BÀI GIẢNG: TÌM KIỂM VÀ THAY THẾ POT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÀI GIẢNG: TÌM KIỂM VÀ THAY THẾ POT":

QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI CỦA TỔ CHỨC

QUẢN TRỊSỰ THAY ĐỔI CỦA TỔ CHỨC

Các nhà qu n lý không ch có trách nhi m theo dõi, đánh giá và phân ỉ ệtích c các quy trình di n ra s thay đ i, mà còn ph i ki m tra t ng cá ễ ự ổ ể ừnhân trong công ty. M i nhân viên đ u ph i bi t rõ v nh ng thay đ i ỗ ề ế ề ữ ổtrong công vi c hi n t i c a h , đ ng th i h c ng c n đ c h ng ệ ệ ạ ủ ọ ồ ờ ọ ũ ầ ượ ướd n đ có th th c thi các công vi c, nhi m v m i. Ngoài ra, nhân ẫ ể ể ự ệ ệ ụ ớviên c a b n c ng ph i đ c t o đi u ki n và th i gian đ đi u ch nh ủ ạ ũ ượ ạ ề ệ ờ ể ề ỉcác m c tiêu cá nhân, c i thi n ho t đ ng và thích nghi v i v trí m i ụ ệ ạ ộ ớ ị ớc a h . Các tiêu chí đánh giá và phân tích nên đ c thi t k v i m c ủ ọ ượ ế ế ớ ụtiêu ph n ánh vi n c nh c a công ty, trong khi v n đ ng viên và kh i ủ ẫ ộ ơm tính t giác trong công vi c c a m i nhân viên.ở ự ệ ủ ỗB n c n ph i xác đ nh m t cách rõ ràng các m c th i gian quan tr ng ạ ầ ị ộ ố ờ ọc a c quá trình, khi giai đo n phát tri n k t thúc và nh ng hành đ ng ủ ạ ể ế ữ ộb t đ u. S phát tri n, khác v i s thay đ i, là m t quy trình đ c ắ ầ ự ể ớ ự ổ ộ ượth c thi trong hoàn c nh t ng đ i n đ nh. S thay đ i t thân đã bao ự ươ ố ổ ị ự ổ ựhàm ý ngh a b t n, nh ng đây l i là quãng th i t o ra nhi u tài năng, ĩ ấ ổ ư ạ ờ ạ ềđ c bi t trong th i k quá đ , các nhân viên “ngôi sao” s b t đ u to ặ ệ ờ ỳ ộ ẽ ắ ầ ảsáng.Đ giai đo n thay đ i di n ra suôn s và đ t đ c k t qu nh d ể ạ ổ ễ ẻ ạ ượ ế ư ựtính, có hai k năng mà b n không th b qua là k năng lãnh đ o và k ỹ ạ ể ỏ ỹ ạ ỹnăng giao ti p gi a các cá nhân, trong đó k năng giao ti p gi a các cá ế ữ ỹ ế ữnhân luôn đ c coi là quan tr ng h n. Các nhà lãnh đ o c n chú ý sao ượ ọ ơ ạ ầcho t t c m i nhân viên đ u ph i đ c đ i x công b ng, đ ng th i ấ ọ ề ượ ố ử ằ ồ ờxây d ng nh ng quan h làm vi c b n v ng t t c các c p đ . M t ự ữ ệ ệ ề ữ ở ấ ấ ộ ộnhà lãnh đ o l n c n có ni m đam mê th c s tr c thành công c a ạ ớ ầ ề ự ự ướ ủtoàn b công ty, thân thi n v i nhân viên, t o d ng lòng tin và có luôn ộ ệ ớ ạ ực m th y tho i mái, l c quan trong quá trình th c thi công vi c. ạ ự ệ
Xem thêm

