CẤU TRÚC CÂU TRONG TIẾNG ANH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CẤU TRÚC CÂU TRONG TIẾNG ANH":

Cấu trúc vốn trong thực tiễn của các công ty cổ phần ngành Bất động sản niêm yết trên HOSE

CẤU TRÚC VỐN TRONG THỰC TIỄN CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN HOSE

 Các hàm ý về quản trị của lý thuyết cấu trúc vốn: Quyết định cấu trúc vốn là một trong những quyết định trọng tâm quan trọng mà các giám đốc tài chính phải quan tâm. Trước h ết, hầu như chắc chắn rằng các thay đổi tron g cấu trúc vốn sẽ đưa đến các thay đổi trong giá trị thị trường của doanh nghiệp. Thứ hai, lợi ích của tấm chắn thuế từ nợ đưa đến giá trị doanh nghiệp gia tăng, ít nhất là đến điểm mà chi phí đại lý và chi phí phá sản gia tăng làm bù trừ lợi thế về thuế của nợ. Thứ ba, cấu trúc vốn tối ưu chịu ảnh hưởng nặng nề bởi rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp. T hứ tư, khi các giám đốc thực hiện các thay đổi thể hiện trong cấu trúc vốn của doanh nghiệp, các hành động này sẽ chuyển các thông tin quan trọng đến các nhà đầu tư.  Vấn đề đạo đức: Tác động của mua lại bằng vốn vay (LBO) đối với cổ đôn g, mua lại bằng vốn vay đặt ra các vấn đề đạo đức quan trọng. Các quyền lợi có tính cạnh tranh của cổ đông sẽ được giải quyết như thế nào trong các mua lại bằng vốn vay và trong các giao dịch tài chính quan trọn g khác? Tuy nhiên, các câu hỏ i này ít khi có được câu trả lời đơn giản. Một vài vấn đề cần xem xét khi thảo luận về tính đạo đức của các mua lại bằng vốn vay: Có phải việc duy trì số lượng nhân viên và các cơ sở hoạt động không hiệu quả làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác vì lợi ích lâu dài của nhân viên hay không? Trong các giao dịch mua lại bằng vốn vay, các trái chủ có thực sự bị thiệt hại khi tính đến các điều khoản bảo vệ trong hợp đồng ký kết lúc họ mua trái phiếu với mối liên hệ giữa lợi tức trái ph iếu và thỏa hiệp bảo vệ không. II. Đặc điểm ngành Bất động sản (BĐS) 1. Thị trường BĐS có 4 cấp độ phát triển: hầu hết ở các quốc gia có nền kinh tế thị trường, thị trường BĐS đều hình thành và phát triển qua 4 cấp độ: sơ khởi, tập trung hoá, tiền tệ hoá và tài chính hoá.  Thứ nhất, cấp độ sơ khởi: Đó là giai đoạn tất cả mọi người đều có thể tạo lập được nhà của mình. Giai đoạn này chỉ cần có một mảnh đất là có thể hình thành nên một cái nhà Tiểu luận Tài chính doanh nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên Thực hiện: Nhóm 10 Lớp Ngân hàng đêm 3 Trang
Xem thêm

49 Đọc thêm

phi u phân tích chi n l c doanh ế ế ượ

PHI U PHÂN TÍCH CHI N L C DOANH Ế Ế ƯỢ

các ngành ngh m i nh kinh doanh Ngân hàng, Ch ng khoán, Th ng m i, V t li uề ớ ư ứ ươ ạ ậ ệ xây d ng, V n t i, Xây d ng, B t đ ng s n, D ch v Du l ch D ki n trong c c uự ậ ả ự ấ ộ ả ị ụ ị ự ế ơ ấ ngành ngh Cty năm 2010, t tr ng ngành ngh truy n th ng s còn kho ng 50% ề ỷ ọ ề ề ố ẽ ảCác chính sách:- t p trung khai thác nhanh có hi u qu ngu n qu đ t đaiậ ệ ả ồ ỹ ấ- kinh doanh th ng m i nguyên v t li u ngành d t mayươ ạ ậ ệ ệ- nghiên c u kh năng đ u t , h p tác s n xu t v t li u xây d ng, s n xu t hoáứ ả ầ ư ợ ả ấ ậ ệ ự ả ấ ch t thu c nhu m, bao bì nguyên li u may.ấ ố ộ ệ- chu n b đào t o t t ngu n nhân l c đ làm t t nh ng lĩnh v c m iẩ ị ạ ố ồ ự ể ố ữ ự ớ- huy đ ng thêm v n và các nhà đ u t ti m năng đ phát tri n ngành ngh m i.ộ ố ầ ư ề ể ể ề ớG n 2 năm sau c ph n hoá, v i đ nh h ng phát tri n công ty thành m t t p đoànầ ổ ầ ớ ị ướ ể ộ ậ kinh t đa ngành, Thành Công đã th t s t o nên s c b t khi v n ti p t c phát tri nế ậ ự ạ ứ ậ ẫ ế ụ ể ngành ngh truy n th ng, đ ng th i m r ng đ u t khai thác các ngành ngh m i cóề ề ố ồ ờ ở ộ ầ ư ề ớ t su t sinh l i cao nh tài chính, ch ng khoán, b t đ ng s n, khu công nghi p,…ỉ ấ ờ ư ứ ấ ộ ả ệ đây là nh ng lĩnh v c đ c khuy n khích và đ nh h ng phát tri n theo chính sách phátữ ự ượ ế ị ướ ể tri n chung c a qu c gia, và ch c ch n s đem v ngu n thu nh p l n v lâu dài choể ủ ố ắ ắ ẽ ề ồ ậ ớ ề công ty cũng nh các nhà đ u t , t o n n móng v ng ch c cho s phát tri n toàn di n,ư ầ ư ạ ề ữ ắ ự ể ệ đa d ng, cân đ i c a công ty.ạ ố ủ2- Chi n l c liên minh h p tác:ế ượ ợ Đ n nay, Thành Công đã đ u t và góp v n v i t l chi ph i vào các công ty: Côngế ầ ư ố ớ ỷ ệ ố ty CP Thành Châu, Công ty CP Thành Chí, Công ty CP Thành Quang, Công ty CP Thành Tân Ti n, Công ty CP Đ u t Xây d ng Kinh doanh h t ng Khu công nghi p Sài Gònế ầ ư ự ạ ầ ệ - Long An (SLICO), Công ty CP Đ u t và Xây d ng Thành Phúc… Và đang tri n khaiầ ư ự ể m t s d án b t đ ng s n, thu hút đ c s quan tâm c a nhi u nhà đ u t nh : Dộ ố ự ấ ộ ả ượ ự ủ ề ầ ư ư ự án KCN Sài Gòn - Long An 250ha, D án khu đ t chuyên dùng t i Đ c Hòa 7ha, D ánự ấ ạ ứ ự Kho ngo i quan t i c ng Phú M (17ha), D án Khu Du l ch - resort v i di n tích 10ạ ạ ả ỹ ự ị ớ ệ ha t i Phan Thi t, các d án Trung tâm kinh doanh và căn h cao t ng t i TPHCM -ạ ế ự ộ ầ ạ Thành Công Tower d ki n kh i công trong năm 2007 v i t ng v n đ u t trên 400 tự ế ở ớ ổ ố ầ ư ỷ đ ng, công ty đang tri n khai các b c đ thành l p Công ty CP Y t , d ki n thamồ ể ướ ể ậ ếế gia đ u t m b nh vi n v i v n góp ban đ u kho ng 25 t đ ng… Công ty cũngầ ư ở ệ ệ ớ ố ầ ả ỷ ồ
Xem thêm

