LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD : 86 PPT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD : 86 PPT":

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period : 86 ppt

LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD : 86 PPT

Lesson Plan 12 – Ham Thuan Bac High School Composer: Nguyeãn Thò Höng Page 1 29/06/2011 UNIT 14 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS Period 86 LISTENING A. Aims: By the end of the lesson, the students will be able to get information about the United Nation . 1. Knowledge: - General knowledge: Circling the best option Filling the missing words - Language: Phrasal Verbs. - New words: Words related to the topic. 2. Skills: - Listening and doing Multiple – choice questions . - Listening and Gap – filling B. Methods: Integrate, Communicative approach C. Teaching aids : Textbook, posters…. D. Procedures: TEACHER’S ACTIVITIES STUDENTS’ ACTIVITIES I. WARM – UP ( 5 min.) Guessing game - Answer the questions 1/Where is building? 2/ Do you know how many nations United Nations has ?  Lead in " Our lesson today will focus on THE UNITED NATIONS " II. PRESENTATION ( 35 min.) 1. Pre-listening - Explain the words that will appear in the listening text. - Ask students to read in chorus then individually.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period : 86 doc

LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD : 86 DOC

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period : 86 Preparation date : 2/2/2011 Unit10 : Lesson : Language Focus- grammar I. Aims : - By the end of the lesson, the students are able to form and use words formed with bio- - By the end of the lesson, the students are able to use relative clauses with preposition. II. Lexical items : - words with bio- - nerve - baby - sit - rely on III. Structures : - Did you like the hotel you stayed at? IV. Teaching aids: - textbook - handouts - pieces of paper - chalk and board V. Techniques : - Grammar – based (relative clauses with prepositions.) VI. Procedures : State/time Teacher’s and students’ activities Blackboard Materials 1. warm-up (4’)
Xem thêm

8 Đọc thêm

Giáo án Anh văn lớp 11 - Unit 10 - Period 86 pps

GIÁO ÁN ANH VĂN LỚP 11 - UNIT 10 - PERIOD 86 PPS

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period : 86 Preparation date : 2/2/2008 Unit10 : Lesson : Language Focus- grammar I. Aims : - By the end of the lesson, the students are able to form and use words formed with bio- - By the end of the lesson, the students are able to use relative clauses with preposition. II. Lexical items : - words with bio- - nerve - baby - sit - rely on III. Structures : - Did you like the hotel you stayed at? IV. Teaching aids: - textbook - handouts - pieces of paper - chalk and board V. Techniques : - Grammar – based (relative clauses with prepositions.) VI. Procedures : State/time Teacher’s and students’ activities Blackboard Materials 1. warm-up (4’)
Xem thêm

6 Đọc thêm

101 QUICK AND EASY SECRETS FOR USING YOUR DIGITAL PHOTOGRAPHS- P44 pot

101 QUICK AND EASY SECRETS FOR USING YOUR DIGITAL PHOTOGRAPHS P44 POT

MySpace albums, 39-42Nnaming pictures, 12, 99National Wildlife Federation website, 155Nature’s Best Photography Awards website, 156negatives (prints), 193New Album command (File menu), 16New Folder command (File menu), 15New Layer command (Layer menu), 116-117New Project command (File menu), 178New Smart Album command (File menu), 15New>Layer command (Layer menu), 80New>Layer via Copy command (Layer menu), 81news organizations, publishing, 157-159OOld Picture of the Day website, 104online. See InternetOptions command (Tools menu), 180Order Prints command (Prints menu), 72Organize menu commands, All Your Content, 30organizingpictures, 11-14, 30scrapbooks, 86-87outdoor fairs, 132-134, 175Output to Monitor command (Graphics Optionsmenu), 48PPalm Springs Photo Festival website, 171paperprinting, 64-66
Xem thêm

