NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT HẸP BẨM SINH 13 DƯỚI NIỆU QUẢN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT HẸP BẨM SINH 13 DƯỚI NIỆU QUẢN":

QUY TRÌNH QU ẢN TR Ị R ỦI RO

QUY TRÌNH QU ẢN TR Ị R ỦI RO

ờng c ủa th tr ườ n g. C ũng có th ểlà nh ững ti ến b ộtrong môi tr ườ n g côngngh ệcó l ợi cho đố i th ủc ạnh tranh.Th ứhai là nh ững r ủi ro trong quá trình qu ản tr tác nghi ệp. Có th ểl ấy ví d ụlà s ựvi ph ạm nh ữngđi ều kho ản quy địn h trong h ợp đồn g, nguy c ơm ất th ph ần, t ổn th ất v ềk ỹn ăng hay t ổn th ươn gth ểch ất c ủa ng ườ i lao độ n g, nguy c ơô nhi ễm môi tr ườ n g...Th ứba là nh ững r ủi ro v ềqu ản tr tài chính. Ví d ụdoanh nghi ệp khó kh ăn trong thu th ập các báocáo tài chính, gi ấy t ờliên quan, nh ững bi ến độ ng c ủa th tr ườ n g t ỷgiá, m ất cân b ằng tài chính.M ỗi m ột r ủi ro đề u d ẫn đế n nh ững t ổn th ất m ột cách tr ực ti ếp hay gián ti ếp, trong ng ắn h ạn, trungh ạn hay dài h ạn. Trong tr ườ n g h ợp đó , doanh nghi ệp ph ải có k ếho ạch qu ản tr r ủi ro. Không ch ỉd ừng l ại ở nh ận di ện đú ng lo ại r ủi ro đa ng x ảy ra, mà còn nh ững nguy c ơti ềm ẩn và ước lượn g
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖ

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖ

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖĐặng Đình DuyLớp: DH08CBMSSV: 08115006I-NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC HỆ TH ỐNG PHÂN LOẠI LÂM SẢN NGOÀI GỖ:1-Phân loại theo hệ thống sinh vật: đòi hỏi người phân loại phải có hiểu biết nhất định về phân loại động thực vật. 2- Phân loại theo gi á tr sử d ụng: ch ủ y ếu nh ấn m ạnh t ới gi á tr s ử d ụng m à ít đ ề c ập t ới đ ặc đi ểm sinh v ật h ọc (h ình th ái, sinh th ái, ph ân b ố) c ủa c ác lo ài; m ột s ố lo ài c ó nhi ều c ông d ụng d ễ b tr ùng v ào c ác nh óm kh ác nhau. 3-Ph ân lo ại theo t ầng th ứ: kh ông thể áp dụng cho các đối tương rừng, trong các điều kiện sinh thái khác nhau, ngay tong cùng một đối tượng rừng các lâm sản ngoài gỗ cũng cố sự khác nhau.4-Ph ân lo ại theo h ình d ạng th ân c ây: ph ư ơng ph áp n ày ch ỉ d ùng ph ân lo ại c ác lo ài th ực v ật kh ông d ùng đ ư ợc v ới c ác lo ài đ ộng v ật v à c ác s ản ph ẩm c ó ngu ồn g ốc t ừ đ ộng v ật v à th ực v ật kh ác. II-PHÂN LOẠI LÂM SẢN NGOÀI GỖ (TRÊN TRANG WEB WWW.HCMUAF.EDU.VN/? UR=NGQUOCBINH) THEO GI Á TR SỬ DỤNG: 1-Các sản phẩm làm nguyên liệu công nghiệp:Lâm sản ngoài gỗ Giá trị sử dụngTre n ứa Nh ựa c ánh ki ến đ ỏ S ản ph ẩm t ừ c ây th ông Quế Lồ ô D ùng l àm nguy ên li ệu trong c ông nghi ệp gi ấy s ợi. Nh ựa c ánh ki ến đ ỏ d ùng l àm thu ốc nhu ộm, ch ất g ắn k ết; hi ện nay s ử d ụng tr ong nhi ều ng ành c ông nghi ệp
Xem thêm

