KHÔNG KHÍ THŨNG DƯỚI DA – SUBCUTANEOUS EMPHYSEMA

Tìm thấy 7,082 tài liệu liên quan tới tiêu đề "KHÔNG KHÍ THŨNG DƯỚI DA – SUBCUTANEOUS EMPHYSEMA ":

Tài liệu Đặc điểm sinh học của gà Sao pdf

TÀI LIỆU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA GÀ SAO PDF

Đặc điểm sinh học của gà Sao Gà sao b t ngu n t gà r ng, theo cách phân ắ ồ ừ ừlo i gà sao thu c l p Aves, b Gallformes, h ạ ộ ớ ộ ọPhasiani, gi ng Numidiae, loài Helmeted.ố 1. c đi m ngo i hìnhĐặ ể ạC 3 dòng gà Sao đ u có ngo i hình đ ng nh t. 1 ngày tu i gà Sao có ả ề ạ ồ ấ Ở ổb lông màu cánh s , có nh ng đ ng k s c ch y dài t đ u đ n cu i ộ ẻ ữ ườ ẻ ọ ạ ừ ầ ế ốthân. M và chân màu h ng, chân có 4 ngón và có 2 hàng v y.ỏ ồ ảGiai đo n tr ng thành gà Sao có b lông màu xám đen, trên phi n lôngạ ưở ộ ếđi m nhi u nh ng n t ch m tr ng tròn nh . Thân hình thoi, l ng h i gù, ể ề ữ ố ấ ắ ỏ ư ơđuôi cúp. u không có mào mà thay vào đó là m u s ng, m u s ng Đầ ấ ừ ấ ừnày t ng sinh qua các tu n tu i, giai đo n tr ng thành, m u s ng caoă ầ ổ ở ạ ưở ấ ừkho ng 1,5-2cm. Mào tích c a gà Sao màu tr ng h ng và có 2 lo i: m t ả ủ ắ ồ ạ ộlo i hình lá d t áp sát vào c , còn m t lo i hình lá hoa đá r xu ng. Da ạ ẹ ổ ộ ạ ủ ốm t và c gà Sao không có lông, l p da tr n này có màu xanh da tr i, ặ ổ ớ ầ ờd i c có y m th t m ng. Chân khô, đ c bi t con tr ng không có c a.ướ ổ ế ị ỏ ặ ệ ố ự2. Phân bi t tr ng máiệ ốVi c phân bi t tr ng mái đ i v i gà Sao r t khó kh n. 1 ngày tu i phânệ ệ ố ố ớ ấ ă Ở ổbi t tr ng mái qua l huy t không chính xác nh các gi ng gà bình ệ ố ỗ ệ ư ốth ng. n giai đo n tr ng thành con tr ng và con mái c ng hoàn ườ Đế ạ ưở ố ũtoàn gi ng nhau. Tuy nhiên, ng i ta c ng phân bi t đ c gi i tính c a ố ườ ũ ệ ượ ớ ủgà Sao c n c vào s khác nhau trong ti ng kêu c a t ng cá th . Con ă ứ ự ế ủ ừ ểmái kêu 2 ti ng còn con tr ng kêu 1 ti ng, nh ng khi ho ng lo n hay vì ế ố ế ư ả ạm t lý do nào đó thì c con tr ng và con mái đ u kêu 1 ti ng nh ng ộ ả ố ề ế ưkhông bao gi con tr ng kêu đ c 2 ti ng nh con mái. Ta có th nghe ờ ố ượ ế ư ểth y ti ng kêu c a gà khi đ c 6 tu n tu i. Ngoài ra s phân bi t tr ng ấ ế ủ ượ ầ ổ ự ệ ốmái còn c n c m s ng, mào tích, nh ng đ chính xác khi ch n gi ng ă ứ ũ ừ ư ể ọ ống i ta phân bi t qua l huy t khi gà đ n giai đo n tr ng thành.ườ ệ ỗ ệ ế ạ ưở3. T p tính c a gà Saoậ ủ
Xem thêm

3 Đọc thêm

CHƯƠNG 9 SỰ KHỞI ĐẦU ppt

CHƯƠNG 9 SỰ KHỞI ĐẦU PPT

n . Dù tr hóa n sau cùng nh ng tôi ph i thu x p sao cho mình ch ph i tr nh ng hóa n nh ợ ả đơ ư ả ế ỉ ả ả ữ đơ ỏkhông quan tr ng mà thôi.ọTh hai, khi th nh tho ng b túng ti n, tôi v n tr cho mình tr c. Tôi cho các ch n la làng lên. ứ ỉ ả ị ề ẫ ả ướ để ủ ợTôi thích h t ra kiên quy t v i mình. Vì sao v y? Vì chính nh ng ng i này ã giúp tôi. H bu c ọ ỏ ế ớ ậ ữ ườ đ ọ ộtôi ph i i ra ngoài và ki m nhi u ti n h n. Vì v y mà tôi luôn tr cho mình tr c, c u t ti n b cả đ ế ề ề ơ ậ ả ướ ứ đầ ư ề ạvà c các ch n la ó. Nói chung thì dù sao, tôi v n th ng tr h úng h n mà. V ch ng tôi có ứ để ủ ợ ẫ ườ ả ọ đ ạ ợ ồm t uy tín tuy t v i. Chúng tôi không mình b áp l c ph i s d ng s ti n ti t ki m hay thanh ộ ệ ờ để ị ự ả ử ụ ố ề ế ệtoán các c ph n tr nh ng món n tiêu dùng. Nh th là không thông minh tài chính. V y câu ổ ầ để ả ữ ợ ư ế ậtr l i là:ả ờ1. ng v ng vào nh ng món n quá l n mà b n ph i tr . Hãy chi phí ít thôi. Hãy xây d ng tài Đừ ướ ữ ợ ớ ạ ả ả ựs n tr c r i hãy mua m t ngôi nhà l n hay m t chi c xe p. b k t vào vòng Rat Race là m t ả ướ ồ ộ ớ ộ ế đẹ Để ị ẹ ội u không thông minh chút nào.đ ề2. Khi b túng ti n, hãy các áp l c è xu ng b n làm nên chuy n và ng lún sâu vào vi c tiêu ị ề để ự đ ố ạ ệ đừ ệxài hay u t quá m c. Hãy dùng áp l c bu c thiên t tài chính c a b n ph i ngh ra nh ng đầ ư ứ ự để ộ ư ủ ạ ả ĩ ữcách ki m ti n m i và sau ó hãy tr hóa n i ã. H n sau ó b n s có th t ng kh n ng ki m ế ề ớ đ ả đơ đ đ ẳ đ ạ ẽ ể ă ả ă ếti n c ng nh trí thông minh tài chính c a mình lên.ề ũ ư ủNhi u l n tôi ã b k t vào tình tr ng khó kh n tài chính và ph i tìm cách t o ra nhi u thu nh p h n, ề ầ đ ị ẹ ạ ă ả ạ ề ậ ơtrong khi v n trung thành b o v nh ng tài s n trong c t tài s n c a mình. Nhân viên k toán c a tôiẫ ả ệ ữ ả ộ ả ủ ế ủla làng lên và bi n i tìm cách trang tr i, nh ng tôi v n nh m t ng i lính anh d ng b o v Pháo ế đ ả ư ẫ ư ộ ườ ũ ả ệài Tài s n c a mình.đ ả ủ Ng i nghèo có nh ng thói quen nghèo. M t thói quen x u ph bi n là tính “xài hoang”. Ng i ườ ữ ộ ấ ổ ế ườgiàu bi t r ng ch nên ti t ki m làm ra nhi u ti n h n ch không ph i tr hóa n.ế ằ ỉ ế ệ để ề ề ơ ứ ả để ả đơTôi bi t nh ng câu này nghe có v thô b o, nh ng nh tôi ã nói, n u b n không c ng r n v i ế ữ ẻ ạ ư ư đ ế ạ ứ ắ ớchính mình thì th gi i s xô y b n i.ế ớ ẽ đẩ ạ đN u b n không thích ph i ch u áp l c tài chính thì hãy tìm m t công th c cho riêng mình. M t công ế ạ ả ị ự ộ ứ ộth c t t là c t gi m chi phí, c t ti n vào ngân hàng, tr thu thu nh p, mua công trái b o m và giứ ố ắ ả ấ ề ả ế ậ ả đả ữm c s ng trung bình. Nh ng i u này l i trái v i quy lu t “tr cho mình tr c”.ứ ố ư đ ề ạ ớ ậ ả ướQuy lu t này không khuy n khích b n t hy sinh hay kiêng khem tài chính. S ng ph i có th h ng.ậ ế ạ ự ố ả ụ ưởN u b n kêu g i thiên t tài chính c a mình, b n có th t n h ng nh ng ni m vui trong cu c s ng,ế ạ ọ ư ủ ạ ể ậ ưở ữ ề ộ ốgiàu có và thanh toán h t hóa n mà không ph i hy sinh cu c s ng t i p c a mình. Và ó ế đơ ả ộ ố ươ đẹ ủ đ
Xem thêm

