ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY TẾ BÀO HẠT PHẤN ĐỂ TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY TẾ BÀO HẠT PHẤN ĐỂ TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA PDF":

Ứng dụng công nghệ nuôi cấy tế bào hạt phấn để tuyển chọn giống lúa pdf

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY TẾ BÀO HẠT PHẤN ĐỂ TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA PDF

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG CAO Ở TỈNH AN GIANGI. Những thông tin chung - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Lang- Cộng tác viên: TS. Bùi Chí Bửu, ThS. Nguyễn Thạch Cân, KS. Trịnh Thị Lũy, KS.Trịnh Hoàng Khải, KS. Phạm Thị Bé Tư, KS. Nguyễn Thị Tâm, KS. Bùi Thị DươngKhiều, KS. Nguyễn Thuần Khiết, KS. Lê Thùy Nương, KS. Võ Trường An, Nguyễn ĐìnhLoan, KS. Phạm Thanh Minh, ThS. Trương Bá Thảo, ThS. Trần Thanh Sơn, KS. ĐàoHoa Lý, KS. Tầng Phú An.- Cơ quan quản lý: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh An Giang- Cơ quan chủ trì: Viện nghiên cứu lúa đồng bằng sông Cửu Long- Đơn vị thực hiện: Bộ môn Di truyền giống lúa- Thời gian thực hiện: tháng 1/2002 - 12/2003II. Tính cấp thiết của đề tàiCây lúa là cây lương thực chiếm vị trí quan trọng cho các nước đang phát triển, đặc biệt làViệt Nam. Cây lúa ở tỉnh An Giang đạt được năng suất đáng kể có nơi trung bình năm đạt10tấn/ha/năm như các Huyện Châu Phú, An Phú và Chợ Mới tỉnh An Giang. Tuy nhiên chất lượnggiống lúa là mục tiêu quan trọng cần chú ý. Trong các tính trạng về phẩm chất cơm, hàm lượngamylose được xem là tính trạng có ý nghĩa quyết định đến sự mềm cơm hoặc ngược lại. Hàmlượng amylose cao có tính trội không hoàn toàn so với hàm lượng amylose thấp, nó do một genđiều khiển kèm theo một số modifiers (gen phụ có tính chất cải tiến). Phẩm chất dinh dưỡng đượcquan tâm nhiều là protein và vitamin A. Đây là các yếu tố cơ bản trong hàm lượng dinh dưỡng củacây lúa nói riêng và các cây trồng nói chung. Kiểu hình chấp nhận được và sự thể hiện của hạt gạo(grain appearance) là đặc điểm quan trọng cung cấp thông tin cần thiết giúp cho người chọn giốngđịnh hướng việc tạo giống lúa đạt với thị hiếu của người tiêu thụ. Đặc điểm chiều dài hạt gạo, độtrong của phôi nhũ, tỉ lệ bạc bụng là những yếu tố cần xem xét trước tiên. Tính trạng bạc bụngbiến đổi rất mạnh do ảnh hưởng của môi trường.Những tiến bộ kỹ thuật về chuyển nạp gen, ứng dụng marker phân tử trong chọn lọc giốnglúa cho phép chúng ta nghĩ đến một giống lúa dạng hình mới đột phá ngưỡng năng suất hiện nay,có khả năng chống chịu sâu bệnh hại ổn định, chống chịu phèn, khô hạn tốt, có phẩm chất gạo tốtvề xay chà, phẩm chất cơm, phẩm chất dinh dưỡng. Những tiến bộ kỹ thuật hiện nay và tương lai
Xem thêm

5 Đọc thêm

đề cương báo cáo điều tra phỏng vấn chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

4Truy n thông online (truy c p, khai thác, chia sề ậ ẻ thông tin k toán – tài chính tr c tuy n)ế ự ế7/8 88 3,14 35 S d ng ph n m m k toán thông d ngử ụ ầ ề ế ụ8/8 100 2,25 2III Các k năng khácỹ1 K năng giao ti pỹ ế1/8 13 2 22 K năm làm vi c đ c l pỹ ộ ậ1/8 13 3 33 K năng t duy logic (n m b t v n đ nhanh)ỹ ư ắ ắ ấ ề1/8 13 1 1 Qua s li u kh o sát trên cho th y các k năng đ c nhà tr ng đâu ra đ uố ả ấ ỹ ượ ườ ầ r t quan tr ng. Trong 8 phi u đi u tra đ u đánh giá 10/15 là c n thi t, còn l i 5 kấ ọ ế ề ề ầ ế ạ ỹ năng đ u chi m t 75% tr lên.ề ế ừ ởTrong các k năng ngh nghi p thì k năng Th c hi n các ph n hành k toánỹ ề ỹ ự ầ ế c a DN đ c cho là quan tr ng nh t, ti p đ n là phân tích và ho ch đ nh tài chínhủ ượ ọ ấ ế ế ạ ị DN, đi u này hoàn toàn phù h p v i th c t t i các doang nghi pề ợ ớ ự ế ạ , m t sinh viênộ cung c p các ki n th c chuyên ngành v k toán – tài chính ph i đ m nhi m đ cấ ế ề ế ả ả ượ các b ph n k toán t i doanh nghi p, đ c bi t là kh năng phân tích và ho chộ ậ ế ạ ả ạ đ nh tài chính c a doanh nghi p đ t đó có nh ng t v n phù h p cho nhà qu n trị ủ ể ừ ữ ư ấ ợ ả ị doanh nghi p đi u ch nh. ề ỉTrong các k năng công c thì k năng s d ng thành th o máy tính ph c vỹ ụ ỹ ử ụ ạ ụ ụ chuyên môn đ c đánh giá là quan tr ng nh t, sau đó đ n k năng s d ng ph nượ ọ ấ ế ỹ ử ụ ầ 5
Xem thêm

12 Đọc thêm

đề TÀI xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN lý SINH VIÊN BẰNG NGÔN NGỮ lập TRÌNH c++

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ SINH VIÊN BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++

1. Lí do ch n đ tài ọ ề Trong s phát tri n c a khoa h c cu i th k 20 đ u th k 21, công ngh thông tin ự ể ủ ọ ố ế ỷ ầ ế ỷ ệ hi n nay là ngành có t c đ phát tri n nhanh nh t. ệ ố ộ ể ấ Công ngh thông tin ệ ở n c ta còn ướ m i, ớ song t c đ phát tri n c a nó r t nhanh và m nh, chi m m t v trí quan tr ng ố ộ ể ủ ấ ạ ế ộ ị ọ trong các ngành khoa h c công ngh . ọ ệ M t trong nh ng lĩnh v c đang đ c ng d ng ộ ữ ự ượ ứ ụ tin h c hóa r t ph bi n n c ta là lĩnh v c qu n lý. Tin h c hóa trong qu n lý đã ọ ấ ổ ế ở ướ ự ả ọ ả giúp cho các nhà qu n lý đi u hành công vi c m t cách khoa h c, chính xác ả ề ệ ộ ọ và hi u ệ quả. Vi c ng d ng công ngh thông tin vào công tác qu n lý sinh viên là c n thi t. vì ệ ứ ụ ệ ả ầ ế v y tôi ch n đ tài “ ậ ọ ề xây d ng ch ng trình qu n lý đi m c a sinh viên b ng ngôn ự ươ ả ể ủ ằ ng l p trình C++” ữ ậ làm đ tài nghiên c u c a tôi. ề ứ ủ 2. M c tiêu c a đ tài ụ ủ ề Xây d ng ch ng trình ự ươ qu n lí sinh viên b ng ngôn ng l p trình C++. ả ằ ữ ậ 3.Ph m vi nghiên c u ạ ứ Phân tích thi t k h th ng qu n lí sinh viên b n ế ế ệ ố ả ằ g ngôn ng l p trình C++. ữ ậ 4. Ph ng pháp nghiên c u ươ ứ Đ c tham kh o m t s tài li u v ph ng pháp l p trình ọ ả ộ ố ệ ề ươ ậ C++, trên c s đó ơ ở ti n hành phân tích thi t k h th ng qu n lí sinh viên. ế ế ế ệ ố ả Tham kh o, quan sát các ph n m m qu n lí sinh viên trong th c t . ả ầ ề ả ự ế
Xem thêm

7 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁ THỂ, NGUỒN GIỐNG, CƠ SỞ NUÔI BÒ CÁI VÀ LỨA ĐẺ ĐẾN TỶ LỆ PHỐI GIỐNG LẦN MỘT CÓ CHỬA CỦA BÒ ĐỰC GIỐNG HOLSTEIN FRIESIAN NUÔI TẠI MONCADA

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁ THỂ, NGUỒN GIỐNG, CƠ SỞ NUÔI BÒ CÁI VÀ LỨA ĐẺ ĐẾN TỶ LỆ PHỐI GIỐNG LẦN MỘT CÓ CHỬA CỦA BÒ ĐỰC GIỐNG HOLSTEIN FRIESIAN NUÔI TẠI MONCADA

TRANG 1 Ả NH H ƯỞ NG C Ủ A CÁ TH Ể , NGU Ồ N GI Ố NG, C Ơ S Ở NUÔI BÒ CÁI VÀ L Ứ A ĐẺ ĐẾ N T Ỷ L Ệ PH Ố I GI Ố NG L Ầ N M Ộ T CÓ CH Ử A C Ủ A BÒ ĐỰ C GI Ố NG HOLSTEIN FRIESIAN NUÔI T Ạ I[r]

8 Đọc thêm

ao giong bang phuong phap gay dot bien va cong nghe te bao

ẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

Nuôi cấy hạt phấn (noãn cha th tinh)cha th tinh) Hạt phấn có thể "mọc" trên môi tr>ờng nuôi nhân tạo thành dòng tế bào đơn bội. Sự đa dạng của các giao tử do giảm phân tạo ra cho phép chọn lọc đ>ợc các dòng tế bào có bộ gen đơn bội khác nhau dựa vào sự biểu hiện thành kiểu hình của các alen lặn. Để có giống cây trồng cho canh tác thì cần l>ỡng bội hoá các dòng đơn bội này (x lớ hoỏ cht cụnsixin) cõy lng bi hon chnh, cú KG ng hp t v tt c cỏc gen. u điểm nổi bật của ph>ơng pháp là các giống cây trồng nhận đ>ợc đều thuần chủng Ví dụ tạo giống lúa chiêm chịu lạnh ng>ời ta trực tiếp nuôi hạt phấn ở môi tr>ờng lạnh. Khả năng chịu lạnh của hạt phấn có thể do gen đột biến, do tổ hợp gen mới. C«ng nghÖ tÕ bµo ®éng vËtNhân bản vô tính Cấy truyền phôi2. Công nghệ tế bào động vật
Xem thêm

23 Đọc thêm

BÀI TIỂU LUẬN FORMOL

BÀI TIỂU LUẬN FORMOL

N I DUNG Ộ  GI I THI U Ớ Ệ  TÍNH CH T Ấ  TÁC D NG Ụ  C CH TÁC D NG Ơ Ế Ụ  NG D NG FORMOL TRONG NTTS Ứ Ụ  NH NG ĐI U C N CHÚ Ý KHI S Ữ Ề Ầ Ử D NG FORMOL ỤGI I THI U Ớ Ệ  Là m t ộ h p ch t h u c ợ ấ ữ ơ v i ớ công th c ứ phân t : CH ử 2 O  Công th c c u t o: ứ ấ ạ TÍNH CH T Ấ  Th khí: không màu, mùi x c đ c bi t, tan ể ố ặ ệ trong n c. ướ  Th l ng: không màu trong su t, d bay h i, ể ỏ ố ễ ơ tính kh m nh, đông c ng protein, cay mũi , ử ạ ứ có th hòa vào n c, r u.
Xem thêm

10 Đọc thêm

Mối quan hệ giữa Chủ nghĩa Duy vật biện chứng Khoa học Tự nhiên

MỐI QUAN HỆ GIỮA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRANG 1 M Ố I QUAN H Ệ GI Ữ A TRI Ế T H Ọ C DUY V Ậ T BI Ệ N CH Ứ NG V Ớ I KHOA H Ọ C T Ự NHIÊN RELATIONS BETWEEN THE PHILOSOPHY OF DIALECTICAL MATERIALISM AND NATURAL SCIENCES _LÂM BÁ H[r]

8 Đọc thêm

REN LUYEN KI NANG SONG

REN LUYEN KI NANG SONG

CHUYÊN ĐỀ 1 GI O D C K N NG S NG TR NG Á Ụ Ĩ Ă Ở ƯỜTRUNG H C C SỌ Ơ Ở1. Quan ni m v k năng s ngệ ề ỹ - K năng s ng v a mang tính cá nhân v a mang tính ỹ ừ ừxã h i, nó c n thi t đ i v i thanh thi u niên đ h ộ ầ ế ớ ế ể ọcó th ng phó m t cách t tin, t ch và hoàn thi n ể ộ ự ự ủ ệhành vi c a b n thân trong giao ti p, gi i quy t các ủ ả ế ả ếv n đ c a cu c s ng v i m i ng i xung quanh mang ấ ề ủ ộ ớ ọ ườl i cho m i cá nhân cu c s ng tho i mái, lành m nh ạ ỗ ộ ả ạv th ch t, tinh th n và các m i quan h xã h i. ề ể ấ ầ ộ CÓ THỂ QUAN NIỆM VỀ KĨ NĂNG SỐNG NHƯ SAU-Là năng l c ng x tích c c c a m i ng i đ i v i ự ử ự ủ ỗ ườ ớt nhiên xã h i và chính mình.ự ộ- là kh năng tâm lí xã h i c a m i cá nhân trong ả ộ ủ ỗhành vi tích c c đ x lí hi u qu nh ng đòi h i th ự ể ử ả ữ ỏ ửthách c a cu c s ng.ủ ộ **Có r t nhi u quan ni m v kĩ năng s ngấ ề - Quan ni m c a T ch c Y t th gi i (WHO) ủ ổ ế ế ớ- Quan ni m c a UNICEPệ ủ => VÀ M T S QUAN NI M KHÁCỘ 2. M I QUAN H GI A KĨ NĂNG ỮS NG VÀ B N NĂNG S NG C A ỦCON NG IƯỜ- TỬ KHI LỌT LÒNG MẸ CON TRẺ ĐÃ CÓ NHỮNG MẦM MÓNG , NHỮNG TIỀN ĐỀ CỦA KĨ NĂNG : NHẬN THỨC BẢN THÂN , LỰA CHỌN , PHÁN ĐOÁN
Xem thêm

14 Đọc thêm

khang the don dong potx

KHANG THE DON DONG POTX

Hệ thống miễn dịch - Kháng thể đơn dòng H th ng mi n d chệ ễ ịChống lại các tác nhân ngoại laiĐịnh nghĩa: một hệ thống của cơ thể gồm cơ quan, mô, tế bào và các sản phẩm của tế bào tự biệt hoá để trung hoà các mềm bệnhHệ thống miễn dịch gồm: Miễn dịch bẩm sinhMiễn dịch thu được Hệ thống miễn dịch của cơ thể Những tế bào của hệ thống miễn dịch Chức năng của hệ thống miễn dịchMiễn dịch dịch thể Miễn dịch tế bàoKháng nguyênHoạt động của những tb bị nhiễm và sự trình diễn kháng
Xem thêm

15 Đọc thêm

Chương 6 Mô hình hoá use case tự động hoá

CHƯƠNG 6 MÔ HÌNH HOÁ USE CASE TỰ ĐỘNG HOÁ

(vd: quản trị, dọn dẹp,…)Những phần cứng hoặc hệ thống bên ngoài nào sử Những phần cứng hoặc hệ thống bên ngoài nào sử dụng hệ thống? dụng hệ thống? Nhân viên vận hànhTrong h th ng ATMệ ốQuản trị hệ thốngTrong h th vi nệ ư ệHệ thống thanh toánBán hàng6Phân tích & Thiết kế hệ thống hướng đối tượngXác đ nh tác nhân h th ngị ốXác đ nh tác nhân h th ngị Xác định tác nhân (actor)Xác định tác nhân (actor)Xác định tác nhân từ kết quả của mô hình hoá Xác định tác nhân từ kết quả của mô hình hoá nghiệp vụnghiệp vụVí dụ: trong hệ thống thư viện
Xem thêm

29 Đọc thêm

Đánh giá khả năng chịu lạnh và mặn nhân tạo giai đoạn mạ của một số giống lúa Nhật Bản và Việt Nam

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU LẠNH VÀ MẶN NHÂN TẠO GIAI ĐOẠN MẠ CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA NHẬT BẢN VÀ VIỆT NAM

Phần IMỞ ĐẦUI.1. Đặt vấn đềLúa là một trong những cây lương thực chính của hơn một nửa dân số trên thế giới (IRRI, 1994). Sản xuất lúa gạo chủ yếu tập trung ở các nước Châu Á. Với điều kiện khí hậu nhiệt đới, Việt Nam cũng là cái nôi của nền văn minh lúa nước. đã từ lâu cây lúa trở thành cây lương thực chủ yếu, có ý nghĩa đáng kể trong nền kinh tế và xã hội nước ta. Theo thống kê Năm 2010, xuất khẩu gạo được đánh giá là đạt kỷ lục cả về khối lượng và giá trị. Lượng gạo xuất khẩu cả năm 2010 ước đạt 6,88 triệu tấn, kim ngạch là 3,23 tỷ USD, so cùng kỳ năm trước tăng 15,4% về lượng và tăng tới 21,2% về giá trị. Bình quân giá gạo xuất khẩu đạt 468 USD/tấn, tăng 5,02% so với năm trước. [29]Tuy nhiên, thực tế cho thấy điều kiện lạnh và mặn là một trong những nguyên nhân có ảnh hưởng đáng kể đến năng suất lúa gạo và vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay ngày càng trở nên nghiêm trọng, rất nhiều ngành cũng như các lĩnh vực nghiên cứu trên khắp thế giới đều quan tâm. Tuy nhiên, hiện nay do mở rộng các khu đô thị, khu công nghiệp, xây dựng giao thông… nên diện tích đất nông nghiệp đặc biệt là đất trồng lúa ngày càng bị thu hẹp (năm 2007 diện tích trồng lúa ở nước ta là 7.201,0 nghìn ha giảm so với năm 2000 là 7666,3 nghìn ha) (Theo niên giám thống kê 2007), từ đó dẫn đến giảm sản lượng lúa, đến năm 2008 diện tích trồng lúa của cả nước là khoảng 8542,0 ha với diện tích này năng suất lúa có tăng lên và đến năm 2009 sản lượng lúa đạt 38,7 triệu tấn. Theo dự báo, Việt nam là một trong 5 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết bất thường xảy ra liên tục (nóng lạnh, hạn hán, bão lụt...), đến năm 2050 sẽ có 37% diện tích đất đang canh tác của vùng Đồng bằng sông Cửu Long bị ngập mặn. [35]Trước thực trạng khi mà tình hình khí hậu ngày càng biến đổi theo chiều hướng bất lợi, để đảm bảo được năng suất và sản lượng lúa gạo và giải quyết những khó khăn cho người nông dân. Để khắc phục những khó khăn trên thì ngay từ bây giờ tiến hành nghiên cứu chọn tạo ra những giống cây trồng mới có khả 1
Xem thêm

40 Đọc thêm

Luận văn : Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp. ) part 1 potx

LUẬN VĂN : NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT PHÁT SINH PHÔI SOMA VÀ TẠO HẠT NHÂN TẠO Ở CÂY LAN HỒ ĐIỆP (PHALAENOPSIS SP. ) PART 1 POTX

xuất khẩu lan nhiều nhất thế giới (có đến 1.000 giống hoa lan), tại Malaysia thì chính 2 phủ đã qui hoạch hẳn 300 ha đất ở Johor và giao cho Hiệp hội hoa lan tổ chức thành khu “Trung Tâm Sản Xuất Hoa Cảnh Xuất Khẩu”, ngành trồng hoa lan ở Đài Loan cũng đang tăng nhanh tốc độ từ 15-20%, đạt doanh thu hằng năm hơn 9,3 tỷ đài tệ. Ở Việt Nam, nghề trồng Lan phát triển chậm hơn các nước rất nhiều. Việc trồng lan trên địa bàn TP.HCM lâu nay chủ yếu là do tự phát nên diện tích trồng còn nhỏ và trình độ tay nghề nông dân chưa đồng đều, ngoài ra người trồng lan vẫn chưa chủ động được nguồn giống, vì vậy việc trồng lan rất khó khăn, đặc biệt là trồng lan Hồ Điệp. Loại lan này trồng rất khó và phải đầu tư lớn, từ việc cung cấp dưỡng chất và giữ ẩm cho cây đến thiết bị nhà ươm, chăm sóc… đều phải nhập ngoại và chịu thuế khá cao. Đặc biệt, sau 2 năm trở đi cây mới cho thu hoạch thì có thể lúc đó thị trường đã bão hòa, lợi nhuận thu được không tương xứng với vốn và công sức bỏ ra. Theo tình hình đó đã có nhiều công trình nghiên cứu nuôi cấy in vitro lan Hồ Điệp nhằm tạo ra nguồn hoa mới ổn định. Từ nuôi cấy mô, nguồn gene từ các dòng lan sưu tập sẽ được lưu giữ lại để nâng cao chất lượng giống, đồng thời tổ chức nhân nhanh để cung cấp cho nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Tuy đã có một số thành tựu đáng kể nhưng thực tế vẫn còn nhiều hạn chế như chất lượng giống không đồng đều và không thể thực hiện trên quy mô lớn. Dựa vào thực tế đã nêu trên, với đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp. )”, chúng tôi mong muốn góp một phần vào nền công nghiệp sản xuất hoa lan Hồ Điệp. Trong đề tài này, lan Hồ Điệp được sản xuất bằng phương pháp nhân giống in vitro tốc độ cao tạo cây giống có đặc điểm về kiểu gen và kiểu hình đồng nhất với nguồn mẫu ban đầu. Từ đó, có thể cho ra đời nhiều giống cây hoa lan Hồ Điệp mới có chất lượng tốt để ngày càng đáp ứng được nhu cầu của những người yêu hoa Lan. Hiện nay trên thế giới, các công trình nghiên cứu về phôi soma đã đạt được những thành công nhất định trên thực vật hai lá mầm, trong khi ở những cây một lá mầm vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vì những ứng dụng tốt đẹp mà phôi soma có thể
Xem thêm

10 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " QUẢN LÝ TẬP THỂ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN " pot

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU NÔNG NGHIỆP QUẢN LÝ TẬP THỂ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN POT

TRANG 1 _TRÌNH BÀY TẠI HỘI THẢO VỀQUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG _ QUẢN LÝ TẬP THỂ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TRANG 2 GI Ớ I THI Ệ U CHUNG z T Ừ N Ă M 1989, T Ổ CH Ứ C CARE QU Ố C T Ế T Ạ I VI Ệ T N[r]

30 Đọc thêm

Giáo trình công nghệ tế bào ppt

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ TẾ BÀO PPT

khác từ các quá trình biến đổi sinh khối. Điện tử sinh học Biosensor, biochip. Công nghệ tế bào 4 II. Công nghệ tế bào Các công nghệ DNA tái tổ hợp hoặc dung hợp tế bào được khởi đầu bởi những nghiên cứu thuần túy và các kết quả cuối cùng có thể phát triển thành một loại tế bào mới có thể sản xuất sản phẩm với số lượng ít ỏi ở qui mô phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, các kết quả nói trên lại rất có ý nghĩa thương mại và vì thế nó đòi hỏi phải phát triển thành quy trình công nghiệp với một công nghệ khả thi và có hiệu quả kinh tế. Để phát triển một quá trình sản xuất ở quy mô phòng thí nghiệm thành một quy trình công nghiệp lớn, chúng ta không thể chỉ đơn thuần tăng kích thước của bình nuôi cấy (vessel) lên. Ví dụ: Ở quy mô phòng thí nghiệm là 100 mL, một bình tam giác nhỏ nuôi trên một máy lắc là phương thức lý tưởng để nuôi cấy tế bào. Nhưng đối với hoạt động ở quy mô lớn 2.000 L, chúng ta không thể sử dụng một bình nuôi khác có thể tích lớn hơn và lắc nó, mà cần phải thiết kế một hệ lên men (fermenter) hay còn gọi là nồi phản ứng sinh học (bioreactor) hiệu quả để nuôi cấy tế bào trong những điều kiện tối ưu nhất. Vì thế, công nghệ tế bào (một trong những lĩnh vực chính của công nghệ sinh học) có vai trò rất quan trọng trong thương mại hóa các sản phẩm của nó. Để minh họa vai trò của công nghệ tế bào, có thể xem một quá trình sinh học đặc trưng bao gồm các tế bào vi khuẩn như trình bày ở hình 1.1. Các nguyên liệu thô (thường là sinh khối) được xử lý và trộn với các thành phần cần thiết khác để tế bào có thể sinh trưởng tốt trong một hỗn hợp dịch
Xem thêm

207 Đọc thêm

Nuôi cấy mô và tế bào pptx

NUÔI CẤY MÔ VÀ TẾ BÀO PPTX

Nuôi cấy mô và tế bào Đầu thế kỷ 20, Haberlandt đã nhấn mạnh tính toàn năng của tế bào soma ở thực vật và chỉ ra khả năng tạo ra cây hoàn chỉnh bằng con đường nuôi cấy mô và tế bào. Tuy nhiên, đến 50 năm sau việc tái sinh cây hoàn chỉnh từ tế bào đơn hoặc tế bào trần (protoplast) mới trở thành hiện thực. Nuôi cấy mô và tế bào là kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật phân lập hay mảnh mô thực vật tách rời trên môi trường dinh dưỡng trong điều kiện vô trùng. Sau đó, các mô cấy được cho tái sinh thành cây hoàn chỉnh. Người ta đã xây dựng được các quy trình tương đối hoàn chỉnh để tái sinh cây cho một số loài như thuốc lá, khoai tây, mía, hoa lan, một số cây ăn quả v.v. Đối với phần lớn cây trồng trên đồng ruộng, như bông và đậu lấy hạt thì việc thiết lập các quy trình để áp dụng rộng rãi khó hơn nhiều. Ở những loài cây này tần số tái sinh thấp và kết quả tái sinh từ nuôi cấy không chỉ thay đổi theo loài mà còn phụ thuộc vào kiểu gene trong một loài, nguồn mô cấy, tuổi và sức khoẻ của mô cấy, môi trường dinh dưỡng và nhiều yếu tố khác. Nhìn chung, công nghệ nuôi cấy mô và tế bào cho phép nhân nhanh những kiểu gene có giá trị hay vật liệu chọn giống trong một môi trường có kiểm soát. Một số khả năng ứng dụng của nhân nhanh đối với cây trồng là: Nhân quy mô lớn kiểu gene dị hợp tử, nhân kiểu gene tự bất hợp, nhân bố mẹ bất dục trong chương trình chọn giống lai, nhân vật liệu sạch bệnh, bảo quản và trao đổi nguồn gene quốc
Xem thêm

6 Đọc thêm

nấm men (tt) pot

NẤM MEN (TT) POT

trắng trứng rồi trộn đều, đun sôi rồi lọc lấy dịch trong. Điều chỉnh bằng nước để có nồng độ đường đạt 6o Baume. Phân vào các dụng cụ thuỷ tinh đã khử trùng. Nếu làm môi trường đặc thì thêm 2% thạch. Tốt nhất là dùng mầm đại mạch, nếu không thì có thể dùng mầm lúa. Nồng độ thích hợp để nuôi cấy nấm men dùng khi phân loại là 5,7o Baume. Có tài liệu lại sử dụng nồng độ 5-80 Baume. Nấm men được nuôi cấy trong các ống nghiệm thạch nghiêng hoặc các ống nghiệm đựng 3 ml môi trường dịch thể. Nuôi cấy ở 25-300C trong 3 ngày, sau đó lấy ra làm tiêu bản và quan sát. Muốn đo kích thước tế bào nấm men người ta thường sử dụng trắc vi thị kính). Số tế bào nấm men được đo không ít hơn 20. Chú ý là phải đo các tế bào trưởng
Xem thêm

5 Đọc thêm

Phương pháp gieo đậu tương 8H-Đ2L pot

PHƯƠNG PHÁP GIEO ĐẬU TƯƠNG 8HĐ2L

Phương pháp gieo đậu tương 8H-Đ2L Dưới đây xin giới thiệu tính năng, tác dụng của máy gieo đậu tương 8H-Đ2L: Tên máy: Máy gieo đậu tương 8H-Đ2L Trong đó: + 8H là máy có 8 hàng gieo. + Đ2L là đất 2 lúa. - Trọng lượng máy gieo lắp trên máy kéo tay Đ8 nặng 350 kg. - Bề rộng làm việc của máy = 1,8m. - Khả năng làm việc của máy trên mọi đồng đất cấy lúa nước, đất có nền ở đồng bằng và cả các ruộng nhỏ ở vùng trung du và miền núi có độ dốc thấp. - Máy làm việc liên hoàn một công đoạn từ gieo hạt đến phạt rạ. - Máy có mật độ gieo điều chỉnh theo yêu cầu của các loại giống cũng như yêu cầu của nông dân. Mật độ I: 35-45 hạt/m2 ứng với 2,7 kg/sào. Mật độ II: 45-55 hạt/m2 ứng với 3,2 kg/sào.
Xem thêm

4 Đọc thêm

PPT Báo cáo khóa luận: Nghiên cứu nấm Aspergillus sp hại hạt lúa, ngô, lạc, đậu tương ở vùng Hà Nội và phụ cận năm 2013

PPT BÁO CÁO KHÓA LUẬN: NGHIÊN CỨU NẤM ASPERGILLUS SP HẠI HẠT LÚA, NGÔ, LẠC, ĐẬU TƯƠNG Ở VÙNG HÀ NỘI VÀ PHỤ CẬN NĂM 2013

Thí nghiệm gồm 2 công thức, mỗi công thức 400 hạt, thí nghiệm tiến hành nhắc lại 1 lần. CT 1: đối chứng. CT 2: xử lý hạt lúa bằng nước javel 3%.Cả 2 công thức trên được tiến hành cùng thời gian, tại cùng một địa điểm và ở cùng nhiệt độ; thời gian ngâm là 8 phút.•Trên ngô (hạt giống): các giống ngô nếp trắng, ngô nếp tím F1, ngô ngọt F1.•Trên lạc (hạt giống): các giống L12, L26, LD, MD7, S12.•Trên đậu tương (hạt giống): các giống DT12, DT84, DT96. cả 3 loại hạt trên đều tiến hành thí nghiệm gồm 2 công thức, mỗi công thức 400 hạt, thí nghiệm tiến hành nhắc lại 1 lần.CT1: đối chứng.CT2: xử lý hạt lúa bằng nước javel 3%.Cả 2 công thức trên được tiến hành cùng thời điểm, tại cùng một địa điểm và ở cùng nhiệt độ; thời gian ngâm là 5 phút.•Tiến hành các bước tương tự như khi đặt ẩm.•Chỉ tiêu theo dõi: tỷ lệ hạt nhiễm nấm Aspergillus sp và hiệu lực phòng trừ của nấm Aspergillus sp khi xử lý bằng nước javel 3%.•3.3.2.5. Đánh giá hiệu lực phòng trừ Aspergillus sp của một số loại thuốc hóa học, chế phẩm sinh học khi dùng xử lý trên hạt lúa, ngô, lạc, đậu tương•Chuẩn bị các dung dịch thuốc: Daconil 75WP 1%, Vicarben 50WP
Xem thêm

46 Đọc thêm

Tập đọc 3 : Bận

TẬP ĐỌC 3 : BẬN

GV : Ph m H u Minh Traâmạ ữ Thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2009Thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2009Tập đọcTập đọc1/ Kiểm tra bài cũ:1/ Kiểm tra bài cũ:Bận Luyện đọcLuyện đọc Tìm hiểu bàiTìm hiểu bàiCơ bận cấy lúaChú bận đánh thùMẹ bận hát ruBà bận thổi nấuCòn con bận búBận ngủ bận chơiBận tập khóc cườiBận nhìn ánh sáng.đánh thùđánh thùra đờira đời

11 Đọc thêm

Thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho chung cư 15 tầng 310 minh khai hà nội

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHO CHUNG CƯ 15 TẦNG 310 MINH KHAI HÀ NỘI

PHÂN TÍCH CÁC H Ệ THỐNG ĐIỀU HO À KHƠNG KHÍ VÀ CH ỌN H Ệ THỐNG THÍCH H ỢP CHO TO À NHÀ Hệ thống điều hồ khơng khí là tập hợp máy mĩc, thiết bị, dụng cụ… được kết nối với nhau thành một h[r]

120 Đọc thêm

Cùng chủ đề