NHỮNG QUỐC GIA CÓ NỀN ẨM THỰC HÀNG ĐẦU PPTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NHỮNG QUỐC GIA CÓ NỀN ẨM THỰC HÀNG ĐẦU PPTX":

ỔN ĐỊNH VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG LÀ NHÂN TỐ CƠ BẢN TẠO ĐIỀU KIỆN CHO DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

ỔN ĐỊNH VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG LÀ NHÂN TỐ CƠ BẢN TẠO ĐIỀU KIỆN CHO DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

Thị trường được coi l bià ểu hiện thu gọn của quá trình m thông quaàđó các quyết định của các gia đình về tiêu dùng mặt h ng n o, các quyà à ết địnhcủa các công ty về sản xuất cái gì, sản xuất cho ai, sản xuất như thế n o, cácàquyết định của người công nhân về l m vià ệc bao lâu, cho ai đều được dungho bà ằng sự điều chỉnh giá cả, quan niệm n y cho thà ấy mọi quan hệ trong kinhtế đã được tiền tệ hoá. Giá cả với tư cách l yà ếu tố thông tin cho các lựclượng tham gia thị trường trở th nh trung tâm cà ủa sự chú ý, sự điều chỉnh vềgiá cả trong quan hệ mua bán l yà ếu tố quan trọng nhất để các quan hệ đóđược tiến h nh. Mà ọi nhu cầu về h ng hóa dà ịch vụ, sức lao động đều đượcthoả mãn trên thị trường hay nói cách khác thị trường đã bao h m các là ĩnh vựccuả quá trình tái sản xuất. Quan hệ trên thị trường giữa các lực lượng thamgia thị trường l các hoà ạt động thiết yếu để cho nền kinh tế vận h nh, cáchàhiểu n y à đưa tới cách nhìn tổng quát, to n dià ện về thị trường trong nền kinhtế cũng như bản thân thị trường.1.4.ở mức độ khái quát hơn nữa Thị trường còn được quan niệm l sà ự kết hợp giữa cung v cà ầu trongđó người mua, người bán bình đẳng cạnh tranh, số lượng người bán nhiềuhay ít phụ thuộc v o quy mô cà ủa thị trường lớn hay nhỏ. Sự cạnh tranh có thểxảy ra giữa những người mua. Việc xác định nên mua hay nên bán h ng hoáàvới khối lượng v giá cà ả l bao nhiêu do quan hà ệ cung cầu quyết định. Do đó,có thể thấy rằng thị trường còn l nà ơi thực hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa haikhâu sản xuất v tiêu thà ụ h ng hoá.à1.5.Thị trường gắn với nền sản xuất h ng hoáàThị trường được khẳng định l mà ột phạm trù riêng của sản xuất h ngàhoá. Trên thị trường tồn tại ba nhân tố cơ bản có mối quan hệ mật thiết vớinhau.-Nhu cầu về h ng hoá, dà ịch vụ.-Cung ứng h ng hoá, dà ịch vụ; -Giá cả h ng hoá, dà ịch vụ;Qua thị trường có thể xác định được mối tương quan giữa cung cầu vè
Xem thêm

28 Đọc thêm

QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG VỐN NHÀ NƯỚC TẠI QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG VỐN NHÀ NƯỚC TẠI QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

sử dụng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.Từ những vấn đề nêu ừên, chúng ta thấy sự cần thiết và tầm quan ừọngcủa đầu tư xây dựng (ĐTXD), nó có liên quan tới tất cả các lĩnh vực. Mục tiêucuối cùng của ĐTXD là tạo ra sản phẩm. Sản phẩm này phải cỏ hiệu quả Kinhtế - X ã hội, phải phản ánh đúng thực chất về mặt giá trị sản phẩm. Muốn đạtđược mục tiêu đó cần phải làm tổt việc quản lý đầu tư XDCB. Vì thế công tácquản lý XDCB nói chung và quản lý vốn đầu tư XDCB nói riêng có vị trí và ýnghĩa rất lớn trong công tác quản lý của N nước. Quản lý đầu tư xây dựng cơbản là m ột hoạt động quản lý kinh tế đặc thù, phức tạp và luôn biến động nhấtlà ừong điều kiện môi trường pháp lý, các cơ chế chính sách quản lý kinh tếcũng chưa hoàn chỉnh thiếu đồng bộ và luôn thay đổi như ờ nước ta hiện nay.Với những lý do nêu trên và tính cấp thiết nâng cao hiệu quả quản lývốn đầu tư X DCB ò H à Đ ông ữong thời gian tới, tôi chọn đề tài "Q uản lý cáccô n g trìn h xây d ự n g b ằ n g vổn n h à nưtrc^ ^ i q u ậ n H à Đ ông, th à n h phố H àN ộ i" làm luận văn tổt nghiệp.2 . M ụ c tiê u v à n h iệ m v ụ n g h iê n cứ u củ a đề tà i:- M ụ c tiêu nghiên cứu: là đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý hoạtđộng đàu tư xây dựng bằng NSNN tại Q uận H à Đông, Thành phố H à Nội.- N hiệm vụ nghiên cứu:+ Hệ thống hỏa m ột số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý các công trìnhxây dựng sử dụng vốn NSNN.+ Phân tích thực ừạng quản !ý các công trinh xây dựng sử dụng vốnNSNN , trên địa bàn quận H à Đông, thành phố H à Nội;- Đề xuất giải pháp hoàn ứỉiện công tác quản lý ừong lĩnh vực xây dựngở quận H à Đông.3. Đ ối tưọmg và p h ạ m vi nghiên cứ u:- Đ ố i tư ợ n g n g h iê n c ứ u : Q uản lý các công trình xây đự ng sử dụng
Xem thêm

111 Đọc thêm

Bai 10: Cac nuoc Tay Au

BAI 10 CAC NUOC TAY AU

KI M TRA Ể BÀI CŨTrình bày những nét lớn về tình hình kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh Trả lời - Sau chiến tranh Nhật Bản bò tàn phá nặng nề.. -Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX nền kinh tế Nhật Bản có cơ hội phát triển khi Mó tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Triều Tiên và Việt Nam- Đến đầu nh ng n m 70 Nhật Bản phát ătriển mạnh mẽ trở thành trung tâm kinh tế-tài chính của thế giới Chính sách đối nội, đối ngoại của Mó và Nhật Bản có gì giống và khác nhau? Trả lời:- Khác nhau về đối nội: + Nhật Bản mở rộng các quyền tự do dân chủ cho nhân dân.
Xem thêm

31 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp pptx

TÀI LIỆU MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP PPTX

TỜ KHAI _Dành cho cán bộ nhận đơn_ ĐĂ NG KÝ H Ợ P ĐỒ NG CHUY Ể N NH ƯỢ NG QUY Ề N S Ở H Ữ U CÔNG NGHI Ệ P KÍNH G Ử I: C Ụ C S Ở H Ữ U TRÍ TU Ệ 386 NGUY Ễ N TRÃI, HÀ N Ộ I Chủ đơn D ƯỚ I [r]

2 Đọc thêm

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VỚI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ Ở VIỆT NAM

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VỚI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ Ở VIỆT NAM

Trên cơ sở nguồn vốn huy động khá dồi dào, tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế cũng gia tăng mạnh mẽ, đồng thời chuyển từ cho vay chủ yếu đối với các xí nghiệp quốc doanh sang cho vay với mọi thành phần kinh tế. Cơ cấu tín dụng đổi mới theo hớng tăng cờng đầu t cho các ngành sản xuất, dịch vụ, chuyển từ cho vay ngắn hạn là chủ yếu sang đẩy mạnh cho vay trung và dài hạn. Các Ngân thơng mại quốc doanh và ngoài quốc doanh, các quỹ tín dụng nhân dân mở rộng cho vay hộ nông dân, cho vay tạo việc làm, cho vay xoá đói giảm nghèo, cho vay hỗ trợ xây dựng nhà ở đồng bằng sông Cửu long, cho vay phát triển kinh tế trang trại, cho vay đóng mới tàu thuyền đánh bắt xa bờ và các mục tiêu kinh tế xã hội khác.Việc huy động các nguồn vốn nhàn rỗi vào ngân hàng và cung ứng tín dụng ngày càng nhiều, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy quá trình tiền tệ hoá nền kinh tế. Bên cạnh cung ứng tiền cho nền kinh tế thông qua con đờng tín dụng, hàng năm Ngân hàng trung ơng còn phải bổ sung một phần tiền cung ứng khi chuyển đổi lợng ngoại tệ ròng kết d nhằm phục vụ mục tiêu ổn định sức mua đối với đồng tiền VN. Mặt khác, hiện nay về cơ bản việc phát hành tiền bù đắp thâm hụt ngân sách của Ngân hàng nhà nớc đã đợc chấm dứt, kết quả là tốc độ tăng tổng phơng tiện thanh toán M2 hàng năm nhìn chung ổn định phù hợp với các động thái tăng trởng và lạm phát.Việc điều hành chính sách tiên tệ luôn đợc đặt trong mối quan hệ khăng khít với các chính sách kinh tế vĩ mô (chính sách tài chính, chính sách xuất nhập khẩu ... ) ngay từ giai đoạn hoạch định dến quá trình thực thi. Nhờ vậy đảm bảo hỗ trợ tốt thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội trong từng thời kì và loại bỏ đợc những nhân tố tiêu cực, gây trở ngại và hạn chế hiệu năng của chính sách tiền tệ. Hơn nữa bản thân chính sách tiền tệ chỉ phát huy tốt hiệu lực vốn có khi các bộ phận của nó đợc xử lý hết sức linh hoạt và đồng bộ. Nếu nh trớc đây Ngân hàng nhà nớc phải dùng mệnh lệnh hành chính để tăng giảm lãi suất,
Xem thêm

42 Đọc thêm

AM NHAC 7

AM NHAC 7

Em gối đầu trên nh ng vần thơ.ữ Em đến trường học bao điều lạ.. Em thấy mỡnh là bông hồng nhỏ.[r]

21 Đọc thêm

THIẾT KẾ TỔ CHỨC KỸ THUẬT THUẬT THI CÔNG

THIẾT KẾ TỔ CHỨC KỸ THUẬT THUẬT THI CÔNG

van tại cọc 4 và 21 và 01 họng cứu hoả tại cọc 4c.IV. Đặc điểm khu vực:IV.1. Điều kiện địa hình dọc tuyến:Từ cọc 4 21 địa hình bằng phẳng, vỉa hè nền đất và đã đợc giải toả đúng chỉ giới xây dựng, đờng ống thoát nớc đang thi công, các loại công trình hạ tầng kỹ thuật khác cha tiến hành thi công.IV.2. Điều kiện khí hậu, địa chất, thuỷ văn:- Nhiệt độ trung bình từ 25,8 29,50c. Khí hậu chia làm 4 mùa rõ rệt, đặc biệt là mùa ma từ tháng 3 đến tháng 7 hàng năm thờng gây úng lụt nên thời gian này thờng ảnh hởng đến tiến độ thi công.- Nền đất ổn định, cấu trúc địa chất từ trên xuống là sét pha bùn, cát pha sét, cát hạt thô.- Mực nớc ngầm có độ sâu 1,5m.IV.3. Điều kiện đất đai và địa phơng:- Nơi xây dựng công trình gần trục đờng lộ chính nên việc vận chuyển vật t rất thuận lợi.- Vật liệu ống và phụ kiện đợc nhập về và vận chuyển đến kho nhà máy cấp nớc để tập kết bảo quản an toàn.- Các vật liệu khác nh là gạch, cát, sỏi đều tận dụng nguồn cung cấp của địa phơng để giảm công cớc vận chuyển. Các vật liệu khác nh là xi măng, sắt thép mua trên thị trờng tại địa phơng.IV.4. Tình hình nguồn điện và nớc:2 - Địa điểm xây dựng cách nhà máy nớc 1,5 km, nên việc gia công vật t đều sử dụng điện tại nhà máy nớc, riêng phần điện phục vụ thi công thì dùng máy phát điện chuyên dụng.- Nguồn nớc phục vụ cho xây dựng hố van là không đáng kể do đó sẽ
Xem thêm

23 Đọc thêm

BAI 34

BAI 34

D. Tất cả ý trênDB. Môi trường sống cho vật nuôiHãy quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi?Bài 34:Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sảnI. Xây dựng chuồng trại chăn nuôi: 1. Một số yêu cầu kĩ thuật của chuồng trại chăn nuôi:MUMUN XÂY D NG CHU NG TR I Ố Ự Ồ ẠN XÂY D NG CHU NG TR I Ố Ự Ồ ẠCHĂN NUÔI C N PH I QUAN TÂM Ầ ẢCHĂN NUÔI C N PH I QUAN TÂM Ầ ẢĐ N NH NG Y U T NÀO?Ế Ế ỐĐ N NH NG Y U T NÀO?Ế Ế ỐĐịa điểm xây dựngYÊU CẦU KĨ THUẬT CỦA CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔIHướng chuồngNền
Xem thêm

34 Đọc thêm

QUY TRÌNH LẮP RÁP TỔNG THỂ

QUY TRÌNH LẮP RÁP TỔNG THỂ

5985-13 23/8/2006 Hải phòng 2006 1 Quy trình lắp ráp tổng thể máy ép chấn tôn 1200 T Máy ép chấn tôn 1200T đợc chia làm hai phần chi tiết chính nh sau: - Phần bàn máy ( bàn chấn ) hay bệ máy - Phần dầm máy hay trụ ép Trong quá trình lắp ráp chúng ta phải sử dụng các thiết bị đặc biệt có khả năng nâng lớn nhất, không phải nhỏ hơn toàn bộ trọng lợng của máy (Tổng trọng lợng của máy năng 175T, trong đó phần bàn máy năng 120T phần dầm máy năng 40T). Trớc khi tiến hành lắp ráp máy các phần chi tiết chính và phụ của máy phải đợc tiến hành cẩu từ xởng chế tạo lên các xe chuyên dụng chở đến vị trí cần lắp ráp 1/ Vị trí lắp ráp máy hay móng máy. Một điều đơn giản nhng cần thiết là sắp xếp vị trí đặt máy ép luôn luôn phải chú ý đến an toàn không chỉ là những lần thao tác mà còn cả với những máy xung quanh trên cùng một nơi làm việc. Do đó trớc khi đặt máy cần phải kiểm tra toàn bộ vị trí cần đặt. Lu ý: Máy không đặt trực tiếp trên nền nhà mà phải đặt trên nền trung gian (sử dụng tôn
Xem thêm

14 Đọc thêm

QUY TRÌNH LẮP RÁP TỔNG THỂ

QUY TRÌNH LẮP RÁP TỔNG THỂ

5985-13 23/8/2006 Hải phòng 2006 1 Quy trình lắp ráp tổng thể máy ép chấn tôn 1200 T Máy ép chấn tôn 1200T đợc chia làm hai phần chi tiết chính nh sau: - Phần bàn máy ( bàn chấn ) hay bệ máy - Phần dầm máy hay trụ ép Trong quá trình lắp ráp chúng ta phải sử dụng các thiết bị đặc biệt có khả năng nâng lớn nhất, không phải nhỏ hơn toàn bộ trọng lợng của máy (Tổng trọng lợng của máy năng 175T, trong đó phần bàn máy năng 120T phần dầm máy năng 40T). Trớc khi tiến hành lắp ráp máy các phần chi tiết chính và phụ của máy phải đợc tiến hành cẩu từ xởng chế tạo lên các xe chuyên dụng chở đến vị trí cần lắp ráp 1/ Vị trí lắp ráp máy hay móng máy. Một điều đơn giản nhng cần thiết là sắp xếp vị trí đặt máy ép luôn luôn phải chú ý đến an toàn không chỉ là những lần thao tác mà còn cả với những máy xung quanh trên cùng một nơi làm việc. Do đó trớc khi đặt máy cần phải kiểm tra toàn bộ vị trí cần đặt. Lu ý: Máy không đặt trực tiếp trên nền nhà mà phải đặt trên nền trung gian (sử dụng tôn
Xem thêm

14 Đọc thêm

Ốc bung chuối potx

ỐC BUNG CHUỐI POTX

Ốc bung chuối Mình rất thích món ốc bung chuối đậu, ăn với cơm hoặc bún đều ngon, nhưng không biết cách làm thế nào là chuẩn nhất. Nguyên liệu: • 500g ốc thịt ( ốc đã bỏ vỏ) • 200g thịt ba rọi ngon • 200g đậu hũ bi chiên • 5 quả chuối xanh • Tía tô, hành lá,tỏi băm • 150g cơm mẻ xay nhuyễn • 1 thìa nhỏ bột nghệ • Mắm tôm, nước mắm, hạt nêm, đường, dầu ăn Thực hiện: • Dùng nước cốt chanh để rửa sạch ốc, bóp nhẹ cho ra hết nhớt, xả lại bằng nước lạnh, thịt ốc sẽ trắng. • Thịt ba rọi cắt miếng vừa ăn. Ướp thịt với một chút mắm tôm, nước mắm, đường, bột nghệ, dầu ăn. • Chuối gọt vỏ, cắt miếng xéo, ngâm trong nước có pha chanh hay phèn chua pha lõang để không bị thâm. • Dầu ăn để nóng, cho đầu hành đập giập, tỏi băm vào, xào thơm, cho ốc vào đảo ( để lửa lớn), nêm chút mắm tôm, hạt nêm, nước mắm, đường. Ốc vừa chín tới, xúc ra tô, để riêng . • Cho thịt ba rọi vào xào, nêm thêm nước mắm, hạt nêm. Khi thịt săn, đổ nước xâm xấp, cho cơm mẻ vào, nấu khỏang 15 phút. Cho chuối, đậu hũ chiên vàng vào. • Khi thịt, chuối, đậu chín, cho ốc vào, nêm lại gia vị cho vừa ăn. Cuối cùng cho hành lá, tía tô cắt nhỏ vào. • Dọn nóng, ăn kèm bún hay cơm. Lưu ý: Món ốc bung chuối phải có vị chua nhẹ của mẻ mới ngon. Có thể không cần cho
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tài liệu Điều trị gãy đầu dưới xương quay bằng nẹp ốc docx

TÀI LIỆU ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY BẰNG NẸP ỐC DOCX

lưng: loại A2,A3; phạm khớp đơn giản loại C1 đã điều trò bảo tồn (bó bột, xuyên kim), mổ hoặc bó thuốc gia truyền < 12 tuần nắn thất bại. Dụng cụ kết hợp xương: Chuyên biệt cho gãy đầu dưới xương quay: nẹp chữ T chéo hoặc thẳng của AO, ốc xốp hoặc cứng 3.5, Kim Kirschner. Phương Pháp Nghiên Cứu Mô tả tiền cứu Phương pháp mổ Đường mổ mặt lòng giữa động mạch quay và gân cơ gấp cổ tay quay: Nẹp chữ T (ốc 3,5mm) được sử dụng bất động ổ gãy cố đònh các mãnh gãy bằng 2 hay 3 ốc vỏ xương. Nếu gãy nhiều mảnh thì cần phải làm vững thêm bằng kim Kirschner. Nếu những mảnh gãy đủ lớn có thể bắt ốc qua nẹp để cố đònh các mảnh gãy, ốc vỏ hay xốp tùy chất lượng xương. Cơ sấp vuông được khâu lại, giữ chặt như một lớp bảo vệ những mảnh gãy. Nếu bệnh nhân có chèn ép thần kinh giữa thì chọn đường mổ giữa cơ gấp cổ tay quay và gan tay dài. Nếu cần thiết sẽ phối hợp đường mổ mặt lưng: + Đường rạch da từ lồi củ Lister dọc lên 1/3 dưới sau cẳng tay khoảng 4cm. + Cắt mạc giữ gân duỗi và vào ĐDXQ giữa khoang gân duỗi 2,3. Nếu gãy kèm nền mỏm trâm trụ và di lệch
Xem thêm

7 Đọc thêm

Báo cáo: Quy trình lắp ráp tổng thể potx

BÁO CÁO: QUY TRÌNH LẮP RÁP TỔNG THỂ POTX

23/8/2006 Hải phòng 2006 1 Quy trình lắp ráp tổng thể máy ép chấn tôn 1200 T Máy ép chấn tôn 1200T đợc chia làm hai phần chi tiết chính nh sau: - Phần bàn máy ( bàn chấn ) hay bệ máy - Phần dầm máy hay trụ ép Trong quá trình lắp ráp chúng ta phải sử dụng các thiết bị đặc biệt có khả năng nâng lớn nhất, không phải nhỏ hơn toàn bộ trọng lợng của máy (Tổng trọng lợng của máy năng 175T, trong đó phần bàn máy năng 120T phần dầm máy năng 40T). Trớc khi tiến hành lắp ráp máy các phần chi tiết chính và phụ của máy phải đợc tiến hành cẩu từ xởng chế tạo lên các xe chuyên dụng chở đến vị trí cần lắp ráp 1/ Vị trí lắp ráp máy hay móng máy. Một điều đơn giản nhng cần thiết là sắp xếp vị trí đặt máy ép luôn luôn phải chú ý đến an toàn không chỉ là những lần thao tác mà còn cả với những máy xung quanh trên cùng một nơi làm việc. Do đó trớc khi đặt máy cần phải kiểm tra toàn bộ vị trí cần đặt. Lu ý: Máy không đặt trực tiếp trên nền nhà mà phải đặt trên nền trung gian (sử dụng tôn
Xem thêm

14 Đọc thêm

đáp án đề thi lý thuyết-kỹ thuật xây dựng-mã đề thi ktxd-th (7)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI LÝ THUYẾT-KỸ THUẬT XÂY DỰNG-MÃ ĐỀ THI KTXD-TH (7)

vật sẽ đổ được liên tục. Dùng đầm dùi để đầm kỹ từng lớp, chiều dầy của mỗi lớp bê tông đổ từ 20 ÷ 40 cm. Khi đầm đầu của đầm dùi phải ăn sâu xuống lớp bê tông trước 5 ÷ 10 cm, thời gian đầm ở mỗi vị trí từ 20 ÷ 40 giây, khi chuyển đẩm phải rút từ từ và không được tắt máy tránh để lại lỗ rỗng trong bê tông.0,5đ2 2,0 đ1- Tính vôi nhuyễn 74.46 x 2 = 148.92 lít0,5- Xác định liều lợng vật liệu thành phần cho một cối trộn 80lít ta đợc 270.3 x 80 Xi măng PC30 = 16.6 kg 1000 0,5 148.92 x 80 Vôi nhuyễn = 11.9 lít 1000 0,5 1.10 x 80 Cát vàng = 88.8 lít 1000 0,53Bi tp3,0 I. Tớnh tiờn lng cụng tỏc xây múng :1. Nghiờn cu bn v. Ta thấy móng M
Xem thêm

3 Đọc thêm

tiểu luận aviation controls và hãng hàng không pakistan

TIỂU LUẬN AVIATION CONTROLS VÀ HÃNG HÀNG KHÔNG PAKISTAN

nghiệm cung cấp các thiết bị điều khiển cho Boeing, lịch sử quan hệ với PIA và gần Môn: Kinh doanh quốc tế GV: TS Lê Thành Long Bài tập nhóm Trang 13 đây nhất là hợp đồng cung cấp thiết bị nâng cấp buồng lái cho đội máy bay của McDonnell Douglas nên ACI cảm thấy mình là nhà cung cấp thích hợp cho PIA. ACI tin rằng nếu có hãng khác được chọn lựa thì các chi phí phát sinh do phải có được các chứng nhận và do sự chậm trễ sẽ khá cao. Tuy nhiên, từ trước tới nay ACI không đảm nhiệm việc trang bị thêm các thiết bị mới cho buồng lái máy bay Boeing (và chưa có ai có được), và họ xem hợp đồng với PIA là cơ hội xây dựng nên lợi thế cạnh tranh mới. Vì tuy ACI là tốt nhất nhưng giá thầu đưa ra cuối cùng lại quá cao. Việc PIA khăng khăng đòi thanh toán bằng đồng nội tệ được xem như là cách thức đòi hỏi thêm sự nhượng bộ từ ACI và đại lí Makran. NỀN KINH TẾ PAKISTAN Pakistan được tách ra từ Ấn Độ vào năm 1947 là xứ sở của người hồi giáo.Tuy nhiên mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn tiếp diễn trong trạng thái căng thẳng vì nhiều lí do khác nhau. Một vài nguyên nhân của va chạm chẳng hạn như tranh chấp vùng lãnh thổ Kasmir, sự dính líu của Ấn Độ trong việc li khai của Đông Pakistan dẫn đến sự ra đời của nhà nước Banglades vào năm 1971. Bởi vì những xung đột này, giới quân sự như là một cái bóng đứng đằng sau luôn can thiệp các hoạt động chính trị ở Pakistan. Sự kiên trì liên tục của Pakistan trong cuộc chạy đua hạt nhân với Ấn Độ, điều được coi là “xa xỉ” đối với bất cứ quốc gia nào, như là một minh chứng cho sự can thiệp này. Mỹ thường xuyên bất đồng với Pakistan về chương trình vũ khí hạt nhân và đã một vài lần trì hoãn viện trợ quân sự, trong đó có hợp đồng mua máy bay F16 vào đầu những thập niên 90. Tuy vậy, vị trí gần với Ấn Độ và Afganistan của Pakistan đóng vai trò chiến lược quan trọng đối với lợi ích của Mỹ. Pakistan thực hiện mô hình ngân hàng hồi giáo, dựa trên luật Hồi giáo Shariah. Bộ luật này ngăn cấm việc thanh toán trả lãi, và các tổ chức cấp vốn được coi là các nhà đầu tư hơn là các chủ nợ. Do tác động của luật hồi giáo nên mức lợi nhuận ở hầu hết các hình thức đều thấp, nhưng vẫn có 28 công ty có cổ phiếu được mua bán
Xem thêm

17 Đọc thêm

Giáo trình phân tích khả năng phân loại các loại diode phân cực trong bán kì âm tín hiệu p5 ppt

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG PHÂN LOẠI CÁC LOẠI DIODE PHÂN CỰC TRONG BÁN KÌ ÂM TÍN HIỆU P5 PPT

Vùng bảo hoà: nối phát nền phân cực thuận, nối thu nền phân cực thuận. Trong các ứng d ng đặc biệt, transistor mới được phân cực trong vùng này. 2. Mắc theo kiểu cực phát chung. ây là cách mắc thông dụng nhất trong các ứng dụng của transistor. Mạch điện như sau: vớĐặc tuyến có dạng nhưVùng tác động: Nối nền phát phân cực thuận, nối thu nền phân cực nghịch. Trong vùng này đặc tuyến là những đư VụĐ 0 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8I = 0mA 1 mA 2 mA3 mAA5 mA

5 Đọc thêm

Giáo trình phân tích các loại diode thông dụng trong điện trở hai vùng bán dẫn p5 pps

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC LOẠI DIODE THÔNG DỤNG TRONG ĐIỆN TRỞ HAI VÙNG BÁN DẪN P5 PPS

Điện thế ngưỡng (knee voltage) của đặc tuyến giảm khi VCB tăng. Đặc tuyến ngõ ra (output curves) Là đặc tuyến biểu diễn sự thay đổi của dòng điện cực thu IC theo điện thế thu nền VCB i dòng điện cực phát IE làm thông số. sau: Ta chú ý đến ba vùng hoạt động của transistor. ờng thẳng song song và cách đều. Trong các ứng dụng thông thường, transistor được phân cực trong vùng tác động. ùng ngưng: nối nền phát phân cực nghịch (IE=0), nối thu nền phân cực nghịch. Trong vùng này transistor không hoạt động. Vùng bảo hoà: nối phát nền phân cực thuận, nối thu nền phân cực thuận. Trong các ứng d ng đặc biệt, transistor mới được phân cực trong vùng này. 2. Mắc theo kiểu cực phát chung.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Đề cương ôn thi Tốt nghiệp Địa 12

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐỊA 12

2. Chuyển dòch cơ cấu thành phần kinh tế:- Cơ cấu thành phần kinh tế có những chuyển biến tích cực, phù hợp với đøng lối phát triển kinh tế nhiều thành phần trong thời kì Đổi mới.- Khu vực kinh tế Nhà nùc giảm tỉ trọng nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo.- Tỉ trọng của kinh tế tư nhân ngày càng tăng.- Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nùc ngoài tăng nhanh ( đặc biệt từ khi nùc ta gia nhập WTO)3. Chuyển dòch cơ cấu lãnh thổ kinh tế:- Nông nghiệp: hình thành các vùng chuyên canh cây lng thực, thực phẩm, cây công nghiệp.- Công nghiệp: hình thành các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn…- Cả nùc đã hình thành 3 vùng kinh tế trọng điểm: + Vùng KT trọng điểm phía Bắc ->động lực phát triển + Vùng KT trọng điểm miền Trung kinh tế cả nùc. + Vùng KT trọng điểm phíaNam Bài 21: ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP NÙC TAI. Nền nông nghiệp nhiệt đới: a) Thuận lợi và khó khăn:* Thuận lợi: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa phân hóa theo Bắc- Nam, theo độ cao.- Lïng nhiệt ẩm dồi dào cho phép cây trồng vật nuôi phát triển quanh năm.- p dụng các biện pháp thâm canh, tăng vụ, chuyển dòch cơ cấu mùa vụ.- Phát triển nông sản nhiệt đới có giá trò xuất khẩu cao.- Khí hậu có sự phân hóa đa dạng, cho phép đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi.- Sự phân hóa đòa hình và đất trồng tạo nên thế mạnh khác nhau giữa các vùng -> miền núi thế mạnh cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn; đồng bằng cây ngắn ngày và nuôi trồng thủy sản.* Khó khăn: Thiên tai, sâu bệnh,dòch bệnh…- Tính chất bấp bênh và tính mùa vụ khắc khe của NN nhiệt đới. b) Nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới:- Các tập đoàn cây trồng và vật nuôi đïc phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái.- Cơ cấu mùa vụ, giống có nhiều thay đổi.- Tính mùa vụ đïc khai thác tốt hơn nhờ phát triển công nghiệp chế biến bảo quản nông sản.- Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm của nền nông nghiệp nhiệt đới.II. Phát triển nền nông nghiệp hiện đại: Đặc điểm nền nông nghiệp hiện nay là sự tồn tại song song nền nông nghiệp
Xem thêm

46 Đọc thêm

Đề KTHK II phần điện 9 - 2010

ĐỀ KTHK II PHẦN ĐIỆN 9 - 2010

Trờng THCS Đông Minh Học sinh Lớp 9.đề kiểm tra học kì iI Môn công nghệ 945 phút làm bàiCâu : (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời mà em cho là đúng:1. Mạch đèn ống hùynh quang khi sử dụng có u điểm là:A. Nhấp nháy liên tục. B. Tiết kiệm điện năng C. Giá thành bộ đèn rẻ.2. Mạch đèn ống huỳnh quang khi tắt mà bóng vẫn sáng mờ là do:A. Tắc te yếu. B. Điện cực hai đầu già. C. Đấu nhầm dây mát qua công tắc.3. Mạch đèn hai công tắc điều khiển một đèn có u điểm là:A. Lắp đặt phức tạp. B. Sử dụng thuận tiện C. Tiết kiệm vật liệu.4. Mạch điện lắp đặt kiểu nổi có nhợcđiểm là: A. Dễ lắp đặt. B. Dễ sửa chữa. B. Tính thẩm mỹ không cao. D. Tránh tác động xấu của môi trờng. 5. Mạch điện lắp đặt kiểu ngầm có u điểm là:A. Dễ sửa chữa. B. Thời gian lắp đặt nhanh. C. Mỹ thuật cao. 6. Khi nối dây dẫn vào các thiết bị điện ta phải:A. Vặn ốc rời hẳn ra, cho đầu dây dẫn điện vào sau đó siết chặt ốc .B. Vặn ốc sao cho vừa đủ cho đầu dây dẫn điện vào rồi vặn ốc vừa đủ chặt. Câu 2: (2 điểm) Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:Cho mạch điện nh hình vẽ:Khi K1 ở vị trí 1, K2 ở vị trí 1 thì.Khi K1 ở vị trí 2, K2 ở vị trí 2 thì.Khi K1 ở vị trí 1, K2 ở vị trí 2 thì.Khi K1 ở vị trí 2, K2 ở vị trí 1 thì.Câu 3:(4 điểm)Nêu các bớc vẽ và vẽ sơ đồ lắp đặt mạch đèn ống huỳnh quang
Xem thêm

1 Đọc thêm

Giáo trình hướng dẫn các loại diode trong giao thức chuyển tiếp phần 4 potx

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI DIODE TRONG GIAO THỨC CHUYỂN TIẾP PHẦN 4 POTX

Điện thế ngưỡng (knee voltage) của đặc tuyến giảm khi VCB tăng. Đặc tuyến ngõ ra (output curves) Là đặc tuyến biểu diễn sự thay đổi của dòng điện cực thu IC theo điện thế thu nền VCB i dòng điện cực phát IE làm thông số. sau: Ta chú ý đến ba vùng hoạt động của transistor. ờng thẳng song song và cách đều. Trong các ứng dụng thông thường, transistor được phân cực trong vùng tác động. ùng ngưng: nối nền phát phân cực nghịch (IE=0), nối thu nền phân cực nghịch. Trong vùng này transistor không hoạt động. Vùng bảo hoà: nối phát nền phân cực thuận, nối thu nền phân cực thuận. Trong các ứng d ng đặc biệt, transistor mới được phân cực trong vùng này. 2. Mắc theo kiểu cực phát chung.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề