GHÉP ẢNH TRONG PHOTOSHOP PART 3 DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "GHÉP ẢNH TRONG PHOTOSHOP PART 3 DOC":

Mẫu Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

MẪU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đ n v báo cáo:……………….... ơ ị M u s B 01 – DN ẫ ố Đ a ch :…………………………. ị ỉ (Ban hành theo QĐ s 152006QĐ ố BTC Ngày 20032006 c a B tr ng ủ ộ ưở BTC) B NG CÂN Đ I K TOÁN Ả Ố Ế T i ngày ... tháng ... năm ...(1) ạ Đ n v tính:............. ơ ị TÀI S N Ả Mã số Thuy t ế minh Số cu i ố năm (3) Số đ u ầ năm (3) 1 2 3 4 5 a Tài s n ng n h n (100=110+120+130+140+150) ả ắ ạ 100 I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n ề ả ươ ươ ề 110 1.Ti n ề 111 V.01 2. Các kho n t ng đ ng ti n ả ươ ươ ề 112 II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n ả ầ ư ắ ạ 120 V.02 1. Đ u t ng n h n ầ ư ắ ạ 121 2. D phòng gi m giá đ u t ng n h n () (2) ự ả ầ ư ắ ạ 129 (…) (…) III. Các kho n ph i thu ng n h n ả ả ắ ạ 130 1. Ph i thu khách hàng ả 131 2. Tr tr c cho ng i bán ả ướ ườ 132 3. Ph i thu n i b ng n h n ả ộ ộ ắ ạ 133 4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng ả ế ộ ế ạ ợ ồ ự 134 5. Các kho n ph i thu khác ả ả 135 V.03 6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi () ự ả ắ ạ 139 (…) (…) IV. Hàng t n kho ồ 140 1. Hàng t n kho ồ 141 V.04 2. D phòng gi m giá hàng t n kho () ự ả ồ 149 (…) (…) V. Tài s n ng n h n khác ả ắ ạ 150 1. Chi phí tr tr c ng n h n ả ướ ắ ạ 151 2. Thu GTGT đ c kh u tr ế ượ ấ ừ 152 3. Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n c ế ả ả ướ 154 V.05 1 2 3 4 5 5. Tài s n ng n h n khác ả ắ ạ 158 B TÀI S N DÀI H N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) Ả Ạ 200 I Các kho n ph i thu dài h n ả ả ạ 210 1. Ph i thu dài h n c a ả ạ ủ khách hàng 211 2. V n kinh doanh đ n v tr c thu c ố ở ơ ị ự ộ 212 3. Ph i thu dài h n n i b ả ạ ộ ộ 213 V.06 4. Ph i thu dài h n khác ả ạ 218 V.07 5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi () ự ả ạ 219 (...) (...) II. Tài s n c đ nh ả ố ị 220 1. Tài s n c đ nh h u hình ả ố ị ữ 221 V.08 Nguyên giá 222 Giá tr hao mòn lu k () ị ỹ ế 223 (…) (…) 2. Tài s n c đ nh thuê tài chính ả ố ị 224 V.09 Nguyên giá 225 Giá tr hao mòn lu k () ị ỹ ế 226 (…) (…) 3. Tài s n c đ nh vô hình ả ố ị 227 V.10 Nguyên giá 228 Giá tr hao mòn lu k () ị ỹ ế 229 (…) (…) 4. Chi phí xây d ng c b n d dang ự ơ ả ở 230 V.11 III. B t đ ng s n đ u t ấ ộ ả ầ ư 240 V.12 Nguyên giá 241 Giá tr hao mòn lu k () ị ỹ ế 242 (…) (…) IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n ả ầ ư ạ 250 1. Đ u t vào công ty con ầ ư 251 2. Đ u t vào công ty liên k t, liên doanh ầ ư ế 252 3. Đ u t dài h n khác ầ ư ạ 258 V.13 4. D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n () ự ả ầ ư ạ 259 (…) (…) V. Tài s n dài h n khác ả ạ 260 1. Chi phí tr tr c dài h n ả ướ ạ 261 V.14 2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i ả ế ậ ạ 262 V.21 3. Tài s n dài h n khác ả ạ 268 T ng c ng tài s n (270 = 100 + 200) ổ ộ ả 270 NGU N V N Ồ Ố a N ph i tr (300 = 310 + 330) ợ ả ả 300 I. N ng n h n ợ ắ ạ 310 1. Vay và n ng n h n ợ ắ ạ 311 V.15 2. Ph i tr ng i bán ả ả ườ 312 3. Ng i mua tr ti n tr c ườ ả ề ướ 313 4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n c ế ả ả ộ ướ 314 V.16 5. Ph i tr ng i lao đ ng ả ả ườ ộ 315 6. Chi phí ph i tr ả ả 316 V.17 7. Ph i tr n i b ả ả ộ ộ 317 8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng ả ả ế ộ ế ạ ợ ồ ự 318 9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác ả ả ả ả ộ ắ ạ 319 V.18 10. D phòng ph i tr ng n h n ự ả ả ắ ạ 320 II. N dài h n ợ ạ 330 1. Ph i tr dài h n ng i bán ả ả ạ ườ 331 2. Ph i tr dài h n n i b ả ả ạ ộ ộ 332 V.19 3. Ph i tr dài h n khác ả ả ạ 333 4. Vay và n dài h n ợ ạ 334 V.20 1 2 3 4 5 5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr ế ậ ạ ả ả 335 V.21 6. D phòng tr c p m t vi c làm ự ợ ấ ấ ệ 336 7.D phòng ph i tr dài h n ự ả ả ạ 337 B V N CH S H U (400 = 410 + 430) Ố Ủ Ở Ữ 400 I. V n ch s h u ố ủ ở ữ 410 V.22 1. V n đ u t c a ch s h u ố ầ ư ủ ủ ở ữ 411 2. Th ng d v n c ph n ặ ư ố ổ ầ 412 3. V n khác c a ch s h u ố ủ ủ ở ữ 413 4. C phi u qu () ổ ế ỹ 414 (...) (...) 