỚC BÊN TRONG CÔNG TRÌNH

- Chi u r ng máng: B = 50 (cm).ề ộ- Chi u cao l p n c: H = 10 (cm).ề ớ ướCH ƯƠ NG 3 TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC NÓNGI . V ch tuy n m ng l i c p n c nóng :ạ ế ạ ướ ấ ướ Thi t k m ng l i c p n c nóng i song song v i m ng l i c p n cế ế ạ ướ ấ ướ đ ớ ạ ướ ấ ướ l nh sau ó ta dùng vòi tr n ho tr n n c nóng v i n c l nh sao cho ạ đ ộ để à ộ ướ ớ ướ ạt nhi t c n thi t theo yêu c u. đạ ệ độ ầ ế ầ II . Ngu n c p nhi t ồ ấ ệNgu n c p nhi t c a khu l n i un n c nóng c i ti n v i nguyên li u ồ ấ ệ ủ à ồ đ ướ ả ế ớ ệun b ng than.đ ằCh c p nhi t : 3 b c ế độ ấ ệ ậ GVHD: MAI PH M DINH SVTH: PH M NH H NGẠ Ạ Á Ồ14 ÁN C P THOÁT N C BÊN TRONG CÔNG TRÌNH ĐỒ Ấ ƯỚC p 1ấ : Ngu n c p nhi t cung c p n c nóng cho b b i. Lúc n y ngu n ồ ấ ệ ấ ướ ể ơ à ồl m vi c i u ho trong 15 h tr c khi a b b i v o ho t ng mà ệ đ ề à ướ đư ể ơ à ạ độ để đả b o a n c v o y b . ch n y ch l m vi c 1 tu n 1 l n sau khiả đư ướ à đầ ể Ơ ế độ à ỉ à ệ ầ ầ thay b . Ngu n nhi t cung c p n c nóng ho tr n v i n c l nh m ể ồ ệ ấ ướ à ộ ớ ướ ạ để đảb o sau khi ra nhi t n c trong b b i t 24ả ệ độ ướ ể ơ đạoC v i nhi t n c l nhớ ệ độ ướ ạ l 18àoC.C p 2ấ : Ngu n c p nhi t l m vi c trong su t 14 h l m nóng n c ph cồ ấ ệ à ệ ố để à ướ ụ v cho nh t m. Trong th i gian n y có l ng nhi t m t mát i do bay h i ,ụ à ắ ờ à ượ ệ ấ đ ơ do tr n v do to nhi t qua k t c u. Nh ng do kh i l ng n c trong b à à ả ệ ế ấ ư ố ượ ướ ểl n v thu n ti n trong tính toán ta b qua l ng nhi t t n th t qua b ớ à để ậ ệ ỏ ượ ệ ổ ấ ểb i .Ngu n nhi t cung c p n c nóng ho tr n v i n c l nh m b oơ ồ ệ ấ ướ à ộ ớ ướ ạ để đả ả
Xem thêm

24 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHƯƠNG 4

GIÁO TRÌNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHƯƠNG 4

Chỉång 4XỈÍ L NHIÃÛT ÁØM KHÄNG KHÊ4.1 CẠC QUẠ TRÇNH XỈÍ L NHIÃÛT ÁØM KHÄNG KHÊ 4.1.1 Khại niãûm vãư xỉí l nhiãût áøm khäng khêQuạ trçnh âi u hoa kh ng khê la tảo ra va duy trç cạcãư ì ä ì ì th ng s vi khê h ûu cu a kh ng khê trong pho ng bà ng cạchä äú á í ä ì ò th i va o pho ng kh ng khê sảch â qua x l. Trong quạäø ì ì ä ỉí trçnh tr n, v n â x l kh ng khê la quan trng nh t,ã áú ãư ỉí ä ì áú bao g m nhi u v n â củ th nh sau:äư ãư áú ãư ãø ỉ- X l v nhi ût â ü: La m lảnh hồûc gia nhi ût;ỉí ãư ã ä ì ã- X l â ü m: La m m hồûc la m kh ;ỉí ä áø ì áø ì ä- Kh bủi trong kh ng khê;ỉí ä- Kh cạc ch t â üc hải;ỉí áú ä- Kh khê Cí2 va b sung äø2;- a m ba o t c â ü l u â üng kh ng khê trong pho ng m ïc í í äú ä ỉ ä ä ì åí ỉ cho phẹp;- a m ba o â ü n trong pho ng d ïi â ü n cho phẹp. í í ä äư ì ỉå ä äưTrong cạc nh n t tr n, hai y u t â u la nhi ût va má äú ã ãú äú áư ì ã ì áø r t quan trng, nọ cọ a nh h ng nhi u â n trảng thạiáú í ỉåí ãư ãú cu a kh ng khê, n n trong ch ng na y chè t ûp trung nghi ní ä ã ỉå ì á ã c ïu 2 nh n t âọ. Cạc nh n t co n lải s â üc nghi n c ï á äú á äú ì ỉå ã ỉ cạc ch ng sau na y, trong ph n th ng giọ, lc bủi vẩí ỉå ì áư ä ì ti u m.ã á4.1.2 Cạc quạ trçnh xỉí l nhiãût áøm trãn âäư thë I-dB y gi ta xẹt xem tr n â thë I-d cọ th cọ cạc quạ trçnhá åì ã äư ãø x l kh ng khê nh th na o, âàûc âi m, t n gi va nh ỵngỉí ä ỉ ãú ì ãø ã ì
Xem thêm

