LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH":

Các bài tập hệ phương trình hay và khó

CÁC BÀI TẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH HAY VÀ KHÓ

Các bài tập hệ phương trình hay và khó Các bài tập hệ phương trình hay và khó Các bài tập hệ phương trình hay và khó Các bài tập hệ phương trình hay và khó Các bài tập hệ phương trình hay và khó Các bài tập hệ phương trình hay và khó Các bài tập hệ phương trình hay và khó Các bài tập hệ phương trình hay và khó Các bài tập hệ phương trình hay và khó Các bài tập hệ phương trình hay và khó Các bài tập hệ phương trình hay và khó Các bài tập hệ phương trình hay và khó Các bài tập hệ phương trình hay và khó Các bài tập hệ phương trình hay và khó Các bài tập hệ phương trình hay và khó
Xem thêm

12 Đọc thêm

Tài liệu Lý thuyết mạch + bài tập có lời giải P13 pdf

TÀI LIỆU LÝ THUYẾT MẠCH + BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI P13 PDF

TRANG 1 CH ƯƠ NG 6 ĐƯỜ NG DÂY DÀI TÓM T Ắ T LÝ THUY Ế T Đường dây được gọi là dài nếu quá trình truyền tín hiệu trên nó không phải diễn ra tức thời mà phải mất một khoảng thời gian nhất [r]

9 Đọc thêm

Tổng hợp bài tập hệ phương trình

TỔNG HỢP BÀI TẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Tổng hợp bài tập hệ phương trìnhTổng hợp bài tập hệ phương trìnhTổng hợp bài tập hệ phương trìnhTổng hợp bài tập hệ phương trìnhTổng hợp bài tập hệ phương trìnhTổng hợp bài tập hệ phương trìnhTổng hợp bài tập hệ phương trìnhTổng hợp bài tập hệ phương trìnhTổng hợp bài tập hệ phương trìnhTổng hợp bài tập hệ phương trìnhTổng hợp bài tập hệ phương trìnhTổng hợp bài tập hệ phương trình

52 Đọc thêm

Tổng hợp bài tập hệ phương trình

TỔNG HỢP BÀI TẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

2= 1, đặt a = x −12; b = y +12. Thay vào (1)(1) ⇔ (4a2+ 11a + 15)(a − 1) + 2b2(b − 1) = 0 (3)Dựa vào điều kiện suy ra V T(3)  0 ⇒ a = 1; b = 0. Đs : (3/2; 1/2).Câu 24. Tìm m để hệ phương trình có một nghiệm duy nhấtx + 3 = 2(3y −x)(y + 1) (1)√3y −2 −x + 52

25 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHƯƠNG 4

GIÁO TRÌNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHƯƠNG 4

Chỉång 4XỈÍ L NHIÃÛT ÁØM KHÄNG KHÊ4.1 CẠC QUẠ TRÇNH XỈÍ L NHIÃÛT ÁØM KHÄNG KHÊ 4.1.1 Khại niãûm vãư xỉí l nhiãût áøm khäng khêQuạ trçnh âi u hoa kh ng khê la tảo ra va duy trç cạcãư ì ä ì ì th ng s vi khê h ûu cu a kh ng khê trong pho ng bà ng cạchä äú á í ä ì ò th i va o pho ng kh ng khê sảch â qua x l. Trong quạäø ì ì ä ỉí trçnh tr n, v n â x l kh ng khê la quan trng nh t,ã áú ãư ỉí ä ì áú bao g m nhi u v n â củ th nh sau:äư ãư áú ãư ãø ỉ- X l v nhi ût â ü: La m lảnh hồûc gia nhi ût;ỉí ãư ã ä ì ã- X l â ü m: La m m hồûc la m kh ;ỉí ä áø ì áø ì ä- Kh bủi trong kh ng khê;ỉí ä- Kh cạc ch t â üc hải;ỉí áú ä- Kh khê Cí2 va b sung äø2;- a m ba o t c â ü l u â üng kh ng khê trong pho ng m ïc í í äú ä ỉ ä ä ì åí ỉ cho phẹp;- a m ba o â ü n trong pho ng d ïi â ü n cho phẹp. í í ä äư ì ỉå ä äưTrong cạc nh n t tr n, hai y u t â u la nhi ût va má äú ã ãú äú áư ì ã ì áø r t quan trng, nọ cọ a nh h ng nhi u â n trảng thạiáú í ỉåí ãư ãú cu a kh ng khê, n n trong ch ng na y chè t ûp trung nghi ní ä ã ỉå ì á ã c ïu 2 nh n t âọ. Cạc nh n t co n lải s â üc nghi n c ï á äú á äú ì ỉå ã ỉ cạc ch ng sau na y, trong ph n th ng giọ, lc bủi vẩí ỉå ì áư ä ì ti u m.ã á4.1.2 Cạc quạ trçnh xỉí l nhiãût áøm trãn âäư thë I-dB y gi ta xẹt xem tr n â thë I-d cọ th cọ cạc quạ trçnhá åì ã äư ãø x l kh ng khê nh th na o, âàûc âi m, t n gi va nh ỵngỉí ä ỉ ãú ì ãø ã ì
Xem thêm

25 Đọc thêm

tìm hiểu và thực hành trên bộ data communication trainer – dct 03

TÌM HIỂU VÀ THỰC HÀNH TRÊN BỘ DATA COMMUNICATION TRAINER – DCT 03

- Có sai s trong quá trình truyn và bn cách truyn d ling n t truyn. - Kt qu cho ta thy truy     truyn ni ti  i không bng truyn bng cáp quang và truyn bng modem. ******************************************* KT LUN CHÍNH SAU KHI THC HIN TOÀN BÀI THC HÀNH Sau khi thc hin ht tt c 5 bài thc hành v các cách truyn d liu, ta có th ng s liu chính th có cái nhìn tng quan nht v t truyn so vi tính toán thuyt ca 5 cách truyn d liu: T truyn Thi gian tru  d liu  d liu qua modem d liu không dây Truyn d liu
Xem thêm

18 Đọc thêm

giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI

ng nghivà công nghiệệp p ––Tính toán thiTính toán thiếết kt kếế công trìnhcông trình; NXB ĐHQG ; NXB ĐHQG TPHCM2006TPHCM2006 TrTrầần Mn Mạạnh Trí, Trnh Trí, Trầần Mn Mạạnh Trung, 2006. nh Trung, 2006. Các quá Các quá trình oxi hóa nâng cao trong xtrình oxi hóa nâng cao trong xửử nlý nướước và nc và nướước c hhảảiiNXBKHKT 2006NXBKHKT 2006ththảải.i.NXBKHKT

47 Đọc thêm

Kinh tế vi mô - 10 nguyên lý của kinh tế học và cách tư duy như một nhà kinh tế ppt

KINH TẾ VI MÔ - 10 NGUYÊN LÝ CỦA KINH TẾ HỌC VÀ CÁCH TƯ DUY NHƯ MỘT NHÀ KINH TẾ PPT

dựng thuyếtKiểm chứng thuyếtCông nhận / bác bỏ thuyếtXây dựng mô hình dự báoPH NG PHÁP NGHIÊN C UƯƠ ỨPH NG PHÁP NGHIÊN C UƯƠ ỨLÝ THUY TẾ : Được dùng để lý giải các hiện tượng quan sát được dựa trên các quy luật cơ bản và các giả định.GI Đ NHẢ Ị : Là các giả thiết đặt ra để đơn giản hóa mô hình.MÔ HÌNH: Là cách diễn đạt bằng ngôn ngữ toán của lý thuyết, được dùng để phân tích và dự báo.06/27/14 Lê Thương 11Mô hình 1Mô hình 1: BI U Đ VÒNG CHU Ể Ồ: BI U Đ VÒNG CHU Ể ỒCHUY N.ỂCHUY N.Ể
Xem thêm

19 Đọc thêm

Bài soạn Phuongtrinhduong thang

BÀI SOẠN PHUONGTRINHDUONG THANG

I. Ví dụ mở đầu I. Ví dụ mở đầu Trong Oxy. Cho tam giác ABC: A(1; 4), B(3, -1), C(6; 2).AH là đường cao của tam giác ABC.a. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng qua 2 điểm B và C?b. Viết phương trình tham số của đường thẳng qua 2 điểm A và H?c. Tính tọa độ của điểm H?d. Tính khoảng cách từ A đến BC?xyHCBA Ph ng trình đ ng ươ ườPh ng trình đ ng ươ ườth ngẳth ngẳ Ph ng trỡnh ng Ph ng trỡnh ng th ngth ng

7 Đọc thêm

LUẬN VĂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ

LUẬN VĂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ

dụng và tác động của yếu tố tự nhiên. Mức độ hao mòn hữu hình tỷ lệ thuận vớithời gian và cờng độ sử dụng máy móc thiết bị.Sự hao mòn này làm cho máy móc thiết bị mất dần những thuộc tính kinh tếkỹ thuật của mình, do đó làm mất dần giá trị của máy móc thiết bị dẫn đến giảmgiá trị của chúng: Các Mác đã nhận xét loại hao mòn này nh sau:Sự hao mòn vậtchất của máy móc thiết bị có hai loại:một loại hao mòn là do việc sử dụng máymóc thiết bị giống nh đòng tiền bị hao mòn trong lu thông Một loại khác là do sửSinh viên thực hiệnLê Đăng TriệuChuyên đề thực tậpTrung tâm đào tạo QTKD Tổng hợpdụng giống nh lỡi gơm không bị han gỉ khi nằm trong lỡi gơm.1Do đó loại hao mòn thứ nhất ít hay nhiều tỉ lệ thuận với việc sử dụng máymóc thiết bị,ngợc lại trong loại hao mòn thứ hai trong một chừng mực nào đó lại tỉlệ nghịch với sự sử dụng máy móc thiết bị. Trong điều kiện làm việc bình thờngviệc sử dụng máy móc thiết bị sẽ gây ra hao mòn hợp lý sẽ đợc bù đắp bằng cáchchuyển dần vào gía trị sản phẩm sản xuất đó chính là quá trìng khấu hao thiết bị...Những nhân tố ảnh hởng đến hao mòn hữu hình phải kể đến là các nhân tốdo chất lợng của việc chế tạo, chất lợng của công tác lắp đặt, các nhân tố phụ thuộcvào môi trờng tự nhiên của khu vực sản xuất. Những tác động của nhân tố này cóthể giảm đi đáng kể nếu doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo dỡng, bảo quảnquản công tác máy móc thiết bị. Nhanh tróng đa máy móc thiết bị vào sản xuất,tuân thủ các quy tắc về an toàn kỹ thuật. Nhanh tróng khai thác sử dụng hết côngsuất máy móc thiết bị để giảm thời gian khấu hao, tránh tình trạng máy móc thiết bịngừng hoạt động, hỏng hóc trớc thời gian quy định. Ngoài ra doanh nghiệp còn
Xem thêm

88 Đọc thêm

Bài giảng xây dựng cầu 3 P16 docx

BÀI GIẢNG XÂY DỰNG CẦU 3 P16 DOCX

H×nh 22: C¸c cÇu thi c«ng theo c«ng nghÖ MSS ®i gi÷a....0,8 x LL 0.2 × L Sμn c«ng t¸cKÝch chÝnhDÇm chÝnh DÇm ngang HÖ ®ì Xe goßngH×nh 23: Bè trÝ hÖ thèng MSS ®i gi÷a-Giai đoạn 1: Hệ dầm chính đợc hạ thấp xuống bằng các kích chính đặt tại vị trí giá đỡ côngson phía trớc v khung treo phía sau (phía trớc mối

9 Đọc thêm

KẾ HOẠCH BỘ MÔN TOÁN 9(09-10)

KẾ HOẠCH BỘ MÔN TOÁN 9(09-10)

- Hệ thống hoá kiến thức.- Trả lời các câu hỏi ôn tập trong SGKBT40,41,42,43,44,45,46/SGKBT53,55/SBT-272346Kiểm Tra Chương III- Biểu diễn HH tập nghiệm của PT bậc nhất hai ẩn.- Giải hệ PT và gải BT bằng cách lập hệ PT.Đề KT trắc nghiệm và tự luận* MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý Ở CHƯƠNG III:- Khái niệm về nghiệm của phương trình hai ẩn, GV cần nhấn mạnh khái niệm nầy và chú ý tránh dùng các từ có thể dẫn đến hiểu lầm như “cặp nghiệm”. GV : Trầm Phước Lộc9 Trường THCS Tân Hiệp Kế hoạch bộ môn Toán 9 - Lưu ý học sinh trước khi giải hệ phương trình phải quan sát, nhận xét về các đặc điểm của hệ phương trình : độ lớn của các hệ số, dấu của các hệ số, sự liên hệ giữa các hệ số …
Xem thêm

29 Đọc thêm

xử lý nước thải dệt nhuộm

XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

đặc trưng ô nhiễm của nước thải công nghiệp dệt nhuộm ở Việt Nam gồm: pH = 9,0 - 11,0; BOD = 90 - 220 mg/L; COD = 570 - 1200 mg/L; TSS = 800 - 1100 mg/L; Độ màu = 1000 - 1600 (Pt-Co). C. Công nghệ xử lý I. Một số vấn đề về công nghệ 1. Lựa chọn công nghệ Khi lựa chọn bất kỳ một công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm nào thì phải cần lưu ý đến các yếu tố sau : + Hiệu quả xử lý GVHD: ThS. Trương Thanh Tâm Kỹ thuật môi trường SVTH: Huỳnh Đức Kỳ - Lớp hóa Dầu K31- ĐH Quy Nhơn Trang 3 + Hiệu quả kinh tế + Tính chất và lưu lượng nước thải + Thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải 2. Một số phương án xử lý nước thải Có ba phương án thường đươc ứng dụng riêng rẽ hoặc kết hợp để xử lý nước thải dệt nhuộm là : + Phương pháp hóa + Phương pháp oxi hóa bậc cao + Phương pháp sinh học Quá trình xử lý hóa với phương pháp keo tụ-tạo bông, tuyển nổi và hấp phụ thu được hiệu quả cao trong việc khử độ màu và giảm nồng độ BOD. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là chi phí hóa chất cao và lượng bùn sinh ra lớn (0,5 – 2,5kg TS/m3 nước thải xử lý). Trong quá trình xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp oxi hóa bậc cao, các chất oxi hóa thường được sử dụng là Chlorine (Cl2),Hydroxy Peroxide (H
Xem thêm

8 Đọc thêm

GIÁO ÁN LÝ THUY ẾT CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH pdf

GIÁO ÁN LÝ THUY ẾT CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH PDF

0 1 1 1 1 01 0 0 0 1 1 10 0 0 1 1IVV- Ký tự từ 128đến 255 là những ký tự mở rộng dùng riêng cho từng quốc gia.IV/ Máy tính điện tử:♦ Là thiết bị điện tử có khả năng nhận, lưu trữ và xử lý thông tin với khối lượng lớn và độ chính xác cao. Máy tính hoạt động dưới sự điều khiển của chương trình .♦ Chương trình là tập hợp các câu lệnh dược viết bằng ngôn ngữ quy định của máy, chỉ ra các công việc để máy tính theo đó mà hoạt động và thực hiện.V/ Các thành phần cơ bản của hệ thống may tính :Có 2 phần là phần cứng và phần mềm.1. Phần cứng: là các thiết bị điện tử và cơ khí của máy bao gồm :- Các thiết bị nhập như: bàn phím, con chuột, đĩa mềm,máy quét,…- Các thiết bị xuất như: màn hình, máy in, con chuột, đĩa mềm, …- Bộ nhớ ,bộ xử lý,…2. Phần mềm: là các chương trình giúp người sử dụng khai thác tối đa các khả năng của máy. Có 2 loại ♦ Phần mềm cơ bản: là các chương trình cần thiết cho sự hoạt động của máy tính như hệ đièu hành, các ngôn ngữ lập trình,…♦ Phần mềm ứng dụng: là các chương trình được viết ra nhằm đáp ứng các nhu cầu ứng dụng thực tế .
Xem thêm

19 Đọc thêm

Thiết Kế Sơ Bộ Tàu Câu Cá Ngừ Đại Dương, chương 7 pdf

THIẾT KẾ SƠ BỘ TÀU CÂU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG, CHƯƠNG 7 PDF

Chương 7: Hệ phương trình thiết kế tàu theo quan điểm tối ưuHệ phương trình thiết kế tàu theo phương pháp truyền thống gồm 4 phương trình: phương trình trọng lượng, phương trình tốc độ, phương trình sức chứa, phương trình tính nổi. Với hệ phương trình này ta tiến hành giải một cách “mò mẫm” vì số ẩn nhiều hơn số phương trình thiết lập được, thời gian thiết kế dài, khó thực hiện. Khi thiết kế, nếu kiểm tra lại không đạt ổn định ta phải quay lại bước xây dựng nhiệm vụ thiết kế nên tốn rất nhiều thời gian, không hiệu quả. Hệ phương trình thiết kế tàu theo quan điểm tối ưu được ra đời để khắc phục được những hạn chế của phương pháp thiết kế cũ. Phương pháp thiết kế này bổ sung thêm vào hệ phương trình thiết kế truyền thống 2 phương trình mới: Phương trình ổn định và phương trình lắc.Phương trình trọng lượng: P=Pi =Pv+Pm+Pc+Pnl+Plttp+P
Xem thêm

7 Đọc thêm

Tài liệu Lý thuyết lợi ích pptx

TÀI LIỆU LÝ THUYẾT LỢI ÍCH PPTX

 Lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng Hiệu ứng thay thế và hiệu ứng thu nhập Thặng dư tiêu dùng (CS)3/4/2011 © Dr. Tran Van Hoa, HCE 52Bài tập chương 4 \Baitap\chg3BT.docBài tập chương 3 trong 101 Bài tập Vi mô chọn lọc143/4/2011 â Dr. Tran Van Hoa, HCE 53Bi tp chng 4Mọỹt ngổồỡi tióu duỡng coù mọỹt khoaớn ngỏn saùch laỡ M õóứmua hai haỡng hoaù X vaỡ Y. Mổùc õọỹ thoaớ maợn cuớa ngổồỡi tióu duỡng phuỷ thuọỹc vaỡo khọỳi lổồỹng tióu thuỷ hai haỡng hoaù X vaỡ Y theo bióứu thổùc sau: U = (Y-1)XGiaù cuớa hai haỡng hoaù X & Y lỏửn lổồỹt kyù hióỷu laỡ Px vaỡPy.1. Xaùc õởnh tyớ lóỷ thay thóỳ bión (MRS) cuớa mọỹt õióứm nũm trón õổồỡng baỡng quan õoù? 2. Haợy xaùc õởnh phổồng trỗnh õổồỡng ngỏn saùch cuớa ngổồỡi tióu duỡng trón?3. ổồỡng bióứu dióựn tióu duỡng theo thu nhỏỷp laỡ gỗ? Trong trong hồỹp naỡy noù coù õỷc õióứm gi?3/4/2011 â Dr. Tran Van Hoa, HCE 54(tip)4. Nóỳu M = 1000, Px = 10 vaỡ Py = 10, sổỷ phọỳi hồỹp naỡo giổợa X vaỡ Y seợ laỡm tọỳi õa hoaù lồỹi ờch cuớa ngổồỡi tióu duỡng trón?5. Nóỳu M = 1000, Py = 10 nhổng Px = 5, õióửu gỗ seợ xaớy ra vồùi lổồỹng cỏửu hai haỡng hoaù trón?6. Theo sổỷ thay õọứi giaù ồớ trón, haợy laỡm roợ hióỷu
Xem thêm

14 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LUẬN VĂN NGÀNH CHĂN NUÔI THÚ Y

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LUẬN VĂN NGÀNH CHĂN NUÔI THÚ Y

Khả năng tăng trọng của dê thịt khi cho ăn cành lá xoan tươi kết hợp với cànhlá mai dương thay thế ở các mức độ khác nhauNguyễn văn AĐặt vấn đềNgành chăn nuôi nước ta chủ yếu tập trung trong các nông hộ sản xuất nhỏ, với đadạng loài vật nuôi như heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, thỏ. Tuy nhiên, lợi nhuận chăn nuôi trongquy mô sản xuất nhỏ vẫn dựa chính trên việc tận dụng các nguồn tài nguyên sẵn có củanông hộ như lao động nhàn rỗi, phụ và phế phẩm nông nghiệp hay nguồn thức ăn xanh cósẵn ở địa phương. Trong số các vật nuôi kể trên thì con dê có nhiều ưu điểm: (1) thú nhailại nhỏ nên dễ quản lý và chăm sóc, (2) có phổ thức ăn rộng, nên tận dụng được nhiềunguồn thức ăn sẵn có tại nông hộ (Hồ Quảng Đồ, 2005), và (3) thịt dê dễ tiêu thụ trên thịtrường nội địa (Đinh Văn Bình và Nguyễn Quang Sức, 2000). Với các ưu điểm trên con dêcó thể phù hợp trong những nông hộ nhỏ với việc tận dụng nguồn thức ăn xanh hiện có.Mai dương, tên khoa học là Mimosa pigra thuộc chi Mimosa và thuộc họMimosaceae đây là một loài sinh vật ngoại lai có khả năng phát tán rất nhanh và sống tốttrên nhiều loại đất khác nhau (Phạm Hoàng Hộ, 2003). Đây là loài cần phải tiêu diệt do khảnăng xâm lấn rất mạnh và có thể gây hại, hay hạn chế sự phát triển của các loài thực vậtkhác trong quần thể thực vật dẫn đến mất sự cân bằng của hệ sinh thái. Hiện nay, loài câynày đang được tiêu diệt với nhiều biện pháp khác nhau như thủ công (nhổ, phát hoang,…),hóa học (dùng thuốc diệt cỏ), tổng hợp hai cả hai, tận dụng sinh khối,… (Trần Triết và Cs,2007). Tuy nhiên, cũng có nhiều tác giả báo cáo là cây Mai dương có thể dùng làm thức ănbổ sung đạm cho dê (Thu Hong và Cs, 2008; Nakkitset và Cs, 2008; Kongvongxay và Cs,2011).Xoan còn được gọi là Xoa ta, có tên khoa học là Melia azedarach thuộc họMeliaceae có nguồn gốc từ Ấn Độ, Trung Quốc và Úc (Phạm Hoàng Hộ, 2003). Xoan làcây gỗ lớn đa niên, cây có đặc tính rụng lá, ra hoa, kết quả hàng năm, có khả năng sinhtrưởng tốt trên nhiều loại đất (Phạm Hoàng Hộ, 2003. Xoan được phân bố ở hầu hết cáctỉnh phía nam nước ta; riêng tỉnh An Giang, cây xoan phân bố tập trung chủ yếu ở cáchuyện miền núi như Tri Tôn và Tịnh Biên. Trên thực tế, cành lá xoan đã được người nuôi
Xem thêm

7 Đọc thêm

Giáo trình -Ngắt mạch trong hệ thống điện -chương 1-2 doc

GIÁO TRÌNH -NGẮT MẠCH TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN -CHƯƠNG 1-2 DOC

nguyên lý xếp chồng để phân tích quá trình. 2. Bỏ qua dòng điện từ hóa của máy biến áp: ngoại trừ trường hợp máy biến áp 3 pha 3 trụ nối Yo/Yo. 3. Hệ thống điện 3 pha là đối xứng: sự mất đối xứng chỉ xảy ra đối với từng phần tử riêng biệt khi nó bị hư hỏng hoặc do cố ý có dự tính. 4. Bỏ qua dung dẫn của đường dây: giả thiết này không gây sai số lớn, ngoại trừ trường hợp tính toán đường dây cao áp tải điện đi cực xa thì mới xét đến dung dẫn của đường dây. 5. Bỏ qua điện trở tác dụng: nghĩa là sơ đồ tính toán có tính chất thuần kháng. Giả thiết này dùng được khi ngắn mạch xảy ra ở các bộ phận điện áp cao, ngoại trừ khi bắt buộc phải xét đến điện trở của hồ quang điện tại chỗ ngắn mạch hoặc khi tính toán ngắn mạch trên đường dây cáp dài hay đường dây trên không tiết diện bé. Ngoài ra lúc tính hằng số thời gian tắt dần của dòng điện không chu kỳ cũng cần phải tính đến điện trở tác dụng. 6. Xét đến phụ tải một cách gần đúng: tùy thuộc giai đoạn cần xét trong quá trình quá độ có thể xem gần đúng tất cả phụ tải như là một tổng trở không đổi tập trung tại một nút chung. 7. Các máy phát điện đồng bộ không có dao động công suất: nghĩa là góc lệch pha giữa sức điện động của các máy phát điện giữ nguyên không đổi trong quá trình ngắn mạch. Nếu góc lệch pha giữa sức điện động của các máy phát điện tăng lên thì dòng trong nhánh sự cố giảm xuống, sử dụng giả thiết này sẽ làm cho việc tính toán đơn giản hơn và trị số dòng điện tại chỗ ngắn mạch là lớn nhất. Giả thiết này không gây sai số lớn, nhất là khi tính toán trong giai đoạn đầu của quá trình quá độ (0,1 ÷ 0,2 sec). II. Hệ đơn vị tương đối: Bất kỳ một đại lượng vật lý nào cũng có thể biểu diễn trong hệ đơn vị có tên hoặc trong hệ đơn vị tương đối. Trị số trong đơn vị tương đối của một đại lượng vật lý nào đó là tỷ số giữa nó với một đại lượng vật lý khác cùng thứ nguyên được chọn làm đơn vị đo lường. Đại lượng vật lý chọn làm đơn vị đo lường được gọi đại lượng cơ bản. 2
Xem thêm

16 Đọc thêm

khi nao AM+MB=AB

KHI NAO AM+MB=AB

TRANG 9 NHANH TAY GHÉP ĐÚNG HÃY CHỌN CÁC MIẾNG GHÉP ĐỂ GHÉP THÀNH NHỮNG KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG.. * TI ẾT SAU LUYỆN TẬP: CHUẨN BỊ BÀI TẬP VÀ THƯỚC TRANG 14 CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT.[r]

14 Đọc thêm

Phân tích ảnh, xử lý ảnh nhị phân (xử lý ảnh số)

PHÂN TÍCH ẢNH, XỬ LÝ ẢNH NHỊ PHÂN (XỬ LÝ ẢNH SỐ)

Xử lý ảnh sốPhân tích ảnhXử ảnh nhị phânChương trình dành cho kỹ sư CNTTNguyễn Linh Giang•Kháiniệm ảnh nhị phân;• Các toán tử hình thái;•Tìmxương và làm mảnh ảnh;•Biểudiễncấutrúc.Xử lý ảnh nhị phânKhái niệm ảnh nhị phân• Ảnh nhị phân– Điểmthuộc đốitượng ảnh: có giá trị ‘1’ - điểm đen;– Điểmthuộc phông nền: có giá trị ‘0’ - điểmtrắng.– Ảnh nhị phân nhận đượctừảnh đơnsắcbằng phép lấyngưỡng;– Đốitượng trong ảnh nhị phân là tậphợpcácđiểm đen⎪⎩⎪⎨⎧<≥=θθ),(0),(1),(
Xem thêm

16 Đọc thêm

Cùng chủ đề