NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ DIỄN BIẾN THEO ĐỢT ĐIỀU TRỊ CỦA HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT Ở TRẺ EM TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN BẠCH MAI TRONG 3 NĂM TỪ 2007 ĐẾN 2009

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ DIỄN BIẾN THEO ĐỢT ĐIỀU TRỊ CỦA HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT Ở TRẺ EM TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN BẠCH MAI TRONG 3 NĂM TỪ 2007 ĐẾN 2009":

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Bên cạnh những mặt tích cực của thời kỳ hội nhập kinh t ế quốc tế mang lại, mặt trái của nền kinh tế hiện nay ã có những ảnh hưởng tiêu cực ến các vấnề ạo ức, luân lý, ịnh hướng giá trị, thế giới quan, nhân sinh quan, l ối sống vàvăn hóa giao ti ếp... của nhiều tầng lớp trong x ã hội, trong ó có thế hệ trẻ - họcsinh các trường phổ thông. Khi nói ến học sinh trong các nhà trường phổ thông, tức là nói ến thế hệ trẻ ang nắm trong tay tri thức cùng với những hiểu biết tiếnbộ về xã hội nói chung v à sự phát triển của ất nước nói riêng. Họ chính là chủnhân tương lai của ất nước, là lực lượng tham gia vào quá trình phát triển kinh tế xã hội.Trong Ngh quy ết Trung ương II kh óa VIII kh ẳng ịnh: “ Muốn ti ến h ànhcông nghiệp hóa, hiện ại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục và ào tạo,phát huy ngu ồn lực con ng ười, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh, b ền vững”.Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) ngày 04/11/2013 về ổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và ào tạoã nêu: "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện ạihóa, xã h ội hóa, dân ch ủ hóa, h ội nh ập qu ốc t ế, thích ứng v ới n ền kinh t ế th trường ịnh hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển giáo d ục g ắn v ới phát triển khoa h ọcvà công ngh ệ, t ập trung vào nâng cao ch ất l ượng, ặc bi ệt ch ất l ượng giáo d ụcạo ức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành ể một mặt á p ứng yêu cầu phát tri ển kinh t ế - xã h ội, ẩy m ạnh công nghi ệp hóa, hi ện ại hóa ất nước,ảm bảo an ninh qu ốc phòng; M ặt khác ph ải chú tr ọng th ỏa mãn nhu c ầu phát triển của mỗi người học, những người có năng khiếu ược phát triển tài năng".Vậy có thể nói, trong nền kinh tế toàn cầu như hiện nay và nhất là khi ViệtNam ã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) với nhiều thời cơ và tháchthức, giáo dục và ào tạo nước nhà lại càng cần ổi mới mạnh mẽ cho phù hợp với thời ại. Đại h ội Đảng kho á X ã kh ẳng ịnh: “ Con ng ười l à v ốn qu ý nh ất”;Giáo dục và ào tạo, khoa học và công nghệ ược coi là “Quốc sách hàng ầu”. Mục tiêu giáo dục của nước ta ã ược ghi nhận tại Luật Giáo dục là: “Đào tạo con
Xem thêm