26 Đọc thêm

QUY TRÌNH THU Ế

QUY TRÌNH THU Ế

 Chi phí đào t o, chăm sóc s c kh e và hu n luy n cho nhân viên.ạ ứ ỏ ấ ệ Chi phí qu ng cáo, ti p th và khuy n m i (gi i h n 10%)ả ếế ạ ớ ạ Thu , l phí, phí và ti n thuê đ t ph i trế ệ ề ấ ả ả Chi phí lãi ti n vay (gi i h n m c lãi su t t i đa)ề ớ ạ ứ ấ ố Chi phí phân bổ Chi phí khác (d phòng, n x u, các kho n gi m giá khi th a các đi u ki nự ợ ấ ả ả ỏ ề ệ nào đó) Thu su t ế ấthu TNDNế Đ c mi n thu : ………năm ượ ễ ế Thu su t u đãi: ……..năm ế ấ ư L các năm tr cỗ ướ chuy n sangểL các năm tr c có th chuy n sang đ c bù đ p b ng l i nhu n t ng laiỗ ướ ể ể ượ ắ ằ ợ ậ ươ đ i đa trong th i gian 5 năm (k t năm ti p theo năm phát sinh l ). Công tyố ờ ể ừ ế ỗ ph i đăng ký k ho ch chuy n l c a mình cho m i năm l phát sinh v i cả ế ạ ể ỗ ủ ỗ ỗ ớ ơ quan thu trong vòng 15 ngày, k t ngày hòan t t (ngày n p) quy t toánế ể ừ ấ ộ ế thu cho c quan thu khi kho n l đ c xác đ nhế ơ ế ả ỗ ượ ị3. Thu Xu t Nh p Kh u theo TT 87/2004/TT-BTC ngày 31/08/2004ế ấ ậ ẩ Ph m viạáp d ngụHàng hóa, nguyên v t li u đ c phép nh p kh u ho c xu t kh u qua lãnhậ ệ ượ ậ ẩ ặ ấ ẩ th Vi t Nam, bao g m hàng hoá/nguyên v t li u đ c mua ho c bán t cácổ ệ ồ ậ ệ ượ ặ ừ doanh nghi p trong khu ch xu t.ệ ế ấ Thu su tế ấTheo bi u thu xu t nh p kh u do B Tài Chính ban hành.ể ế ấ ậ ẩ ộ4. Thu Thu nh p cá nhân (“TNCN”) theo TT 81/2004/TT-BTC ngày 13/08/2004ế ậ Đ i t ng ố ượch u thuị ế Công dân Vi t Nam có phát sinh thu nh p (thu nh p th ng xuyên và thuệ ậ ậ ườ
Xem thêm

21 Đọc thêm

QUY TRÌNH THU Ế

QUY TRÌNH THU Ế

Ký duy t:ệ Chi phí h p lýợ  Kh u hao.ấ Nguyên v t li u, nhiên li u, năng l ng và hàng hóa dùng cho s n xu t.ậ ệ ệ ượ ả ấ L ng, ti n công, th ng/tr c p (đ i v i h p đ ng lao đ ng đã đăng ký).ươ ề ưở ợ ấ ố ớ ợ ồ ộ Nghiên c u khoa h c và công ngh .ứ ọ ệ Chi phí d ch v thuê ngoài (thi t b , ki m toán…)ị ụ ế ị ể Chi phí đào t o, chăm sóc s c kh e và hu n luy n cho nhân viên.ạ ứ ỏ ấ ệ Chi phí qu ng cáo, ti p th và khuy n m i (gi i h n 10%)ả ếế ạ ớ ạ Thu , l phí, phí và ti n thuê đ t ph i trế ệ ề ấ ả ả Chi phí lãi ti n vay (gi i h n m c lãi su t t i đa)ề ớ ạ ứ ấ ố Chi phí phân bổ Chi phí khác (d phòng, n x u, các kho n gi m giá khi th a các đi u ki nự ợ ấ ả ả ỏ ề ệ nào đó) Thu su t ế ấthu TNDNế Đ c mi n thu : ………năm ượ ễ ế Thu su t u đãi: ……..năm ế ấ ư L các năm tr cỗ ướ chuy n sangểL các năm tr c có th chuy n sang đ c bù đ p b ng l i nhu n t ng laiỗ ướ ể ể ượ ắ ằ ợ ậ ươ đ i đa trong th i gian 5 năm (k t năm ti p theo năm phát sinh l ). Công tyố ờ ể ừ ế ỗ ph i đăng ký k ho ch chuy n l c a mình cho m i năm l phát sinh v i cả ế ạ ể ỗ ủ ỗ ỗ ớ ơ quan thu trong vòng 15 ngày, k t ngày hòan t t (ngày n p) quy t toánế ể ừ ấ ộ ế thu cho c quan thu khi kho n l đ c xác đ nhế ơ ế ả ỗ ượ ị3. Thu Xu t Nh p Kh u theo TT 87/2004/TT-BTC ngày 31/08/2004ế ấ ậ ẩ Ph m viạáp d ngụHàng hóa, nguyên v t li u đ c phép nh p kh u ho c xu t kh u qua lãnhậ ệ ượ ậ ẩ ặ ấ ẩ th Vi t Nam, bao g m hàng hoá/nguyên v t li u đ c mua ho c bán t cácổ ệ ồ ậ ệ ượ ặ ừ doanh nghi p trong khu ch xu t.ệ ế
Xem thêm

21 Đọc thêm

CÂU ĐẶC BIỆT T82

CÂU ĐẶC BIỆT T82

4. Khi ng ý hành đ ng, đ c đi m ụ ộ ặ ể4. Khi ng ý hành đ ng, đ c đi m ụ ộ ặ ểnói trong câu là c a chung m i ủ ọnói trong câu là c a chung m i ủ ọng i, chúng ta s l c b thành ườ ẽ ượ ỏng i, chúng ta s l c b thành ườ ẽ ượ ỏph n nào trong hai thành ph n sau?ầ ầph n nào trong hai thành ph n sau?ầ ầ•A. Ch ngủ ữA. Ch ngủ ữ•B. V ngị ữB. V ngị ữ •Ví d :ụVí d :ụ1. 1. Mùa xuânMùa xuân. . Ti t tr i th t đ p. Cây ế ờ ậ ẹTi t tr i th t đ p. Cây ế ờ ậ ẹc i đâm ch i n y l c.ố ồ ẩ ộc i đâm ch i n y l c.ố ồ ẩ ộ2. Mùa xuân th t đ pậ ẹ
Xem thêm

23 Đọc thêm

LÀ TI N T Ế

LÀ TI N T Ế

L I M Đ UỜ Ở ẦTi n t có giá tr không ph i vì nó có giá tr t thân mà vì nh ng gì ti n tề ệ ị ả ị ự ữ ề ệ có th trao đ i đ c. Giá tr c a ti n là s l ng hàng hóa và d ch v mua đ cể ổ ượ ị ủ ề ố ượ ị ụ ượ b ng m t đ n v c a ti n t , ví d s l ng hàng hóa và d ch v mua đ cằ ộ ơ ị ủ ề ệ ụ ố ượ ị ụ ượ b ng m t Dollar. Nói cách khác giá tr c a ti n là ngh ch đ o c a giá c hàngằ ộ ị ủ ề ị ả ủ ả hóa.Các ngân hàng qu c gia th ng theo đu i m t m c đích th c t và c đ nhố ườ ổ ộ ụ ự ế ố ị khi đi u ch nh l ng ti n. M c đích này th ng là bình n giá, t c là ch ng l iề ỉ ượ ề ụ ườ ổ ứ ố ạ l m phát. Đ có th gi i h n t l l m phát m t m c đ h p lý v i n n kinhạ ể ể ớ ạ ỷ ệ ạ ở ộ ứ ộ ợ ớ ề t qu c dân, ngân hàng qu c gia c g ng gi l ng ti n đ ng b v i s phátế ố ố ố ắ ữ ượ ề ồ ộ ớ ự tri n kinh t .ể ếL ng ti n tăng quá nhanh hay t c đ quay vòng c a ti n tăng lên trongượ ề ố ộ ủ ề khi l ng ti n không thay đ i s d n đ n m t cân b ng gi a ti n đang có vàượ ề ổ ẽ ẫ ế ấ ằ ữ ề hàng hóa. S m t cân b ng này s làm tăng m c giá chung và ng i ta g i đó làự ấ ằ ẽ ứ ườ ọ l m phát.ạL m phát có th đ c phân lo i theo v n t c (l m phát v a ph i, l mạ ể ượ ạ ậ ố ạ ừ ả ạ phát phi mã, siêu l m phát) hay theo giai đo n (giai đo n tăng t c, giai đo n nạ ạ ạ ố ạ ổ đ nh, giai đo n gi m t c). L ng ti n có th tăng vì chính sách lãi su t c a ngânị ạ ả ố ượ ề ể ấ ủ hàng qu c gia hay vì n qu c gia tăng đ t ng t.ố ợ ố ộ ộKhi l ng ti n gi m đi hay t c đ quay vòng ti n gi m xu ng trong khiượ ề ả ố ộ ề ả ố l ng ti n không đ i thì giá c có th s gi m liên t c trong m t th i gian,ượ ề ổ ả ể ẽ ả ụ ộ ờ ng i ta g i đó là gi m phát. L ng ti n gi m đi cũng có th là do các bi nườ ọ ả ượ ề ả ể ệ pháp c a ngân hàng qu c gia gây ra khi v n t c quay vòng ti n gi m đi (khiủ ố ậ ố ề ả ng i dân hay doanh nghi p h n ch tiêu dùng và đ u t h n và ti n đ c ti tườ ệ ạ ế ầ ư ơ ề ượ ế ki m nhi u h n là tiêu dùng).ệ ề ơD i đây chúng ta s nghiên c u v quy lu t l u thông ti n t , vì sao l iướ ẽ ứ ề ậ ư ề ệ ạ có l m phát x y ra và nh ng bi n pháp kh c ph c l m phát.ạ ả ữ ệ ắ ụ ạL ch s c a ti n t chính là l ch s phát tri n các hình thái giá tr t th pị ử ủ ề ệ ị ử ể ị ừ ấ đ n cao, t hình thái gi n đ n cho đ n hình thái đ y đ nh t là ti n t .ế ừ ả ơ ế ầ ủ ấ ề ệHình thái giá tr gi n đ n hay ng u nhiên: Đây là hình thái phôi thai c a giáị ả ơ ẫ ủ tr , nó xu t hi n trong giai đo n đ u c a trao đ i hàng hoá, trao đ i mang tínhị ấ ệ ạ ầ ủ ổ ổ
Xem thêm

8 Đọc thêm

Văn 7_Câu đặc biệt

VĂN 7_CÂU ĐẶC BIỆT

Lá i!ơLá i!ơ Hãy k chuy n cu c đ i c a b n ể ệ ộ ờ ủ ạ Hãy k chuy n cu c đ i c a b n ể ệ ộ ờ ủ ạcho tôi nghe đi. (Tr n Hoài Ph ng).ầ ươcho tôi nghe đi. (Tr n Hoài Ph ng).ầ ươ II. Luyện tập :II. Luyện tập :Bài tập 1 - 3 / SGK / tr.29-30. Bài tập 1 - 3 / SGK / tr.29-30. Lệnh :Lệnh : Đọc và làm bài tập theo 4 nhóm. Đọc và làm bài tập theo 4 nhóm.Nhóm 1,2 : Bài tâp 1, 2: Xác định câu rút gọn, câu đặc biệt và nêu tác dụng của chúng.Nhóm 3, 4 : Bài tập 3: Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 - 6 câu) tả cảnh quê hương em, trong đó có một vài câu đặc biệt. Giải bài tập:1, 2: a) Câu rút gọn :(2) Có khi dễ thấy.(3) Nhưng cũng có khi trong hòm.
Xem thêm

24 Đọc thêm

Ế ƯỢ

Ế ƯỢ

Các miêu t có t m quan tr ng r t l n trong làm SEO. Nó không ch là m t y u t tác đ ng ả ầ ọ ấ ớ ỉ ộ ế ố ộ t i seo website mà nó còn có tác d ng đ nh h ớ ụ ị ướ ng khách hàng hi u v website, bài vi t c a ể ề ế ủ b n. N u ph n miêu t c a b n là t t và nh m đúng th hi u c a khách tìm ki m. Ch c ch n ạ ế ầ ả ủ ạ ố ắ ị ếế ắ ắ b n s đ ạ ẽ ượ c nhi u l ề ượ t click vào website c a mình và có th s tr thành khách hàng ti m ủ ể ẽ ở ề năng c a công ty b n. ủ ạ
Xem thêm

18 Đọc thêm

Bạn có đang thuộc dạng.. Ế? doc

BẠN CÓ ĐANG THUỘC DẠNG Ế

Trường hợp này dành riêng cho các đấng mày râu. Đó là những anh chàng chưa tán tỉnh phụ nữ đã lo thất bại, lúc nào cũng thấy mình thấp kém, chẳng bằng ai. Vì vậy mà bạn chưa hề thành công trong việc cưa cẩm ai. Chính sự tự ti mới khiến bạn thua cuộc ngay từ khi chưa nhập cuộc. Trong tình huống này, những người mai mối rất quan trọng. Họ giúp bạn cảm thấy yên tâm hơn, tự tin hơn vì có một chỗ dựa vững chắc ở đằng sau. Ngoài ra, tài "bơm vá" của họ cũng giúp bạn khỏa lấp bớt cái khuyết điểm thiếu tự tin kia. Bạn thường xuyên ở nhà? 7. Không biết tán tỉnh, đong đưa Chẳng riêng đàn ông cần đến tài nghệ tán tỉnh mà phụ nữ cũng cần biết đôi chút kinh nghiệm "đong đưa". Đó cũng được coi là cái duyên của mỗi người trước bạn khác giới. Nên nếu biết tán tỉnh, đong đưa thì con đường tình yêu sẽ rộng mở với bạn hơn. Đáng tiếc là một số người rất kém kĩ năng này, đặc biệt một số cô gái lại coi đây là việc "không nên", vì thế tình yêu đến với họ khó khăn như lên trời. Tốt nhất, nếu tìm được người ưng ý mà biết mình hơi "vô duyên" ăn nói thì hãy nhờ người mai mối "tán hộ". Họ sẽ hỗ trợ "phông màn", giúp bạn nhanh chóng lấy được thiện cảm của đối phương. 8. Chỉ suốt ngày ngồi nhà Cuối cùng, những anh chàng, cô nàng cứ đi học, đi làm rồi về ru rú trong nhà mà chẳng chịu giao lưu bằng hữu, để mặc tuổi trẻ trôi qua là những người lãng phí nhất. Nên nhớ, dù có tài giỏi cỡ vĩ nhân hay đẹp như mộng nhưng nếu cứ sống "ẩn dật", chả ló mặt ra đường, không cho ai có cơ hội làm quen thì cũng vẫn "ế" như thường. Bởi vậy, tuýp người này cũng cần tới những ông mai, bà mối "đả thông tư tưởng". Nhìn chung, mai mối, giới thiệu không hề xấu và bạn cũng đừng ngần ngại, sợ nó sẽ làm bạn mất giá. Nó chỉ khiến bạn - một kẻ đang cô đơn sớm có cơ hội gặp gỡ người trong mộng. Hoặc chí ít, nó cũng giúp bạn quen thêm được ai đó, mà trẻ tuổi, giao lưu nhiều hoàn toàn là điều tốt.
Xem thêm

6 Đọc thêm

DU LICH PHU QUOC TOUR

DU LICH PHU QUOC TOUR

biệt hơn cả là các dải san hô nơi dây được xếp vào bậc nhất Việt Nam về mức độ phong phú với 17 loại cứng, mềm và hải quỳ khác nhau. CÂU CÁ, KHÁM PHÁ ĐẢO HOANGTham quan vườn tiêu Khu Tượng ( xứ sở tiêu nổi tiếng phú quốc)Xuyên rừng Nguyên Sinh tham quan, chụp hình những cây cổ thụ lớn trong rừng nguyên sinh.Đến Bắc Đảo, viếng đền thờ Anh Hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực,Tham quan, Bải dài, quý khách lên cano, đưa quý khách ra đảo san hô cách bờ đi khoảng 10 phút, thiết bị câu cá, kính lặn ngắm san hô, một số vật dụng cần thiết, cho quý khách để tận hưởng cuôc sống nơi hoang sơ, đầy ấn tượng,Tham quan cơ sở sản xuất nước mắm Phú Quốc truyền thống Về khách sạn 2 khách 3 - 4 khách 5 - 6 khách600.000 Đ/khách 500.000 Đ/khách 400.000 Đ/kháchGiá tour bao gồm: Xe ô-tô máy lạnh đưa rước tham quan, tàu ra khơi, ống câu, mồi câu, ăn trưa, nước khoáng, hướng dẫn viên, phí tham quan, thuế VAT và phí phục vụKhám Phá Bắc Đảo Hoang Sơ Đảo Phú Quốc rộng chưa đầy 600 km2, nhưng đến đây, bạn có thể lên rừng, xuống biển, trèo đèo, lội suối hay chu du nơi đồng bằng trù phú. Hãy bắt đầu từ cuộc hành trình vào khu rừng nguyên sinh nhiệt đới duy nhất ở Nam Bộ.KHÁM PHÁ BẮC ĐẢO » Xe đưa quý khách tham quan Bắc Đảo » Tham quan vườn tiêu Khu Tượng ( xứ sở tiêu nổi tiếng phú quốc)» Xuyên rừng Nguyên Sinh tham quan, chụp hình những cây cổ thụ lớn trong rừng nguyên sinh.» Đến Bắc Đảo, viếng đền thờ Anh Hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực,» Tham quan Bãi Dài, ngắm Hải Biên Việt Nam- Campuchia.» Giao lưu đàn ca Tài Tử.» Tham quan cơ sở sản xuất nước mắm Phú Quốc truyền thống» Về khách sạn2 khách3 - 4 khách 5 - 6 khách400.000 Đ/khách 300.000 Đ/khách 200.000 Đ/kháchGiá tour bao gồm: Xe ô-tô máy lạnh đưa rước tham quan, , nước khoáng, hướng dẫn viên, phí tham quan, thuế VAT và phí phục vụ
Xem thêm

2 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG GS1 VÀO LĨNH VỰC Y TẾ VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG GS1 VÀO LĨNH VỰC Y TẾ VIỆT NAM

2.4 Mô hình phân phối máu truyền bắt đầu từ bệnh nhânChương III: Hướng dẫn triển khai áp dụng3.1 Các bước triển khai3.2 Chuẩn bị các điều kiện áp dụngCác phụ lục và danh mục tài liệu tham khảoTrong dự thảo mô hình này, nhóm thực hiện đã học tập kinh nghiệmcủa tổ chức GS1 úc trong việc áp dụng Hệ thống GS1 cho hoạt động quản lýngân hàng máu cũng như cho chuỗi cung cấp và phân phối máu truyền tới tậnphòng bệnh nhân.Để nâng cao hiệu quả quản lý hiện tại, các bệnh viện lớn đang có nhucầu nâng cấp hệ thống quản lý có áp dụng trao đổi thông tin dữ liệu bằng điệntử (EDI) và phân định đơn nhất các đối tượng quản lý cũng như các bên thamgia chuỗi cung ứng máu bằng MSMV. Trong chuỗi logistic này, các loạiMSMV và các tiêu chuẩn về thông điệp EDI của Hệ thống GS1 có thể đượcsử dụng như một công cụ hữu hiệu, cụ thể gồm các điểm chính nêu dưới đây:- Để quản lý ngân hàng máu, cơ sở (Bệnh viện hoặc Viện hoặc Trungtâm Y tế) có thể sử dụng cấu trúc mã số GS1/GTIN-13 và mã GS1/SSCC.20Trong trường hợp cơ sở muốn tận dụng mã nội bộ hiện hành, có thể sử dụngtiếp đầu tố 20 (dùng cho phân phối hạn chế trong nội bộ) và cấu trúc GTIN -13(Xem mục 13.2 trang 8 của Dự thảo mô hình).- Các mã số có thể được thể hiện bằng các loại mã vạch EAN/UCChoặc GS1 128 và kết hợp sử dụng Nhãn hậu cần GS1 và số phân định ứngdụng GS1/AI theo TCVN 6754:2007.- Trong trường hợp cần trao đổi thông tin dữ liệu với bạn hàng nướcngoài (hoặc các công ty liên doanh) các cơ sở có thể sử dụng mã địa điểmtoàn cầu GLN theo yêu cầu của bạn hàng.
Xem thêm

25 Đọc thêm

Vừa xinh vừa giỏi mà vẫn "ế" doc

VỪA XINH VỪA GIỎI MÀ VẪN Ế

đó mình quen biết. Những nam thanh nữ tú có tính cách giống Thái, Ngọc hay Hùng xuất hiện ngày càng nhiều và không còn là chuyện cá biệt. Hầu hết những bạn trẻ "đang bị ế" đều có những đặc điểm chung: họ là con một và được gia đình yêu thương, cung phụng từ tấm bé. Môi trường sống thừa thãi Có thật sự các bạn gái muốn sống độc thân hay chưa tìm được người như ý? – Ảnh" inmagine.com vật chất và sự cưng chiều khiến họ xem mình như cái rốn của vũ trụ và đánh mất sự độc lập. Theo chuyên viên tư vấn tâm lý Trần Thị Xuân Nguyệt, thuộc trung tâm Tư vấn Tâm lý Giáo dục – Tình yêu Hôn nhân Gia đình, TP. HCM, cách giáo dục của gia đình tác động rất nhiều đến tính cách của một người trưởng thành. Nhiều bậc phụ huynh chỉ lo đáp ứng yêu cầu vật chất mà quên giáo dục con cách tự chăm sóc mình và quan tâm đến những người xung quanh. Nhiều bạn trẻ quá đầy đủ sinh ra ích kỷ, tự mãn và sống theo chủ nghĩa thực dụng. Họ không thể hòa đồng với mọi người và càng không thể tìm được tình yêu đích thực. Như trường hợp của Thanh Hùng trong câu chuyện trên. Anh là con trai một, là đứa cháu duy nhất bên họ nhà ngoại. Mãi đến năm Hùng hai mươi tư tuổi, mẹ anh vẫn không
Xem thêm

9 Đọc thêm

Đảo Fraser: Thiên đường trên mặt đất pps

ĐẢO FRASER THIÊN ĐƯỜNG TRÊN MẶT ĐẤT

Bãi biển nơi đây cũng bị ảnh hưởng bởi màu đỏ của cát trên đảo. Litoria cooloolensis là loài ếch có khả năng sống trong môi trường nước có tính axit cao. Chúng là một trong số những loài ếch quý hiếm trên đảo. Banksia là tên một loài cây đặc trưng của đảo Fraser. Đây là một trong số những loài cây cổ xưa vẫn còn trên đảo. Cái tên Banksia được đặt theo tên của nhà sinh vật học người Anh, Joseph Banks, người đã từng tới thăm vùng biển phía Đông nước Úc vào năm 1770. Những hình vẽ trên cây cho thấy một sự liên hệ giữa đảo Fraser và bộ tộc Butchulla có tổ tiên từng sinh sống trên Vịnh Hervey, gần đảo Fraser. Đá là một “vật hiếm” trên một hòn đảo toàn cát là cát như Fraser. Những hòn đá núi lửa nằm ở hồ Champagne, bãi biển phía Bắc của đảo. Chúng đã là một phần của đảo Fraser từ cả triệu năm về trước cơ. Gió và mưa đã bào mòn cả Red Canyon, một gò cát cổ xưa nằm ở phía Đông. Đảo Fraser nổi tiếng với những rừng cây tán lá thấp mọc tự nhiên trên cát chứ không phải đất. Trong ảnh là một loại cây đa cổ thụ với dáng đứng vô cùng oai vệ.
Xem thêm

10 Đọc thêm

LT&C 5: CÂU GHÉP

LT&C 5: CÂU GHÉP

Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2008Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2008Luyện từ và câuLuyện từ và câuCâu ghépCâu ghépI- Nhận xétI- Nhận xét::Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏiĐọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi Mỗi lần rời nhà đi, bao giờ con khỉ cũng nhảy phóc lên ngồi trên lưMỗi lần rời nhà đi, bao giờ con khỉ cũng nhảy phóc lên ngồi trên lưng con chó to. Hễ con chó đi chậm, con khỉ cấu hai tai chó giật giật. Con ng con chó to. Hễ con chó đi chậm, con khỉ cấu hai tai chó giật giật. Con chó chạy sải thì khỉ gò lưng như người phi ngựa. Chó chạy thong thả, khỉ chó chạy sải thì khỉ gò lưng như người phi ngựa. Chó chạy thong thả, khỉ buông thõng hai tay, ngồi ngúc nga ngúc ngắc.buông thõng hai tay, ngồi ngúc nga ngúc ngắc. Đoàn Giỏi Đoàn Giỏi1.Đánh số thứ tự các câu trong đoạn văn trên rồi xác định chủ ngữ, vị ngữ trong từng câu. Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2008Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2008Luyện từ và câu
Xem thêm

33 Đọc thêm

tiểu luận leading change (cameron and green 2009)

TIỂU LUẬN LEADING CHANGE CAMERON AND GREEN 2009

- Khuyến khích, động viên; - Giải quyết với xung đột. Với một danh sách các kỹ năng dài như trên thì dường như là không thể đạt hết được. Trong chương này, chúng tôi cố gắng giúp các nhà lãnh đạo tìm được cách thức để đạt được các yêu cầu khác nhau của một nhà lãnh đạo trong việc xác định các vai Quản trị th ay đổi MBA12C 6 trò, kỹ năng, phong cách quan trọng nhất và các khía cạnh trọng tâm thiết yếu để thực hiện việc thay đổi. 2. Lãnh đạo có tầm nhìn “Phẩm chất cơ bản trước tiên của nhà lãnh đạo đó là tầm nhìn định hướng. Các nhà lãnh đạo phải có một ý tưởng rõ ràng về những mình muốn làm – một cách chuyên nghiệp và tự lực, tự cường – và phải mạnh mẽ để sinh tồn cho dù phải đối mặt với khó khăn thử thách, thậm chí là thất bại. Nếu bạn không biết bạn đang đi đâu, làm gì và lý do tại sao, bạn không thể đạt được điều đó.” Warren Bennis (1994) Lãnh đạo có tầm nhìn đã trở thành một thứ gì đó rất quý giá. Dường như là một mặt hàng hiếm được tìm thấy sau nhiều nỗ lực tìm kiếm. N ghiên cứu gần đây của chúng tôi (xem bên dưới) chỉ ra rằng các nhà lãnh đạo kinh doanh ngày nay đặt niềm tin và giá trị đáng kể vào tầm nhìn, xem nó như một công cụ để thay đổi tổ chức. Nhưng tầm nhìn của lãnh đạo có phải thực sự là câu trả lời. Trong buổi tọa đàm về thay đổi phong cách lãnh đạo, với sự tham dự của các nhà quản lý cấp cao và cấp trung trong khu vực doanh nghiệp tư nhân ở Anh, chúng tôi yêu cầu mọi người điền tên của các nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn trong việc thay đổi phong cách lãnh đạo. Bốn cái tên hàng đầu được đề cập trong giai đoạn 1997-2002 là:
Xem thêm

15 Đọc thêm

ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN ÚC Úc ppsx

ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN ÚC ÚC PPSX

Hơn 300nămtrước không aibiết gìvề thổ dân Úc vàcác nướcÚc. Vào thế kỷ 17các nhà địa lýchâu Âu chỉ trên bản đồ thế giới mộtkhối lục địa lớn gọi là TerraAustralic Incognita ( đấtlạ phương nam),nhưng không có mộtkhái niệm nhỏ nàovề sự phân bố, kích thước và ranh giớicủa miền đất này. Không aibiếtngười châuÂu đầu tiên nhìn thấy bờ biển nước Úclà ai. Cóthể đó là WiliamJanzoonngười HàLan, mà cũng có thể đó là Luis vaes de Torres– người Tây Ban Nha,vào năm 1606đã tiếp cận bờ biểnmiền đấtlạ, nhưng khôngtinchắc đó là một lục địa mới. Trong40 nămtiếp theo,người Hà Lannghiên cứu bờ tây vàbắc đại lục. Miềnđất nướcđược phát hiện có tên là Tân Hà Lan. Năm 1642 Abel Tasmanphát hiện một hònđảo mà sauđó đượcđặt tên ôngđể kỷ niệm.Chính ôngđã phát hiện NewZealand.WilliamDempier,một hải tặcngười Anh, vào năm 1688đã đổ bộ lên bờ tây. Bờđôngkhôngđược khảo cứu cho đến năm 1770, ngày 29thnag14 chiếctàu“ Endeavour”của JamesCook vào vịnh Botani.Cook tuyên bố quyền của Anh quốcđối với miền đông đại lục, gọi đó là NewSouth Wales.Làng Anhđầutiên đượcthànhlập ở đây năm1787.Dân cư ở làng là những ngườitù đượcđưa từ chínhquốc tới. Trướcđó không lâu docuộccách mạng ở Mỹ, Anhmấtcác thuộc địa ở Bắc Mỹ và cầngấp những nhà tù mới ở hải ngoại. Úctrở thànhloại nhà tù đó. Tháng 5– 1787 hạm đội gồm 11 tàu, trên đó có gần một ngàn rưỡimà hơn một nửalà khổ sai,đã rời nước Anh. Tháng1 năm sau,dưới sự chỉ huy củaArthurPhillip, hạm đội đã đếnbờ biển Úc,đi vào vũngPort Jackson, phía bắc vịnhBotani. Lịch sử Sydney,thànhphố lớn nhất nước Úc,được bắt đầu như vậy.Ổn địnhxong,dân dicư bắt đầutrồng lúa mì và chăn nuôi gia súc. Đến năm 1800có tới 5.000ngừoi sinhsống trong làngvà bải chăn thả nằm giữa đại dương vàGreen Mountains.Năm1813 dân làngtìm được một con đườngthuận tiện duynhất đi qua dãyGreenMountains dẫn vào cácvùngnội địa của đất nước. Cácchủnôngtrại và chăn nuôi cần những vùng đất mới,họ bắt đầu tự độngchiếmđất ởphía tâyvà và bắc Sydney. Nhữngngười này được gọi làSquatter ( tiếngAnhlànhững người chiếm đất quốc gia),bởi vì họ không trả thuế chiếm đất vàsử dụngđất.Metue Flinders,một sĩ quan hàng hảiđi qualục địa năm 1801– 1803và đề nghị
Xem thêm

8 Đọc thêm

Báo cáo " Kinh nghiệm quốc tế về đo lường tài sản vốn con người " doc

BÁO CÁO " KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ ĐO LƯỜNG TÀI SẢN VỐN CON NGƯỜI " DOC

nhân tố quyết định đến trình độ phát triểnkinh tế của mỗi quốc gia. Việc xây dựngph-ơng pháp đo vốn con ng-ời có ý nghĩathiết thực cho việc xây dựng mối quan hệđịnh l-ợng giữa vốn con ng-ời và các biếnchỉ số kinh tế khác, qua đó giúp các nhànghiên cứu kinh tế và hoạch định chính sáchgiải thích nguồn gốc tăng tr-ởng và đề ra gợiý chính sách cho việc phát triển kinh tếthông qua đầu t- phát triển vốn con ng-ời.Nhằm đ-a ra một số gợi ý về ph-ơngpháp xác định tài sản vốn con ng-ời cho ViệtNam trong thời gian tới, bài viết này giớithiệu một số ph-ơng pháp đo l-ờng TSVCNđang đ-ợc áp dụng trên thế giới và kinhnghiệm của các n-ớc úc và Canada. Bài viếtnày gồm bốn phần: phần 1 trình bày kháiniệm vốn con ng-ời; phần 2 giới thiệu cácph-ơng pháp đo l-ờng TSVCN chủ yếu đangáp dụng trên thế giới; phần 3 trình bày kinhnghiệm quốc tế về đo l-ờng vốn con ng-ời;và phần 4 nêu một số gợi ý ph-ơng pháp đovốn con ng-ời cho Việt Nam.1. Khái niệm vốn con ng-ờiTheo Từ điển kinh tế học hiện đại thì bảnchất hay vấn đề cốt yếu của vốn con ng-ời làở chỗ đầu t- vào nguồn nhân lực sẽ làm tăngnăng suất lao động. Những chi phí đầu t-đ-ợc kỳ vọng sẽ đ-ợc các lợi ích trong t-ơnglai gánh chịu. Do vậy, giữa vốn con ng-ời và
Xem thêm

8 Đọc thêm

TÓM TẮT VĂN BẢN TIẾNG VIỆT SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TEXTRANK

TÓM TẮT VĂN BẢN TIẾNG VIỆT SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TEXTRANK

 n: Độ dài của gram đang xét 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ (𝑔𝑟𝑎𝑚𝑛 ): là số gram n trùng nhau lớn nhất của văn bản cầnđánh giá và văn bản tham chiếu 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑔𝑟𝑎𝑚𝑛 ): Số gram n có trong văn bản tham chiếuNhư vậy, độ đo ROUGE-N thuộc dạng độ đo hồi tưởng (recall-related).11Chương 2 Tóm tắt văn bản sử dụng TextRankCác thuật toán xếp hạng dựa trên đồ thị đã được đưa ra và sử dụng rộng rãitrong những năm trong thế kỷ XX. Trong số đó có thuật toán HITS củaKleinberg và Page rank của Google do hai nhà đồng sáng lập phát triển (Brin vàPage). Chúng được sử dụng trong việc phân tích mạng xã hội, cấu trúc liên kếtcủa các trang web, … Thực tế thì thuật toán xếp hạng dựa trên đồ thị xác địnhđỉnh nào là quan trọng trong đồ thị bằng cách tính toán đệ quy các thông tin trêntoàn đồ thị thay vì chỉ sử dụng thông tin trên từng đỉnh. Quá trình này làm choviệc xác định mức độ quan trọng chính xác hơn.Từ cách tiếp cận trên, ta có thể áp dụng sang các đồ thị từ vựng và đồ thịngữ nghĩa trích xuất được từ các tài liệu trong ngôn ngữ tự nhiên. Kết quả củaviệc sử dụng mô hình xếp hạng dựa trên đồ thị có thể ứng dụng trong nhiềuchương trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Ví dụ như mô hình xếp hạng hướng vănbản được ứng dụng trong các vấn đề như tự động trích xuất từ khoá đến tóm tắtvăn bản và xác định từ nhập nhằng ý nghĩa (Mihalcea et al., 2004).Trong chương này ta sẽ tìm hiểu mô hình TextRank, các thuật toán và ứngdụng của nó trong việc trích xuất từ khoá và xếp hạng các câu trong một văn bản.Đây là tiền đề cho tóm tắt văn bản tiếng Việt tự động sử dụng phương phápTextRank.2.1.
Xem thêm

64 Đọc thêm

HOA Ế BẠCH HÃM ppt

HOA Ế BẠCH HÃM

HOA BẠCH HÃM Cách chung: Trong mắt bỗng nhiên đau nhức, sưng đỏ và nhặm, chảy nước mắt, sợ ánh sáng, đầu đau, mũi nghẹt, tròng đen mắt đau, sinh màng như hoa cây củ cải hoặc như vẩy cá lõm vào giống như hạt tấm, về sau cứ to dần ra thành như đám mây. Cũng có khi lúc đầu sinh màng từ giữa khoảng tròng trắng và quanh tròng đen, dần dần dầy rộng đến nỗi che hết cả con ngươi mắt và trở nên mù. Nguyên nhân: + Do phong nhiệt độc xâm phạm vào tròng đen mắt. + Do Can kinh có hỏa độc nhiều, bốc lên làm hại mắt. + Có thể do ngoại thương làm tổn hại tròng đen mắt gây nên. Biện chứng luận trị 1. Thể Phong nhiệt bên ngoài Chứng: Nhãn cầu đau nhức như kim đâm, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, tròng trắng đỏ, tròng đen có màng, mầu trắng như tro, giống như hạt gạo, sợ lạnh, sốt, đầu đau, mũi nghẹt, rêu lưỡi trắng, mạch Phù Sác. Biện chứng: Phong nhiệt độc xâm phạm vào phong luân thì tròng đen sẽ sinh ra màng; mầu trắng như tro, nhãn cầu đau, tròng trắng đỏ, sợ lạnh, sốt, đầu đau, mũi nghẹt, rêu lưỡi trắng, mạch Phù Sác là dấu hiệu phong nhiệt ở biểu. Điều trị: Sơ phong, thanh nhiệt. Dùng bài: Bạt Vân Thoái Hoàn (03), Bạt Vân Thoái Tán (04), Ngân Kiều Tán Gia Giảm (64), Thoái Tán (112). Gia giảm: + Phong tà nhiều: thêm Khương hoạt, Phòng phong, Mộc tặc để khứ phong, tán tà. + Nhiệt độc nhiều: thêm Hoàng cầm, Tử thảo, Bồ công anh, Tử hoa địa đinh để tăng cường tác dụng thanh nhiệt, giải độc. 2. Thể Can Đởm Hỏa Thịnh Chứng: Đầu và mắt đau, mi mắt sưng, sợ ánh sáng, tròng trắng đỏ, tròng đen có màng, giống như vẩy cá, mầu tro vàng, hoặc có dịch mầu vàng (hoàng dịch thượng xung) hoặc đồng tử thu nhỏ hoặc bị lở loét, có màng, biến chứng thành giải tình
Xem thêm

6 Đọc thêm

Ế vì... "sạch" potx

Ế VÌ... "SẠCH" POTX

vì "sạch" Anh Hùng là người đàn ông ngót 40 tuổi, chưa có vợ, tính tình vui vẻ, hoà nhã, lại là một thầy giáo, nên có nhiều cô gái “xin chết”, nhưng anh vẫn “dửng dưng”. Không phải anh kén chọn, chẳng phải anh gặp khó khăn trong việc tìm bạn tình, điều cơ bản là anh không hề “xúc động”, chẳng có ham muốn gì “chuyện ấy” và thấy cuộc sống hiện tại của mình cũng ổn. Anh thú nhận với người bạn cực thân rằng, anh vẫn “còn gin”, nhưng đừng nghĩ anh là người “không có khả năng”. Chưa có cuộc điều tra, nghiên cứu nào về xu hướng “nói không với tình dục”, nhưng chắc cũng như những người đàn ông nước khác, tỉ lệ này cũng “đáng kể”. Họ thường được người đời coi là người kén cá chọn canh, bị thất tình nên hận đàn bà, hay “có vấn đề về giới tính”. Nhưng thực tế không phải như vậy. Có nhiều lý do khiến một người trở nên lạnh lùng với tình dục. Một số trường hợp là nguyên nhân thể chất, còn đa số là vì các yếu tố tâm lý. Các yếu tố thể chất có thể kể đến là sự mất cân bằng nội tiết, có khối u ở tuyến yên, rối loạn gene. Có những trường hợp nhìn bề ngoài thì là người đàn ông hay phụ nữ bình
Xem thêm

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề