GIÁO ÁN TỔNG HỢP CÁC MÔN KHỐI 1 - TUẦN 1

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1":

Giáo án lớp 1 theo thông tư 2345

GIÁO ÁN LỚP 1 THEO THÔNG TƯ 2345

Giáo án lớp 1 theo thông tư 2345 tuần 1. Đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức. Giáo án lớp 1 theo thông tư 2345 tuần 1. Đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức. Giáo án lớp 1 theo thông tư 2345 tuần 1. Đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức

41 Đọc thêm

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 7 SÁCH CÁNH DIỀU NĂM HỌC 2020 2021

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 7 SÁCH CÁNH DIỀU NĂM HỌC 2020 2021

Giáo án tuần 7 lớp 1 bộ sách Cánh Diều có đủ môn Toán, Tiếng Việt, Hoạt động trải nghiệm, Đạo đức, , Tự nhiên xã hội lớp 1. Giúp thầy cô dễ dàng tham khảo, soạn giáo án cho mình.Giáo án tuần 7 lớp 1 bộ sách Cánh Diều có đủ môn Toán, Tiếng Việt, Hoạt động trải nghiệm, Đạo đức, , Tự nhiên xã hội lớp 1. Giúp thầy cô dễ dàng tham khảo, soạn giáo án cho mình.Giáo án tuần 7 lớp 1 bộ sách Cánh Diều có đủ môn Toán, Tiếng Việt, Hoạt động trải nghiệm, Đạo đức, , Tự nhiên xã hội lớp 1. Giúp thầy cô dễ dàng tham khảo, soạn giáo án cho mình.
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 11

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 11

tuần GV ghi bên cạnh góc bảng các vần mà HS nêu _GV gắn bảng ôn lên bảng để HS theo dõi xem đã đủ chưa và phát biểu thêm 2.Ôn tập: a Các vần vừa học: _HS lên bảng chỉ các chữ vừa học tro[r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 19

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 19

- NhËn xÐt, chØnh söa - HS đọc thầm tìm tiếng có vÇn míi häc.. - HS luyện đọc tiếng và câu øng dông -- HS đọc luỵên nói theo câu hái cña GV..[r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 3

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 3

2.Bài mới: * Hoạt động 1: Quan sát hình trong SGK - Mục tiêu: Mô tả được một số vật xung quanh - Tiến hành: B1: Chia nhóm hai HS - GV hướng dẫn HS quan sát và nói về hình dáng, màu sắc, [r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 24

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 24

Từ điểm đặt bút thấp hơn đường kẻ ngang trên 1 chút lượn cong viết nét thẳng nghiêng, lượn vong qua th©n nÐt nghiªng viÕt nÐt cong ph¶i kéo từ dưới lên, độ rộng 1 đơn vị chữ, lượn dài qu[r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 34

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 34

+ Luyện đọc tiếng, từ ngữ khó: Cho học sinh thảo luận nhóm để tìm từ khó đọc trong bài, giáo viên gạch chân các từ ngữ các nhóm đã nêu: làm anh, người lớn, dỗ dành, dịu dàng.. Học sinh l[r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 16

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 16

III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Khởi động - Hát A .Bài cũ: - Đọc cho hs viết bảng - Viết các từ ngữ: núi cao, tàu thủy, túi - Nhận xét.. vải, võ[r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 10

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 10

Thêm âm r đứng trước vần iu , thanh huyền đặt trên âm i Cài tiếng rìu Cả lớp cài tiếng rìu Nhận xét và ghi bảng tiếng rìu Đồng thanh tiếng rìu Gọi phân tích tiếng rìu Âm r đứng trước vần[r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 10

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 10

Hướng dẫn HS nêu cách làm : GV chÊm ®iÓm, nhËn xÐt bµi viÕt cña HS.. 5 phút +Môc tiªu: TËp biÓu thÞ t×nh huèng trong tranh b»ng mét phÐp tÝnh céng hoÆc trõ.[r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 33

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 33

Giáo án lớp 1  Hướng dẫn học sinh cầm bút chì để sữa lỗi chính tả: + Giáo viên đọc thong thả, chỉ vào từng chữ trên bảng để học sinh soát và sữa lỗi, hướng dẫn các em gạch chân những ch[r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1

* Hoạt động 3: Tìm hiểu nội quy trường lớp - GV đưa ra nội quy của trường lớp và đọc cho c¸c em nghe mét sè néi quy liªn quan đến các em học sinh lớp một.. - C« nh¾c nhë c¸c em thùc hiÖn[r]

Đọc thêm

Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 15

Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 15

Hoạt động trên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ kieåm tra baøi cuõ: 3’ Gọi 3 HS lên bảng, phân vai cho 3 HS kể lại - Nhập vai và thực hành kể chuyện caâu chuyeän- GV: Nhaän xeùt vaø c[r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 3 - Tuần 1

Giáo án Tổng hợp các môn khối 3 - Tuần 1

Bµi míi: - Giáo viên dành 3 phút giới thiệu chương tr×nh vµ SGK - §V§: Nh­ SGK Hoạt động 2: Tìm hiểu cách xác định vật chuyển động hay đứng yên I/ Làm thế nào để biết một vật đang chuyển[r]

Đọc thêm

Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 6

Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 6

- Giúp HS: Biết cách xem đồng hồ khi kim phút chỉ ở các số từ 1 – 12 , rồi đọc theo hai cách - Tiếp tục củng cố biểu tượng về thời gian và hiểu biết về thời điểm làm các công việc hàng n[r]

Đọc thêm

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 1 NĂM HỌC 2019 - 2020 CHUẨN KTKN

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 1 NĂM HỌC 2019 - 2020 CHUẨN KTKN

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 1 NĂM 2019 2020 .GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 1 NĂM 2019 2020 .GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 1 NĂM 2019 2020 .GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 1 NĂM 2019 2020 .GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 1 NĂM 2019 2020 .GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 1 NĂM 2019 2020 .GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 1 NĂM 2019 2020 .

Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1

Hướng dẫn viết vào vở - Viết mẫu từng chữ trên hàng ô li trên bảng , vừa viết vừa hướng dẫn quy trình ក កក.. - Quan sát và đọc lại.[r]

Đọc thêm

GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC - TUẦN 1 ĐẾN 32

GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC - TUẦN 1 ĐẾN 32

Giáo án môn Thể dục - Tuần 1 đến 32.

Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)
Xem thêm

Đọc thêm