25 Đọc thêm

lí thuyết phương trình, bất phương trình đại số bậc cao, phân thức hữu tỉ (phần 1)

LÍ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ BẬC CAO, PHÂN THỨC HỮU TỈ (PHẦN 1)

LÝ Ý T TH HU UY YẾ ẾT T P PH HƯ ƯƠ ƠN NG G T TR RÌ ÌN NH H – – B BẤ ẤT T P PH HƯ ƯƠ ƠN NG G T TR RÌ ÌN NH H Đ ĐẠ ẠI I S SỐ Ố B BẬ ẬC C C CA AO O, , P PH HÂ ÂN N T TH HỨ ỨC C H HỮ ỮU U T TỶ Ỷ ( (P PH HẦ ẦN N 1 1) ) 1 5 EF Q QU UÂ ÂN N Đ ĐO OÀ ÀN N B BỘ Ộ B BI IN NH H C CH HỦ Ủ Đ ĐẠ ẠO O: : N NH HẬ ẬP P M MÔ ÔN N D DẠ ẠN NG G T TO OÁ ÁN N P PH HƯ ƯƠ ƠN NG G T TR RÌ ÌN NH H V VÀ À B BẤ ẤT T P PH HƯ ƯƠ ƠN NG G T TR RÌ ÌN NH H B BẬ ẬC C C CA AO O, , P PH HÂ ÂN N T TH HỨ ỨC C H HỮ ỮU U T TỶ Ỷ   D DẠ ẠN NG G T TO OÁ ÁN N T TR RÙ ÙN NG G P PH HƯ ƯƠ ƠN NG G V VÀ À M MỞ Ở R RỘ ỘN NG G. .   Đ ĐA A T TH HỨ ỨC C B BẬ ẬC C B BA A N NG GH HI IỆ ỆM M H HỮ ỮU U T TỶ Ỷ. .   Đ ĐA A T TH HỨ ỨC C B BẬ ẬC C B BA A Q QU UY Y V VỀ Ề H HẰ ẰN NG G Đ ĐẲ ẲN NG G T TH HỨ ỨC C. .   Đ ĐẶ ẶT T Ẩ ẨN N P PH HỤ Ụ C CƠ Ơ B BẢ ẢN N. .   Đ ĐẶ ẶT T H HA AI I Ẩ ẨN N P PH HỤ Ụ Q QU UY Y V VỀ Ề Đ ĐỒ ỒN NG G
Xem thêm

113 Đọc thêm

tiểu luận năng lực tiến hóa của tổ chức dân cư và cộng đồng

TIỂU LUẬN NĂNG LỰC TIẾN HÓA CỦA TỔ CHỨC DÂN CƯ VÀ CỘNG ĐỒNG

sau đó là hậu quả của bất kỳ hành động có tiềm năng gây bất ổn cho toàn bộ hệ thống. Sự hợp lại đó là quá chặt chẽ không có chỗ cho mong muốn cá nhân tự chủ. Nếu, ngược lại, các tổ chức tiểu đơn vị quá lỏng lẻo, không có gắn kết. Phối hợp có vấn đề, kiến thức không khuếch tán và tích lũy, và nhầm lẫn. Trong ngắn hạn, quá nhiều cơ cấu tạo ra tắc nghẽn. . . quá ít cơ cấu tạo ra sự hỗn loạn (Brown v à Eisenhardt, Năm 1998, p. 14). Các cạnh của sự hỗn loạn nằm giữa các thái cực, nơi mà một phần kết nối tổ chức tiểu đơn vị chưa bao giờ đạt được trạng thái cân bằng, nhưng không bao giờ hoàn toàn tan rã. Đây là một lĩnh vực chuyển tiếp tron g các cấu trúc nổi lên (ví dụ, sự hình thành các mạng lưới mới, các hoạt động nhóm chính thức hoặc không chính thức, sở ngành, công ty liên doanh, công nghệ, và thói quen), do phản ứng với thay đổi điều kiện m ôi trườn g, hình thức và sản xuất các biến thể m ới để giải quyết thích ứng căng thẳng và sau đó tiêu tan (McKelvey, 1999). Hoạt độn g nh ư v ậy là rất nhạy cảm với khác biệt nhỏ trong điều kiện ban đầu, dẫn đến phụ thuộc vào hành vi, trong đó lịch sử tai nạn của “đỉnh” kết quả mạnh mẽ trong một hướng cụ thể. Là một Kết quả, hành vi phức tạp khuếch đại ngẫu nhiên bất kỳ ban đầu biến thể trong số các thói quen tổ chức, trong đó có thể làm theo những con đường hoàn toàn khác nhau theo thời gian, cung cấp cơ sở cho một loạt các hành vi sáng tạo trên mà lựa chọn có thể hành độn g. Cuối cùng, tuy nhiên, n guồn gốc của sự thay đổi nào không quan trọng miễn là các biến thể đang được trải nghiệm bời các nguyên tắc cơ bản. Cân bằng sự biến đổi của tổ chức và duy trì sự lựa chọn nội bộ Có một sự căng thẳng cố hữu trong mô hình VSR: Sự biến đổi và duy trì tại một tỷ lệ trong hầu hết các thí dụ minh họa của mô hình. Tối đa hoá tạo ra nguy hiểm cho người kia. Một số thỏa hiệp của mỗi yêu cầu''(Campbell, 1974, p. 27). Quá nhiều hạn chế được duy trì của các loại biến thể mà có thể xảy ra; quá nhiều biến thể ngăn cản hệ thống từ kết quả một cách hệ thống của sự ảnh hưởng các biến thể. Tron g thời hạn tổ chức, mặc dù March (1981), Miner (1994), và những người khác cho rằn g biến thể có thể được thúc đẩy thôn g qua thể chế thử nghiệm và ưu đãi bằng những ph ần thưởng v ui vẻ, qua thời gian m ột sự thiên vị tự gia cố theo hướng bảo tồn của sự xuất hiện thói quen hiện tại, chắc chắn, tạo ra sự cân bằng có lợi cho sự duy trì.
Xem thêm

41 Đọc thêm

CHẤN THƯƠNG CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG SỐ docx

CHẤN THƯƠNG CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG SỐ DOCX

Ph©n lo¹i th- ¬ng tæn x- ¬ngPh©n lo¹i th- ¬ng tæn x- ¬ngnn Th- ¬ng tæn ®Üa ®Öm d©y ch»ngTh- ¬ng tæn ®Üa ®Öm d©y ch»ngnn Th- ¬ng tæn x- ¬ngTh- ¬ng tæn x- ¬ngnn Th- ¬ng tæn hçn hîpTh- ¬ng tæn hçn hîpTổn th- ơng đĩa đệmTổn th- ơng đĩa đệm dây chằngdây chằngnn Trật đơn thuầnTrật đơn thuầnỉỉ Một bên hoặc hai bên, th- ờng cài khớpMột bên hoặc hai bên, th- ờng cài khớpỉỉ Mất vMất vữữngngỉỉ T- thế an toàn: Hơi gấpT- thế an toàn: Hơi gấpnn Rách đĩa đệmRách đĩa đệm dây chằng không trậtdây chằng không trậtỉỉ Khó chẩn đoánKhó chẩn đoánỉỉ Mất vMất vữữngngTổnTổn th- ơngth- ơng đđĩaĩa đđệmệm thânthân đđốtốt sốngsốngnn Vỡ thân đốt sốngVỡ thân đốt sốngỉỉ Vỡ rVỡ rììa tr- ớc thân x- ơng: Va tr- ớc thân x- ơng: Vữữngngỉỉ Vỡ dẹt toàn bộ thân: Mất vVỡ dẹt toàn bộ thân: Mất vữững và hẹp ống tủyng và hẹp ống tủynn Vỡ vụn đốt sống: Mất vVỡ vụn đốt sống: Mất vữững và tổn th- ơngng và tổn th- ơngtủy nặngtủy nặngnn Lún xẹp thân đốt sống: VLún xẹp thân đốt sống: VữữngngTh- ¬ng tæn hçn hîpTh- ¬ng tæn hçn hîpG·yG·y trËttrËtThuyết ba trục của Denis ( 1983)Thuyết ba trục của Denis ( 1983)nn Trục tr- ớcTrục tr- ớc: 2/3 tr- ớc: 2/3 tr- ớcthân đốt sống và đĩathân đốt sống và đĩađệmđệmnn Trục giTrục giữữaa: 1/3 sau thân: 1/3 sau thânđốt sống, đĩa đệm và cácđốt sống, đĩa đệm và cácthầnh phần quanh ốngthầnh phần quanh ốngtủytủy
Xem thêm