15 Đọc thêm

CRRT trong dieu tri ngo doc PARAQUAT pdf

CRRT TRONG DIEU TRI NGO DOC PARAQUAT PDF

TRANG 1 _LỌC MÁU TRONG ĐIỀU TRỊ _ _LỌC MÁU TRONG ĐIỀU TRỊ _ _NGỘ ĐỘC PARAQUAT_ _NGỘ ĐỘC PARAQUAT_ THS.BS V ÌNH TH NG Ũ Đ Ắ THS.BS V ÌNH TH NG Ũ Đ Ắ TS.BS ĐỖ QUỐC HUY TRANG 2 _ĐẶT VẤN ĐỀ_[r]

56 Đọc thêm

công nghệ sau thu hoạch

CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

GÂY GÂY RA RA HƯ HƯ H H Ỏ Ỏ NG NG , , TH TH Ố Ố I I NH NH Ũ Ũ N N , , BI BI Ế Ế N N Đ TRANG 7 13 13 III H III HẠẠN CHN CHẾẾTTỔỔN THN THẤẤT STH :T STH : TH THỰỰC HIC HIỆỆN NHN NHỮỮNG CÔNG[r]

10 Đọc thêm

BÀI CÂU KỂ LỚP 4,NẾT CHỮ ĐẸP

BÀI CÂU KỂ LỚP 4,NẾT CHỮ ĐẸP

-Dùng đ k ể ểv m t s ề ộ ựvi cệCu i m i câu có d u ố ỗ ấch m.ấ Th n m ngày 10 tháng 12 n m ứ ă ă2010Câu kểNh n ậxét:3/ Ba câu sau đây c ng là câu k . Theo em, ũ ểchúng đ c dùng làm gì?ượBa-ra-ba u ng r u đã say. V a h b râu, ố ượ ừ ơ ộlão v a nói:ừ-B t đ c th ng ng i g , ta s t ng nó vào ắ ượ ằ ườ ỗ ẽ ốcái lò s iưở này.+ Ba-ra-ba u ng r u ố ượđã say. + V a h b râu, lão ừ ơ ộv a nói:ừ+ B t đ c th ng ng i ắ ượ ằ ườg , ta s t ng nó vào cái ỗ ẽ ốlò s i này.ưở K v Ba-ra-ể ềba K v Ba-ra-ể ềbaNêu suy ngh c a Ba-ĩ ủra-ba
Xem thêm

12 Đọc thêm

VỊ TRÍ CỦA MẬT MÃ TRONG MẠNG MÁY TÍNH

VỊ TRÍ CỦA MẬT MÃ TRONG MẠNG MÁY TÍNH

V V Ị Ị TR TR Í Í C C Ủ Ủ A M A M Ậ Ậ T MÃ TRONG M T MÃ TRONG M Ạ Ạ NG M NG M Á Á Y T Y T Í Í NH NH T Tổổng quanng quan RIÊNG TƯ RIÊNG TƯ/MÃ HO/MÃ HOÁÁ CHỨCHỨNG THỰNG THỰCC KÝ/ TOKÝ/ TOÀ[r]

9 Đọc thêm

SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Các axít nuclêic c ng ũ được hình thành t các ừ đơn phân là các axít amin theo con ng trùng phân.. Prôtêin và prôtêin.[r]

10 Đọc thêm

tay son dai pha quan thanh

TAY SON DAI PHA QUAN THANH

- Ngày 30 Tết, ta tiêu diệt đồn tiền tiêu.- Ngày mùng 3 Tết, ta bao vây và tiêu diệt đồn Hạ Hồi.- Ngày mùng 5 Tết, ta tiêu diệt đồn Ngọc Hồi, Đống Đa, cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.* ý nghĩa lịch sử:3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn:* Nguyên nhân thắng lợi: Lật đổ các tập đoàn phong kiến,lập lại nền thống nhất quốc gia. Đánh tan quân xâm lược Xiêm Thanh bảo vệ tổ quốc Được nhân dân ủng hộ.Sự lãnh đạo tài tình của Quang Trung và Bộ chỉ huy Trong cuộc đại phá quân Thanh 1789 của nghĩa quân Tây Sơn các trận đánh sau đã diễn ra theo trình tự như thế nào? Hãy chọn dáp án đúng nhấtA. Trận Đống Đa- Hà Hồi- Ngọc HồiB. Trận Hà Hồi- Ngọc Hồi- Đống ĐaC. Trận Đống Đa- Ngọc Hồi- Hà HồiD. Trận Ngọc Hồi- Hà Hồi- Đống Đa Tra loi câu h i và i n vào ô tr ng:ỏ đ ề ố1234678910
Xem thêm

31 Đọc thêm

KẾ HOẠCH BỌ MÔN NG­Ũ VĂN 7 ( CHUAN NHAT )

KẾ HOẠCH BỌ MÔN NG­Ũ VĂN 7 ( CHUAN NHAT )

Naộm vửừng vaọn duùng kú naờng laứm vaờn giaỷi thớch ẹoùc, bỡnh giaỷng Qui naùp,bieồu baỷng Nhoựm, thuyeỏt trỡnh TRANG 11 114 115 116 Lieọt keõ Tỡm hieồu chung veà vaờn baỷn haứnh chớnh [r]

13 Đọc thêm

Tự học indesign CS_7 ppt

TỰ HỌC INDESIGN CS 7 PPT

A. Các nút canh lề Tab B. Vị trí Tab C. Ô dấu dẫn trang D. Ô Align On E. Thước Tab F. Bám Palette ngay bên trên khung.2. Canh thước Tab Palette với văn bản-Cuộn tài liệu để hiển thị đỉnh của khung văn bản- Click biểu tượng nam châm trên Tab Palette 3. Đặt TabBạn có thể đặt các tab trái, giữa, phải và dấu thập phân hay ký tự đặc biệt. Khi bạn sử - Dùng công cụ Type, click điểm chèn bên trong đoạnNhấ hí T b Thê á t b t á đ ib ố thê kh ảdụng tab ký tự đặc biệt, bạn có thể đặt một tab để canh lề với bất kỳ ký tự nào bạn chọn, như dấu hai chấm hay dấu đô la. -Nhấn phím Tab. Thêm các tab trong c
Xem thêm

65 Đọc thêm

Ô XI

Ô XI

TRANG 3 Kí hiệu hoá học: O Công thức hoá học: O2 Nguyên tử khối: 16 Phân tử khối: 32 Trạng thái tự nhiên của oxi: + Dạng đơn chất: khí oxi có nhiều trong không khí + Dạng hợp chất: nguyê[r]

20 Đọc thêm

thu that trong excel(Rất h]ũ ích cho văn phòng)

THU THAT TRONG EXCEL(RẤT H]Ũ ÍCH CHO VĂN PHÒNG)

Thủ thuật ExcelMONDAY, 30. MARCH 2009, 13:30:50♥♫♥ TIN HỌC ♥♫♥ 1. Trong Excel có làm được hình ẩn đằng sau trang văn bản ( watermark ) như ở trong Word có được không ? Trong Excel chức năng Watermark là không sẵn sàng nhưng bạn cũng có thể làm như sau 1.Bấm menu View > bấm chọn Header and Footer 2.Hộp Page Setup mở ra > bạn bấm chọn Custom Header hoặc Custom Footer > bạn có thể bấm trong một trong ba phần Left section, Center section, hoặc Right section 3.Bạn bấm nút Insert Picture ( nút thứ hai từ bên phải sang ), để chèn hình ảnh bạn muốn đưa 4.Bấm Format Picture - nút cuối cùng trong dãy nút ở Footer hoặc Header > cửa sổ Format Picture mở ra > chọn tab Size - để thay đổi kích thước bức hình . 2. Tôi muốn khi mở chương trình EXCEL thì có sẵn font của tôi ,ví dụ : VnTime . 1.Bấm menu Tools > chọn Options 2.Cửa sổ Options mở ra > chọn tab General > chọn font mà bạn muốn ở phần Standard Font > bấm OK > bấm OK 3.Thoát khỏi EXCEL và vào lại 3. Khi lưu file trong EXCEL bao giờ file đó cũng nằm trong thư mục My Document , tôi muốn tự động lưu trong thư mục khác thì làm như thế nào ? 1.Bấm menu Tools > chọn Options 2.Cửa sổ Options mở ra > chọn tab General > bạn thay đổi ở Default file location thư mục của bạn muốn > bấm OK 4. Khi ở ô công thức , tôi muốn nó hiện công thức mà không hiện kết quả , đồng thời tham chiếu vào những ô liên quan để tiện theo dõi thì làm như thế nào ? Bạn bấm tổ hợp phím CTRL + ` ( bên trái phím số 1 ) 5. Trong Excel đáng lẽ là những cột A,B,C thì lại là cột 1,2,3 Tôi muốn chuyển số 1,2,3 trở về thành A,B,C như cũ
Xem thêm

20 Đọc thêm

THIẾT BỊ NGƯNG TỤ - DÀN NGƯNG GIẢI NHIỆT BẰNG KHÔNG KHÍ potx

THIẾT BỊ NGƯNG TỤ DÀN NGƯNG GIẢI NHIỆT BẰNG KHÔNG KHÍ POTX

B à ụ ô í ố ỡng bứ ợc sử dụng rất rộng rãi trong ời sống và công nghiệp.Cấu tạo gồm một dàn ố ổi nhiệt bằng ống thép hoặc ố ồng có cánh nhôm hoặc cánh sắ ê à ớc cánh nằm trong khoả 3÷ ô [r]

16 Đọc thêm

Bài giảng tiet 69 mo rong khai niem phan so

BÀI GIẢNG TIET 69 MO RONG KHAI NIEM PHAN SO

Ki m tra b i cể à ũ:- ViÕt c¸c tÝnh chÊt cña phép nhân số nguyên d­íi d¹ng tổng quát? Cho vÝ dô minh häa cho mçi tÝnh chÊt.- Th n o l ế à à lũy thừa bậc n của số nguyên a? Viết dạng tổng quát?§óng hay sai trong c¸c c¸ch viÕt sau? NÕu sai söa l¹i cho ®óng?(-a)2 = -a2 ; (-a)3 = -a3 ; (-3)3 = -9 ; (-2)2 = 4Söa l¹i:(-a)2 =a2(-3)3 = -27

9 Đọc thêm

THIẾT KẾ THIẾT BỊ NGƯNG TỤ

THIẾT KẾ THIẾT BỊ NGƯNG TỤ

í ạt khoảng 180 ÷ 340W/m2, hệ số truyền nhiệt k = 30 ÷ 35 W/m2.K, hiệu nhiệ ộ ∆ = 7÷8 0CTrong quá trình sử dụng cầý àờng bụi bám bụi bẩn, giảmhiệu quảổi nhiệ êờng xuyên vệ sinh bằng chổi hoặớc. Khikhí không ngọt vào bên trong dàn sẽ à ă áấụ. Cần chechắn nắàáặt vị trí chịu nhiều bức xạ mặt trời ảnhởến hiệu quảổi nhiệt.Page 5Diên tf=s1-do+(Dc- do ).c.1/sc.1=0,052-0,028+(0,049- 0,028 ).0,0085.1/0,0035=0,0189 m2td:Ftd=n1.L1.f=.

7 Đọc thêm

DƯỚI BÓNG CÂY Ô MÔI

DƯỚI BÓNG CÂY Ô MÔI

DƯỚI BÓNG CÂY Ô MÔI Nguyễn Thị Kim-Thu Chúng tôi đang thả bộ, tay trong tay, trong khu phố sầm uất Oxford Circus ở London. Đang mùa hè, trời khá nóng bức, chúng tôi thấm mệt vì đã hàng giờ “window shopping”, cảm thấy đói, và định tìm một quán ăn trưa yên tịnh ở góc phố. Trên đường đến đó, có một cặp vợ chồng gốc Á đông đi ngược chiều và nhìn chúng tôi. Chúng tôi không để ý, vì khu phố danh tiếng thế giới này hàng năm có hàng triệu du khách đủ mọi quốc gia đến du lịch mua sắm, hơn nữa lại gần khu phố Tàu Soho thì việc gặp người gốc Hoa là chuyện bình thường. Khi qua mặt, chúng tôi nghe họ thì thầm bằng tiếng Việt “Sao giống Kim-Thu quá”. Như vậy đúng là người Việt, và có quen biết tôi. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn. Hai vợ chồng này cũng quay đầu nhìn chúng tôi. Tôi ngỡ ngàng, phải mất vài giây mới thốt ra tiếng “Xin lỗi, có phải chị là Thu-Thủy không?”. Chị ta gật đầu. Thế là chúng tôi ôm nhau, giữa phố đông người, mặc kệ hàng trăm con mắt nhìn chúng tôi một cách lạ lùng. Tôi nhìn qua người chồng, tôi biết chắc là anh Việt, nhưng tôi do dự không dám hỏi, vì tế nhị, sợ nếu lầm thì khó xữ. Thu-Thủy giới thiệu “Bộ Kim-Thu không nhận ra anh Việt sao?”. Thế là tôi đã đoán đúng. Vợ chồng tôi mời anh chị cùng đi ăn trưa, ở nơi vắng vẻ, có nhiều thời gian tâm sự. Thu-Thủy, anh Việt và tôi ở cùng xóm. Tố Uyên, em gái anh Việt, Thu-Thủy và tôi học chung một lớp suốt thời tiểu học, và 2 năm Đệ Thất Đệ Lục tại trường nữ Đoàn Thị Điểm Cần Thơ. Tôi dời qua học trường Nông Lâm Súc ở lớp Đệ Ngũ, còn Thu-Thủy và Tố-Uyên tiếp tục học cho tới Tú Tài 2, rồi vào Đại Học. Anh Việt 1học trên chúng tôi hai lớp, cũng cùng trường tiểu học, nhưng lên trung học thì học ở trường nam Phan Thanh Giản Cần Thơ. Từ thời năm sáu tuổi, ba đứa gái chúng tôi thân lắm. Nhà Tố-Uyên có một vườn rất lớn đủ các loại cây ăn trái, đặc biệt có một cây Ô-Môi mọc sát bờ sông. Tố-Uyên thường mời chúng tôi đến nhà chơi hay học bài chung. Ba Má Tố Uyên coi chúng tôi như con cháu, mỗi lần đến chơi hai bác đều bắt anh Việt dẫn chúng tôi ra vườn hái trái cây ăn thỏa thích. Thời con nít thật ngây thơ và vui tươi.
Xem thêm

6 Đọc thêm

ON TAP TIENG VIET

ON TAP TIENG VIET

Từ loại í nghĩa chức năng Danh từ Động từ Tớnh từ Quan hệ từ í nghĩa Chỉ người vật, hiện tượng, khỏi niệm Chỉ hoạt động Chỉ trạng thỏi, tớnh chất Biểu thị ý nghĩaquan hệ Chức năng Làm th[r]

5 Đọc thêm

CHUYEN DE TICH HOP GIAOÔC MOI TRUONG - HUONG DAN SOAN BA

CHUYEN DE TICH HOP GIAOÔC MOI TRUONG - HUONG DAN SOAN BA

Củng cố, luyện tập TRANG 4 II- CẤU TRÚC HOẠT ĐỘNG II- CẤU TRÚC HOẠT ĐỘNG * * TỜN HOẠT ĐỘNG * MỤC TIỜU HOẠT ĐỘNG * CỎCH TIẾN HÀNH TRANG 5 III- GỢI Í CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC III- GỢI Í CÁC H[r]

8 Đọc thêm

Tài liệu Khách hàng cũ và những triển vọng kinh doanh mới ppt

TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG CŨ VÀ NHỮNG TRIỂN VỌNG KINH DOANH MỚI PPT

Một số gợi ý sau có thể sẽ giúp bạn tự tin và hành động có kế hoạch hơn: _L_ _ẬP DANH SÁCH NHỮNG KHÁCH H_ _ÀNG C_ _Ũ._ Có nhiều nguồn tư liệu để bạn tìm lại những khách hàng cũ của mình,[r]

5 Đọc thêm