CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: “HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG “ PPSX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: “HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG “ PPSX":

cách cài lại win cho máy tính

CÁCH CÀI LẠI WIN CHO MÁY TÍNH

nguyên nh v y và nh n ư ậ ấ Next.N u b n s d ng k t n i quay s ho c n uế ạ ử ế ố ố ặ ế Windows không k t n i Internet c, b n có th k tế ố đượ ạ ể ến i sau này. Khi hi n ra b ng ố How will this computer connect to the Internet? hãy nh n ấ Skip b qua ph n này.để ỏ ầ21. Khi hi n ra b ng Ready to activate Windows? (Xác nh n hi u l c c a Windows) ch n ậ ự ủ ọ Yesn u b n có k t n i v i Internet và nh n ế ạ ế ố ớ ấ Next. N u không hãy ch n ế ọ No, Windows XP s nh c b nẽ ắ ạsau, nh n ấ Next b n s b qua cácạ ẽ ỏ b cướ k ti pế ế và chuy n n b c 24.ể đế ướ22. T i b ng ạ Ready to register with Microsoft? ( ng ký thông tinđă v b n v i Microsoft) ch nề ạ ớ ọYes và nh n ấ Next (có th nh nể ấ No b qua n u b n ch a mu n ng ký).để ỏ ế ạ ư ố đă23. Nh p các thông tin c n thi t t i b ng ậ ầ ế ạ Collecting Registration Information, nh n ấ Next (cóth nh n ể ấ Skip b qua n u b n ch a mu n ng ký).để ỏ ế ạ ư ố đă24. T i b ng ạ Who will use this computer? b n s t o tài kho n cho ng iạ ẽ ạ ườ s d ngử máy vi tínhnày, có th t o c nhi u tài kho n n u mu n. Hãy i n tên c a b n vào ô ể ạ đượ ề ế ố đ ề ủ ạ Your name (cóthể l y tên gi ng nhấ ố ư b c 10), nh n ở ướ ấ Next.25. Màn hình Thank you! hi n ra, v y là xong, b n ã hoàn t t vi c cài t Windows XP. Nh nệ ậ ạ đ ấ đặ ấFinish.N u b n ch t o 1 tài kho n ng i s d ngế ạ ỉ ạ ườ ử b c 24 thì b n sở ướ ạ ẽ cđượ t ng ng nh p vàoự độ đă ậWindows Xp, còn n u b n t o nhi u tài kho n thì b n sế ạ ạ ề ạ ẽ c ch n t i màn hình đượ ọ ạ Logon c aủWindows XP.Chú ÝThông th ng máy vi tính c thi t l p u tiên kh i ng t h i u hành cài t trên d aườ đượ ế ậ để ư ở độ ừ đ ề đặ ổ ĩc ng, tuy nhiên trong m t s tr ng h p c n ph i kh i ng t m t thi t b khác nh d a CD-ứ ộ ố ườ ợ ầ ở độ ừ ộ ế ị ư ổ ĩROM, thi t b l u tr USB, d a m m, ế ị ư ữ ổ ĩ ềVi c thi t l p này c th c hi n thông qua ch ng trình ti n ích ế ậ đượ ự ươ BIOS Setup có s n trong máy.ẵCó nhi u ch ng trình BIOS Setup khác nhau, thông th ng truy c p vào BIOS Setup b ngề ươ ườ ậ ằcách nh n phím ấ Delete (DEL) khi xu t hi n màn hình u tiên ngay sau khi b t máy, m t s máyấ đầ ậ ộ ốs d ng phím ử F1, F2, F10, Esc, Ctrl + Esc, Alt + Esc, Ctrl + Alt + Esc, Ctrl + Alt + Enter, Ins. Sau ây là cách thi t l p kh i ng t CD-ROM tr c cho m t s i máy vi tính có các ch ngđ ế ậ ở độ ừ ướ ộ ố đờ ươtrình BIOS Setup khác nhau:AMI BIOS
Xem thêm