29 Đọc thêm

QUY TRÌNH THU Ế

QUY TRÌNH THU Ế

Ký duy t:ệ Chi phí h p lýợ  Kh u hao.ấ Nguyên v t li u, nhiên li u, năng l ng và hàng hóa dùng cho s n xu t.ậ ệ ệ ượ ấ L ng, ti n công, th ng/tr c p (đ i v i h p đ ng lao đ ng đã đăng ký).ươ ề ưở ợ ấ ố ớ ợ ồ ộ Nghiên c u khoa h c và công ngh .ứ ọ ệ Chi phí d ch v thuê ngoài (thi t b , ki m toán…)ị ụ ế ị ể Chi phí đào t o, chăm sóc s c kh e và hu n luy n cho nhân viên.ạ ứ ỏ ấ ệ Chi phí qu ng cáo, ti p th và khuy n m i (gi i h n 10%) ếế ạ ớ ạ Thu , l phí, phí và ti n thuê đ t ph i trế ệ ề ấ  Chi phí lãi ti n vay (gi i h n m c lãi su t t i đa)ề ớ ạ ứ ấ ố Chi phí phân bổ Chi phí khác (d phòng, n x u, các kho n gi m giá khi th a các đi u ki nự ợ ấ ỏ ề ệ nào đó) Thu su t ế ấthu TNDNế Đ c mi n thu : ………năm ượ ễ ế Thu su t u đãi: ……..năm ế ấ ư L các năm tr cỗ ướ chuy n sangểL các năm tr c có th chuy n sang đ c bù đ p b ng l i nhu n t ng laiỗ ướ ể ể ượ ắ ằ ợ ậ ươ đ i đa trong th i gian 5 năm (k t năm ti p theo năm phát sinh l ). Công tyố ờ ể ừ ế ỗ ph i đăng ký k ho ch chuy n l c a mình cho m i năm l phát sinh v i cả ế ạ ể ỗ ủ ỗ ỗ ớ ơ quan thu trong vòng 15 ngày, k t ngày hòan t t (ngày n p) quy t toánế ể ừ ấ ộ ế thu cho c quan thu khi kho n l đ c xác đ nhế ơ ế ỗ ượ ị3. Thu Xu t Nh p Kh u theo TT 87/2004/TT-BTC ngày 31/08/2004ế ấ ậ ẩ Ph m viạáp d ngụHàng hóa, nguyên v t li u đ c phép nh p kh u ho c xu t kh u qua lãnhậ ệ ượ ậ ẩ ặ ấ ẩ th Vi t Nam, bao g m hàng hoá/nguyên v t li u đ c mua ho c bán t cácổ ệ ồ ậ ệ ượ ặ ừ doanh nghi p trong khu ch xu t.ệ ế
Xem thêm

21 Đọc thêm

MÔ HÌNH VÀ CÔNG NGHÊ ̣ BÁN HÀNG B2B CỦA VINAMILK doc

MÔ HÌNH VÀ CÔNG NGHÊ ̣ BÁN HÀNG B2B CỦA VINAMILK DOC

thông  1.  - H thng máy ch thuc dòng IBM Blade Center System X (chy b vi x lý intel) Lucious Nero [xuantuan210@yahoo.com] 11 ác công ty thuc các viu  a h thng máy ch IBM BladeCenter. u h mun là duy trì các dch v mng  công ty h. H phm bo rng tt c các b phn và thit b mà h t hàng  hiu qu vì các  này s ng ln mi mt ca h thng h tr hành chính ca công ty. Bng cách s dng máy ch IBM BladeCenter, h có th tit kim không gian vì thit k nh gn ca k cha máy ch. Các máy ch BladeCenter ca      tit ki  ng mà không b m  u sut. Các máy ch BladeCenter ca IBM linh hot vì nó  nhiu khung và b chung ci và chuyn mn thit bi vì công ty không th  lãng phí thi gian vào vic tìm kim các ph khi mi nhân viên k thut ca h i gii quyng thi, ch n nhìn vào các b phn máy ch IBM BladeCenter, bt c  bic chy ca h th bn là mt trong nhng tính  không tính ti trong ngành công nghip ca h. Máy ch c thit k vg mà không c. Các mc ching dn thành phn phin CNTT ci v các b phn cn bo trì. Ngoài ra còn
Xem thêm

22 Đọc thêm

Ứng dụng khai phá dữ liệu dự đoán khách hàng rời mạng viễn thông

ỨNG DỤNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU DỰ ĐOÁN KHÁCH HÀNG RỜI MẠNG VIỄN THÔNG

PHÂN TÍCH THI Ế T K Ế H Ệ TH Ố NG: _2.2.2.1._ _DANH SÁCH CÁC ACTOR: _ DANH SÁCH ACTOR: STT TÊN ACTOR DI Ễ N GI Ả I 1 CHUYÊN VIÊN KHAI THÁC HỆ THỐNG LÀ CÁC CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN SỬ DỤNG PHẦ[r]

26 Đọc thêm

Những nguyên lý cơ bản của nghĩa MácLenin

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA NGHĨA MÁCLENIN

Ch nghĩa MácLênin “ là h th ng quan đi m và h c thuy t “ khoa h c c a Mác, ủ ệ ố ể ọ ế ọ ủ Ăngghen, Lênin đ c hình thành và phát tri n trên c s k th a nh ng giá tr t t ng nhân ượ ể ơ ở ế ừ ữ ị ư ưở lo i và t ng k t th c ti n th i đ i; là th gi i quan, ph ng pháp lu n ph bi n c a nh n ạ ổ ế ự ễ ờ ạ ế ớ ươ ậ ổ ế ủ ậ th c khoa h c và th c ti n cách m ng; là khoa h c v s nghi p gi i phóng giai c p vô s n, ứ ọ ự ễ ạ ọ ề ự ệ ả ấ ả gi i phóng nhân dân lao đ ng kh i ch đ áp b c, bóc l t và ti n t i gi i phóng con ng i. ả ộ ỏ ế ộ ứ ộ ế ớ ả ư
Xem thêm

20 Đọc thêm

tuần 15. tiết 15-VL7. Cẩn

TUẦN 15. TIẾT 15-VL7. CẨN

Tu ần : 15 NS : Ti ết : 15 ND : Bài 14.PHẢN XẠ ÂM – TIẾNG VANG.I/ Mục tiêu: 1.Kiến thức: Mô tả và giải thích được một số hiện tượng liện quan đến tiếng vang. Nhận biết được một số vật phản xạ âm tốt và một số vật phản xạ âm kém. Kể tên một số ứng dụng của phản xạ âm. 2.Kỹ năng: Rèn khả năng tư duy từ các hiện tượng thực tế, từ các thí nghiệm. 3.Thái độ: Tìm tòi, yêu thích môn học.II/ Chuẩn bò: 1.GV: .Mỗi nhóm: giá đỡ, nguồn âm, tấm gương, bình nước. 2.HS: Đọc bài ở nhàIII/ Tổ chức hoạt động d ạy-học :1.Ki ểm tra sĩ số 2.Ki ểm tra bài cũ : m truyền được trong môi trường nào và không truyền được trong môi trường nào?m truyền trong môi trường nào nhanh hơn?Chữa BT 2, 3 SBT.3.Tạo tình huống : Cho Hs đọc phần tình huống trong SGK. Vậy tại sao lại có tiếng sấm rền. Ta sẽ tìm hiểu vấn đề này trong bài học ngày hôm nay. HOẠT ĐỘNG CỦA HS TR GIÚP CỦA GVHĐ 1:Nghiên cứu âm phản xạ, tiếng vang Hs làm theo yêu cầu của Gv.Hs ghi vở.Hs: giống: đều là âm phản xạ. Khác: tiếng vang nghe từ khoảng cách âm phát ra ít nhất 1/15 giây.C3:b. s =v.t
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tài liệu Nguyên lý thiết kế và mẫu thiết kế module Chất lượng pdf

TÀI LIỆU NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ VÀ MẪU THIẾT KẾ MODULE CHẤT LƯỢNG PDF

 lµ c¸c thùc thÓ ho¹t ®éng ®éc lËp trao ®æi dữ liÖu qua th«ng ®iÖp cã kh¶ năng kÕ thõa côc bé, dÔ hiÓu, dÔ t¸i sö dôngNguyên lý thiếtkế…22NguyễnViệtHàAdaptabilityTÝnh thÝch nghi ®−îc HiÓu ®−îc söa ®æi ®−îc, t¸i sö dông được Tù chøa kh«ng sö dông th− viÖn ngoµi m©u thuÉn víi xu h−íng t¸i sö dôngNguyên lý thiếtkế…23NguyễnViệtHàAdaptability (2) Các chức năng cần đượcthiếtkế sao cho dễdàng mở rộng mà không cầnsửacácmãđãcó(Open closed principle) Trừutượng hóa là chìa khóa để giải quyết vấn đề này các chứcnăng trừutượng hóa thường bấtbiến các lớpdẫnxuấtcàiđặtcácgiải pháp cụ thể sử dụng đa hình Mẫuthiết kế: là thiếtkế chuẩn cho các bài toánthường gặpNguyên lý thiếtkế…24
Xem thêm

