QUYẾT ĐỊNH SỐ 66/2004/ QĐ - BTC POTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "QUYẾT ĐỊNH SỐ 66/2004/ QĐ - BTC POTX":

Quyết định số 66/2004/ QĐ - BTC potx

QUYẾT ĐỊNH SỐ 66/2004/ QĐ - BTC POTX

2.3. Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt;2.4. Giấy đề nghị Bộ Tài chính thực hiện bảo lãnh thanh toán;2.5. Các tài liệu khác có liên quan.3. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, hợp lệ, Bộ Tài chính có ý kiến thoả thuận bằng văn bản để doanh nghiệp thực hiện phát hành trái phiếu.Điều 11. Phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương1. Điều kiện phát hành trái phiếu:1.1. Dự án, công trình sử dụng nguồn thu từ phát hành trái phiếu phải thuộc danh mục đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư 5 năm đã Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.1.2. Có phương án phát hành trái phiếu được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua. Phương án phát hành trái phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:a) Tên dự án đầu tư sử dụng nguồn phát hành trái phiếu;b) Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền;c) Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;d) Tổng số vốn đầu tư cần huy động và dự kiến nguồn bảo đảm trả nợ của ngân sách cấp tỉnh;đ) Khối lượng huy động; thời hạn, lãi suất huy động và phương án trả nợ khi đến hạn;e) Cân đối ngân sách cấp tỉnh năm báo cáo và khả năng trả nợ của ngân sách các năm tiếp theo.f) Các tài liệu khác nhằm thuyết minh rõ phương án huy động.1.3. Dư nợ vốn huy động tại thời điểm trình phương án và dư nợ nếu được chấp thuận phát hành trái phiếu bảo đảm không vượt quá 30% vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nước hàng năm của ngân sách cấp tỉnh, không kể vốn đầu tư bổ sung theo mục tiêu không có tính chất ổn định thường xuyên từ ngân sách trung ương cho ngân sách cấp tỉnh.Riêng thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, giới hạn huy động vốn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 123/2004/NĐ-CP và Nghị định số 124/2004/NĐ ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.2. Khi có nhu cầu phát hành trái phiếu, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài chính các tài liệu sau:2.1. Văn bản đề nghị phát hành trái phiếu, trong đó có nêu rõ về tổng mức vốn dự kiến huy động; thời hạn, lãi suất; thời gian dự kiến phát hành; biện pháp tổ chức phát hành, thanh toán trái phiếu.
Xem thêm

12 Đọc thêm

Quyết định số 1122/QĐ-BXD pptx

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1122/QĐ-BXD PPTX

4. Đào tạo thực nghiệm, đào tạo lại, đánh giá và cấp bằng, chứng chỉ tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc tế cho đội ngũ công nhân kỹ thuật trình độ cao của ngành Xây dựng theo quy định hiện hành; 5. Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề, cán bộ kỹ thuật, công nhân ngành Xây dựng; 6. Bồi dưỡng tiếng Đức cho người lao động để xuất khẩu lao động trong lĩnh vực xây dựng tại CHLB Đức. 7. Thực hiện các nhiệm vụ thí nghiệm kiểm tra, phân tích các mẫu thí nghiệm trong công nghệ xây dựng và vật liệu xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và các dịch vụ tư vấn khác. Điều 3. Trung tâm Đào tạo nghề Xây dựng Việt - Đức là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu theo mẫu quy định để giao dịch và được đăng ký mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo sự ủy quyền, phân cấp quản lý tài chính của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị và theo quy định của pháp luật. Điều 4. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường được ban hành tại Quyết định số 544/-BXD ngày 02/4/2004 và các quy định hiện hành của Nhà nước để ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo nghề Xây dựng Việt - Đức, tạo điều kiện cho Trung tâm hoạt động có hiệu quả. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như điều 5; - Bộ trưởng ( để b/c); - Vụ Hợp tác Quốc tế; - Vụ Kế hoạch - Tài chính;
Xem thêm

2 Đọc thêm

Quyết định số 66/QĐ-QLD pps

QUYẾT ĐỊNH SỐ 66/QĐ-QLD PPS

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 66/-QLD Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ 02 THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 53/2008/-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế; Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc; Căn cứ Thông tư số 06/2004/TT-BYT ngày 28/5/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn sản xuất gia công thuốc; Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố 02 thuốc sản xuất gia công trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam: 1. Cơ sở đặt gia công: Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm Địa chỉ: Số 04, đường 30/4, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp. 2. Cơ sở nhận gia công (cơ sở sản xuất):
Xem thêm