10 Đọc thêm

Định nghĩa các chỉ báo phát triển docx

ĐỊNH NGHĨA CÁC CHỈ BÁO PHÁT TRIỂN DOCX

TRONG T ƯƠ NG LAI, CHÚNG TÔI SE T Ổ CH Ứ C D Ị CH TOÀN B Ộ ĐỊ NH NGH Ĩ A C Ủ A 575 CH Ỉ BÁO PHÁT TRI Ể N C Ủ A NGÂN HÀNG TH Ế GI Ớ I SANG TI Ế NG VI Ệ T ĐỂ PH Ụ C V Ụ CÁC B Ạ N CH Ư A S [r]

10 Đọc thêm

Tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ

T NG C C THUỔ ẾTÀI LI U H NG D N CÀI Đ TỆ ƯỚ Ẫ ẶNG D NG H TR KÊ KHAI THUỨ Ỗ Ợ ẾPhiên b n 2.5.0(DÙNG CHO DOANH NGHI P)ỆHà n i, 03/2010ộH NG D N CÀI Đ T PH N M M H TR KÊ KHAI THUƯỚ Ẫ Ặ Ầ Ề Ỗ Ợ Ế Đ i v i vi c t i ph n m m ng d ng t trang Web c a T ng c cố ớ ầ ề ứ ừ ủ ổ Thu , doanh nghi p có th xem h ng d n t i đ a ch : ế ể ướ ẫ ạ ị ỉhttp://www.gdt.gov.vn/HD_tai_bo_cai_UD_HTKK_v2.5.doc.1.1 Đ i v i h th ng ch a có ng d ng HTKK.ố ớ ố ư ứ ụĐ i v i vi c cài đ t ph n m m ng d ng t đĩa CD, các b c ti n hànhố ớ ặ ầ ề ứ ừ ướ ế nh sau: ưVi c cài đ t ph n m m ng d ng HTKK ặ ầ ề ứ 2.5.0 đ c th c hi n theo cácượ ự b c nh sau: ướ ư• B c 1: Cài đ t t đĩa CD ướ ặ ừ H tr kê khai thuỗ ợ ế ho c t th m c đã ch aặ ừ ư ứ b cài đ t trên máy tính.ộ ặo Tr ng h p màn hình cài đ t t đ ng hi n th sau khi đ a đĩa CDườ ợ ặ ự ộ ể ị ư cài đ t vào: Ch n menu ặ ọ Cài đ t ng d ngặ ứ và th c hi n theoự h ng d n.ướ ẫo Tr ng h p màn hình cài đ t không t đ ng hi n th ho c cài đ tườ ợ ặ ự ộ ể ị ặ ặ t th m c đã ch a b cài trên máy tính:ừ ư ứ ộ Kích đúp chu t trái vào ộ My Computer trên màn hình. Vào ch a th m c “ổ ứ ư Cai dat” ch y file ạ setup.exe. • B c 2: Xu t hi n màn hình cài đ t nh sau:ướ ấ ặ ư Trên màn hình xu t hi n giao di n đ ch n th m c cài đ t nh sau:ấ ể ọ ư ặ ưNh n nút “ấ Tiep tuc” đ th c hi n vi c cài đ t, sau khi nh n màn hình hi n raể ự ặ ấ nh sauưM c đ nh th m c cài đ t s tr đ n th m c ặ ị ư ặ ẽ ỏ ế ư HTKK130 trong th m cư Program Files. N u không c n thay đ i th m c m c đ nh ch n ế ầ ổ ư ặ ị ọ “Tiep tuc” >
Xem thêm

6 Đọc thêm

Báo cáo " Phòng chống bạo lực với trẻ em và lao động trẻ em " docx

BÁO CÁO " PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC VỚI TRẺ EM VÀ LAO ĐỘNG TRẺ EM " DOCX

