BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: "MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHAI THÁC, PHÁT TRIỂN TUYẾN DU LỊCH CHỦ ĐỀ "CON ĐƯỜNG DI SẢN THẾ GIỚI" NHẰM PHỤC VỤ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI QUẢNG NAM & ĐÀ NẴNG" PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: "MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHAI THÁC, PHÁT TRIỂN TUYẾN DU LỊCH CHỦ ĐỀ "CON ĐƯỜNG DI SẢN THẾ GIỚI" NHẰM PHỤC VỤ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI QUẢNG NAM & ĐÀ NẴNG" PDF":

Cơ sở dữ liệu _ Đại học Điện lực

CƠ SỞ DỮ LIỆU _ ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

1. 1. T Tạ ại i sao sao c cầ ần n ph phả ải i c có ó m mộ ột t CSDL? CSDL? H Hệ ệ th thố ống ng c cá ác c t tậ ập p tin tin c cổ ổ đi điể ển n : : • • Đư Đượ ợc c t tổ ổ ch chứ ức c riêng riêng r rẽ ẽ, , ph phụ ục c v vụ ụ m mộ ột t m mụ ục c đ đí ích ch hay hay m mộ ột t b bộ ộ ph phậ ận n n nà ào o đ đó ó c củ ủa a doanh doanh nghi nghiệ ệp p. . • • Như Nhượ ợc c đi điể ểm m: : T Tí ính nh ph phụ ụ thu thuộ ộc c gi giữ ữa a chương chương tr trì ình nh v và à d dữ ữ li liệ ệu u . . Lưu Lưu tr trữ ữ tr trù ùng ng l lặ ặp p d dữ ữ li liệ ệu u Vi Việ ệc c chia chia s sẻ ẻ d dữ ữ li liệ ệu u b bị ị h hạ ạn n ch chế ế T Tố ốn n th thờ ời i gian gian xây xây d dự ựng ng Chi Chi ph phí í cho cho b bả ảo o tr trì ì chương chương tr trì ình nh l lớ ớn n
Xem thêm

75 Đọc thêm

Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tài liệu này chỉ đề c ập đế n các v ấn đề liên quan đế n sáng ch ế và cách th ức nộp đơ n và đă ng ký sáng chế. M ục đích c ủa Tài li ệ u là giúp người đọ c hi ể u đượ c m ột cách t ổng thể v ề các kỹ n ăng c ần thi ế t để viếtso ạn th ảochuẩn bị đơ n đă ng ký sáng ch ế , vi ệc nộp đơ n và giao dịch v ới c ơ quan có th ẩm quyề n để đượ c bảo hộ độ c quyền sáng ch ế. Do pháp luật c ũng như thực tiễ n gi ữa các quốc gia và khu v ực là khác nhau đáng kể nên người đọ c cũng c ần xem xét và hiểu rõ nh ững yêu cầu cụ thể c ủa các h ệ thống pháp luật liên quan đế n khách hàng c ủa mình. C ần lưu ý r ằng trong Tài li ệu này, thuật ng ữ “ đạ i di ện sáng ch ế ” (patent agent) sẽ đượ c sử dụng thường xuyên. Thu ật ng ữ này không dùng theo khía c ạnh ngh ĩa kỹ thu ật để chỉ ngh ề nghiệ p đượ c cơ quan có th ẩm quyề n cho phép nh ằm đạ i di ệ n cho tác gi ả sáng ch ế trong nh ững trường h ợp cụ thể, mà dùng nh ư một thu ật ng ữ chung để chỉ nh ững người so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế (kể c ả tác gi ả sáng ch ế, ng ười so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế nghiệp dư, đạ i di ện sáng ch ế và lu ật s ư sáng ch ế)
Xem thêm

142 Đọc thêm

Một số lưu ý khi làm đơn đăng ký sáng chế

MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tài liệu này chỉ đề c ập đế n các v ấn đề liên quan đế n sáng ch ế và cách th ức nộp đơ n và đă ng ký sáng chế. M ục đích c ủa Tài li ệ u là giúp người đọ c hi ể u đượ c m ột cách t ổng thể v ề các kỹ n ăng c ần thi ế t để viếtso ạn th ảochuẩn bị đơ n đă ng ký sáng ch ế , vi ệc nộp đơ n và giao dịch v ới c ơ quan có th ẩm quyề n để đượ c bảo hộ độ c quyền sáng ch ế. Do pháp luật c ũng như thực tiễ n gi ữa các quốc gia và khu v ực là khác nhau đáng kể nên người đọ c cũng c ần xem xét và hiểu rõ nh ững yêu cầu cụ thể c ủa các h ệ thống pháp luật liên quan đế n khách hàng c ủa mình. C ần lưu ý r ằng trong Tài li ệu này, thuật ng ữ “ đạ i di ện sáng ch ế ” (patent agent) sẽ đượ c sử dụng thường xuyên. Thu ật ng ữ này không dùng theo khía c ạnh ngh ĩa kỹ thu ật để chỉ ngh ề nghiệ p đượ c cơ quan có th ẩm quyề n cho phép nh ằm đạ i di ệ n cho tác gi ả sáng ch ế trong nh ững trường h ợp cụ thể, mà dùng nh ư một thu ật ng ữ chung để chỉ nh ững người so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế (kể c ả tác gi ả sáng ch ế, ng ười so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế nghiệp dư, đạ i di ện sáng ch ế và lu ật s ư sáng ch ế)
Xem thêm

6 Đọc thêm

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG CHẾ TẠO VŨ KHÍ

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG CHẾ TẠO VŨ KHÍ

Nhận xét1-Thủ thuật này có phần ngược với 38. sử dụng các chất ôxy hoá m ạnh, đư ợc sửdụng để tránh nhũng quá trình ôxy hoá không mong muốn.2-Ngoài ra, trong t hủ thuật còn có ý sử dụng các chất phụ gia (chất độn), khônglàm ảnh hưởng xấu, ngược lại bổ sung thêm cho hoạt động của đối tượng. Sửdụng các chất phụ gia thích hợp, ngư ời giải có thêm được những tính chất m ới,so với việc không dùng chất phụ gia.3-Môi trường chân không là môi trường có nhiều ưu điểm như : rất sạch, cáchnhiệt, cách điện rất tốt, tạo đư ợc lực hút mạnh.....40. Sử dụng các vật liệu hợp thành (composite)Nội dungChuyển từ các vật liệu đồng nhất sang sử dụng những vật liệu hợpthành (composite). Hay nói chung, sử dụng các vật liệu m ới.Nhận xét:1- Tinh thần chung của nguyên t ắc này là chú ý đến tính hệ thống (tính chấtkhông thể qui về thành tính chất của từng thành phần riêng rẽ) và tính mới.Một mặt khai thác nhữ ng nguồn dự trữ có sẵn, bằng cách thay đổi sắp xếp, tổchứ c nhằm đạt đư ợc những tính chất mới, mặt khác, luôn chú ý đến sự đổi mới vì"những gì đan g hoạt động có nghiã là lạc hậu", ở đây có sự chi phối của qui luật"phủ định của phủ định".2- Thủ thuật này hay dùng với 1.nguyên tắc phân nhỏ, 3. nguyên tắc phẩm chấtcục bộ, 5. nguyên tắc kết hợp, 6.nguyên tắc vạn năng, 10.nguy ên t ắc thự c hiện sơbộ, 25 nguyên tắc tự phục v ụ, 27.nguyên tắc "rẻ" thay cho "đắt", 31. sử dụng vậtliệu nhiểu lỗ....II.ỨNG DỤNG PHƯƠNG PH ÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRON G CHẾTẠO VŨ KHÍNguyên tắc phân nhỏBom chùm SD Schmetterling của người Đức, đư ợc chế tạo thành công vào năm 1939.Đây là loại bom có sứ c phá huỷ lớn và b án kính sát thương rộng. Bề ngoài của SD2Schmetterling là m ột quả bom cỡ lớn, tuy nhiên bên trong là hàng trăm quả bom concỡ
Xem thêm

36 Đọc thêm

TÌM HIỂU ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM ĐỂ GIẢNG DẠY TRONG NHÀ TRƯỜNG PHAN HUY XU MAI PHÚ THANH

TÌM HIỂU ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM ĐỂ GIẢNG DẠY TRONG NHÀ TRƯỜNG PHAN HUY XU MAI PHÚ THANH

N gành công nghiệp điện lực nước ta đã tự nâng m ình lênngang tẩ m với sự p h át triể n chung của kinh tế - xã hội trongcả nước bằng kế hoạch phát triể n nguồn điện, kèm theo đó làxây dự ng đống bộ hệ thông lưới tru y ền tải, phân phối và hệthống các trạm biến áp đưa điện từ nơi sản x u ất về các tru n gtâm công nghiệp và khu dân cư. Đđ là chưa kể đến việc giảiquyết m ột nhu cẩu cấp bách khác là cải tạo m ạng lưới phânphối điện tại các đô thị lớn đã đến thời kỳ hư hỏng qua nhiềunăm sử dụng. N gành công nghiệp điện lực nước ta cũng phấnđấu hoàn th àn h điện khí hda nông thôn và bảo đảm cung cấpđĩện lưới quốc gia cho hơn 70% số dân nông thôn.Từ đầu năm 1996, ngành điện đã triể n khai giai đoạn 1 dựán SCADA/EMS với tổng kinh phí 17 triệu -U S D , vốn vay củaNgân h àn g T hế giới. Công trìn h gồm nhiều hạng mục : hệ thốngthông tin, th iết bị, huấn luyện, đào tạo...Dự án SCADA/EMS nhằm hiện đại hđa toàn diện công tácđiểu độ hệ thống điện 19 tỉn h th à n h phía N am , giúp phân tích,đánh giá n hanh các sự cố bằng hệ thống điều khiển từ xa. Khihoàn chỉnh, ngay tạ i th à n h phố Hổ Chí M inh cđ th ể đdng mởm ột tổ m áy hoặc m ột m áy biến th ế ở các n h à máy, trạ m biếnth ế ở Đa Nhim, T rị An, Thác Mơ, T rà Ndc...R iêng th àn h phố Hổ Chí Minh đã hoàn th à n h giai đoạn 1lắp đ ặt th iế t bị SCADA cho 24 trạ m và tru n g tâm điều hànhvới tổng kinh phí 30,4 tỷ đổng. Giai đoạn 2 sẽ lắp đ ặt th iết bịcho 7 trạm và hệ th ố n g máy tính chủ cho tru n g tâm điều hànhvới tổng kinh phí 30,9 tỷ đồng.Năọi 1998, H iệp hội phát triể n quốc tế IDA thuộc nhdmNgân hàng T hế giới thỏa th u ận cho Việt N am vay 189 triệuUSD để đẩu tư đường dây tải điện, bao gồm việc đẩu tư vàphục hổi hệ thống phân phối điện ở các th àn h phố H ạ Long,
Xem thêm

247 Đọc thêm

CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG31

CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG31

CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG3.1. NHỮNG BIỆN PH P CÁ Ơ BẢN NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG:Mở rộng v phát trià ển thị trường chính l vià ệc l m cà ủa công ty nhằm phát huy những điểm mạnh v khà ắc phục những điểm yếu còn tồn tại từ đó có thể quản lý tốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Dưới đây l mà ột số biện pháp cơ bản để công ty có thể áp dụng nhằm mở rộng thị trường v tà ăng thị phần của mình lên.3.1.1. Đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trường:Trong chiến lược sản phẩm của bất kỳ một doanh nghiệp n o thì côngà tác thị trường cũng được chú trọng h ng à đầu theo nguyên tắc “Bán cái khách h ng cà ần chứ không bán cái m ta có”. Công tác nghiên cà ứu thị trường l mà ột công việc hết sức khó khăn v phà ức tạp. Nó đòi hỏi người nghiên cứu phải tìm hiểu tình hình thật sâu sắc, nhìn nhận đúng sự biến động của thị trường. Vấn đề nghiên cứu thị trường l công vià ệc hết sức cấp bách m bà ất kỳ một công ty n o muà ốn tồn taị v phát trià ển trên thị trường cũng cần thực hiện.Nội dung của công tác nghiên cứu thị trường chính l xác à định qui mô và cơ cấu thị trường. Xác định qui mô v cà ơ cấu thị trường tức l nà ắm bắt được số lượng khách h ng có nhu cà ầu thụ sản phẩm của công ty, khả năng thanh toán của họ ra sao. Để l m à được điều n y công ty phà ải có nguồn tin về dân số, mức sống, trình độ văn hoá, phong tục tập quán, thói quen tiêu dùng, chế độ chính trị,.. Công ty cần xây dựng một hệ thống thông tin v xà ử lý thông tin để có thể thu thập thông tin từ phía khách h ng v các à à đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra các chiến lược kinh doanh hợp lý. Tuy nhiên số liệu, thông tin thu thập được phải có sức thuyết phục v phà ản ánh đúng thực trạng thị trường. Nếu chỉ dựa v o các sà ố liệu về mức sống, trình độ văn hoá, phong tục tập quán, thói quen tiêu dùng, , chất lượng sản phẩm, mẫu mã thì chưa đủ. Vì điều n y chà ỉ cho ta thấy một bức tranh chưa đầy đủ về thị trường, ngo ià những yếu tố trên còn có nhiều yếu tố khác như chiến lược của các đối thủ
Xem thêm

12 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG" potx

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG" POTX

để chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững nên điều chỉnh hướng chuyển dị ch. Chuyển dần từ cơ cấu Công nghiệp – xây dựng, dịch vụ và nông nghiệp thành Dịch vụ, công nghiệp –xây dựng và nông nghiệp. Cụ thể (1) Tập trung phát triển dịch vụ, để Thành phố Đà Nẵng thành một trung tâm dịch vụ cho cả khu vực Miền Trung và Tây Nguyên trong một số lĩnh vực trên cơ sở phát triển mạnh ngành vận tải kho bãi, thương mại du lịch, tài chính, y tế - giáo dục và nhà ở; (2) Phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, ít ô nhiễm và cần ít tài nguyên đất đai và lao động như công nghệ thông tin, công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, tự động hoá…;(3) Phát triển nông –lâm –thuỷ sản theo hướng áp dụng công nghệ sản xuất cao sạch thân thiện với môi trường. Với cơ cấu thành phần kinh tế: Nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước và phát triển mạnh khu vực dân doanh. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 1(36).2010 112 Kiến nghị (1) Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên cơ sở đầu tư của thành phố và xã hội hoá đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng góp phần giảm chi phí cho kinh doanh. Đồng thời sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai của thành phố để thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế. (2) Tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh bảo đảm những điều kiện thuận lợi nhất cho kinh doanh: bảo đảm ổn định và thông thoáng về cơ chế chính sách trên địa bàn, cải cách thủ tục hành chính làm cho hoạt động này hiệu quả hơn, minh bạch thông tin quản lý và bảo đảm sự bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp. (3) Điều chỉnh cơ cấu đầu tư từ ngân sách hướng vào các mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, có chính sách khuyến khích đầu tư từ tất cả các thành phần kinh tế. (4) Tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức khoa học, doanh nghiệp và cá nhân được hoạt động khoa học theo luật định. Đẩy mạnh xã hội hoá, đa dạng hoá các nguồn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ. Tăng thêm vốn đầu tư từ ngân sách cho nghiên cứu và phát triển cho doanh nghiệp. Phát triển công nghệ, tạo môi trường cạnh tranh,
Xem thêm

8 Đọc thêm

NUÔI THÂM CANH TÔM ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM THEO MÔ HÌNH GAqP part 5 pptx

NUÔI THÂM CANH TÔM ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM THEO MÔ HÌNH GAQP PART 5 PPTX

Tên tiếng Anh : Giant tiger pawn Tên tiếng Pháp : Crevette geante tigree Tên tiếng Tây Ban Nha : Camaron tigre gigante 63Vùng phân bố Phạm vi phân bố của Tôm Sú khá rộng trong vùng nước nhiệt đới và cận nhiệt đới, từ Ấn Độ Dương qua hướng Nhật Bản, phía Đông Thái Bình Dương, phía Nam châu Úc và phía Tây châu Phi (Racek - 1955, Holthuis và Rosa - 1965, Motoh - 1981, 1985). - Tôm có khả năng chịu đựng trong môi trường có nồng độ muối từ 0‰ - 45‰ nhưng thích hợp cho tăng trưởng ở độ mặn khoảng 15‰-25‰. - pH trong khoảng từ 6,5- 9,5 nhưng thích hợp nhất là trong khoảng 7,5-8,3. - Hàm lượng oxy hoà tan tốt nhất là trên 5mg/l. - Tôm Sú thuộc loại rộng nhiệt, nhưng thích hợp nhất cho sinh trưởng và phát triển là khoảng 250C- 300C. Hình 37: Tôm Sú nuôi (Penaeus monodon) Đặc điểm dinh dưỡng Trong ao nuôi chúng bắt mồi mạnh vào lúc sáng sớm và nhất là lúc chiều tối. Thức ăn tự nhiên là giun nhiều tơ và ấu trùng của động vật đáy. Trong tự nhiên chúng bắt mồi mạnh ở giai đoạn trưởng thành và sử dụng các
Xem thêm

13 Đọc thêm

TÀI LIỆU ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MBA, MC, TU, TI PDF

TÀI LIỆU ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MBA, MC, TU, TI PDF

+ Icắt đm : Dòng điện cắt định mức của MC (kA) + fđm : Tần số định mức (Hz)2/ Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy cắt điện dập hồ quang bằng khí SF6- Cấu tạo: Được chế tạo mỗi pha một chỗ cắt (với cấp điện áp ≤ 220kV), buồng dập hồ quang được bố trí rong một cột sứ, nạp khí SF6 từ 3.5÷ 8 bar, trong đó dặt tiếp điểm chính, tiếp điểm chịu hồ quang của phần cố định và phần động, phần tiếp điểm động được nối với thanh truyền bằng phíp cách điện, được đưa ra bên ngoài liên kết với hệ thống truyền động bên ngoài bằng các khớp nối, tay đòn. Cơ cấu truyền động thường sử dụng truyền động bằng khí nén hơặc lò xo c ng b i hu n nâng b c công nhân Đề ươ ồ ấ ậ - 5 - Lò xo đóngLò xo c tắCamB ch ng ộ ốrungTr cụ chínhCh t ốch nặCh t ốmở
Xem thêm

10 Đọc thêm

Nghe bằng tai ppt

NGHE BẰNG TAI

mình)- Xóa bỏ kinh nghiệm nghe nguyên âm: Tiếng Anh là tiếng phụ âm. Tiếng Anh chủ yếu là ngôn ngữ đa âm: một từ thường có nhiều âm. Lỗ tai chúng ta đã ‘bị điều kiện hóa’ để nghe âm tiếng Việt. Tiếng Việt là loại tiếng đơn âm, vì thế, mỗi tiếng là một âm và âm chủ yếu trong một từ là nguyên âm. Đổi một nguyên âm thì không còn là từ đó nữa: ‘ma, mi, mơ’ không thể hoán chuyển nguyên âm cho nhau, vì ba từ có ba nghĩa hoàn toàn khác nhau. Mặc khác, tiếng Việt không bao giờ có phụ âm cuối từ. Ngay cả những chữ mà khi viết có phụ âm cuối, thì người việt cũng không đọc phụ âm cuối; ví dụ: trong từ ‘hát’, nguyên âm mới là ‘át’, h(ờ)-át, chứ không phải là h(ờ)-á-t(ơ), trong khi đó từ ‘fat’ tiếng Anh được đọc là f(ờ)-a-t(ờ), với phụ âm ‘t’ rõ ràng. Trong tiếng Việt hầu như không có những từ với hai phụ âm đi kế tiếp (ngoài trừ ch và tr – nhưng thực ra, ch và tr cũng có thể thay bằng 1 phụ âm duy nhất) vì thế, tai của một người Việt Nam = chưa bao giờ làm quen với ngoại ngữ – không thể nhận ra hai phụ âm kế tiếp. Do đó, muốn cho người Việt nghe được một tiếng nước ngoài có nhiều phụ âm kế tiếp, thì phải thêm nguyên âm (ơ) vào giữa các phụ âm; ví dụ: Ai-xơ-len; Mat-xơ-cơ-va. Với kinh nghiệm (phản xạ) đó, một khi ta nghe tiếng Anh, ta chờ đợi nghe cho đủ các nguyên âm như mình NHÌN thấy trong ký âm (phonetic signs), và không bao giờ nghe được cả. Ví dụ: khi học từ America ta thấy rõ ràng trong ký âm: (xin lỗi vì không thể ghi phonetic signs vào trang này) ‘ơ-me-ri-kơ’, nhưng không bao giờ nghe đủ bốn âm cả, thế là ta cho rằng họ ‘nuốt chữ’. Trong thực tế, họ đọc đủ cả, nhưng trong một từ đa âm (trong khi viết) thì chỉ đọc đúng nguyên âm ở dấu nhấn (stress) – nếu một từ có quá nhiều âm thì thêm một âm có dấu nhấn phụ (mà cũng có thể bỏ qua) – còn những âm khác thì phải đọc hết các PHỤ ÂM, còn nguyên âm thì sao cũng đưọc (mục đích là làm rõ phụ âm). Có thể chúng ta chỉ nghe: _me-r-k, hay cao lắm là _me-rơ-k, và như thế là đủ, vì âm ‘me’ và tất cả các phụ âm đều hiện diện. Bạn sẽ thắc mắc, nghe vậy thì làm sao hiểu? Thế trong tiếng Việt khi nghe ‘Mỹ’ (hết) không có gì trước và sau cả, thì bạn hiểu ngay, tại sao cần phải đủ
Xem thêm

6 Đọc thêm

QUẢN LÝ TÀI SẢN TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

QUẢN LÝ TÀI SẢN TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

quản lý công nợ của doanh nghiệp ngành xây dựng chưa phát triển.Hiện tại, cả nước có khoảng 7.000 luật sư [40], làm việc tại các Đoàn luật sư, Vănphòng luật sư, công ty luật… tập trung tại những thành phố lớn, chủ yếu tham gia tư vấnhoặc bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp tại tòa án khi có vấn đề phát sinh hơn là tư vấn xâydựng quy trình hoạt động để phòng tránh rủi ro (đặc biệt ở khâu soạn thảo quy chế, điều lệhay hợp đồng). Ngoài giới luật sư, tính đến hết năm 2010, cả nước có 207 trọng tài viên,làm việc tại 6 trung tâm trọng tài thương mại [40]. Từ năm 2004 đến 2009, các trung tâmnày giải quyết được 283 vụ việc nhưng không có vụ việc nào liên quan tới công nợ giữa nhàthầu xây dựng và chủ đầu tư [40]. Đồng thời, hoạt động tuyên truyền, quảng bá để thay đổinhận thức của cộng đồng dân cư và doanh nghiệp chưa được chú trọng. Ngoài ra, đến năm2010, luật Trọng tài thương mại mới chính thức được ban hành, thay thế cho Pháp lệnhTrọng tài thương mại, góp phần nâng cao tính pháp lý của hoạt động này.Ngoài tư vấn pháp lý, để nhanh chóng thu hồi công nợ, các công ty cổ phần ngànhxây dựng niêm yết rất cần dịch vụ mua, bán nợ hay đòi nợ thuê. Nhưng đến nay, trên thịtrường Việt Nam chỉ có duy nhất Công ty mua bán nợ và tài sản tồn động của doanh nghiệp(trực thuộc bộ Tài chính) được thành lập từ năm 2003 với mục đích chính là thúc đẩy quátrình sắp xếp, cổ phần hóa, giao, bán, khoán và cho thuê doanh nghiệp nhà nước. Hơn nữa,17sản phẩm xây dựng có tính cá biệt cao, tại Việt Nam cũng chưa có tiền lệ nhà thầu bán nợcủa bên A cho công ty mua/bán nợ để thu hồi vốn đầu tư vào công trình.Hiện tại, chỉ có một số ít công ty đòi nợ thuê được cấp phép thành lập và hoạt độnghiệu quả như công ty thu nợ Dân An, công ty Song Bảo, công ty cổ phần thu nợ MinhTín…. hoặc các công ty luật (được cấp phép kinh doanh dịch vụ này) như công ty Phú vàluật sư, văn phòng luật Giải Phóng……. Với các khoản nợ có đầy đủ căn cứ pháp lý, con nợkhông bỏ trốn, mất tích, phá sản…, tỷ lệ đòi nợ thành công tới 85%. Tuy nhiên, mức phí cao(dao động từ 20 đến 50% giá trị khoản nợ đòi được) [44], sau khi thu nợ, các công ty cổphần ngành xây dựng niêm yết sẽ không còn lợi nhuận.Hoạt động đấu thầu và quy hoạch xây dựng còn nhiều bất cập về pháp lý và tổ
Xem thêm

25 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TOÁN - Khối: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG doc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: TOÁN - KHỐI: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG DOC

3 3n nA P nC  . 2/. Trên một giá sách tham khảo môn toán khối 11 của thư viện trường A đựng 15 quyển sách tham khảo môn toán đại số lớp 11 và 10 quyển sách tham khảo môn toán hình học lớp 11. Một học sinh lớp 11 của trường muốn chọn ngẫu nhiên đồng thời ba quyển sách từ giá sách trên. Tính xác suất để bạn học sinh đó chọn được hai quyển sách đại số và một quyển sách hình học. Câu 3 (2,5 điểm): Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là các điểm trên các cạnh BC, CD sao cho BM=MC và CN=14CD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. 1/. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng: (ABD) và (AMN). 2/. Tìm giao điểm của đường thẳng NG với mặt phẳng (ABD). PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu 1 (1 điểm): Giải phương trình: sinx + cosx = 1 + cosxsinx. Câu 2 (1 điểm): Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất sao cho tổng số chấm trong hai lần gieo là số chẵn. Câu 3 (1 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình tổng quát: 4x + 3y - 5 = 0. Hãy viết phương trình tổng quát của đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ (2; 1)v r
Xem thêm

1 Đọc thêm

TÀI LIỆU CẤU TRÚC DỮ LIỆU NÂNG CAO P6 PPT

TÀI LIỆU CẤU TRÚC DỮ LIỆU NÂNG CAO P6 PPT

xóa) một phát một cácà cây tìm kp cận khác ng phần lớnhi dữ liệu đát cây đỏ đác node đưCÂY ĐỎmột cấu trúờng hợp câliệu được c chèn vàochèn đã đung cân bằnhần tử đã cch giải quykiếm nhị phđể bảo đản trường hđược lưu tren, hãy xeợc chèn th ĐEN úc lưu trữ dây tìm kiếmchèn vào o theo thứ tuợc sắp xếg, nó mất

13 Đọc thêm

Tài liệu Cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý pptx

TÀI LIỆU CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG VÀ QUỐC LỘ ĐƯỢC ỦY THÁC QUẢN LÝ PPTX

1. Đơn xin cấp phép thi công (bản chính) Thành phần hồ sơ 2. Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền được quy định tại khoản 1 Mục III Thông tư 13/2005/TT-BGTVT (bản chính) 3. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (có bình đồ, sơ đồ hiện trạng vị trí xin thi công, trắc dọc, trắc ngang đại diện, khoảng cách từ vị trí xây dựng công trình đến chân mái ta luy đường đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào, hoặc mép ngoài rãnh dọc, kết cấu công trình xin xây dựng v.v...) 4. Phương án thi công bảo đảm an toàn giao thông, thời gian thi công (bản chính) 5. Bản cam kết của chủ công trình tự di chuyển công trình khi ngành đường bộ có yêu cầu sử dụng phạm vi đất dành cho đường bộ và không Thành phần hồ sơ đòi bồi thường (bản chính) Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Mẫu đơn Tên cơ quan quản lý đơn vị TÊN ĐƠN VỊ : CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:............. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xem thêm

6 Đọc thêm

Lị trực khuẩn cấp pot

LỊ TRỰC KHUẨN CẤP

Lị trực khuẩn cấp Biện chứng đông y: Thấp nhiệt nội uẩn. Cách trị: Thanh nhiệt giải độc, lợi thấp, điều khí bổ huyết. Đơn thuốc: Thang bào ẩm, Đương quy thược dược thang gia giảm. Công thức: Thang bào ẩm: Mễ xác (1) 10g, Mật ong 31g, Mễ xác sắc lấy nước, rót mật ong vào. Mỗi ngày uống 1 thang chia làm 2 lần sáng chiều. Đương quy thược dược thang gia giảm: Đương quy 60g, Bạch thược 60g, Lai phục tử 3g, Quảng mộc hương 3g, Hoành liên 9g, Địa du 12g, Chỉ xác 6g, Tân lang 6g, Hoạt thạch 10g, Cam thảo 6g. Sắc uống mỗi ngày 1 thang vào buổi tối. Hiệu quả lâm sàng: Đông y thường chia bệnh lỵ thành: thấp nhiệt lỵ, hưu tức lỵ (cửu lỵ), hư hàn lỵ, dùng Thanh bào ẩm để trị tiêu (ngọn). Dùng đương quy thược dược thang gia giảm để trị bản (gốc), có thể có tác dụng tốt. Phép điều trị này đối với già trẻ phụ nhi đều thích hợp, đã sử dụng trên lâm sàng mấy chục nǎm chữa cho rất nhiều ca kết quả đều rất tốt. Bạch XX., nam, 30 tuổi, nông dân. Sáng ngày 4-7-1974, đột nhiên phát sốt, phát rét, tháo tỏng, ngay chiều hôm đó đi lỵ, ra mủ máu, mót rặn, vào nhà tiêu liên tục, vào viện cấp cứu. Kiểm tra thân nhiệt 39 độ C, huyết áp 120/70 mmHg, bạch cầu 13.600/mm3, trung tính 80%, lympho 20%, thử phân thấy nhiều tế bào mủ và hồng cầu, chẩn đoán lỵ trực khuẩn cấp, cho dùng cloromycetin, tetracyclin, thuốc lỵ đặc hiệu phối hợp truyền dịch, nhưng điều trị đến 4 ngày mà hiệu quả không rõ rệt. Ngày 8 tháng 7 chuyển sang điều trị đông y. Bệnh nhân đau bụng, mót rặn, đi lỵ phân lẫn lộn trắng đỏ. Đó là thấp nhiệt tích, trệ ở ruột, khí huyết bị tắc, chức nǎng dẫn truyền rối loạn, sinh đau bụng mót rặn, thấp nhiệt hun đốt, tổn thương khí huyết đến nỗi thành lỵ. Phân đỏ trắng lẫn lộn, hậu môn nóng rát, tiểu tiện ít mà đỏ là do thấp nhiệt hạ trú. Rêu lưỡi vàng bẩn, mạch hoạt sác cũng là thể hiện của thấp nhiệt. Nên dùng phép thanh nhiệt, giải độc, lợi thấp, điều trị bổ huyết, cho uống "Thang bào ẩm" và "Đương quy thược dược thang gia giảm". Buổi sáng uống "Thang bào ẩm" buổi tối dùng "Đương quy thược dược thang gia giảm", mỗi ngày mỗi bài 1 thang. Bệnh nhân uống 2 hôm, mọi chứng đều hết, hoàn toàn khỏe mạnh ra viện. Bàn luận: Mễ xác chất bình vào các kinh phế, đại tràng và thận, các chứng
Xem thêm

5 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ MANG YẾU TỐ VĂN MINH MỘT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" doc

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ MANG YẾU TỐ VĂN MINH MỘT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" DOC

thì việc đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hoá mang yếu tố văn minh là góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và cũng là một trong những tiêu chí đánh giá chất lưọng giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay. 2. Sự phát triển các thiết chế văn hoá mang yếu tố văn minh thể hiện tính tất yếu trong xu thế xã hội hiện nay nói chung và trong giáo dục đại học nói riêng Quá trình hấp thụ văn hóa và văn minh và quá trình phát triển của mỗ i người không mâu thuẩn mà bổ sung cho nhau theo 2 hướng: một mặt là xã hội ảnh hưởng tới cá nhân và mặt khác là thái độ và cung cách có tính chất chủ quan của cá nhân đáp ứng lại xã hội. Trong cả hai chiều hướng này xã hội truyền thụ lại các hệ thống giá trị, truyền thụ lại văn hóa của mình từ thế hệ này qua thế hệ khác, tạo điều kiện cho cá nhân thích ứng với nếp sống và các định chế văn minh của xã hội. Nhờ các hoạt động xã hội, tính tích cực xã hội được hình thành và củng cố vững chắc và thông qua các dạng hoạt động con người phát triển được kiến thức hiện đại, kỹ năng, giao tiếp, ứng xử văn minh mà cá nhân cần tới, những ước vọng, những hệ thống giá trị, những lý tưởng về cuộc sống tốt đẹp giúp con người có được điều kiện văn minh để vươn tới những văn hóa mang tầm cao hơn. Nhờ có sự phát triển khoa học công nghệ mà các hoạt động văn hoá được thể hiện thông qua các hình thức giao tiếp, ứng xử mang tính văn minh, tức là trở thành “con người xã hội hiện đại”. Thông qua các thiết chế văn hoá mang đậm tiên tiến con người thực hiện các hành vi ứng xử mang tính văn minh, do vậy với sự phát triển của văn minh, tiến bộ của xã hội, điều kiện xã hội có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến các quá trình của hoạt động văn hoá. Ví dụ 1: Nếu không có các công trình vệ sinh công cộng thì hành vi của con người dễ gây ra hình ảnh phản cảm trong đời thường Ví dụ 2: Giả sử có 2 thiết vệ sinh: một thiết bị vệ sinh sử dụng phưong pháp làm sạch bằng tay và một thiết bị vệ sinh (mang yếu tố tiên tiến) làm sạch bằng cảm ứng thì thiết bị vệ sinh nào thể hiện hành vi văn hoá hơn. Từ đây có thể nhận thấy, thông qua hoạt động văn hoá, xây dựng môi trường TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 1(36).2010
Xem thêm

6 Đọc thêm

Lị trực khuẩn cấp doc

LỊ TRỰC KHUẨN CẤP

Lị trực khuẩn cấp Biện chứng đông y: Thấp nhiệt nội uẩn. Cách trị: Thanh nhiệt giải độc, lợi thấp, điều khí bổ huyết. Đơn thuốc: Thang bào ẩm, Đương quy thược dược thang gia giảm. Công thức: Thang bào ẩm: Mễ xác (1) 10g, Mật ong 31g, Mễ xác sắc lấy nước, rót mật ong vào. Mỗi ngày uống 1 thang chia làm 2 lần sáng chiều. Đương quy thược dược thang gia giảm: Đương quy 60g, Bạch thược 60g, Lai phục tử 3g, Quảng mộc hương 3g, Hoành liên 9g, Địa du 12g, Chỉ xác 6g, Tân lang 6g, Hoạt thạch 10g, Cam thảo 6g. Sắc uống mỗi ngày 1 thang vào buổi tối. Hiệu quả lâm sàng: Đông y thường chia bệnh lỵ thành: thấp nhiệt lỵ, hưu tức lỵ (cửu lỵ), hư hàn lỵ, dùng Thanh bào ẩm để trị tiêu (ngọn). Dùng đương quy thược dược thang gia giảm để trị bản (gốc), có thể có tác dụng tốt. Phép điều trị này đối với già trẻ phụ nhi đều thích hợp, đã sử dụng trên lâm sàng mấy chục nǎm chữa cho rất nhiều ca kết quả đều rất tốt. Bạch XX., nam, 30 tuổi, nông dân. Sáng ngày 4-7-1974, đột nhiên phát sốt, phát rét, tháo tỏng, ngay chiều hôm đó đi lỵ, ra mủ máu, mót rặn, vào nhà tiêu liên tục, vào viện cấp cứu. Kiểm tra thân nhiệt 39 độ C, huyết áp 120/70 mmHg, bạch cầu 13.600/mm3, trung tính 80%, lympho 20%, thử phân thấy nhiều tế bào mủ và hồng cầu, chẩn đoán lỵ trực khuẩn cấp, cho dùng cloromycetin, tetracyclin, thuốc lỵ đặc hiệu phối hợp truyền dịch, nhưng điều trị đến 4 ngày mà hiệu quả không rõ rệt. Ngày 8 tháng 7 chuyển sang điều trị đông y. Bệnh nhân đau bụng, mót rặn, đi lỵ phân lẫn lộn trắng đỏ. Đó là thấp nhiệt tích, trệ ở ruột, khí huyết bị tắc, chức nǎng dẫn truyền rối loạn, sinh đau bụng mót rặn, thấp nhiệt hun đốt, tổn thương khí huyết đến nỗi thành lỵ. Phân đỏ trắng lẫn lộn, hậu môn nóng rát, tiểu tiện ít mà đỏ là do thấp nhiệt hạ trú. Rêu lưỡi vàng bẩn, mạch hoạt sác cũng là thể hiện của thấp nhiệt. Nên dùng phép thanh nhiệt, giải độc, lợi thấp, điều trị bổ huyết, cho uống "Thang bào ẩm" và "Đương quy thược dược thang gia giảm". Buổi sáng uống "Thang bào ẩm" buổi tối dùng "Đương quy thược dược thang gia giảm", mỗi ngày mỗi bài 1 thang. Bệnh nhân uống 2 hôm, mọi chứng đều hết, hoàn toàn khỏe mạnh ra viện. Bàn luận: Mễ xác chất bình vào các kinh phế, đại tràng và thận, các chứng
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tiết 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ potx

TIẾT 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ POTX

Trường TH PT Hùng Vương CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Tiết 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Phát biểu được các khái niệm: chuyển động cơ, chất điểm, quỹ đạo,hệ quy chiếu. - Lấy được ví dụ về tính tương đối của chuyển động - Phân biệt được khoảng thời gian và thời điểm. 2. Kỹ năng: - Biết cách xác định được thời gian bằng đồng hồ - Biết cách xác định toạ độ và thời điểm tương ứng của một chất điểm trên hệ trục tọa độ. II. CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên - Đọc SGK, soạn giáo án - Chuẩn bị một số những tranh ảnh minh họa cho chuyển động tương đối, đồng hồ đo thời gian 2.Học sinh: - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ , sách vở. III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1: Tìm hiểm các khái niệm chuyển động cơ, chất điểm, quỹ đạo Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng 5’
Xem thêm

6 Đọc thêm

Diện toán đám mây

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Sự p át tr ển củ đ ện toán đám mây là một trong n ững yếu tố c ín t úc đẩy sự tăng trưởng củ lưu lượng truyền dữ l ệu vớ ơn tỷ ngườ đ ng sử dụng các t ết bị d động.. TRANG 2 Hội đàm của [r]

4 Đọc thêm

DAO DONG CO-PHAN LOAI

DAO DONG CO-PHAN LOAI

vật bằng không lần thứ nhất vào thời điểm:A. t = . B. t = . C. t = . D. t = .Câu 23: Một con lắc lò xo dao động với biên độ A, thời gian ngắn nhất để con lắc di chuyển từ vị trí có li độ x1 = - A đến vị trí có li độ x2 = A/2 là 1s. Chu kì dao động của con lắc là: A. 1/3 (s). B. 3 (s). C. 2 (s). D. 6(s).Câu 24: Một vật dao động theo phương trình x = 2cos(5πt + π/6) + 1 (cm). Trong giây đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật đi qua vị trí có li độ x = 2cm theo chiều dương được mấy lần?A. 2 lần B. 4 lần C. 3 lần D. 5 lầnCâu 25: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos( t + ). Thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt đầu dao động vật có gia tốc bằng một nữa giá trị cực đại là: A. t = B. t = C. t = D. t = Câu 26: Một vật dao động điều hòa từ B đến C với chu kì là T, vị trí cân bằng là O. trung điểm của OB và OC theo thứ tự là M và N. Thời gian để vật đi theo một chiều từ M đến N là: A. T/4 B. T/2 C. T/3 D. T/6Câu 27. Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 2. cos(2πt - π/2) cm .Sau thời gian 7/6 s kể từ thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí x = 1cm: A. 2 lần B. 3 lần C. 4lần D. 5lầnCâu 28. Một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = Acos2πt (cm) .Động năng và thế năng của con lắc bằng nhau lần đầu tiên là: A. 1/8 s B. 1/4 s C. 1/2 s D. 1sCâu 29.Một con lắc lò xo thẳng đứng , khi treo vật lò xo giãn 4 cm . Kích thích cho vật dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 8 cm thì trong một chu kì dao động T thời gian lò xo bị nén là: A. T/4 B. T/2 C. T/6 D.T/3Câu 30. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng 10N/m, vật có khối lượng 25g, lấy g = 10m/s2. Ban đầu người ta nâng vật
Xem thêm

18 Đọc thêm

Cùng chủ đề