Đọc thêm

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

toán phát huy được chức năng giám sát tình hình thực hiện một cách kịp thời.- Công ty đã nghiên cứu vậ dụng hình thức kế toán nhật kí- sổ cái. với đặcđiểm sản xuất kinh doanh của mình kế toán đã lập v ử dụng các sổ t i khoà ảnchi tiết phù hợp, phục vụ tốt cho công tác kế toán.- Nhìn chung, trong quá trình hạch toán, công ty đã sử dụng hệ thống sổ kếtoán theo đúng qui định, ghi chép đầy đủ theo từng khoản mục m mà ẫu sổ quiđịnh. đồng thời việc luân chuyển các chứng từ, sổ sách cũng được thực hiện hợplý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hạch toán chi phí sản xuất v tính giá th nhà àsản phẩm một cách nhanh chóng, chính xác.- Công tác hạch toán chi phí sản xuất v tính giá th nh à ản phẩm của côngty đã kịp thời cung cấp thông tin cho các nh quà ản lý, giúp nh quà ản lý đề ranhững quyết định đúng đắn về việc sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn trong quátình sản xuất. Công ty đã xây dựng định mức chi phí sản xuất cho mỗi loại sảnphẩm tương đối khoa học, hợp lý. Thông qua hệ thống định mức chi phí , các nhàquản trị có thể giám sát tình hình sử dụng các yếu tố của quá trình sản xuất vàđánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực.- Công tác kế toán chi phí sản xuất v tính giá th nh à ản phẩm được tiếnh nh theo qui à định. Giữa kế toán giá th nh v các phà à ần việc kế toán được ghichép chính xác, đầy đủ l cà ơ sở cho việc tính giá th nh hà ợp lý.3.1.2 nhược điểmBên cạnh những ưu điểm nói trên thì quá trình hạch toán chi phí sản xuấtv tính giá th nh à ản phẩm vẫn còn tồn tại những vướng mắc chưa hợp lý màtheo em nếu khắc phục được sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.- Về kế toán khấu hao TSCĐ: hạch toán to n bà ộ số khấu hao TSCĐ( dùng chosản xuất, quản lý, bán h ng) v o TK 627 m không tách riêng à à ố khấu hao phucvụ cho bộ phận sản xuất, bộ phận bán h ng v à ố khấu hao phục vụ cho bộ máyquản lý doanh nghiệp l không à đúng với chế độ hiện h nh.à- Về chi phí dịch vụ mua ngo i v chi phí khác bà à ằng tiền: để đảm bảo phảnánh trung thực chi phí phát sinh phục vụ trực tiếp cho sản xuất sản phẩm công tycần có sự tách biệt giữa hai khoản chi phí n y bà ằng cách tập hợp theo dõi trên
Xem thêm

17 Đọc thêm

Điều trị nội khoa - TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH ppt

ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA - TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH PPT

Tốt nhất hai đường truyền. Lấy máu làm xét nghiệm. 4.Cắt nhanh cơn động kinh. Nhóm benzodiazepine cắt cơn nhanh nhưng tác dụng ngắn nên thường đồng thời phải tiêm phenytoin a.Diazepam:(Valium, seduxen ống 10mg) . Tiêm mạch 0.2mg/kg (từ 3mg đến 10mg/phút) Hay Lorazepam: 0.1mg/kg ( từ 2mg đến 4mg/ph). Vi tác dụng ngắn do đó cần duy trì chống co giật. Thuốc ức chế đường hô hấp, nếu cần đặt nội khí quản và giúp thở. b.Phenytoin: ( Dilantin, sodanton) _Thích hợp cho duy trì chống co giật. _Phối hợp với Benzodiazepine cho tình trạng co giật. _Liều cho tình trạng co giật 20mg/kg.Tiêm mạch không nhanh quá 50mg/phút _Cần theo dõi áp huyết và nhòp tim vì thuốc làm tụt áp huyết và bloc tim. _Phenytoin chống chỉ đònh bloc-tim. c.Phenobarbital: ( Gardenal, luminal) _Nên cho nếu còn co giật sau cho phynytoin. _Liều không cố đònh : 5-10 mg/kg gia tăng cho đến khi kiểm soát được co giật , liều 20mg/kg thường đạt được đỉnh : 20g/ml huyết thanh trong 1 giờ đủ để kiểm soát co giật. _Phenobarbital phối hợp với Benzodiazepine dễ gây ức chế hô hấp, do đó nếu cần đặt nội khí quản. _ Thuốc cũng gây rối loạn nhòp và tụt huyết áp do đó cần theo áp huyết 31
Xem thêm

4 Đọc thêm

HỌA SỸ NGUYỄN VĂN TỴ pptx

HỌA SỸ NGUYỄN VĂN TỴ PPTX

HỌA SỸ NGUYỄN VĂN TỴ NGUYỄN VĂN TỴ-Nam Bắc một nhà-sơn mài Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam (8/4/1957 - 8/4/2007) và 90 năm ngày sinh hoạ sĩ Nguyễn Văn Tỵ Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 2 (2001), nguyên Tổng thư ký Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá I từ năm 1957 đến năm 1958. Ngày 22/2/2007 Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam do hoạ sĩ Trần Khánh Chương - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cùng các đồng chí: Nguyễn Bằng Lâm - Phó chủ tịch thường trực; Lê Huy Tiếp - Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật TW Hội; Lương Xuân Đoàn - Uỷ viên Ban chấp hành, Phó Vụ trưởng Vụ Văn nghệ Ban Tư tưởng Văn hoá TW; Vi Kiến Thành - Uỷ viên Ban chấp hành, Phó Vụ trưởng vụ Mỹ thuật -Nhiếp ảnh Bộ Văn hoá - Thông tin; Mai Ngọc Oanh - Uỷ viên Ban chấp hành, Chánh Văn phòng TW Hội; đã đến thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ đến ông. Tạp chí Mỹ thuật trân trọng giới thiệu bài viết về hoạ sĩ Nguyễn Văn Tỵ Hoạ sĩ Nguyễn Văn Tỵ sinh ngày 24/2/1917 (tức ngày 3/2 năm Đinh Tỵ tại Hà Nội). Năm 1934 - 1935, ông học dự bị trường Mỹ thuật Đông Dương, trong thời kỳ này ông đã có tác phẩm sơn dầu và lụa bày các cửa hàng tranh như Cảnh chùa và Tháp; Chân dung em gái. Năm 1936 ông thi đỗ vào trường Mỹ thuật Đông Dương, học khoá 11 (1936 - 1941) cùng với các hoạ sĩ Hoàng Tích Chù, Nguyễn Tiến Chung, Bùi Trang Chước, Trần Văn Lắm Trong những năm học tập, ông đã có nhiều tác phẩm tham dự các triển
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TOÁN - Khối: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG doc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: TOÁN - KHỐI: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG DOC