5 Đọc thêm

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC- HINH HOC 7

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC- HINH HOC 7

học sgk/85 TRANG 8 TIẾT 3: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 4- BÀI TẬP: BÀI 11/86SGK ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG … TRONG CÁC PHÁT BIỂU SAU: A/ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUƠNG GĨC VỚI NHAU LÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG … B/[r]

9 Đọc thêm

ASSEMBLER 86

ASSEMBLER 86

11 CHƯƠNG 4 : ASSEMBLER 86 Ngữ pháp của các trình hợp dòch thông dụng hiện nay như MASM,TASM ... khá phức tạp, do đó tài liệu này sẽ chỉ trình bày các phần căn bản mà hầu hết trình hợp dòch thông dụng đều chấp nhận. Những phần căn bản nhất của ngữ pháp của assembler cho bộ xử lý 8088/86 sẽ được trình bày trong chương này. Các phần khác sẽ được đề cập đến trong các chương sau. 4.1NGỮ PHÁP CỦA ASSEMBLER 86 4.1.1Khai báo segment Chương trình của chúng ta có thể sử dụng đến nhiều segment khi được thực hiện : Để truy nhập đến mỗi segment, ta phải gán đòa chỉ của segment tương ứng cho các thanh ghi segment . Sau đó, các phần tử thuộc về segment sẽ được truy nhập thông qua offset của nó trong segment ấy. Lưu ý là việc gán giá trò cho các thanh ghi segment chỉ được thực hiện trong lúc chương trình đang thực hiện . Trong quá trình hợp dòch, trình hợp dòch không thể kiểm soát được giá trò thực của thanh ghi segment . Do đó sự phân chia chương trình thành các segment hoàn toàn là các ý niệm của người lập trình . Một trong các nhiệm vụ quan trọng của trình hợp dòch là xác đònh chính xác các offset theo các segment của chương trình chúng ta . Nếu không có một sự lưu ý nào về segment sẽ được sử dụng, trình hợp dòch sẽ cho rằng toàn bộ chương trình ở trong cùng một segment . Khi ấy các phần tử thuộc chương trình đều được trình hợp dòch xác đònh đòa chỉ tương đối (offset) theo điểm đầu của chương trình . Thí dụ : một vò trí thuộc SEGMENT-B sẽ được tính offset theo cự ly từ đầu SEGMENT-A cho đến vò trí của nó trong toàn bộ đoạn mã chương trình được tạo ra .Khai báo về Segment sẽ lưu ý trình biên dòch về phạm vi của các segment cùng các phần tử thuộc về chúng.Theo đó trình biên dòch sẽ xác đònh đúng các offset tương ứng theo nguyên tắc : phần tử được xét thuộc segment nào sẽ được xác đònh cự ly theo điểm khởi đầu của segment ấy . SEGMENT-A SEGMENT-B SEGMENT-C Var_X Offset Var_X nếu có khai
Xem thêm

8 Đọc thêm

86/QĐ-TCHC

86/QĐ-TCHC

HỌC VIỆN NGÂN HÀNGPHÂN VIỆN PHÚ YÊNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 86/QĐ-TCHC Tuy Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2012QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy định về trả lương tăng thêm theo kết quả lao động của cán bộ, viên chức Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú YênGIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - PHÂN VIỆN PHÚ YÊNCăn cứ Quyết định số 31/2010/QĐ-HVNH, ngày 27 tháng 01 năm 2010 của Giám đốc Học viện Ngân hàng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện thuộc Học viện Ngân hàng.Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-HV-TCCB, ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Giám đốc Học viện Ngân hàng về việc ban hành Quy định về trả lương tăng thêm theo kết quả lao động của cán bộ, viên chức Học viện Ngân hàng.Căn cứ Quyết định số 338a/QĐ-TCHC, ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Giám đốc Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả lao động của cán bộ, viên chức Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về trả lương tăng thêm theo kết quả lao động của cán bộ, viên chức Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên".Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ năm học 2012 - 2013. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng phòng: Tổ chức - Hành chính, Tài chính - Kế toán và Trưởng các đơn vị thuộc Phân viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Nơi nhận:
Xem thêm

4 Đọc thêm

Báo cáo khoa học: Cytochrome P450 metabolizing fatty acids in plants: characterization and physiological roles pptx

BÁO CÁO KHOA HỌC: CYTOCHROME P450 METABOLIZING FATTY ACIDS IN PLANTS: CHARACTERIZATION AND PHYSIOLOGICAL ROLES PPTX

[18] 86A1 Arabidopsis thaliana x-hydroxylation Suberin synthesis [14] 86A2 Arabidopsis thaliana x-hydroxylation Cutin synthesis, defence [24] 86A8 Arabidopsis thaliana x-hydroxylation Cu[r]

11 Đọc thêm

Giáo án nghề làm vườn lớp 11 - Tiết: 86 KIỂM TRA 1 TIẾT ppsx

GIÁO ÁN NGHỀ LÀM VƯỜN LỚP 11 - TIẾT: 86 KIỂM TRA 1 TIẾT PPSX

Giáo án nghề làm vườn lớp 11 - Tiết: 86 KIỂM TRA 1 TIẾT A/ MỤC TIÊU: -Hệ thống 1 phần nội dung đã học, vận dụng các nội dung đã học vào giải quyết các vấn đề trong trồng trọt -Rèn luyện 1 số kỷ năng cơ bản như phân tích, so sánh, khái quát… B/ THIẾT BỊ Đề kiểm tra C/ TIẾN TRÌNH: 1. ổn định lớp 2. nội dung đề: Câu1 Muốn trồng rau sạch theo em phải cần có những điều kiện gì? Vì sao phải đảm bảo những điều kiên đó? Câu 2. Trong kỷ thuật uốn cây bằng dây kẽm để tạo hình cho cây cảnh, theo em cần đảm bảo những điều kiện gì? Câu 3. Nêu nội dung kỷ thuật trồng cây trong chậu? 3. Hướng dẫn chấm Câu 1.Điều kiện trồng rau sạch: - Đất sạch - Nước tưới sạch - Phân bón phải qua chế biến - Phòng trừ sâu bệnh hại trên rau theo quy trình phòng trừ dịch hại tổng hợp Câu 2. Điều kiện trong kỷ thuật uốn dây bằng kẽm để tạo hình cho cây cảnh
Xem thêm

4 Đọc thêm

THxep loai 86

THXEP LOAI 86

Phòng GD&ĐT quỳ hợp Trờng tiểu học châu đình Tổng hợp xếp loại CBCC theo quyết định 86 năm học 2009 - 2010TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Xếp loại Ghi chúND 1 ND 2 XLC1 Nguyễn Kim Chung 02/4/1959 Hiệu trởng2 Hồ Văn Hùng 20/11/1973 P.hiệu trởng3 Phan Thị Thanh 10/11/1960 P.hiệu trởng4 Trơng Thị Thuỷ 28/4/1962 GV - TTCM 2,35 Phan Thị Thanh Thủy 12/12/1977 GV - TPCM 4,56 Vi Thị Thủy Giáo viên7 Phan Thị Thanh Hơng 20/10/1971 GV - TTCM 4,58 Cao Thị Thúy 01/11/1975 GV - TTCM 19 Trần Thị Yến 03/4/1975 GV-TBNC-TTND10 Hồ Thị Thu Nga 27/6/1970 Giáo viên11 Hoàng Thị Mai 27/7/1960 GV - TPCM 112 Nguyễn Đình Lâm 06/5/1973 TPT Đội13 Trơng Thị Hà 08/8/1973 Giáo viên14 Ngô Thị Hà 14/10/1961 GV - TTCM 2,315 Nguyễn Thị Nga 19/5/1962 Giáo viên16 Hoàng Thị Long 19/5/1968 Giáo viên17 Nguyễn Nữ Quỳnh An 10/10/1984 Giáo viên Nhạc18 Nguyễn Thị Hoài 19/10/1962 Giáo viên19 Vi Thị Luân 21/4/1962 Giáo viên20 Lô Thị Hồng Giáo viên21 Nguyễn Thị Điệp 04/3/1971 Giáo viên22 Lơng Thị Nga 28/8/1974 Giáo viên23 Hoàng Thị Thuỷ 18/01/1973 KT - TTHChính24 ĐặngThị Nga 01/7/1966 Phục vụ
Xem thêm

2 Đọc thêm

GV: Tran Thanh Giang giai chi tiet de ly 2013 Mobile: 0976 81 86 86

GV: TRAN THANH GIANG GIAI CHI TIET DE LY 2013 MOBILE: 0976 81 86 86

= 9.5,3.10-11m= 47,7.10-11m. Câu 32: Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 81 cm và 64 cm được treo ở trần một căn phòng. Khi các vật nhỏ của hai con lắc đang ở vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho chúng các vận tốc cùng hướng sao cho hai con lắc dao động điều hòa với cùng biên độ góc, trong hai mặt phẳng song song với nhau. Gọi t là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song nhau. Giá trị t gần giá trị nào nhất sau đây? A. 8,12s. B. 2,36s. C. 7,20s. D. 0,45s. Giải: Dạng này tốt nhất là VPT dao động x1, x2. : X1 = A cos ( )29,0t ; X2 = A cos ( )28,0
Xem thêm

10 Đọc thêm

Báo cáo Y học: Crystal structure of the catalytic domain of a human thioredoxin-like protein pdf

BÁO CÁO Y HỌC: CRYSTAL STRUCTURE OF THE CATALYTIC DOMAIN OF A HUMAN THIOREDOXIN-LIKE PROTEIN PDF

insulin disulfides by dithiothreitol and dihydrolipoamide. J. Biol.Chem. 254, 9627–9632.31. Chen, X., Jin, J., Gao, Y., Guo, Q., Sun, Y., Tang, H., Yuan, J.,Qiang, B. & Rao, Z. (2001) Crystallization and preliminary X-rayanalysis of a Trx domain of human thioredoxin-like protein. Acta.Crystallogr. 57, 1712–1714.32. Otwinowski, Z. & Minor, W. (1997) Processing of X-ray diffrac-tion data collected in oscillation mode. Methods Enzymol. 276,307–326.33. Bru¨nger, A.T., Adams, P.D., Clore, G.M., DeLano, W.L., Gros,P., Grosse-Kunstleve, R.W., Jiang, J.S., Kuszewski, J., Nilges, M.,Pannu, N.S. et al. (1998) Crystallography & NMR system: a newsoftware suite for macromolecular structure determination. Acta.Crystallogr. 54, 905–921.34. Jones, T.A., Zou, J.Y., Cowan, S.W. & Kjeldgaard, M. (1991)Improved methods for building protein models in electron densitymaps and the location of errors in these models. Acta Crystallogr.47, 110–119.35. Esnouf, R.M. (1997) An extensively modified version of MolScriptthat includes greatly enhanced coloring capabilities. J. Mol. Graph.Model 15, 132–133.36. Nicholls, A., Sharp, K.A. & Honig, B. (1991) Protein folding andassociation: insights from the interfacial and thermodynamicproperties of hydrocarbons. Proteins 11, 281–296.37. Merritt, E.A. & Murphy, M.E.P. (1994) Raster3d, Version 2.0. Aprogram for photorealistic molecular graphics. Acta Crystallogr.50, 869–873.38. Antonio, M.V., Jan-A
Xem thêm

9 Đọc thêm

VĂN7 - TIẾT 86

VĂN7 - TIẾT 86

- PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN: TRANG 11 BÀI TẬP NHANH LẬP LUẬN TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN LÀ CÁCH ĐƯA RA NHỮNG LUẬN CỨ ĐỂ DẪN NGƯỜI ĐỌC, NGƯỜI NGHE ĐẾN LUẬN ĐIỂM MÀ NGƯỜI VIẾT HƯỚNG TỚI LÀ ĐÚNG HA[r]

16 Đọc thêm

BÀI 1 TRANG 86 SGK HÓA HỌC LỚP 11

BÀI 1 TRANG 86 SGK HÓA HỌC LỚP 11

TRANG 1 NÊU CÁC ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC NHAU VỀ TÍNH CHẤT GIỮA CACBON ĐIOXIT VÀ SILIC ĐIOXIT?. Nêu các điểm giống và khác nhau về tính chất giữa cacbon đioxit và silic đioxit?[r]

1 Đọc thêm

TIET 86

TIET 86

××=××qpdcbaqpdcbababa×=× 11qpb

11 Đọc thêm

BÀI 3 TRANG 86 SGK HÓA HỌC LỚP 11

BÀI 3 TRANG 86 SGK HÓA HỌC LỚP 11

Hãy lập thành một dãy chuyển hóa giữa các chất và viết phương trình hóa học.[r]

1 Đọc thêm

TỔNG HỢP ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 NĂM 20152016

TỔNG HỢP ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 NĂM 20152016

Câu 7: 32192Câu 8: 3424Câu 9: 2014Câu 10: 4913ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 2 NĂM 2015-2016Bài 1: Chọn các cặp có giá trị bằng nhau:Bài 2: Cóc vàng tài baCâu 1: Có 150 lít mật ong chia đều vào 6 thùng. Hỏi có 225 lít mật ong thì phải đựngtrong bao nhiêu thùng như thế?A/ 11 thùng B/ 13 thùngC/ 9 thùngD/ 7 thùngCâu 2: Tìm x, biết: x x 2 = 43772.A/ 20886B/ 21886C/ 21986D/ 20786Câu 3: Tìm x biết: 14805 – x = 5916.A/ 11889

Đọc thêm

GA 11-TIET 85-86

GA 11-TIET 85-86

miên man, mãnh liệt. “Điên” đã trở thành quan niệmthẩm mĩ độc đáo. Bài thơ bắt nguồn từ cảm hứng nào?- Thời gian làm ở Sở Đạc điền Bình Định, Hàn MặcTử có quen Hồng Thò Kim Cúc con gái chủ sở, ngườiHuế. Khi trở lại Quy Nhơn, Hàn Mặc Tử khơng gặpđược Hồng Cúc. Vì cơ đã theo cha về ở hẳn ngồiI-Tiểu dẫn:1-Tác giả: (1912-1940)-Tên khai sinh là Nguyễn Trọng Trí– bútdanh khác Lệ Thanh, Phong Trần, Hàn MặcTử. -Quê quán: ở tỉnh Quảng Bình sinh ra trongmột gia đình công giáo nghèo.-Đến năm 1936, mắc bệnh phong, về QuiNhơn chữa bệnh và mất tại trại phong TuyHòa.-Trong thơ HMT, ta thấy rõ một tình yêu đếnđau đớn hướng về cuộc đời trần thế.-Tác phẩm chính: (SGK)2-Hoàn cảnh và xuất xứ bài thơ:-Rút trong tập Thơ Điên 1938.-Cảm xúc từ bức bưu ảnh của Hoàng Thò KimCúc gửi tặng, kèm theo lời thăm hỏi, đã gợihứng cho Hàn Mặc Tử viết bài thơ này. NGỮ VĂN 11-CƠ BẢN TIẾT 85-86 1Trường THPT THỦ KHOA NGHĨA CHÂU ĐỐC-AN GIANGHuế. Trong thời gian chữa bệnh ở Quy Hồ, QuyNhơn, Hàn Mặc Tử có nhận được một tấm thiệp vớivài lời động viên. Tấm thiệp có in hình phong cảnh
Xem thêm

5 Đọc thêm