114/2006/N-CP ngy 3/10/2006 quy nh x pht hnh chớnh v dõn s v tr em. Ti vn bn ny ó xỏc nh cỏc hnh vi bo lc i vi tr em v lao ng tr em v mc x pht hnh chớnh. Cỏc bin phỏp x lớ hnh chớnh c th l: cnh cỏo; pht tin tc quyn s dng giy phộp, chng ch hnh ngh ca c s sn xut kinh doanh cú hnh vi bo lc i vi lao ng tr em; tch thu tang vt, phng tin c s dng gõy bo lc i vi tr em v lao ng tr em; buc thc hin trỏch nhim chm súc, nuụi dng tr em, thc hin ngha v úng gúp nuụi dng tr em theo quy nh; buc chu mi chi phớ khỏm bnh, cha bnh cho tr em do hnh vi vi phm hnh chớnh gõy ra; buc chu mi chi phớ a tr em tr v gia ỡnh, gia ỡnh thay th hoc c s tr giỳp tr em. Ngoi vic x pht hnh chớnh núi trờn, nu yu t cu thnh ti phm, ngi cú hnh vi bo lc i vi tr em v lao ng tr em cú th b truy cu trỏch nhim hỡnh s theo quy nh ca B lut hỡnh s vi cỏc ti danh nh: Ti hip dõm tr em; cng dõm tr em; giao cu vi tr em; dõm i vi tr em; c ý gõy thng tớch hoc gõy tn hi cho sc kho ca em õy l nhng ti danh vi ch ti x lớ nghiờm khc ỏp dng i vi nhng cỏ nhõn cú hnh vi bo lc i vi tr em. ng thi, cỏc quy nh ny
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tỷ lệ bồi thường theo nghiệp vụ của toàn thị trường loss ratio by line of insurance

TỶ LỆ BỒI THƯỜNG THEO NGHIỆP VỤ CỦA TOÀN THỊ TRƯỜNG LOSS RATIO BY LINE OF INSURANCE

Bi u/Form : 10 PNTểT L B I TH NG THEO NGHI P V C A TOÀN TH TR NGỶ Ồ ƯỜ Ủ Ị ƯỜLOSS RATIO BY LINE OF INSURANCEĐ n v / Unit : 1 000 000 VNĐ)ơ ịTTNghi p v b o hi mệ ểLines of InsuranceB o hi m g cả ể ố Nh n tái b o hi m ngoài n cậ ể ướ PhíDirect premiumB iồ th ngườDirect insur.ClaimsT l b i ỷ ồth ngườLoss ratio ofdirectInsurancePhíOverseasreinsur.AssumedpremiumB iồ th ngườOverseasreinsur

5 Đọc thêm

Tài liệu Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc doc

TÀI LIỆU THỦ TỤC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC DOC

TRANG 1 TH Ủ T Ụ C PHÊ DUY Ệ T BÁO CÁO Đ ÁNH GIÁ TÁC ĐỘ NG MÔI TR ƯỜ NG C Ủ A D Ự ÁN ĐẦ U T Ư T Ạ I KHU CÔNG NGH Ệ CAO HÒA L Ạ C THÔNG TIN Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học [r]

5 Đọc thêm

KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC MỸ

KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC MỸ

44 CHƯƠNG 3 K Ế TOÁN TI ÊU TH Ụ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH C ỦA CÔNG TY TNHH ĐỨC MỸ A K Ế TOÁN BÁN H ÀNG 1 KẾ TOÁN BÁN HÀNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ 1.1 Điều kiện ghi nhận doanh thu[r]

6 Đọc thêm

Giáo trình Toefl - Cách sử dụng to know và to know how

GIÁO TRÌNH TOEFL - CÁCH SỬ DỤNG TO KNOW VÀ TO KNOW HOW

CÁCH S Ử D Ụ NG PHÂN T Ừ M Ở ĐẦ U CHO M Ệ NH ĐỀ PH Ụ Trong một câu tiếng Anh có 2 thành phần chung một chủ ngữ người ta có thể sử dụng: phân từ 1 Verbing mởđầu cho mệnh đề phụđể cho 2 hà[r]

