NGHIÊN CỨU VÀ XÁC LẬP MÔ HÌNH NÔNG - LÂM KẾT HỢP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Nghiên cứu và xác lập mô hình nông - lâm kết hợp theo hướng phát triển bền vững ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình":

Hiện trạng mô hình nông lâm kết hợp ở huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

Hiện trạng mô hình nông lâm kết hợp ở huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu đánh giá về hiện trạng các mô hình nông lâm kết hợp nhằm cung cấp thông tin về hiệu quả và xu hướng phát triển mô hình sản xuất theo hướng nông lâm kết hợp trên vùng đất dốc ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Đọc thêm

Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý tài nguyên khoáng sản huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý tài nguyên khoáng sản huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Tuyên Hóa là huyện miền núi phía Tây Bắc c a tỉnh Quảng Bình có đa dạng và phong phú về tài nguyên khoáng sản. Các mỏ vật liệu xây dựng đã và đang được khai thác phục vụ cho công [r]

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH HỢP TÁC XA KIỂU MỚI Ở HUYỆN VỤ BẢN TỈNH NAMĐỊNH

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH HỢP TÁC XA KIỂU MỚI Ở HUYỆN VỤ BẢN TỈNH NAMĐỊNH

Nghiên cứu quá trình chuyển đổi và phát triển các mô hình hợp tác xa kiểu mới ở huyện Vụ Bản tỉnh NamĐịnh

Đọc thêm

Nghiên cứu hiện trạng và hiệu quả kinh tế - môi trường mô hình sản xuất lúa tôm càng xanh kết hợp huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Nghiên cứu hiện trạng và hiệu quả kinh tế - môi trường mô hình sản xuất lúa tôm càng xanh kết hợp huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng và hiệu quả kinh tế- môi trường mô hình sản xuất lúa tôm càng xanh kết hợp ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Nghiên cứu được thực hiện tại các xã Biển Bạch Đông, Tân Bằng và Biển Bạch thuộc huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Đọc thêm

Xây dựng mô hình kinh doanh nông trại nâng cao sinh kế cho nông hộ nhỏ tại Tây Bắc Việt Nam

Xây dựng mô hình kinh doanh nông trại nâng cao sinh kế cho nông hộ nhỏ tại Tây Bắc Việt Nam

Du canh du cư và canh tácđộc canhtrênđất dốc với diện tích manh mún, nhỏ lẻ ở vùng Tây Bắc Việt Nam đã dẫn đến một số thách thức trong sản xuất nông nghiệp và gây khó khăn cho sinh kế nông hộ [1]. Nông lâm kết hợp (NLKH) được xác định là một phương pháp khả thi để giải quyết vấn đề này, nhằm tăng tính đa dạng, tính bền vững và sức chống chịu cho hệ thống canh tác nông nghiệp. Bên cạnh bảo vệ xói mòn đất, phương pháp canh tácNLKH bền vững có thể giúp người nông dân có thu nhập lâu dài từ việc kinh doanh trái cây[2]. Việc phát triển mô hình cảnh quan NLKH thí điểm (Exemplar Landscape - EL) tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã kết nối mong muốn của nông dân với mục tiêu nghiên cứu của dự án trong việc thúc đẩy và mở rộng NLKH hướng theo thị trường và các giải pháp phục hồi rừng [3].
Xem thêm

Đọc thêm

Xây dựng mô hình kinh doanh nông trại nâng cao sinh kế cho nông hộ nhỏ tại Tây Bắc Việt Nam

Xây dựng mô hình kinh doanh nông trại nâng cao sinh kế cho nông hộ nhỏ tại Tây Bắc Việt Nam

Du canh du cư và canh tácđộc canhtrênđất dốc với diện tích manh mún, nhỏ lẻ ở vùng Tây Bắc Việt Nam đã dẫn đến một số thách thức trong sản xuất nông nghiệp và gây khó khăn cho sinh kế nông hộ [1]. Nông lâm kết hợp (NLKH) được xác định là một phương pháp khả thi để giải quyết vấn đề này, nhằm tăng tính đa dạng, tính bền vững và sức chống chịu cho hệ thống canh tác nông nghiệp. Bên cạnh bảo vệ xói mòn đất, phương pháp canh tácNLKH bền vững có thể giúp người nông dân có thu nhập lâu dài từ việc kinh doanh trái cây[2]. Việc phát triển mô hình cảnh quan NLKH thí điểm (Exemplar Landscape - EL) tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã kết nối mong muốn của nông dân với mục tiêu nghiên cứu của dự án trong việc thúc đẩy và mở rộng NLKH hướng theo thị trường và các giải pháp phục hồi rừng [3].
Xem thêm

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN TÍNH BỀN VỮNG CỦA HỆ SINH THÁI RỪNG Ở VÙNG ATK HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN (LA TIẾN SĨ)

NGHIÊN CỨU NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN TÍNH BỀN VỮNG CỦA HỆ SINH THÁI RỪNG Ở VÙNG ATK HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN (LA TIẾN SĨ)

Nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng ATK huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên (La tiến sĩ)Nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng ATK huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên (La tiến sĩ)Nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng ATK huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên (La tiến sĩ)Nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng ATK huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên (La tiến sĩ)Nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng ATK huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên (La tiến sĩ)Nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng ATK huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên (La tiến sĩ)Nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng ATK huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên (La tiến sĩ)Nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng ATK huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên (La tiến sĩ)Nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng ATK huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên (La tiến sĩ)Nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng ATK huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên (La tiến sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở các xã, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở các xã, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Luận văn chỉ ra và phân tích những vấn đề phát triển nông thôn mới cốt yếu và cấp thiết nhất để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là phân tích, đánh giá đúng thực trạng về xây dựng nông thôn mới ở các xã, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, từ đó đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở địa phương trong thời gian tới theo hướng bền vững.

Đọc thêm

7_4

7_4

Địa bàn Cần Vương kháng Pháp ở Quảng Bình trong những năm đầu đã hình thành hai khu vực: khu vực phía Bắc gồm các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa và Quảng Trạch vừa có nhiệm vụ bảo vệ căn cứ t[r]

16 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu: Tăng cường năng lực cộng đồng trong quản lý rừng (CEFM) ''

Báo cáo nghiên cứu: Tăng cường năng lực cộng đồng trong quản lý rừng (CEFM) ''

Các cộng đồng nghèo, sống
dựa vào tài nguyên rừng tại hai xã thuộc huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn được nâng cao năng lực
để quản lý rừng được giao một cách bền vững
và chia sẻ các chi phí cũng như lợi ích một cách
công bằng. CARE quốc tế tại Việt
Nam, Trung tâm nghiên cứu và phát triển
nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (ADC)
thuộc Đại học Nông lâm Thái Nguyên và
UBND huyện Chợ Đồn...

Đọc thêm

Ứng dụng và đánh giá hiệu quả giải pháp phát triển phong trào thể dục thể thao huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Ứng dụng và đánh giá hiệu quả giải pháp phát triển phong trào thể dục thể thao huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường quy nhằm ứng dụng và đánh giá hiệu quả giải pháp phát triển phong trào thể dục thể thao(TDTT) huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, góp phần thực hiện các mục tiêu về TDTT trên địa bàn huyện Lệ Thủy nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.

Đọc thêm

Phát triển bền vững sản xuất chè tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Phát triển bền vững sản xuất chè tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Phát triển bền vững sản xuất chè tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển bền vững sản xuất chè tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển bền vững sản xuất chè tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển bền vững sản xuất chè tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển bền vững sản xuất chè tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển bền vững sản xuất chè tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển bền vững sản xuất chè tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển bền vững sản xuất chè tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển bền vững sản xuất chè tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển bền vững sản xuất chè tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển bền vững sản xuất chè tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển bền vững sản xuất chè tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (tt)

Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (tt)

Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SINH KẾ BỀN VỮNG HỘ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA (TT)

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SINH KẾ BỀN VỮNG HỘ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA (TT)


1
PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài
Huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa có gần 11 km bờ biển và được bao bọc bởi các hệ thống sông Hoạt, sông Lèn, sông Càn; có 2 cửa lạch đổ ra biển Đông. Tạo điều kiện cho huyệ n về diện tích, mặt nước, nguồn nước cho phát triển nuôi trồng thủy sản và đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội (KTXH) của người dân. Bên cạnh những mặt đã đạt được của huyện thì nghề nuôi trồng thủy sản còn nhiều bất cập như: quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý môi trường, ô nhiễm môi trường các ao, đầm nuôi trồng thủy sản ven biển nước ta nói chung và huyện Nga Sơn nói riêng ngày càng nghiêm trọng dẫn đến năng suất nuôi giảm dần qua thời gian nuôi, dịch bệnh ngày càng nhiều hơn, chi phí sản xuất càng lớn diện tích nuôi trồng hoang hóa, bỏ hoang ngày càng tăng; công tác dự báo, ứng phó với biến đổi khí hậu còn hạn chế, hạ tầng chưa đồng bộ, công nghệ nuôi còn lạc hậu. Chính vì vậy, để phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, cần đánh giá, phân tích hiện trạng nuôi trồng thủy sản, hướng phát triển thủy sản của huyện trong thời gian tới và xây dựng được các giải pháp đưa các mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững vào sản xuất nhằm phát tối đa lợi thế của huyện và hạn chế tối đa những bất lợi từ môi trường, xã hội, thị trường.
Xem thêm

Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển bền vững cây bơ trên địa bàn huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển bền vững cây bơ trên địa bàn huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về phát triển bền vững cây bơ; Đánh giá thực trạng phát triển bền vững cây bơ trên địa bàn huyện Krông Ana tỉnh Đắk Lắk trên các khía cạnh: Kinh tế, xã hội, môi trường;Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển cây bơ theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Krông Ana tỉnh Đắk Lắk.

Đọc thêm

Điều tra, đánh giá các mô hình nông lâm kết hợp tại thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Điều tra, đánh giá các mô hình nông lâm kết hợp tại thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Điều tra, đánh giá các mô hình nông lâm kết hợp tại thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhĐiều tra, đánh giá các mô hình nông lâm kết hợp tại thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhĐiều tra, đánh giá các mô hình nông lâm kết hợp tại thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhĐiều tra, đánh giá các mô hình nông lâm kết hợp tại thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhĐiều tra, đánh giá các mô hình nông lâm kết hợp tại thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhĐiều tra, đánh giá các mô hình nông lâm kết hợp tại thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhĐiều tra, đánh giá các mô hình nông lâm kết hợp tại thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhĐiều tra, đánh giá các mô hình nông lâm kết hợp tại thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhĐiều tra, đánh giá các mô hình nông lâm kết hợp tại thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Xem thêm

Đọc thêm

Đánh giá hiệu quả các mô hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững ở vùng cát ven biển tỉnh Quảng Trị

Đánh giá hiệu quả các mô hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững ở vùng cát ven biển tỉnh Quảng Trị

Nghiên cứu này tập trung đánh giá hiệu quả các mô hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững ở vùng cát ven biển tỉnh Quảng Trị Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn 98 hộ áp dụng các mô hình sử dụng đất nông nghiệp bền vững tại ba xã Hải Ba, Hải Dương và Hải Quế thuộc huyện Hải Lăng.

Đọc thêm

Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất nông lâm giải pháp phát triển sản xuất nông lâm kết hợp tại xã Bính Xá huyện Đình Lập tỉnh Lạng kết hợp tại xã bính xá huyện đình lập tỉnh lạng sơn

Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất nông lâm giải pháp phát triển sản xuất nông lâm kết hợp tại xã Bính Xá huyện Đình Lập tỉnh Lạng kết hợp tại xã bính xá huyện đình lập tỉnh lạng sơn

Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất nông lâm kết hợp tại xã Bính Xá huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn, đánh giá hiệu quả nông lâm kết hợp, ưu nhược điểm và đưa ra các giải pháp để phát triển, đánh giá cái chưa được và đã được trong nông lâm kết hợp.

Đọc thêm

Phát triển sản xuất chè theo hướng bền vững tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Phát triển sản xuất chè theo hướng bền vững tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Phát triển sản xuất chè theo hướng bền vững tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển sản xuất chè theo hướng bền vững tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển sản xuất chè theo hướng bền vững tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển sản xuất chè theo hướng bền vững tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển sản xuất chè theo hướng bền vững tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển sản xuất chè theo hướng bền vững tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển sản xuất chè theo hướng bền vững tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển sản xuất chè theo hướng bền vững tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển sản xuất chè theo hướng bền vững tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển sản xuất chè theo hướng bền vững tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển sản xuất chè theo hướng bền vững tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển sản xuất chè theo hướng bền vững tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Phát triển du lịch sinh thái huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai theo hướng bền vững

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Phát triển du lịch sinh thái huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai theo hướng bền vững

Cơ sở lí luận và thực tiễn về du lịch sinh thái và phát triển bền vững du lịch sinh thái, tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch sinh thái ở huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai), định hướng và giải pháp phát triển dlst ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai theo hướng bền vững 85 là những nội dung chính trong “Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Phát triển du lịch sinh thái huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai theo hướng bền vững. Mời các bạn tham khảo.

Đọc thêm