TELEPHONY CHAPTER 4 SIGNALLING IN TELEPHONY DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TELEPHONY CHAPTER 4 SIGNALLING IN TELEPHONY DOC":

GIÁO ÁN TẬP ĐỌC 4 TIẾT 4

GIÁO ÁN TẬP ĐỌC 4 TIẾT 4

BI: ễN TP cuọỳi HC K 2(tit 4)I.MC TIấU:H thng , ọn luyóỷn vóử caùc kióứu cỏu ( cỏu hoới , cỏu caớm , cỏu khióỳn ). n luyóỷn vóử traỷng ngổợ II.CHUN B:Tranh minh hoaỷ trong SGKMt s t phiu k bng hc sinh lm bi tp 1,2,3.III. HOT NG DY HCHOT NG CA THY HOT NG CA TRềA Giồùi thióỷu baỡi : GV nóu muỷc õờch , yóu cỏửu cuớa ttióỳt ọn tỏỷp B.Bi miHot ng 1:Sinh hot nhúm 4, lm bi tp 1,2 (25 phỳt)oỹc truyóỷn Coù mọỹt lỏửn Haợy tỗm mọỹt cỏu hoới , mọỹt cỏu kóứ , mọỹt cỏu caớm , mọỹt cỏu khióỳn 2 HS tióỳp nọỳi nhau õoỹc nọỹi dung baỡi tỏỷp 1,2 Caớ lồùp õoỹc lổồùt laỷi truyóỷn Coù mọỹt lỏửn , noùi nọỹi dung truyóỷn : Sổỷ họỳi hỏỷn cuớa mọỹt HS vỗ õaợ noùi dọỳi , khọng xổùng õaùng vồùi sổỷ quan tỏm cuớa cọ giaùo vaỡ caùc baỷn HS õoỹc thỏửm laỷi truyóỷn , tỗm caùc cỏu kóứ , cỏu hoới , cỏu khióỳn trong baỡi õoỹc . GV phaùt phióỳu Cho HS laỡm baỡi theo cỷp GV chọỳt laỷi :Cỏu hoới : Rng em õau , phaới khọng ? Cỏu caớm : i, rng õau quaù !
Xem thêm

2 Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN 4 TIẾT 155

GIÁO ÁN TOÁN 4 TIẾT 155

Môn: toán (Tiết: 155)Đề bài: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiênI . Mục đích, yêu cầu: Giỳp HS ụn tp v phộp cng, phộp tr cỏc s t nhiờn. Cỏch lm tớnh(bao gm cỏc tớnh nhm), mi quan h gia phộp cng v phộp tr... gii cỏc bi toỏn liờn quan n phộp cng, phộp tr II . CHUẩN Bị: III . HOạT ĐộNG DạY HọC: Phơng pháp giảng dạyNội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của tròA. Kim tra bi c: 5 phỳt- t tớnh ri tớnh:3 725 + 997 ; 8 549 + 4 683- Hs lm bng con- Tỡm x: x + 163 = 2 002- Nờu tớnh cht giao hoỏn, kt hp ca phộp cng- Hs tr liB.Bi mi:27phỳt1) Gii thiu:ễn tp v cỏc phộp tớnh vi s t nhiờn2)Ging bi mi:Bi 1: hs c yờu cu bi- Cho hs cng c v t tớnh, thc hin phộp tớnh cng, tr.- Hs lmbng cona) 6 195 + 2 785 ; b) 5 324 - 4 185
Xem thêm

2 Đọc thêm

GIÁO ÁN TẬP ĐỌC 4

GIÁO ÁN TẬP ĐỌC 4

năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nớc. 3. Học thuộc lòng bài thơ.II. Đồ dùng dạy học:Tranh minh hoạ bài thơ.Bảng phụ ghi đoạn thơ luyện diễn cảm.III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HSA.Kiểm tra bài cũ: Khuất phục tên cớp biển. -3 HS đọc theo lối phân vai, trả lời câu hỏi; Vì sao bác sĩ Ly khuất phục đợc tên cớp biển hung hãn?+Truyện đọc giúp em hiểu ra điều gì?GV nhận xét, ghi điểm.B.Dạy bài mới:1.Giới thiệu bài: Cho HS quan sát tranh minh hoạ bài -Bài thơ về tiểu đội xe không kính sẽ giúp các em hiểu rõ hơn những khó khăn nguy hiểm trên đờng ra trận và tinh thần dũng cảm, lạc quan của những chú bộ đội lái xe. 2.Hớng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài: a.Luyện đọc:*1 HS đọc toàn bài*HS đọc tiếp nối -Lợt 1: 4 HS đọc 4 khổ thơ kết hợp luyện đọctừ:cài xoa mắt đắng, ma tuôn, ma xối nghỉ hơi đúng:Không có kính/ không phải vì xe không có kínhNhìn thấy gió/ vào xoa mắt đắngThấy con đờng/ chạy thẳng vào tim -Lợt 2: 4HS đọc kết hợp nêu chú giải từ tiểu đội.
Xem thêm

10 Đọc thêm

4 BÁO HIỆU

4 BÁO HIỆU

H.323 là giao thức xác đònh các thành phần, các giao thức cũng như các bước thực hiện để cung cấp dòch vụ đa phương tiện qua mạng gói. Các dòch vụ đa phương tiện ở đây có thể là truyền tín hiệu tiếng, tín hiệu hình thời gian thực và dữ liệu. Mạng gói có thể là Internet, EN BÀI GIẢNG NGN Chương 4: Báo hiệu - 99 - (Enterprise Network), LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network), WAN (Wide Area Network). H.323 có thể cung cấp 1 trong 3 dòch vụ sau tiếng, hình hay dữ liệu cũng như tổ hợp các dòch vụ trên nên nó có thể được ứng dụng ở nhiều nơi như ứng dụng tại nhà khách hàng, doanh nghiệp hay công nghiệp giải trí. Ngoài ra nó có thể được sử dụng để cung cấp dòch vụ đa phương tiện đa điểm (multipoint multimedia communications). 2. Các thành phần của H.323 Giao thức H.323 đònh nghóa 4 thành phần sau: đầu cuối (terminal – được ký hiệu là T), cổng (gateway - GW), bộ giữ cổng (gatekeeper - GK), và đơn vò điều khiển đa điểm (multipoint control unit - MCU). Riêng với GK thì đây là thành phần lựa chọn, có thể có hoặc không có trong mạng. Và GW và MCU thường được coi là các điểm cuối (endpoint). Các thành phần này có thể được tập trung trong một hệ thống đơn hay được lắp đặt ở nhiều hệ thống khác nhau tại những vò trí đòa lý cũng như vật lý khác nhau. Mô hình mạng H.323 được thể hiện trong hình sau: Mạng góiH.323GatekeeperH.323
Xem thêm

18 Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN 4 TIẾT 174

GIÁO ÁN TOÁN 4 TIẾT 174

? HS? HSTheo så âäư,täøng säú pháưn bàòngTheo så âäư,täøng säú pháưn bàòng nhau l:nhau l:3+ 4= 7(pháưn).3+ 4= 7(pháưn).Säú hc sinh gại ca låïp âọ l:Säú hc sinh gại ca låïp âọ l:35: 7 x 4=20(HS)35: 7 x 4=20(HS)Âạp säú: 20 hc sinh gại.Âạp säú: 20 hc sinh gại.Baỡi 5:7phBaỡi 5:7ph-Nón cho HS trao õọứi yù kióỳn trong nhoùm-Nón cho HS trao õọứi yù kióỳn trong nhoùm nhoớ rọửi cổớ õaỷi dióỷn baùo caùo kóỳt nhoớ rọửi cổớ õaỷi dióỷn baùo caùo kóỳt quaớ laỡm baỡi.quaớ laỡm baỡi.Chúng haỷn:Chúng haỷn:a)Hỗnh vuọng vaỡ hỗnh chổợ nhỏỷt cuỡng a)Hỗnh vuọng vaỡ hỗnh chổợ nhỏỷt cuỡng
Xem thêm

2 Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN 4 TIẾT 175

GIÁO ÁN TOÁN 4 TIẾT 175

a)HS âc âãư HS lm vo våí HS lm vo våí Bi 3 : HS âc âãư v lm vo Bi 3 : HS âc âãư v lm vo våí :6phvåí :6phBi 4 : HS âc âãư : 10phBi 4 : HS âc âãư : 10phBi ny thüc dảng toạn gç ?Bi ny thüc dảng toạn gç ?HS lm vo våí HS lm vo våí Cng cäú , dàûn d : 2ph : Âc Cng cäú , dàûn d : 2ph : Âc cäng thỉïc tçm diãûn têch hçnh bçnh cäng thỉïc tçm diãûn têch hçnh bçnh hnh , hçnh chỉỵ nháût , hçnh vng hnh , hçnh chỉỵ nháût , hçnh vng HS lm bng con HS lm bng con Nháûn xẹt Nháûn xẹt Sinh hoảt nhọm âäi Sinh hoảt nhọm âäi HS tỉû lm bi HS tỉû lm bi HS âc v lm HS âc v lm HS âc âãư
Xem thêm

1 Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN 4 TIẾT 158

GIÁO ÁN TOÁN 4 TIẾT 158

Môn: toán (Tiết: 158)Đề bài: Ôn tập về Biểu đồI . Mục đích, yêu cầu: Giỳp HS rốn k nng c, phõn tớch v x lý s liu trờn hai loi biu II . CHUẩN Bị: Bng ph v biu trong bi 1 sgkIII . HOạT ĐộNG DạY HọC: Phơng pháp giảng dạyNội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của tròA. Kim tra bi c: 5 phỳt- Tớnh bng cỏch thun tin nht 326 x 74 + 326 x 26- Hs lm bng lp 69 x 237 - 59 x 237- Sa bi 5/ 164B.Bi mi:27phỳt1) Gii thiu:- ễn tp v biu 2) Ging bi mi:Bi 1: a) Treo bng ph v cho hs tỡm hiu yờu cu ca bi- Gv t cõu hi, Hs tr li bng con- Hs lm bng theo tng cõu hi ca Gv* T 1 ct c my hỡnh? - 4 hỡnh* T 2 ct c my hỡnh? - 4 hỡnh
Xem thêm

2 Đọc thêm

GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC 4

GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC 4

chua, đất mặnTHỂ DỤC: ÔN DI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁII. Mục tiêu : - Ôn di chuyển hướng phải, trái. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác. - Trò chơi “Thăng bằng:. Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia trò chơi tương đối chủ động.II. Địa điểm - Phương tiện : - Trên sân trường dọn vệ sinh nơi tập, GV chuẩn bị còi.III. Hoạt động dạy học:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Hoạt động 1- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học- Trò chơi. * Hoạt động 2- GV ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi theo 1-4 hàng dọc,- Ôn di chuyển hướng phải trái. Chia lớp thành các tổ tập luyện theo khu vực đã quy định. + Thi đua tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều theo 1 - 4 hàng dọc và di chuyển hướng phải trái.- GV nhận xét, tuyên dương. Trò chơi: “Thăng bằng”- GV có thể thay đổi hình thức, đưa thêm quy định cho trò chơi thêm phần sinh động. * Hoạt động 3- Đi thường theo nhịp và hát.- Đứng tại chỗ thực hiện thả lỏng, hít thở sâu.- GV cùng HS hệ thống bài học và nhận xét.- GV giao bài tập về nhà ôn động tác đi đều
Xem thêm

11 Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN 4 TIẾT 159

GIÁO ÁN TOÁN 4 TIẾT 159

B.Bi mi:27phỳt1) Gii thiu:- Cng c v so sỏnh rỳt gn v quy ng mu s cỏc phõn s.2) Ging bi mi:Bi 1: Hs c yờu cu - 1 hs c, c lp c thm- Gv yờu cu hs nờu c cõu tr li ỳng- Hs lm bng con nờu c hỡnh 3- 25 l phõn s ch phn tụ mu ca hỡnh 2, hỡnh 4- 35 ; 26 Bi 2: Hs c yờu cu - 1 hs c- Cho hs ghi c cỏc phõn s(bộ hn n v) theo th t vo tia s (on thng t 0 n 1 c chia lm 10 phn bng nhau, phõn s ng vi mi vch ln hn phõn s ng trc nú l 1

2 Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN 4 TIẾT 160

GIÁO ÁN TOÁN 4 TIẾT 160

Môn: toán (Tiết: 160)Đề bài: Ôn tập về các phép tính với phân sốI . Mục đích, yêu cầu: Giỳp HS ụn tp cng c k nng thc hin cỏc phộp cng v tr phõn sII . CHUẩN Bị: III . HOạT ĐộNG DạY HọC: Phơng pháp giảng dạyNội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của tròA. Kim tra bi c: 5 phỳt- Tớnh: 2 4 6 4;7 7 7 7+ - 2 Hs lm bng lp 6 2 4 2;7 7 7 7 +- Hs lm bng con- Sa bi 5/167- Gv nhn xộtB.Bi mi:27phỳt1) Gii thiu:- ễn tp v phộp cng tr phõn s2) Ging bi mi:

3 Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN 4 TIẾT 157

GIÁO ÁN TOÁN 4 TIẾT 157

- Gv nhn xột, cht kt qu ỳngBi 2: Cho Hs c - 1 hs c, c lp c thm- Nờu th t thc hin cỏc phộp tớnh trong mt biu thc?- ... tớnh t trỏi sang phi nhõn chia cng tr- 9 700 : 100 + 36 x 12- Nờu th t thc hin cỏc phộp tớnh trong biu thc ú?- Tớnh thng ca 9 700 v 100 cng vi tớch ca 36 v 12- (160 x 5 - 25 x 4) : 4Nờu cỏch thc hin- Tớnh tớch ca 160 v 5 tr i tớch ca 25 v 4 ri chia cho 4- Hs t gii vo v, 2 hs lờn bng - Lm vic cỏ nhõn- Cha bi, c lp nhn xột bi trờn bng. Gv nhn xột, cht kt qu ỳng ( 529 ; 175)Bi 3: Cho Hs c - 1 hs c, c lp c thm- Nờu nhng tớnh cht ca bn phộp tớnh tớnh bng cỏch thun tin nht- Tớnh cht kt hp, Tớnh cht kt hp giao hoỏn ca phộp nhõnTớnh cht mt s nhõn vi mt tng(mt hiu)- Hs làm vào vở bài 3a, 2 em lên - Hs làm vào vở- Chữa bài, cả lớp nhận xét bài
Xem thêm

2 Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN 4 TIẾT 174

GIÁO ÁN TOÁN 4 TIẾT 174

? HS? HSTheo så âäư,täøng säú pháưn bàòngTheo så âäư,täøng säú pháưn bàòng nhau l:nhau l:3+ 4= 7(pháưn).3+ 4= 7(pháưn).Säú hc sinh gại ca låïp âọ l:Säú hc sinh gại ca låïp âọ l:35: 7 x 4=20(HS)35: 7 x 4=20(HS)Âạp säú: 20 hc sinh gại.Âạp säú: 20 hc sinh gại.Baỡi 5:7phBaỡi 5:7ph-Nón cho HS trao õọứi yù kióỳn trong nhoùm-Nón cho HS trao õọứi yù kióỳn trong nhoùm nhoớ rọửi cổớ õaỷi dióỷn baùo caùo kóỳt nhoớ rọửi cổớ õaỷi dióỷn baùo caùo kóỳt quaớ laỡm baỡi.quaớ laỡm baỡi.Chúng haỷn:Chúng haỷn:a)Hỗnh vuọng vaỡ hỗnh chổợ nhỏỷt cuỡng a)Hỗnh vuọng vaỡ hỗnh chổợ nhỏỷt cuỡng
Xem thêm

2 Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN 4 TIẾT 175

GIÁO ÁN TOÁN 4 TIẾT 175

a)HS âc âãư HS lm vo våí HS lm vo våí Bi 3 : HS âc âãư v lm vo Bi 3 : HS âc âãư v lm vo våí :6phvåí :6phBi 4 : HS âc âãư : 10phBi 4 : HS âc âãư : 10phBi ny thüc dảng toạn gç ?Bi ny thüc dảng toạn gç ?HS lm vo våí HS lm vo våí Cng cäú , dàûn d : 2ph : Âc Cng cäú , dàûn d : 2ph : Âc cäng thỉïc tçm diãûn têch hçnh bçnh cäng thỉïc tçm diãûn têch hçnh bçnh hnh , hçnh chỉỵ nháût , hçnh vng hnh , hçnh chỉỵ nháût , hçnh vng HS lm bng con HS lm bng con Nháûn xẹt Nháûn xẹt Sinh hoảt nhọm âäi Sinh hoảt nhọm âäi HS tỉû lm bi HS tỉû lm bi HS âc v lm HS âc v lm HS âc âãư
Xem thêm

1 Đọc thêm

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 4

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 4

a- Thăm dò , tìm hiểu những nơi xa lạ , khó khăn , có thể nguy hiểm đến tính mạng. b-Làm một việc có nhiều rủi ro , nguy hiểm và chưa chắc chắn đạt được mục đích.Câu 3: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu nêu y/c , đề nghị một cách lịch sự. a- Cháu ơi, chỉ giúp cô đường vào nhà bác Tiến. b- Này , đường đến nhà ông Tiến đi đường nào? c- Nhặt hộ quyển sách cái. d-Maiơi,nhặt giùm mình quyển sách với. đ-Chú Dũng ơi, chú làm ơn cho bố cháu mượn cái cuốc ạ. e- Cho bố cháu mượn cái cuốc.Câu 4: Ghi dấu X trước lời y/c , đề nghị phù hợp với các tình huống sau: Tình huống 1: Xin phép mẹ đi chợ với bạn. -Mẹ ơi,mẹ cho con đi chơi với các bạn con một lát ạ.-Hs trả lời các câu hỏi ,lớp nhận xét , bổ sung.Trắc nghiệm:-1 hs đọc y/c và các ý trong bài tập, lớp theo dõi đọc thầm theo.-Hoạt động nhóm đôi và trả lời cá nhân.-Làm vào vở , 1 hs lên khoanh tròn ý đúng.- 1hs đọc y/c và nội dung bài tập.-Hoạt động nhóm đôi.
Xem thêm

7 Đọc thêm

GIÁO ÁN TẬP ĐỌC 4

GIÁO ÁN TẬP ĐỌC 4

TẬP ĐỌC: BÀI: THẮNG BIỂN. (tiết 51 )I-Mục tiêu: - Đọc lưu loát toàn bài, biết đọc diễn cảm bài văn với giọng gấp gáp, căng thẳng ,cảm hứng ngợi ca. Nhấn giọng các từ ngữ gợi tả các từ tượng thanh làm nổi bật sự dữ dội của cơn ,bão sự bền bỉ ,dẻo dai và tinh thần quyết thắng của thanh niên xung kích.- Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài: Ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí quyết thắng của con người trong cuộc đấu tranh chống thiên tai, bảo vệ con đê, bảo vệ cuộc sống yên bình.-Học tập tinh thần dũng cảm , ý chí quyết thắng để vượt qua mọi khó khăn trở ngại.II-Đồ dùng dạy học:-Tranh minh hoạ bài đọc trong sgk.III-Các hoạt động dạy và học:Tg Giáo viên Học sinh4’1’10’1-Bài cũ: Bài thơ về tiểu đội xe không kính.-Kiểm tra 2 hs.+ Đọc và trả lời câu hỏi: -Những hình ảnh nào trong bài thơ nói lên tinh thần dũng cảm và lòng hăng hái của các chiến sĩ lái xe? -Em hãy nêu ý nghĩa của bài thơ? +Gv nhận xét, ghi điểm.2-Bài mới:2.1- Giới thiệu:Cuộc đấu tranh chống thiên tai luôn gây gắt và quyết liệt. Với lòng dũng cảm, lòng quyết tâm con người đã
Xem thêm

11 Đọc thêm

GIÁO ÁN TẬP ĐỌC4

GIÁO ÁN TẬP ĐỌC4

-u cáưu HS tỉû lm bi.-Gi HS nháûn xẹt bi bản lm trãn bng.-Gi HS nháûn xẹt bi bản lm trãn bng.bi trỉåïc låïp.bi trỉåïc låïp.-4 HS ngäưi 2 bn trãn dỉåïi cng -4 HS ngäưi 2 bn trãn dỉåïi cng âàût cáu cọ trảng ngỉỵ chè thåìi âàût cáu cọ trảng ngỉỵ chè thåìi gian,sau âọ âàût cáu cho cạc trảng gian,sau âọ âàût cáu cho cạc trảng ngỉỵ chè thåìi gian.Mäùi nhọm âàût 3 ngỉỵ chè thåìi gian.Mäùi nhọm âàût 3 cáu khàóng âënh v cạc cáu cọ thãú cáu khàóng âënh v cạc cáu cọ thãú cọ.cọ.Vê dủ:Vê dủ:--Ngy maiNgy mai,låïp em kiãøm tra toạn.,låïp em kiãøm tra toạn. Khi no låïp em kiãøm tra toạn?Khi no låïp em kiãøm tra toạn?
Xem thêm

4 Đọc thêm

E TEST 4

E TEST 4

K has done as well with this product as the other two companies together PART FOUR QUESTIONS 16-22 TRANG 4 • If there is not enough information to answer “Right” or “Wrong”, choose “Does[r]

9 Đọc thêm

ÔN TẬP TIẾT 4

ÔN TẬP TIẾT 4

BI: ễN TP cuọỳi HC K 2(tit 4)I.MC TIấU:H thng , ọn luyóỷn vóử caùc kióứu cỏu ( cỏu hoới , cỏu caớm , cỏu khióỳn ). n luyóỷn vóử traỷng ngổợ II.CHUN B:Tranh minh hoaỷ trong SGKMt s t phiu k bng hc sinh lm bi tp 1,2,3.III. HOT NG DY HCHOT NG CA THY HOT NG CA TRềA Giồùi thióỷu baỡi : GV nóu muỷc õờch , yóu cỏửu cuớa ttióỳt ọn tỏỷp B.Bi miHot ng 1:Sinh hot nhúm 4, lm bi tp 1,2 (25 phỳt)oỹc truyóỷn Coù mọỹt lỏửn Haợy tỗm mọỹt cỏu hoới , mọỹt cỏu kóứ , mọỹt cỏu caớm , mọỹt cỏu khióỳn 2 HS tióỳp nọỳi nhau õoỹc nọỹi dung baỡi tỏỷp 1,2 Caớ lồùp õoỹc lổồùt laỷi truyóỷn Coù mọỹt lỏửn , noùi nọỹi dung truyóỷn : Sổỷ họỳi hỏỷn cuớa mọỹt HS vỗ õaợ noùi dọỳi , khọng xổùng õaùng vồùi sổỷ quan tỏm cuớa cọ giaùo vaỡ caùc baỷn HS õoỹc thỏửm laỷi truyóỷn , tỗm caùc cỏu kóứ , cỏu hoới , cỏu khióỳn trong baỡi õoỹc . GV phaùt phióỳu Cho HS laỡm baỡi theo cỷp GV chọỳt laỷi :Cỏu hoới : Rng em õau , phaới khọng ? Cỏu caớm : i, rng õau quaù !
Xem thêm

2 Đọc thêm

GIÁO ÁN ÔN TẬP 4

GIÁO ÁN ÔN TẬP 4

- GV khen cỏc em c din cm nhtHS kóứ HS nóu nọỹi dung chờnh Hs nóu tón taùc giaớ Hs nóu thóứ loaỷi 4 phuùt 4. Cng c - dn dũ : - Nhn xột tit hc. Yờu cu nhng em cha c kim tra, hoc c cha t v nh luyn c tip. -

3 Đọc thêm

GIÁO ÁN THỂ DỤC 4

GIÁO ÁN THỂ DỤC 4

-Hiãøu cạc tỉì ngỉỵ khọ trong bi:hỉỵng håì,khäng âãư,bỉång...-Hiãøu näüi dung bi thå:Nọi lãn tinh tháưn lảc quan,u âåìi,u -Hiãøu näüi dung bi thå:Nọi lãn tinh tháưn lảc quan,u âåìi,u cüc säúng,báúp cháúp mi hon cnh khọ khàn ca Bạc)åí cüc säúng,báúp cháúp mi hon cnh khọ khàn ca Bạc)åí trong t hau åí chiãún khu,thåìi kç khạng chiãún chäúng Phạp khọ trong t hau åí chiãún khu,thåìi kç khạng chiãún chäúng Phạp khọ khàn,gian khäø).Tỉì âọ khám phủc,kênh trng v hc táûp åí khàn,gian khäø).Tỉì âọ khám phủc,kênh trng v hc táûp åí Bạc tinh tháưn lảc quan,u âåìi,khäng nn chê trỉåïc khọ khàn.Bạc tinh tháưn lảc quan,u âåìi,khäng nn chê trỉåïc khọ khàn.3.Hc thüc bi thå:3.Hc thüc bi thå:II.Âäư dng dảy-hc:II.Âäư dng dảy-hc:-Tranh minh hoả 2 bi táûp âc/SGK.-Tranh minh hoả 2 bi táûp âc/SGK.-Bng phủ ghi sàơn 2 bi thå.-Bng phủ ghi sàơn 2 bi thå.III.Hoảt âäüng dảy-hc:III.Hoảt âäüng dảy-hc:Hoảt âäüng ca GV Hoảt âäüng ca GV Hoảt âäüng ca trHoảt âäüng ca tr1.Kiãøm tra bi c:1.Kiãøm tra bi c:-Gi 4 HS âc theo hçnh thỉïc phán vai truûn -Gi 4 HS âc theo hçnh thỉïc phán vai truûn Vỉång qúc vàõng nủ cỉåìi
Xem thêm

4 Đọc thêm