3 Đọc thêm

Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ppt

QUYẾT ĐỊNH SỐ 66/2011/QĐ-UBND PPT

quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng; + Thông tư số: 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. + Quyết định số 794/-UBND ngày 01/4/2011 của UBND tỉnh Bình Phước về chi phí khảo sát áp dụng đơn giá khảo sát. 12. Thủ tục: Thẩm định đồ án quy hoạch vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, vùng khác trong địa giới hành chính do tỉnh quản lý và thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh - Mã số hồ sơ: T-BPC-181643-TT a. Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng, Sở Xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định quy hoạch và kiểm tra tính hợp lệcủa hồ sơ theo quy định. - Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng phải có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin cung cấp thông tin quy hoạch và 01 bản lưu tại cơ quan. - Trường hợp hồ sơ đề nghị thẩm định quy hoạch chưa hợp lệ, Sở Xây dựng giải thích, hướng dẫn cho chủ đầu tư, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn thẩm định quyhoạch. b.Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Kiến trúc và QHXD. c.Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: + Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch. - Các văn bản pháp lý có liên quan. - Thuyết minh tổng hợp, các phụ lục tính toán kèm theo. - Các bản vẽ thu nhỏ in màu và các bản vẽ đen trắng đúng tỷ lệ theo quy định. + Số lượng hồ sơ: + Văn bản pháp lý: 01 bộ (tờ trình đề nghị phê duyệt, các văn bản pháp lý có liên quan) + Hồ sơ đồ án quy hoạch: 10 bộ (thuyết minh tổng hợp, các phụ lục tính toán kèm theo, các bản vẽ thu nhỏ in màu và các bản vẽ đen trắng đúng tỷ lệ theo quy định). d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Xem thêm

81 Đọc thêm

QUYẾT ĐỊNH Số: 42/2010/QĐ-UBND ppt

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 42/2010/QĐ-UBND PPT

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 4 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 883/2004/-UB ngày 01/4/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An như sau: “Điều 3. Đối với từng đường giao thông, khi vận động 100% số hộ đồng tình ủng hộ, tự nguyện đóng góp đất đai, vật kiến trúc, hoa màu, cây trồng…, giao mặt bằng cho Nhà nước thì chủ đầu tư mới cho triển khai thi công; việc vận động phải trên tinh thần tự nguyện đóng góp của người dân. Trường hợp nếu còn hộ nào chưa thông suốt chủ trương vận động thì tiếp tục vận động, nếu vẫn chưa thống nhất tự nguyện đóng góp thì chưa triển khai thi công công trình. Điều 4. Được bồi thường theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với từng trường hợp sau đây: + Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng các đường giao thông có ảnh hưởng đến nhà ở chính. + Đất nằm trong phạm vi nhà chính nhưng ngoài phạm vi lộ giới. + Mồ mả. + Các trường hợp giải tỏa trắng khi mở rộng, nâng cấp đường giao thông.” Điều 2. Giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông và Vận tải phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, triển khai thực hiện quyết định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Quyết định này là một bộ phận không tách rời với Quyết định số 883/2004/-UB ngày 01//4/2004 của UBND tỉnh Long An; các quy định khác trái với nội dung quyết định này thì thực hiện theo quyết định này. Các công trình đang triển khai vân động trước khi quyết định này có hiệu lực vẫn được tiếp tục thực hiện nhưng cũng phải được nhất trí 100% số hộ dân đồng tình ủng hộ như quy định tại khoản 2, Điều 1, quyết định này thì mới triển khai thực hiện. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố Tân An, Chủ tịch UBND các xã, phường , thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Quyết định số 1122/QĐ-BXD ppt

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1122/QĐ-BXD PPT

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1122/-BXD Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHÒ XÂY DỰNG VIỆT - ĐỨC THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Quyết định số 685/-BGD&ĐT ngày 16/02/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị trên cơ sở Trường Trung học Xây dựng Công trình đô thị; Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị tại Tờ trình số 369/TTr-TCĐ ngày 16/12/2011 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Trung tâm Đào tạo nghề Xây dựng Việt - Đức thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị; Trụ sở đặt tại Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội. Điều 2. Trung tâm Đào tạo nghề Xây dựng Việt - Đức có các nhiệm vụ sau đây: 1. Tiếp nhận và triển khai, thực hiện có hiệu quả dự án với đối tác Hiệp hội hỗ trợ nghề nghiệp ngành Xây dựng của bang Sachsen, CHLB Đức (Berufsförderungswerk Bau Sachsen - viết tắt là BFW Bau Sachsen); 2. Tư vấn, chuyển giao công nghệ kỹ thuật xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực vật liệu xây dựng mới thân thiện với môi trường, trang thiết bị kỹ thuật; 3. Xây dựng nội dung chương trình, tài liệu, giáo trình đào tạo, hệ thống xưởng thực hành, hệ thống đánh giá kỹ năng đạt tiêu chuẩn Quốc tế;
Xem thêm

2 Đọc thêm

Chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 đến 2010 theo Quyết định 130/2004/QĐ-TTg ngày 14/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ ppsx

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM BUÔN BÁN PHỤ NỮ, TRẺ EM TỪ NĂM 2004 ĐẾN 2010 THEO QUYẾT ĐỊNH 130/2004/QĐ-TTG NGÀY 14/7/2004 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PPSX

Chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 đến 2010 theo Quyết định 130/2004/-TTg ngày 14/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động TB&XH cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Gián án 202_2010_TT-BTC thuc hien du toan ngan sach NN

GIÁN ÁN 202_2010_TT-BTC THUC HIEN DU TOAN NGAN SACH NN

hiện, loại bỏ hoặc kiến nghị loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuậnlợi nhất cho người nộp thuế. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận "một cửa" để giải quyếtcác thủ tục hành chính thuế.3. Các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương quan tâm chỉ đạo công tác quản lý tài sản công,quản lý sử dụng đất đai từ khâu quy hoạch sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhậnsử dụng đất, chuyển nhượng đất đai để quản lý và thu ngân sách đầy đủ, kịp thời theo đúng chếđộ quy định, nhất là các khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo tránh thất thoát, lãngphí tài sản công. Đẩy mạnh việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết địnhsố 09/2007/-TTg ngày 19/01/2007 và Quyết định số 140/2008/-TTg ngày 21/10/2008 củaThủ tướng Chính phủ.Điều 7. Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước:Các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện trong phạm vidự toán ngân sách được giao; cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước tổ chức điều hành ngân sáchtrong phạm vi dự toán được duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ đảm bảo theo đúng mục đích,tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định. Trong đó lưu ý:1. Các khoản chi từ nguồn vốn vay và viện trợ thực hiện việc giải ngân, kiểm soát chi theo nguyêntắc:- Đối với dự toán chi từ nguồn vốn vay, viện trợ bằng tiền: Thực hiện đúng dự toán được giao vàcơ chế thực hiện như nguồn vốn trong nước (trừ trường hợp hiệp định có quy định khác thì thựchiện theo hiệp định).- Đối với dự toán chi từ nguồn vốn vay, viện trợ theo phương thức ghi thu, ghi chi ngân sách nhànước: Thực hiện theo tiến độ giải ngân thực tế của từng dự án.2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với cơ quan tài chính chủ động bố trí vốnngay từ đầu năm cho các dự án công trình quan trọng theo chế độ quy định, nhất là xây dựng tubổ các công trình đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, khắc phục hậu quả lũ lụt, dựán di dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm theo dự án được cấp có thẩm quyền quyết định.3. Thực hiện việc ứng trước dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản của năm sau phải đảm bảo theođúng quy định tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ, cụ thể là các dự án,công trình quốc gia và công trình xây dựng cơ bản thuộc nhóm A, đủ điều kiện theo quy định vềquản lý đầu tư và xây dựng, đang thực hiện và cần đẩy nhanh tiến độ; ngoài ra chỉ được xem xét
Xem thêm

25 Đọc thêm

thực trạng tổ chức hạch toán kế toán công ty cổ phần lilama 10

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

- Ghi nhận Tài sản cố định theo giá gốc (Nguyên giá TSCĐ = Giá muatheo hoá đơn + chi phí thu mua, lắp đặt, chạy thử). Khấu hao tài sản cố địnhđược tính theo phương pháp đường thẳng, thời gian khấu hao tài sản cố địnhđược thực hiện theo Quyết định số 206/2003TC-BTC ngày 12 tháng 12 năm2003 về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định của Bộ Tàichính. - Hàng tồn kho được tính theo giá gốc, do hàng tồn kho của Công ty cógiá trị lớn, xuất dùng không thường xuyên nên Công ty hạch toán hàng tồnkho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ21được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền, giá trị xuất kho nguyênvật liệu là giá thực tế đích danh (tính trực tiếp).- Công ty trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vào thời điểm cuốinăm căn cứ vào tình hình tồn kho đầu năm, tình hình xuất nhập trong năm vàtình hình biến động giá cả vật tư, hàng hoá để tiến hành xác định giá trị thựctế của hàng tồn kho và trích lập dự phòng.- Doanh thu của Công ty được xác định theo giá trị công trình, hạngmục công trình được nhà thầu chấp nhận. Để xác định phần công việc đã hoànthành của hợp đồng xây dựng Công ty sử dụng phương pháp đánh giá.2.2.1. Hệ thống tài khoản kế toánCông ty sử dụnh hệ thống tài khoản theo đúng quy định của chế độ kếtoán hiện hành (Quyết định 15) và phù hợp với đặc điểm hoạt động kinhdoanh của Công ty. Do Công ty đảm nhận rất nhiều công trình, hạng mụccông trình trên khắp đất nước nên tài khoản của Công ty được chi tiết chotừng công trình, hạng mục công trình khác nhauCông ty thường sử dụng các tài khoản sau:Tài khoản loại I: + TK 112 - Tiền gửi ngân hàng: gồm các khoản tiền gửi của Công tytại ngân hàng.TK này có 3 tài khoản cấp 2 là: TK 1121 - Tiền Việt Nam, TK 1122 -
Xem thêm

43 Đọc thêm

MÔ HÌNH TỔ CHỨC KTNN Ở VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

MÔ HÌNH TỔ CHỨC KTNN Ở VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

KTNN Việt Nam được thành lập ngày 11/7/1994 theo Nghị định số 70/CP của Chính phủ.Ngày 24/01/1995, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 61/TTg quy định về điều lệ tổ chức, hoạt động; cơ cấu tổ chức; nhiệm vụ và quyền hạn và những vấn đề liên quan khác của KTNN khi mới thành lập. Ngày 13/8/2003, Chính phủ ban hành Nghị định 93/2003/NĐ-CP, có bổ sung và sửa đổi, thay thế Nghị định 70/CP, ngày 11/7/1994, đã quy định rõ hơn về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của KTNN.Nhằm hoàn thiện hơn nữa KTNN tại Việt Nam, nâng cao hiệu quả hoạt động của KTNN, đáp ứng những đòi hỏi mới, Luật KTNN đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 7, ngày 14/6/2005, và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. Địa vị pháp lý của KTNN Việt Nam ngày càng được nâng cao và hoàn thiện. 2.1.3. Vai trò và vị trí của Kiểm toán nhà nước Việt Nam Là một cơ quan nằm trong tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam, KTNN một công cụ mạnh của quản lý nhà nước, cung cấp phương tiện, căn cứ thực tiễn để Nhà nước thực hiện việc quản lý vĩ mô nền kinh tế nói chung và quản lý việc sử dụng Ngân sách nhà nước và nguồn tài sản quốc gia nói riêng. Tuy cơ quan Kiểm toán nhà nước Việt Nam không có một tổ chức tiền thân, không có tiền lệ trong cơ cấu tổ chức nhà nước, nhưng nó vẫn có chức năng kiểm tra tài chính công cao nhất. Hoạt động của Kiểm toán nhà nước có tác 15động mạnh đến quá trình ra quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các nhà đầu tư, các nhà quản lý, các nhà tài trợ và các tổ chức, cá nhân khác quan tâm đến tình hình hoạt động của các đơn vị thuộc khu vực công. 2.1.4. Chức năng của Kiểm toán nhà nước Việt Nam.Nghị định số 70/CP ngày 11/7/1994 và Nghị định số 93/2003/NĐ-CP, ngày 13/8/2003 của Chính phủ khẳng định: Kiểm toán nhà nước là cơ quan thuộc Chính Phủ, thực hiện chức năng kiểm toán, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước các cấp, báo cáo tài chính của các
Xem thêm

41 Đọc thêm

Luận văn: Giải pháp phát triển nghiệp vụ bao thanh toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam ppt

LUẬN VĂN: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM PPT

bán có thể tận dụng cơ hội kinh doanh của mình một cách hiệu quả nhất, tạo được nhiều lợi thế trong kinh doanh và nâng cao tầm ảnh hưởng, uy tín của mình đối với các đối tác. - Người bán có thể giải quyết được nhu cầu cấp bách về vốn nhưng bị hạn chế về tài sản đảm bảo. Đây có thể được xem là vấn đề rất quan trọng đối với những quốc gia mà công nghệ NH chưa phát triển đến trình độ cao, việc quyết định cấp tín dụng hay không phần lớn phụ thuộc vào tài sản đảm bảo của khách hàng. Ở những nước đang phát triển, nhu cầu về vốn họat động đối với các doanh nghiệp luôn là vấn Trang 16 đề quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, do trình độ phát triển NH ở những quốc gia này và không phải doanh nghiệp nào cũng có tài sản đảm bảo, nên việc NH cấp tín dụng cho doanh nghiệp hoạt động còn nhiều hạn chế và kéo dài, đôi khi bỏ phí những cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, BTT phần nào giải quyết được những hạn chế nêu trên, các đơn vị BTT sẽ thẩm định các quan hệ mua bán và quyết định có cấp số tiền ứng trước hay không một cách nhanh chóng. Nguyên nhân là do các đơn vị BTT thường liên quan nhiều đến khả năng trả nợ của bên mua, chất lượng của hàng hóa dịch vụ của bên bán hơn là khả năng tài chính của bên bán và tài sản đảm bảo của họ. - Người bán có cơ hội tiếp cận với những giao thương quốc tế mới khi bao thanh tóan được áp dụng rộng rãi, được sự tư vấn của đơn vị BTT để hạn chế những rủi ro trong quan hệ mua bán với các nước khác tới mức thấp nhất. (2) Đối với người mua: - Hiện nay L/C vẫn là phương thức thanh toán được chấp nhận phổ biến nhất trên toàn cầu, bảo đảm rằng nhà xuất khẩu sẽ cung cấp hàng đúng như quy định trong L/C và nhà nhập khẩu sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình. Nhưng nếu hàng đến chậm hay ghé vào nơi không định trước, không theo lệ thường thì L/C sẽ gây khó khăn rất lớn cho nhà nhập khẩu. Nói tóm lại, sử dụng bao thanh toán quốc tế,
Xem thêm

85 Đọc thêm

Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn LaThanh toán vốnChi phí quản lý dự án mang tính chất chi xây dựng cơ bản potx

THANH TOÁN VỐN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ THUỶ ĐIỆN SƠN LATHANH TOÁN VỐNCHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN MANG TÍNH CHẤT CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN POTX

bổ sung QHTT. 3. Nằm trong QHCT khu (điểm) TĐC được UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt. Quyết định số 107/-NHPT ng 4. Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Quyết định số 107/-NHPT ng 5. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành. Quyết định số 107/-NHPT ng 6. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm. Quyết định số 107/-NHPT ng
Xem thêm

7 Đọc thêm

Đề tài: Giải pháp Phát triển nghiệp vụ Bao Thanh Toán tại các NHTM Việt Nam ppt

ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM PPT

11 đích là nhận tài trợ thương mại hoặc không, nhưng tối thiểu phải có ít nhất một trong các chức năng sau: - Theo dõi sổ sách các khoản phải thu. - Thu hộ các khoản phải thu. - Bảo hiểm rủi ro nợ xấu. Theo khái niệm hợp đồng BTT này, có thể hiểu BTT là một dịch vụ tài chính trọn gói bao gồm sự kết hợp giữa tài trợ vốn hoạt động, phòng ngừa rủi ro tín dụng, theo dõi các khoản phải thu và dịch vụ thu hộ. đó là sự thỏa thuận giữa ĐVBTT và người bán hàng. Đơn vị BTT sẽ mua lại khoản phải thu của người bán dựa trên khả năng trả nợ của người mua hay còn gọi là con nợ trong quan hệ tính dụng. 1.1.3.Khái niệm BTT theo Quyết định số 1096/2004/-NHNN ngày 06/09/2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Quyết định 30/2008/-NHNN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động bao thanh toán của các Tổ chức tín dụng: BTT là một hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đã được bên bán hàng và bên mua hàng thỏa thuận trong hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Qua các khái niệm trên cho thấy, nghiệp vụ BTT chính là hình thức tài trợ cho những khoản thanh toán chưa đến hạn (trong ngắn hạn) từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa và dịch vụ, gần như là hoạt động mua bán nợ. Nói cách khác, duới góc độ hoạt động của NHTM, BTT là việc cấp tín dụng cho khách hàng là bên bán thông qua việc mua lại các khoản phải thu của bên bán hàng phát sinh từ việc mua bán đã được bên bán hàng và bên mua hàng thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Như vậy, ĐVBTT làm chức năng là một đơn vị chấp thuận tín dụng đồng thời là một đơn vị cung cấp tài chính. Trang
Xem thêm

85 Đọc thêm

Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn LaThanh toán vốnHỗ trợ làm đường công vụ di chuyển dân tái định cư pps

THANH TOÁN VỐN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ THUỶ ĐIỆN SƠN LATHANH TOÁN VỐNHỖ TRỢ LÀM ĐƯỜNG CÔNG VỤ DI CHUYỂN DÂN TÁI ĐỊNH CƯ PPS

dựng) (Mẫu số 02A/TTV-TĐSL) Quyết định số 107/-NHPT ng Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 107/-NHPT ng 2. Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/-TTg ngày 29/11/2004 và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, Quyết định số 107/-NHPT ng Nội dung Văn bản qui định
Xem thêm

7 Đọc thêm

Công văn số 2542/SQHKT-QHKTT docx

CÔNG VĂN SỐ 2542/SQHKT-QHKTT DOCX

). b. Tầng cao tối đa:- Quy mô tầng cao nhà liên kế phố: theo bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được các cấp thẩm quyền phê duyệt (không bao gồm tầng hầm, tầng lửng. Có bao gồm tầng nửa hầm, tầng áp mái, mái che cầu thang). - Trường hợp công trình thêm tầng hầm (số tầng phía trên không thay đổi so với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt), phải đảm bảo theo quy định sau:+ Phần nổi của tầng hầm (tính đến sàn tầng trệt) không quá 1,2m so với cao độ vỉa hè hiện hữu ổn định.+ Vị trí đường xuống hầm (ramp dốc) cách ranh lộ giới tối thiểu 3m.c. Chiều cao tối đa:- Cao độ chuẩn tại vị trí diềm mái công trình (trong trường hợp công trình xây dựng có mái ngói) hoặc tại vị trí sàn mái tầng trên cùng (trong trường hợp công trình xây dựng theo hình thức mái bằng) và chiều cao tối đa công trình (tại đỉnh mái ngói hoặc mái che cầu thang) sẽ được cơ quan cấp phép xây dựng xem xét cụ thể trên cơ sở các số liệu đã được quy định theo bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt, thực tế xây dựng, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành, tạo được sự đồng bộ với các công trình lân cận.d. Khoảng lùi xây dựng công trình:Khoảng lùi xây dựng công trình so ranh đất còn lại của từng lô đất xác định theo bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. 3. Dạng nhà liên kế có sân vườn: a. Mật độ xây dựng tối đa: - Áp dụng theo Bảng 2.6 (Quyết định số 04/2008/-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng). 4Diện tích lô đất (m2
Xem thêm

6 Đọc thêm

413 MÔ HÌNH TỔ CHỨC KINH TẾ NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

413 MÔ HÌNH TỔ CHỨC KINH TẾ NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

của Chính phủ.Ngày 24/01/1995, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 61/TTg quy định về điều lệ tổ chức, hoạt động; cơ cấu tổ chức; nhiệm vụ và quyền hạn và những vấn đề liên quan khác của KTNN khi mới thành lập. Ngày 13/8/2003, Chính phủ ban hành Nghị định 93/2003/NĐ-CP, có bổ sung và sửa đổi, thay thế Nghị định 70/CP, ngày 11/7/1994, đã quy định rõ hơn về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của KTNN.Nhằm hoàn thiện hơn nữa KTNN tại Việt Nam, nâng cao hiệu quả hoạt động của KTNN, đáp ứng những đòi hỏi mới, Luật KTNN đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 7, ngày 14/6/2005, và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. Địa vị pháp lý của KTNN Việt Nam ngày càng được nâng cao và hoàn thiện. 2.1.3. Vai trò và vị trí của Kiểm toán nhà nước Việt Nam Là một cơ quan nằm trong tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam, KTNN một công cụ mạnh của quản lý nhà nước, cung cấp phương tiện, căn cứ thực tiễn để Nhà nước thực hiện việc quản lý vĩ mô nền kinh tế nói chung và quản lý việc sử dụng Ngân sách nhà nước và nguồn tài sản quốc gia nói riêng. Tuy cơ quan Kiểm toán nhà nước Việt Nam không có một tổ chức tiền thân, không có tiền lệ trong cơ cấu tổ chức nhà nước, nhưng nó vẫn có chức năng kiểm tra tài chính công cao nhất. Hoạt động của Kiểm toán nhà nước có tác 15động mạnh đến quá trình ra quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các nhà đầu tư, các nhà quản lý, các nhà tài trợ và các tổ chức, cá nhân khác quan tâm đến tình hình hoạt động của các đơn vị thuộc khu vực công. 2.1.4. Chức năng của Kiểm toán nhà nước Việt Nam.Nghị định số 70/CP ngày 11/7/1994 và Nghị định số 93/2003/NĐ-CP, ngày 13/8/2003 của Chính phủ khẳng định: Kiểm toán nhà nước là cơ quan thuộc Chính Phủ, thực hiện chức năng kiểm toán, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước các cấp, báo cáo tài chính của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng Ngân sách Nhà nước; kiểm toán tính tuân
Xem thêm

41 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường thuỷ nội địa theo tuyến cố định pptx

TÀI LIỆU MẪU ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH PPTX

(Các tuyến khác ghi tương tự) 4. Giá vé hành khách trên mỗi tuyến vận tải: ………………………… 5. Thời hạn hoạt động : 6. Cam kết : Doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh) cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông Đường thuỷ nội địa, các quy định tại Quyết định số 34/2004/-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về vận tải hành khách đường thuỷ nội địa và những nội dung đã đăng ký. Xác nhận của cơ quan đăng ký , ngày tháng năm 200 Đại diện doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh) Thủ trưởng cơ quan Ký tên và đóng dấu Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu có) 2
Xem thêm

3 Đọc thêm

MÔ HÌNH TỔ CHỨC KTNN Ở VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2

MÔ HÌNH TỔ CHỨC KTNN Ở VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2

KTNN Việt Nam được thành lập ngày 11/7/1994 theo Nghị định số 70/CP của Chính phủ.Ngày 24/01/1995, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 61/TTg quy định về điều lệ tổ chức, hoạt động; cơ cấu tổ chức; nhiệm vụ và quyền hạn và những vấn đề liên quan khác của KTNN khi mới thành lập. Ngày 13/8/2003, Chính phủ ban hành Nghị định 93/2003/NĐ-CP, có bổ sung và sửa đổi, thay thế Nghị định 70/CP, ngày 11/7/1994, đã quy định rõ hơn về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của KTNN.Nhằm hoàn thiện hơn nữa KTNN tại Việt Nam, nâng cao hiệu quả hoạt động của KTNN, đáp ứng những đòi hỏi mới, Luật KTNN đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 7, ngày 14/6/2005, và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. Địa vị pháp lý của KTNN Việt Nam ngày càng được nâng cao và hoàn thiện. 2.1.3. Vai trò và vị trí của Kiểm toán nhà nước Việt Nam Là một cơ quan nằm trong tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam, KTNN một công cụ mạnh của quản lý nhà nước, cung cấp phương tiện, căn cứ thực tiễn để Nhà nước thực hiện việc quản lý vĩ mô nền kinh tế nói chung và quản lý việc sử dụng Ngân sách nhà nước và nguồn tài sản quốc gia nói riêng. Tuy cơ quan Kiểm toán nhà nước Việt Nam không có một tổ chức tiền thân, không có tiền lệ trong cơ cấu tổ chức nhà nước, nhưng nó vẫn có chức năng kiểm tra tài chính công cao nhất. Hoạt động của Kiểm toán nhà nước có tác 15động mạnh đến quá trình ra quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các nhà đầu tư, các nhà quản lý, các nhà tài trợ và các tổ chức, cá nhân khác quan tâm đến tình hình hoạt động của các đơn vị thuộc khu vực công. 2.1.4. Chức năng của Kiểm toán nhà nước Việt Nam.Nghị định số 70/CP ngày 11/7/1994 và Nghị định số 93/2003/NĐ-CP, ngày 13/8/2003 của Chính phủ khẳng định: Kiểm toán nhà nước là cơ quan thuộc Chính Phủ, thực hiện chức năng kiểm toán, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước các cấp, báo cáo tài chính của các
Xem thêm

41 Đọc thêm

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ HÀ NỘI

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ HÀ NỘI

Năm 2004, thành lập Bảo Việt Nhân Thọ theo quyết định số 3668//BTC của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, một trong những bước đi quan trọng tiến tới mục tiêu Bảo Việt Trở thành một tập đoàn tài chính đa ngành, có năng lực tài chính vững mạnh, công nghệ quản lý, kinh doanh theo tiêu chuẩn quốc tế, giữ thị phần quan trọng trên thị trường trong nước, tham gia các hoạt động trên thị trường quốc tế và thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm phục vụ các chính sách kinh tế- xã hội của Nhà nước.Năm 2005, thành lập Tập đoàn Tài chính- Bảo hiểm Bảo Việt theo quyết định 310/2005/-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đây là một quyết định đặc biệt quan trọng đánh dấu một bước phát triển mới của Bảo Việt. Theo quyết định này, Tập đoàn Bảo Việt là Doanh nghiệp cổ phần, nhà nước giữ cổ phần chi phối. Với vị thế mới, Tập đoàn Bảo Việt sẽ có nhiều cơ hội và động lực phát triển, giữ vai trò của doanh nghiệp tài chính bảo hiểm hàng đầu của Việt Nam.1.2 Quá trình phát triển.Tập đoàn Bảo hiểm là tập đoàn tài chính- bảo hiểm đầu tiên, lâu đời nhất và lớn nhất tại Việt Nam. Bảo Việt hoạt động trên cả ba lĩnh vực dịch vụ: bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, đầu tư tài chính. Với hơn 80 loại sản phẩm bảo hiểm khác nhau, Bảo Việt có điều kiện đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng, cả về số lượng cũng như chất lượng, của hầu hết các đối tượng khách hàng khác nhau trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nhờ thế mạnh đó Bảo Việt có điều kiện giảm phí bảo hiểm, nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút nhiều lượt khách hàng tham gia bảo hiểm. Với 128 đơn vị thành viên, trong đó có các công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại tất cả các tỉnh thành, 1 Trung tâm đào tạo, 1 công ty đại lý đại lý ở Anh quốc, trên 300 phòng bảo hiểm khu vực, mạng lưới hoạt động ở tất cả các tỉnh thành phố trong phạm vi cả nước, Bảo Việt có số lượng nhân viên chiếm tới 70% tổng số lao động toàn ngành.Bảo Việt còn là doanh nghiệp đi đầu trong cả nước về nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ tài chính mới. Hầu hết sản phẩm hiện có trên thị trường bảo hiểm Việt Nam đều do Bảo Việt cung cấp đầu tiên. Những
Xem thêm

19 Đọc thêm

Tiểu luận "NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI" ppt

TIỂU LUẬN "NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI" PPT

II - Quy trình thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán. III -Sự khác nhau giữa bao thanh toán và chiết khấu giấy tờ có giá.IV -Tiềm năng phát triển của nghiệp vụ bao thanh toán ở Việt Nam. I-Khái niệm bao thanh toán, những tiện ích và hạn chế1) Khái niệm Bao Thanh Toán (BTT)? Theo Quyết định số 1096/2004/-NHNN (6/9/2004) của Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng có quy định: “Bao thanh toán là một hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hoá đã được bên bán hàng và bên mua hàng thoả thuận trong hợp đồng mua, bán hàng”. 2) Những tiện ích của nghiệp vụ Bao Thanh Toán2.1 Đối với khách hàng:- Người bán có thể thu tiền ngay thay vì phải đợi tới kỳ hạn thanh toán theo hợp đồng.- Tăng lợi thế cạnh tranh khi chào hàng với các điều khoản thanh toán trả chậm mà không ảnh hưởng đến nguồn vốn kinh doanh của mình.- Được sử dụng khoản phải thu đảm bảo cho tiền ứng trước, do đó tăng được (một cách gián tiếp) nguồn vốn
Xem thêm

16 Đọc thêm