LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 118 PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 118 PDF":

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period 118 pdf

LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 118 PDF

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period 118: Preparation date :8 /4/2011 Unit14 : Lesson : Language Focus- grammar I. Aims : - By the end of the lesson, the students are able to make compound nouns with the words space and air. - By the end of the lesson, the students are able to distinguish and use can, could and be able to. II. Lexical items : -persuade - foggy - disturb - stuck III. Structures : - Joe can speak four languages. - We were able to persuade them at last. IV. Teaching aids: - textbook - handouts - pieces of paper - chalk and board V. Techniques : - Grammar-based (Can, could, and be able to) VI. Procedures : State/time Teacher’s and students’ activities Blackboard Materials 1. warm-up (7’)
Xem thêm

8 Đọc thêm

Level C lesson 118 ppsx

LEVEL C LESSON 118 PPSX

Level C lesson 118 1. Ann hoped ……………… to join the private club. She could make important business contracts there. DA. inviting B. being invited C. to invite D. to be invited 2. The fact that many students tend ……………… interest in literature. CA. lose B. losing C. to lose D. being lost 3. The tourists complained …………… any sleep. DA. for not getting B. about not getting C. on not getting D. in not getting 4. She’s perfectly …………… in her demands. CA. reason B. reasoned C. reasonable D. reasonably 5. It is a thing worth ……………… CA. being done B. to be done
Xem thêm

9 Đọc thêm

IDIOMS LESSON 118

IDIOMS LESSON 118

LESSON#118: To Hold Up Your End, To Get The Short End Of TheStick.Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICANSTYLE kỳ trước chúng tôi có đem đến quý vị 2 thành ngữ trong đó có từ End, đánh vần là E-N-D,nghĩa là đoạn đầu hay đoạn cuối của một cái gì. Trong bài học hôm nay chúng tôi xin trình bàythêm 2 thành ngữ khác cũng có từ End. Đó là To Hold Up Your End và To Get the Short End of theStick. Chúng tôi xin nhắc lại 2 thành ngữ mới này là To Hold Up Your End và To Get the Short Endof the Stick. Thành ngữ thứ nhất, To Hold Up Your End, có một từ mới là To Hold Up, đánh vần là H-O-L-D vàU-P, có nghĩa là làm tròn một lời hứa, và End ở đây là phần của mình trong một hợp đồng hay mộtlời cam kết. Vì thế To Hold Up Your End có nghĩa là thi hành điều gì mà mình đã hứa sẽ làm. Trong thí dụ thứ nhất, and Don Benson cho chúng ta biết về một thỏa thuận giữa anh và con anh tênRandy, là nếu Randy tốt nghiệp đại học với điểm số cao thì anh sẽ mua cho con một chiếc xe ô tô.Anh Don nói: AMERICAN VOICE: (DON BENSON): Well, Randy graduated with a 3.8 average. So I have tohold up my end and dig up the money to get him his first car. Say, you know any dealer where I canget a good price? TEXT: (TRANG): Anh Don nói như sau: Randy đã tốt nghiệp với điểm trung bình 3.8. Vì thế tôiphải làm tròn lời hứa của tôi và bỏ tiền mua cho nó chiếc xe ô tô đầu tiên. Này, bạn có biết một tiệmbán xe nào mà tôi có thể đến mua xe với giá hạ hay không? Tưởng cũng nên giải thích cho quý vị rõ là điểm 3.8 là khá cao, bởi vì điểm cao nhất ở đại học là 4.Có một vài từ mới mà ta chú ý là: To Graduate, đánh vần là G-R-A-D-U-A-T-E, nghĩa là tốt nghiệp;Average, đánh vần là A-V-E-R-A-G-E, nghĩa là trung bình; và Dealer, đánh vần là D-E-A-L-E-R,nghĩa là người hay tiệm bán xe. Bây giờ ta hãy nghe anh Don đọc lại thí dụ này: AMERICAN VOICE: (DON BENSON): Well, Randy graduated with a 3.8 average. So I have tohold up my end and dig up the money to get him his first car. Say, you know any dealer where I canget a good price? TEXT: (TRANG): Trong thí dụ thứ hai, anh Don và người em họ đồng ý chung nhau mở một tiệmsửa đồng hồ. Anh Don đã trả tiền thuê tiệm, nhưng người em họ thì lại chưa bỏ tiền túi ra để muabàn ghế như đã hứa trước đây. Anh Don nói: AMERICAN VOICE: (DON): I tell you, unless my cousin puts in his share, I'll be broke. I am
Xem thêm

3 Đọc thêm

Chapter 118. Infective Endocarditis (Part 11) doc

CHAPTER 118 INFECTIVE ENDOCARDITIS PART 11

Chapter 118. Infective Endocarditis (Part 11) Intracardiac Surgical Indications Most surgical interventions are warranted by intracardiac findings, detected most reliably by TEE. Because of the highly invasive nature of prosthetic valve endocarditis, as many as 40% of affected patients merit surgical treatment. In many patients, coincident rather than single intracardiac events necessitate surgery. Congestive Heart Failure Moderate to severe refractory congestive heart failure caused by new or worsening valve dysfunction is the major indication for cardiac surgical treatment of endocarditis. Of patients with moderate to severe heart failure due to valve dysfunction who are treated medically, 60–90% die within 6 months. In this setting, surgical treatment improves outcome, with mortality rates of 20% in native valve endocarditis and 35–55% in prosthetic valve infection. Surgery can relieve functional stenosis due to large vegetations or restore competence to damaged regurgitant valves. Perivalvular Infection This complication, which occurs in 10–15% of native valve and 45–60% of prosthetic valve infections, is suggested by persistent unexplained fever during appropriate therapy, new electrocardiographic conduction disturbances, and pericarditis. Extension can occur from any valve but is most common with aortic valve infection. TEE with color Doppler is the test of choice to detect perivalvular abscesses (sensitivity, ≥85%). Although occasional perivalvular infections are cured medically, surgery is warranted when fever persists, fistulae develop, prostheses are dehisced and unstable, and invasive infection relapses after appropriate treatment. Cardiac rhythm must be monitored since high-grade heart block may require insertion of a pacemaker. Uncontrolled Infection Continued positive blood cultures or otherwise-unexplained persistent
Xem thêm

5 Đọc thêm

GA 11-TIET 118

GA 11-TIET 118

Tiết 118.Ngaøy: ÔN TẬP TIẾNG VIỆTA. Mục đích yêu cầu.- Củng cố, hệ thống hoá những kiến thức về tiếng Việt đã học từ đầu năm- Rèn kĩ năng thực hành tiếng Việt và khả năng sử dụng tiếng Việt thành thạoB. Phương tiện thực hiện- SGK, SGV Ngữ văn 11- Thiết kế bài học- Máy chiếuC. Cách thức tiến hành- GV hướng dẫn HS ôn tập qua hệ thống câu hỏi SGK- Phương pháp đọc hiểu, kết hợp phân tích, so sánh qua hình thức trao đổi thảo luận nhóm.- Tích hợp phân môn Tiếng Việt, Đọc văn, Làm văn.D. Tiến trình giờ học1. Ổn định tổ chức2. Kiểm tra bài cũ: Không3. Bài mới.* HS dựa vào bài soạn, trả lời câu hỏi trong SGK (theo nhóm)* GV chuẩn xác kiến thức những câu hỏi khó, lập bản so sánh.Câu 1. Phân biệt ngôn ngữ chung và lời nói cá nhânNgôn ngữ chung Lời nói cá nhân- Bao gồm những yếu tố chung cho mọi thành viên trong xã hội như: âm, tiếng, từ…- Có qui tắc ngữ pháp chung mà mọi thành viên phải tuân thủ như: tổ chức câu, trật tự từ, dấu câu…- Là sản phẩm chung của xã hội, được dùng làm phương tiện giao tiếp xã hội.- Sự vận dụng các yếu tố chung để tạo thành các lời nói cụ thể.- Vận dụng linh hoạt các qui tắc ngữ pháp.- Mang dấu ấn cá nhân về nhiều phương
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tiết 118 Vieng Lang Bac

TIẾT 118 VIẾNG LĂNG BÁC

tòch Tiết 118: viếng lăng bác - Viễn Ph ơng -II. Đọc hiểu văn bản2. Khổ 2Ngày ngày dòng ng ời đi trong th ơng nhớKết tràng hoa dâng bảy m ơi chín mùa xuân -> Kết tràng hoa dâng là một ẩn dụ sáng tạo, thể hiện tấm lòng thành kính của tác giả và nhân dân ta với Bác. TiÕt 118: viÕng l¨ng b¸c - ViÔn Ph ¬ng -l¨ng chñ tÞch hå chÝ minh l¨ng chñ tÞch hå chÝ minh Tiết 118: viếng lăng bác - Viễn Ph ơng -II. Đọc, hiểu văn bản3. Khổ 3Bác nằm trong giấc ngủ bình yênGiữa một vầng trăng sáng dịu hiền-> Hình ảnh ẩn dụ vầng trăng gợi tâm hồn cao đẹp sáng trong của Bác và những vần thơ tràn đầy ánh trăng của Ng ời. Tiết 118: viếng lăng bác - Viễn Ph ơng -II. Đọc, hiểu văn bản
Xem thêm

17 Đọc thêm

118 bài tập hình học phẳng

118 BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẲNG

2 + 4x + 4y + 6 = 0 và đường thẳng ∆: x + my – 2m + 3 = 0 với m là tham số thực. Gọi I là tâm của đường tròn (C). Tìm m để ∆ cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A và B sao cho diện tích ∆IAB lớn nhất. BT61. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC với A(3; –7), B(9; –5), C(–5; 9), M(–2; –7). Viết phương trình đường thẳng đi qua M và tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp ∆ABC. BT62. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A(1; 3) và hai đường trung tuyến của nó có phương trình là: x – 2y + 1 = 0 và y – 1 = 0. Hãy viết phương trình các cạnh của ∆ABC. BT63. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): (x – 1)2 + (y + 1)2 = 25 và điểm M(7; 3). Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua M cắt (C) tại A, B phân biệt sao cho MA = 3MB. BT64. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(3; 3), B(2; –1), C(11; 2). Viết phương trình đường thẳng đi qua A và chia ∆ABC thành hai phần có tỉ số diện tích bằng 2. BT65. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình thoi ABCD có cạnh bằng 5 đơn vị, biết toạ độ đỉnh A(1; 5), hai đỉnh B, D nằm trên đường thẳng (d): x y2 4 0− + =. Tìm toạ độ các đỉnh B, C, D. BT66. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): x y x y2 26 2 5 0+ − − + = và đường thẳng (d): x y3 3 0
Xem thêm

11 Đọc thêm

Tiết 118: Phép trừ phân số

TIẾT 118 PHÉP TRỪ PHÂN SỐ

ToánTiết 118: Phép trừ phân số.I. Mục tiêu- HS nhận biết phép trừ hai phân số cùng mẫu số.- Biết trừ hai phân số cùng mẫu số.II. Đồ dùng dạy học- Băng giấy hình chữ nhật, kích thớc 4x12 cm, II. Hoạt động dạy họcA. Kiểm tra bài cũ(3)? Muốn cộng một phân số với 1 số tự nhiên ta làm nh thế nào? VD?? Phát biểu về tính chất kết hợp của phép cộng phân số ? VD?- Nhận xét, ghi điểm.B. Bài mới 1. Giới thiệu bài: (1)Nêu yêu cầu bài học2. H ớng dẫn tìm hiểu bài(10) - Đa băng giấy, nêu vấn đề: Hớng dẫn hs hoạt động với băng giấy.+Từ 56 băng giấy màu, lấy đi 36 để cắt chữ, Hỏi còn lại mấy phần băng giấy?+ Để tìm số phần băng giấy còn lại, ta có phép tính ntn?+ Nhận xét về mối liên hệ giữa tử số và mẫu số của
Xem thêm

3 Đọc thêm

THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ-Chương 118

THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ-CHƯƠNG 118

Cùng mọi người đứng bên cầu thang, cùng nhìn xuống, anh chợt hiểu ra rằng quả thực có một tảng đá được chôn dưới tầng hầm của Đại thánh đường vĩ đại này.. Peter chính là một tảng đá.[r]

4 Đọc thêm

BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (118)

BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (118)

SỬ DỤNG THÔNG TIN MỚI GIAI ĐOẠN 2 VỀ CHI PHÍ VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC PHỤC VỤ, CHĂM SÓC VÀ_ _VẬN HÀNH THIẾT BỊ, LẬP BÁO CÁO THU NHẬP VÀ XÁC ĐỊNH LÃI, LỖ CHO TỪNG LOẠI ĐIỀU TRỊ._ TRANG 3 [r]

6 Đọc thêm

Cisco Network part 118 doc

CISCO NETWORK PART 118 DOC

hash algorithm: Secure Hash Standard authentication method: Rivest-Shamir-Adleman Signature Diffie-Hellman group: #1 768 bit lifetime: 86400 seconds, no volume limit RA#SH CRYPTO IPSEC T[r]

5 Đọc thêm

Programming HandBook part 118 potx

PROGRAMMING HANDBOOK PART 118 POTX

Cú pháp : Trích: SQL Statement 1 UNION SQL Statement 2 Create 2 bảng như sau : EMPLOYEES_NORWAY: EMPLOYEES_USA: CÁCH SỬ DỤNG CÂU LỆNH UNION : Liệt kê tất cả những tên nhân viên có trong [r]

6 Đọc thêm

AutoIT Help part 118 potx

AUTOIT HELP PART 118 POTX

REMARKS TRANG 2 ControlCommand, ControlDisable, ControlEnable, ControlFocus, ControlGetPos, ControlGetText, ControlHide, ControlClick, ControlListView, ControlMove, ControlSetText, Contr[r]

7 Đọc thêm

118 LUANVANTHACSI CHUAPHANLOAI 204 PDF

118 LUANVANTHACSI CHUAPHANLOAI 204 PDF

9. Mã s : 60 85 02ng d n khoa h c: GS.TS Lê Tr ng Cúc, Khoa Môi trKhoa h c T nhiên,ng, trngih ci h c Qu c gia Hà N i.11. Tóm t t các k t qu c a lu n v n:Nông nghi p Vi t Nam ã có nh ng bc phát tri n vt b c trong th i gian qua, chsau 20 n m, Vi t Nam t n c thi u l ng th c tr thành n c xu t kh u gaojd ng th 2th gi i, ây là nh ng thành t u to l n ãc ghi nh n. Tuy nhiên, n u xét c th thìnông nghi p Vi t Nam có giá tr s n xu t th p, so sánh v i các n c khác nh Thái Lan.M t trong nh ng y u t tác ng t i giá tr s n xu t nông nghi p th p là do s phân m nht ai trong s n xu t nông nghi p.tài Lu n v nc ti n hành d i s giúp
Xem thêm

4 Đọc thêm

Giống Ngô lai đơn V-118 doc

GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN V118 1

Giống Ngô lai đơn V-118 1. Nguồn gốc Giống V-118 là giống ngô lai đơn giữa hai dòng thuần (D34 x D14). Dòng D14 là dòng thuần đời S8 được chọn tạo từ nguồn gen chín sớm của CIMMYT. Dòng D34 là dòng thuần đời S7 có nguồn gốc từ tổ hợp ngô lai 7120 trong thí nghiệm. Giống được công nhận chính thức theo Quyết định số 271 QĐ-TT-CLT ngày 3 tháng 8 năm 2010. 2. Những đặc điểm chính Giống có thời gian sinh trưởng 87 – 92 ở vùng Đông Nam Bộ, 95 – 105 ngày ở Tây Nguyên và vụ Đông Xuân ở vùng Đông Nam Bộ. Giống có dạng hình đẹp, khi thu hoạch cây vẫn còn xanh có thể dùng làm thức ăn gia súc. Giống có bộ rễ chân kiềng vững chắc nên ít đỗ ngã, nhiễm sâu bệnh nhẹ. Hạt vàng cam, đá và nửa đá thích hợp với thị hiếu người nông dân. Tỷ lệ lệ hạt/trái cao từ 76 – 79%. Năng suất cao ổn định, thích nghi vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên ở vụ Hè Thu, Thu Đông và tốt nhất là vụ Đông Xuân. Tiềm năng năng suất 10 -12 tấn/ha. 3. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật. Giống V-118 thích hợp trồng ở ba vụ Hè Thu, Thu Đông và Đông Xuân ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Vụ Hè Thu gieo cuối tháng 4 đầu tháng 5 (khi có mưa), vụ Thu Đông gieo cuối tháng 8 đầu tháng 9, vụ Đông Xuân (vùng chủ động nước tưới) gieo trong tháng 12 và chậm nhất trước 10/1 (Dương Lịch). Giống chịu thâm canh cao. Mật độ gieo 57.000-61.000 cây/ha trong vụ Hè Thu và Thu Đông, riêng vụ Đông xuân gieo mật độ 71.400 cây/ha (70 cm x 20 cm). Lượng phân bón cho một 1000m2: Phân hữu cơ vi sinh 50-100 kg, DAP 20-25 kg, Urê 25- 27 kg, kali 15-20 kg. Cách bón lót toàn bộ phân hữu cơ vi sinh và DAP, bón thúc chia đều 3 lần đối với phân Urê và Kali: + Vùng Đông Nam Bộ: lần 1 (10-15 ngày sau gieo), lần 2 (25-30 ngày sau gieo) và lần 3 (40-45 ngày sau gieo).
Xem thêm

3 Đọc thêm

Hacker Professional Ebook part 118 pptx

HACKER PROFESSIONAL EBOOK PART 118 PPTX

Nó sẽ chặn bất cứ gói tin nào từ ngoài vào với địa chỉ nguồn trong mạng nội bộ mà router biết (17.0 và 18.0) Hình 3-3 : <không có> Nếu bạn có nhiều mạng nội bộ nối với firewall router và router đang dùng bộ lọc "đầu ra", lưu thông giữa các mạng nội bộ sẽ bị ảnh hưởng bởi bộ lọc. Nếu bộ lọc "đầu vào" chỉ được dùng với router interface với bên ngoài, mạng nội bộ sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể. Chú ý : Nếu 1 địa chỉ sử dụng source routing, nó có thể gửi và nhận thông qua firewall router. Vì lý do này, bạn nên vô hiệu hóa source routing trên router với lệnh no ip source-route Cấu hình một Firewall Communication Server Trong bài viết này, firewall communication server có 1 modem ở line 2 interface Ethernet 0 ip address B.B.13.2 255.255.255.0 ! access-list 10 deny B.B.14.0 0.0.0.255 access-list 10 permit B.B.0.0 0.0.255.255 ! access-list 11 deny B.B.13.2 0.0.0.0 access-list 11 permit B.B.0.0 0.0.255.255 ! line 2 login tacacs location FireWallCS#2 !
Xem thêm

6 Đọc thêm

Anh văn bằng C-118 pot

ANH VĂN BẰNG C118 1

Anh văn bằng C-118 1) The bus had reached the station so late that I missed my train. a) entirely b) already c) soon d) almost 2) "Why do the police want to meet you?" "Because I saw the car last night." a) stealing b) been stole c) stole d) stolen 3) Could you tell me a bit more what is in this particular job? a) enclosed b) involved c) presented d) concentrated 4) They have been playing tennis. They haven't stopped playing a) still b) even c) yet d) more 5) Hurry up! They�ve only got seats left. a) a little

8 Đọc thêm

Tiết 118: MỘT PHẦN TƯ pot

TIẾT 118: MỘT PHẦN TƯ POT

MỘT PHẦN TƯ I.MỤC TIÊU: Giúp Hs:  Bước đầu nhận biết được “một phần tư”.  Biết đọc, viết 1/4. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:  Các hình vuông, hình tròn, hình tam giác đều giống như hình vẽ trong sgk. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Kiểm tra bài cũ -Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập. -Gọi hs dưới lớp đọc thuộc lòng bảng chia 4. -Nhận xét và cho điểm hs. 2. Dạy – học bài mới 2.1. Giới thiệu bài 2.2. Giới thiệu “một phần tư” -2 hs làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở nháp. -Hs đọc bảng chia 4 theo yêu cầu. Tiết 118 -Như sgv. 2.3. Luyện tập, thực hành
Xem thêm

2 Đọc thêm

học tiếng anh qua hình ảnh 118

HỌC TIẾNG ANH QUA HÌNH ẢNH 118

học tiếng anh qua hình ảnh học tiếng anh qua hình ảnh học tiếng anh qua hình ảnh học tiếng anh qua hình ảnh vhọc tiếng anh qua hình ảnh học tiếng anh qua hình ảnh học tiếng anh qua hình ảnh học tiếng anh qua hình ảnh học tiếng anh qua hình ảnh vvhọc tiếng anh qua hình ảnh học tiếng anh qua hình ảnh

1 Đọc thêm