42 Đọc thêm

chương 4 tính toán phân bố tải trọng cho bộ phận kết cấu cầu

CHƯƠNG 4 TÍNH TOÁN PHÂN BỐ TẢI TRỌNG CHO BỘ PHẬN KẾT CẤU CẦU

6Nhóm 1-Giả thiết vật liệu đàn hồi tuyến tính-Là kết cấu không gian bao gồm các bộ phận: bản mặt cầu, dầm ngang, dầm chủ cùng tham gia chịu lực-Dựa trên nguyên lý cân bằng lực và tơng thích biến dạng-Hoạt tải theo phơng ngang cầu và dọc cầu di chuyển ở vị trí bất kỳ-Phân bố tải trọng giữa các bộ phận phụ thuộc vào độ cứng và liên kết giữa các bộ phận-Ngời ta chia làm 4 nhóm:-Giả thiết KCN là hệ thanh-Các phần bản coi nh chỉ chịu lực cục bộ và truyền lực lên dầm dọc và dầm ngangNhóm 2-Giả thiết KCN nh hệ thống các thanh thành mỏng có mặt cắt kín hoặc hởNhóm 3-Giả thiết KCN là hệ thống dạng bảnNhóm 4-Giả thiết KCN gần với kết cấu thực-Dùng các ph ơng pháp phức tạp và có độ chính xác cao sử dụng các phần mềm máy tính
Xem thêm

16 Đọc thêm

nghiên cứu khả năng thay thế men bánh mì bằng bột đậu nành trong nuôi luân trùng

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THAY THẾ MEN BÁNH MÌ BẰNG BỘT ĐẬU NÀNH TRONG NUÔI LUÂN TRÙNG

Các thức ăn này có thành phần chủ yếu là men bánh mì được bổ sung dinh dưỡng như các amino acid và các acid béo thiết yếu, các vitamin và khoáng, nhằm cân bằng dinh dưỡng và nâng cao sinh trưởng của luân trùng. Các thành phần bổ sung trong thức ăn nhân tạo này đều nhằm mục đích là nâng cao hoạt tính của men (Hoff, 2004). Thức ăn nhân tạo thường dùng trong nuôi luân trùng là Selco. Selco có những đặc tính vật lý thuận lợi cho việc bắt mồi của luân trùng là kích cở hạt nhỏ 7µm, tồn tại lâu trong nước có sục khí mạnh, luôn trôi lơ lửng trong nước mà không bị hòa tan, thuận tiện với việc cho luân trùng ăn một cách tự động hoá nhằm tối ưu hoá chế độ cho ăn thay đổi theo mật độ luân trùng (Nguyễn Văn Hạnh, 2007) 24 Ở Châu Âu, người ta nuôi luân trùng bằng thức ăn Selco ở dạng khô. Thức ăn tổng hợp này hoàn toàn có thể thay thế tảo với hàm lượng vitamin và acid béo thiết yếu cao không no. Thành phần hóa học của nó gồm có: 45% protein, 30% carbonhydrate, 15% lipid với 33% trong đó là n-3 HUFA và 7% là tro (Nguyễn Văn Hạnh, 2007). Liều lượng selco cho ăn là 0,25-0,3 g/1 triệu luân trùng cho mật độ nuôi từ 500-1.500 luân trùng/mL và 0,2g cho mật độ trên 1.500 luân trùng/mL (Nguyễn Văn Hạnh, 2007). 2.6 Vi khuẩn và Protozoa 2.5.1. Vi khuẩn Một số vi khuẩn làm thức ăn cho luân trùng như: Pseudomonas, Acinetobacter nhưng một số loài vi khuẩn gây hại cho luân trùng như Flavobacteria, chúng hạn chế sự phát triển của luân trùng và Vibrio alginoliticus làm chết luân trùng (Nguyễn Văn Hạnh, 2007) 2.5.2 Ciliate Một số loài tiêm mao trùng (ciliate), protozoa,… như: Euplotes và Vorticella. Đây là hai loài thường xuyên gặp trong nuôi sinh khối luân trùng, chúng cạnh tranh thức ăn và oxy với luân trùng. Đặc biệt chúng làm giảm chất lượng nước trong môi trường sống của luân trùng, tạo nhiều hợp chất hữu cơ, làm giảm pH (Nguyễn Văn Hạnh, 2007). Tuy nhiên theo Dhert (1996) chúng có thể làm sạch nước bể nuôi khỏi vi khuẩn và vật chất hữu cơ.
Xem thêm

