PHƯƠNG PHÁP BIỆN CHỨNG TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Phương pháp biện chứng trong tư tưởng Hồ Chí Minh":

BIỆN CHỨNG GIỮA VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIAI CẤP TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

BIỆN CHỨNG GIỮA VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIAI CẤP TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Ba là, cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng vô sản ở chính quốc như ''hai cánh của một con chim'', phải thực hiện sự liên minh giữa vô sản ở chính quốc với vô sản và nhân dân các nước thuộc địa thì cách mạng mới thắng lợi. Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa không phụ thuộc một chiều vào cách mạng vô sản ở chính quốc, mà có thể và phải chủ động tiến lên giành thắng lợi, thậm chí có thể giành thắng lợi trước, từ đó góp phần tích cực hỗ trợ cho cách mạng ở các nước tư bản. Đó là nhận định hết sức đúng đắn, táo bạo và sáng tạo của Hồ Chí Minh. Đáng tiếc là có lúc quan điểm này của Hồ Chí Minh không được một số người, trong đó có một vài người của Quốc tế cộng sản cũng không thừa nhận. Bốn là, sau khi giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị ngoại bang, khỏi chế độ thuộc địa, dân tộc vừa được giải phóng phải quá độ lên CNXH và trong bước quá độ ấy phải tự mình tìm tòi con đường, phương thức riêng phù hợp với tình hình và đặc điểm đất nước, trán Trong thực tiễn công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN hiện nay, việc vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hố Chí Minh về mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp càng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng hết sức cấp thiết. Bởi vì, thực tế cho ta bài học là, có thời kỳ, khi triển khai các nhiệm vụ xây dựng CNXH, đã có lúc Đảng ta phạm sai lầm nóng vội, chủ quan, duy ý chí, quá nhấn mạnh vấn đề giai cấp nên đã xem nhẹ vấn đề dân tộc trong việc hoạch định và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội, dẫn đến lợi ích các giai cấp, tầng lớp không được tính đến đầy đủ và kết hợp hài hoà, sức mạnh dân tộc không được phát huy như một trong những động lực chủ yếu nhất. Nhưng ngay sau đó, Đảng ta đã kịp thời khắc phục có hiệu quả cả về phương điện nhận thức lý luận cũng như trong hoạt động thực tiễn về vấn đề này. h giáo điều, dập khuôn những hình thức, bước đi, biện pháp của nước khác.
Xem thêm

14 Đọc thêm

BIỆN CHỨNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIAI CẤP TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

BIỆN CHỨNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIAI CẤP TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

dân tộc khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân là điều kiện để giải phóng giai cấp. Vì thế, lợi ích của giai cấp phải phục tùng lợi ích của dân tộc.
Tháng 5-1941, Người cùng với trung ương Đảng khẳng định: “ trong lúc này quyền lợi cuẩ bộ phận,của giai cấp cũng phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đoic được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia daant ộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận giai cấp cũng đến vạn năm cũng không đòi được”. Người còn khẳng định: ''Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ''; rằng: ''Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản''. Kết luận trên đây của Nguyễn Ái Quốc là sự khẳng định một hướng đi mới, nguyên tắc chiến lược mới, mục tiêu và giải pháp hoàn toàn mới, khác về căn bản so với các lãnh tụ của các phong trào yêu nước trước đó ở Việt Nam; đưa cách mạng giải phóng dân tộc vào quỹ đạo của cách mạng vô sản, tức là sự nghiệp cách mạng ấy phải do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo, lấy hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng. Vì vậy, con đường phát triển tất yếu của cách mạng giải phóng dân tộc phải phát triển thành cách mạng XHCN. Người chỉ rõ: ''Cách mạng giải phóng dân tộc phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn''.
Xem thêm

12 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

- Nhiệm vụ của thời kỳ quá độ là đấu tranh cải tạo, xoá bỏ tàn tích của chế độ xã hội cũ,
xây dựng các yếu tố mới phù hợp với quy luật tiến lên chủ nghĩa xã hội trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Trong đó, về chính trị phải xây dựng được chế độ dân chủ vì đây là bản chất của chủ nghĩa xã hội. Muốn xây dựng được chế độ này, theo Hồ Chí Minh phải chống tất cả các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, trước hết ở trong Đảng, trong bộ máy chính quyền từ cấp cơ sở đến Trung ương. Trên lĩnh vực kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất là vấn đề mấu chốt, tăng năng suất lao động trên cơ sở công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, cùng với thiết lập quan hệ sản xuất, cơ chế quản lý kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế, ngành, vùng, lãnh thổ trong thời kỳ quá độ. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng quan hệ phân phối và quản lý kinh tế. Theo Người, quản lý kinh tế phải dựa trên cơ sở hạch toán, đem lại hiệu quả cao, sử dụng tốt các đòn bẩy để phát triển sản xuất. Về văn hoá, phải triệt để tẩy trừ mọi di tích thuộc và ảnh hưởng nô dịch của văn hoá đế quốc; đồng thời, phát triển những truyền thống tốt đẹp của văn hoá dân tộc và hấp thụ những cái mới của văn hoá tiến bộ trên thế giới để xây dựng một nền văn hoá Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa học và đại chúng. Về các quan hệ xã hội, phải thay đổi triệt để những quan hệ cũ đã trở thành thói quen trong lối sống, nếp sống của con người; xây dựng được một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tôn trọng con người, chú ý xem xét những lợi ích cá nhân đúng đắn và đảm bảo cho nó được thoả mãn để mỗi người có điều kiện cải thiện đời sống riêng của mình.
Xem thêm

Đọc thêm

Bài tập kỹ năng: Phân tích biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay

Bài tập kỹ năng: Phân tích biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài tập kỹ năng Phân tích biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay. Hy vọng nội dung bài tập phục vụ hữu ích nhu cầu học tập của các bạn.

Đọc thêm

BIỆN CHỨNG GIỮA VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIAI CẤP TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

BIỆN CHỨNG GIỮA VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIAI CẤP TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp, gắn bó hữu cơ giữa hai quá trình đấu tranh cách mạng: giải phóng dân tộc và cách mạng vô sản không phải chỉ là chứng minh cho sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin, mà còn là sự phát triển sáng tạo và có giá trị định hướng rất cơ bản. Qua thực tiễn đấu tranh và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, luôn bám sát đặc điểm thực tiễn Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm các nước khác, Hồ Chí Minh đã có những giải pháp đúng đắn, sáng tạo, đáp ứng đòi hỏi của lịch sử, góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin; đó cũng chính là nguồn gốc sức mạnh của cách mạng nước ta trong suốt bảy thập kỷ qua. Bởi lẽ:
Xem thêm

13 Đọc thêm

Thông báo Khoa học và công nghệ số 1 năm 2017

Thông báo Khoa học và công nghệ số 1 năm 2017

Trong việc giáo dục đạo đức cho sinh viên phải quán triệt quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ biện chứng giữa truyền thống và hiện đại theo [r]

Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC MÁCLÊNIN: BIỆN CHỨNG GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC MÁCLÊNIN: BIỆN CHỨNG GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tiểu luận tập trung nghiên cứu và làm rõ nội dung biện chứng giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, vận dụng mối quan hệ biện chứng đó vào công tác lãnh đạo quản lý và bản thân. Để đạt được mục tiêu nêu trên, tiểu luận tập trung làm rõ hệ thống khái niệm, những nội dung cơ bản và ý nghĩa phương pháp luận đối với công tác lãnh đạo quản lý và bản thân.

Đọc thêm

Tiểu luận môn Triết học Mác-Lênin: Biện chứng giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Tiểu luận môn Triết học Mác-Lênin: Biện chứng giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Tiểu luận tập trung nghiên cứu và làm rõ nội dung biện chứng giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, vận dụng mối quan hệ biện chứng đó vào công tác lãnh đạo quản lý và bản thân. Để đạt được mục tiêu nêu trên, tiểu luận tập trung làm rõ hệ thống khái niệm, những nội dung cơ bản và ý nghĩa phương pháp luận đối với công tác lãnh đạo quản lý và bản thân.

Đọc thêm

TƯ TƯỞNG BIỆN CHỨNG CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN TỘC VỚI VẤN ĐỀ GIAI CẤP

TƯ TƯỞNG BIỆN CHỨNG CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN TỘC VỚI VẤN ĐỀ GIAI CẤP

Trong đại hội Tua, thành lập Đảng Cộng Sản Pháp (1920), Nguyễn Ái Quốc đã kêu gọi những người xã hội ủng hộ phong trào giải phóng ở các nước thuộc địa và lên án phái nghị viện đi theo đường lối cơ hội của Đệ nhị quốc tế, theo đuổi bọn thực dân phản động, từ chối yêu cầu giải phóng của các dân tộc thuộc địa. Trong nhiều tham luận tại các Đại hội quốc tế và các bài viết, Nguyễn Ái Quốc đã bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, phê bình một cách kiên quyết và chân thành những sai lầm, khuyết điểm của các Đảng Cộng Sản chính quốc. Các Đảng Cộng Sản này, tuy thừa nhận 21 điều kiện của Quốc tế Cộng Sản, trong đó Điều 8 quy định các Đảng Cộng Sản ở chính quốc phải ủng hộ và hoạt động một cách thiết thực giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộc; nhưng trên thực tế hoạt động rất ít, do không nhận thức đúng tầm quan trọng của vấn đề thuộc địa.
Xem thêm

11 Đọc thêm

Pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định - Qua thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định - Qua thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Dựa trên quan điểm duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng về hoạt động kinh doanh vận tải, đề tài được thự[r]

Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO SỰ KHÁC BIỆT VÀ QUÁ TRÌNH TRỞ LẠI QUAN ĐIỂM CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIAI CẤP TỪ 1930 ĐẾN 1941

TÀI LIỆU THAM KHẢO SỰ KHÁC BIỆT VÀ QUÁ TRÌNH TRỞ LẠI QUAN ĐIỂM CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIAI CẤP TỪ 1930 ĐẾN 1941

Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề giai cấp và dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là mối quan hệ cơ bản và có tác động mạnh mẽ đối với công cuộc giải phóng dân tộc cũng như sự phát triển của toàn xã hội. Nhìn lại lịch sử dân tộc ta trong thế kỷ XX, một thế kỷ vận động và phát triển mau lẹ và phức tạp của tình hình quốc tế, chúng ta càng thấy sự đúng đắn, sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giai cấp.

Đọc thêm

Tổng hợp lý thuyết Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tổng hợp lý thuyết Tư tưởng Hồ Chí Minh

Vấn đề 1: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh
Vấn đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
Vấn đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc
Vấn đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Vấn đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam
Vấn đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân
Vấn đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế
Vấn đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
Vấn đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Vấn đề 10: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người
Xem thêm

Đọc thêm

CƠ SỞ VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH pot

CƠ SỞ VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH POT


• III- Ý nghĩa việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh • 1- Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh , trang bị cho
chúng ta thế giới quan, phương pháp luận đúng đắn để giải quyết những vấn đề thực tiễn công tác của mình

14 Đọc thêm

Nội dung và ý nghĩa tư tưởng hồ chí minh được hình thành và phát triển TIỂU LUẬN CAO HỌC

Nội dung và ý nghĩa tư tưởng hồ chí minh được hình thành và phát triển TIỂU LUẬN CAO HỌC

ĐỀ TÀI: Nội dung và ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển (thời kì 1945 1954)

A. PHẦN MỞ ĐẦU:
I. Tính cấp thiết của đề tài:
I. Mục đích nghiên cứu đề tài:
Nghiên cứu đề tài nhằm mục đích:
Xác định nội dung tư tưởng chủ đạo của Hồ Chí Minh trước 1945. Trên cở sở đó đề tài tập trung làm rõ sự hình thành, phát triển về nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn (19451954) và những đóng góp của nội dung tư tưởng vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng thời, qua việc nghiên cứu đề tài rút ra ý nghĩa của nội dung tư tưởng đối với dân tộc thời đại; Vận dụng những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới của Đảng ta hiện nay.
II. Nội dung nghiên cứu:
Nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh qua một số tác phẩm tiêu biểu.
Nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoàn 1945 – 1954.
Nêu rõ ý nghĩa của Tư tưởng trong giai đoạn này đối với dân tộc thời đại
III. Phương pháp nghiên cứu:
Vận dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp mang tính chất liên ngành trong đó chủ yếu là phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic. Kết hợp các phương pháp khác như: Phương pháp thống kê, so sánh, phương pháp phân tích tổng hợp, đối chiếu…
IV. Lịch sử vấn đề nghiên cứu:
Quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn 1945 – 1954 đã được nhiều tập thể khoa học, nhiều tác giả nghiên cứu ở các góc độ khác nhau và lần lượt được công bố trên các loại sách báo, tạp chí…
Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước có nhiều công trình nghiên cứu đó là:
Các nhà khoa học cũng có nhiều công trình nghiên cứu đó là:

Nhìn chung, các công trình, bài viết trên đều đã khẳng định giá trị to lớn của Tư tưởng Hồ chí Minh giai đoạn 1945 1954. Một số công trình khác cũng đã đề cập đến từng tư tưởng cụ thể song chua có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện, sâu sắc về sự hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn 1945 1954. Vì vậy, đây là đề tài nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện và có hệ thống về vấn đề này.
Xem thêm

Đọc thêm

BÀI GIẢNG điện tử tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH NHỮNG vấn đề CHUNG TRONG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về văn hóa

BÀI GIẢNG điện tử tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH NHỮNG vấn đề CHUNG TRONG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về văn hóa

Giới thiệu để người học nắm được những vấn đề chung trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa làm điều kiện cho học tập các chủ đề tiếp theo của bộ môn.
Góp phần cùng các bộ môn khác nghiên cứu học tập tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt, vận dụng thực hiện tốt đường lối văn hoá của Đảng, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực làm cơ sở cho công tác giảng dạy sau này.
Nội dung, kết cấu: Gồm 3 phần
I. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá.
II. Những vấn đề chung về văn hoá trong Tư tưởng Hồ Chí Minh.
III. Một số vấn đề xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Thời gian: 4 giờ
Phương pháp: Sử dụng phương pháp diễn giảng, kết hợp phương pháp lôgic với phương pháp lịch sử và các phương pháp khác như so sánh, nêu vấn đề… có sử dụng trình chiếu
Xem thêm

Đọc thêm

Tìm hiểu phương pháp biện chứng Hồ Chí Minh

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP BIỆN CHỨNG HỒ CHÍ MINH


hội chủ nghĩa với một bờn là vấn đề cụng bằng xó hội chƣa đƣợc thực hiện một cỏch đầy đủ ở nƣớc ta hiện nay.
Vận dụng sỏng tạo nghệ thuật giải quyết mõu thuẫn xó hội của Hồ Chớ Minh trong cụng cuộc đổi mới hiện nay, Đảng và Nhà nƣớc ta đó nhận thức kịp thời và chủ động đề ra nhiều chủ trƣơng, giải phỏp đỳng đắn nhằm ngăn chặn, giải quyết cú hiệu quả cỏc mõu thuẫn xó hội phức tạp, nhất là mõu thuẫn trong nội bộ nhõn dõn, nhằm phỏt triển kinh tế, xó hội, giữ vững ổn định chớnh trị…, xõy dựng đồng thuận xó hội. Đồng thuận chƣa phải là hoàn toàn nhất trớ, nghĩa là vẫn cũn sự khỏc nhau, nhƣng cựng thoả thuận tạm gỏc lại để thực hiện cỏi chung, vỡ mục tiờu chung. Đồng thuận cũng khụng loại bỏ đấu tranh giữa cỏc ý kiến, quan điểm, xu hƣớng cũn khỏc nhau đồng thời cũng chống lại những gỡ cú thể dẫn tới sự phõn ró của xó hội. Núi cỏch khỏc, đồng thuận chấp nhận cũn mõu thuẫn, khỏc biệt nhƣng đũi hỏi giải quyết nú bằng thƣơng lƣợng, hiệp thƣơng, thoả thuận.
Xem thêm

95 Đọc thêm

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc trong giải quyết vấn đề dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc trong giải quyết vấn đề dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Như vậy, thực chất tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc được tạo thành một chỉnh thể có mối quan hệ biện chứng, trong đó “bình đẳng” là yếu [r]

Đọc thêm

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Sự phát triển tự tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ đạo sự phát triển của thực tiễn cách mạng Việt Nam, trong sự thúc đẩy lẫn nhau giữa dân tộc và giai cấp, ý thức giác ngộ về cuộc đấu tranh giả[r]

Đọc thêm

Bài tiểu luận: Ảnh hưởng của truyền thống dân tộc đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài tiểu luận: Ảnh hưởng của truyền thống dân tộc đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Việc nghiên cứu mối quan hệ biện chứng giữa giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam với tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở quan trọng để thấy sự tác động của giá trị truyền thống dân tộc ta đối với sự hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò, công lao to lớn của Hồ Chí Minh trong kế thừa, phát triển các giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam lên một tầm cao mới. Đó cũng chính là vấn đề mà Bài tiểu luận: Ảnh hưởng của truyền thống dân tộc đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh hướng đến trình bày.
Xem thêm

Đọc thêm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội luôn luôn thể hiện. tính thống nhất biện chứng giữa các nhân tố kinh tế, chính trị, xã[r]

Đọc thêm