GIAO AN DIA LY 7 TRON BO NAM HOC2009-2010

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "GIAO AN DIA LY 7 TRON BO NAM HOC2009-2010":

CV CUA BGD VE KHAI GIANG NAM HOC 09-10

CV CUA BGD VE KHAI GIANG NAM HOC 09-10

giảng, các nhà trường phối hợp với Đoàn TNCSHCM, Đội TNTP HCM tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian với các hình thức linh hoạt, vui tươi, sinh động, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới. Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa cách mạng ở địa phương. Tổ chức trồng cây, xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn. Tổ chức giao lưu học tập, kết nghĩa giữa các khối lớp trong nhà trường, đặc biệt quan tâm tới học sinh mới tuyển đầu cấp học v.v... Các trường học tùy thuộc vào điều kiện của nhà trường tổ chức các hoạt động cụ thể, vui tươi, hấp dẫn có tác dụng thiết thực đối với giáo dục đạo đức học sinh.Đề nghị các Sở có văn bản chỉ đạo các trường học chuẩn bị thật tốt các điều kiện để khai giảng năm học mới, đồng thời gửi về Bộ GDĐT báo cáo công tác chuẩn bị cho năm học mới và kế hoạch tổ chức khai giảng trước ngày 30/8/2009. Nơi nhận:- Như trên;- Bộ trưởng (để b/c);- Các Thứ trưởng;- Các đơn vị cơ quan Bộ;- Lưu: VT, TH.KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG(Đã ký) Nguyễn Vinh Hiển
Xem thêm

3 Đọc thêm

CÔNG VĂN SỐ 7145-BGDĐT-VP V/V TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2009 - 2010

CÔNG VĂN SỐ 7145-BGDĐT-VP V/V TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2009 - 2010

Tổ chức xây dựng và ký kết kế hoạch phối hợp triển khai với Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn TNCS HCM của địa phương tổ chức "Tháng khuyến học" từ 02/9 đến 02/10 (Ngày khuyến học Việt Nam). Tổ chức tuyên dương các gia đình, các xã đạt danh hiệu gia đình khuyến học, xã khuyến học. Các địa phương hoàn thành cuộc vận động quyên góp quần áo, sách vở cho học sinh vùng khó khăn trước ngày 2/10. Các Sở ký kết hoạt động phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Sở Lao động, Thương binh, Xã hội, Đoàn TNCS HCM thực hiện được yêu cầu "3 đủ" đối với học sinh: "đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở". Các Sở GD ĐT xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng và mời lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước tới dự khai giảng tại các nhà trường. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác khai giảng năm học mới 2009-2010.Tổ chức tuyên truyền tới các cơ sở giáo dục thực hiện Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) theo quyết định số 4631/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/7/2009, đặc biệt có kế hoạch cụ thể phòng chống đại dịch trước và trong ngày tổ chức khai giảng năm học. Tổ chức tuyên truyền và phát động tháng An toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục (từ 1/9 đến 30/9/2009).2- Tổ chức lễ khai giảng năm học 2009-2010: Khai giảng năm học 2009-2010 được tổ chức với 2 phần: phần "Lễ" và phần "Hội", khái quát như sau:a) Phần "Lễ khai giảng ": Tổ chức khai giảng với nghi lễ trang trọng, với các nghi thức truyền thống hàng năm như: Tổ chức lễ đón học sinh mới đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10); chào cờ, hát Quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường; diễn văn khai giảng năm học mới của nhà trường; phát động "tháng Khuyến học", "tháng An toàn giao thông"; trình bày kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực"; đọc quyết tâm thư của học sinh, giáo viên; đánh trống khai trường v.v... Ngoài ra cần có thêm các hình thức ôn lại truyền thống lịch sử địa phương, truyền thống nhà trường, tổ chức lễ báo công của học sinh... b) Phần "Hội" trong ngày khai giảng: Từ năm học này, trong ngày khai
Xem thêm

3 Đọc thêm

CÔNG VĂN HD TỔ CHỨC KHAI GIẢNG

CÔNG VĂN HD TỔ CHỨC KHAI GIẢNG

Tổ chức xây dựng và ký kết kế hoạch phối hợp triển khai với Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn TNCS HCM của địa phương tổ chức "Tháng khuyến học" từ 02/9 đến 02/10 (Ngày khuyến học Việt Nam). Tổ chức tuyên dương các gia đình, các xã đạt danh hiệu gia đình khuyến học, xã khuyến học. Các địa phương hoàn thành cuộc vận động quyên góp quần áo, sách vở cho học sinh vùng khó khăn trước ngày 2/10. Các Sở ký kết hoạt động phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Sở Lao động, Thương binh, Xã hội, Đoàn TNCS HCM thực hiện được yêu cầu "3 đủ" đối với học sinh: "đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở". Các Sở GD ĐT xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng và mời lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước tới dự khai giảng tại các nhà trường. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác khai giảng năm học mới 2009-2010.Tổ chức tuyên truyền tới các cơ sở giáo dục thực hiện Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) theo quyết định số 4631/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/7/2009, đặc biệt có kế hoạch cụ thể phòng chống đại dịch trước và trong ngày tổ chức khai giảng năm học. Tổ chức tuyên truyền và phát động tháng An toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục (từ 1/9 đến 30/9/2009).2- Tổ chức lễ khai giảng năm học 2009-2010: Khai giảng năm học 2009-2010 được tổ chức với 2 phần: phần "Lễ" và phần "Hội", khái quát như sau:a) Phần "Lễ khai giảng ": Tổ chức khai giảng với nghi lễ trang trọng, với các nghi thức truyền thống hàng năm như: Tổ chức lễ đón học sinh mới đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10); chào cờ, hát Quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường; diễn văn khai giảng năm học mới của nhà trường; phát động "tháng Khuyến học", "tháng An toàn giao thông"; trình bày kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực"; đọc quyết tâm thư của học sinh, giáo viên; đánh trống khai trường v.v... Ngoài ra cần có thêm các hình thức ôn lại truyền thống lịch sử địa phương, truyền thống nhà trường, tổ chức lễ báo công của học sinh... b) Phần "Hội" trong ngày khai giảng: Từ năm học này, trong ngày khai
Xem thêm

3 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2009-2010

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2009-2010

Tổ chức xây dựng và ký kết kế hoạch phối hợp triển khai với Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn TNCS HCM của địa phương tổ chức "Tháng khuyến học" từ 02/9 đến 02/10 (Ngày khuyến học Việt Nam). Tổ chức tuyên dương các gia đình, các xã đạt danh hiệu gia đình khuyến học, xã khuyến học. Các địa phương hoàn thành cuộc vận động quyên góp quần áo, sách vở cho học sinh vùng khó khăn trước ngày 2/10. Các Sở ký kết hoạt động phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Sở Lao động, Thương binh, Xã hội, Đoàn TNCS HCM thực hiện được yêu cầu "3 đủ" đối với học sinh: "đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở". Các Sở GD ĐT xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng và mời lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước tới dự khai giảng tại các nhà trường. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác khai giảng năm học mới 2009-2010.Tổ chức tuyên truyền tới các cơ sở giáo dục thực hiện Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) theo quyết định số 4631/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/7/2009, đặc biệt có kế hoạch cụ thể phòng chống đại dịch trước và trong ngày tổ chức khai giảng năm học. Tổ chức tuyên truyền và phát động tháng An toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục (từ 1/9 đến 30/9/2009).2- Tổ chức lễ khai giảng năm học 2009-2010: Khai giảng năm học 2009-2010 được tổ chức với 2 phần: phần "Lễ" và phần "Hội", khái quát như sau:a) Phần "Lễ khai giảng ": Tổ chức khai giảng với nghi lễ trang trọng, với các nghi thức truyền thống hàng năm như: Tổ chức lễ đón học sinh mới đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10); chào cờ, hát Quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường; diễn văn khai giảng năm học mới của nhà trường; phát động "tháng Khuyến học", "tháng An toàn giao thông"; trình bày kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực"; đọc quyết tâm thư của học sinh, giáo viên; đánh trống khai trường v.v... Ngoài ra cần có thêm các hình thức ôn lại truyền thống lịch sử địa phương, truyền thống nhà trường, tổ chức lễ báo công của học sinh... b) Phần "Hội" trong ngày khai giảng: Từ năm học này, trong ngày khai
Xem thêm

3 Đọc thêm

kiem tra dia 8 hoc ki I chuan KTKN

KIEM TRA DIA 8 HOC KI I CHUAN KTKN

Trờng THCS Phú SơnHọ và tên: Lớp: .Bài kiểm tra học kì iNăm học 2009-2010Môn: Địa lý 7Thời gian:45 phútNgày .tháng 12 năm 2009Phê duyệt đề KT củaBGHĐiểm Nhận xét của thầy cô giáoI/ Phần trắc nghiệm khách quan:(2đ):Khoanh tròn vào các chữ cái đứng đầu mỗi đáp án em cho là đúng: Câu 1: Dạng địa hình chủ yếu ở Châu Phi là: a) Bồn địa,sơn nguyên c) Đồng bằng thấp rộngb) Núi cao hiểm trở d) Núi cao và đồng bằng rộng Câu 2: Phần lớn diện tích Châu Phi nằm ở:a) Giữa hai chí tuyến c) Giữa chí tuyến Nam và vòng cực Namb)Giữa chí tuyến Bắc và vòng cực Bắc d) Từ Xích đạo đến chí tuyến Bắc Câu 3: Khí hậu Ôn đới hải dơng có đặc điểm:a) Mùa hạ nóng khô,ma tập trung vào thu đôngc) Mùa hạ nóng,mùa đông rất lạnhb) Ma nhiều ,rải đều quanh năm,nhiệt độôn hoàd) Chênh lệch nhiệt độ giữa mùa hạ và mùa đông rất lớn,cực kì khô hạn Câu 4: Các hoạt động kinh tế cổ truyền ở đới lạnh là: a) Nuôi thú có lông quý,trồng trọtb) Chăn nuôi,Săn bắt cá và thú có lông quýc) Săn bắt cá,trồng trọt
Xem thêm

2 Đọc thêm

Thực trạng chất lượng tín dụng tại NH Vietinbank Bến Thủy- SV Nguyễn Thùy Dung - ĐH Vinh

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NH VIETINBANK BẾN THỦY- SV NGUYỄN THÙY DUNG - ĐH VINH

khỏch hng m cũn iu chuyn v NHTMCP Cụng Thng Vit Nam mt lng vn ln, gúp phn cho vay phỏt trin kinh t trờn a bn .t c tc tng trng ngun vn nh trờn l do lónh o NHTMCP Cụng Thng Bn Thy ngay t u nm ó ch o quyt lit, thc hin cỏc gii phỏp nh y mnh cụng tỏc tip th v chm súc khỏch hng, tớch cc tỡm kim ngun tin gi lói sut thp, ó bit kt hp cỏc yu t nh iu chnh cỏc mc lói sut linh hot thu hỳt khỏch hng, m bo mi quyn li cho cỏc cỏ nhõn v t chc gi tin ti NH, bỏm sỏt din bin ca th trng, a dng húa hỡnh thc v thi hn huy ng, y mnh vic cung cp cỏc sn phm, dch v tin ớch ca NH cho khỏch hng cng nh phong cỏch phc v chuyờn nghip, vn minh, tn tỡnh, chu ỏo. Mt khỏc, NH ó giao k hoch huy ng vn c th cho tng n v v cỏn b cụng nhõn viờn trong ton chi nhỏnh. Bng nhng bin phỏp tớch cc ú NH luụn hon thnh vt mc k hoch huy ng vn ó ra.1.3.2 Hot ng tớn dng : Do tỡnh hỡnh kinh t trong nc cú nhiu khú khn mụi trng u t khụng thun li nờn hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip gp khú khn ,hng húa vt t ca nhiu doanh nghip b ng, khụng tiờu th c ,nhiu doanh nghip SVTH: Nguyễn Thị Thùy Dung Lớp: 49B2 - TCNH14Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng Đại học Vinhkhụng dỏm m rng hot ng sn xut kinh doanh .Cỏc DN kinh doanh trong lnh vc giao thụng cú cụng n ln khụng thu hi c .Bờn cnh ú s cnh tranh gay gt gia cỏc t chc tớn dng lm cho hot ng m rng v nõng cao cht lng tớn dng ca nhiu ngõn hng b hn ch trong ú cú NHTMCP Cụng Thng Bn Thy .Trc nhng khú khn ny chi nhỏnh ó khụng ngng phn u hon thin cụng tỏc cho vay ,ỏp ng nhu cu vn ca mi thnh phn kinh t vi cht lng cao nht .Tng d n cho vay ca chi nhỏnh tng trng n nh qua cỏc nm ,d n trong hn mc c m rng, n quỏ hn gim dn ,vũng quay vn tớn dng tng nhanh lm tng hiu qu s dng vn . Bng 1.2 : C cu d n v u t cho vay 2009-2011
Xem thêm

41 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNVVN tại NHTMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Bến Thủy – Nghệ An

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BẾN THỦY – NGHỆ AN

Quyt nh s 285/Q-NH5 ca Thng c NHNN Vit Nam ) - Ngy 15/04/2008 : NH Cụng Thng Vit Nam thay i thng hiu ca mỡnh t Incombank sang thng hiu Vietinbank. - Ngy 31/07/2008 : NH Cụng Thng Vit Nam ún nhn chng ch ISO 9001-2000 . - Ngy 08/07/2009 : Ngõn hng Cụng Thng Vit Nam chuyn t ngõn hng nh nc sang ngõn hng thng mi c phn vi tờn gi NHTMCP Cụng Thng Vit Nam (theo giy phộp thnh lp v hot ng ca Thng c NHNN Vit Nam s 142/GP-NHNN ngy 03/07/2009). L NHTM ln gi vai trũ quan trng, tr ct ca ngnh ngõn hng Vit Nam, cú tng ti sn ln, chim th phn cao trong lnh vc ti chớnh, l ngõn hng cú tc tng trng bỡnh quõn hng nm trờn 20% , hot ng a nng cung cp cỏc sn phm v dch v theo chun mc quc t. H thng mng li ca Vietinbank phõn b khp 63 tnh ,thnh ph trong c nc gm : 157 S giao dch ,chi nhỏnh ,gn 1000 phũng giao dch ,02 vn phũng i din nc ngoi Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng Đại học Vinh SVTH: Nguyễn Thị Thùy Dung Lớp: 49B2 - TCNH 9.NHTMCP Cụng Thng cú 4 cụng ty hoch toỏn c lp l cụng ty cho thuờ ti chớnh ,cụng ty TNHH Chng khoỏn ,cụng ty qun lý N v Ti sn ,cụng ty TNHH bo him v 3 n v s nghip l trung tõm cụng ngh thụng tin ,trung tõm th v trng o to v phỏt trin ngun nhõn lc. NHTMCP Cụng Thng Vit Nam l sỏng lp viờn v i tỏc liờn doanh ca Ngõn hng INDOVINA v l cụng ty chuyn mch ti chớnh Vit Nam (Banknet). Hin nay, ngõn hng cú quan
Xem thêm

44 Đọc thêm

Quyết định số 1329/QĐ-CT pptx

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1329/QĐ-CT PPTX

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Kèm theo Quyết định số 1329/QĐ-CT ngày 19/6/2012) TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Lý do bãi bỏ 1 T-VPH- Đăng ký xe máy Giao thông Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 049394-TT chuyên dùng – Đối với xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu trong cùng một tỉnh. đường bộ 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ thay thế Thông tư 24/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ 2 T-VPH- 055392-TT Đăng ký xe máy
Xem thêm

2 Đọc thêm

MAU CV

MAU CV

• Có thể sử dụng phần mềm Metastock trong phân tích kỹ thuật và đầu tư chứng khoánTHÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA4/2010 Trưởng ban kỹ thuật hậu cần – Ban tổ chức Dạ hội khoa Tài chính Ngân hàng (Finance and Banking night) công việc chính là• Chuẩn bị cho sân khấu và các tiết mục văn nghệ tham gia dạ hội • Đón tiếp khách mời10/2010 Tình nguyện viên cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội công việc chính là đón và tiễn các đoàn khách quốc tế tại sân bay Nội Bài2008 – 2009Thành viên ban tổ chức chương trình tình nguyện Xuân yêu thương của khoa Tài chính Ngân hàng – Trường Đại học Ngoại Thương tại làng trẻ Hữu Nghị - Vân Canh – Hoài Đức – Hà Tây đạt được thành tích là• Quyên góp được 2.5 triệu tiền ủng hộ từ các lớp trong trường Đại học Ngoại Thương• Tổ chức thành công chương trình văn nghệ cho các em tại làng trẻKỸ NĂNG• Tìm kiếm, phân tích, tổng hợp tin tức về tài chính chứng khoán của Việt Nam và thế giới • Đọc hiểu và biên dịch các tài liệu báo chí từ tiếng Anh sang tiếng Việt• Sử dụng thành thạo các chương trình tin học văn phòng (Winword, Excel, Power point) và có khả năng đánh máy tốt với tốc độ khoảng hơn 50 từ/ phút• Khả năng lãnh đạo tốt, có thể thuyết trình trước đám đông về các lĩnh vực đặc biệt là về tài chính • Khả năng giao tiếp tốt với mọi người,thích nghi nhanh với hoàn cảnh mới• Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc được giao và có khả năng làm việc dưới áp
Xem thêm

2 Đọc thêm

Bai du phong

BAI DU PHONG

Kết hợp tốt công tác chủ nhiệm lớp trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, thông qua mối quan hệ giữa gia đình – nhà trường và xã hội.Khuyến khích tinh thần tự giác học tập , phát huy tính chủ động, sáng tạo, coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện của học sinh giỏi, không yêu cầu học sinh phải học thuộc lòng, nhớ máy móc nhiều sự kiện, số liệu, câu, bài văn mẫu, có hệ thống, câu hỏi, bài tập kiến thức, đánh giá theo chuẩn kiến thức và kỹ năng, để giáo viên tham khảo học sinhthực hành theo các nội dung đã học. Tổ chức tốt việc dự giờ, thăm lớp, thống nhất phương pháp giảng dạy, soạn giảng, chấm trả theo đúng quy định của ngành, nâng cao chất lượng giờ lên lớp… và tổ chức bàn giao học sinh theo đúng quy định. Ban giám hiệu nhà trường, tổ khối chuyên môn, tăng cường công tác kiểm tra toàn diện, thanh tra hoạt động sư phạm , thanh tra các hoạt động của nhà trường coi trọng mục đích “tư vấn – thúc đẩy”. Học sinh phải tự giác học tập, 100% có góc học tập, có đồ dùng học tập, tham gia đầy đủ các hoạt động của lớp và của trường. + Chất lượng phấn đấu đạt (có phụ lục kèm theo) PHÒNG GD KRÔNG PĂC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường TH Nguyễn Văn Bé Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố : ……/ BC Hoà Đông, ngày 09 tháng 09 năm 2010BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 20092010VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2010 - 2011III. CÔNG TÁC KHÁC : 3. Duy trì nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục tiểu học chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Cùng với các đơn vị nhà trường trong xã Hoà Đông rà soát đánh giá chất lượng Phổ cập giáo dục tiểu học chống mù chữ, hoàn thành hồ sơ sổ sách để gửi về phòng giáo dục và đào tạo ( tháng 10/2010) xem xét đề nghị hoàn thành phổ cập tiểu học đúng độ tuổi.
Xem thêm

6 Đọc thêm

BAO CAO TONG KET CONG TAC DOI 2009-2010

BAO CAO TONG KET CONG TAC DOI 2009-2010

Liên đội đã quyên góp tiền ủng hộ bạn nghèo nhân dịp tết và phát động mua tăm tre ủng hộ nguời mù , mua bút và giao lu ủng hộ ngời khuyết tật - Các chi đội tham gia đầy đủ cuộc mít tin nhân ngày 26/3, 22/12-Liên đội đã tham gia đón rớc hài cốt liệt sỹ một cách nghiêm túc ,trang trọng2, Hành trình trí thức - vững bớc tơng lai. Nhân ngày 20/11liên đội phát động phong trào thi đua học tập nh:- nh hng cho thiu nhi ý thc Vt khó hc tt , Hc u, hc , hc chm , Hc i ôi vi H nh , H c thc cht - Thi nghiêm túc; Khuyn khích thiu nhi xây dng phng pháp hc tp ch ng, sáng to; trin khai có hiu qu phong tr o V t im 5, qua im 7, t im 10 , Hoa im tt , V sch ch p Hoa thơm dâng Bác.Sao chăm học , đi học đúng giờ ...- Liên đội thực hiện tốt phong trào thi ua Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc , chng trình Thp sáng c m thiu nhi Vit Nam ; to nhiu ngun lc h tr thiu nhi có ho n c nh khú khn vn lên hc tt. - Ngay từ đầu liên đội triển khai có hiu qu cuc vn ng Vòng tay bè bn , Giúp bn ti trng - cùng hng ti tng lai , Tng dựng hc tp, qun áo cho thiu nhi có ho n c nh khó khn.- Giáo dc thiu nhi thc hin nghiêm chnh n np hc ng, không ngh hc tu tin, không i hc mun, không nói chuyn riêng trong gi hc, chp h nh nghiêm k lut, ni quy ca nh tr ng.- Thành tích đạt đợc :Học sinh giỏi Tỉnh ..............., Học sinh giỏi Huyện ............., Học sinh giỏi trờng ..............., Liên đội ................, Chi đội tiên tiến................:3. Thân thiện đến trờng - thắp sáng ớc mơ.- Các chi đội duy trì tốt phong trào văn hóa văn nghệ ,thể dục thể thao với phơng châm học mà vui vui mà học.bằng hình thức duy trì nếp hát múa và thể dục giữa giờ . thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao , trò chơi dân gian ,tham gia tốt hội khỏephù đổng
Xem thêm

3 Đọc thêm

Kiểm tra Kì I - Lý 7

KIỂM TRA KÌ I - LÝ 7

PHÒNG GD THÁI THỤY KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2009-2010TRƯỜNG THCS THỤY AN MÔN VẬT LÝ 7 (Thời gian làm bài 45’)A- Phần I - Trắc nghiệm(7điểm)I- Chọn câu trả lời đúng(4điểm)Câu 1: Ảnh của một vật cho bởi gương phẳng:A) Lớn hơn vật B) Bằng vật C) Nhỏ hơn vật D) Gấp đôi vậtCâu 2: Ảnh của một vật cho bởi gương cầu lồiA)Nhỏ hơn vật B) Lớn hơn vật C) Bằng vật D) Gấp đôi vậtCâu 3: Số dao động trong một giây gọi là:A) Vận tốc của âm C) Tần số của âmB) Độ cao của âm D) Biên độ dao động của âmCâu 4: Âm phát ra càng cao khi :A) Độ to càng lớn B) Thời gian thực hiện một giao động càng lớnC) Vận tốc truyền âm càng lớn D) Tần số dao động của âm càng tăngCâu 5: Âm phát ra càng to khi:A) Nguồn âm có kích thước càng lớnB) Nguồn âm dao động càng mạnhC) Nguồn âm dao động càng nhanh D) Nguồn âm có khối lượng càng lớnCâu 6: Ta nghe được tiếng vang khi:A) Âm phản xạ đến trước âm phát raB) Âm phản xạ đến sau âm phát ra ít nhất bằng 1/15sC) Âm phát ra đến sau âm phản xạ ít nhất bằng 1/15sD) Âm phản xạ và âm phát ra đến tai ta gần như cùng một lúcCâu 7: Vật phản xạ âm tốt là những vật có bề mặt:A) Phẳng và sáng B) Nhẵn và cứng C) Gồ ghề và mềm D)Mấp mô và mềmCâu 8: Đơn vị độ to của âm là :A) m/s(mét/giây) B) s(giây) C) Hz(héc) D) dB(đêxiben)II - Điền từ (cụm từ) thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau(3điểm):1) Các vật phát ra âm gọi là ……(1)… Khi phát ra âm các vật đều ….(2)….
Xem thêm

1 Đọc thêm

bao cao tong ket 2009-2010

BAO CAO TONG KET 2009 2010

HI NG I HUYN TN K Hơng Sơn, ngy 25 thỏng 5nm 2010 Liên đội t h Hơng Sơn * * *BO CO TNG KTCễNG TC I V PHONG TRO THIU NHI NM HC 2009 - 20101. Cụng tỏc giỏo dc truyn thng:* Cỏc hỡnh thc hot ng, cỏc cuc thi- Qua các ngày kỷ niệm 22/12, 3/2, 26/3, 19/4,30/4,15/5,19/5- Tổ chức thi tìm hiểu làm bài viêt về Đoàn Hội ,Đội,Đảng ,Bác Hồ.- Tổ chức thi chuyên hiệu nhà sử học nhỏ tuổi -Tổ chức thi chuyên hiệu Quê Hơng trong em. - 15 chi đội, lớp nhận và thăm nom các gia đình chính sách trên địa bàn.- Mua tăm ủng hộ ngời mù tân kỳ* ỏnh giỏ kt qu- 100% Đội viên tham gia cổ động, tuyên truyền về ĐạI HộI của Đại hội Đảng các cấp.-Thờng xuyên tổ chức phát thanh theo chủ điểm+Phát thanh 2 lần di tích lịch sử Truông Bồn+Phát thanh 1 lần ATGT+ Phát thanh 2 lần về phòng chống các tệ nạn xã hội trong trờng học.+ Phát thanh 1 buổi về xây dựng trờng học thân thiện- học sinh tích cực- Kỉ niệm ngày 22/12 tổ chức đợc 3 buổi nói chuyện truyền thống về anh bộ đội cụ Hồ( mời cựu chiến binh xã về nói chuyện)- Phát thanh 1 buổi về ngày giải phóng sài gòn 30/4- Phát thanh 2 lần kỷ niệm 50 năm ngày mở đờng mòn hồ chí minh tại cột mốc số 0 huyện Tân Kỳ- 100% đội viên tích cực đẩy mạnh tham gia các hoạt động về nguồn, đi tìm địa chỉ đỏ.(áo lụa tặng bà, mua tăm ủng hộ hội ngời mù Tân kỳ)+ Cuốc cỏ và trồng hoa mộ mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Xin ở xóm Trung Mỹ+ Thăm và tặng quà cho 19 mẹ thuộc gia đình chính sách trị giá: 570.000 đ+ Mua tăm ủng hộ hội ngời mù Tân kỳ : 750 gói trị giá: 750.000 đ
Xem thêm

9 Đọc thêm

skkn nang nang cao chat luong day hoc tieng anh hot

SKKN NANG NANG CAO CHAT LUONG DAY HOC TIENG ANH HOT

Trường THCS Cẩm La CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO HỘI THẢOCÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TIẾNG ANHI.Tóm tắt về tình hình địa phương Cẩm La và trường THCS Cẩm La1/Địa phương -Tình hình kinh tế của địa phương còn khó khăn ,90% sống bằng nghề nông -Một số gia đình bố mẹ đi làm xa nhà nên con em phải ở với Ông bà người thân-Địa phương và nhân dân quan tâm đến giáo dục và việc học tập của con em ,tuy nhiên trình độ dân trí và môi trường giáo dục của xã hội còn thấp so với mặt bằng chung của huyện .2/Nhà trường -Năm học 2010-2011 trường có 176 học sinh chia làm 7 lớp -Giáo viên và công nhân viên là 24 trong đó có 01 giáo viên tiếng Anh II.Thuận lợi và khó khăn A/Thuận lợi 1.Nhà trường-Phòng thư viện ,phòng thiết bị ĐD dạy học đáp ứng cơ bản cho việc dạy - học của GV-HS -Văn phòng nhà trường có đủ bàn ghế ,chỗ làm việc cho GV-Đồ dùng phục vụ ccho dạy học đã được trang bị và bổ sung hang năm tương đối phong phú có tác dụng cho việc dạy học .2.Học sinh-Đa số học sinh xuất thân từ nông thôn ,ngoan ngoãn,lễ phép ,chăm chỉ học tập ,nhiệt tình ,tích cực trong học tập và đã được làm quen với phương pháp học bộ môn ở cấp 1-Một số học sinh có ý thức học tập tốt ,tự giác trong học tập .-Nhiều học sinh có hứng thú với bộ môn ,tích cực hoạt động nhóm vì đó là môn học mới lạ,hấp dẫn .B/ Khó khăn1.Nhà trường-Chất lượng đồ dung không được tốt .
Xem thêm

4 Đọc thêm

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VỤ KHỐI 5- NĂM HỌC 2009-2010

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VỤ KHỐI 5- NĂM HỌC 2009-2010

Phòng gd-đt sóc sơnTrờng th bắc phúCộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc Bắc Phú . ngày 10 tháng 9 năm 2009Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khối 5năm học :2009-2010Năm học 2009-2010 là năm học "i mi qun lý ti chớnh v nõngcao cht lng giỏo dc Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2009-2010 của ngànhgiáo dục với chủ đề Năm học ứng dụng công nghệ thông tin , đổi mới quản lý tài chính vàtriển khai phong trào xây dựng trờng học thân thiện , học sinh tích cực Tiếp tục thực hiện triển khai , thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chỉ thị 06-CT/TƯ của BCT về cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ ChíMinh cuộc vận động Hai không gắn với cuộc vận động xây dựng Nhà trờngvăn hoá - Nhà gioá mẫu mực Học sinh thanh lịch và cuộc vận động Triển khaiphong trào xây dựng trờng học thân thiện , học sinh tích cực Căn cứ vào tình hình thực tếcủa trờng THBắc Phú . Đợc sự phân công củaBGH trờng năm học 2009-2010 tôi đợc phân công phụ trách TTCM khối 5 Kế hoạch hoạt động năm học: 2008-2009 của Tổ 5 nh sauA. Điều tra cơ bản về GV - HS - CSVC: 1.Đội ngũ giáo viên : gồm 05 đ/c đợc phân công vào 05 lớp .* Trong đó + Trình độ đại học : 03 đ/c (nữ 02) +Trình độ cao đẳng : 02 đ/c(nữ 02)- Đội ngũ giáo viên đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn . Nhìn chung giáo viên đều yêu nghề ., mến trẻ ,nhiệt tình với công việc đợc giao , có tinh thần trách nhiệm cao .ý thức đoàn kết tốt.2. Tình hình học sinh . - 99,8% học sinh là con em nông nghiệp đời sống còn vất vả khó khăn .
Xem thêm

8 Đọc thêm

Bài soạn Bao cao tai chinh truong THCS Nghia Hoa5

BÀI SOẠN BAO CAO TAI CHINH TRUONG THCS NGHIA HOA5

Mua sắm TSlớn Tháng 01/2010 Số dư đầu kỳ 11.163.027 01/02/2010 1 Mua trà tháng 01/2010 88.000 154.000 01/02/2010 2 Mua ổ khoá cửa sắt 50.000 100.000 01/11/2010 3 Mua pin, vật dụng sửa mô tơ 52.000 26.000 01/12/2010 4 Nộp tiền điện tháng 12/2009 750.200 01/12/2010 5 Tham gia giải việt dã NH 2009-2010 390.000 30.000 01/12/2010 6 Hỗ trợ GVCN họp PHHS 1.120.000 01/12/2010 7 Photo tài liệu 1.400.000 96.000 14/01/2010 8 Dẫn HS dự thi máy tính cầm tay 180.000 20.000 18/01/2010 9 Khen thưởng tập thể lớp hoàn thành XS 270.000 83.587 18/01/2010 10 Khen thưởng GV hoàn thành XS 480.000 18/01/2010 11 Mua trà tháng 02/2010, chổi . . 168.000 80.000 18/01/2010 12 Hoàn thành hồ sơ PCGD. . . 320.000 20.000 26/01/2010 13 Nộp tiền điện tháng 1/2010 240.900 26/01/2010 14 Báo cáo sáng kiến KN 60.000 26/01/2010 15 Nộp tiền điện thoại tháng 12/2009 36.198 26/01/2010 16Hoạt động NGLL Mừng Đảng mừng Xuân 480.000 26/01/2010 17 Sắp xếp bàn giao ghế nhựa cho HS 90.000 26/01/2010 18 Mua vật liệu, tiền công sửa hành lang 1.715.000
Xem thêm

16 Đọc thêm

KẾ HOẠCH HIỆU TRƯỞNG CHỈ ĐẠO CBGV LÀM 1 VIỆC ĐỔI MỚI

KẾ HOẠCH HIỆU TRƯỞNG CHỈ ĐẠO CBGV LÀM 1 VIỆC ĐỔI MỚI

PHÒNG GD&ĐT NGA SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Nga Mỹ Độc lập-Tự do-Hạnh phúcNga Mỹ, ngày 10 tháng 9 năm 2010KẾ HOẠCH HIỆU TRƯỞNG CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI MỖI CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN THỰC HIỆN MỘT VIỆC LÀM ĐỔI MỚI TRONG NĂM HỌC 2010-2011 I. VĂN BẢN CĂN CỨ LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH1.Công văn số 4718/BGDĐT-GDTrH ngày 11tháng 8 năm 2010 của BộGD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011; 2.Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2010 của BộGD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông; 3.Căn cứ chỉ thị 40/2008/CT-BGD ĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của BộGD&ĐT về việc triển khai phong trào thi đua “ Trường học thân thiện, học sinhtích cực 4.Căn cứ chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chấtlượng giáo dục ”;5.Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học2010-2011 của giáo dục mầm non, giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên.6.Quyết định số 1276/QĐ-SGD ĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của SởGiáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc ban hành kế hoạch công tác năm học2010-2011. 7.Báo cáo số 23/BC-GD&ĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của phòng Giáodục và Đào tạo Nga Sơn về tổng kết năm học 2009-2010 và phương hướngnhiệm vụ năm học 2010-2011 8.Kế hoạch năm học 2010-2011 của trường THCS Nga MỹII.CÁC ĐIỀU KIỆN PHỤC VỤ KẾ HOẠCH:1.Môi trường giáo dục nhà trường :Trường THCS Nga Mỹ là trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010 mộtmôi trường giáo dục thân thiện, thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục
Xem thêm

9 Đọc thêm

Tong ket CD

TONG KET CD

đại hóa đất nớc - Đổi mới nội dung, phơng thức hoạt động công đoàn: Xây dựng tốt quan hệ phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn .- Tăng cờng hiệu quả hoạt động của BCH, UBKT, xây dựng chơng trình hoạt động toàn khóa Tổ chức tốt hoạt động giao ban cụm Công đoàn, huyện để nắm bắt thông tin, học tập trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn.- Tích cực tham gia xây dựng Đảng , chính quyền trong sạch vững mạnh , quan tâm bồi dỡng đoàn viên u tú để giới thiệu kết nạp Đảng. Tiếp tục tranh thủ và đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng với tổ chức Công đoàn. - Tổ chức các lớp bồi dỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn, UBKT, trang bị đủ tài liệu cho cán bộ công đoàn để có điều kiện hoạt động tốt.1, Những thành tích nổi bật trong năm học 2009-2010:- Phối hợp với chuyên môn tổ chức ký cam kết thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động:vận động Hai không với 4 nội dung. Luật ATGT, phòng chống các tệ nạn xã hội, Hởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gơng về đạo đức, tự học và sáng tạo, Phong trào tiếng trống học bài, Xã hội hoá GD, phong trào Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực Chỉ đạo tốt cuộc vận động dân chủ - kỉ cơng - tình thơng - trách nhiệm một cách nghiêm túc, đồng bộ, kiên quyết và tạo đợc sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ , GV, HS; niềm tin của nhân dan - Chỉ đạo tốt các phong trào thi đua Hai tốt, phong trào GVT-ĐVN trong đội ngũ GV toàn ngành; tập trung vào chủ đề năm học ứng dụng cộng nghệ thông tin, đổi mới công tác quản lí tài chính : thực hiện tốt các chuyên đề đổi mới PPDH. Sử dụng công nghệ tin học trong nhà trờng. Tổ chức tốt các hội thi -Tổ chức tốt các đợt tham quan du lịch trong dịp hè; Kịp thời thăm hỏi đoàn viên khó khăn trong dịp tết. Đẩy mạnh các hoạt đông chăm lo đời sống cho CB GV CNV. Làm tốt công tác tuyên truyền GD trong nhà trờng và lao động, giáo dục chính trị t tởng, đạo đức lối sống, phòng chống và bài trừ các tệ nạn xã hội , xây dựng đợc môi trờng s phạm lành mạnh .
Xem thêm

7 Đọc thêm

Ultra Wideband Communications Novel Trends System, Architecture and Implementation Part 14 pdf

ULTRA WIDEBAND COMMUNICATIONS NOVEL TRENDS SYSTEM ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATION PART 14 PDF

approximately 40 km (Hülsermann et al., 2010). Recently-developed bend-insensitive single-mode fibre (BI-SMF) opens up an interesting opportunity for 60-GHz UWB-over-fibre to be deployed at indoor environments including in-home optical distribution as extension of the FTTH network. BI-SMF maintains the transmission properties of SSMF and is backwards compatible with SSMF. BI-SMF presents much lower bending loss than SSMF facilitating installation where tight corners and staples are required, thus reducing installation cost (Li et al., 2010). BI-SMF can also reduce the size of fibre installation and optical cabinets. 4.1 60-GHz radio Millimetre-wave radio in the 60-GHz band is an open opportunity to support multi-Gbit/s services to multiple televisions and computers distributed throughout a dwelling/office replacing pervasive, HDMI and high-speed Internet cabling. 60-GHz transmission uses up to 9 GHz of frequency range available for unlicensed use over a short range. The increased free space loss in the 60-GHz band limits coverage area compared with links operating at lower frequencies enabling higher frequency reuse per indoor environment and secure communications (Daniels & Heath, 2007). In addition, the increased atmospheric attenuation in the 60-GHz band is the reason that 60-GHz links cannot cover the outdoor distances achieved by other millimetre-wave links without employing very large and very high gain antennas (Wells, 2009). 60-GHz frequency permits to employ directional and high-gain antennas with size much smaller than the lower frequency bands. This facilitates radio coexistence, provides multipath robustness, and makes it possible to have very small radios with multiple antennas solutions, enabling MIMO, beamforming and beam steering, which enhances the channel capacity and also supports non-line-of-sight (NLOS) communications. International 60-GHz standards have been recently launched, leading to consumer electronics products, which are overviewed in Section 4.1.2. 4.1.1 Worldwide regulatory status Current regulation in force for unlicensed use of 60-GHz radio worldwide is summarized in Table 1. The frequency range in the 60-GHz band can allocate very well the UWB bandwidth in current regulation (up to 7.5 GHz). Up to 9 GHz bandwidth is permitted in the EU and
Xem thêm

25 Đọc thêm

Đề kiểm tra học kỳ 2_Ngữ văn 7

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2_NGỮ VĂN 7

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ IINĂM HỌC 2009-2010MÔN: NGỮ VĂN 7Thời gian: 90 phút(Không kể thời gian giao đề)Câu 1: (1,5 điểm)Phép tương phản và phép tăng cấp trong nghệ thuật là gì? Lấy ví dụ về văn bảncó sử dụng phép tương phản và phép tăng cấp trong chương trình Ngữ văn 7?Câu 2: (2,5 điểm)Viết một đoạn văn ngắn (7 đến 10 câu), có nội dung về tình yêu quê hương đấtnước, trong đó có sử dụng biện pháp tu từ nghệ thuật liệt kê. Gạch chân phép liệt kê đóvà cho biết chúng thuộc kiểu liệt kê nào?Câu 3: (6,0 điểm)Nhận xét về nhân vật quan phụ mẫu trong "Sống chết mặc bay" (Tạ Duy Tốn), cóý kiến cho rằng: Đó là một viên quan vừa vô trách nhiệm, vừa hống hách, chỉ ham mêbài bạc, bỏ mặc đê vỡ làm cho dân chúng muôn sầu nghìn thẳm. Em hãy chứng minh ýkiến đó. HẾT ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2009-2010MÔN: NGỮ VĂN 7Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)Câu 1: (1,5 điểm)*) Phép tương phản (còn gọi là đối lập) trong nghệ thuật là: Việc tao ra những hành động,những cảnh tượng, những tính cách trái ngược nhau để qua đó làm nổi bật một ý tưởng bộ phận trongtác phẩm hoặc tư tưởng chính của tác phẩm. (0,75 điểm)*) Phép tăng cấp là: Lần lượt đưa thêm chi tiết và chi tiết sau phải cao hơn chi tiết trước, quađó làm rõ thêm bản chất một sự việc, một hiện tượng muốn nói. (0,5 điểm)*) Ví dụ: Văn bản Sống chết mặc bay (Tạ Duy Tốn). (0,25 điểm)Câu 2: (2,5 điểm)Viết đoạn văn ngắn, có nội dung về tình yêu quê hương đất nước:
Xem thêm

2 Đọc thêm