39 Đọc thêm

bài giảng sinh lý người và động vật chương 5 sinh lý tiêu hóa

BÀI GIẢNG SINH LÝ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT CHƯƠNG 5 SINH LÝ TIÊU HÓA

mạc khoang miệng  Ba ñôi tuyến lớn: ðôi tuyến mang tai  ðôi tuyến dưới hàm ðôi tuyến dưới lưỡi các ñôi tuyến nước bọtS tiêu hoá trong khoang ming Tiêu hoá cơ học: tác dụng nghiền thức ăn, làm tăng diện tiếp xúc với các men giúp các phản ứng hoáhọc về tiêu hoá xảy ra nhanh hơn. Tiêu hoá hoá học:- S tit nưc btSự tiết nước bọt là một cơ chế thần kinh gồm những phản xạ không ñiều kiện và có ñiều kiện Cung phản xạ gây tiết nước bọt: Bộ phận nhận cảm  Dây thần kinh truyền xung ñộng cảm giác ñi vào gồm: Dây vị giác, dây lưỡi và dây lưỡi hầu IX  Trung tâm tiết nước bọt nằm trong hành tuỷ và nằm trong sừng bên của tuỷ sống từ ñoạn lưng ñến thắt lưng ðường thần kinh truyền ra - Thành phn và chc năng ca nưc bt Thành phần: 98-99,5% nước, 1-1,5% chất hữu cơ và vô cơ  pH: 6,3-6,8  Chất hữu cơ: chất nhầy và enzyme amylase  Chất vô cơ: Muối Na, K, Ca, Cl-, PO
Xem thêm

53 Đọc thêm

Ban lãnh đạo pptx

BAN LÃNH ĐẠO PPTX

TRANG 1 CH CH ƯƠ ƯƠ NG TRÌNH ĐÀO NG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO BAN LÃNH ĐẠO TRANG 2 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO • NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TỔ CHỨC TR[r]

18 Đọc thêm

Chuyên đề: TÌM SỐ HẠNG TỔNG QUÁT CỦA DÃY TRUY HỒI TUYẾN TÍNH CẤP 2 ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ

CHUYÊN ĐỀ: TÌM SỐ HẠNG TỔNG QUÁT CỦA DÃY TRUY HỒI TUYẾN TÍNH CẤP 2 ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ

Trong cụng thc tng quỏt (*), khi chn nhng giỏ tr a v b thớch hp ta cú th a ra toỏn thuc vo trng hp 2 v 3 c núi n trờn. Hoc l bng cỏch bin i nu ta cng cú th a ra c nhng toỏn khỏ hay. Chng hn trong bi trờn: http://baigiangtoanhoc.com Chuyên đề ôn thi học sinh giỏi Quốc gia *) Đặt nn1uv , 0 0 1 11u 1 v 1;u 2 v2     . n n 1n 2 n 1 n n 2n 2 n 1 n n n 11 2 1 1 2 3v vu u u v , n 03 3 v 3v 3v v 2v

10 Đọc thêm

treponema pallidum

TREPONEMA PALLIDUM

TREPONEMA PALLIDUM(XO N KHU N GIANG MAIẮ Ẩ ) GV: Ths. Dương Hồng PhúcBộ môn: Vi sinh – Đại học Y Dược Cần ThơĐ i c ngạ ươGiang mai là 1 bệnh mạn tính do Treponema pallidum, thường lây qua đường tình dục, diễn biến giữa thời kỳ cấp xen kẻ thời kỳ tìm ẩnThuộc họ Spirochaetaceae giống Treponema chứa cả những chủng gây bệnh và những chủng không gây bệnh:Syphilis (T pallidum sub sp pallidum): Giang maiYaws (T pallidum subsp pertenue): Ghẻ cócDịch syphilis (T pallidum subsp endemicum)Pinta ( T carateum) C u trúc và đ c tính sinh hóaấ ặ Hình lò xo, gồm nhiều vòng xoắn lượn đều sát nhau.Dài 6 – 15 μm và chiều rộng 0,1 – 0,3 μm.Không có lông, không sinh bào tử.Di động do cấu tạo đặc biệt ở vách gồm 3 sợi
Xem thêm

30 Đọc thêm

báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH nguyên lập

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN LẬP

đó thiết bị sẽ được tiến hành lắp ráp tại nhà máy. Nhà máy của Công ty đặt tại Khu Công nghiệp Thanh Liệt, Thanh Trì, Tp. Hà Nội.Nhà sản xuất giao hàng tại nhà máy và công ty trả tiền vận chuyển cho nhà sản xuất theo quý. Nhà máy có đủ các thiết bị máy móc cũng như có đội ngũ nhân viên lành nghề có thể láp ráp, linh kiện, chế tạo, sửa chữa theo đơn đặt hàng. Sau khi lắp ráp xong, hàng hoá sẽ được chuyển về kho và tiếp đó hàng hoá sẽ được chuyển đến cho khách hàng theo đơn đặt hàng. Công ty quy định mức giá cố định cho các sản phẩm để đảm bảo tính thống nhất về giá cả của các mặt hàng, đem lại sự tin tưởng cho khách hàng. 2. Quá trình tiêu thụ hàng hoá của Công ty Công ty TNHH Nguyên Lập là Công ty kinh doanh thương mại với nhiều mặt hàng và chủng loại phong phú, số lượng vừa phải vì vậy có bán được hàng hoá hay không có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của Công ty. Nhằm đạt được mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận, Công ty đã áp dụng nhiều hình thức bán hàng: giao đại lý, bán hàng trực tiếp cho khách hàng (bán lẻ), bán buôn trả tiền sau. - Hàng giao đại lý: Công ty xuất hàng cho bên nhận đại lý để bán. Khi hàng gửi đại lý được coi là tiêu thụ. Công ty trả cho đại lý 3% hoa hồng tính theo tỷ lệ thoả thuận trên tổng giá thanh toán (cả thuế GTGT) thì bên đại lý sẽ phải chịu thuế GTGT tính trên % gia tăng này. Công ty chỉ chịu thuế GTGT trong phạm vi doanh thu của mình. - Bán hàng trực tiếp cho khách hàng (bán lẻ) : Công ty bán lẻ cho khách hàng. Đây cũng là một hình thức tạo ra doanh thu cho công ty thông qua bán hàng trực tiếp. Mặc dù không phải là hình thức bán hàng chủ yếu của Công ty nhưng cũng đã khẳng định được vị trí của mình trên thị trường nói riêng và với người tiêu dùng nói chung. - Bán buôn với số lượng lớn :Lê Thị Thanh Vân – A09841 Trang Lê Thị Thanh Vân – A09841 Trang 9Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Long
Xem thêm

24 Đọc thêm

Tài liệu Dự án đầu tư-khái niệm và thuật ngữ_chương 1 pptx

TÀI LIỆU DỰ ÁN ĐẦU TƯ-KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ_CHƯƠNG 1 PPTX

vực này. Hiệu quả tích tụ và phản ứng dây chuyền của các ngành này rất !ớn. Khi đã có một số công ty đầu tư sản xuất nhiều linh kiện, bộ phận điện tử vào một địa điểm nào đó (do những điều kiện ưu đãi về thuế, về cơ sở hạ tầng ) thường kéo theo những đầu tư mới để lắp ráp các linh kiện, bộ phận đó, hoặc để sản xuất những sản phẩm trung gian cung cấp cho những công ty đã đầu tư trước. Do hiệu quả tích tụ và phản ứng dây chuyền này, sau nhiều năm tích cực thu hút FDI, hiện nay Malaysia đã trở thành một trong những trung tâm lớn của thế giới sản xuất ti-vi màu, máy quay video, đầu máy DVD và nhiều sản phẩm điện tử khác. Thái Lan đã trở thành trung tâm sản xuất xe hơi và các bộ phận liên hệ (lớn thứ ba ở châu á, sau Nhật và Hàn Quốc) . Trong thập niên 1990, nhờ cải thiện môi trường FDI, Philippines đã thành công trong việc tăng sức cạnh tranh trong công nghệ điện tử, nâng tỷ lệ của các sản phẩm điện tử và chất bán dẫn trong tổng kim ngạch xuất khẩu từ 17% vào năm 1990 lên tới 53 % vào năm 1998 FDI được tích luỹ của Nhật tại Việt Nam còn quá ít: chỉ bằng 1/11 của Thái Lan và 1/7 của Malaysia, chưa nói đến những nước như Indonesia, Trung Quốc. Ngay cá Philippines là nước phát triển chậm nhất trong các nước ASEAN trong 30 năm qua nhưng FDI được tích luỹ của Nhật tại đây cũng lớn hơn Việt Nam 4,5 lần Nhưng như đã nói ở trên, sự cách biệt này không quan trọng lắm vì Việt Nam mơl bắt đầu có chính sách thu hút FDI từ cuối năm 1987 và Nhật chỉ thực sự bắt đầu đầu tư ở Vlệt Nam từ năm 1993. • Tình hình FDI tại VN Ba đặc trưng của FDI tại Việt Nam Thứ nhất, vốn đăng ký của các dự án FDI giám liên tục từ năm 1997. Đặc biệt vốn đăng ký năm 1999 chỉ bằng 40% năm trước và tụt xuống trở lại mức năm 1991. Vốn đăng ký năm 2000 đạt 19 tỉ USD, tăng 21% so với nam trước và do đó về hình thức đã chấm dứt được khuynh bướng giảm liên tục vừa đề cập Tuy nhiên, trong năm 2000 có dự án khai thác khí đốt Nam Côn Sơn rất lớn, chỉ một dự án nầy đã chiếm hơn phân nứa toàn bộ vốn đăng ký của năm này. Do đó, về thực chất, chưa cỏ một sự xoay chiều trong FDI tại Việt Nam.
Xem thêm

23 Đọc thêm

Chương 1- Tổng quan về JAVA pps

CHƯƠNG 1- TỔNG QUAN VỀ JAVA PPS

Ch ng 1- T ng quan v JAVAươ ổ ềMục tiêu: Đến cuố i chương bạn có thể(1) Hiểu những đặc điểm và lợi ích của Java(2) Hiểu cơ chế thực thi của Java(3) Hiểu cơ chế biên dịch và chạy 1 chương trình Java(4) Hiểu cấu trúc cơ bản của một chương trình Java N i dung ch ng 1ộ ươ1.1- Lịch sử của Java1.2- Những đặc điểm cơ bản của Java1.3- Máy ảo Java- JVM1.4- Môi trường lập trình Java1.5- Chương trình Java đầu tiên1.7- Tóm tắt1.8- Trắc nghiệm và bài tập 1.1- L ch s c a Javaị ử ủNăm 1990, James Gosling, Bill Joy, Patrick Naughton(Sun MicroSystem) phát triển ngôn ngữ Oak nhằm mục đích cài chương trình vào các bộ xử lý của các thiết bị như VCR, lò nướng, PDA (personal data assistant), Oak đòi hỏi:- Độc lập cấu trúc nền (phần cứng, OS) do thiết bị có thể do nhiều nhà sản xuất khác nhau (Platform independent) - Phải tin cậy tuyệt đối (extremely reliable) - Nhỏ gọn, chắc chắn (compact) L ch s Java (tt)ị ử
Xem thêm

40 Đọc thêm

Thơ Tình Xuân Diệu_4

THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU 47

Chúng tôi ngồi ở giữa một bài thơ.Một bài thơ mênh mông như vũ trụ Đầy khói hương xưa, tràn ân ái cũ. Chúng tôi ngồi vây phủ bởi trăng thâuTay trong tay, đầu tựa sát bên đầuTình yêu bảo: “Thôi các ngươi đừng khócCác ngươi sẽ đoàn viên trong mộng ngọc!”Cứ nhìn nhau rồi lại vẫn nhìn nhauHạnh phúc ngừng giữa đôi trái tim đau.51THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU HOA NỞ ĐỂMÀ TÀNHoa nở để mà tànTrăng tròn để mà khuyết.Bèo hợp để mà tanNgười gần để li biệt.Hoa thu không nắng cũng phai màuTrên mặt người kia in nét đau.52THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU THUNõn nà sương ngọc quanh thềm đậu Nắng nhỏ buâng khuâng chiều lỡ thì.Hư khô bong khói trên đầu hạnh; Cành biếc run run chân ý nhi.Gió thầm, mây lặng, dáng thu xa
Xem thêm

15 Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO KHỐI CÔNG NHÂN pdf

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO KHỐI CÔNG NHÂN PDF

TRANG 1 CH CH ƯƠ ƯƠ NG TRÌNH NG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO KHỐI ĐÀO TẠO CHO KHỐI CÔNG NHÂN TRANG 2 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO MỤC TIÊU ĐÀO TẠO • NÂNG CAO NHẬN THỨC CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG • HIỂU ĐƯỢC CÁC HÀNH [r]

50 Đọc thêm

GA ÂN LỚP 1 -TUẦN 2

GA ÂN LỚP 1 -TUẦN 2

- GV nhận xét.Học sinh ôn lại bài hát "Quê hơng tơi đẹp"Học sinh hát kết hợp với vận động phụ hoạ.Học sinh lên biểu diễn trớc lớp.Học sinh hát vỗ tay theo tiết tấu.2-3 em hát lại bài hát.VI- Củng cố, dặn dò (2')- GV: Tổng kết nội dung bài và nhận xét giờ học.- Học sinh về học bài, chuẩn bị bài sau.

1 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG CHƯƠNG 2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG

GIÁO TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG CHƯƠNG 2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG

• - Khiếu nại với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quyết định của thanh tra viên ATVSLĐ, nhưng vẫn phải chấp hành các quyết định đó khi chưa có quyết định mới.• Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.• Nghĩa vụ:• - Chấp hành các quy định nội quy về ATVS có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao.• - Phải sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệcá nhân đã được trang cấp, các thiết bị ATVS nơi làm việc, nếu làm mất hay hư hỉng phải bồi thường.• - Phải báo cáo kịp thời người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây TNLĐ, BNN, gây độc hại và sự cố nguy hiểm. Tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả TNLĐ khi có lệnh của người sửdụng lao động.• Quyền lợi:• - Yêu cầu người sử dụng lao động bảo đảm điều kiện LĐVS, cải thiện điều kiện làm việc trang cấp đầy đủphương tiện BH cá nhân, huấn luyện, thực hiện các biện pháp ATVS.• - Từ chối làm việc và rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ nguy cơ xảy ra TNLĐ, đe doạ nghiêm trọng tính mạng sức khoẻ của mình và phải báo cáo ngay với người phụtrách trực tiếp. Từ chối trở lại làm việc nếu thấy nguy cơ đó chưa được khắc phục.• - Khiếu nại và tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi người sử dụng lao động vi phạm quy định của Nhà nước hoặc không thực hiện đúng các giao kết về
Xem thêm

14 Đọc thêm

Tài liệu Hệ sinh dục nam docx

TÀI LIỆU HỆ SINH DỤC NAM DOCX

TRANG 1 CH CH ƯƠ ƯƠ NG 22 NG 22 HỆ SINH DỤC NAM HỆ SINH DỤC NAM TRANG 2 TINH HOÀN TINH HOÀN THÀNH PHẦN CẤU TẠO ĐƯỜNG DẪN TINH TRANG 3 TINH HOÀN - MÀNG TRẮNG - TRUNG THẤT TINH HOÀN - VÁCH[r]

18 Đọc thêm

Toán5

TOÁN5

2. Đáy và đường cao:ABCBC là đáy, AH là đường cao ứng với đáy BC. Độ dài AH là chiều cao.H AH là đường cao ứng với đáy BC. HABC AH là đường cao ứng với đáy BC. ABCH AB là đường cao ứng với đáy BC. ABC BÀI TẬP 1Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây :A

22 Đọc thêm

Cùng chủ đề