3 Đọc thêm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

Chương 1- Đ ẶT V ẤN Đ Ề, N ỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU.......1-4 1.1. Đ ặt v ấn đ ề................................................................................................................. 1 1.2. Mục tiêu c ủa đ ề tài.................................................................................................... 2 1.3. Ph ạm vi nghiên c ứu .................................................................................................. 2 1.4. N ội dung nghiên c ứu................................................................................................. 2 1.5. Phương pháp nghiên c ứu........................................................................................... 3 Chương 2 – T ỔNG QUAN V ẤN Đ Ề NGHIÊN C ỨU Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Chương 3 - K ẾT QU Ả NGHIÊN C ỨU VÀ TH ẢO LU ẬN...................................11-82 3.1. HI ỆN TRẠNG S Ử D ỤNG PHÂN BÓN CHO M ỘT S Ố LO ẠI CÂY TR ỒNG Ở Đ ỒNG NAI .........................................................................................................11-26 3.1.1. N ội dung đi ều tra ................................................................................................. 12 3.1.2. Phương pháp đi ều tra ........................................................................................... 12 3.1.3. Kết qu ả ................................................................................................................ 12 3.1.3.1. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây hàng năm ....................................... 12 3.1.3.2. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây ăn trái ............................................ 18 3.1.3.3. Nhóm cây công nghi ệp ...................................................................................... 22 3.1.4. Nh ận xét chung................................................................................................... 25 3.2. CƠ S Ở D Ữ LI ỆU VÀ CÔNG TH ỨC TÍNH...................................................27-45 3.2.1. Phương pháp lu ận c ủa vi ệc xây d ựng công thức tính toán .................................... 27 3.2.1.1. Nhu c ầu dinh dưỡng của cây trồng.................................................................... 27 3.2.1.2. Đất trồng trọt và các ngu ồn cân b ằng dinh dưỡng trong đất ............................. 29 3.2.1.3. Hi ệu su ất s ử dụng phân bón.............................................................................. 40 3.2.2. Xây d ựng công th ức............................................................................................. 42 3.2.2.1. Gi ới h ạn đi ều ki ện biên ..................................................................................... 43 3.2.2.2. Xây dựng công th ức .......................................................................................... 44 3.3. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN LƯỢNG DINH DƯỠNG C ẦN THI ẾT CHO CÂY TRỒNG ...............................................................................................................46 -59 3.3.1. Cơ c ấu chương trình............................................................................................. 46 3.3.2. Các bước tính lư ợng dinh dưỡng c ần thi ết cho m ột s ố lo ại cây trồng.................... 46 3.3.2.1. Hi ện trạng s ử dụng dinh dưỡng trên khu vực xã................................................ 48 3.3.2.2. Tính toán cho nông h ộ....................................................................................... 51 3.3.2.3. Tính ước lượng phân bón c ần thi ết.................................................................... 56 3.4. K ẾT QU Ả XÂY D ỰNG VÀ TÍNH TOÁN .....................................................60-78 3.4.1. Xây d ựng b ản đ ồ nhu c ầu dinh dư ỡng.................................................................. 60 3.4.1.1. Xây dựng các b ản đồ thành ph ần ...................................................................... 60 3.4.1.2. Ph ần m ềm ứng dụng trong xây dựng và biên tập b ản đồ ................................... 60 3.4.1.3. Phương pháp xây dựng ..................................................................................... 60 3.4.1.4. Kết qu ả xây dựng .............................................................................................. 62 3.4.2. Gi ới thi ệu chương trình và k ết qu ả tính ................................................................ 65 3.4.2.1. Gi ới thi ệu chương trình..................................................................................... 65 3.4.2.2. Một s ố kết qu ả tính toán.................................................................................... 73 3.4.3. Thực hi ện một s ố thí nghi ệm ki ểm ch ứng kết qu ả tính toán t ừ mô hình................ 78 3.4.3.1 . Thí nghi ệm trên cây đậu nành ........................................................................... 78 3.4.3.2. Thí nghi ệm trên cây b ắp.................................................................................... 79 3.4.3.3. Thí nghi ệm trên cây rau c ải............................................................................... 80 Chương 4 – KẾT LU ẬN VÀ Đ Ề NGH Ị...................................................................... 83 4.1. Kết lu ận .................................................................................................................. 83 4.2. Đ ề ngh ị ................................................................................................................... 83 TÀI LI ỆU THAM KH ẢO
Xem thêm

