ĐỀ TÀI “QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI MẶT HÀNG ÔTÔ ISUZU TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN TRUNG CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ ÔTÔ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÀ NẴNG” DOCX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐỀ TÀI “QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI MẶT HÀNG ÔTÔ ISUZU TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN TRUNG CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ ÔTÔ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÀ NẴNG” DOCX":

NHỮNG CHIẾN LƯỢC CỦA NGƯỜI THÁCH THỨC THỊ TRƯỜNG

NHỮNG CHIẾN LƯỢC CỦA NGƯỜI THÁCH THỨC THỊ TRƯỜNG

nh ng suy nghĩ là đi u đó s d n đ n kh ữ ề ẽ ẫ ế ảnăng sinh l i. Vi c quy t đ nh m c tiêu, dù là ờ ệ ế ụđánh b i đ i th c nh tranh hay làm gi m th ạ ố ủ ạ ả ịph n c a ng i đó, có tác đ ng qua l i v i v n ầ ủ ườ ộ ạ ớ ấđ ai là đ i th c nh tranh. ề ố ủ ạ M t ng i ti n công có th l a ch n ộ ườ ế ể ự ọt n công m t trong ba lo i sau :ấ ộ ạ+ Có th t n công ng i d n đ u th tr ng.ể ấ ườ ẫ ầ ườ+ Có th t n công nh ng công ty đ a ph ng ể ấ ữ ươhay khu v c nh , không hoàn thành đ c ự ỏ ượph n s và thi u v n.ậ ự ế ố+ Có th t n công nh ng công ty cùng t m c ể ấ ữ ầ ỡv i mình, không hoàn thành đ c ph n s và ớ ượ ậ ựthi u v n.ế ố Nh ng chi n l c c a ng i thách ữ ế ượ ủ ườth c th tr ngứ ườ +T n công tr c di nấ ự ệ +T n công bên s nấ ườ +T n công bao vâyấ +T n công đ ng vòngấ ườ +T n công du kích ấ T n công tr c di nấ ự ệ Là chi n l c t n công vào ch m nh c a đ i ế ượ ấ ỗ ạ ủ ốph ng. Ng i thách th c t n công đ i th b ng s n ươ ườ ứ ấ ố ủ ằ ảph m, qu ng cáo và giá c ... ẩ ả ả VD: Pepsi n y sinh m t ý t ng qu ng bá nhanh ả ộ ưở ảchóng đ c xem nh m t “ượ ư ộ chi n d ch qu ng cáo ế
Xem thêm

17 Đọc thêm

QUY TRÌNH QU ẢN TR Ị R ỦI RO

QUY TRÌNH QU ẢN TR Ị R ỦI RO

I ROR ủi ro c ần được đá nh giá d ựa trên các thông s ốnh ưxác su ất v ềh ậu qu ảtiêu c ực s ẽx ảy ra, s ựnghiêm tr ọng c ủa nh ững h ậu qu ảấy , tính nguy c ấp c ủa hoàn c ảnh, s ựliên quan gi ữa các s ốli ệuth ống kê, hay quá trình phân tích đã được th ực hi ện bài b ản và đầy đủ. Sau đó , doanh nghi ệp cóth ểphân chia r ủi ro thành các c ấp độ:- R ủi ro cao: C ần có nh ững ph ản ứn g t ức th ời, làm gi ảm m ức độ thi ệt h ại th ấp nh ất có th ểngayl ập t ức.- R ủi ro m ức trung bình: c ần có bi ện pháp x ửkí càng s ớm càng t ốt, trong th ời gian ng ắn h ạnho ặc dài h ạn.- R ủi ro th ấp: có nguy c ơkhông đá ng k ể, n ếu không th ểlo ại tr ừr ủi ro này hoàn toàn, c ần ki ểmsoát và duy trì nó ở m ức th ấp.4. KI ỂM SOÁT R ỦI ROTrong giai đo ạn này, vi ệc ra quy ết địn h đó ng vai trò quan tr ọng nh ất. Doanh nghi ệp có th ểch ọnchuy ển đổi r ủi ro, t ức là đẩy r ủi ro cho m ột bên khác, th ườn g là các công ty b ảo hi ểm.Ngoài ra, doanh nghi ệp có th ểng ăn ch ặn r ủi ro, nh ưng h ọph ải nhìn th ấy tr ước nh ững r ủi ro này
Xem thêm

3 Đọc thêm

Đồ án thiết kế hệ thống treo xe 4 chỗ

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG TREO XE 4 CHỖ

p s 4 cp nh nhàng khin cho viu khin xe khá nh nhàng và tha mái. Ngoài ra xe có mt c tiêu hao nhiên liu khá thp ch khong 4,5l/ 100km. Xét tu kin Vic ta là mn nhu cu vn ti n hàng ngày ch yu là xe máy. Xe máy ngày càng t    n giao thông ít thân thin môi ng gây ra nhiu nh ng xng, ln tuyc bit là kém an toàn. y vic phát trin mt mu xe giá r thay th xe máy là rt cn thit. Vi thit k nh gng cao cho thy Tata Nano khá phù hp vi Vit Nam. Trong gii hn c án tt nghii s ng dn cu và thit k h thng treo cho xe ch khách c nh vi các thông s tham kho xe Tata Nano. Em rt mong nhc s a các thày trong b   tài ca em c hoàn thia là có tính ng dng cao trong thc t. Em chân thành cm  N Sinh viên thc hin ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TTTK HT TREO XE MINI 4 CHỖ 4 CHƢƠNG I: TỔNG QUAN HỆ THỐNG TREO 1.1 Công dụng phân loại yêu cầu  bánh xe và khung xe  -Tu kin cho bánh xe thc hin chuyng i vi khung xe hoc v xe theo yêu cn ch ti mc có th chp nh c nhng chuy ng không mun có khác c    c ngang, lc dc) -Truyn lc và mô men gia bánh xe và khung xe bao gm lc thng (ti trng, phn lc) lc dc (lc kéo hoc lc phanh, ly hoc lc kéo vi khung, v) lc bên (lc li tâm, lc gió bên, phn lc bên ) mô men ch ng mô men phanh. Trên h thng treo, s liên kt gia bánh xe và khung v cn thit phi mm  kh  truyn lc. Quan h c th hin
Xem thêm

94 Đọc thêm

Bài giảng bien dao va quan dao

BÀI GIẢNG BIEN DAO VA QUAN DAO

Người dân và hoạt động sản xuất của người dân ở đồngbằng duyên hải miền Trung.1. Dân cư tập trung khá đông đúc Hoạt động 1 :Cho hs quan sát bản đồ dân cư việt nam , nhạn xét xemdân cư ở dải đồng bằng duyên hải miền Trung như thế nào?Xem hình 1-2, trả lời câu hỏi sgk2. Hoạt động sản xuất của người dân Hoạt động 2:Cho biết tên của hoạt động sản xuất Yêu cầu hs điền vào bảng dưới đây:Trồng trọt Chăn nuôi Nuôitrồng đánh bắt thuỷ sảnNgành khác2 emViết đềHoạt động đôiTrình bàyBổ sungHoạt động nhómTrình bàyGV : Hoàng Th Thu Tr ng TH s 1 Khe Sanhị ườ ốK ho ch d y h c - Môn a lí - Kh i 4ế ạ ạ ọ Đị ố 5’THBVMT: Mặc dù thiên tai khắc nghiệt nhưng người dân miền Trung vẫn luôn khai thác các điều kiện để sản
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ (KÈM ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ (KÈM ĐÁP ÁN)

Th tr ng v lúa g o Vi t Nam đ c cho nh sau: ị ườ ề ạ ở ệ ượ ư Trong năm 2002, s n l ng s n xu t đ c là 34 tri u t n lúa, đ c bán v i ả ượ ả ấ ượ ệ ấ ượ ớ giá 2.000 đkg cho c th tr ng trong n c và xu t kh u; m c tiêu th ả ị ườ ướ ấ ẩ ứ ụ trong n c là 31 tri u t n. ướ ệ ấ Trong năm 2003, s n l ng s n xu t đ c là 35 tri u t n lúa, đ c bán v i ả ượ ả ấ ượ ệ ấ ượ ớ giá 2.200 đkg cho c th tr ng trong n c và xu t kh u, m c tiêu th ả ị ườ ướ ấ ẩ ứ ụ trong n c là 29 tri u t n. ướ ệ ấ Giả ử ườ ườ ầ ề ạ ủ ệ ườ ẳ s đ ng cung và đ ng c u v lúa g o c a Vi t Nam là đ ng th ng, đ n v tính trong các ph ng trình đ ng cung và c u đ c cho là Q tính theo ơ ị ươ ườ ầ ượ tri u t n lúa; P đ c tính là 1000 đ ngkg. ệ ấ ượ ồ
Xem thêm

Đọc thêm

thiết kế căn hộ chung cư, chương 20 pdf

THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ, CHƯƠNG 20 PDF

Vận thăng dùng để vận chuyển các loại nguyên vật liệu có trọng l-ợng nhỏ và kích th-ớc không lớn nh- gạch xây, gạch ốp lát, xi măng, cát, các thiết bị vệ sinh, thiết bị điện n-ớc Bố trí vận thăng ở phía đối diện với cần trục tháp gần với địa điểm trộn vữa và nơi tập kết gạch. Còn vận thăng vận chuyển ng-ời bố trí bên hông nhà , gần khu vực nhà điều hành , nhà nghỉ tạm của cán bộ công nhân 3)`máy trộn vữaVữa xây trát do chuyên chở bằng vận thăng tải nên ta bố trí máy trộn vữa gần vận thăng và gần nơi đổ cát.III. Thiết kế kho bãi công tr-ờngDo công trình sử dụng bê tông th-ơng phẩm, nên ta không phải tính dự trữ xi măng, cát, sỏi cho công tác bê tông mà chủ yếu của công tác trát và công tác xây. Khối l-ợng dự trữ ở đây ta tính cho ngày tiêu thụ lớn nhất dựa vào biểu đồ tiến độ thi công và bảng khối l-ợng công tác.1)Xác định l-ợng vật liệu dự trữ Số ngày dự trữ vật liệu: T=t1+t2+t3+t4+t5 [ tdt ].+ Khoảng thời gian giữa những lần nhận vật liệu t
Xem thêm

6 Đọc thêm

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM

* Thị trường cạnh tranh ho n ảo* Thị trường cạnh tranh không ho n ảo3.2. Phân khúc (đoạn) thị trường Phân khúc thị trường l vià ệc căn cứ v o mà ục đích nghiên cứu v các tiêuàthức cụ thể để chia thị trường th nh mà ột số đơn vị nhỏ (đoạn, khúc) để doanhnghiệp, Công ty áp dụng chiến lược Marketing thích hợp cho khúc hay đoạn thịtrường đó.Các doanh nghiệp cần phải phân khúc (đoạn) thị trường, bởi vì thị trườngl mà ột thể thống nhất nhưng không đồng nhất, trong đó có nhiều người mua,người bán có giới tính, thu nhập , tuổi tác khác nhau, đặc điểm, thói quen tiêudùng khác nhau v khà ả năng của các doanh nghiệp có hạn. Chính vì vậy, phảitìm cho mình một khúc (đoạn) thị trường n o à đó phù hợp với đặc điểm v ápàdụng chiến lược Marketing thích hợp với thị trường đó.Thị trường rất đa dạng, do đó không phải bất cức thị trường n o cà ũngphải phân đoạn. Có thị trường vô khúc, thị trường đa khúc, đa đoạn.Việc phân khúc, phân đoạn thị trường được dựa v o nhà ững tiêu thức sau:• Tiêu thức dân số• Tiêu thức địa lý• Tiêu thức tâm lý• Tiêu thức thái độ đối với khách h ng.à4. Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường Thị trường l mà ột lĩnh vực kinh tế phức tạp , do đó các yếu tố ảnh hưởngtới thị trường cũng rất phong phú v phà ức tạp. Để nghiên cứu các nhân tố ảnhhưởng tới thị trường cần phân loại các nhân tố đó.4.1. Căn cứ v o sà ự tác động của các lĩnh vực thị trườngNgười ta chia ra các nhân tố thuộc về kinh tế - chính trị - xã hội, tâm sinhlý.• Các nhân tố về kinh tế có vai trò quyết định, bởi vì nó có tác động trựctiếp đến cung cầu, giá cả, tiền tệ, quan hệ cung cầu ... Các nhân tốthuộc về kinh tế rất phong phú.
Xem thêm

15 Đọc thêm

HỆ THỐNG PIN ACQUY CẤP ĐIỆN CHO XE Ô TÔ

HỆ THỐNG PIN ACQUY CẤP ĐIỆN CHO XE Ô TÔ

Nhiệm vụ hÖ thèng cung cÊp®iÖn, c¸c nguồn điện trªn «t«II. ¾c qui khëi ®éngIII. M¸y ph¸t ®iÖnIV. Bé ®iÒu chØnh ®iÖn ¸pNhiệm vụ:- Cung cÊp n¨ng lîng cho c¸c phô t¶i ®iÖntrªn «t«- Yªu cÇu phô t¶i trªn«t«+ C«ng suÊt cña phôt¶i+ ChÊt lîng dßng ®iÖnEBOOKBKMT.COMC«ng suÊt C¸c phô t¶I trªn «t«Các nguồn điện trên ôtô: ắc qui, máyphát điện- ắc qui và máy phát đấu song song vớinhau cùng cung cấp điện cho phụ tải-Khi động cơ không làm việc, ắc quilàm nhiệm vụ cấp điện cho phụ tải
Xem thêm

50 Đọc thêm

HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỆN TỬ Ô TÔ, PHẦN ẮC QUY

HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỆN TỬ Ô TÔ, PHẦN ẮC QUY

h THNG CUNG CP INNhim v hệ thống cung cấp điện,các ngun in trên ôtôII.ắc qui khởi độngIII. Máy phát điệnIV. Bộ điều chỉnh điện ápII.1. NHIM V, YấU CU I VI C QUI- c qui l ngun in hoỏ.- Quỏ trỡnh bin i nng lng trong c qui cú tớnhthun nghch- Yêu cầu về chế độ cấp điện của ắc qui+ C qui cung cp in cho ph ti khi ng c cha lm vic+ Khả năng cấp dòng điện lớn trong thời gian ngắn- Phụ tải đặc trng của ắc qui là máy khởi động+ Công suất máy khởi động của xe du lịch+ Công suất máy khởi động của xe tảI~ 1,2 kW~ 3 kW- Đặc điểm nguồn điện ắc qui
Xem thêm

Đọc thêm

đo lường giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng điều tra thực tế tại thị trường ô tô việt nam

ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU DỰA VÀO KHÁCH HÀNG ĐIỀU TRA THỰC TẾ TẠI THỊ TRƯỜNG Ô TÔ VIỆT NAM

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 3(44).2011 206 ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU DỰA VÀO KHÁCH HÀNG: ĐIỀU TRA THỰC TẾ TẠI THỊ TRƯỜNG Ô TÔ VIỆT NAM MEASURING CUSTOMER BASED BRAND EQUITY: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE AUTOMOBILE MARKET IN VIETNAM Nguyễn Trường Sơn Đại học Đà Nẵng Trần Trung Vinh Công ty Nam Long – Hội An TÓM TẮT Dựa trên một mẫu khảo sát với 225 khách hàng trên cả nước và mô hình giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng của David Aaker (1991), bài viết đã luợng hóa được sự tác động của các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu đến toàn bộ giá trị dựa vào khách hàng cũng như lượng hóa mối quan hệ và tác động lẫn nhau giữa các yếu tố đó đối với các thương hiệu ô tô tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu giúp cho các hãng sản xuất và kinh doanh hiểu rõ hơn về vai trò và vị trí của từng yếu tố tạo nên giá trị thương hiệu tác động đến toàn bộ giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng nói chung cũng như đối các thương hiệu ô tô nói riêng. Đây là một trong những căn cứ quan trọng trong việc xây dựng và phát triển chiến lược và các chính sách về thương hiệu của các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô tại Việt Nam. ABSTRACT This study is aimed to examine the practicality and applications of the Aaker’s customer-based brand equity model on the Vietnamese automobile market. In this way, this research has quantified impacts of dimensions of brand equity on overall brand equity and a mutual correlation between dimensions as well. The results of the study can help automobile companies understand more clearly the roles and importance of each dimension influence on overall brand equity. This is one of the most important basics for the development of their
Xem thêm

9 Đọc thêm

CÁC GIẢI PHÁP LÀM GIẢM CHI PHÍ VÀ TĂNG LỢI NHUẬN CHO CÔNG TY

CÁC GIẢI PHÁP LÀM GIẢM CHI PHÍ VÀ TĂNG LỢI NHUẬN CHO CÔNG TY

phẩm bán ra. Doanh thu tăng lên do khối lượng sản phẩm bán ra tăng lên mà giá bán không tăng hoặc giảm ít là tốt nhất, nhưng doanh thu tăng lên do giá bán tăng mà khối lượng bán giảm thì chưa tốt lắm. Ngoài ra yếu tố kết cấu hàng hoá tiêu thụ cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty, khi tăng hoặc giảm doanh thu của mặt hàng có tỷ trọng lớn (tại Công ty là mặt hàng tôm) thì sẽ làm cho tổng doanh thu thay đổi rất nhiều, còn đối với mặt hàng chiếm tỷ trọng nhỏ thì ảnh hưởng đến tổng doanh thu không lớn lắm. Về tổng chi phí, đối với doanh nghiệp khi chi phí giảm xuống là đều đáng mừng nhưng phải xác định rõ nguyên nhân làm chi phí giảm. Đối với Công ty chi phí giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lên theo doanh thu, nhưng trong bài phân tích ta có xét đến tỷ suất giá vốn hàng bán/doanh thu. Nếu tỷ suất giá vốn hàng bán/doanh thu giảm thì có lợi cho Doanh nghiệp, còn ngược lại. Còn các chi phí giảm được là tốt cho Công ty, góp phần tăng lợi nhuận cho Công ty. 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với Nhà nước Trong thời gian qua, ngành thuỷ sản nước ta phát triển rất nhanh đặc biệt là khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Bên cạnh, những nhà máy thi nhau mọc lên thì phong trào nuôi trồng thuỷ sản phát triển một cách ồ ạt vượt ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năg đã và đang gây nhiều hệ quả không tốt. Tuy nhiên, một bất cập đáng lo ngại là những năm qua sự liên kết giữa Doanh nghiệp chế biến và người sản xuất nguyên liệu chưa chặt chẽ. Ngoài ra, thị trường tiêu thụ mặt hàng thuỷ sản nước ta đang gặp những khó khăn về vấn đề an toàn vệ sinh, dư lượng kháng sinh trong sản phẩm. Sau đây là những kiến nghị đối với Nhà www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net
Xem thêm

6 Đọc thêm

tiểu luận phân tích báo cáo tài chính cty cổ phần công nghiệp cao su miền nam (mã csm)

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM (MÃ CSM)

- Tên tiếng anh : THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt : CASUMINA - Trụ sở chính : 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM - Email : casumina@casumina.com.vn - Website : www.casumina.com.vn. - www.casumina.vn - Vốn điều lệ : 250.000.000.000 - Ngành nghề sản xuất kinh doanh : Sản xuất và mua bán sản phẩm cao su công nghiệp, cao su tiêu dùng. Mua bán nguyên vật liệu, hóa chất (trừ hóa chất có tính chất độc hại mạnh), thiệt bị ngành công nghiệp cao su. Kinh doanh bất động sản. Công ty cổ phần Công nghiệp cao su miền Nam hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, hạch toán độc lập, được quyền sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật để giao dịch với các đơn vị trong và ngoài nước. Các sản phẩm- dịch vụ. Sản phẩm chủ lực của công ty là các loại xăm lốp xe và các sản phẩm hỗ trợ, cụ thể: - Săm lốp xe gắn máy : gần 200 sản phẩm khác nhau về quy cách, kích thước, độ bơm hơi tối đa, tốc độ, mức vận chuyển. - Săm lốp xe đạp : trên 80 loại. - Săm lốp xe công nghiệp : trên 90 loại. - Săm lốp xe ôtô tải và ôtô du lịch: trên 120 loại. - Săm lốp xe nông nghiệp : trên 10 loại sản phẩm. - Các sản phẩm khác : Ngoài ra, Công ty còn sản xuất một số sản phẩm phụ trợ như: ống cao su kỹ thuật( dùng để truyền dẫn nước, xăng, dầu, khí trong ôtô), găng tay, … Vị thế của công ty trong ngành Công ty có năng lực sản xuất lớn nhất trong ngành sản xuất săm lốp với nhà máy Casumina Bình Dương diện tích hơn 200 nghìn m2 từ năm 2001, công nghệ sản xuất hiện đại được đầu tư mới đồng bộ các sản phẩm tiêu chuẩn khắt khe của Nhật, Đức, công ty có kênh phân phối sản phẩm rộng trên 200 đại lư cấp 1. Hiện tại, thị trường săm lốp trong nước đang được chi phối mạnh bởi 3 thành viên của Tổng công ty hóa chất Việt Nam là CSM, cao su Đà Nẵng (DRC) và cao su sao vàng (SRC). Mỗi công ty chuyên về một số sản phẩm và tập trung vào các phân khúc riêng. CSM chuyên về
Xem thêm

18 Đọc thêm

Phân tích MÔI TRƯỜNG KINH DOANH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC YẾU TỔ ĐẦU VÀO ĐẦU RA TẠI Công ty TNHH tin học - điện tử Khang Tiên

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC YẾU TỔ ĐẦU VÀO ĐẦU RA TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC - ĐIỆN TỬ KHANG TIÊN

phát huy hiệu quả kinh doanh. Trước tình hình đó Công ty TNHH tin học - điện tử Khang Tiên đã chủ động trong vấn đề thay đổi của công nghệ, đặc biệt là nghiên cứu thành công phầm mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp nhỏ. Đối với Công ty nhỏ như vậy mà có sự đột phá về nghiên cứu công nghệ thông tin, chứng tỏ Công ty có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Tuy nhiên môi trường công nghệ ở huyện Long Mỹ phát triển rất chậm, đồng thời nhu cầu sử dụng các SP công nghệ cao của người dân chưa có. Cho nên việc nghiên cứu và ứng dụng phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp nhỏ vào thời điểm này là chưa phù hợp, nguyên nhân của sự không phù hợp là do thị trường còn nhỏ bé, không năng động và KH chưa quan tâm nhiều đến việc thay đổi công nghệ mới để làm việc tốt hơn. Luận văn tốt nghiệp GVHD: Đỗ Thị Tuyết Trang 464.1.2 Môi trường vi mô  Phân tích thị trường  Thị trường hiện tại Địa bàn huyện Long Mỹ là thị trường hiện tại mà Công ty TNHH tin học - điện tử Khang Tiên đang hoạt động. Trong những năm qua thu nhập của người dân không ngừng tăng, đặc biệt là năm 2007 thu nhập bình quân đầu người là 7.069 triệu/người/năm, tăng10.9% so với năm 2006. Đồng thời kinh tế địa phương cũng tăng trưởng nhanh đạt 12.85% năm 2007, qua những chỉ số trên chúng ta thấy kinh tế trong khu vực huyện phát triển kéo theo mức sống của người dân khu vực ấy cũng được nâng lên làm cho cơ sở vật chất kỹ thuật ngày càng nhiều hơn. Bên cạnh đó việc cải cách Giáo dục của chính phủ đã giúp cho các bậc
Xem thêm

14 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ

+ Công ty Sông Đà 9: Đơn vị thành viên Tổng Công ty Sông Đà+ Ông Hồ Văn Dũng+ Ông Vũ Văn Bẩy+ 311 cổ đông khác: Các cổ đông khác chủ yếu là các bộ công nhân viên thuộc Tổng công ty Sông Đà2. Lĩnh vực kinh doanh:Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà kinh doanh nhiều lĩnh vực: Xây lắp, kinh doanh thương mại, dịch vụ…3. Ngành nghề kinh doanh:Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101334087 thay đổi lần thứ 16 ngày 06/08/2015, hoạt động kinh doanh củaCông ty bao gồm:- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, bê tông thương phẩm;- Sản xuất các cấu kiện bê tông, kết cấu thép;- Nhận thầu các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, bưu điện, các công trình thuỷ lợi, giao thông, đường bộ các cấp, sânbay, bến cảng, cầu cống, các công trình kỹ thuật hạ tầng, đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến thế110KV, thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình cấp thoát nước, lắp đặt các đường ống công nghệ và áp lực,điện lạnh, trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm các loại;- Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên, nhiên vật liệu, vật tư thiết bị, phụ tùng máy xây dựng;- Sản xuất kinh doanh que hàn;- Kinh doanh phát triển nhà, khu đô thị và công nghiệp;- Sản xuất kinh doanh điện;- Tư vấn giám sát xây dựng ( không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình );- Trang trí ngoại thất công trình;- Cho thuê văn phòng, nhà ở, kho bãi, nhà xưởng, bãi đỗ xe;Page 1- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống giải khát, dịch vụ vui chơi, giải trí ( không bao gồm kinh doanh phònghát karaoke, vũ trường, quán bar )- Sản xuất, mua bán xi măng;- Kinh doanh, khai thác, chế biến các loại khoáng sản ( trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm )- Đại lý kinh doanh xăng dầu, mỡ nhờn, khí đốt;
Xem thêm

20 Đọc thêm

Báo cáo thực tập máy phát điện tại xưởng sửa chữa garage 369 lê thánh tôn

BÁO CÁO THỰC TẬP MÁY PHÁT ĐIỆN TẠI XƯỞNG SỬA CHỮA GARAGE 369 LÊ THÁNH TÔN

Trong thời đại hiện nay khi nước ta đang thực hiện chính sách mở cửa hội nhập với các nước, đặc biệt là khi nước ta ra nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO, thì khoa học kĩ thuật là vấn đề then chốt để nước ta có thể theo kịp các nước phát triển và giữ vững nền kinh tế.Và kĩ thuật ôtô là một trong những vấn đề tất yếu khi công nghệ ôtô trên thế giới ngày một phát triển mạnh mẽ. Đi cùng với sự phát triển đó thì yêu cầu người kĩ thuật viên ôtô ngày càng phải nâng cao tay nghề của mình. Hiện nay việc kiểm tra, tháo lắp, sửa chữa máy phát điện là rất phổ biến tuy nhiên trong nghành ôtô không thể thiếu đi máy phát điện. Vì vậy việc phục hồi, sửa chữa máy phát điện là một vấn đề quan trọng mà người kĩ thuật viên ôtô nên biết và tìm hiểu. Là sinh viên của trường Trung cấp nghề số 15 – Binh đoàn 15 – Khoa cơ khí động lực và là một kĩ thuật viên trong tương lai em cũng đã nhận được đề tài: Xây dựng quy trình Kiểm tra, tháo lắp, sửa chữa Máy phát điện.
Xem thêm

46 Đọc thêm

DE CUONG THUC TAP

DE CUONG THUC TAP

Bộ Công ThươngTrường ĐH Công Nghiệp TPHCM****oOo****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc*******oOo*******ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP NGHỀ SỬA CHỮA ÔTÔ* Hệ đào tạo:Đai Học – Cao Đẳng (CQ+Nghề) – Trung Cấp (CN+Nghề)* Nơi thực tập: ......................................................................................................* Đòa điểm thực tập : .............................................................................................* Thời gian thực tập :Từ................................đến.................................................* Giáo viên phụ trách :.........................................................................................NỘI DUNG THỰC TẬP :1. YÊU CẦU CHUNG:- Chấp hành tốt nội quy nơi thực tập, thực hiện đúng các yêu cầu của cán bộkỹ thuật nơi thực tập.- Chấp hành nghiêm các điều kiện bảo đảm an toàn lao động, giữ gìn vệ sinhcông nghiệp và sắp xếp ngăn nắp nơi được phân công thực tập.- Học tập phương pháp tổ chức lao động và rèn luyện tác phong công nghiệp.- Khiêm tốn học tập và trao đổi nghề nghiệp với công nhân nơi thực tập.- Không sử dụng, vận hành các hệ thống hoặc thiết bò chuyên dùng nếu khôngđược phép của cán bộ hùng dẫn thực tập.2. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN:
Xem thêm

2 Đọc thêm

Thiết kế hệ thống lái cho ôtô du lịch 5 chỗ

THIẾT KẾ HỆ THỐNG LÁI CHO ÔTÔ DU LỊCH 5 CHỖ

1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI ÔTÔ 1.1. Khái niệm Ôtô là phương tiện vận tải đường bộ chủ yếu. Nó có tính cơ động cao và phạm vi hoạt động rộng. Do vậy, trên toàn thế giới ôtô hiện đang được dùng để vận chuyển hành khách hoặc hàng hoá phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế quốc dân và quốc phòng. 1.2. Phân loại ôtô 1.2.1. Dựa vào tải trọng và số chỗ ngồi Dựa vào tải trọng và số chỗ ngồi, ôtô được chia thành các loại: Ôtô có trọng tải nhỏ (hạng nhẹ): trọng tải chuyên chở nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 tấn và ôtô có số chỗ ngồi ít hơn hoặc bằng 9 chỗ ngồi. Ôtô có trọng tải trung bình (hạng vừa): trọng tải chuyên chở lớn hơn 1,5 tấn và nhỏ hơn 3,5 tấn hoặc có số chỗ ngồi lớn hơn 9 và nhỏ hơn 30 chỗ. Ôtô có trọng tải lớn (hạng lớn): trọng tải chuyển chở lớn hơn hoặc bằng 3,5 tấn hoặc số chỗ ngồi lớn hơn hoặc bằng 30 chỗ ngồi. Ôtô có trọng tải rất lớn (hạng nặng): tải trọng chuyên chở lớn hơn 20 tấn, thường được sử dụng ở các vùng mỏ. 1.2.2. Dựa vào nhiên liệu sử dụng Dựa vào nhiên liệu sử dụng, ôtô được chia thành các loại: Ôtô chạy xăng; Ôtô chạy dầu diezel; Ôtô chạy khí ga; Ôtô đa nhiên liệu (xăng, diezel, ga); Ôtô chạy điện. 1.2.3. Dựa vào công dụng của ôtô Dựa vào công dụng, ôtô chia thành các loại: Ôtô vận tải; Ôtô chở hành khách, ôtô chuyên chở hành khách bao gồm các loại: ôtô buýt, ôtô tắc xi, ôtô du lịch, ôtô chở khách liên tỉnh, ôtô chở khách đường dài; Ôtô chuyên dùng như: ôtô cứu thương, cứu hoả, ôtô phun nước, ôtô cẩu và ôtô vận tải chuyên dùng (ôtô xi téc, ôtô thùng kín, ôtô tự đổ, ...).
Xem thêm

84 Đọc thêm

Phân tích các yếu tố vận hành của xe máy trong môi trường giao thông đô thị

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ VẬN HÀNH CỦA XE MÁY TRONG MÔI TRƯỜNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

1 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 3 CHƢƠNG I: ĐẶT VẤN ĐỀ 4 CHƢƠNG II: THIẾT KẾ CẢM BIẾN VÀ BỘ THU THẬP DỮ LIỆU 8 I. Các số liệu cần thu thập 8 II. Phƣơng án thu thập số liệu 8 2.1. Lƣợng tiêu thụ nhiên liệu 8 2.2. Vận tốc xe 10 2.3. Độ mở bƣớm ga 11 2.4. Vị trí tay số và tín hiệu phanh 12 2.5. Số vòng quay động cơ 12 III. Phƣơng án lƣu trữ số liệu có điều khiển 13 3.1. Sơ lƣợc về giao tiếp MMC/SD Card thông qua chuẩn truyền thông SPI 13 3.2. Sơ lƣợc về FatFs 14 3.3. Keypad 15 IV. Thiết kế các cảm biến 16 4.1. Cảm biến vận tốc 16 4.2. Xác định tốc độ động cơ 19 4.3. Cảm biến vị trí tay ga 22 V. Thiết kế bộ thu thập và lƣu trữ dữ liệu 25 5.1. Các yêu cầu đối với bộ thu thập và lƣu trữ dự liệu 25 5.2. Mạch điều khiển trung tâm 26 CHƢƠNG III: QUY HOẠCH THÍ NGHIỆM 34 I. Hệ thống giao thông đô thị Hà Nội 34 1.1. Bảy trục đƣờng hƣớng tâm 34 1. 2. Ba tuyến vành đai 35 1. 3. Khu vực phố cổ 37 II. Lựa chọn cung đƣờng thí nghiệm 37 III. Xây dựng kịch bản thí nghiệm 39 3.1. Chuẩn bị xe thí nghiệm 39 2 3.4. Tiến hành thí nghiệm 42 CHƢƠNG IV: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 46 I. Phân tích kết quả số liệu cung đƣờng thuộc đƣờng Đê La Thành 49 1.1. Đánh giá chế độ hoạt động của động cơ 49 1.2. Đánh giá chế độ vận hành của xe 51 1.3. Đánh giá quan hệ năng lƣợng của xe khi vận hành và lƣợng tiêu thụ nhiên liệu 53 II. Tuyến đƣờng Trƣờng Chinh 57 2.1. Phân tích thông số vòng quay động cơ 57 2.2. Đánh giá vận tốc trung bình của xe 58 2.3. Đánh giá quan hệ phƣơng sai gia tốc của xe và lƣợng tiêu thụ nhiên liệu 59 2.4. Phân tích thông số (va) 60 III. Tuyến đƣờng phố Huế 62 3.1. Phân tích yếu tố số vòng quay động cơ 63 3.2. Đánh giá vận tốc trung bình của xe 64 3.3. Đánh giá quan hệ phƣơng sai gia tốc của xe và lƣợng tiêu thụ nhiên liệu . 65 3.4. Đánh giá quan hệ năng lƣợng của xe khi vận hành và lƣợng tiêu thụ nhiên liệu 66 IV. Tuyến đƣờng phố Cổ Hàng Đào-chợ Đồng Xuân 68 4.1. Phân tích thông số số vòng quay động cơ 69 4.2. Đánh giá vận tốc trung bình của xe 70 4.3. Đánh giá quan hệ phƣơng sai gia tốc
Xem thêm

74 Đọc thêm

Thiết kế hệ thống ly hợp xe 5 chỗ

THIẾT KẾ HỆ THỐNG LY HỢP XE 5 CHỖ

với phêrađô cao su. Theo đặc điểm của môi trường ma sát gồm có: Ma sát khô. Ma sát ướt (các bề mặt ma sát được ngâm trong dầu). Ưu điểm : Ly hợp ma sát là kết cấu đơn giản, dễ chế tạo. Nhược điểm : Ly hợp ma sát là các bề mặt ma sát nhanh mòn do hiện tượng trượt tương đối với nhau trong quá trình đóng ly hợp, các chi tiết trong ly hợp bị nung nóng do nhiệt tạo bởi một phần công ma sát.Tuy nhiên ly hợp ma sát vẫn được sử dụng phổ biến ở các ôtô hiện nay do những ưu điểm của nó. Loại 2: Ly hợp thủy lực: Là ly hợp truyền mômen xoắn bằng năng lượng của chất lỏng (thường là dầu). Sơ đồ ly hợp thủy lực được biểu diễn như hình 1.3 Ưu điểm: Ly hợp thủy lực là làm việc bền lâu, giảm được tải trọng động tác dụng lên hệ thống truyền lực và dễ tự động hóa quá trình điều khiển xe. Nhược điểm: Ly hợp thủy lực là chế tạo khó, giá thành cao, hiệu suất truyền lực nhỏ do hiện tượng trượt. Loại ly hợp thủy lực ít được sử dụng trên ôtô, hiện tại mới được sử dụng ở một số loại xe ôtô du lịch, ôtô vận tải hạng nặng và một vài ôtô quân sự. B¸nh b¬mB¸nh TuabinVá Hình 1.3: Sơ đồ ly hợp thủy lực Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống ly hợp xe 5 chỗ -10- Loại 3: Ly hợp điện từ: Là ly hợp truyền mômen xoắn nhờ tác dụng của từ trường nam châm điện. Loại này ít được sử dụng trên xe ôtô. Sơ đồ ly hợp điện từ được biểu diễn như hình 1.4 123456 Hình 1.4: Sơ đồ nguyên lý ly hợp điện từ 1.Bánh đà 3.Cuộn dây 5.Lõi thép bị động nối với hộp số 2.Khung từ 4.Mạt sắt 6.Trục ly hợp Loại 4: Ly hợp liên hợp: Là ly hợp truyền mômen xoắn bằng cách kết hợp hai trong các loại kể trên (ví dụ như ly hợp thủy ). Loại này ít được sử dụng trên xe ôtô. b) Phân loại theo trạng thái làm việc của ly hợp Theo trạng thái làm việc của ly hợp thì người ta chia ly hợp ra thành 2 loại: Ly hợp thường đóng: Loại này được sử dụng hầu hết trên các ôtô hiện nay. Ly hợp thường mở: Loại này được sử dụng ở một số máy kéo bánh hơi như C - 100, MTZ2 c) Phân loại theo phƣơng pháp phát sinh lực ép trên đĩa ép
Xem thêm

91 Đọc thêm

Thiết kế hệ thống phanh ôtô tải loại N3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHANH ÔTÔ TẢI LOẠI N3

1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI ÔTÔ 1.1. Khái niệm Ôtô là phương tiện vận tải đường bộ chủ yếu. Nó có tính cơ động cao và phạm vi hoạt động rộng. Do vậy, trên toàn thế giới ôtô hiện đang được dùng để vận chuyển hành khách hoặc hàng hoá phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế quốc dân và quốc phòng. 1.2. Phân loại ôtô 1.2.1. Dựa vào tải trọng và số chỗ ngồi Dựa vào tải trọng và số chỗ ngồi, ôtô được chia thành các loại: Ôtô có trọng tải nhỏ (hạng nhẹ): trọng tải chuyên chở nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 tấn và ôtô có số chỗ ngồi ít hơn hoặc bằng 9 chỗ ngồi. Ôtô có trọng tải trung bình (hạng vừa): trọng tải chuyên chở lớn hơn 1,5 tấn và nhỏ hơn 3,5 tấn hoặc có số chỗ ngồi lớn hơn 9 và nhỏ hơn 30 chỗ. Ôtô có trọng tải lớn (hạng lớn): trọng tải chuyển chở lớn hơn hoặc bằng 3,5 tấn hoặc số chỗ ngồi lớn hơn hoặc bằng 30 chỗ ngồi. Ôtô có trọng tải rất lớn (hạng nặng): tải trọng chuyên chở lớn hơn 20 tấn, thường được sử dụng ở các vùng mỏ. 1.2.2. Dựa vào nhiên liệu sử dụng Dựa vào nhiên liệu sử dụng, ôtô được chia thành các loại: Ôtô chạy xăng; Ôtô chạy dầu diezel; Ôtô chạy khí ga; Ôtô đa nhiên liệu (xăng, diezel, ga); Ôtô chạy điện. 1.2.3. Dựa vào công dụng của ôtô Dựa vào công dụng, ôtô chia thành các loại: Ôtô vận tải; Ôtô chở hành khách, ôtô chuyên chở hành khách bao gồm các loại: ôtô buýt, ôtô tắc xi, ôtô du lịch, ôtô chở khách liên tỉnh, ôtô chở khách đường dài; Ôtô chuyên dùng như: ôtô cứu thương, cứu hoả, ôtô phun nước, ôtô cẩu và ôtô vận tải chuyên dùng (ôtô xi téc, ôtô thùng kín, ôtô tự đổ, ...).
Xem thêm

78 Đọc thêm

Cùng chủ đề