NHỮNG THÀNH PHỐ NGHÌN NĂM TUỔI TRÊN THẾ GIỚI POTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NHỮNG THÀNH PHỐ NGHÌN NĂM TUỔI TRÊN THẾ GIỚI POTX":

NHỮNG CHIẾN LƯỢC CỦA NGƯỜI THÁCH THỨC THỊ TRƯỜNG

NHỮNG CHIẾN LƯỢC CỦA NGƯỜI THÁCH THỨC THỊ TRƯỜNG

nh ng suy nghĩ là đi u đó s d n đ n kh ề ẽ ẫ ế ảnăng sinh l i. Vi c quy t đ nh m c tiêu, dù là ờ ệ ế ị ụđánh b i đ i th c nh tranh hay làm gi m th ạ ủ ạ ả ịph n c a ng i đó, có tác đ ng qua l i v i v n ầ ủ ườ ộ ạ ớ ấđ ai là đ i th c nh tranh. ề ủ ạ M t ng i ti n công có th l a ch n ộ ườ ế ể ự ọt n công m t trong ba lo i sau :ấ ộ ạ+ Có th t n công ng i d n đ u th tr ng.ể ấ ườ ẫ ầ ị ườ+ Có th t n công nh ng công ty đ a ph ng ể ấ ị ươhay khu v c nh , không hoàn thành đ c ự ỏ ượph n s và thi u v n.ậ ự ế + Có th t n công nh ng công ty cùng t m c ể ấ ầ ỡv i mình, không hoàn thành đ c ph n s và ớ ượ ậ ựthi u v n.ế Nh ng chi n l c c a ng i thách ế ượ ủ ườth c th tr ngứ ị ườ +T n công tr c di nấ ự ệ +T n công bên s nấ ườ +T n công bao vâyấ +T n công đ ng vòngấ ườ +T n công du kích ấ T n công tr c di nấ ự ệ Là chi n l c t n công vào ch m nh c a đ i ế ượ ấ ỗ ạ ủ ốph ng. Ng i thách th c t n công đ i th b ng s n ươ ườ ứ ấ ủ ằ ảph m, qu ng cáo và giá c ... ẩ ả ả VD: Pepsi n y sinh m t ý t ng qu ng bá nhanh ả ộ ưở ảchóng đ c xem nh m t “ượ ư ộ chi n d ch qu ng cáo ế ị ả
Xem thêm

17 Đọc thêm

Truyền dữ liệu không dây

TRUYỀN DỮ LIỆU KHÔNG DÂY

nh th nào và ng d ng công ngh vào th c ti n.ư ế ứ ụ ệ ự ễChúng ta có nhìn t ng quan h n v c u trúc c a thi t b trong b đi uổ ơ ề ấ ủ ế ị ộ ề khi n dò tìm xe,t đó ta s đ nh h ng đ c kh năng phát tri n c a đ án.ể ừ ẽ ị ướ ượ ả ể ủ ồ T ng lai có th hoàn thi n đ c nh ng yêu c u mà m t b đi u khi n dò tìmươ ể ệ ượ ầ ộ ộ ề ể xe c n có.ầIII. Đ I T NG LÀM Đ TÀIỐ ƯỢ ỀSóng RF (Radio Frequency) còn g i là T n s sóng Radio hi n nay đangọ ầ ệ đ c s d ng r ng rãi trong các thi t b đi u khi n t xa do kh năng truy nượ ử ụ ộ ế ị ề ể ừ ả ề nh n t t rong các môi tr ng cũng nh kh năng thi công d dàng. H n n a bậ ườ ư ả ễ ơ ộ phát và thu sóng RF cũng đang có m t r ng rãi trên th tr ng, giá thành d ch pặ ộ ị ườ ễ ấ nh n và ti n s d ng.ậ ệ ử ụThi t b đ c l a ch n đ đi u khi n trong mô hình c a đ tài này là thi tế ị ượ ự ọ ể ề ể ủ ề ế b đi n gia d ng trong m ng l i di n 220V.ị ệ ụ ạ ướ ệVì m t s tính năng c a tri g D nên nó có th đáp ng m t s nhu c u màộ ủ ơ ể ứ ộ ầ ta c n dùng đ n nó.ầ ếCH NG II C S LÝ THUY T VÀ TH C TI NƯƠ Ơ Ở Ự ỄI. C s lý thuy tơ ở ếHi n nay có nhi u ph ng pháp đ l a ch n thi t b đi u khi n t xa nh :ệ ề ươ ể ự ọ ế ị ề ể ừ ư sóng h ng ngo i, đ ng truy n ADSL, m ng đi n tho i, sóng RF... Nh ngồ ạ ườ ề ạ ệ ạ ư chúng em nh n th y ph m vi đ tài còn nh h p, ki n th c còn ph i trang bậ ấ ạ ề ỏ ẹ ế ứ ả ị nhi u và tính ch t ch y u c a đ tài là kh năng ng d ng cao và thân thi nề ấ ủ ế ủ ề ả ứ ụ ệ v i ng i dùng nên thi t b đ c ch n là b phát - thu sóng RF ho t đ ng trênớ ườ ế ị ượ ọ ộ ạ ộ tính năng s d ng c a c p IC PT2262 / PT2272. T m ho t đ ng cho phép c aử ụ ủ ặ ầ ạ ộ ủ remote t 50-100m v i t n s 315MHz, cho phép đi u khi n 4 kênh.ừ ớ ầ ề ểD a vào đ c tính c a con r le YL303H có th dùng áp t i 12V DC đ đi uự ặ ủ ơ ể ớ ể ề khi n ti p đi m ch u đ c 28VDC -10A và 250VAC- 10Aể ế ể ị ượCH NG III THI T K VÀ THI CÔNG M CH ĐI U KHI N THI TƯƠ Ạ Ề Ể B ĐI N TRONG NHÀ B NG SÓNG RFỊ Ệ ẰI. B phát – thu RFộ1.C u t oấ ạ
Xem thêm

19 Đọc thêm

TẾ BÀO GỐC

TẾ BÀO GỐC

N I DUNG:Ộ1.1. M t s khái ni m t bào g cộ ế ố2.2. L ch s nghiên c u t bào g cị ử ứ ế ố3.3. X p lo i t bào g cế ạ ế ố4.4. Ngu n l y t bào g cồ ấ ế ố5.5. u và nh c đi m c a các lo i t bào Ư ượ ể ủ ạ ếg cố6.6. ng d ng t bào g cỨ ụ ế ốT BÀO G CẾ T bào g c là t bào có kh năng phát tri n ế ế ả ểthành nhi u lo i t bào khác nhau trong c ề ạ ế ơth . Là m t công c trong "h th ng s a ể ộ ụ ệ ửch a" c a c th , khi đ c đ a vào các b ủ ơ ể ượ ư ộph n khác nhau, t bào g c có th phân chia ậ ế ểkhông gi i h n đ l p đ y nh ng thi u h t ớ ạ ể ấ ầ ế ụt bào c a b ph n đó ch ng nào c th còn ế ủ ộ ậ ừ ơ ểs ngố .1. KHÁI NI MỆT bào g c có 2 đ c đi m quan tr ng t o nên ế ặ ể ọ ạs khác bi t v i các lo i t bào khácự ệ ớ ạ ế : * Th nh t, t bào g c là lo i t bào không ứ ấ ế ạ ếchuyên d ng nên có th t tái t o trong m t ụ ể ự ạ ộth i gian dài nh quá trình phân chia.ờ ờ * Th hai, trong môi tr ng sinh lý ho c thí ứ ườ ặnghi m nh t đ nh, t bào g c có th bi n đ i ệ ấ ị ế ế ổtr thành t bào chuyên d ng nh t bào gây ở ế ụ ư ếđ p c a c timậ ủ ơ , t bào s n sinh insulin c a ế ả ủtuy n t yế ụ , t bào h ng c u hay t bào th n ế ồ ầ ế ầkinh …2. L ch s nghiên c u t bào g cị ử ứ ế - T nh ng năm đ u c a th k XX các nhà y h c đã ừ ầ ủ ế ỷ ọ
Xem thêm

50 Đọc thêm

Đề Thi Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế 2014 _ CQ 49 AOF

ĐỀ THI LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ 2014 _ CQ 49 AOF

C â u 1: Nêu lý thuyết địa tô của A.Smith v à D.Ricardo?Các mác đã kế thừa lý thuyế t này như th ế n à o? C â u 2: Tr ì nh b à y l ý thuy ế t v ề quan h ệ gi ữ a th ị tr ườ ng v à nh à nc c ủ a Keynes v à Samuelson? So s á nh v à gi ả i th í ch s ự gi ố ng v à kh á c nhau c ủ a 2 l ý thuy ế t n à y?

7 Đọc thêm

Thông báo trung tâm đào tạo tiếng anh Yes

THÔNG BÁO TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG ANH YES

Bạn sẽ cảm thấy tiến bộ rõ rệt trong cả bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, tự tin với tiếng Anh chuẩn mực, và sẵn sàng cho môi trường học tập hay làm việc quốc tế. "Ph ươ ng ph á p h ọ c t ạ i YES! r ấ t ph ù h ợ p v ớ i h ọ c vi ê n Vi ệ t Nam, gi ú p b ạ n l à m quen v ớ i á p l ự c k ỳ thi, nh ư ng kh ô ng qu á c ă ng th ẳ ng. T ô i r ấ t th í ch trang thi ế t b ị v à ph ươ ng ph á p gi ả ng d ạ y hi ệ n đạ i ở đâ y."
Xem thêm

2 Đọc thêm

TUT TAO CHU KY FLASH TECH24 VN

TUT TAO CHU KY FLASH TECH24 VN

Làm l ầ n l ượ t ñế n khi h ế t t ấ t c ả các nét ch .B ạ n có th ể ấ n Enter ñể xem các frame ch ạ y ntn.Tuy nhiên bây h ch ñ ang ch ạ y ng ượ c. ðể cho ch xu ấ t hi ệ n xuôi thì ta làm nh ư sau: Kích chu ộ t vào frame ñầ u tiên,gi phím Shift,kích vào frame cu i cùng.Kích chu ộ t ph ả i ch ọ n Reverse Frames

15 Đọc thêm

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại Cần Thơ

4PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG K INH DOANH TẠI CÔNGTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦN THƠ41

chiếm 97,55% trên tổng doanh thu trong khi đó doanh thu t ài chính chỉ chiếm1,44% và giảm hơn so với cùng kỳ năm trước, doanh thu khác chiếm 1,01% tr êntổng doanh thu và con số này đã được nâng lên so với năm trước tuy nhiên vẫncòn ở mức độ thấp.Cơ cấu doanh thu của Công ty thay đổi đáng kể nhất l à vào năm 2008 sau khithực hiện cổ phần hóa tỷ lệ doanh thu thuần l à 89,92% con số này có giảm hơn sovới năm trước nhưng vẫn còn cao là một dấu hiệu tốt, đáng chú ý l à khoản mụcwww.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.netLuận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Th ị Ngọc KhuyênSVTH: Ngô Thị Cẩm Giang - Trang 24 -doanh thu khác tăng nhanh và chi ếm tỷ trọng 7,25% v à doanh thu tài chính chi ếm2,83% trên tổng doanh thu, con s này tăng cao và góp ph ần không nhỏ vào tổngdoanh thu là do trong năm 2008 Công ty đ ã mang về những khoản thu nhập từviệc cho thuê tài sản hoạt động và doanh thu về góp vốn liên doanh tăng cao.Công ty đã gia tăng tỷ lệ doanh thu một cách đáng kể và bắt đầu có sự chuyểndịch theo chiều h ướng tăng trưởng giữa các khoản doanh thu qua các năm.4.1.3. Phân tích các nhân t ảnh hưởng đến doanh thu.Như đã phân tích ở những phần trên ta đã thấy được thực trạng cũng nh ư cơcấu của doanh thu qua các năm, các thay đổi tăng nhanh hoặc giảm dần của cáckhoản mục doanh thu, v à để xem xét xem lý do các khoản mục đó tăng hay giảmthế nào và do đâu ta thông qua các số liệu từ bảng báo cáo kết quả hoạt độngkinh doanh và phụ lục bảng 2 ta có bảng số liệu sao:Bảng 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH H ƯỞNG ĐẾN DOANH THUQUA 3 NĂM 2006 – 2008ĐVT: Triệu đồngChênh lệch 2007 so với 2006 Chênh lệch 2008 so với 2007Đối tượng phântíchTuyệt đối Tương đối(%) Tuyệt đối Tương đối(%)
Xem thêm

23 Đọc thêm

Tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp docx

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ NĂNG GIAO TIẾP DOCX

Phong c ùa thu mang nh ên nhiên Trung Qu ìn qua tâm tr ph ên hiu h và r B phong c àu s ình kh và âm thanh, t ên s hình cho th tr ình hi Ph.. Tâm tr l ình c Cô chu nh ên tâm.[r]

4 Đọc thêm

BAI 34

BAI 34

D. Tất cả ý trênDB. Môi trường sống cho vật nuôiHãy quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi?Bài 34:Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sảnI. Xây dựng chuồng trại chăn nuôi: 1. Một số yêu cầu kĩ thuật của chuồng trại chăn nuôi:MUMUN XÂY D NG CHU NG TR I Ự Ồ ẠN XÂY D NG CHU NG TR I Ự Ồ ẠCHĂN NUÔI C N PH I QUAN TÂM Ầ ẢCHĂN NUÔI C N PH I QUAN TÂM Ầ ẢĐ N NH NG Y U T NÀO? ỐĐ N NH NG Y U T NÀO? ỐĐịa điểm xây dựngYÊU CẦU KĨ THUẬT CỦA CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔIHướng chuồngNền
Xem thêm

34 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CHÁT LƯỢNG DỰ ÁN ĐÀU TƯ XÂY DỰNG

TIỂU LUẬN CHÁT LƯỢNG DỰ ÁN ĐÀU TƯ XÂY DỰNG

Trong nh ng n ữ ầ ướ ắ ầ ộ ậ ế ố ế ệ ăm g n đây, khi n c ta b t đ u h i nh p kinh t qu c t , di n m o ạ ấ ướ ừ ổ ớ ờ ố ế ủ ườ ượ đ t n c không ng ng đ i m i, đ i s ng kinh t c a ng i dân ngày càng đ c c i thi n, n n kinh t ng ả ệ ề ế ưở ể ấ ớ ự ày càng tăng tr ng và phát tri n. T t nhiên cùng v i s phát tri n v ể ừ ủ ề ế ự ủ ờ à nâng cao không ng ng c a các ngành ngh kinh t , các lĩnh v c khác c a đ i s ng, b m t c a ố ộ ặ ủ ấ ướ ổ ự ọ ủ đ t n c ngày càng thay đ i. Đó là s m c lên c a các công trình công nghi p v ệ ụ ằ ứ ầ ủ ộ ố ệ à dân d ng nh m đáp ng các yêu c u c a cu c s ng công nghi p hóa, hi n ệ ạ ấ ướ ấ ớ ộ ậ ế ố ế ự đ i hóa đ t n c. T t nhiên, v i cùng quá trình h i nh p kinh t qu c t , s phát tri n kh ể ừ ự ạ ủ ệ ướ ông ng ng đó là s c nh tranh c a các doanh nghi p trong và ngoài n c trong lĩnh v c x ự ự ỉ ấ ấ ượ ây d ng, nó không ch là quy mô, tính ch t công trình mà còn là ch t l ng công trình xây d ng.
Xem thêm

Đọc thêm

KHUÔN KHỔ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH TRONG 1 SỐ NGÀNH KINH TẾ TẠI VIỆT NAM

KHUÔN KHỔ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH TRONG 1 SỐ NGÀNH KINH TẾ TẠI VIỆT NAM

Khuôn kh chính sách c nh tranh ổ ạtrong m t s ng nh kinh t t i Vi t ộ à ế ạ ệNami n l c, Vi n Thông v Ngân H ngĐ ệ ự ễ à àNg­êi tr×nh bµy: Ph¹m Hoµng Hµ NGÀNH ĐIỆN LỰC: CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG Khâu phát điện:Số lượng nhà máy phát điện: hơn 46, trong đó 14 nhà máy thuộc EVN;Sản lượng điện thương phẩm: liên tục tăng từ 15,3 tỷ Kwh (năm 1997) lên 39,6 tỷ Kwh (năm 2004);Trong đó, EVN: 94,1% (năm 2002) và 96,2% (năm 2003)Công suất lắp đặt:14 nhà máy của EVN: chiếm 85% tổng công suất32 nhà máy ngoài EVN: chiếm 15% tổng công suấtNhập khẩu: Trung Quốc (0,4%)Khâu truyền tải4 công ty truyền tải điện khu vực;Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Xem thêm

31 Đọc thêm

Những mẫu phòng khách đẹp và thu hút docx

NHỮNG MẪU PHÒNG KHÁCH ĐẸP VÀ THU HÚT DOCX

TRANG 1 NH ỮNG MẪU PH ÒNG KHÁCH ĐẸP V À THU HÚT V ỚI NHỮNG PHÁ CÁCH TRONG VIỆC TRANG TRÍ, PH ÒNG KHÁCH NHÀ B ẠN CÓ THỂ TRỞ N ÊN L Ạ MẮT VÀ ĐẶC BIỆT HƠN BAO GIỜ HẾT.[r]

9 Đọc thêm

NGÂN HÀNG DỮ LIỆU ĐỀ THI&QUOT MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

NGÂN HÀNG DỮ LIỆU ĐỀ THI&QUOT MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

T N-2.9 Tron g cá c chứ c n ăn g s au , chứ c n ăn g n ào khôn g phảI là chứ c năn g củatà I chín h:a) Tổ chứ c vốnb) G iá m đốcc) Phân phối lạ i thu n hậ pd) Tìm kiếm đầu và o cho s ản xuấ tT N-2.10 Vốn là :a)Tà I sả nb)Tà I s ản dùn g vào m ục đích kin h doa nh s inh lờ ic) Tà I sả n do cá c chủ doan h nghiệp đón g gópT N-2.11 Chín h s ách tà I khoá quốc gia là một chín h s ách:a) Liên qu an đến thu chi của N gân s á ch nà h nư ớcb) Liên qu an đến việc đI êù chỉn h lư ợn g cu ng tiền tron g lưu thôn gc) Cả ha i câ u a ) và b) đều đún gT N-2.12 Tà I s ản hữu hình là tà I sả n:a) Có thể chu yển thà nh ti ền m ặtb) Có giá trị lớn , thờ i gian sử dụn g lâu dà Ic)Có hình thá I vậ t chấ t cụ thể.T N- 2.13 V n c ủ a ch ủ s ở h u t ro ng do anh nghi ệ p bao g ồ m :a/ Vốn cổ phần .b/ Vốn cổ p hầ n cộn g cỏc khoản dự phũn gc/ Tà i s ản của doa nh nghiệpd/ Vốn cổ p hầ n và lói khôn g chia .T N-2.14 G iá trị còn lạ i TSCĐ thư ờn g đư ợ c đá n h giá bằn g:a/ N guyờn giỏ ba n đầ u trừ đi khấ u ha o.b/ N gu yên giá ban đầu hoặ c giá thị trư ờn g, cá i n ào ca o hơn thỡ lấ y.c/ G iá thị trườ ng tạ i thờ i đi ểm lập bả ng câ n đối kế toánTN-2.15 Đóng góp của chủ doanh nghiệp vào tàI sản của doanh nghiệp được gọi là :a/ Vốnb/ Vốn chủ sở hữu
Xem thêm

28 Đọc thêm

Tài liệu Xử lý tiếng nói - Spoken Language System Architecture docx

TÀI LIỆU XỬ LÝ TIẾNG NÓI - SPOKEN LANGUAGE SYSTEM ARCHITECTURE DOCX

TRANG 1 BÀI 3: BÀI 3: KI Ế N TRÚC H Ệ TH Ố NG NGÔN NG Ữ NÓI KI Ế N TRÚC H Ệ TH Ố NG NGÔN NG Ữ NÓI „ „ XXửử lý ngôn ng lý ngôn ngữữ nói liên quan nói liên quan đếđến các kn các kỹỹ thuật [r]

12 Đọc thêm

MON AN NHAC 5 TUOI

MON AN NHAC 5 TUOI

cho bản thân. Kết quả đạt đợc trong thời gian tập sự:- Dự giờ: 9 tiết- Xếp loại: + Tốt: tiết. + Khá: tiết. + Trung bình: Tiết. + Đạt yêu cầu: Tiết- Xếp loại hồ sơ: 3.Công tác khác:Tôi luôn tham gia đầy đủ, nhiệt tình, tự giác, tích cực trong các hoạt động. Phong trào thi đua văn hoá, văn nghệ trong nhà trờng đề ra. Tham gia nhiệt tình các hoạt động của đoàn thanh niên. Tham gia đầy đủ các hoạt động từ thiện ủng hộ.II. Nhợc điểm12Là giáo viên mới cha có kinh nghiệm về công tác giảng dạy cũng nh trong công tác quản lý học sinh. Nên trong quá trình giảng dạy còn thiếu sót nhiêù việc vận dụng các phơng pháp dạy học mới bài soạn giáo an đôi lúc còn cha phong phú vì vậy việc giảng dạy đạt kết quả cha cao. Đôi khi tinh thần phê và tự phê còn rụt dè, cha mạnh dạn. Cha nêu lên đợc những ý kiến riêng của mìnhTrên đây là bản kiểm điểm báo cáo kết quả tập sự của tôi. Bắc Mê,ngày tháng năm2009Xác nhận của nhà trờng Nguời viết Sằm Thị Hồng VânMôn: Chữ cáiHội chợ thơng mại(Ôn tập: Làm quen với chữ cái e,ê)I. Mục đích yêu cầu.1. Kiến thức.13
Xem thêm

33 Đọc thêm

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG ppsx

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG PPSX

_ NƠI CẤP NGÀY CẤP CÓ GIÁ TRỊ ĐẾN : : : TRANG 2 M ẶT SAU: GHI T ÊN CÁC DOANH NGHI ỆP CÓ TRẠM GỐC LẮP ĐẶT C ÙNG V Ị TRÍ V À CÁC THÔNG S Ố K Ỹ THUẬT CƠ BẢN CỦA TỪNG TRẠM GỐC THÔNG SỐ KỸ TH[r]

2 Đọc thêm

ĐA DẠNG CÁC LOÀI CÁ Ở CÁC VÙNG NƯỚC NỘI ĐỊA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ NHỮNG GHI NHẬNMỚI CHO KHU HỆ CÁ VIỆT NAM

ĐA DẠNG CÁC LOÀI CÁ Ở CÁC VÙNG NƯỚC NỘI ĐỊA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ NHỮNG GHI NHẬNMỚI CHO KHU HỆ CÁ VIỆT NAM

(Vulnerable) và đề xuất thêm 3 loài vào Danh lục đỏ Việt Nam, đó là Toxotes microlepis, Toxotes jaculatrix và Proteracanthus sarissophorus. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra 75 loài cá có giá trị kinh tế, 86 loài cá di cư hoặc có liên quan đến di cư và 25 loài cá có số lượng ít ở sông Sài Gòn-Đồng Nai. Lời cảm ơn: Để có được kết quả nghiên cứu này, tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, phòng Quản lý Khoa học Sở Khoa học và Công nghệ tp. Hồ Chí Minh đã cấp kinh phí. Chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Viện Sinh học nhiệt đới đã tạo điều kiện để thực hiện đề tài. Cảm ơn các đồng nghiệp Phòng Công nghệ Quản lý môi trường Viện Sinh học nhiệt đới và những ngư dân ở huyện Cần Giờ đã tạo điều kiện và giúp đỡ trong thời gian thực hiện nghiên cứu. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2007. Sách Đỏ Việt Nam, phần I: Động vật. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 210 tr. 2. Hoàng Đức Đạt và Thái Ngọc Trí, 2001. Khảo sát ngư loại và tình hình nghề cá sông Đồng Nai (khu vực quy hoạch xây dựng thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4). Tuyển tập các kiết quả nghiên cứu Viện Sinh học Nhiệt đới năm 1999-2000. Nxb. Nông nghiệp, tr. 377-380.
Xem thêm

12 Đọc thêm

TRUYỀN SỐ LIỆU NỐI TIẾP

TRUYỀN SỐ LIỆU NỐI TIẾP

TRUY N S LI U N I TI PỀ M¸y thuM¸y ph¸t M¸y thuTruyÒn nèi tiÕp TruyÒn song songD0D7M¸y ph¸tTruyÒn d÷ liÖu s ong s ong vµ nèi tiÕp Truy n d li u n i ti p có 2 ph ng pháp: ề ế ươ-Đ ng b : ồ ộ chuy n m i l n m t kh i d li u ể ỗ ầ ộ ệ(các ký t ).ự-Không đ ng bồ ộ: m i l n truy n m t byte.ỗ ầ ề ộ M¸y ph¸tM¸y thuM¸y thuM¸y ph¸tM¸y thuM¸y ph¸tM¸y ph¸tM¸y thuM¸y thuM¸y ph¸t§¬n c«ngB¸n song c«ng

28 Đọc thêm

Tương tác người - máy (Human - Computer Interaction) ppt

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY (HUMAN - COMPUTER INTERACTION) PPT

năm 1996 giếtchếttấtcả mọingườitrênmáybay.– Lý do: người lái gõ phím “R” thay vì tên đầy đủ củasân bay. Hệ thống dẫn đường lấy ra trong hệ thốngsân bay đầutiênbắt đầubằng chữ “R” – sai sân bay.–Kếtquả: máy bay đâm vào núi–HCI cóthể cứusống tính mạng con người !!!pdf-office.com This will be removed in registered Program pdf-office.compdf-office.com This will be removed in registered Program pdf-office.com4/11/2005Bùi Thế Duy - Bộ môn Mạng và TTMT19TTầầmmquanquantrtrọọngngccủủa
Xem thêm

141 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 - LẦN I MÔN: TOÁN; KHỐI A VÀ KHỐI B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 - LẦN I MÔN: TOÁN; KHỐI A VÀ KHỐI B

L ẬP PHƯƠNG TRÌNH CHÍNH T ẮC CỦA HYPEBOL CÓ HAI TI ỆM CẬN VUÔNG GÓC V ỚI NHAU V À C ẮT ĐƯỜNG TR ÒN _C_ T ẠI BỐN ĐIỂM LẬP THÀNH HÌNH CH Ữ NHẬT CÓ DIỆN TÍCH BẰNG 24.. CÁN BỘ COI THI KHÔNG[r]

6 Đọc thêm