HÀNH NGHỀ Y KHOA: THUỐC CÓ THỂ NGHIỆN PPSX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "HÀNH NGHỀ Y KHOA: THUỐC CÓ THỂ NGHIỆN PPSX":

ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ TÍNH BỀN VỮNG CỦA SỰ PHÁT TRIỂN, SỚM ĐƯA NƯỚC TA RA KHỎI TÌNH TRẠNG KÉM PHÁT TRIỂN

ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ TÍNH BỀN VỮNG CỦA SỰ PHÁT TRIỂN, SỚM ĐƯA NƯỚC TA RA KHỎI TÌNH TRẠNG KÉM PHÁT TRIỂN

Ph n m uầ ởđầPhát tri n b n v ng là nhu c u c p bách và xu th t t y u trong ti n trìnhể ữ ầ ấ ế ấ ế ế phát tri n c a xã h i loài ng i và nó ã tr thành n g l i, quan i m và chínhể ủ ộ ườ đ ở đườ ố để sách c a n g và Nhà n c ta. i h i l n th X c a n g C ng s n Vi t nam ãủ Đả ướ Đạ ộ ầ ứ ủ Đả ộ ả ệ đ xác nh rõ m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i 5 n m (2006-2010) c a n c ta là:đị ụ ế ộ ă ủ ướ “ y nhanh t c t ng tr ng kinh t , nâng cao hi u qu và tính b n v ng c a sĐẩ ố độ ă ưở ế ệ ả ữ ủ ự phát tri n, s m a n c ta ra kh i tình tr ng kém phát tri n”. ớ đư ướ ỏ ạ ểTrong th p niên t i, ngành Nông nghi p và PTNT th c hi n chi n l c phátậ ớ ệ ự ệ ế ượ tri n b n v ng trong môi tr ng h i nh p kinh t và th ng m i th gi i. Chi nể ữ ườ ộ ậ ế ươ ạ ế ớ ế l c s t p trung vào t ng n ng l c c nh tranh nông s n Vi t Nam, l y khoa h c vàượ ẽ ậ ă ă ự ạ ả ệ ấ ọ công ngh làm ng l c chính trên c s khai thác t i u các ngu n tài nguyên,ệ độ ự ơ ở ố ư ồ phát tri n ngu n nhân l c nông thôn và t ng c ng h t ng c s . ồ ự ở ă ườ ạ ầ ơ ở1. Khái ni mệCho n nay có r t nhi u nh ngha v s phát tri n b n v ng, trong ó nhđế ấ đị ĩ ữ đ đị ngha c nh c n nhi u nh t là nh ngha c a U ban Th gi i v Môi tr ngĩ đượ ắ đế ấ đị ĩ ủ ỷ ế ớ ườ & Phát tri n a ra n m 1987: “Phát tri n b n v ng là s phát tri n áp ng nhuể đư ă ữ ự đ ứ c u hi n t i mà không làm t n h i n kh n ng áp ng nhu c u c a th h t ngầ ệ ạ ổ ạ đế ả ă đ ứ ầ ủ ế ệ ươ lai”. Ngày nay khái ni m b n v ng ph i nh m h ng t i: b n v ng v kinh t b nệ ữ ả ằ ướ ớ ế v ng v chính tr, xã h i và b n v ng v môi tr ng. V phát tri n nông nghi pữ ị ộ ườ ệ b n v ng ta có th d n ra nh ngha c a TAC/CGIAR (Ban c v n k thu t thu cề ữ ẫ đị ĩ ủ ố ấ ỹ ậ ộ nhóm chuyên gia qu c t v nghiên c u nông nghi p): “Nông nghi p b n v ngố ế ứ ệ ệ ữ ph i bao hàm s qu n lý thành công tài nguyên nông nghi p nh m tho mãn nhuả ự ả ệ ằ ả c u c a con ng i ng th i c i ti n ch t l ng môi tr ng và gìn gi c tàiầ ủ ườ đồ ờ ả ế ấ ượ ườ ữđượ nguyên nhiên nhiên”.Nh v y là s phát tri n b n v ng luôn luôn bao g m các m t:ư ậ ự ữ ồ ặ- Khai thác s d ng h p lý nh t tài nguyên thiên nhiên hi n có tho mãnử ụ ợ ấ ệ để ả nhu c u n c a con ng i.ầ ă ở ủ ườ1- Gìn gi ch t l ng tài nguyên thiên nhiên cho các th h sau.ữ ấ ượ ế ệ- Tìm cách b i d ng tái t o n ng l ng t nhiên thông qua vi c tìm cácồ ưỡ ạ ă ượ ự ệ n ng l ng thay th , nh t là n ng l ng sinh h c (chu trình sinh h c).ă ượ ế ấ ă ượ ọ ọ
Xem thêm

29 Đọc thêm

Truyền dữ liệu không dây

TRUYỀN DỮ LIỆU KHÔNG DÂY

nh th nào và ng d ng công ngh vào th c ti n.ư ế ứ ụ ệ ự ễChúng ta có nhìn t ng quan h n v c u trúc c a thi t b trong b đi uổ ơ ấ ủ ế ị ộ khi n dò tìm xe,t đó ta s đ nh h ng đ c kh năng phát tri n c a đ án. ừ ẽ ị ướ ượ ả ủ ồ T ng lai có th hoàn thi n đ c nh ng yêu c u mà m t b đi u khi n dò tìmươ ệ ượ ữ ầ ộ ộ xe c n có.ầIII. Đ I T NG LÀM Đ TÀIỐ ƯỢ ỀSóng RF (Radio Frequency) còn g i là T n s sóng Radio hi n nay đangọ ầ ố ệ đ c s d ng r ng rãi trong các thi t b đi u khi n t xa do kh năng truy nượ ử ụ ộ ế ị ừ ả nh n t t rong các môi tr ng cũng nh kh năng thi công d dàng. H n n a bậ ố ườ ư ả ễ ơ ữ ộ phát và thu sóng RF cũng đang có m t r ng rãi trên th tr ng, giá thành d ch pặ ộ ị ườ ễ ấ nh n và ti n s d ng.ậ ệ ử ụThi t b đ c l a ch n đ đi u khi n trong mô hình c a đ tài này là thi tế ị ượ ự ọ ế b đi n gia d ng trong m ng l i di n 220V.ị ệ ụ ạ ướ ệVì m t s tính năng c a tri g D nên nó có th đáp ng m t s nhu c u màộ ố ủ ơ ứ ộ ố ầ ta c n dùng đ n nó.ầ ếCH NG II C S LÝ THUY T VÀ TH C TI NƯƠ Ơ Ở Ế Ự ỄI. C s lý thuy tơ ở ếHi n nay có nhi u ph ng pháp đ l a ch n thi t b đi u khi n t xa nh :ệ ươ ự ọ ế ị ừ ư sóng h ng ngo i, đ ng truy n ADSL, m ng đi n tho i, sóng RF... Nh ngồ ạ ườ ạ ệ ạ ư chúng em nh n th y ph m vi đ tài còn nh h p, ki n th c còn ph i trang bậ ấ ạ ỏ ẹ ế ứ ả ị nhi u và tính ch t ch y u c a đ tài là kh năng ng d ng cao và thân thi nề ấ ủ ế ủ ả ứ ụ ệ v i ng i dùng nên thi t b đ c ch n là b phát - thu sóng RF ho t đ ng trênớ ườ ế ị ượ ọ ộ ạ ộ tính năng s d ng c a c p IC PT2262 / PT2272. T m ho t đ ng cho phép c aử ụ ủ ặ ầ ạ ộ ủ remote t 50-100m v i t n s 315MHz, cho phép đi u khi n 4 kênh.ừ ớ ầ ố ểD a vào đ c tính c a con r le YL303H có th dùng áp t i 12V DC đ đi uự ặ ủ ơ khi n ti p đi m ch u đ c 28VDC -10A và 250VAC- 10Aể ế ị ượCH NG III THI T K VÀ THI CÔNG M CH ĐI U KHI N THI TƯƠ Ế Ế Ạ Ế B ĐI N TRONG NHÀ B NG SÓNG RFỊ Ệ ẰI. B phát – thu RFộ1.C u t oấ ạ
Xem thêm

19 Đọc thêm

Bất đẳng thức Cosi luyện thi đại học

BẤT ĐẲNG THỨC COSI LUYỆN THI ĐẠI HỌC

1. NH NG QUY T C CHUNG TRONG CH NG MINH B T Đ NG TH C S Ữ Ắ Ứ Ấ Ẳ Ứ Ử D NG B T Đ NG TH C CÔ SI Ụ Ấ Ẳ Ứ Quy t c song hành ắ : h u h t các BĐT đ u có tính đ i x ng do đó vi c s d ng các ch ng minh m t cách ầ ế ề ố ứ ệ ử ụ ứ ộ song hành, tu n t s giúp ta hình dung ra đ c k t qu nhanh chóng và đ nh h ng cách gi nhanh h n. ầ ự ẽ ượ ế ả ị ướ ả ơ Quy t c d u b ng ắ ấ ằ : d u b ng “ = ” trong BĐT là r t quan tr ng. Nó giúp ta ki m tra tính đúng đ n c a ấ ằ ấ ọ ể ắ ủ ch ng minh. Nó đ nh h ng cho ta ph ng pháp gi i, d a vào đi m r i c a BĐT. Chính vì v y mà khi d y cho ứ ị ướ ươ ả ự ể ơ ủ ậ ạ h c sinh ta rèn luy n cho h c sinh có thói quen tìm đi u ki n x y ra d u b ng m c dù trong các kì thi h c sinh có ọ ệ ọ ề ệ ả ấ ằ ặ ọ th không trình bày ph n này. Ta th y đ c u đi m c a d u b ng đ c bi t trong ph ng pháp đi m r i và ể ầ ấ ượ ư ể ủ ấ ằ ặ ệ ươ ể ơ ph ng pháp tách ngh ch đ o trong k thu t s d ng BĐT Cô Si. ươ ị ả ỹ ậ ử ụ Quy t c v tính đ ng th i c a d u b ng ắ ề ồ ờ ủ ấ ằ : không ch h c sinh mà ngay c m t s giáo viên khi m i ỉ ọ ả ộ ố ớ nghiên c u và ch ng minh BĐT cũng th ng r t hay m c sai l m này. Áp d ng liên ti p ho c song hành các BĐT ứ ứ ươ ấ ắ ầ ụ ế ặ nh ng không chú ý đ n đi m r i c a d u b ng. M t nguyên t c khi áp d ng song hành các BĐT là đi m r i ph i ư ế ể ơ ủ ấ ằ ộ ắ ụ ể ơ ả đ c đ ng th i x y ra, nghĩa là các d u “ = ” ph i đ c cùng đ c th a mãn v i cùng m t đi u ki n c a bi n. ượ ồ ờ ả ấ ả ượ ượ ỏ ớ ộ ề ệ ủ ế Quy t c biên ắ : C s c a quy t c biên này là các bài toán quy ho ch tuy n tính, các bài toán t i u, các bài ơ ủ ắ ạ ế ố ư toán c c tr có đi u ki n ràng bu c, giá tr l n nh t nh nh t c a hàm nhi u bi n trên m t mi n đóng. Ta bi t ự ị ề ệ ộ ị ớ ấ ỏ ấ ủ ề ế ộ ề ế r ng các giá tr l n nh t, nh nh t th ng x y ra các v trí biên và các đ nh n m trên biên. ằ ị ớ ấ ỏ ấ ườ ả ị ỉ ằ Quy t c đ i x ng ắ ố ứ : các BĐT th ng có tính đ i x ng v y thì vai trò c a các bi n trong BĐT là nh nhau ườ ố ứ ậ ủ ế ư do đó d u “ = ” th ng x y ra t i v trí các bi n đó b ng nhau. N u bài toán có g n h đi u ki n đ i x ng thì ta có ấ ườ ả ạ ị ế ằ ế ắ ệ ề ệ ố ứ th ch ra d u “ = ” x y ra khi các bi n b ng nhau và mang m t giá tr c th . ể ỉ ấ ả ế ằ ộ ị ụ ể Chi u c a BĐT : “ ≥ ”, “ ≤ ” cũng s giúp ta đ nh h ng đ c cách ch ng
Xem thêm

26 Đọc thêm

Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển

BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

B o hi m hàng hoá xu t nh p kh u chuyên ch b ngả ấ ậ ẩ ở ằ đ ngườ bi nể Credit to: cô Ph m Th , gi ng viên môn b o hi m tr ngạ ị ả ả ườ đ i h c Ngo iạ ọ ạ th ng.ươ1. S c n thi t ph i b o hi m hàng hoá XNK chuyên ch b ng đ ng bi nự ầ ế ả ả ở ằ ườ - Hàng hoá v n chuy n b ng đ ng bi n th ng g p nhi u r i ro.ậ ằ ườ ườ ặ ủ- Trách nhi m c a ng i chuyên ch r t h n ch và vi c khi u n i đòi b iệ ủ ườ ở ấ ạ ế ệ ế ạ ồ th ng r t khó khănườ ấ- Mua b o hi m b o v đ c l i ích c a doanh nghi p khi có t n th t và t oả ả ệ ượ ợ ủ ệ ổ ấ ạ ra tâm lý an tâm trong kinh doanh- Mua b o hi m cho hàng hoá XNK là m t t p quán th ng m i qu c tả ộ ậ ươ ạ ố ế2. Trách nhi m c a ng i b o hi m đ i v i hàng hoá theo các đi u ki n b oệ ủ ườ ả ố ớ ệ ả hi m hi n hànhể ệ2.1. Gi i thi u các đi u ki n b o hi mớ ệ ệ ả ể2.1.1. Khái ni mệ : Đi u ki n b o hi m là s quy đ nh trách nhi m c a ng iề ệ ả ự ị ệ ủ ườ b o hi m đ i v i đ i t ng b o hi m (hàng hoá) v các m t: r i ro t n th t,ả ố ớ ố ượ ả ặ ủ ổ ấ th i gian, không gian – hay chính là s khoanh vùng các r i ro b o hi mờ ự ủ ả ể2.1.2. Các đi u ki n b o hi m c a Anhề ệ ả ủ- Do U ban k thu t và đi u kho n (Technical and clauses committee) thu cỷ ỹ ậ ả ộ H c h i nh ng ng i b o hi m London (Institute of London Underwriters –ọ ộ ữ ườ ả ILU) so n th o. Các đi u ki n b o hi m này đ c g i t t là các ICC (Instituteạ ả ệ ả ượ ọ ắ Cargo Clauses):- ICC 1963:+ FPA (Free from Particular Average): đi u ki n mi n t n th t riêngề ệ ễ ổ ấ+ WA (With Particular Average): đi u ki n b o hi m t n th t riêngề ệ ả ổ ấ+ AR (All Risk): đi u ki n b o hi m m i r i roề ệ ả ọ ủ+ WR (War Risk): đi u ki n b o hi m các r i ro chi n tranhề ệ ả ủ ế+ SRCC: đi u ki n b o hi m r i ro đình côngề ệ ả ủ3 đi u ki n b o hi m đ u là 3 đi u ki n b o hi m g c, đi u ki n 4 & 5 làề ệ ả ệ ả ệ đi u ki n b o hi m các r i ro đ c bi tề ệ ả ủ ặ ệ- ICC 1982:
Xem thêm

19 Đọc thêm

Chương1- Công nghệ và vai trò của công nghệ(slide)

CHƯƠNG1- CÔNG NGHỆ VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ(SLIDE)

quan c a B Khoa h c- Công ngh t i H i ủ ộ ọ ệ ạ ộth o "Khoa h c v Công ngh v i s phát ả ọ à ệ ớ ựtri n kinh t - xã h i tháng 01- 2010). ế ộ “•Anh/ Ch gi i thích v nh n nh n y nh ị ả ậ đị à ưth n o?ế à Những vấn đề chủ yếuKhái niệm công nghệ và đổi mới công nghệĐịnh nghĩaPhân loại công nghệVai trò của công nghệ và đổi mới công nghệVai trò và vị trí của công nghệ trong kinh doanhVai trò trong tạo lập môi tr ờng kinh doanhH ớng đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệH ớng đổi mới công nghệH ớng đổi mới môi tr ờng công nghệ Khái niệm công nghệCông nghệ là việc áp dụng các thành tựu khoa học vào sản xuất và đời sống bằng cách sử dụng những
Xem thêm

33 Đọc thêm

QUANLYKHACHSAN_3871

QUANLYKHACHSAN_3871

TR NG Đ I H C KHOA H C T NHIÊN TP.HCMƯỜ Ạ Ọ Ọ ỰKHOA TOÁN-TIN H CỌMôn :PHÂN TÍCH THI T K H TH NG THÔNG TINẾ Ế Ệ ỐĐ án:ồPHÂN TÍCH VÀ THI T K PH N M M QU N LÝ KHÁCHẾ Ế Ầ Ả S NẠ Giáo viên: Th.S Nguy n Gia Tu n Anhễ ấ Sinh Viên: Đ ng Vũ Anh - 0411227ặ Ngô Văn Bình - 0411129Thành ph H Chí Minhố ồTháng 06-20081Thành ph H Chí Minhố ồTháng 06-2008L I NÓI Đ U:Ờ ẦTrong quá trình xây d ng m t ph n m m h ng đ i t ng, phân tích thi t kự ộ ầ ướ ố ượ ế ế h th ng thông tin đóng m t vai trò quan tr ng nh t. Có phân tích thi t k đúng m iệ ố ộ ọ ấ ế ế ớ giúp vi c xây d ng ph n m m đ c t i u. Chúng em th c hi n đ tài “Qu n lýệ ự ầ ượ ố ư ự ệ ả khách s n” cũng không ngoài m c đích là áp d ng ki n th c có đ c vào vi c xâyạ ụ ụ ế ứ ượ ệ d ng ph n m m trong th c t . Chúng em xin chân thành c m n s giúp đ c a th y:ự ầ ự ế ả ơ ự ỡ ủ ầ cung c p nh ng ki n th c c n thi t nh t đ có th hoàn thành đ tài, giúp góp ý vàấ ữ ế ứ ầ ế ấ ch nh s a cho vi c xây d ng mô hình ERD trong đ tài… Trong quá trình th c hi n đỉ ử ệ ự ự ệ tài, không th tránh kh i nh ng sai sót, chúng em mong s nh n đ c s góp ý và đánhể ỏ ữ ẽ ậ ượ ự giá c a th y.ủ ầ2M C L CỤ ỤL i nói đ uờ ầ1/ Mô t đ tàiả ề1.1 Mô t th c t …………………………………………………………. 4ả ự ế1.2 Đ c t yêu c u cho ch ng trình……………………………………. 6ặ ả ầ ươ
Xem thêm

43 Đọc thêm

Thuốc t-PA có thể tái sinh các cơ quan sắp chết potx

THUỐC T-PA CÓ THỂ TÁI SINH CÁC CƠ QUAN SẮP CHẾT POTX

TRANG 1 THU ỐC T -PA CÓ TH Ể TÁI SINH CÁC CƠ QUAN S ẮP CHẾT Các nhà khoa học Nhật Bản vừa thông qua thí nghiệm trên động vật đã phát hiện thuốc làm tan huyết khối t-PA có tác dụng điều t[r]

5 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ MANG YẾU TỐ VĂN MINH MỘT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" doc

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ MANG YẾU TỐ VĂN MINH MỘT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" DOC

S Ự PH ÁT TRI ỂN CÁC THI ẾT CH Ế V Ă N HOÁ MANG Y ẾU T Ố VĂN MINH THỂ HI ỆN TÍNH T ẤT Y ẾU TRONG XU TH Ế XÃ H ỘI HI ỆN NAY NÓI CHUNG VÀ TRONG GIÁO D ỤC ĐẠI H ỌC NÓI RIÊNG QUÁ TRÌNH H ẤP [r]

6 Đọc thêm

Khái niệm đầu tiên về các hệ thống cơ sở dữ liệu pps

KHÁI NIỆM ĐẦU TIÊN VỀ CÁC HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PPS

M i th c th c n c xác nh duy nh t ỗ ự ầ đượ đị ấb ng thu c tính, hay nhóm các thu c tính, g i ằ ộ ộ ọlà khóaThiết kế khái niệmThiết kế khái niệmMô hình thực thể quan hệMô hình thực thể quan hệ20/ 53Số đặt hàngNgày đặt hàngMã số hàngSố lượng Tiền 4340 02/08/94 1583 2 1740Trường khóaBản ghi này mô tả thực thể ORDER và các thuộc tính. Các giá trị riêng đối với yêu cầu đặt hàng là các giá trị thuộc tính. Trường khóa là Order number do mỗi đặt hàng gắn với con số duy nhất. Order : [Order number , order date, item number, quantity, amount] Thuộc tínhThực thể Đặt hàng21/ 53Là liên kết giữa các thực thể.Có d ng 1 ngôi (qu n lí), 2 ngôi, nhi u ngôiạ ả
Xem thêm

53 Đọc thêm

Tài liệu Chiến lược CNTT đến 2020 doc

TÀI LIỆU CHIẾN LƯỢC CNTT ĐẾN 2020 DOC

- Phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT là yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết 3g ự y ýg qyđịnh đối với việc phát triển và ứng dụng CNTT-TT. b Mục tiêu phát triển đến năm 2010:Ứng dụng rộng rãi CNTT TT trong các ngành lĩnh vựctrọng điểm của- Ứng dụng rộng rãi CNTT-TT trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế. Hình thành, xây dựng và phát triển Việt Nam điện tử với công dân điện tử, Chính phủ điện tử, doanh nghiệp điện tử, giao dịch và thương mại điệntử để ViệtNamđạttrìnhđộ trung bình khá trong khu vực ASEAN.mại điện tử để Việt Nam đạt trình độ trung bình khá trong khu vực ASEAN. - Công nghiệp CNTT-TT trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn có tốc độ tăng trưởng 20 - 25%/năm, đạt tổng doanh thu khoảng 6 - 7 tỷ USD vào năm 2010. - Cơ sở hạ tầng TT&TT phủ trên cả nước, với thông lượng lớn, tốc độ và chất lượng cao, giá rẻ. Đến năm 2010 mật độ điện thoại đạt 32 - 42 máy/100 dân; mật độ thuê bao Internet đạt 8 - 12 thuê bao/100 dân (trong đó 30% là ; ậ ộ ạ (gthuê bao băng rộng), với tỷ lệ sử dụng Internet đạt 25 - 35%; mật độ bình quân máy tính cá nhân đạt trên 10 máy/100 dân. - Đào tạo ở các khoa CNTT-TT trọng điểm đạt trình độ và chất lượng tiên tiến trong khu vực ASEAN. Đảm bảo đa số cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên tất cả các cấp, bác sĩ, y sĩ, sinh viên đại học và cao đẳng, học sinh trung học chuyên nghiệp, trung học dạy nghề và trung học phổ thông, 50% ể4học sinh trung học cơ sở và trên 30% dân cư có thể sử dụng các ứng dụng CNTT-TT và khai thác Internet. c. Định hướng phát triển đến 2015 và tầm nhìn đến 2020:- Ứng dụng rộng rãi CNTT-TT trong mọilĩnh vực khai thác có hiệuquả thôngỨng dụng rộng rãi CNTT TT trong mọi lĩnh vực, khai thác có hiệu quả thông tin và tri thức trong tất cả các ngành. Xây dựng và phát triển Việt Nam điện tử với công dân điện tử, e-Gov, doanh nghiệp điện tử, giao dịch và thương mại
Xem thêm

18 Đọc thêm

Thành lập trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn huyện ppt

THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO, TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ SỞ DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PPT

TRANG 1 THÀNH L ẬP TRUNG TÂM Đ ÀO T ẠO, HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VI ÊN TH Ể THAO, TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ SỞ DỊCH VỤ HO ẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA B ÀN HUY ỆN THÔNG TIN Lĩnh vực thống[r]

3 Đọc thêm

CHƯƠNG 3 KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM pptx

CHƯƠNG 3 KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM PPTX

CÁC THÀNH VIÊN CĨ NHI _Ệ_ M V _Ụ_ RÕ RÀNG, QUY _Ề_ N H _Ạ_ N ĐƯ _Ợ_ C PHÂN CHIA C _Ụ_ TH _Ể_ Đ _Ể_ QU _Ả_ N LÝ CÁC QUY TRÌNH LÀM VI _Ệ_ C TRANG 8 LỢI ÍCH LÀM VIỆC NHĨM „ Nhĩm cĩ thể đưa [r]

96 Đọc thêm

4 QUI TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM RUP

4 QUI TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM RUP

Chương 4Qui trình phát triển phần mềm RUP4.1 Qui trình phát triển phần mềm RUP4.2 Các mô hình cần tạo trong mỗi workflow4.3 Các lược ₫ồ cần tạo trong mỗi mô hình4.4 Xây dựng các lược ₫ồ như thế nào ?4.5 Kết chươngMôn : Nhập môn Công nghệ phần mềmChương 4 : Qui trình phát triển phần mềm RUPSlide 1Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tínhTrường ĐH Bách Khoa Tp.HCM© 20104.1 Qui trình phát triển phần mềm RUP‰Qui trình phát triển là gì ? Nói theo kiểu thực dụng thì qui trìnhphát triển gồm tất cả tài liệu miêu tả những ai (who) tham gia, mỗingười phải làm gì (what), mỗi công việc sẽ ₫ược làm khi nào(when), khi làm thì làm theo cách nào (how) ₫ ₫ạt mục tiêu ₫ềra.Các yêu cầuban ₫ầu hayyêu cầu mới vềphần mềmKhoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính
Xem thêm

11 Đọc thêm

Sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, giải thể trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh docx

SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, GIẢI THỂ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO, TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ SỞ DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH DOCX

TRANG 1 SÁP NH ẬP, CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, GI ẢI THỂ TRUNG TÂM Đ ÀO T ẠO, HUẤN LUY ỆN VẬN ĐỘNG VI ÊN TH Ể THAO, TRUNG TÂM HO ẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ S Ở DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA B [r]

3 Đọc thêm

CÁCH THUYẾT PHỤC QUA điện THOẠI

CÁCH THUYẾT PHỤC QUA ĐIỆN THOẠI

sự phát triển và bùng nổ của các mạng điện thoại tại Việt Nam trong những năm gẩn đây đang mở ra một phương thức tiếp cận khách hàng mới: Chào hàng qua điện thoại.Nhằm tăng cơ hội bán hàng, nhiều doanh nghiệp đã tự xây dựng cho mình bộ phận Telesales với nhiệm vụ bán hàng qua điện thoại.Bên cạnh những yếu tố thuận lợi về mặt thời gian, chi phí đi lại, phương pháp bán hàng mới cũng ẩn chứa nhiều thử thách đòi hỏi người bán hàng phải vượt qua. 7 chìa khóa vàng được chia sẻ bởi VietnamLeaming sau đây sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm thực hiện những cuộc điện thoại chào hàng thành công.1. Chuẩn bị thật kỹ nội dung cuộc gọiKhông chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại, đó là nguyên tắc bất di bất dịch của bất cứ ngành nghề nào. Dù bạn có là chuyên gia trong lĩnh vực bán hàng qua điện thoại, bạn cũng không được phép bỏ qua giai đoạn này.Trước mỗi cuộc điện thoại, hãy tìm hiểu thật kỹ lưỡng những thông tín về khách hàng và nếu có thể hãy thu thập thông tín liên quan đến cá tính, thói quen, sở thích của người bạn sẽ thực hiện cuộc gọi. Hãy vạch ra cuốn sổ bán hàng của bạn v mục đích cuộc gọi, những thông tin bạn sẽ trao đổi và những câu trả lời cho những tình huống khách hàng có thể “bắt bí” bạn. Sự chuẩn bị của bạn công phu bao nhiêu thì cơ hội thành công trong cuộc điện thoại chào hàng của bạn sẽ cao bấy nhiêu.2. Luyện tập trước khi diễnNêu bạn là người mới vào nghề, thì đây là bước đặc biệt quan trọng với bạn. B ạn nên nhớ, khi bạn thực hiện cuộc gọi có nghĩa là chính bạn đang là người đại diện cho hình ảnh và thương hiệu của công ty. Bạn không có quyền “lấy khách hàng làm đổ nhắm” cho những sai sót của chính mình.Bạn nên nhờ sự giúp đỡ của những đổng nghiệp ữong quá Ưình luyện tập. Hãy để họ đóng vai khách hàng và bạn là một nhân viên bán hàng qua điện thoại thực hiện cuộc gọi. Sự nhận xét của đổng nghiệp ữong quá trình bạn luyện tập sẽ giúp bạn có thêm những kinh nghiệm quý báu để ữánh những sai sót có thể xảy ra khi thực hiện thật cuộc gọi. Và cả khi bạn đã là “cao thủ” trong nghề bán hàng qua điện thoại, bạn cũng nên dành một vài phút để “tưởng tượng” ra cuộc gọi bạn chuẩn bị thực hiện.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề điều khiển tầu biển ở trường cao đẳng nghề bách nghệ hải phòng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỀU KHIỂN TẦU BIỂN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

B ng 3.5. K t qu ánh giá v tính kh thi c a các bi n phápả ế ả đ ả ủ ệ 122Bi u đ 3.2. Bi u đ bi u di n tính kh thi c a cácể ồ ễ ả ủ bi n phápệ 123B ng 3.6. M c t ng quan gi a tính c n thi t v tính kh thi ả ứ độ ươ ữ ầ ế à ả 123c a các bi n phápủ ệ 123Bi u đ 3.3: M c đ t ng quan th b c gi a tính c nể ồ ứ ộ ươ ứ ậ ữ ầ thi t v tính kh thi c a các bi n pháp.ế à ả ủ ệ 1248MỞ ĐẦUI. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀITrong giai đoạn hiện nay, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đào tạo nghề đã được toàn xã hội nhận thức đúng về vị trí, nhu cầu trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đào tạo nghề đã được ổn định và có bước phát triển, đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và có sự phát triển của thị trường lao động theo định hướng XHCN. Tuy nhiên, đào tạo nghề vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại, bức xúc và là mối quan tâm của toàn xã hội. Một trong những nguyên nhân của tình hình trên là do công tác quản lý đào tạo nghề chưa phù hợp với quá trình phát triển KT - XH của nước ta hiện nay. Đảng ta đã khẳng định trong nghị quyết Đại hội Đảng IX: “Con người và nguồn nhân lực, là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phát huy trí tuệ và tay nghề cho người lao động trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước chính là khâu đột phá nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2001- 2010”. Trong báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006- 2010) tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã chỉ ra: “Đào tạo nghề còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng” [5; 171].Đồng thời, Báo cáo cũng đã khẳng định: “Mở rộng quy mô dạy nghề và trung học chuyên nghiệp” [5; 207].
Xem thêm

145 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

22Công ty được hưởng ưu đãi về thuế Thu nhập doanh nghiệp theo chính sách cổ phần hóa Doanhnghiệp Nhà nước. Do chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần vàongày 03/02/2006 nên Công ty được miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm 2006, 2007và được giảm 50% thuế Thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm tiếp theo 2008 và 2009.Công ty đã đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Nộikể từ ngày 20/11/2006, theo Công văn số 5148/TC-CST ngày 29/04/2005 và Công vănố s10997/BTC-CST ngày 08/09/2006 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệpcho tổ chức đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thì Công ty sẽ đượcgiảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp trong vòng 2 năm. Ngày 26/02/2007, Công ty đã đăngký với Cục thuế thành phố Đà Nẵng về thời điểm thực hiện ưu đãi này là năm 2008 và 2009.•Các loại Thuế khác và Lệ phí nộp theo quy định hiện hành.4.15. Thuê đấtSau khi chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, Công ty chưa ký lại hợp đồng thuêđất với Công ty Cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Hòa Cầm – đơn vị trực tiếp quản lý Khu côngnghiệp Hòa Cầm. Công ty đang đàm phán với bên cho thuê về việc miễn tiền thuê đất trong 3 nămtheo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999. Tuy nhiên, trong năm tài chínhnày Công ty ẫnv trích khoản chi phí này theo đơn giá thuê đất quy định tại Quyết định số88/2006/QĐ-UBND ngày 09/10/2006 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng.4.16. Các bên liên quanCác bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đốivới bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động.5. Tiền
Xem thêm

41 Đọc thêm

LVTS biện pháp quản lý chất lượng đào tạo

LVTS BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

hoàn hảo hơn.Xin trân trọng cảm ơn!Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 200923Bi u đ 3.2. Bi u đ bi u di n tính kh thi c a các bi nể ồ ễ ả ủ ệpháp 123B ng 3.6. M c t ng quan gi a tính c n thi t v tính kh thiả ứ độ ươ ữ ầ ế à ả 123c a các bi n phápủ ệ 123Bi u đ 3.3: M c đ t ng quan th b c gi a tính c nể ồ ứ ộ ươ ứ ậ ữ ầthi t v tính kh thi c a các bi n pháp.ế à ả ủ ệ 12410MỞ ĐẦUI. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀITrong giai đoạn hiện nay, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đàotạo nghề đã được toàn xã hội nhận thức đúng về vị trí, nhu cầu trong pháttriển kinh tế - xã hội của đất nước. Đào tạo nghề đã được ổn định và có bướcphát triển, đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoáđất nước và có sự phát triển của thị trường lao động theo định hướng XHCN.Tuy nhiên, đào tạo nghề vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại, bức xúc và là mốiquan tâm của toàn xã hội. Một trong những nguyên nhân của tình hình trên làdo công tác quản lý đào tạo nghề chưa phù hợp với quá trình phát triển KT -XH của nước ta hiện nay. Đảng ta đã khẳng định trong nghị quyết Đại hộiĐảng IX: “Con người và nguồn nhân lực, là nhân tố quyết định sự phát triểncủa đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phát huy trí tuệ vàtay nghề cho người lao động trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước chính làkhâu đột phá nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế- xã hội thời kỳ 2001- 2010”. Trong báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phươnghướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006- 2010) tại Đại hội
Xem thêm

147 Đọc thêm

LƯƠNG PHỤ HOÀN (Lương phương tập dịch) pot

LƯƠNG PHỤ HOÀN LƯƠNG PHƯƠNG TẬP DỊCH

TRANG 2 THÔNG TI ỆN DƯỢC ĐIỀU BÀI THU ỐC KINH NGHIỆM CỦA BV QUẢNG ĐÔNG THÀNH PHẦN: Tế tân 16g Tạo giác 16g Mật ong 160g CÁCH CHẾ: Tế tân, Tạo giác tán bột mịn, cô mật ong cho thuốc vào l[r]

2 Đọc thêm

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

_ _Th_ủ_ t_ụ_c ki_ể_m soát chu trình bán hàng và thu ti_ề_n _ - Chưa có quy định về trình tự luân chuyển chứng từ, công tác thẩm định khách hàng mang tính hình thức; - Công tác kiểm soát[r]

26 Đọc thêm

Cùng chủ đề