5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n ệ ạ ả 415 6. Chênh l ch t giá h i đoái ệ ỷ ố 416 7. Qu đ u t phát tri n ỹ ầ ư ể 417 8. Qu d phòng tài chính ỹ ự 418 9. Qu khác thu c v n ch s h u ỹ ộ ố ủ ở ữ 419 10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i ợ ậ ế ư ố 420 11. Ngu n v n đ u t XDCB ồ ố ầ ư 421 II. Ngu n kinh phí và qu khác ồ ỹ 430 1. Qu khen th ng, phúc l i ỹ ưở ợ 431 2. Ngu n kinh phí ồ 432 V.23 3. Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ ồ 433 T ng c ng ngu n v n (440 = 300 + 400) ổ ộ ồ ố 440 CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN Đ I K TOÁN Ỉ Ả Ố Ế CH TIÊU Ỉ Thuy t ế minh S cu i ố ố năm (3) S đ u ố ầ năm (3) 1. Tài s n thuê ngoài ả 24 2. V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công ậ ư ậ ữ ộ ậ 3. Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c ậ ộ ậ ử ượ 4. N khó đòi đã x lý ợ ử 5. Ngo i t các lo i ạ ệ ạ 6. D toán chi s nghi p, d án ự ự ệ ự L p, ngày ... tháng ... ậ năm ... Ng i l p bi u ườ ể K toán tr ng ế ưở Giám đ c ố (Ký, h tên) ọ (Ký, h tên) ọ (Ký, h tên, đóng d u) ọ ấ Ghi chú: (1) Nh ng ch tiêu không có s li u có th không ph i trình bày nh ng không đ c ữ ỉ ố ệ ể ả ư ượ đánh l i s th t ch tiêu và “Mã s “. ạ ố ứ ự ỉ ố (2) S li u trong các ch tiêu có d u () đ c ghi b ng s âm d i hình th c ghi ố ệ ỉ ấ ượ ằ ố ướ ứ trong ngo c đ n (...). ặ ơ (3) Đ i v i doanh nghi p có kỳ k toán năm là năm d ng l ch (X) thì “S cu i ố ớ ệ ế ươ ị ố ố năm“ có th ghi là “31.12.X“; “S đ u năm“ có th ghi là “01.01.X“. ể ố ầ ể 2. Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh ế ả ạ ộ Đ n v báo cáo: ................. ơ ị M u s B 02 – DN ẫ ố Đ a ch :…………............... ị ỉ (Ban hành theo QĐ s 152006QĐBTC ố Ngày 20032006 c a B tr ng BTC) ủ ộ ưở BÁO CÁO K T QU HO T Đ NG KINH DOANH Ế Ả Ạ Ộ Năm……… Đ n v tính:............ ơ ị CH TIÊU Ỉ Mã số Thuy t ế minh Năm nay Năm tr c ướ 1 2 3 4 5 1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ấ ị ụ 01 VI.25 2. Các kho n gi m tr doanh thu ả ả ừ 02 3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p ầ ề ấ d ch v (10 = 01 02) ị ụ 10 4. Giá v n hàng bán ố 11 VI.27 5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch ợ ộ ề ấ ị v (20 = 10 11) ụ 20 6. Doanh thu ho t đ ng tài chính ạ ộ 21 VI.26 7. Chi phí tài chính 22 VI.28 Trong đó:Chi phí lãi vay 23 8. Chi phí bán hàng 24 9. Chi phí qu n lý doanh nghi p ả ệ 25 10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh ợ ầ ừ ạ ộ {30 = 20 + (21 22) (24 + 25)} 30 11. Thu nh p khác ậ 31 12. Chi phí khác 32 13. L i nhu n khác (40 = 31 32) ợ 40 14. T ng l i nhu n k toán tr c thu ổ ợ ế ướ ế (50 = 30 + 40) 50 15. Chi phí thu TNDN hi n hành ế ệ 16. Chi phí thu TNDN hoãn l i ế ạ 51 52 VI.30 VI.30 17. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p ợ ế ệ (60 = 50 – 51 52) 60 18. Lãi c b n trên c phi u () ơ ả ổ ế 70 L p, ngày ... tháng ... năm ... ậ Ng i l p bi u ườ ể K toán tr ng ế ưở Giám đ c ố (Ký, h tên) ọ (Ký, h tên) ọ (Ký, h tên, đóng d u) ọ ấ Ghi chú:() Ch tiêu này ch áp d ng đ i v i công ty c ph n. ỉ ỉ ụ ố ớ ổ ầ
Xem thêm

5 Đọc thêm

TÀI LIỆU CÔNG NGHỆ ÉP, DẬP

TÀI LIỆU CÔNG NGHỆ ÉP, DẬP

ÉP, DẬP I. Ép 1. Định nghĩa và phân loại gia công ép 1.1 Đnh nghĩa gia công ép 1.2 Phân loại gia công ép 1.3 Phân loại vật liệu dùng cho gia công ép 2. Đặc điểmm của gia công ép 2.1 Ưu điểm cảu gia công ép 2.2 Điểm vấn đề của gia công ép 3. Mô tả về gia công ép 3.1 Gia công cắt 3.2 Gia công uốn 3.3 Gia công ép định hình 3.4 Các loại gia công khác II. Dập 1. Phân loại dập nguội 1.1 Dập nguội ngược 1.2 Dập nguội xuôi 1.3 Gia công phức hợp 1.4 Dập khuôn 2. Đặc trưng dập nguội 2.1 Sự tổn thất vật liệu trong dập nguội 2.2 Tốc độ sản xuất 2.3 Độ chính xác gia công 2.4 Tính chât cơ học của sản phẩm 3. Vật liệu dập 3.1 Kim loại đen 3.2 Hợp kim nhôm 4. Xử lý bôi trơn 4.1 Cơ câu bôi trơn
Xem thêm

30 Đọc thêm

Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội pot

QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI POT

Nâng các vấn đề xã hội lên tầm chính sách xã hội, đặt rõ tầm quan trọng của chính sách xã hội đối với chính sách kinh tế và các chính sách ở các lĩnh vực khác. ĐH VI(12/1986)QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VĐXH2. Thời kỳ đổi mớia. Quá trình đổi mới nhận thức3/7/14 19M c tiêu chính sách Đ i h i th ng ụ ạ ộ ốnh t v i m c tiêu phát tri n kinh t ấ ớ ụ ể ế ch đ u nh m phát huy s c m nh ở ỗ ề ằ ứ ạnhân t c a con ng i, trong đó phát ố ủ ườtri n kinh t là ti n đ , c s , đ ng ể ế ề ề ơ ở ồth i th c hi n các chính sách XH là ờ ự ệđ ng l c PTKT.ộ ựQUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VĐXH2. Thời kỳ đổi mớia. Quá trình đổi mới nhận thức3/7/14 20Đại Hội VIIM c tiêu: gi i phóng con ng i, phát ụ ườtri n con ng i, đ m b o con ng i có ể ườ ườcu c s ng m no, t do, h nh phúc, có ộ ố ấ ự ạđi u ki n phát tri n toàn di n cá nhânề ệ ể ệPhát
Xem thêm

37 Đọc thêm

GÃY XƯƠNG CẲNG CHÂN pdf

GÃY XƯƠNG CẲNG CHÂN PDF

Lưu ý: - Nẹp bột có thể gây chèn ép vì thể không sử dụng. Kéo liên tục vừa bất động được xương vừa giảm được phù nề nên được sử dụng nhiều hơn. - Phải theo dõi 15 -30 phút nếu triệu chứng CEK không giảm mà càng tăng lên thì phải giải phóng khoang kết hợp bất động ổ gãy. Bất động ổ gãy có thể dùng: - Khung cố định ngoài: - Đinh nội tủy. Theo dõi 15 ngày nếu bệnh nhân không có di chứng gì của CEK thì đóng ổ mổ và ghép da. Một số lưu ý khác: - Gãy ở vị trí càng cao  CEK càng nặng. o Vì 1/3 trên , 1/3 giữa nhiều cơ. o Các mạch máu dễ bị viêm tắc. o Thường là xương xốp nên dễ chảy máu. - Gãy xương mác dễ gây tổn thương thần kinh mác. +Thần kinh mác: Mác nông: cơ mác. Mác sâu: cơ duỗi các ngón chân. Cách chia xương: - Nhìn vào giữa( khu vực tủy xương): 1/3 giữa là đoạn hẹp nhất, đều nhất. - Sau khi đã xác định 1/3 giữa rồi thì trên và dưới sẽ là 1/3 trên, 1/3 dưới. Ý nghĩa của việc chia xương: - 1/3 trên và 1/3 giữa : có thể nẹp bằng Kuntscher( đinh nội tủy). - Còn 1/3 dưới thì không. Xử trí xương mác: - Vì xương mác chỉ có giá trị trong nhảy và xoay chân nên xương mác gãy thì không cần can thiệp.
Xem thêm

7 Đọc thêm

HỒ SƠ THỊ TRƢỜNG Ả RẬP XÊ ÚT

HỒ SƠ THỊ TRƢỜNG Ả RẬP XÊ ÚT

Đạo Hồi cấm ăn thịt lợn và uống rượu, và luật này được tuân thủ nghiêm túc trên toàn bộ lãnh thổ Ả Rập Saudi. Món bánh mì Ả Rập, hay khobz, thường được ăn trong hầu hết các bữa. Các sản phẩm khác gồm thịt cừu nấu chín, gà nướng, felafel (hạt đậu xanh nấu nhừ), shwarma (thịt cừu xiên nướng), và fuul (một miếng đậu fava, tỏi và chanh). Những quán cà phê truyền thống có ở khắp nơi, nhưng hiện bị những quán cà phê kiểu kiêm cả đồ ăn lấn lướt. Trà Ả Rập cũng là một đồ uống quen thuộc của họ, nó được dùng trong cả những dịp lễ nghi và thông thường như khi gặp gỡ giữa bạn bè, gia đình và thậm chí cả người lạ. Trà màu đen (không đường) và có hương vị thảo mộc ở nhiều mức độ khác nhau. 5. Du lịch Ả Rập Saudi được chia thành 13 tỉnh (manatiq, số ít - mintaqah). 1. Al Bahah 2. Al Hudud ash Shamaliyah 3. Al Jawf 4. Al Madinah 5. Al Gassim 6. Ar Riyad 7. Ash Sharqiyah 8. 'Asir 9. Ha'il 10. Jizan 11. Makkah 12. Najran 13. Tabuk Các thành phố lớn * Riyadh (Thủ đô chính trị của Ả Rập Saudi) * Jeddah (Thủ đô thương mại của Ả Rập Saudi) * Dammam (Thủ đô dầu khí của Ả Rập Saudi) * Medina (Thành phố linh thiêng thứ hai của Đạo Hồi) * Mecca (Thành phố linh thiêng nhất của Đạo Hồi)
Xem thêm

13 Đọc thêm

Lịch sử văn minh Ả RậpWill Durant

LỊCH SỬ VĂN MINH Ả RẬPWILL DURANT

Cuốn Lịch sử văn minh Ả Rập, cũng như các cuốn Lịch sử văn minh Ấn Độ, Lịch sử văn minh Trung Hoa…, cụ Nguyễn Hiến Lê cũng dịch từ bản Pháp dịch của nhà Rencontre ở Lausanne, Thuỵ Sĩ. Nguyên tác tiếng Anh là Cuốn II: Islamic Civilization: 5691258 (Văn minh Hồi giáo: 5691258) trong Tập IV: Age of Faith1 (Thời Trung Cổ) trong bộ The Story of Civilization (Lịch sử văn minh) của Will Durant. Năm 569 là năm nhà tiên tri Mohomet, người khai sáng đạo Hồi, chào đời; năm 1258 là năm quân Mông Cổ cướp phá kinh đô Bagdad, chấm dứt triều đại Abbaside. Mahomet và các người nối nghiệp chinh phục trọn bán đảo Ả Rập, sau đó “chiếm được một nửa những nước ở châu Á thuộc về đế quốc Byzantin2, trọn Ba Tư và Ai Cập, một phần lớn Bắc Phi”, chiếm phần lớn bán đảo Iberan3, đảo Sicile, dựng nên một đế quyết rộng mênh mông, đến năm 750, trải dài từ Đại Tây Dương tới sông Indus gồm các miền Tây Á, Trung Á, Bắc Phi, một phần Tây Nam châu Âu. Sau năm 750 chính quyền trung ương suy yếu, nhiều lãnh tụ là người Ba Tư, người Thổ Nhĩ Kỳ, người Berbère…, mỗi nhà hùng cứ một phương, đế quốc Hồi giáo bị chia cắt thành nhiều mảnh. Năm 1258, vị calife (vừa là vua vừa là giáo chủ Hồi giáo) cuối cùng của dòng Abbaside bị quân Mông Cổ giết, nhưng triều đại Mameluk ở Ai Cập vẫn còn và chính quân Ai Cập đã đánh đuổi bọn xâm lăng Mông Cổ “cứu được Syrie cho Hồi giáo, có lẽ cả châu Âu cho Kitô giáo nữa”.
Xem thêm

3773 Đọc thêm

Tài liệu Bé gái cũng có thể bị u nang buồng trứng pot

TÀI LIỆU BÉ GÁI CŨNG CÓ THỂ BỊ U NANG BUỒNG TRỨNG POT

Bé gái cũng có thể bị u nang buồng trứng U nang buồng trứng không phải chỉ xuất hiện ở phụ nữ trưởng thành mà còn gặp ở trẻ em. Nếu như ở người lớn, 80% trường hợp u buồng trứng là ung thư (bướu ác biểu mô) thì ở trẻ em, tỷ lệ này chiếm 30%. Vì sao trẻ em cũng bị u buồng trứng? Cho đến nay, nguyên nhân gây u buồng trứng (UBT) ở trẻ vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy, UBT ở trẻ em thường có nguồn gốc từ tế bào mầm (G.C.T. – gonadal germ cell tumors), 75% là lành tính. Bệnh có thể gặp ở bất kỳ độ tuổi nào. Ở giai đoạn đầu, trẻ không có triệu chứng đặc biệt, chỉ hay đau bụng lâm râm dưới vùng rốn, sờ vào sẽ dễ dàng phát hiện u do trẻ có thành bụng mỏng. Hầu hết bệnh nhi nữ được phát hiện khi nhập viện do đau bụng đột ngột, kèm theo nôn ói và có khối u ở hạ vị. Cũng có trường hợp bệnh được tình cờ phát hiện khi siêu âm bụng. Một số trường hợp trẻ có thể có chu kỳ kinh nguyệt không đều, dậy thì sớm, nam hóa, trẻ có thể đau vùng bụng dưới âm ỉ hoặc từng cơn. Đặc biệt, một số trường hợp u nang quá to gây chèn ép các cơ quan xung quanh ổ bụng thì có thể xuất hiện một số triệu chứng tưởng chừng như không liên quan đến bệnh như tiểu rắt, tiểu khó (nếu chèn ép bọng đái), tiêu bón (chèn ép trực tràng), phù hai chi dưới (chèn ép hệ tĩnh mạch)… Nếu không được can thiệp đúng, UBT có thể xảy ra các biến chứng như: xoắn u nang, nhất là đối với các u nang lớn có cuống; vỡ u nang, do u quá lớn kèm xuất huyết bên trong u; chèn ép các tạng xung quanh, khi u phát triển quá lớn và phát hiện quá muộn. Do mức độ nguy hiểm như thế, nếu thấy trẻ có các triệu chứng sau thì nên đưa trẻ đi khám ngay: đau bụng dữ dội liên tục hoặc đau co thắt vùng bụng dưới, kèm theo
Xem thêm

6 Đọc thêm

HOÀN THIỆN MÔ HÌNH ĐỒNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRONG VÙNG NUÔI NGAO TẠI XÃ GIAO XUÂN GIAO THỦY NAM ĐỊNH

HOÀN THIỆN MÔ HÌNH ĐỒNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRONG VÙNG NUÔI NGAO TẠI XÃ GIAO XUÂN GIAO THỦY NAM ĐỊNH

Luận văn tốt nghiệpquyền, các nhà quản lý nguồn lợi và các cán bộ được bầu đều bình đẳng cùng vớicộng đồng và các bên tham gia cùng xây dựng sự tin tưởng giữa người tham gia.Khi QLDVCĐ được cân nhắc là một bộ phận cần thiết của ĐQL, nó có thểđược gọi là ĐQL dựa vào cộng đồng (community-based comanagement). ĐQL dựavào cộng đồng gồm các đặc tính của cả QLDVCĐ và ĐQL: lấy con người làm trungtâm, định hướng cộng đồng, dựa vào nguồn lợi và sự phối hợp. Vì vậy, ĐQL dựavào cộng đồng coi cộng đồng là trọng tâm, đồng thời nhận thấy rằng để thực hiệnđược việc đó cần phải có mối liên kết ngang (xuyên suốt cộng đồng) và dọc (với bênngoài các tổ chức và cơ quan cộng đồng như chính quyền). ĐQL dựa vào cộng đồngđược khởi xướng bởi Trung tâm Phát triển Nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC) vàthường phổ biến ở các nước đang phát triển do nhu cầu phát triển tổng thể kinh tế vàcộng đồng và quyền lực xã hội, và quản lý nguồn lợi.1.1.5. Thực trạng quan niệm ĐQL ở Việt NamTại Việt Nam, từ năm 1994 đến nay đã có nhiều thuật ngữ đã được đưa ra bởicác nhà khoa học, nhà quản lý như: ĐQL, Quản lý có sự tham gia của cộng đồng(Chương trình phát triển và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản), quản lý nghề cá dựa vào cộngđồng [21], quản lý ngồn lợi ven biển dựa vào cộng đồng, quản lý tài nguyên ven biểndựa vào cộng đồng, v.v…Như vậy, có quá nhiều định nghĩa, thuật ngữ xoay quanh vấn đề này và làmcho người đọc, nhà quản lý, ngư dân lúng túng trong quá trình triển khai ở ViệtNam. Tuy nhiên, ĐQL bản thân nó đã có yếu tố dựa vào cộng đồng và chính quyền,tuỳ vào mức độ “ĐQL” mà nó chia sẻ, phối hợp mà mô hình đó sẽ thể hiện là ĐQLdựa vào cộng đồng hay ĐQL. Chính quyền đóng vai trò thứ yếu trong QLDVCĐ,trong khi đó chính quyền đóng vai trò tích cực và quan trọng trong ĐQL (Hình 1,Hình 3).Trong thực tế, khi nghiên cứu về mô hình ĐQL, QLDVCĐ ở Nhật Bản (2002),Malaysia (2007), gần đây nhất vào năm 2006 ở Lào và Thái Lan cũng cho thấy chưa
Xem thêm

98 Đọc thêm

Tìm hiểu về cụm li hợp Bài tập lớn kết cấu ô tô

TÌM HIỂU VỀ CỤM LI HỢP BÀI TẬP LỚN KẾT CẤU Ô TÔ

Li hợp một đĩa ma sát khô được sử dụng phổ biến trên ô tô, cấu tạo các bộ phận của li hợp một đĩa có lò xo ép được trình bày như hình bên. Toàn bộ li hợp nằm giữa động cơ, hộp số và được bảo vệ trong các te (1). Cấu tạo chung của li hợp được chia thành các phần cơ bản: chủ động, bị động và dẫn động điều khiển.Phần chủ động gồm vỏ li hợp (2) được liên kết với bánh đà động cơ (7) bằng bu lông, đĩa ép (3) cùng các chi tiết gắn trên vỏ li hợp (lò xo ép, đòn mở (11)). Đĩa ép (3) nối với vỏ (2) bằng các thanh (16), đảm bảo truyền được mômen xoắn từ vỏ lên đĩa ép, và có khả năng đàn hồi. Lực ép từ lò xo dạng đĩa (11) truyền tới đĩa ép có tác dụng kẹp chặt đĩa bị động (4) với bánh đà (7).
Xem thêm

27 Đọc thêm

KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

phương pháp được sử dụng trong hoạt động xây dựng và ban hành văn bảnCHÍNH PHỦ SỐ: 75/2001/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUỐC HIỆU VÀ TIÊU NGỮQuốc hiệu được trình bày ở nửa bên phải trang giấy, gồm hai dòng, dòng trên viết bằng chữ in hoa (cỡ 13, kiểu đậm); dòng dưới bằng chữ thường (cỡ 13, kiểu đậm), có gạch cách nối giữa 3 từ; phía dưới có gạch ngang. TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN•Phần này được trình bày ở góc trái văn bản, ngang hàng với Quốc hiệu. •Trong văn bản quy phạm pháp luật phần này chỉ ghi tên cơ quan ban hành văn bản mà không ghi tên cơ quan cấp trên. •Điều đó thể hiện sự độc lập của cơ quan khi ban hành văn bản.
Xem thêm

35 Đọc thêm

MẸO SỬ DỤNG TỎI ĐỂ BỚT LẠNH TRONG MÙA ĐÔNG

MẸO SỬ DỤNG TỎI ĐỂ BỚT LẠNH TRONG MÙA ĐÔNG

Trà tỏiNhấm nháp một tách trà tỏi mỗi ngày để ngăn ngừa cảm lạnh và bệnh tật. Có thểthêm mật ong, chanh và gừng vào để tăng cường hương vị. Loại trà này giúp tăngcường hệ thống miễn dịch cho cơ thể.VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíNước ép tỏi, cà chuaCho 2-3 tép tỏi vào cốc nước ép cà chua, thêm một chút muối để dễ uống sẽ giúpbạn thoát khỏi cơn cảm lạnh nhanh chóng. Uống chúng cho đến khi bạn cảm thấytình hình tốt hơn.Súp tỏiSúp tỏi nên được ăn thường xuyên để phòng chống cảm lạnh và các triệu chứngcủa nó. Cho thêm dầu oliu vào súp tỏi. Ăn súp 2-3 lần một ngày để giảm cảm lạnh,cung cấp năng lượng cho cơ thể nhanh chóng.VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Xem thêm

3 Đọc thêm

ẢNH HƯƠNG CỦA THUỐC BVTV.....

ẢNH HƯƠNG CỦA THUỐC BVTV.....

TRANG 1 TRANG 2 BÀI 19: ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC HOÁ HỌC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT TRANG 3 BÀI 19: Ả NH HƯỞNG CỦA THUỐC HOÁ HỌC BVTV ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG I.. Ả NH H[r]

27 Đọc thêm

Tài liệu Kinh tế Việt Nam - Những mốc cơ bản của quá trình đổi mới kinh tế doc

TÀI LIỆU KINH TẾ VIỆT NAM - NHỮNG MỐC CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ DOC

Nhớ lại5 yếutố cầnthiếtchothịtrường hoạt động hiệuquả1. Ổn định kinh tế vĩ mô2. Hàng hóa phảicósẳntrênthị trường3. Giá cả phảiphảnánhđúng sự khan hiếmhay đúng giá4. Bảo đảmcạnh tranh5. Tuân thủ các nguyên tắcthị trườngLiên hệ 5 yếutố này cho cả quá trình cải cách kinhtế ViệtNam?Kinh tế Trung Quốc–Bàihọc Duy trì tăng trưởng cao qua nhiềuthậpniên:Duy trì tăng trưởng và phát triển thông qua các nguồnlựctiếptheo. Mộtkhicáclựclượng này có dấuhiệubảohòathìmộtnguồnlựckhác lại đượckhámphárađể thay thế nhưđộng cơ tăng trưởngmới.  Thách thứcmới trong thế kỷ 21:(1) thách thức bên trong: vấn đề tham nhũng; (2) thách thức bên ngoài: cách mạng thông tin; (3) cải cách vai trò điềuhànhvàquảnlýnhànướcvànhững vấn đềchính trị. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Bài giảng 12Châu Văn Thành 15Kinh tế Trung Quốc–Áp lực hòa nhập1. Cần hệ thống luật nhanh chóng được hoàn thiện songhành vớithương mại và dòng vốnquốctế.2. Cần chính sách giảiquyết các mất cân bằng mới(chênh lệch đông-tây, duyên hải-lục địa, thành thị-nôngthôn ).
Xem thêm

16 Đọc thêm

Giáo trình kinh tế Việt Nam potx

GIÁO TRÌNH KINH TẾ VIỆT NAM POTX

Châu Văn Thành 14Nhớ lại5 yếutố cầnthiếtchothịtrường hoạt động hiệuquả1. Ổn định kinh tế vĩ mô2. Hàng hóa phảicósẳntrênthị trường3. Giá cả phảiphảnánhđúng sự khan hiếmhay đúng giá4. Bảo đảmcạnh tranh5. Tuân thủ các nguyên tắcthị trườngLiên hệ 5 yếutố này cho cả quá trình cải cách kinhtế ViệtNam?Kinh tế Trung Quốc–Bàihọc Duy trì tăng trưởng cao qua nhiềuthậpniên:Duy trì tăng trưởng và phát triển thông qua các nguồnlựctiếptheo. Mộtkhicáclựclượng này có dấuhiệubảohòathìmộtnguồnlựckhác lại đượckhámphárađể thay thế nhưđộng cơ tăng trưởngmới.  Thách thứcmới trong thế kỷ 21:(1) thách thức bên trong: vấn đề tham nhũng; (2) thách thức bên ngoài: cách mạng thông tin; (3) cải cách vai trò điềuhànhvàquảnlýnhànướcvànhững vấn đềchính trị. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Bài giảng 12Châu Văn Thành 15Kinh tế Trung Quốc–Áp lực hòa nhập1. Cần hệ thống luật nhanh chóng được hoàn thiện songhành vớithương mại và dòng vốnquốctế.2. Cần chính sách giảiquyết các mất cân bằng mới(chênh lệch đông-tây, duyên hải-lục địa, thành thị-nông
Xem thêm

17 Đọc thêm

Kinh tế Việt Nam-những mốc cơ bản của quá trình đổi mới kinh tế ppt

KINH TẾ VIỆT NAM-NHỮNG MỐC CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ PPT

Nhớ lại5 yếutố cầnthiếtchothịtrường hoạt động hiệuquả1. Ổn định kinh tế vĩ mô2. Hàng hóa phảicósẳntrênthị trường3. Giá cả phảiphảnánhđúng sự khan hiếmhay đúng giá4. Bảo đảmcạnh tranh5. Tuân thủ các nguyên tắcthị trườngLiên hệ 5 yếutố này cho cả quá trình cải cách kinhtế ViệtNam?Kinh tế Trung Quốc–Bàihọc Duy trì tăng trưởng cao qua nhiềuthậpniên:Duy trì tăng trưởng và phát triển thông qua các nguồnlựctiếptheo. Mộtkhicáclựclượng này có dấuhiệubảohòathìmộtnguồnlựckhác lại đượckhámphárađể thay thế nhưđộng cơ tăng trưởngmới.  Thách thứcmới trong thế kỷ 21:(1) thách thức bên trong: vấn đề tham nhũng; (2) thách thức bên ngoài: cách mạng thông tin; (3) cải cách vai trò điềuhànhvàquảnlýnhànướcvànhững vấn đềchính trị. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Bài giảng 12Châu Văn Thành 15Kinh tế Trung Quốc–Áp lực hòa nhập1. Cần hệ thống luật nhanh chóng được hoàn thiện songhành vớithương mại và dòng vốnquốctế.2. Cần chính sách giảiquyết các mất cân bằng mới(chênh lệch đông-tây, duyên hải-lục địa, thành thị-nôngthôn ).
Xem thêm

16 Đọc thêm

vết thương ngực hở - ts lê ngọc thành

VẾT THƯƠNG NGỰC HỞ - TS LÊ NGỌC THÀNH

V T TH NG TIMẾ ƯƠ CH N ĐOÁN XÁC Đ NHẨ ỊCH N ĐOÁN XÁC Đ NHẨ Ị1.1.V t th ng vùng timế ươV t th ng vùng timế ươ2.2.H i ch ng chèn ép tim trên lâm sàngộ ứH i ch ng chèn ép tim trên lâm sàngộ ứ3.3.Xquang ng c ; d ch màng ph i, bóng tim to, ự ị ổXquang ng c ; d ch màng ph i, bóng tim to, ự ị ổm t hình các cung tim….ấm t hình các cung tim….ấ4.4.Siêu âm tim ; d ch màn tim, TMC d i và trên ị ướSiêu âm tim ; d ch màn tim, TMC d i và trên ị ướgan dãn,” tim b i trong n c”ơ ướgan dãn,” tim b i trong n c”ơ ướ V T TH NG NG C HẾ ƯƠ Ự ỞV T TH NG NG C HẾ ƯƠ Ự Ở
Xem thêm

23 Đọc thêm

Tài liệu Kiểm soát thông tin trong công ty: Không khó! ppt

TÀI LIỆU KIỂM SOÁT THÔNG TIN TRONG CÔNG TY: KHÔNG KHÓ! PPT

chia sẻ một cách tự do. 3. Bắt đầu những cuộc đối thoại với các cá nhân ở các bộ phận khác nhau về các vấn đề liên quan đến bạn và bộ phận của bạn. Chia sẻ thông tin với họ và cũng tìm hiểu thông tin từ phía họ. Giữ liên lạc với họ. Các vấn đề về thông tin sẽ luôn đồng hành cùng chúng ta nhưng khi các cá nhân bắt đầu kiểm soát vấn đề tốt hơn, vấn đề có thể sẽ được tìm ra. Bạn đang làm gì để bạn và công ty giải quyết được các vấn đề về thông tin? - Bài viết của John Baldoni đăng ở chuyên mục Lãnh đạo Thảo luận trên trang Harvard Business Online - • Harvard’S
Xem thêm

3 Đọc thêm

Điều trị sốt tại nhà docx

ĐIỀU TRỊ SỐT TẠI NHÀ DOCX

Điều trị sốt tại nhà Dấu hiệu của bệnh sốt là nhiệt độ cơ thể tăng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cơn sốt đó là: stress, nhiễm vi rút, cảm lạnh và sốt rét… Dưới đây là một số biện pháp rất quan trọng và hữu ích trong việc điều trị sốt: - Bất cứ khi nào bạn cần uống nước, hãy thêm một chút muối vào cốc nước và uống cho đến khi thân nhiệt trở lại bình thường. Ảnh: Sciencephoto.com - Trong trường hợp thân nhiệt cao, hãy lấy mảnh vải ngâm vào nước muối và đặt lên trán để nhiệt độ của não bộ không quá cao. - Uống nước ép hành được cho là cách điều trị sốt tốt nhất. - Hãy thêm một thìa bột nghệ vào cốc sữa và khuấy đều. Uống trước khi đi ngủ, nghệ rất hữu ích nhờ có các thành phần khử trùng, chống nấm và ngăn vi rút. Nghệ cũng là thứ tốt nhất giúp thanh lọc máu. - Pha nước ép bạc hà với mật ong, mỗi thứ lấy một lượng bằng nhau. Cứ sau hai tiếng lại uống một lần sẽ giúp giảm nguy cơ viêm phổi. - Trong trường hợp bị nôn quá nhiều, hãy dùng một thìa hỗn hợp gồm muối, dầu thìa là và nước ép chanh. Nó sẽ
Xem thêm

3 Đọc thêm

Ả Grê-ten Thông Minh docx

Ả GRÊ-TEN THÔNG MINH DOCX

chín tới, tí nữa ăn ngay thì ngon thật. Chủ nói: - Thôi để tao chạy đi gọi khách ngay. Chủ vừa quay lưng đi thì Grê-ten nhấc gà ra khỏi lửa và nghĩ:” Đứng gần lửa mãi vừa nóng vừakhát, biết bao giờ khách mới đến? Trong khi chờ, mình phải xuống hầm uống ngụm rượu vangđã. chạy xuống hầm, lấy đầy một vò rượu rồi nói: “Lạy chúa phù hộ cho con”, rồi uống một hơidài. “Rượu đã chạy là chảy mạnh, - nói – khó mà ngừng đựơc”, lại uống tiếp một cách thoảimái. lại chạy lên bếp, đặt gà lên lửa, phết bơ và vui vẻ quay cái xiên. Gà quay thơm điếc mũi. nghĩ bụng hãy còn thiếu cái gì đó phải nếm xem sao. nhúng ngón tay vào nước sốt, liếm vànói: - Ồ, những con gà mái này ngon tuyệt! Không ăn ngay thì thật là có tội, thật đáng xấu hổ. chạy ra cửa sổ nhìn xem ông chủ và khách đã về chưa. Nhưng chẳng thấy ai cả. lại quayvề với những con gà và nghĩ: “Một cánh bị cháy, tốt nhất là chặt đi”. chặt cái cánh và ăn ngonlành. Ăn xong một cánh, tự bảo: “Mình phải chặt nốt cái cánh kia đi nếu không ông chủ vềTrang 1/2 http://motsach.infoẢ Grê-ten Thông Minh Dân gianthấy có gì thiếu”. xơi cả cái cánh rồi ra cửa sổ xem chủ về chưa nhưng không thấy ai! Ai mà
Xem thêm

2 Đọc thêm

Lịch sử các cuộc xung đột giữa Israel và các quốc gia Ả-rập_3 pptx

LỊCH SỬ CÁC CUỘC XUNG ĐỘT GIỮA ISRAEL VÀ CÁC QUỐC GIA Ả-RẬP_3 PPTX

thất bại ê chề trên đã đẻ ra phong trào Hồi giáo quá khích ở Trung Đông. Chiến tranh cũng dẫn tới một cuộc tái thiết hoạt động du kích và sự xuất hiện của lực lượng kháng chiến Palestine thực sự khi thêm nhiều người trở thành dân tị nạn. Sau năm 1967, uy tín của Liên Xô suy giảm ở Trung Đông do nước này không can thiệp để cứu Ai Cập. Còn Mỹ và phương Tây giành thắng lợi lớn về tinh thần. Một loạt nước Ảrập (tiêu biểu là Jordan) quyết định ngả hẳn sang phe Washington. 3.Cuộc chiến Yom Kippur năm 1973 Chiều 6/10/1973, những tiếng cầu nguyện trong ngày lễ Sám hối (Yom Kippur) lặng lẽ và thiêng liêng nhất của năm đột ngột bị ngắt quãng bởi tiếng còi hú dồn dập. Trên đường, xe tải, xe buýt và xe jeep quân sự phóng như điên. Toàn thể Israel bàng hoàng trước tin quân Ai Cập và Syria đã vượt biên giới. Tình thế quả thực vô cùng nguy ngập. Liên quân Ảrập tấn công đúng vào ngày lễ trọng khi mà toàn dân Do Thái hầu như ngừng làm việc. Tất cả các viên chức đều nghỉ và đến giáo đường cầu nguyện. Đài phát thanh im tiếng. Hệ thống giao thông liên lạc giảm hoạt động đến mức tối thiểu. An ninh quốc phòng hết sức lơi lỏng. Chiến sự nổ ra ở biên giới, Bộ Quốc phòng Israel đột ngột sôi lên như đàn ong vỡ tổ. Tin từ mặt trận báo về tới tấp. Vào đúng 1h55 (giờ địa phương), Syria điều 1.400 xe tăng và hơn 1.000 khẩu pháo tấn công lên cao nguyên Golan. Trong khi đó ở đây, Israel chỉ để gần 180 xe tăng và 50 pháo. Chênh lệch lực lượng quá lớn (tỷ lệ 12:1, lợi thế nghiêng về Syria), cộng với sự bất ngờ khiến quân Do Thái phải lùi liên tục. Cùng lúc, ở phía nam Israel, quân Ai Cập vượt kênh Suez, dễ dàng vượt qua
Xem thêm

7 Đọc thêm

Cùng chủ đề