48 Đọc thêm

Bắt đầu với lập trình Java phần 9 pdf

BẮT ĐẦU VỚI LẬP TRÌNH JAVA PHẦN 9 PDF

 lµ c¸c thùc thÓ ho¹t ®éng ®éc lËp trao ®æi dữ liÖu qua th«ng ®iÖp cã kh¶ năng kÕ thõa côc bé, dÔ hiÓu, dÔ t¸i sö dôngNguyên lý thiếtkế…22NguyễnViệtHàAdaptabilityTÝnh thÝch nghi ®−îc HiÓu ®−îc söa ®æi ®−îc, t¸i sö dông được Tù chøa kh«ng sö dông th− viÖn ngoµi m©u thuÉn víi xu h−íng t¸i sö dôngNguyên lý thiếtkế…23NguyễnViệtHàAdaptability (2) Các chức năng cần đượcthiếtkế sao cho dễdàng mở rộng mà không cầnsửacácmãđãcó(Open closed principle) Trừutượng hóa là chìa khóa để giải quyết vấn đề này các chứcnăng trừutượng hóa thường bấtbiến các lớpdẫnxuấtcàiđặtcácgiải pháp cụ thể sử dụng đa hình Mẫuthiết kế: là thiếtkế chuẩn cho các bài toánthường gặpNguyên lý thiếtkế…24
Xem thêm

48 Đọc thêm

Bài 7. Tỷ lệ thức

BÀI 7. TỶ LỆ THỨC

Tìm các tỉ số bằngnhau trong các tỉ sốđã cho rồi lập thànhcác tỉ lệ thức. Tìm x trongcác tỉ lệ thức sau. Từ các tỉ sốđã cho có thểlập thành tỉ lệ thứchay không. ĐỀ 1 ĐỀ 2 ĐỀ 4 ĐỀ 3HOẠT ĐỘNG NHÓM: mỗi tổ chọn 1 trong 4 đề sau và giải trong thời gian nhanh nhất.Đồng hồ Định nghĩa:Tính chất:Bài tập:Dặn dò:Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ sốgiữa các số nguyên:a) 1,2 : 3,2472b) 2 : 51

18 Đọc thêm

 48 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TRONG SẮP XẾP CHUỖI SINH HỌC

48 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TRONG SẮP XẾP CHUỖI SINH HỌC

chuỗi axid amin của protein ”RDILSVKNAGI”. Bài toán sắp xếp chuỗi sinh học thực chất là tìm một giả thuyết phù hợp nhất về mối quan hệ tiến hoá của hai hay nhiều chuỗi sinh học tương ứng. Do bản chất số tự nhiên của các chuỗi sinh học cũng như kích thước các chuỗi có thể lên tới hàng triệu đơn vị, chính vì vậy việc thực hiện sắp xếp bằng các phương pháp thông thường là hoàn toàn không thể, chúng ta cần phải áp dụng những thuật toán cũng như kĩ thuật trong Tin học để có thể giảm được lượng tính toán cần thiết. Cụ thể trong khoá luận của tôi đã sử dụng các phương pháp qui hoạch động kết hợp với phương pháp chia để trị nhằm phục đích đưa ra những phương án tối ưu nhất có thể. 3. Sắp xếp 2 hay nhiều chuỗi sinh học 3.1. Sắp xếp 2 chuỗi Sắp xếp 2 chuỗi là bài toán hạt nhân, quan trọng nhất trong sắp xếp chuỗi sinh học. Đặc tả bài toán có dạng như sau: Một sắp xếp thực hiện trên 2 chuỗi là việc bố trí thêm các khoảng trống (biểu diễn bởi dấu “-“) vào các vị trí nhất định nào đó trên mỗi chuỗi sao cho thoả mãn 2 điều kiện:  Thứ tự các phần tử trên 2 chuỗi không thay đổi.
Xem thêm

2 Đọc thêm

MÔ TẢ GIAO DIỆN WEBSITE BÁN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG (Version 2.0) pdf

MÔ TẢ GIAO DIỆN WEBSITE BÁN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG (VERSION 2.0) PDF

TRANG 8 8 Sologan BANNER Menu ngang Giao diện Tin khuyến mãi Đăng ký Đăng nhập Giỏ hàng MENU D Ọ C TÌM KI Ế M Top 5 điện thoại bán chạy Hỗ trợ online Sốlượt truy cập Bình chọn QU Ả NG CÁ[r]

10 Đọc thêm

Bài giảng nghiệp vụ kế toán chương 2 bảng cân đối kế toán

BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHƯƠNG 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

• Tài sản vô hình không xác định unidentifianle intangible assets TRANG 20 THÀNH PH Ầ N B Ả NG CÂN ĐỐ I K Ế TOÁN THÀNH PH Ầ N B Ả NG CÂN ĐỐ I K Ế TOÁN VIỆT NAM THẾ GIỚI IFRS VÀ GAAP Định[r]

49 Đọc thêm

TÓM TẮT VĂN BẢN TIẾNG VIỆT SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TEXTRANK

TÓM TẮT VĂN BẢN TIẾNG VIỆT SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TEXTRANK

phương pháp sử dụng học máy có giám sát để trích xuất từ khoá dựa trên cácđặc trưng về từ vựng và cú pháp. Phương pháp này lần đầu tiên được biết đếnvào năm 1999, trong đó việc kết hợp tham số hoá các nguyên tắc phỏng đoán vàthuật toán di truyền vào hệ thống trích xuất từ khoá sẽ tự động nhận dạng các từkhoá trong tài liệu. Một thuật toán khác cũng được đưa ra trong năm 1999 sửdụng phương pháp học máy Naive Bayes đã nâng cao chất lượng từ khoá tríchrút được.Năm 2003, Hulth đã dùng hệ thống học máy giám sát để trích xuất từ khoákết hợp cả các đặc trưng về từ vựng và cú pháp. Trong nghiên cứu của mình,Hulth chỉ sử dụng bản tóm lược để trích xuất ra từ khoá thay vì toàn văn vì theobà, văn bản trên Internet tồn tại chủ yếu ở dạng tóm lược. Đối với thuật toánTextRank, việc trích xuất từ khoá cũng được thực hiện đối với văn bản tóm lược.Mặc dù vậy thì việc áp dụng cho toàn văn hoàn toàn khả thi.Đơn vị để xếp hạng trong thuật toán TextRank đối với quá trình trích xuấttừ khoá là chuỗi của một hoặc nhiều từ vựng được rút ra từ văn bản và chúng làcác đỉnh trong đồ thị. Bất kỳ quan hệ nào nữa 2 đơn vị từ vựng hữu ích cho việcđánh giá thì đều được thêm vào là cạnh của đồ thị. Ở đây ta sử dụng quan hệđồng xuất hiện, nó được xác định bởi khoảng cách giữa các từ đồng xuất hiện16trong văn bản; hai đỉnh được xác định là nối với nhau khi khoảng cách đồngxuất hiện của hai đơn vị từ vựng không quá N từ với 2 ≤ N ≤ 10. Các liên kếtđồng xuất hiện thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố cú pháp, nó cũng tương tựnhư các liên kết ngữ nghĩa để tìm ra từ có nghĩa nhập nhằng, chúng đại diện chocác chỉ số của một văn bản.Các đỉnh được thêm vào đồ thị bị giới hạn bởi các bộ lọc ngữ nghĩa, nó chỉchọn các đơn vị từ vựng phù hợp, ví dụ như chọn danh từ, động từ và tạo cáccạnh kết nối giữa các danh từ và động từ đó. Từ đó, ta tạo ra nhiều bộ lọc ngữ
Xem thêm

64 Đọc thêm

HUONG DAN TRA CUU SANG CHE DIGIPAT

HUONG DAN TRA CUU SANG CHE DIGIPAT

Phân loại sáng chế quốc tế. ví dụ H01J 29/02, C29D 123/08... Khitra cứu người dùng có thể tra cứu chính xác hoặc tương tự, ví dụIPC là H01J 29/02 thì có thể tra cứu chính xác là IPC = H01J29/02(có dấu cách hoặc không, chương trình tự hiểu và tìm được khi giữaphân nhóm chính và phân nhóm phụ có một hay nhiều dấu trắng)hoặc tìm tương tự IPC = H01J*, ở đây ký tự * thay thế cho mộtchuỗi ký tự có thể có.2.Tên Sáng chếĐịnh dạng dữ liệu kiểu string (chuỗi ký tự). Khi tra cứu nhập chínhHệ thống tra cứu sáng chế – Tài liệu hướng dẫn sử dụng6CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAMwww.noip.gov.vnxác một đoạn ký tự thuộc tên sáng chế, ví dụ “động cơ đốt trong”,“phương pháp làm lạnh”... hoặc có thể dùng các ký tự đại diện, vídụ “chất*xúc tác”, “động*cơ*thuỷ lực”, “phương pháp*động cơ*haithì”....v.v3.Mô tả (Abstract)Định dạng dữ liệu kiểu string (chuỗi ký tự), cách thức tra cứu cũng
Xem thêm

12 Đọc thêm

Tài liệu Nguyên lý thiết kế và mẫu thiết kế docx

TÀI LIỆU NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ VÀ MẪU THIẾT KẾ DOCX

TRANG 1 TRANG 2 N Ộ I DUNG „ THI Ế T K Ế MODULE „ CH Ấ T L ƯỢ NG THI Ế T K Ế „ ĐỘ Đ O THI Ế T K Ế T Ố T TRANG 3 TÀI LI Ệ U THAM KH Ả O „ BRUCE ECKEL _, THINKING IN PATTERNS_ „ ERICH GAMM[r]

48 Đọc thêm

T10-Bai thuc hanh 2

T10-BAI THUC HANH 2

yên, không khuấy hay động vào. Quan sát sự đổi màu của nước ở những chỗ có thuốc tím. So sánh màu cảu nước trong 2 cốc. Chú ý: Lượng thuốc tím lấy rất ít, lấy nhiều quan sát hiện tượng không rõ.- Cốc nước có màu tím.- Màu tím của kali pemanganat lan ra trong nước. Lúc đầu chỉ thấy nước gần tinh thể kali pemanganat có màu tím. Để lâu thì ta thấy cả cốc nước đều có màu tím và màu tím trong cốc (1) và cốc (2) là như nhau. kali pemanganat đã lan tỏa ra toàn cốc nước.  B ng k t qu TNả ế ảST
Xem thêm

6 Đọc thêm

Bài giảng kỹ thuật viễn thám : XỬ LÝ THÔNG TIN VIÊN THÁM ppt

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT VIỄN THÁM : XỬ LÝ THÔNG TIN VIÊN THÁM PPT

vào máy thông qua giai đoạn chọn tập mẫu. Sau khi người sử dụng chọn tập mẫu cho các đối tượng cần phân loại máy tính sẽ tự động phân loại và cho kết quả dưới dạng ảnh đã được phân loại.  Có hai nhóm phương pháp phân loại cơ bản là phân loại không kiểm định (Unsupervised) và phân loại có kiểm định (Supervised). 3.4.2. Phương pháp xử lý bằng máy tính3.4 Các phương pháp xử lý thông tin viễn thám 3. Phân tích ảnh hay giải đoán bằng phương pháp số:A) phân loại không kiểm định (Unsupervised classification) Với phân loại này phổ phản xạ và độ sáng khác nhau của các nhóm pixel trên ảnh và thang độ xám các lớp được phân loại theo kinh nghiệm và được đặt tên một cách không có kiểm tra ngoài thực địa. Thông thường số lượng các lớp được phân chia trong phân loại không có kiểm định nhiều hơn so với phân loại có kiểm định. Sau khi đối chiếu so sánh kỹ, một số lớp gần nhau có thể được điều chỉnh và ghép vào cùng một lớp để cho phù hợp với thực tế.  Trong phân loại không kiểm định máy tính yêu cầu cung cấp thông tin về số lượng lớp cần phân loại, độ tập trung của mỗi lớp thông qua độ chênh lệch chuẩn, vị trí tương đối của các lớp trong không gian phổ Sau đó máy tính sẽ tự động tìm và gộp các pixel lại theo yêu cầu của người sử dụng. Phân loại không kiểm định thường chỉ dùng để phân loại sơ bộ trước khi bước vào phân loại chính thức.3.4.2. Phương pháp xử lý bằng máy tính12
Xem thêm

13 Đọc thêm

KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ CƠM KHÔ

KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ CƠM KHÔ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINHHọ và tên sinh viên: TÔ BÍCH LINHMã số sinh viên: 81C701120KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN CÁCƠM KHÔNgành: Công nghệ Sau thu hoạchBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPTP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2011LỜI CÁM ƠNXin chân thành cám ơn toàn thể Ban lãnh đạo, Ban quản lý, các cán bộ, nhân viên,công nhân viên thuộc Xí nghiệp khai thác và dịch vụ thủy sản Khánh Hòa đã hết lònggiúp đỡ tôi trong khoảng thời gian thực tập qua, tận tình chỉ dẫn và giúp tôi hoàn thiệnhơn về vốn kiến thức vẫn còn non yếu của bản thân.Cám ơn ban lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM và các giảng viênkhoa Công nghệ sau thu hoạch đã tạo điều kiện cho tôi được tiếp xúc với thực tế, đượcứng dụng những bài học bổ ích vào thực tiễn sản xuất tại đơn vị thực tập.Xin cám ơn cô Phan Thị Ngọc Tuyết, giảng viên trường Đại học Sài Gòn đã tậntình giúp đỡ tôi hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập tốt nghiệp.Và một lần nữa, tôi xin gởi lời cám ơn chân thành dến tất cả mọi người đã giúp đỡtôi trong thời gian qua, và tất cả kiến thức tôi tiếp thu được sẽ trở thành hành trang chotương lai để tôi vững bước vào cuộc sống.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN THỰC TẾ LÀM TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ppt

TÀI LIỆU MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN THỰC TẾ LÀM TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN PPT

B Ộ PHẬN L ÀM VI ỆC CH ỨC DANH, CÔNG VI ỆC S Ố THÁNG THỰC TẾ LÀM TÀI CHÍNH, K Ế TOÁN, KI ỂM TOÁN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ _XÁC NHẬN NỘI DUNG KÊ KHAI VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC _ _THỰC TẾ [r]

1 Đọc thêm

Trình tự nghiên cứu định lượng cơ bản cho các nghiên cứu docx

TRÌNH TỰ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CƠ BẢN CHO CÁC NGHIÊN CỨU DOCX

Câu hỏinghiêncứuCách đánh giá câu hỏinghiêncứu Câu hỏinghiêncứunàycóđượcchấpthuậnkhông? Ngườihướng dẫn, hay đặthàngcôngtrìnhnày có nghĩ rằng tôi đang đi đúng hướngông ta đang muốn không? Những chuyên gia trong lĩnh vựcnàycónghĩrằng câu hỏinghiêncứucủatôilàxứng đángvà khả thi không?Mốiquanhệ giữacâuhỏinghiêncứuvàgiả thuyếtnghiêncứuTầm quan trọng củanghiên cứu, Đã cócông trình nghiên cứunày chưa? Họđãkhám phá đượcgì?Câu hỏinghiêncứuGiả thuyết Giả thuyết Giả thuyếtMụctiêucụ thểCác bướctacầntiếnhànhđể tìm câu trả lờiPhương pháp Phân tíchNguyễn Trọng Hòai 12Giả thuyết Giả thuyếtlàmộtcáchdiễn đạt khách quan câu hỏinghiên cứu Phảnánhvấn đề cơ bảncủanghiêncứu Nêu lạivấn đề cơ bảntheohìnhthức đủ chính xác để có thểtiếnhànhkiểmtra Nó mô tả mốiquanhệ giữa các nhân tố
Xem thêm

25 Đọc thêm