12 Đọc thêm

Tài liệu QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP  phần 1 pptx

TÀI LIỆU QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP  PHẦN 1 PPTX

6.15. Xem xét khả năng nguồn vốn và điều kiện thanh toán của Chi nhánh/TTĐH 6.16. Phờ duyt khon vay 6.17. Ký kt hp ng, hợp đồng bảo đảm tiền vay, giao nhận giấy tờ và TSBĐ 6.18. Thời gian thẩm định, xét duyệt cho vay 6.19. Quy trình gii ngõn 6.20. Kiểm tra, giám sát khoản vay 6.21. Thu nợ lãi và gốc và xử lý những phát sinh 6.22. Thanh lý hợp đồng tín dụng 6.23. Giải chấp tài sản bảo đảm 7. Quản lý tín dụng 7.1. Quản lý hồ sơ tín dụng 7.2. Đánh giá lại các khoản nợ định kỳ và giữa kỳ hoặc đột xuất 7.3. Quản lý đối với từng khoản cho vay và toàn bộ danh mục cho vay 7.4. Thu thập thông tin bổ sung về khách hàng và khoản vay 7.5. Thay đổi hạn mức tín dụng và phê duyệt 7.6. Phân loại tín dụng B. NI DUNG CHNG 1. Gii thiu chung Quy trình cho vay v qun lý tớn dng doanh nghip đợc soạn thảo với mục đích giúp cho quá trình vay diễn ra thống nhất, khoa học, hạn chế, phòng ngừa rủi ro v nâng cao chất lợng tín dụng, góp phần đáp ứng ngy một tốt hơn nhu cầu vay vốn của khách hng doanh nghiệp. Quy trình ny cũng xác định ngời thực hiện công việc v trách nhiệm của các cán bộ liên quan trong quá trình cho vay. Quy trình ny đợc soạn thảo trên nguyên tắc tuân thủ cỏc văn bản pháp lý hiện hnh liên quan tới quá trình cho vay v quản lý tín dụng do NHNN VN v NHNo & PTNT VN ban hnh. (Ph lc 1A
Xem thêm

6 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG NGUYÊN LÝ MAC LENIN 2

ĐỀ CƯƠNG NGUYÊN LÝ MAC LENIN 2

+ có lợi ích cơ bản đối lập vs g/c tư sản, có tinh thần c/m triệt để, có ý thức tổ chức kỉluật cao+ lợi ích của g/c công nhân thống nhất vs nông dân và đại đa số nhân dân lao động+ sản xuất lớn, tập trung => giai cấp công nhân đoàn kết vs nhau, đc trang bị nhiềukiến thức mới về văn hóa cơ bản, khoa học công nghệ-Địa vị về chính trị xã hội+ g/c công nhân có tính tiên phong c/m:Đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiếnTrang bị lý luận c/m khoa học – chủ nghĩa MácLuôn đi đầu trong mọi phong trào đấu tranh c/m+ có tinh thần c/m triệt để vì g/c công nhân có lợi ích đối lập vs g/c tư sản và họ là giaicấp bị bóc lột nên họ nhận ra 1 điều muốn giải phóng mình thì phải giải phóng xã hội khỏiCNTB. Trong quá trình xây dựng CNXH ko gắn vs tư hữu nên g/c công nhân kiên địnhtrong chống áp bức bóc lột, xóa bỏ tư hữu+ có ý thức tổ chức kỉ luật: do nền sản xuất đại công nghiệp và lối sống đô thị tập trungđã tạo nên tính tổ chức vì kỉ luật cao. Khi g/c công nhân phát triển thành 1 lực lượngchính trị vững mạnh có tổ chức, lý luận c/m dẫn đg+ mang bản chất quốc tế: do g/c tư sản bóc lột trên phạm vi toàn thế giới cùng vs quátrình phân công lao dộng xã hội phát triển khiến nền sản xuất phụ tuộc lẫn nhau trênphạm vi stoàn thế giới vì vậy g/c công nhân mang bản chất quốc tế. Đồng thời phong tràocông nhân ko diễn ra đơn lẻ từng doanh nghiệp, từng quốc gia mà nó gắn vs phong tràocông nhân quốc tếCâu 8: Mục tiêu động lực và nội dung của c/m CNXH* Mục tiêu:- Giải phóng xã hội, giải phóng con ng. Đây là mục tiêu mang tính nhân văn cao cả. Muốnthực hiện dc mục tiêu này phải thực hiện hóa quâ từng bước đi, từng chặn đg+ bước đi 1: giai cấp công nhân phải đờn kết vs nhân dân lao động thực hiện lật đổ
Xem thêm

14 Đọc thêm

BAI25_8_TIEU HOA O KHOANG MIENG

BAI25_8_TIEU HOA O KHOANG MIENG

- CÒN NHỮNG LOẠI THỨC ĂN NÀO CHƯA ĐƯỢC - CÒN NHỮNG LOẠI THỨC ĂN NÀO CHƯA ĐƯỢC TRANG 12 TRANG 13 - PH N X NU T L PH N X KH PH N X NU T L PH N X KH Ả Ả Ạ Ạ Ố À Ố À Ả Ả Ạ Ạ Ụ Ụ NG I U NG I [r]

14 Đọc thêm

ỨNG DỤNG KĨ THUẬT REAL-TIME PCR SỬ DỤNG DISPLACING PROBE ĐỂCHẨN ĐOÁN HIỆN TƯỢNG VIRUS HBV KHÁNG THUỐC LAMUVIDINE ỞBỆNH NHÂN MẮC BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B

ỨNG DỤNG KĨ THUẬT REAL-TIME PCR SỬ DỤNG DISPLACING PROBE ĐỂCHẨN ĐOÁN HIỆN TƯỢNG VIRUS HBV KHÁNG THUỐC LAMUVIDINE ỞBỆNH NHÂN MẮC BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B

HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC WX _ _ _CH_ _Ủ_ _ĐỀ_ _:_ Ứ NG D Ụ NG K Ĩ THU Ậ T REAL-TIME PCR S Ử D Ụ NG DISPLACING PROBE ĐỂ CH Ẩ N Đ OÁN HI Ệ N T ƯỢ NG VIRUS HBV KHÁNG THU [r]

18 Đọc thêm

CHỦ ĐỀ: ỨNG DỤNG KĨ THUẬT REAL-TIME PCR SỬ DỤNG DISPLACING PROBE ĐỂCHẨN ĐOÁN HIỆN TƯỢNG VIRUS HBV KHÁNG THUỐC LAMUVIDINE ỞBỆNH NHÂN MẮC BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B

CHỦ ĐỀ: ỨNG DỤNG KĨ THUẬT REAL-TIME PCR SỬ DỤNG DISPLACING PROBE ĐỂCHẨN ĐOÁN HIỆN TƯỢNG VIRUS HBV KHÁNG THUỐC LAMUVIDINE ỞBỆNH NHÂN MẮC BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B

HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC WX _ _ _CH_ _Ủ_ _ĐỀ_ _:_ Ứ NG D Ụ NG K Ĩ THU Ậ T REAL-TIME PCR S Ử D Ụ NG DISPLACING PROBE ĐỂ CH Ẩ N Đ OÁN HI Ệ N T ƯỢ NG VIRUS HBV KHÁNG THU [r]

18 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu Giấy chứng nhận lô sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật doc

TÀI LIỆU MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN LÔ SẢN PHẨM PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN/QUY CHUẨN KỸ THUẬT DOC

PHÙ H ỢP SO VỚI TI ÊU CHU ẨN/ QUY CHUẨN KỸ THUẬT SỐ ...DO CƠ QUAN TH ẨM QUYỀN BAN HÀNH TÊN NGÀY THÁNG NĂM.[r]

1 Đọc thêm

TIỂU LUẬN:ỨNG DỤNG KĨ THUẬT REAL-TIME PCR SỬ DỤNG DISPLACING PROBE ĐỂ CHẨN ĐOÁN HIỆN TƯỢNG VIRUS HBV KHÁNG THUỐC LAMUVIDINE Ở BỆNH NHÂN MẮC BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B pptx

TIỂU LUẬN:ỨNG DỤNG KĨ THUẬT REAL-TIME PCR SỬ DỤNG DISPLACING PROBE ĐỂ CHẨN ĐOÁN HIỆN TƯỢNG VIRUS HBV KHÁNG THUỐC LAMUVIDINE Ở BỆNH NHÂN MẮC BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B PPTX

HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC WX _ _ _CH_ _Ủ_ _ĐỀ_ _:_ Ứ NG D Ụ NG K Ĩ THU Ậ T REAL-TIME PCR S Ử D Ụ NG DISPLACING PROBE ĐỂ CH Ẩ N Đ OÁN HI Ệ N T ƯỢ NG VIRUS HBV KHÁNG THU [r]

18 Đọc thêm

skkn một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện tốt văn hóa công sở thông qua họat động giao tiếp trong trường học hiện nay

SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN TỐT VĂN HÓA CÔNG SỞ THÔNG QUA HỌAT ĐỘNG GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG HỌC HIỆN NAY

đó, cần sớm tổ chức nghiên cứu, đánh giá một cách chính thức trên quy mô toàn quốc về thực trạng văn hóa học đường để trên cơ sở đó nghiên cứu, xây dựng, cải tiến các ch ương trình giảng dạy cả chính khóa , ngoại khóa hướng vào đổi mới toàn diện và đi vào thực chất việc giáo dục văn hóa giao tiếp cho học sinh. Để nâng cao văn hóa giao tiếp trong học đường hiện nay thì văn hóa giao tiếp trong gia đình phải cần được chú ý trong chương trình đào tạo giáo viên nhiều hơn, môi trường lớp học phải được xây dựng gần gũi nhờ môi trường gia đình. Vì trong môi trường thân thiện như vậy học sinh sẽ đón nhận những tình cảm yêu thương của thầy cô giáo như người thân trong gia đình. Đồng thời, qua việc giao tiếp một cách thoải mái tự nhiên, không bị tâm lý gò bó, không dám nói áp đặt các em học sinh sẽ hợp tác , trao đổi với giáo viên một cách thoải mái h ơn từ đó có điều kiện trải nghiệm kinh nghiệm, thái độ ứng xử với mọi ng ười một cách có văn hóa hơn. Giáo dục cần thấm nhuần nguyên lý giao tiếp nhưng giao tiếp không phải chỉ là tinh thần của giáo dục mà còn là nội dung của giáo dục ( giáo dục văn hóa giao tiếp). Quán triệt nguyên lý ấy, tất cả các phương pháp giáo dục sẽ phát huy tốt. Kh ơi gợi để học sinh bước vào hoạt động giáo dục như một hoạt động giao tiếp là chìa khóa để thành công: “ Giao tiếp phải là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hoạt động giáo dục, xuyên suốt cuộc sống. Chính nhờ đó mà mọi người xích lại gần nhau hơn, ứng xử có văn hóa hơn”. 3. Kết luận và kiến nghị 3.1. Ý nghĩa, phạm vi áp dụng - Ý nghĩa, phạm vi trong giao tiếp quản lý. Thực tiễn quản lý giáo dục nước ta, yêu cầu của Nghị quyết Trung ương II (khóa VIII) cũng như xu hướng chung của thời đại đang đòi hỏi một cách cấp bách việc đổi mới nhanh chóng, mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện phong cách quản lý trường học. Sự đổi mới phong cách quản lý luôn luôn được diễn ra trong mối quan hệ biện chứng với sự đổi mới hoạt động t ư duy
Xem thêm

15 Đọc thêm

Tổng quan về thẻ thanh toán

TỔNG QUAN VỀ THẺ THANH TOÁN

Ch ươ ng 1: T ổ ng quan v ề th ẻ thanh toán ......................................................................................3 Ch ươ ng 2: Phân lo ạ i th ẻ thanh toán .............................................................................................6 1. Theo công ngh ệ s ả n xu ấ t th ẻ ................................................................................................6 2. Theo ph ạ m vi lãnh th ổ s ử d ụ ng th ẻ ......................................................................................6 3. Theo ngu ồn tài chính đả m b ả o cho vi ệ c s ử d ụ ng th ẻ ............................................................6 4. Theo ch ủ th ể phát hành ........................................................................................................7 5. Theo hình th ứ c liên k ế t phát hành ........................................................................................7 6. S ử d ụ ng k ế t h ợ p trong tên g ọ i s ả n ph ẩ m th ẻ .........................................................................8 Ch ươ ng 3: Tìm hi ể u v ề mã BIN t ạ i Vi ệ t Nam .............................................................................9 Ch ươ ng 4: Các t ổ ch ứ c th ẻ qu ố c t ế ............................................................................................ 11 Ch ươ ng 5: Các t ổ ch ứ c chuy ể n m ạ ch th ẻ c ủ a Vi ệ t Nam ............................................................ 18 Ch ươ ng 6: M ộ t s ố giao d ị ch c ơ b ả n trên ATMPOS .................................................................. 23 Ch ươ ng 7: Nh ậ n d ạ ng r ủ i ro v ề s ử d ụ ng th ẻ ngân hàng .............................................................. 25 Ch ươ ng 8: M ộ t s ố v ị trí làm vi ệ c trong l ĩnh vự c th ẻ ................................................................... 27 A. M ả ng kinh doanh th ẻ ........................................................................................................ 27 B. M ả ng nghi ệ p v ụ phát hành, thanh toán, tra soát. ................................................................ 31 C. M ả ng nghi ệ p v ụ qu ả n lý r ủ i ro và x ử lý tranh ch ấ p............................................................ 33 D. M ả ng nghi ệ p v ụ v ậ n hành h ệ th ố ng .................................................................................. 34 E. M ả ng công vi ệc liên quan đế n th ẻ tín d ụ ng qu ố c t ế ........................................................... 37 Ch ươ ng 9: M ột số kiến thức nâng cao về thẻ ............................................................................. 39 1. Chu ẩn bảo mật PCI DSS .................................................................................................... 39 2. Ch ươ ng trình 3D Secure .................................................................................................... 40 3. Nguyên t ắc bảo vệ thẻ thanh toán ...................................................................................... 41 4. M ười sáu mẹo hạn chế gian lận thẻ tín dụng ...................................................................... 42
Xem thêm

44 Đọc thêm

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIAVỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIAVỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ

1000 1000 1000Ghi chú: Dấu (-) là không quy đ ịnh.QCVN 10 : 2008/BTNMT53. PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ ỊNH3.1. Lấy mẫu để quan trắc chất l ượng nước biển ven bờ áp dụng theohướng dẫn của các ti êu chuẩn quốc gia:- TCVN 5992:1995 (ISO 5667 -2: 1991) - Chất lượng nước - Lấy mẫu -Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu.- TCVN 5993:1995 (ISO 5667 -3: 1985) - Chất lượng nước- Lấy mẫu.Hướng dẫn bảo quản v à xử lý mẫu.- TCVN 5998:1995 (ISO 5667 -9: 1987) - Chất lượng nước- Lấy mẫu.Hướng dẫn lấy mẫu n ước biển;3.2. Phương pháp phân tích xác đ ịnh các thông số chất l ượng nướcbiển ven bờ thực hiện theo h ướng dẫn của các ti êu chuẩn quốc gia hoặctiêu chuẩn phân tích tương ứng của các tổ chức quốc tế:- TCVN 4557-1988 - Chất lượng nước - Phương pháp xác đ ịnh nhiệt độ.- TCVN 6492-1999 (ISO 10523-1994) - Chất lượng nước – Xác định pH.- TCVN 5499-1995. Chất lượng nước – Xác định oxy hoà tan -Phương pháp Winkler.- TCVN 6625-2000 (ISO 11923 -1997) - Chất lượng nước- Xác địnhchất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc sợi thuỷ tinh.- TCVN 6491-1999 (ISO 6060 -1989) - Chất lượng nước - Xác địnhnhu cầu oxy hoá học.- TCVN 6494-1999 - Chất lượng nước - Xác định các ion Florua ,Clorua, Nitrit, Orthophotphat, Bromua, Nitrat và Sunfat hoà tan b ằng sắc kýlỏng ion.
Xem thêm

7 Đọc thêm

KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ QUÂN PHƯỜNG 8, THÀNH PHỐ VĨNH LONG

KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ QUÂN PHƯỜNG 8, THÀNH PHỐ VĨNH LONG

liệu thứ cấp từ phòng kế toán của công ty; thu thập số liệu sơ cấp từ nhân viênkế toán, quan sát quy trình hạch toán, luân chuyển chứng từ của công ty để3đánh giá công tác tổ chức kế toán và đi sâu nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởngđến tình hình tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, tác giả đã tiến hành hạch toánmột số nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ghi sổ kế toán. Đồng thời, tác giả đã sửdụng phương pháp so sánh để phân tích kết quả hoạt động của công ty tronggiai đoạn 2009- 2011. Kết quả nghiên cứu cho thấy, công tác tổ chức kế toáncủa công ty còn nhiều hạn chế như không mở sổ chi tiết cho từng mặt hàng,công tác kế toán quản trị chưa được chú ý, một số chứng từ không hợp lệ. Từđó tác giả đã đề ra một số giải pháp giúp công ty cải thiện công tác kế toánnhư cần mở sổ chi tiết theo dõi từng mặt hàng giúp cho công tác quản lý, đánhgiá hiệu quả kinh doanh của công ty tốt hơn. Võ Duy Thùy Quyên, 2011. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quảkinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng. Luận văn Đại học. Đạihọc Kỹ Thuật Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết phân tích tìnhhình doanh thu, chi phí, lợi nhuận từ năm 2009- 2011, đồng thời tác giả đi sâunghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm, các nhântố ảnh hưởng đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Từ đó đi đến những biệnpháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong kinh doanh của doanh nghiệp.Qua lược khảo tài liệu cho thấy, các nghiên cứu trước đây đều sử dụngcác số liệu thứ cấp thu thập từ phòng kế toán; bên cạnh đó còn tiến hànhphỏng vấn nhân viên kế toán và quan sát quy trình hạch toán luân chuyểnchứng từ tại đơn vị. Từ đó, các tác giả thực hiện hạch toán một số nghiệp vụthực tế phát sinh, tiến hành ghi sổ. Do vậy, nghiên cứu này kế thừa phươngpháp nghiên cứu của Đặng Thị Hồng Điệp (2012), Võ Duy Thùy Quyên(2011) để tiến hành thực hiện đề tài này.
Xem thêm

90 Đọc thêm

Tài liệu QCVN 10:2008/BTNMT pdf

TÀI LIỆU QCVN 10:2008/BTNMT PDF

mangan – Phương pháp trắc quang dùng fomaldoxim.- TCVN 6177 -1996 (ISO 6332 -1988) - Chất lượng nước – Xác địnhsắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10 -phenantrolin.- TCVN 6193 -1996 (ISO 8288 -1986) - Chất lượng nước – Xác địnhcoban, niken, đ ồng, kẽm, cadimi v à chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụnguyên tử ngọn lửa.- TCVN 6197 –1996 (ISO 5961 -1994) - Chất lượng nước – Xác địnhcadimi bằng phương pháp tr ắc phổ hấp thụ nguy ên tử.- TCVN 6222 -1996 (ISO 9174 -1990) - Chất lượng nước – Xác địnhcrom tổng – Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguy ên tử.- TCVN 6626-2000 (ISO 11969 -1996) - Chất lượng nước – Xác địnhasen. Phương pháp đo h ấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua).- TCVN 6216-1996 (ISO 6439 –1990) - Chất lượng nước - Xác địnhchỉ số phenol. Ph ương pháp tr ắc phổ dùng 4-aminoantipyrin sau khi chưngcất.QCVN 10 : 2008/BTNMT7- TCVN 5070-1995 - Chất lượng nước - Phương pháp kh ối lượng xácđịnh dầu mỏ v à sản phẩm dầu mỏ- TCVN 6053-1995 (ISO 9696 –1992) - Chất lượng nước - Đo tổnghợp độ phóng xạ anpha trong n ước không mặn. Ph ương pháp ngu ồn dày.- TCVN 6219-1995 (ISO 9697 –1992) - Chất lượng nước - Đo tổnghợp độ phóng xạ beta.- TCVN 6187-1-1996 (ISO 9308 -1-1990) Chất lượng nước - Phát hiệnvà đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt v à Escherichia coligiả định. Phần 1: Ph ương pháp màng l ọc.Các thông s ố quy định trong Quy chuẩn n ày chưa có tiêu chu ẩn quốcgia hướng dẫn p hương pháp phân tích th ì áp dụng các tiêu chuẩn phântích tương ứng của các tổ chức quốc tế.4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Xem thêm

7 Đọc thêm

Cùng chủ đề