3 3n nA P nC  . 2/. Trên một giá sách tham khảo môn toán khối 11 của thư viện trường A đựng 15 quyển sách tham khảo môn toán đại số lớp 11 và 10 quyển sách tham khảo môn toán hình học lớp 11. Một học sinh lớp 11 của trường muốn chọn ngẫu nhiên đồng thời ba quyển sách từ giá sách trên. Tính xác suất để bạn học sinh đó chọn được hai quyển sách đại số và một quyển sách hình học. Câu 3 (2,5 điểm): Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là các điểm trên các cạnh BC, CD sao cho BM=MC và CN=14CD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. 1/. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng: (ABD) và (AMN). 2/. Tìm giao điểm của đường thẳng NG với mặt phẳng (ABD). PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu 1 (1 điểm): Giải phương trình: sinx + cosx = 1 + cosxsinx. Câu 2 (1 điểm): Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất sao cho tổng số chấm trong hai lần gieo là số chẵn. Câu 3 (1 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình tổng quát: 4x + 3y - 5 = 0. Hãy viết phương trình tổng quát của đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ (2; 1)v r
Xem thêm

1 Đọc thêm

Giáo án điện tử môn môn sinh học: sự di chuyển của động vật pdf

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN MÔN SINH HỌC: SỰ DI CHUYỂN CỦA ĐỘNG VẬT PDF

7. Cá trích có chi chuyên hóa thành vây b i.ơ8. Chi 5 ngón chuyên hóa thích nghi v i các hình th c di chuy n trên c n, trên cây và trong n c ớ ể ạ ướchẾH i âuảD iơCá s uấ Đặc điểm cơ quan di chuyển Tên động vậtChưa có cơ quan di chuyển, có đời sống bám,sống cố định Chưa có cơ quan di chuyển, di chuyển chậm, kiểu sâu đoCơ quan di chuyển còn rất đơn giản(mấu lồi cơ và tơ bơi) Cơ quan di chuyển đã phân hoá thành chi phân đốt Cơ quan di chuyển được phân hoá thành các chi có cấu tạo và chức năng khác nhau5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi 2 đôi chân bò, 1 đôi chân nhảy Vây bơi với các tia vây Chi năm ngón có màng bơi Cánh được cấu tạobằng lông vũ Cánh được cấu tạo bằng màng dabàn tay, bàn chân cầm nắmHải quỳ, san hôThuỷ tứcGiun nhiều tơRết
Xem thêm

9 Đọc thêm

Cây Xác pháo ppt

CÂY XÁC PHÁO

Cây Xác pháo HỎI: Tôi gởi mẫu cây khô, xin hỏi đây là cây gì và có công dụng làm thuốc gì không? Có người nói rằng đây là cây “Liễu yếu mai quằn trăn”, có đúng không? Quách Từ C. (Gò Công) ĐÁP: Mẫu vật bạn gởi hỏi là cây Xác pháo, còn gọi là Liễu trường hoa đỏ (Russelia equisetiformis Schl.), thuộc họ hoa Mõm chó Scrophulariaceae. Bụi nhỏ, thân màu lục, có khía, không lông. Với 2 dạng lá (1) teo nhỏ hình kim dạng mộc tặc (equisetiformis), và dạng (2) lá hình mác có răng cưa, mọc vòng gắn theo luân sinh 3 - 8 lá, dài 1 - 2 cm. Chùm hoa thưa, hoa hình ống, dài 2 cm, môi ngắn, màu đỏ chói, thường rũ xuống lưa thưa trông như những viên pháo nên có tên Xác pháo. Gốc Mexico, trồng làm cảnh vì dạng hoa lạ. Trồng bằng giâm cành, trong chậu kiểng để đất hoặc treo tường. Cành lá dùng làm thuốc trị ho, cảm. Liều dùng 40 g tươi sắc uống. Cành lá tươi giã đắp trị sưng bầm, té trặc. DS. PHAN ĐỨC BÌNH Vitamin và vận động viên HỎI: Là một vận động viên bóng chuyền, em nghe nói chơi thể dục thể thao cần nhiều sinh tố hơn bình thường, nhưng không biết là vitamin nào và cần mỗi ngày bao nhiêu thì vừa? Võ Văn C. (Vĩnh Long) ĐÁP: Vận động viên (VĐV) thể dục thể thao, nhất là chơi các môn thi đấu thể lực cao, thường có nhu cầu dinh dưỡng cao gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi người cùng cân nặng nhưng làm việc văn phòng. Về chất đạm, người làm việc văn phòng cần mỗi ngày 0,61 - 1 g protein/kg
Xem thêm

5 Đọc thêm

đề cương môn khoa học gỗ

ĐỀ CƯƠNG MÔN KHOA HỌC GỖ

đề cương môn khoa học gỗ của trường đại học lâm nghiệpcâu 2: các đặc điểm của gỗ? biện pháp khắc phục các nhược điểm? Câu 3: cấu trúc vách TB? Y nghĩa của việc ng cứu vách TB? .......

22 Đọc thêm

Vi khuẩn dịch hạch (Yersinia pestis)

VI KHUẨN DỊCH HẠCH (YERSINIA PESTIS)

+3-!YZ,!YZ2/*MIZ.Q:2. Kh¶ n¨ng g©y bÖnh cña vK dÞch h¹ch2. Kh¶ n¨ng g©y bÖnh cña vK dÞch h¹ch()%&*+,%&'()%&*+,%&' //0"%' //0"%'11AUV[AUV[23232323IZ'".\#[QZLAUVXenopsilla cheopis4414)/5!"%&'14)/5!"%&'- ThÓ h¹ch: thêng gÆp nhÊt.- ThÓ nhiÔm trïng huyÕt: thêng gÆp.
Xem thêm

10 Đọc thêm

Đề Thi Thử Đại Học Khối C Địa 2013 - Phần 1 - Đề 8 ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI C ĐỊA 2013 - PHẦN 1 - ĐỀ 8 PPT

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) 1. Trình bày đặc điểm vị trí địa lý nước ta. Phân tích ý nghĩa tự nhiên của vị trí địa lý. 2. Chứng minh cơ cấu dân số nước ta thuộc loại trẻ và đang có sự biến đổi nhanh chóng. Điều này tạo thuận lợi và gây khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam? Câu II (3,0 điểm) 1. Phân tích điều kiện tự nhiên để phát triển ngành trồng cây lương thực. Tại sao trong những năm gần đây xuất khẩu gạo nước ta tăng nhanh? 2. Trình bày quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta hiện nay. Câu III (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: Gía trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta, giai đoạn 1990 - 2005 (đơn vị: tỉ đồng) Ngành 1990 1995 1997 2000 2003 2005 Trồng trọt 16.393,5 66.973,8 77.358,3 101.043,7 116.065,7 134.754,5 Chăn nuôi 3.701,0 16.168,2
Xem thêm

1 Đọc thêm

Đề Thi Thử Đại Học Khối C Địa Lý 2013 - Phần 1 - Đề 8 docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI C ĐỊA LÝ 2013 - PHẦN 1 - ĐỀ 8 DOCX

19.287,0 24.960,2 34.456,6 45.225,6 Dịch vụ nông nghiệp 572,0 2545,6 2.707,0 3.036,6 3.432,7 3.362,3 Anh (chị) hãy: 1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp phân theo ngành giai đoạn 1990 - 2005. 2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp trong thời gian kể trên. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Phân tích những điều kiện thuận lợi phát triển ngành thủy sản nước ta. Tại sao ngành đánh bắt hải sản lại phát triển mạnh Duyên hải Nam Trung Bộ? Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp lớn nhất trong các vùng của cả nước (Năm 2005 chiếm 55,6 % giá trị sản lượng công nghiệp của cả nước)? Hết Gv ra đề: Nguyễn Thế Hiệu Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT TIÊN DU SỐ 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II, NĂM 2013 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
Xem thêm

1 Đọc thêm

Kểm tra học kì II 2010-2011 Môn : Vật lý lớp 10 - Đề số : 10B A003 pptx

KỂM TRA HỌC KÌ II 2010-2011 MÔN : VẬT LÝ LỚP 10 - ĐỀ SỐ : 10B A003 PPTX

Sở GD-ĐT Tỉnh TN Bi kiểm tra học kì II Đề số : 10BA003 Trường THPT CVA Môn : Vật lý lớp 10 CT Cơ bản Họ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp 10A . Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng. 01. ; / = ~ 04. ; / = ~ 07. ; / = ~ 10. ; / = ~ 02. ; / = ~ 05. ; / = ~ 08. ; / = ~ 11. ; / = ~ 03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~ 12. ; / = ~ 1). Khi nén đẳng nhiệt, sau khi nén thể tích giảm 3 lần, áp suất khí tăng thêm 3atm. Tìm áp suất ban đầu của khí: A). 2 atm. B). 0,5 atm. C). 1 atm. D). 1,5 atm. 2). Câu nào không phù hợp với khí lý tưởng : A). Các phân tử chỉ tương tác nhau khi va chạm. B). Các phân tử khí chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao. C). Thể tích của các phân tử có thể bỏ qua. D). Khối lượng của các phân tử có thể bỏ qua. 3). Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng: A). Các phân tử khí lý tưởng chuyển động theo đờng thẳng giữa hai lần va chạm. B). Các phân tử chuyển động không ngừng. C). Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. D). Chuyển động của phân tử là do lực tương tác giữa các phân tử gây ra. 4). Biểu thức nào sau đây không phù hợp với định luật Bôi - Mariôt: A). VP1~ . B). PV ~ . C).
Xem thêm

4 Đọc thêm

BÀI DỊCH TẠI SAO NHỮNG NỖ LỰC THAY ĐỔI THẤT BẠI

BÀI DỊCH TẠI SAO NHỮNG NỖ LỰC THAY ĐỔI THẤT BẠI

cho bước đầu tiên. Mặt tích cực là, việc mất tiền gây chú ý cho mọi người. Nhưng nó cũng đem đến sự giảm thiểu các khoảng trống cho sự vận động. Với kết quả kinh doanh tốt, sự việc ngược lại: yêu cầu của sự thay đổi thì khó khăn hơn, nhưng chúng ta lại có nhiều nguồn lực hơn để giúp cho việc thực hiện thay đổi. Nhưng cho dù là điểm khởi đầu thực hiện tốt hay xấu, trong nhiều trường hợp thành công tôi đã chứng kiến, một cá nhân hoặc một nhóm luôn tạo điều kiện một cuộc thảo luận thẳng thắn về những khả năng sự thực khó chịu về các vấn đề đối thủ cạnh tranh mới, như sự thu hẹp khả năng hoạt động, giảm thị phần, các khoản thu nhập không tăng trưởng, chậm tăng trưởng thu nhập, hoặc các chỉ số khác có liên quan đến sự suy giảm của vị thế cạnh tranh. Bởi vì có vẻ như xu hướng chung của con người là không thích các tin tức xấu, đặc biệt là nếu người đứng đầu tổ chức không phải là một nhà thay đổi chuyên nghiệp, nhân viên các công ty này thường dựa vào người bên ngoài để đưa thông tin không mong muốn. Các nhà phân tích của phố Wall, khách hàng và các nhà tư vấn có thể đều hữu dụng trong mặt này. Mục đích của toàn bộ hoạt động này, theo lời của một [Type text] 6 cựu giám đốc điều hành của một công ty lớn của châu Âu, là “Tạo ra tình trạng có vẻ nguy hiểm hơn là lao vào vấn đề chưa hề biết”. Trong một số trường hợp ít ỏi thành công, một nhóm tạo ra cuộc khủng hoảng. Một giám đốc điều hành đã tạo ra một sự mất mát lớn nhất về tài chính trong lịch sử công ty, tạo ra một áp lực cực lớn từ phố Wall trong quá trình đó. Một chủ tịch bộ phận được ủy thác về công tác nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng, hoàn toàn biết rằng kết quả sẽ rất khủng khiếp. Sau đó ông ta công bố những kết quả nghiên cứu này. Mặt ngoài của vấn đề, hành động đó có thể thấy không rủi ro. Nhưng cũng có rủi ro trong khi thi hành việc này một cách quá cẩn trọng: khi mức độ khẩn cấp không được đẩy lên cao đủ, thì quy trình thay đổi không thể thành công, và tương lai dài hạn của tổ chức sẽ bị dồn vào vị thế hiểm nghèo. Khi nào mức độ khẩn cấp là đủ? Từ những gì tôi thấy, thì câu trả lòi là khi khoảng
Xem thêm

18 Đọc thêm

D:đời giang hồ của các võ sư sài gòn...doc

D:ĐỜI GIANG HỒ CỦA CÁC VÕ SƯ SÀI GÒN..

cảm của thầy trò võ đường Long Hổ Hội. Hồi những năm 1960, võ sĩ Long Mousemy (tức Đới Văn Quý) một lần xin thầy ra Nha Trang đánh giúp cho võ đường bạn một độ đài quan trọng nhưng thầy không đồng ý. Anh này vẫn lén đi và khi biết chuyện, thầy nổi giận cho rằng anh phản sư, khai trừ khỏi võ đường dù anh đã hết lời năn nỉ. Chia tay, anh quỳ lạy thầy: "Nếu thầy không thương mà tha lỗi cho con, thì từ nay trở đi con thề sẽ không dùng đến nghề võ nữa!", rồi gạt nước mắt đi về. Khoảng hai tháng sau, tại một quán cà phê, do sơ ý làm ngã xe của một đám "ma cô", Long Mousemy bị chúng vây đánh. Dù trình độ võ công của anh có thể hạ gục hàng chục tên "giang hồ vặt" loại này nhưng nhớ đến lời thề với thầy, anh xuôi tay chịu đòn, bị đánh "thừa sống thiếu chết". Tình cờ biết chuyện, võ sư Long Hổ Hội nhận ra đó là một đệ tử trung thành nên đã xúc động tìm đến thăm và bỏ qua tất cả lỗi lầm của anh.Tháng 2/1974, một võ sĩ lò Long Hổ Hội vì "túng quá hóa liều" nên lận "hàng nóng" trong người vào cướp tiền trong một sòng bạc trên đường Bạch Đằng (hẻm Long Vân Tự, gần võ đường Lê Quang Đại), bị cảnh sát bắt tại trận, đưa về bót Hàng Keo. Hay tin, võ sư Lâm Hữu Hội như "ngồi trên đống lửa", bởi nếu gã đệ tử khai "môn đồ võ phái Long Hổ Hội đi cướp sòng bạc" thì còn mặt mũi nào ông đứng trong giới võ lâm. Sự việc được "hóa giải" khi võ sư Trần Hữu Hoàng (võ phái Hắc Hổ) can thiệp. Chỉ vài tiếng sau đó, võ sĩ đi cướp bạc này đã được phóng thích. Mang ơn võ phái Hắc Hổ, từ ấy võ sư Lâm Hữu Hội ra một "điều luật" phổ biến rõ ràng đến tất cả các môn sinh: "Từ nay, nghiêm cấm môn sinh Long Hổ Hội động thủ với võ sinh Hắc Hổ dù bất cứ lý do gì!".Võ sư Lâm Hữu Hội khuất núi tại Sài Gòn ngày 12/9/1988, thọ 81 tuổi. Bốn người con trai cố tổ sư môn phái Long Hổ Hội đều là võ sư, hiện người con út là võ sư Lâm Hữu Bình (tự Long Hổ Bill) tiếp tục duy trì võ đường Long Hổ Hội tại số 107/783 Nguyễn Văn Công, Q. Gò Vấp, TPHCM. Tại đây, ngoài việc dạy võ các tối trong tuần, võ sư Lâm Hữu Bình còn có nghề chữa bong gân, trật khớp, gãy xương... theo phương pháp y học cổ truyền.
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II, NĂM 2013 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C ĐỀ 21 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II, NĂM 2013 MÔN: ĐỊA LÍ; KHỐI: C ĐỀ 21 POT

77.358,3 101.043,7 116.065,7 134.754,5 Chăn nuôi 3.701,0 16.168,2 19.287,0 24.960,2 34.456,6 45.225,6 Dịch vụ nông nghiệp 572,0 2545,6 2.707,0 3.036,6 3.432,7 3.362,3 Anh (chị) hãy: 1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp phân theo ngành giai đoạn 1990 - 2005. 2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp trong thời gian kể trên. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Phân tích những điều kiện thuận lợi phát triển ngành thủy sản nước ta. Tại sao ngành đánh bắt hải sản lại phát triển mạnh Duyên hải Nam Trung Bộ? Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp lớn nhất trong các vùng của cả nước (Năm 2005 chiếm 55,6 % giá trị sản lượng công nghiệp của cả nước)? Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT TIÊN SỐ 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II, NĂM 2013 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C
Xem thêm

1 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

 Tiền thuê đất tăng quá nhanh trong năm 2012 và năm 2013 làm tăng chi phí sản xuất, ảnhhưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của năm 2013. Nhu cầu về sản phẩm ngày càng đa dạng, mùa vụ thay đổi liên tục và diễn ra trong thờigian ngắn, ngư trường rộng nhưng bị đánh bắt cạn kiệt, điều kiện tái tạo rất thấp. Máy móc thiết bị mới được chọn lựa, đầu tư phù hợp với tình hình tài chính của Công ty vànhu cầu của thị trường, nên đã góp phần ổn định sản xuất, phát triển từng bước các mặthàng chiến lược, chiếm ưu thế trên thị trường nội địa. Vật giá tăng cao, gây khó khăn rất lớn cho đời sống của CB.CNV trong công ty nhất là đốivới lực lượng lao động nhập cư; chi phí tiền lương –quỹ lương được điều chỉnh hợp lý,nhằm cải thiện thu nhập cho người lao động chống chọi với khó khăn, giá cả tăng mà vẫnphải đảm bảo sản xuất ổn định và có hiệu quả. Là một trong 8 đơn vị trong TP. Hồ Chí Minh phải di dời sớm theo quyết định của Ủy BanNhân Dân TP.Hồ Chí Minh cũng gây áp lực lớn đến sản xuất kinh doanh của cả năm 2014và các năm tiếp theo do phải lên kế hoạch di dời, đòi hỏi có vốn huy động lớn, xây dựng cơsở hạ tầng mới trong khi vốn điều lệ của Công ty có giới hạn. Trong năm 2013, với những thuận lợi và khó khăn đã nêu, Công ty đã thực hiện nhiều giảipháp về quản lý và tổ chức sản xuất, đầu tư đổi mới thường xuyên máy móc thiết bị, nângnăng lực sản xuất đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường, ngư trường và tạo được hiệu quảsản xuất – kinh doanh cao hơn cùng kỳ năm 2012.BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀKINH DOANH NĂM 20135Chỉ tiêuNăm 2012Năm 2013
Xem thêm

18 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: ĐỊA LÝ ĐỀ 21 docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: ĐỊA LÝ ĐỀ 21 DOCX

Nguồn: Diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) 1. Trình bày đặc điểm vị trí địa lý nước ta. Phân tích ý nghĩa tự nhiên của vị trí địa lý. 2. Chứng minh cơ cấu dân số nước ta thuộc loại trẻ và đang có sự biến đổi nhanh chóng. Điều này tạo thuận lợi và gây khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam? Câu II (3,0 điểm) 1. Phân tích điều kiện tự nhiên để phát triển ngành trồng cây lương thực. Tại sao trong những năm gần đây xuất khẩu gạo nước ta tăng nhanh? 2. Trình bày quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta hiện nay. Câu III (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: Gía trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta, giai đoạn 1990 - 2005 (đơn vị: tỉ đồng) Ngành 1990 1995 1997 2000 2003 2005 Trồng trọt 16.393,5 66.973,8
Xem thêm

1 Đọc thêm

Biến khí CO2 thành khí đốt tự nhiên pot

BIẾN KHÍ CO2 THÀNH KHÍ ĐỐT TỰ NHIÊN POT

lòng đất “Chikyu” khoan sâu 650m dưới đáy biển. Họ xác định có “vi khuẩn sinh khí mêtan” để biến CO2 thành mêtan. Các nhà khoa học đã tính đến việc bơm khí CO2 xuống tầng than non này bằng đường ống từ nhà máy nhiệt điện có thiết bị thu khí CO2, sau đó thu khí mêtan lại để sử dụng cho nhà máy nhiệt điện đó. Vấn đề hiện nay nằm khả năng của vi khuẩn sinh khí mêtan. trong lòng đất, việc chuyển đổi từ CO2 thành mêtan mất từ 100 triệu đến 10 tỷ năm. Nhóm nghiên cứu Nhật Bản đặt mục tiêu trong vòng 3-5 năm tới sẽ phát triển thành công kỹ thuật nâng cao năng lực của loại vi khuẩn có thể biến CO2 thành khí mêtan trong vòng 100 năm, bằng cách sử dụng hiệu quả chất dinh dưỡng lấy từ tầng than non. Cơ quan Nghiên cứu&Phát triển Hải dương Nhật Bản ước tính mỗi năm có thể bơm tới 200 tỷ tấn khí CO2, tức là gấp 100 lần lượng khí thải CO2 của Nhật Bản, xuống tầng than non trải dài từ Đông Bắc Nhật Bản tới vùng biển ngoài khơi tỉnh Hokkaido. Nếu dự án này thành công, trong tương lai, Nhật Bản có khả năng vừa giải quyết được lượng khí thải CO2, vừa thu được một nguồn khí đốt tự nhiên khổng lồ.
Xem thêm

4 Đọc thêm

BỆNH HỌC THỰC HÀNH - TIỂU RA DƯỠNG CHẤP potx

BỆNH HỌC THỰC HÀNH - TIỂU RA DƯỠNG CHẤP POTX

(Hoàng bá, Xa tiền tử thanh nhiệt, lợi niệu; Bạch truật, Phục linh kiện Tỳ, trừ thấp; Tỳ giải, Xương bồ phân thanh bí trọc; Liên tử tâm, Đan sâm thanh tâm, hoạt huyết, thông lạc. Làm cho thấp nhiệt được trừ, thanh trọc được phân, kinh toại thông thì chất đục sẽ hết). Nếu thấp nhiệt nhiều, tiểu nóng, rát, thêm Long đởm thảo, Mộc thông, Chi tử để tả hoả, thông lợi bàng quang. Bụng trướng, tiểu rít, khó tiểu thêm Ô dược, Ích trí nhân để lý khí, ích Thận. Nước tiểu có lẫn máu, thêm Đại kế, tiểu kế, Ngẫu tiết, Bạch mao căn để lương huyết, chỉ huyết. + Tỳ Thận Đều : Tiểu đục như nước vo gạo hoặc như mỡ đông, thân thể gầy ốm, da vàng ủng, mệt mỏi không có sức, lưng đau, chân yếu, chóng mặt, tai ù, mồ hôi trộm, mồ hôi tự ra, lưỡi nhạt, ít rêu, mạch Tế, không lực. Điều trị: Ích khí, kiện Tỳ, bổ Thận, cố nhiếp. Dùng bài Bổ Trung Ích Khí Thang hợp với Lục Vị Địa Hoàng Hoàn gia giảm: Ddảng sâm, Hoàng kỳ, Phục linh, Bạch truật, Thục địa, Sơn dược, Sơn thù nhục, Thỏ ty tử, Khiếm thực, Kim anh tử, Thăng ma. (Hoàng kỳ đại bổ dương khí; Đảng sâm ích khí; Bạch truật kiện Tỳ; Phục linh kiện Tỳ trừ thấp; Thục địa, Sơn dược, Sơn thù bổ Thận, ích tinh; Thỏ ty tử, Khiếm thực, Kim anh tử ích âm, cố Thận; Thăng ma thăng khí thanh dương, dẫn thuốc đi lên, làm cho thanh thăng, trọc giáng). Tiểu đục lâu ngày không khỏi, thêm Tang phiêu tiêu, Ích trí nhân, Nữ trinh tử, Liên tu, Sa uyển tật lê, Long cốt, Mẫu lệ. Một Số Bài Thuốc Kinh Nghiệm + Cao Lâm Thang (Triết Giang Trung Y Tạp Chí 1992 (11): 495): Thái tử sâm, Hoàng kỳ (chích) đều 30g, Đương quy, Câu kỷ tử, Đỗ trọng, Hoài sơn đều 10g, Thạch xương bồ, Uất kim đều 15g, Ngô công 2-4 con. Sắc uống ngày một thang. Ba ngày là một liệu trình. (Đây là bài Đại Bổ Nguyên Tiễn hợp với Xương Bồ Uất Kim Thang. Trong bài dùng thêm Ngô công là dựa theo kinh nghiệm lâm sàng). Gia giảm: Nếu thấp nặng, thêm Phục linh, Thương truật, Xa tiền tử,
Xem thêm

12 Đọc thêm

Sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, giải thể trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh docx

SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, GIẢI THỂ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO, TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ SỞ DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH DOCX

TRANG 1 SÁP NH ẬP, CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, GI ẢI THỂ TRUNG TÂM Đ ÀO T ẠO, HUẤN LUY ỆN VẬN ĐỘNG VI ÊN TH Ể THAO, TRUNG TÂM HO ẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ S Ở DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA B [r]

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề