BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THỦY SẢN ĐÀ NẴNG “ PPS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THỦY SẢN ĐÀ NẴNG “ PPS":

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

ty khụng ngng hoan thiờn mụ hinh, c cõu bụ may tụ chc nhm tinh giam gon nhe,giam chi phi, ha gia thanh va nõng cao hiờu qua trong SXKD. Hiờn nay Cụng ty angtham gia thi cụng mụt sụ hang muc chinh tai cac cụng trinh : Thủy điện Sê San 4; TĐXêkaman3; TĐ Krôngkma; TĐ Ankhê Kanak; T Hng in, công trình trạmnghiền phía nam thuộc DA nhà máy XM Hạ Long; XD nhà máy kính nổi Chu Lai,...vi gia tri SXKD binh quõn nm at 200-:-250 ty ụng, nụp ngõn sach nha nc 7 10 ty ụng/nm, am bao ụn inh mc thu nhõp binh quõn õu ngi 4-:-4,5 triờuụng/thang . Trong thi gian ti Cụng ty xac inh nhiờm vu chinh võn la thi cụngcụng tac bờ tụng cụt thep tai cac cụng trinh thuy iờn trong khu vc Miờn trung vacac ia ban lõn cõn ụng thi chu ụng tim kiờm, tiờp cõn õu thõu cac d an cụngtrinh cụng nghiờp, dõn dung, ng giao thụng nhm chuyờn dich dõn c cõu anganh nghờ trc khi kờt thuc cac d an XD cụng trinh thuy iờn; xuc tiờn viờc õuvo mt s d an co kha nng mang lai li ich kinh tờ cao.III. BO CO CA HI NG QUN TR1- Nhng net nụi bõt kờt qua hoat ụng nm 2008 :Năm 2008 Công ty tập trung chủ yếu thi công một số công trình thủy điện vàtriển khai thi công tại 11 địa điểm công trình lớn nhỏ bao gồm : Thủy điện Sê San 4;TĐ Xêkaman3; TĐ Krôngkma; TĐ Sông Ba Hạ; TĐ Sông Ông; T Đ Buôn Tuasa; TĐNậm công 4; TĐ Ankhê Kanak; công trình trạm nghiền phía nam thuộc nhà máyXM Hạ Long; Trụ sở làm việc TĐ Sê San 3A và XD nhà máy kính nổi Chu Lai. Giaion u nm 2008 đánh dấu sự khó khăn về nhiều mặt trong việc thực hiện các chỉtiêu kinh tế SXKD do ảnh hởng của chính sách điều tiết vĩ mô của Nhà nớc về việckiềm chế lạm phát dẫn đến thiếu hụt nghiêm trọng nguồn vốn giải ngân cho các dự án,công tác nghiệm thu thanh toán quá chậm, dở dang lớn, bên cạnh đó giá cả các loại vậtliệu thi công, lãi suất cho vay tăng cao trong khi công tác bù giá vật liệu của các chủđầu t rất chậm đã gây rất nhiều khó khăn trong việc triển khai dự án và đáp ứng tiến độthi công, hiệu quả kinh doanh thấp. Tuy nhiên với sự cố gắng nhất định của các thànhviên Hội đồng quản trị trong việc bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề rađã tổ chức chỉ đạo và đa ra những giải pháp thích hợp trong quá trình tổ chức triển khaiSXKD và đã đạt đợc những kết quả nhất định vờ mụt sụ chi tiờu kinh tờ :
Xem thêm

16 Đọc thêm

Một số lưu ý khi làm đơn đăng ký sáng chế

MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tài liệu này chỉ đề c ập đế n các v ấn đề liên quan đế n sáng ch ế và cách th ức nộp đơ n và đă ng ký sáng chế. M ục đích c ủa Tài li ệ u là giúp người đọ c hi ể u đượ c m ột cách t ổng thể v ề các kỹ n ăng c ần thi ế t để viếtso ạn th ảochuẩn bị đơ n đă ng ký sáng ch ế , vi ệc nộp đơ n và giao dịch v ới c ơ quan có th ẩm quyề n để đượ c bảo hộ độ c quyền sáng ch ế. Do pháp luật c ũng như thực tiễ n gi ữa các quốc gia và khu v ực là khác nhau đáng kể nên người đọ c cũng c ần xem xét và hiểu rõ nh ững yêu cầu cụ thể c ủa các h ệ thống pháp luật liên quan đế n khách hàng c ủa mình. C ần lưu ý r ằng trong Tài li ệu này, thuật ng ữ “ đạ i di ện sáng ch ế ” (patent agent) sẽ đượ c sử dụng thường xuyên. Thu ật ng ữ này không dùng theo khía c ạnh ngh ĩa kỹ thu ật để chỉ ngh ề nghiệ p đượ c cơ quan có th ẩm quyề n cho phép nh ằm đạ i di ệ n cho tác gi ả sáng ch ế trong nh ững trường h ợp cụ thể, mà dùng nh ư một thu ật ng ữ chung để chỉ nh ững người so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế (kể c ả tác gi ả sáng ch ế, ng ười so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế nghiệp dư, đạ i di ện sáng ch ế và lu ật s ư sáng ch ế)
Xem thêm

6 Đọc thêm

Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tài liệu này chỉ đề c ập đế n các v ấn đề liên quan đế n sáng ch ế và cách th ức nộp đơ n và đă ng ký sáng chế. M ục đích c ủa Tài li ệ u là giúp người đọ c hi ể u đượ c m ột cách t ổng thể v ề các kỹ n ăng c ần thi ế t để viếtso ạn th ảochuẩn bị đơ n đă ng ký sáng ch ế , vi ệc nộp đơ n và giao dịch v ới c ơ quan có th ẩm quyề n để đượ c bảo hộ độ c quyền sáng ch ế. Do pháp luật c ũng như thực tiễ n gi ữa các quốc gia và khu v ực là khác nhau đáng kể nên người đọ c cũng c ần xem xét và hiểu rõ nh ững yêu cầu cụ thể c ủa các h ệ thống pháp luật liên quan đế n khách hàng c ủa mình. C ần lưu ý r ằng trong Tài li ệu này, thuật ng ữ “ đạ i di ện sáng ch ế ” (patent agent) sẽ đượ c sử dụng thường xuyên. Thu ật ng ữ này không dùng theo khía c ạnh ngh ĩa kỹ thu ật để chỉ ngh ề nghiệ p đượ c cơ quan có th ẩm quyề n cho phép nh ằm đạ i di ệ n cho tác gi ả sáng ch ế trong nh ững trường h ợp cụ thể, mà dùng nh ư một thu ật ng ữ chung để chỉ nh ững người so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế (kể c ả tác gi ả sáng ch ế, ng ười so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế nghiệp dư, đạ i di ện sáng ch ế và lu ật s ư sáng ch ế)
Xem thêm

142 Đọc thêm

đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - kế toán doanh nghiệp - mã đề thi ktdn - th (48)

ĐỀ THI LÍ THUYẾT TỐT NGHIỆP KHÓA 3 - KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - MÃ ĐỀ THI KTDN - TH (48)

1.Nguyên vật liệu chính 12.000 đ/kg 30 kg 40 kg 2.Vật liệu phụ 3.000 đ/kg 8 kg 12 kg 3.Giờ công chế tạo sản phẩm 2.500 đ/giờ 100 giờ 80 giờ 4. Các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định 3.Dự toán chi phí sản xuất chung trong cả năm là: 55.200.000 đ Chi phí quản lý doanh nghiệp cả năm là: 27.600.000 đ 4.Chi phí sản xuất chung và chi phí quản lý doanh nghiệp được phân bố theo tiền lương của công nhân sản xuất. 5.Chi phí bán hàng của sản phẩm X và Y được tính bình quân là 15.000 đồng một sản phẩm. 6.Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm X là 1.138.500 đ; giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm Y là 1.225.500 đ. Số lượng sản phẩm X và Y sản xuất năm kế hoạch đến cuối năm tiêu thụ hết không có sản phẩm tồn kho. 7.Trong kỳ doanh nghiệp tiến hành mua nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm X và sản phẩm Y, số nguyên vật liệu chính là 54.000 kg; số nguyên vật liệu phụ là 15.000 kg. Giá mua nguyên vật liệu chính chưa có thuế giá trị gia tăng là 12.000 đ/kg, nguyên vật liệu phụ chưa có thuế giá trị gia tăng là 3.000 đ/kg. Số nguyên vật liệu mua vào doanh nghiệp có đầy đủ hoá đơn chứng từ và kê khai đến cơ quan thuế. Thuế suất thuế giá trị gia tăng của nguyên vật liệu mua vào là 10 % Yêu cầu: 1. Xác định giá thành sản xuất và giá thành toàn bộ đơn vị sản phẩm X và sản phẩm Y năm kế hhoạch. 2. Xác định mức hạ giá thành và tỷ lệ hạ giá thành của toàn bộ sản phẩm sản xuất năm kế hoạch so với năm báo cáo của doanh nghiệp, từ đó phân tích các nhân tố tác động đến hạ giá thành sản phẩm. 3. Xác định số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập phải nộp trong kỳ biết doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế. Thuế suất thuế giá trị gia tăng sản phẩm X và Y là 10 % thuế suất thuế thu nhập doanh
Xem thêm

2 Đọc thêm

tiết 12- bài 7

7TIẾT 12 BÀI

TH TH ỰC ỰC TI TI ỄN ỄN C C ŨN ŨN G T G T ẠO ẠO RA CÁ RA CÁ C C TI TI ỀN ỀN ĐỀ ĐỀ V V ẬT ẬT CH CH ẤT ẤT C TRANG 14 C, THỰC TIỄN LÀ MỤC ĐÍCH CỦA NHẬN THỨC C, THỰC TIỄN LÀ MỤC ĐÍCH CỦA NHẬ[r]

18 Đọc thêm

209287

209287

lực uy tín với cả chủ doanh ngiệp và ngời quan tâm đến bản báo cáo tài chính. Những ngời quan tâm có thể kể đến là : - Các cơ quan Nhà nớc cần có thông tin trung thực để điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Nhà nớc căn cứ vào báo cáo tài chính đã đợc kiểm toán để xem xét các doanh nghiệp sử dụng ngân sách Nhà nớc, tài sản quốc gia để hoạt động kinh doanh có đem lại hiệu quả không, có phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Đất nớc hay không. Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào báo cáo tài chính đã đợc kiểm toán để tính và thu thuế trừ khi có nghi vấn mới kiêm tra lại. Về nghĩa vụ thuế đối với Nhà nớc, các doang nghiệp thờng muốn nộp ít để chiếm chiếm dụng phần thếu phải nộp Nhà nớc nên họ sẽ khai tăng các khoản chi phí để làm giảm lợi nhuận và nh thế thuế phải nộp sẽ ít THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN 7 đi. Tuy nhiên nếu đợc kiểm toán thì sai phạm này sẽ bị phát hiện và điều chỉnh. - Các cổ đông góp vốn kinh doanh hoặc mua cổ phiếu của doanh nghiệp tuy không có trình độ để kiểm tra kỹ lỡng bản báo cáo tài chính, do đó khi có trên tay bản báo cáo tài chính đã đợc kiểm toán viên độc lập xác nhận là trung thực hợp lý thì họ có thể yên tâm ăn chia lợi tức và quyết định tiếp tục đầu t hoặc không đầu t vào doanh nghiệp đó. - Các ngân hàng và các tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp vay vốn cũng phải nắm chắc tình hình kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng để quyết định cho vay, thu hồi vốn hoặc không cho vay. Kiểm toán viên sẽ giúp ngân hàng hoặc những ngời cho vay làm việc đó. - Trong quan hệ kinh doanh các khách hàng có thể mua chịu.Tuy nhiên nếu có báo cáo tài chính của ngời mua hàng đợc kiểm toán viên có danh tiếng kiểm tra xác nhận là tốt thì ngời bán sãn sàng bán chịu. Ngợc lại xác nhận là tình hình tài chính khó khăn thì không gì ngời mua mua đợc hàng khi
Xem thêm

18 Đọc thêm

Lập qui trình hạ thủy tàu trọng tải lớn trên đà trượt nghiêng tại công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu, chương 8 ppt

LẬP QUI TRÌNH HẠ THỦY TÀU TRỌNG TẢI LỚN TRÊN ĐÀ TRƯỢT NGHIÊNG TẠI CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY NAM TRIỆU, CHƯƠNG 8 PPT

Hình II.3 : Chồng căn phía mạn trái: căn tháo nhanh, căn vuông (800x200), căn vát, căn vuông(800x50)* Yêu cầu kê căn  Khoảng cách từ mặt nền bê tông đến đáy tàu là : 1800mm (Để thuận tiện cho thao tác) Vị trí đặt căn trên đà: Cố gắng bố trí vào vị trí giao của đà ngang - sống dọc. Tránh các vị trí đặt máng trượt . Dãy căn tháo sau cùng phải là dãy căn nằm bên ngoài hai đường trượt. Khi đảo căn phải sơn bù phải tránh các vị trí lỗ lù, các vị trí dễ làm biến dạng tôn vỏ. Trứơc khi hạ thuỷ, kiểm tra các chồng căn, tháo thử một số chồng căn tháo nhanh (Theo dõi thời gian, để dự trù nhân lực hạ thuỷ cho kịp thời gian) . Dự trù nhân công cần thiết để hoàn thành thao tác hạ thuỷ trong thời gian nhỏ hơn 60 phút (Nếu để quá lâu dẫn đến biến dạng lớp mỡ bôi trên đường trượt, máng trượt, sẽ làm tăng hệ số ma sát trượt khi hạ thuỷ tàu ) Vị trí đặt căn trên máng trượt: Đặt căn trên máng vào vị trí các đà ngang trong kết cấu đáy tàu. Số chồng căn trên mỗi máng trượt là : 16 chồng xếp thành 8 hàng vào các vị trí sườn, tổng số các chồng căn 912 chồng. .  Liên kết giữa các chồng căn trên máng trượt bằng dây cáp D14 (Khoan lỗ căn để xỏ dây cáp qua) và bằng đinh đỉa để dễ thu hồi.Sơ đồ kê căn trên máng trượt (Xem bản vẽ bố trí thiết bị hạ
Xem thêm

6 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp "Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại trung tâm kinh doanh XNK & DVTH Đà Nắng"

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP "KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH XNK & DVTH ĐÀ NẮNG"

động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Là người điều hành trực tiếp hoạt độngtại văn phòng trung tâm. Đồng thời kế toán công nợ có nhiều nhiệm vụ phải mởsố chi tiết cho từng cửa hàng và khách hàng.Kế toán hàng hóa và chi phí: Có nhiệm vụ theo dõi tình hình biến động hànghóa ở Trung Tâm về số lượng, đơn giá hàng nhập kho, số lượng giá vốn hàngbán vào cuối kỳ và theo dõi chi phí mua hàng và chi phí quản lý phát sinh trongkỳ kinh doanh.Kế toán tổng hợp và doanh thu: Có nhiệm vụ thực hiện công tác kế toán ở giaiđoạn cuối cùng là tổng hợp và lập báo cáo kế toán, đồng thời kiêm kế toán tạmứng, tiền lương, kế toán vốn bằng tiền và cũng là kế toán doanh thu nên phảitheo dõi doanh thu bán hàng của từng cửa hàng, tổ lưu động cho Trung Tâm.Thủ quỹ: Chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng và giám đốc về tiền mặt, tiềnquỹ hàng ngày. Mở sổ theo dõi các chứng từ phát sinh hàng ngày. Cuối mỗitháng thủ quỹ phải lập báo cáo quỹ để đối chiếu kiểm tra với kế toán tổng hợp.3.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Trung Tâm.Trung Tâm kinh doanh xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp Đà Nẵng áp dụnghình thức “Nhật ký chứng từ”. Với hình thức này cả nhật ký chứng từ và bảngkê của một tài khoản được thiết kế trên một tờ sổ.a. Sơ đồ trình tự ghi sổ.Kế toán trưởngThủ quỹKế toán tổng hợp và doanh thuKế toán hàng hóa và chi phíGhi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Ghi cuối kỳ Đối chiếu
Xem thêm

6 Đọc thêm

đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 2 - kế toán doanh nghiệp - mã đề thi ktdn - lt (48)

ĐỀ THI LÍ THUYẾT TỐT NGHIỆP KHÓA 2 - KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - MÃ ĐỀ THI KTDN - LT (48)

Khoản chí phí Đơn giá Sản phẩm X Sản phẩm Y 1.Nguyên vật liệu chính 12.000 đ/kg 30 kg 40 kg 2.Vật liệu phụ 3.000 đ/kg 8 kg 12 kg 3.Giờ công chế tạo sản phẩm 2.500 đ/giờ 100 giờ 80 giờ 4.Bảo hiểm xã hội của công nhân sản xuất ( 22% tiền lương ) 3.Dự toán chi phí sản xuất chung trong cả năm là: 55.200.000 đ Chi phí quản lý doanh nghiệp cả năm là: 27.600.000 đ 4.Chi phí sản xuất chung và chi phí quản lý doanh nghiệp được phân bố theo tiền lương của công nhân sản xuất. 5.Chi phí tiêu thụ sản phẩm X và Y được tính bình quân là 15.000 đồng một sản phẩm. 6.Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm X là 1.138.500 đ; giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm Y là 1.225.500 đ. Số lượng sản phẩm X và Y sản xuất năm kế hoạch đến cuối năm tiêu thụ hết không có sản phẩm tồn kho. 7.Trong kỳ doanh nghiệp tiến hành mua nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm X và sản phẩm Y, số nguyên vật liệu chính là 54.000 kg; số nguyên vật liệu phụ là 15.000 kg. Giá mua nguyên vật liệu chính chưa có thuế giá trị gia tăng là 12.000 đ/kg, nguyên vật liệu phụ chưa có thuế giá trị gia tăng là 3.000 đ/kg. Số nguyên vật liệu mua vào doanh nghiệp có đầy đủ hoá đơn chứng từ và kê khai đến cơ quan thuế. Thuế suất thuế giá trị gia tăng của nguyên vật liệu mua vào là 10 % Yêu cầu: 1. Xác định giá thành sản xuất và giá thành toàn bộ đơn vị sản phẩm X và sản phẩm Y năm kế hhoạch. 2. Xác định mức hạ giá thành và tỷ lệ hạ giá thành của toàn bộ sản phẩm sản xuất năm kế hoạch so với năm báo cáo của doanh nghiệp, từ đó phân tích các nhân tố tác động đến hạ giá thành sản phẩm. 3. Xác định số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập phải nộp trong kỳ biết doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Y ÁN VỀ TIÊU HOÁ - BỆNH TRƯỚNG DO UỐNG THUỐC TRIỆT NGƯỢC GÂY NÊN ppt

Y ÁN VỀ TIÊU HOÁ BỆNH TRƯỚNG DO UỐNG THUỐC TRIỆT NGƯỢC GÂY NÊN

Y ÁN VỀ TIÊU HOÁ BỆNH TRƯỚNG DO UỐNG THUỐC TRIỆT NGƯỢC GÂY NÊN (Trích trong ‘Cổ Kim Y Án Án’ của Du Chấn Toản, Trung Quốc) Lưu Phụng Lai, 32 tuổi. Người to cao, da trắng, về mùa hạ thường tắm gội nước lạnh và ngồi hóng mát những nơi có nhiều gió thổi. Đến mùa thu sinh ra chứng sốt rét (ngược), uống thuốc triệt ngược thấy khỏi được cơn sốt nhưng bụng lại đầy trướng. Được hơn một tuần, bụng phình lên, thở suyễn, tiểu bí, táo bón, không muốn ăn uống, chỉ ngồi cúi xuống mà không nằm ngửa lên được. Thấy bệnh quá nguy, người nhà liền mời Dụ Gia Xương. Khi Dụ Gia Xương đến, bệnh nhân còn đang uống thuốc của thầy thuốc trước. Thầy thầy thuốc đó thấy đại tiểu tiện không thông liền cho thuốc hạ, thuốc uống rồi mà vẫn không hạ được, lại bàn với người nhà của bệnh nhân dùng thêm Đại hoàng để hạ gấp. Bệnh nhân bằng lòng và bảo có như thế mới cấp cứu nổi. Dụ Gia Xương đến nơi liền cản lại và bảo thầy thuốc trước: Ông bảo bệnh này là bệnh gì mà dám dùng thuốc như thế? Thầy thuốc kia trả lời: “Bệnh này chính là bệnh thương hàn trường kết, dùng phép hạ rồi mà chứ thông thì chỉ có cách dùng phép hạ cho mạnh là được”. Dụ Gia Xương liền đáp: “Tôi chưa bao giờ thấy có bệnh thương hàn trường kết mà không có sốt. Vì có sốt thì tân dịch mới khô kiệt nên trường vị bị táo kết và trị mới dùng thuốc hạ. Sách có câu: không bị khí kết không được dùng phép hạ, chính là sợ người ta chữa lầm chứng bụng trướng thuộc Thái âm kinh. bệnh này cũng vì khí ở Thái âm kinh tán loạn, tân dịch theo khí chạy dồn ra bốn phương mà thành ra chứng trướng. Một đàng khí tán, một đàng khí kết khác nhau xa. Nếu bây giờ lại cho uống nhiều Đại hoàng để khí thoát đi nữa thì dù không chết cũng đến vỡ bụng. Thầy thuốc kia nói với chủ nhà: “Tôi kiến thức hẹp hòi, không nghĩ đến nơi, nếu là thuốc sai xin đừng uống nữa, ông này sách vở nhiều mà miệng lưỡi lại giỏi, tôi không thể cãi nổi, thôi xin nhường để ông ấy điều trị”,
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ổnđịnh, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luậtnhằm mục đích thực hiệnổn định các hoạtđộng kinh doanh". Tùy theo đặc thù về lĩnh vực hoạtđộng, hình thứctổ chức trong các lĩnh vực khác nhau, doanh nghiệp có thể hiểu dưới các thuật ngữkhác nhau: nhà máy, xí nghiệp,công ty, cửa hàng, 1.1.1.2. Các loại hình doanh nghiệpCăn cứ vào những tiêu chí khác nhau, doanh nghiệp có thể được phân loại nhưsau:- Căn cứ vào hình thức pháp lý doanh nghiệpCăn cứ vào hình thức pháp lý, doanh nghiệp được phân chia thành các loại hìnhchủ yếu sau đây:Công ty trách nhiệm hữu hạn(bao gồmcông ty trách nhiệm hữu hạn một thànhviên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) là doanh nghiệp mà cácthành viên trong công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản kháccủa công ty trong phạm visố vốn điều lệ của công ty.Công ty cổ phầnlà doanh nghiệp mà vốnđiều lệ của công ty được chia thànhnhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần của doanhnghiệpđược gọi là cổ đông và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tàisản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.Công ty hợp danhlà doanh nghiệp trongđó có ít nhất hai thành viên là chủ sởhữu của công ty, cùng kinh doanh dưới một cái tên chung (gọi là thành viên hợp danh).2Thành viên hợp danh phải là cá nhân và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản củamình về các nghĩa vụ của công ty. Ngoài ra trongcông ty hợp danh còn có các thànhviên góp vốn.Doanh nghiệp tư nhânlà doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu tráchnhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạtđộng của doanh nghiệp. Mỗi cá nhânchỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.Các doanh nghiệp có vốnđầu tư nước ngoàiđược thành lập theoquy định củapháp luật bằng nguồn vốn chủ sở hữu của người nước ngoài.- Căn cứ vào chếđộ trách nhiệmCăn cứvào chế độ trách nhiệm có thể phân loại các doanh nghiệp thành02 loại+ Doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạnDoanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạn là loại hình doanh nghiệp
Xem thêm

257 Đọc thêm

báo cáo trước đám đông

BÁO CÁO TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG

Lưu ý đến ánh sáng căn phòng, nếu quá sáng sẽ làm khó thấy những chi tiết trên mànhình, ngược lại, nếu tối quá sẽ làm cho khán giả dễ bị buồn ngủ.Báo cáo trước đám đông4/9Giọng nói và điệu bộGiọng nóiGiọng nói góp phần thành công cho bài báo cáo. Giọng nói rõ ràng cùng với diễn đạtmạch lạc sẽ làm cho khán giả dễ theo dõi bài báo cáo. Một điều kỳ lạ là chúng ta nóingười đó nói quá nhanh, giọng nói cao, hay ngọt ngào nhưng chúng ta chưa nhận rađược và nghe chất giọng của mình để thay đổi giọng nói cho phù hợp. Cách để xác địnhchất lượng âm giọng như sau:• Âm lượng: Nói lên độ cao thấp của giọng nói. Phải nói to để khán giả có thểnghe được, nhưng không cần phải quá lớn tiếng.• Tiếng nói: Phát âm rõ ràng, chuẩn xác.• Âm điệu: Nói lên tính trầm bổng của giọng nói. Báo cáo viên không nên giữmức độ đều đều, dễ gây buồn chán cho người nghe.Âm giọng lúc trầm lúc bỗng, lúc lên giọng, lúc hạ thấp, khi nhanh, khi chậm tùy tìnhhuống của vấn đề đang báo cáo như: muốn nhấn mạnh, khẳng định, nghi ngờ, chưa chắcchắn, Có 2 phương pháp để hoàn chỉnh giọng nói:• Lắng nghe giọng nói của bản thân và thực hành khi ở nhà, đang đi bộ, hay lúcngồi một mình để điều chỉnh giọng điệu của mình.• Lắng nghe giọng nói của chính mình bằng cách đặt bàn tay phải lên tai phải vàhơi kéo vành tai hướng về trước và tay trái che miệng sao cho giọng nói trựctiếp lên tai để nghe. Thực tập nhiều lần và điều chỉnh giọng nói của chính mìnhtheo ý muốn.Cử chỉCử chỉ bày tỏ sự hứng thú của người báo cáo về đề tài trình bày và lan truyền gây hứngthú cho khán giả. Giao tiếp bằng cử chỉ qua những biểu lộ khác nhau đến với khán giả.Khán giả sẽ không thích thú lắng nghe đối với người có cử chỉ quá vụng về, nếu có
Xem thêm

9 Đọc thêm

đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - kế toán doanh nghiệp - mã đề thi ktdn - lt (48)

ĐỀ THI LÍ THUYẾT TỐT NGHIỆP KHÓA 3 - KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - MÃ ĐỀ THI KTDN - LT (48)

1.Nguyên vật liệu chính 12.000 đ/kg 30 kg 40 kg 2.Vật liệu phụ 3.000 đ/kg 8 kg 12 kg 3.Giờ công chế tạo sản phẩm 2.500 đ/giờ 100 giờ 80 giờ 4. Các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định 3.Dự toán chi phí sản xuất chung trong cả năm là: 55.200.000 đ Chi phí quản lý doanh nghiệp cả năm là: 27.600.000 đ 4.Chi phí sản xuất chung và chi phí quản lý doanh nghiệp được phân bố theo tiền lương của công nhân sản xuất. 5.Chi phí bán hàng của sản phẩm X và Y được tính bình quân là 15.000 đồng một sản phẩm. 6.Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm X là 1.138.500 đ; giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm Y là 1.225.500 đ. Số lượng sản phẩm X và Y sản xuất năm kế hoạch đến cuối năm tiêu thụ hết không có sản phẩm tồn kho. 7.Trong kỳ doanh nghiệp tiến hành mua nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm X và sản phẩm Y, số nguyên vật liệu chính là 54.000 kg; số nguyên vật liệu phụ là 15.000 kg. Giá mua nguyên vật liệu chính chưa có thuế giá trị gia tăng là 12.000 đ/kg, nguyên vật liệu phụ chưa có thuế giá trị gia tăng là 3.000 đ/kg. Số nguyên vật liệu mua vào doanh nghiệp có đầy đủ hoá đơn chứng từ và kê khai đến cơ quan thuế. Thuế suất thuế giá trị gia tăng của nguyên vật liệu mua vào là 10 % Yêu cầu: 1. Xác định giá thành sản xuất và giá thành toàn bộ đơn vị sản phẩm X và sản phẩm Y năm kế hhoạch. 2. Xác định mức hạ giá thành và tỷ lệ hạ giá thành của toàn bộ sản phẩm sản xuất năm kế hoạch so với năm báo cáo của doanh nghiệp, từ đó phân tích các nhân tố tác động đến hạ giá thành sản phẩm. 3. Xác định số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập phải nộp trong kỳ biết doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế. Thuế suất thuế giá trị gia tăng sản phẩm X và Y là 10 % thuế suất thuế thu nhập doanh
Xem thêm

2 Đọc thêm

THU MOI DHDCD NHIEM KY 2011-2015

THU MOI DHDCD NHIEM KY 2011-2015

9... Thông qua một số nội dung khác thuộc thâm quyền Đại hội cổ đông. * Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông tham khảo thêm các báo cáo trình Đại hội tại Website: hif(D://UWM.DỈGCOH.COHI.VH IV. Điều kiện tham dự Đại hội: -_ đông sở hữu cỗ phần của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex tính đến ngày 20/03/2011.

2 Đọc thêm

THU MOI DHDCD NHIEM KY 2011-2015

THU MOI DHDCD NHIEM KY 2011-2015

: _ THƯ MỜI ộ ¬ ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2011 - 2015 Kính gửi: Quý đông Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, Hội đồng quản trị Công ty phần Tin học Viễn thông Petrolimex xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng đông nhiệm kỳ 2011-2015 như sau:

2 Đọc thêm

Bài 5 - Acronyms, jargon & domain names in email -phần2 docx

BÀI 5 - ACRONYMS, JARGON & DOMAIN NAMES IN EMAIL -PHẦN2 DOCX

TRANG 1 BÀI 5 - ACRONYMS, JARGON & DOMAIN NAMES IN EMAIL T Ừ VIẾT TẮT, BIỆT NGỮ VÀ TÊN MI ỀN TRONG EMAIL -PH ẦN 5 ON AN ENGAGEMENT TRONG DỊP LỄ ĐÍNH HÔN Viết thư chúc mừng một cô gái hoặ[r]

16 Đọc thêm

CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không? pptx

CRM CÓ CẦN THIẾT VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ HAY KHÔNG? PPTX

CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không? Càng hiểu biết về khách hàng, bạn càng tiếp thị được tốt hơn các sản phẩm và dịch vụ của mình, vì bạn biết chính xác những khách hàng mục tiêu của bạn cần gì và muốn gì. CRM là sự kết hợp của những chiến lược, phương pháp và thực tiễn nhằm thu thập thông tin khách hàng, rồi hệ thống những thông tin đó lại, sao cho bạn và nhân viên của bạn đều có thể dễ dàng truy nhập được. Như vậy bất kì doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều được hưởng lợi khi áp dụng CRM, nhưng các doanh nghiệp nhỏ không nhất thiết phải mua những phần mềm CRM chuyên dụng, đắt tiền mới có thể áp dụng CRM vào hoạt động kinh doanh của mình. Trước đây, khi công nghệ thông tin chưa pháttriển, việc thu thập và hệ thống thông tin khách hàng rất khó thực hiện. Bạn phải viết và lưu tất cả ra giấy, bao gồm thông tin liên lạc khách hàng, đơn đặt hàng, hoá đơn, chứng từ v.v… Bạn có thể hình dung được mỗi khi cần, việc truy xuất thông tin khách hàng là rất phức tạp và mất nhiều thời gian. Giả sử bạn cần lập một danh sách những khách hàng tiềm năng có độ tuổi 30-35, đã có gia đình, có lẽ bạn sẽ chìm trong đống hồ sơ về khách hàng suốt một tuần cũng không xong. Còn với những tập đoàn lớn, công việc này hoàn toàn bất khả thi. Ngày nay, mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhờ có sự phát triển của công nghệ thông tin và những phần mềm chuyên dụng. Với một vài cú nhấp chuột, bạn có thể phân loại và thiết lập bất kì danh sách khách hàng nào bạn muốn, theo nhiều tiêu thức đa dạng như tuổi tác, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân v.v Những phần mềm như vậy được gọi là phần mềm CRM. Trở lại câu hỏi “CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không?” Câu trả lời rất rõ ràng: “Có”. Hơn bao giờ hết, ngày nay các doanh nghiệp nhỏ phải chấp nhận cạnh tranh
Xem thêm

4 Đọc thêm

Windows XP SP2 Original genuine 100%

WINDOWS XP SP2 ORIGINAL GENUINE 100%

nhận bản q có bản quyề hãy tải về b ên nếu khô ần rồi ~xn NHÉ:46: con dung th ai dang cac NT\CU RRE ó lại được TIVATE WIND được quyền cho b ền bản Window ông bạn cứ đ NHƯNG BÂY hu nhe, d[r]

13 Đọc thêm

Kiến thức lớp 10 PHÂN TÍCH TRUYỆN AN DƯƠNG VƯƠNG -tìm hiểu tác phẩm pdf

KIẾN THỨC LỚP 10 PHÂN TÍCH TRUYỆN AN DƯƠNG VƯƠNG -TÌM HIỂU TÁC PHẨM PDF

quan khi trong tay có được nỏ thần ? Đúng như vậy. Nỏ thần là một vũ khí lợi hại, chính nhờ nó mà An Dương Vương đã đánh thắng quân giặc nhưng cũng chính vì nó mà vua đã trở nên chủ quan khinh địch, mất cảnh giác trước những mưu kế bẩn thỉu của bọn xâm lăng. Vua cũng đã rất cả tin khi nhận lời cầu hôn của Triệu Đà. Nước mất nhà tan còn do nhà vua không nắm vững nội bộ của mình. Ngài không hiểu hết được tính cách của con gái yêu Mị Châu là nàng công chúa hết sức thật thà, nhẹ dạ cả tin, không hề mảy may nghi ngờ chồng cho dù là một giây một phút. Nàng đã thực sự yêu Trọng Thuỷ, cũng vì quá tin tưởng vào hắn mà Mị Châu đã vô tình trao cho hắn bí mật quốc gia. Nỗi đau mất nước ấy quả thật là quá lớn. Nhưng ta lại càng đau xót trước tình yêu chân thành của nàng công chúa phương Nam. Mị Châu có tất cả phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ truyền thống, nhưng cũng từ những phẩm chất ấy, do mù quáng, nàng đã hại cha, hại dân, hại nước. Trước sau nàng chỉ nghĩ đến Trọng Thuỷ và hạnh phúc của nàng. Nàng một lòng tin tưởng và yêu thương chồng. Nàng đã dành cho chồng một tình yêu vô cùng chân thành và tha thiết. Ấy thế mà Trọng Thuỷ - con người bội bạc kia đã nỡ tâm chà đạp lên tình yêu đó. Hắn cưới nàng làm vợ chỉ vì mục đích lợi dụng để xâm lược Âu Lạc. Nhưng vì sao Mị Châu quá mê muội ? Sao nàng lại có thể bỏ qua những câu nói lạ lùng, ẩn chứa bao hàm ý của Trọng Thuỷ trong lúc hai người chia tay : "Ta nay trở về thăm cha, nếu như đến lúc hai nước thất hoà, Bắc Nam cách biệt, ta lại tìm nàng, lấy gì làm dấu ?”. Câu hỏi ấy của Trọng Thuỷ như một gợi nhắc, cảnh báo trước
Xem thêm

8 Đọc thêm

Nghiên cứu đánh giá dư lượng một số loại thuốc trừ sâu CO clo trong một số loại rau cải trên địa bàn đà nẵng bằng phương pháp sắc ký khí

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ DƯ LƯỢNG MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU CO CLO TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU CẢI TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ

S_ắ_c ký _ñồ_ c_ủ_a m_ẫ_u rau c_ả_i xanh _ở_ Nam Ô _ Từ kết quả phân tích thu ñược ở bảng 3.9 chúng tôi nhận thấy trong các mẫu rau cải xanh thu thập ở một số ñịa ñiểm trên ñịa bàn Đà Nẵ[r]

14 Đọc thêm

Cùng chủ đề