93 Đọc thêm

 V ĂN HÓA T ẮM CHUNG ĐỘ C ĐÁ OC ỦA NG ƯỜ I NH ẬT B ẢN

V ĂN HÓA T ẮM CHUNG ĐỘ C ĐÁ OC ỦA NG ƯỜ I NH ẬT B ẢN

ớ c nóng vô cùng phát tri ển. Ng ườ i Nh ật r ấtthích t ắm, h ọth ậm chí còn quan ni ệm r ằng: “R ượ u u ống 3 l ần, t ắm r ửa 3 nhà, tr ẻl ại 3 n ăm”. Su ốinướ c nóng trong ti ếng Nh ật đượ c g ọi là Onsen (Ôn Tuy ền), t ừth ời xa x ưa đã là n ơi ph ổbi ến chom ọi ng ườ i th ưgiãn c ơth ể, gi ảm m ệt m ỏi c ăng th ẳng sau c ảngày lao độ n g m ệt nhoài.Theo truy ền th ống, Onsen th ườn g đượ c thi ết k ếl ộthiên để đá p ứn g nhu c ầu “hòa mình cùng thiênnhiên” c ủa m ọi ng ườ i . Song ngày nay, lo ại hình t ắm trong nhà c ũng th ịnh hành không kém, ch ủy ếuđược các ch ủkhách s ạn và nhà tr ọđầu t ư. Onsen xu ất hi ện nhi ều ở vùng nông thôn - n ơi có phongc ảnh h ữu tình, khí h ậu trong lành vô cùng lí t ưởn g để ngh ỉ ng ơ
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG & QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ doc

TÀI LIỆU CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG & QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ DOC

PHÂN LO Ạ I CÁC QUY Ế T ĐỊ NH QU Ả N TR Ị Ra quyết định trong những điều kiện khác nhau TRANG 13 • những quyết định đã được chương trình hố • những quyết định chưa được chương trình hố C[r]

16 Đọc thêm

THÚ V Ị V ỚI PHONG T ỤC VI ẾT CH ỮĐẦU N ĂMM ỚI Ở NH ẬT B ẢN

THÚ V Ị V ỚI PHONG T ỤC VI ẾT CH ỮĐẦU N ĂMM ỚI Ở NH ẬT B ẢN

Thú v v ới phong t ục vi ết ch ữđầu n ămm ới ở Nh ật B ảnVào nh ững ngày đầu c ủa n ăm m ới, ng ười Vi ệt Nam chúng ta th ườn g đến nh ững đền chùa bênc ạnh vi ệc đi l ễchùa c ầu m ột n ăm m ới th ịnh v ượn g, bình yên thì còn để xin ch ữ. M ỗi ch ữth ưphápđược xin có m ột v ẻđẹp và m ột ý ngh ĩa riêng. Và h ầu h ết m ọi ng ười đều xin ch ữmang ý ngh ĩa t ốtlành v ới mong mu ốn m ọi đi ều may m ắn s ẽđến v ới gia đì nh và ng ười thân. Ở Nh ật B ản vào nh ữngngày đầu n ăm m ới m ọi ng ười c ũng có phong t ục vi ết ch ữ. Nh ưng m ỗi qu ốc gia s ẽcó m ột ý ngh ĩac ủa m ỗi phong t ục khác nhau, cùng xem phong t ục xin ch ữc ủa ng ười Nh ật có gì thú v nhé!Phong tục viết chữ đầu năm của người Nhật Bản với mong muốn những ước nguyện hay mongmuốn của mình sẽ trở thành hiện thực. Viết chữ đầu năm trong tiếng nhật gọi là kakizome. Phongtrào viết chữ đã có từ lâu và rất phổ biến trong xã hội Nhật Bản và trở thành một trong những nétvăn hóa Nhật Bản. Những dụng cụ cần thiết để viết chữ bao gồm: bút lông, mực và giấy.Mực để viết chữ là loại mực khô đổ thêm chút nước và mài mực đều trước khi sử dụng, ngoài ranhững năm trở lại đây mực dạng lỏng cũng được sử dụng khá phổ biến. Giấy viết là loại giấy đượcdung trong thư pháp, dễ thấm mực và khi viết xong thì mực nhanh khô và hi ện lên nh ững nét đẹp
Xem thêm

3 Đọc thêm

LU ẬT QU ỐC T ỊCH NH ẬT B ẢN

LU ẬT QU ỐC T ỊCH NH ẬT B ẢN

Lu ật qu ốc t ịch Nh ật B ản – nh ững đi ều ng ườin ước ngoài c ần bi ếtCó rất nhiều các bạn du học sinh, tu nghiệp sinh hay các bạn đi theo diệnvisa kỹ sư để sang Nhật học tập và làm việc, sau một thời gian các bạn đềumuốn ở lại lâu dài ở bên Nhật, thậm chí nhiều bạn cố gắng học tập, làm việchơn mười năm để chuyển visa vĩnh trú, hay có bạn thì kết hôn với người Nhậtđể được nhanh chóng đảm bảo chắc chắn sẽ được ở lại bên Nhật .Nhưng có chắc rằng các bạn đã hiểu rõ về Luật quốc tịch Nhật dành chongười nước ngoài chưa ? Sau đây là những điều trích dẫn từ Luật quốc tịch cóliên quan tới yếu tố người nước ngoài .CHƯƠNG IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1.Các điều kiện cần thiết để trở thành công dân Nhật Bản sẽ được quy địnhtrong các điều khoản của Luật này.CHƯƠNG IINHẬP QUỐC TỊCHĐiều 2. Có quốc tịch do sinh ra.Trẻ em được công nhận là công dân Nhật Bản nếu thuộc một trong nhữngtrường hợp sau đây:1. Tại thời điểm trẻ em sinh ra, cha hoặc mẹ là công dân Nhật Bản.2. Cha của trẻ em đã chết trước khi đứa trẻ sinh ra, có quốc tịch Nhật Bản ởthời điểm người cha chết.3. Trẻ em không xác định được cha mẹ là ai hoặc cha mẹ là người khôngquốc tịch sinh ra trên lãnh thổ Nhật Bản thì mang quốc tịch Nhật Bản.> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900 6162
Xem thêm

10 Đọc thêm

KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY VIT-METAL.1. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ C CH HÁ ẠCH TO N KÁ Ế TO N NGUYÊN VÁ ẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY: Nhận xét chung về công tác kế toán:Tuy mới th nh là ập nhưng công ty Vit_Metal đã tạo được chỗ đứng của mình v bà ước đầu đã đạt được những th nh tích nhà ất định. Các sản phẩm mà công ty đã v à đang sản xuất đã được khách h ng tín nhià ệm không những trong nước m còn xuà ất khẩu sang các nước, đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của thị trường. Điều đó tạo nên uy tín v nâng cao và thế của công ty trên thị trường. Nhờ đó, công ty đã ký được rất nhiều hợp đồng với số lượng sản phẩm mới ở khắp các tỉnh th nh. à Đặc thù của công ty l ngh nh sà à ản xuất, do vậy tuy quy mô không lớn nhưng địa b n hoà ạt động tương đối rộng có nhiều đại lý của công ty ở khắp nơi. Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung .Hình thức kế toán áp dụng của công ty l hình thà ức “ Nhật ký chung “. Tận dụng những ưu điểm của hình thức n y l mà à ẫu sổ đơn giản, dễ thiết kế, ghi chép, dễ cơ giới hoá công tác kế toán. Phòng kế toán đã được bố trí hai máy tính để phục vụ cho công tác kế toán. Máy tính thực hiện hầu hết số phần h nh công tác kà ế toán v thà ực hiện công việc in ấn các mẫu sổ…Việc tổ chức bộ máy kế toán của công ty hiện nay l tà ương đối hợp lý với đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh, phù hợp với trình độ v khà năng của từng người đồng thời phát huy v nâng cao trình à độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán với một đội ngũ kế toán l nh nghà ề đa số đều có kinh nghiệm chuyên môn v nhià ệt tình với công việc .- Về sổ : Cơ bản sổ của kế toán vật liệu được mở tương đối đầy đủ, đã ánh kịp thời các nghiệp vụ kinh tế nghiệp vụ phát sinh, việc ghi chép được tuân thủ đúng quy trình của hình thức Nhậy ký Chung.Ngo i ra, công ty còn tà ổ chức nâng cao nghiệp vụ v hà ướng dẫn kế toán ghi chép luân chuyển chứng từ sổ sách một cách khoa học trong việc đối chiếu sổ sách.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS Năm học 2009-2010 Môn thi: Sinh học tỉnh Hà Nam ppt

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2009 2010 MÔN THI SINH HỌC TỈNH HÀ NAM PPT

DO S Ự KẾT HỢ P NG ẪU NHI ÊN GI ỮA MỘT GIAO TỬ ĐỰC V À M ỘT GIAO TỬ CÁI TRONG QUÁ TRÌNH TH Ụ TINH TH Ì H ỢP TỬ TẠO RA CÓ BAO NHI ÊU NST VÀ CH ỨA CẶP NST GIỚI TÍNH N ÀO?. CÂU III.[r]

5 Đọc thêm

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

• Thặng dưngoại thương sẽthu hẹp cơsởthuế TRANG 13 X Ử LÝ THU Ế ĐỐ I V Ớ I GIAO D Ị CH XUYÊN BIÊN GI Ớ I • HẦU HẾT CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI CÓ VAT TH ƯỜ NG THỰC HIỆN THEO NGUYÊN TẮC NƠI ĐẾ[r]

17 Đọc thêm

Nghiên cứu và xây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy ở Đồng Tháp Mười

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CANH TÁC ĐAY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Ở ĐỒNG THÁP MƯỜI

CÁCH TI ẾP CẬN NGHI ÊN C ỨU TI ẾN TR ÌNH NGHIÊN C ỨU CỦA ĐỀ T ÀI Đ Ã ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO CÁC BƯỚC SAU: BƯỚC 1: T ỔNG QUAN T ÀI LI ỆU NGHI ÊN C ỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ T À[r]

17 Đọc thêm

THUẾ VÀ GIÁ TRỊ GIA TĂNG pdf

THUẾ VÀ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PDF

•Giátrị gia tăng xuấtkhẩulàmộtphầncơ sở thuế củanướcxuấtkhẩu.•Thặng dư ngoạithương sẽ mở rộng cơ sở thuế–Khisử dụng nguyên tắc đánh thuế tạinơi đến•Giátrị gia tăng xuấtkhẩulàmộtphầncơ sở thuế củanướcnhậpkhẩu.•Thặng dư ngoạithương sẽ thu hẹpcơ sở thuế–Cầnphảicósự thoả thuận cùng chia xẻ nguồnthuthuế của các nước tham gia ngoạithương nhấtlàvớiphương pháp thuếđánh tạinguồnChương trình Giảng dạyKinhtế Fulbright2005-2006Bài giảng 13.1Thuế trị giá gia tăngTrương Quang Hùng 13Tài chính cơngXỬ LÝ THUẾ ĐỐI VỚI GIAO DỊCH XUN BIÊN GIỚI• Hầu hết các nước trên thế giới có VAT thường thực hiện theo nguyên tắc nơi đến vìcác lý do sau:- Hàng hóa ngoại thương không bao gồm VAT của cácnước xuất khẩu- Hiệu chỉnh thuế tại biên giới ít tốn kém hơn.- Không cần điều chỉnh lại giá hàng hóa ngoại thươngtại cửa khẩu cho mục đích tính VATNHỮNG VẤN ĐỀ TRANH LUẬN• VAT có phảilàloạithuế mang tính luỹ thốikhơng?• VAT có thựcsự gây lạm phát khơng?
Xem thêm

17 Đọc thêm

Kết quả chọn tạo bò lai sữa ở Việt nam potx

KẾT QUẢ CHỌN TẠO BÒ LAI SỮA Ở VIỆT NAM POTX

Kết luậnKết luậnKết luậnKết luậnKết luậnKết luậnKết luậnKết luận Bò lai hớng sữa có 91.026 con (84,58%) tổng đàn. Trong đó đàn bò lai 75%HF và 87,5%HF có 65.004 con (60.41%) Sản lợng sữa bò lai hớng sữa giai đoạn 2000-2004 là 4.125kg/chu kỳ: cao nhất 75%HF, 87,5%HF, >87.5%HF và thấp nhất 50%HF. Sản lợng sữa bò lai hớng sữa ở vùng Nam Bộ cao hơn so với vùngBắc Bộ. Bò có sản lợng sữa của cao nhất ở lứa đẻ thứ 3. Vùng sinh thái, nhóm giống và lứa đẻ đều ảnh hởng đáng kể đến sản lợng sữa. Bò đực giống lai 2 nhóm 75%HF và 87,5%HF sinh trởng, phát triểnvà tăng khối lợng cơ thể đạt yêu cầu của mục tiêu giống. Bò lai 75%HF và 87,5%HF có phẩm chất tinh dịch tốt đảm bảo đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn đực giống và sử dụng khai thác tinh để bảo quản đông lạnh. Tỷ lệ phối có chửa của nguồn tinh 75%HF và 87,5%HF đạt 60,0%.XinXinXinXin ch©nch©nch©nch©n thµnhthµnhthµnhthµnh c¸mc¸mc¸mc¸m ¬n
Xem thêm

17 Đọc thêm

85645KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

85645KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

M215210102Tôn ĐL(zn) 0,47*1250M2152102 15210201 Tôn NTT (zn) 0,45*1250 M215210202 Tôn NTT (an) 0,45*1250 M2………2.5.ý kiến5: Công ty cần điều chỉnh lại việc tính lại việc tính đơn giá trên phiếu nhập cho chính xác : đơn giá trên hoá đơn vận chuyển vật tư khi cộng với đơn giá ở hoá đơn (GTGT) phải l à đơn giá không có thuế .KẾT LUẬNNguyên vật liệu l mà ột trong ba yếu tố cơ bản quan trọng không thể thiếucủa quá trình sản xuất , chi phí nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ l loà ại chiphí chiếm tỷ trọng lớn (từ 70 đến 80 %) trong giá th nh sà ản phẩm ở các doanhnghiệp sản xuất nói chung v vià ệc sản xuất sản phẩm của công ty Vit- Metal nóiriêng . Chính vì vậy tổ chức tốt công tác hạch toán vật liệu , công cụ dụng cụ làđiều kiện tiên quyết để quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ hợp lý phục vụyêu cầu sản xuất v tính toán chính xác giá th nh sà à ản phẩm ( sản phẩm ho nàth nh )góp phà ần giảm chi phí, hạ thấp giá th nh tà ăng lợi nhuận tối đa cho côngty . Giúp công ty hoạt dộng có hiệu quả hơn nữa , công ty mang đặc thù củang nh sà ản xuất sản phẩm do vậy công tác quản lý hạch toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ l công tác chià ếm tỷ lệ lớn v tà ương đối phức tạp trong côngtác kế toán . Vì điều kiện v thà ời gian nghiên cứu có hạn , do đó bản chuyên đềchưa đề cập được những vấn đề chủ yếu, cơ bản. Qua đây cũng phần n o toátànên được đặc điểm riêng về hạch toán NVL, CDCC, v tình hình thà ực tế côngtác kế toán NVL,CCDC, của công ty.Cuối cùng em xin chân th nh cà ảm ơn sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của côgiáo hướng dẫn : Cô Trần Thị Biết, cùng các cô, chú,anh,chị…trong phòng kếtoán của công ty: Sản xuất tấm lợp v kà ết cấu bao che sản phẩm đã giúp đỡ em
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu bản khai hành lý thuyền viên ppt

TÀI LIỆU MẪU BẢN KHAI HÀNH LÝ THUYỀN VIÊN PPT

TRANG 1 M ẪU B ẢN KHAI H ÀNH LÝ THUY ỀN VI ÊN CREW’S EFFECTS DECLARATION TRANG S Ố: PAGE NO: TÊN TÀU: Name of ship S Ố IMO: IMO number HÔ HI ỆU: Call sign QU ỐC TỊCH T ÀU: Flag State of [r]

1 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu danh sách hành khách docx

TÀI LIỆU MẪU DANH SÁCH HÀNH KHÁCH DOCX

TRANG 1 M ẪU DANH SÁCH HÀNH KHÁCH PASSENGER LIST ĐẾN Arrival RỜI Departure TRANG SỐ: Page No: TÊN TÀU Name of ship S Ố IMO: IMO number HÔ HI ỆU: Call sign QU ỐC TỊCH TÀU Flag State of sh[r]

1 Đọc thêm

ĐỘC ĐÁ O L ỄH ỘI MÌ NAGASHI SOMEN ỞNH ẬT B ẢN

ĐỘC ĐÁ O L ỄH ỘI MÌ NAGASHI SOMEN ỞNH ẬT B ẢN

Độc đá o l ễh ội mì Nagashi Somen ởNh ật B ảnNgh ệthu ật ẩm th ực Nh ật B ản vô cùng đa d ạng và phong phú, ngoài các món truy ền th ống nh ưSushi, Sashimi, các lo ại soup thì ng ười Nh ật đặc bi ệt c ũng r ất ưa chu ộng món mì. C ũng chính vìv ậy mà mì c ủa ng ười Nh ật c ũng có r ất nhi ều lo ại khác nhau nh ưmì soba, mì udon, mì ramen, đếnmón mì l ạnh somen… Và m ỗi lo ại mì c ũng s ẽđược ch ếbi ến theo r ất nhi ều cách và c ũng có nhi ềucách th ưởn g th ức khác nhau.Trong đó có một cách để thưởng thức rất độc đáo mà ngày nay đã trở thành một nét đẹp văn hoátruyền thống của người Nhật với tên gọi Mì Nagashi Somen ( 流しそうめん flowing noodles). “Dòngsuối mì” là điểm làm nên sự khác biệt của lễ hội mì Nhật. Và hệ thống ống trúc cũng được thiết k ếvà kết nối lại rất công phu.Thay vì được phục vụ bằng tô như những loại mì bình thường, mì Nagashi somen được thả xuôidòng nước lạnh chảy trong những chiếc máng tre. Người ăn phải đứng hoặc ng ồi xung quanh mángvà dùng đũa “đón bắt” những vắt mì lướt tới. Thực khách cần một chút kỹ thuật cùng sự khéo léo đểcó thể gắp cho được một vắt mì trọn vẹn. Những ai không quen dùng đũa thì thực s ự khó khăn đểgắp được mì trôi trên “dòng suối” . Sau khi đã có được mì, thực khách có thể nhúng mì vào nướcchấm (tsuyu) và nhẩn nha thưởng thức hương vị “lạ mà quen” của những s ợi mì lạnh.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Sử dụng axit clohydric để sản xuất nhiên liệu sinh học từ xenluloza ppt

SỬ DỤNG AXIT CLOHYDRIC ĐỂ SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU SINH HỌC TỪ XENLULOZA

TRANG 1 _S_ _Ử DỤNG AXIT CLOHYDRIC ĐỂ _ _S_ _ẢN XUẤT NHI_ _ÊN LI_ _ỆU SINH _ TRANG 2 Công ty HCL Cleantech, một công ty chuyên sản xuất nhiên liệu sinh học NLSH tại Ixraen, mới đây đã ph[r]

5 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TOÁN - Khối: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG doc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: TOÁN - KHỐI: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG DOC

M ỘT HỌC SINH LỚP 11 CỦA TRƯỜNG MUỐN CHỌN NG ẪU NHI ÊN ĐỒNG THỜI BA QUY ỂN SÁCH TỪ GIÁ SÁCH TR ÊN.. TÌM GIAO TUY ẾN CỦA HAI MẶT PHẲNG: ABD V À AMN.[r]

1 Đọc thêm

Tài liệu Quy trình sản xuất thêu docx

TÀI LIỆU QUY TRÌNH SẢN XUẤT THÊU DOCX

QUI TRÌ XUẤT T Người thực hiện Tài liệu/Biểu mẫu NH SẢN HÊU Trang: 1 Nội dung công việc Quản đốc Giao nhận Giao nhận hó QĐ nhân uản đốc hêu ẫu khách duyệt đứng ận thêu ản Kế hoạch

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề