BÁO CÁO TỐT NGHIỆP:" DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG V À NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC TRONG XU THẾ HỘI NHẬP TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY " PPTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP:" DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG V À NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC TRONG XU THẾ HỘI NHẬP TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY " PPTX":

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Bên cạnh những mặt tích cực của thời kỳ hội nhập kinh t ế quốc tế mang lại, mặt trái của nền kinh tế hiện nay ã có những ảnh hưởng tiêu cực ến các vấnề ạo ức, luân lý, ịnh hướng giá trị, thế giới quan, nhân sinh quan, l ối sống vàvăn hóa giao ti ếp... của nhiều tầng lớp trong x ã hội, trong ó có thế hệ trẻ - họcsinh các trường phổ thông. Khi nói ến học sinh trong các nhà trường phổ thông, tức là nói ến thế hệ trẻ ang nắm trong tay tri thức cùng với những hiểu biết tiếnbộ về xã hội nói chung v à sự phát triển của ất nước nói riêng. Họ chính là chủnhân tương lai của ất nước, là lực lượng tham gia vào quá trình phát triển kinh tế xã hội.Trong Ngh ị quy ết Trung ương II kh óa VIII kh ẳng ịnh: “ Muốn ti ến h ànhcông nghiệp hóa, hiện ại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục và ào tạo,phát huy ngu ồn lực con ng ười, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh, b ền vững”.Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) ngày 04/11/2013 về ổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và ào tạoã nêu: "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện ạihóa, xã h ội hóa, dân ch ủ hóa, h ội nh ập qu ốc t ế, thích ứng v ới n ền kinh t ế th ị trường ịnh hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển giáo d ục g ắn v ới phát triển khoa h ọcvà công ngh ệ, t ập trung vào nâng cao ch ất l ượng, ặc bi ệt ch ất l ượng giáo d ụcạo ức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành ể một mặt á p ứng yêu cầu phát tri ển kinh t ế - xã h ội, ẩy m ạnh công nghi ệp hóa, hi ện ại hóa ất nước,ảm bảo an ninh qu ốc phòng; M ặt khác ph ải chú tr ọng th ỏa mãn nhu c ầu phát triển của mỗi người học, những người có năng khiếu ược phát triển tài năng".Vậy có thể nói, trong nền kinh tế toàn cầu như hiện nay và nhất là khi ViệtNam ã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) với nhiều thời cơ và tháchthức, giáo dục và ào tạo nước nhà lại càng cần ổi mới mạnh mẽ cho phù hợp với thời ại. Đại h ội Đảng kho á X ã kh ẳng ịnh: “ Con ng ười l à v ốn qu ý nh ất”;Giáo dục và ào tạo, khoa học và công nghệ ược coi là “Quốc sách hàng ầu”. Mục tiêu giáo dục của nước ta ã ược ghi nhận tại Luật Giáo dục là: “Đào tạo con
Xem thêm

Đọc thêm

Truyền dữ liệu không dây

TRUYỀN DỮ LIỆU KHÔNG DÂY

CH NG I: T NG QUANƯƠ ỔI . LÍ DO CH N Đ TÀIỌ ỀTruy n d li u không dây là m t m ng l n trong đi n t thông tin, d li uề ệ ộ ả ớ ệ ử ệ đ c truy n đi ượ ềcó th là t ng t cũng có th là s . Trong truy n d li uể ươ ự ể ố ề ệ không dây, hi u qu nh t v n là ệ ả ấ ẫtruy n b ng sóng đi n t hay sóng Radio,ề ằ ệ ừ b i nh ng u đi m là truy n kho ng cách xa, đa ở ư ể ề ở ả h ng, t n s ho t đ ngướ ầ ố ạ ộ cao.Truy n d li u s đ c ng d ng r t r ng rãi, nh t là trong lĩnh v c đi uề ệ ố ượ ứ ụ ấ ộ ấ ự ề khi n, ểthông tin s . Nhi u vi m ch h tr x lý tín hi u không dây đ cố ề ạ ỗ ợ ử ệ ượ s d ng nh PT2248, ử ụ ưPT2249, PT9148, PT9149, PT2262, PT2272, HT640, HT648… V n đ đ t ra là các vi m ch này truy n d li u ch dành cho m cấ ề ặ ạ ề ệ ỉ ụ đích riêng là đi u khi n thi t b , thông tin đ c truy n đi đã đ c mã hoá s n,ề ể ế ị ượ ề ượ ẵ s bit d li u truy n đi th p, không phù h p v i nhu c u truy n d li u hàngố ệ ề ấ ợ ớ ầ ề ệ lo t và liên t c.ạ ụHi n nay t i các n i trông gi xe máy, ô tô có r t nhi u xe .N u nh v yệ ạ ơ ấ ề ế ư ậ r t khó đ chúng ta có th tìm đ c xe trong hàng trăm chi c xe đang đ c trôngấ ể ể ượ ế ượ gi đó.Do đó chúng em ch n đ tài “ M ch thu RF dùng trong bãi đ xe” ở ọ ề ạ ỗII . M C TIÊU VÀ NHI M V NGHIÊN C UỤ Ệ Ụ Ứ1. M c tiêuụTr c m t,chúng ta s thi công 1 thi t bi đi n cho b đi u khi n dò tìm xe,ướ ắ ẽ ế ệ ộ ề ể t đó có k ho ch phát tri n và thi công nh ng thi t b khác cho b dò tìm xeừ ế ạ ể ế ị ộ trong bãi đ xe.ỗTrong t ng lai, chúng ta s m r ng và phát tri n đ c nh ng thi t b nàyươ ẽ ở ộ ể ượ ế ị b ng cách m rông kh năng giao ti p c a thi t b , nh qua Internet hay m ngằ ở ả ếế ị ư ạ đi n tho i di đ ng.ệ ạ ộ2. Nhi m vệ ụChúng ta c n tìm hi u nguyên lý ho t đ ng c a b đi u khi n dò tìm làầ ể ạ ộ ủ ộ ề ể
Xem thêm

19 Đọc thêm

NHỮNG CHIẾN LƯỢC CỦA NGƯỜI THÁCH THỨC THỊ TRƯỜNG

NHỮNG CHIẾN LƯỢC CỦA NGƯỜI THÁCH THỨC THỊ TRƯỜNG

BÀI T P NHÓMẬ Đ TÀI:ỀNH NG CHI N L C C A NG I ƯỢ Ủ ƯỜ THÁCH TH C TH TR NGỨ Ị ƯỜ Tóm l cượ Nh ng doanh nghi p chi m hàng th hai, th ba có th ế ứ ứ ểáp d ng chi n l c c nh tranh: t n công vào doanh nghi p ụ ế ượ ạ ấ ệd n đ u và các đ i th khác đ tăng thêm th ph n.ẫ ầ ố ủ ể ị ầ Có nh ng tr ng h p ng i thách th c th tr ng đã đu i ườ ợ ườ ứ ị ườ ổk p hay v t xa ng i d n đ u th tr ng.ị ượ ườ ẫ ầ ị ườ Trong quý 4/2007, Nokia đã chi m h n 50% th tr ng ế ơ ị ườđi n tho i thông minh trên toàn th gi i, trong khi Research ệ ạ ế ớIn Motion BlackBerry gi 10,9% th ph n, và Apple ch n m ị ầ ỉ ắ5,2% th ph n. ị ầ Trong quý 4/2010, iPhone c a Apple v n gi m t ph n ủ ẫ ộ ầnh c a th tr ng v i t l 16,1% - ít h n m t n a so v i t ủ ị ườ ớ ỷ ệ ơ ộ ử ớ ỷl 28% c a Nokia. Nh ng doanh s bán hàng tăng nhanh ệ ủ ư ốchóng khi n công ty c a Steve Jobs nhanh chóng đi đ u th ế ủ ầ ịtr ng. Trong quý hai năm 2011, theo IDC, Apple có 19,1% ườth ph n v i t c đ tăng tr ng hàng năm lên đ n 141%. ị ầ ớ ố ộ ưở ếNokia, đã xu ng v trí th ba v i 15,7% ố ị ứ ớ th ị ph n và t c đ ầ ố ộtăng tr ng -30,7%.ưở Xác đ nh m c tiêu chi n ị ụ ếl c và đ i th c nh tranhượ ố ủ ạ Ng i thách th c th tr ng tr c tiên ph i ườ ứ ị ườ ướ ảxác đ nh m c tiêu chi n l c c a mình. M c ị ụ ế ượ ủ ụtiêu chi n l c c a h u h t nh ng ng i thách ế ượ ủ ầ ế ườth c th tr ng là tăng th ph n c a mình v i ứ ị ườ ị ầ ủ ớ
Xem thêm

17 Đọc thêm

XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ MÔ PHỎNG HỆ BALL PLATE BẰNG PHƯƠNG PHÁP BACKSTEPPING

XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ MÔ PHỎNG HỆ BALL PLATE BẰNG PHƯƠNG PHÁP BACKSTEPPING

XIIIChương 1: Tổng quanhƣơng 1.1.1Ổt vấn đ :g y nay, các thiết ị được vận h nh trong ĩnh v c sản xuất, giải trí, chăm sócsức kh e... thường được th c hiện, gia công với độ chính xác rất cao v vậy các thiết ịn y sẽ ho t động tốt h n,n h n. Các ộ đi u khiển được s dụng đi u khiển có thểID, hồi tiếp tr ng thái, đ t c c. Sau thời gian vận h nh các c cấu, ộ phận sẽ xảy rahiện tượng hao m n m thay đ i hệ số ma sát, hệ số giãn nở, độ rung ... đi u n y có thểm ảnh hưởng tới chất ượng c a các thiết ị. Để khác phục hiện tượng n y ta có thểth c hiện các iện pháp nhưm máy, ôi tr n .Tuy nhiên, những việcm n y ch cảithiện được phần n o vấn đ trên nhưng không thể giải quyết triệt để vấn đ . V vậy cácộ đi u khiển n y sẽ không đảm ảo được chất ượng như trước nữa. Để kh c phục vấnđ n y áp dụng một số ộ đi u khiển phi tuyến có thuật toán tối ưu. Các ộ đi u khiển
Xem thêm

101 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CHÁT LƯỢNG DỰ ÁN ĐÀU TƯ XÂY DỰNG

TIỂU LUẬN CHÁT LƯỢNG DỰ ÁN ĐÀU TƯ XÂY DỰNG

Trong nh ng n ữ ầ ướ ắ ầ ộ ậ ế ố ế ệ ăm g n đây, khi n c ta b t đ u h i nh p kinh t qu c t , di n m o ạ ấ ướ ừ ổ ớ ờ ố ế ủ ườ ượ đ t n c không ng ng đ i m i, đ i s ng kinh t c a ng i dân ngày càng đ c c i thi n, n n kinh t ng ả ệ ề ế ưở ể ấ ớ ự ày càng tăng tr ng và phát tri n. T t nhiên cùng v i s phát tri n v ể ừ ủ ề ế ự ủ ờ à nâng cao không ng ng c a các ngành ngh kinh t , các lĩnh v c khác c a đ i s ng, b m t c a ố ộ ặ ủ ấ ướ ổ ự ọ ủ đ t n c ngày càng thay đ i. Đó là s m c lên c a các công trình công nghi p v ệ ụ ằ ứ ầ ủ ộ ố ệ à dân d ng nh m đáp ng các yêu c u c a cu c s ng công nghi p hóa, hi n ệ ạ ấ ướ ấ ớ ộ ậ ế ố ế ự đ i hóa đ t n c. T t nhiên, v i cùng quá trình h i nh p kinh t qu c t , s phát tri n kh ể ừ ự ạ ủ ệ ướ ông ng ng đó là s c nh tranh c a các doanh nghi p trong và ngoài n c trong lĩnh v c x ự ự ỉ ấ ấ ượ ây d ng, nó không ch là quy mô, tính ch t công trình mà còn là ch t l ng công trình xây d ng.
Xem thêm

Đọc thêm

Cơ sở dữ liệu _ Đại học Điện lực

CƠ SỞ DỮ LIỆU _ ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

1. 1. T Tạ ại i sao sao c cầ ần n ph phả ải i c có ó m mộ ột t CSDL? CSDL? H Hệ ệ th thố ống ng c cá ác c t tậ ập p tin tin c cổ ổ đi điể ển n : : • • Đư Đượ ợc c t tổ ổ ch chứ ức c riêng riêng r rẽ ẽ, , ph phụ ục c v vụ ụ m mộ ột t m mụ ục c đ đí ích ch hay hay m mộ ột t b bộ ộ ph phậ ận n n nà ào o đ đó ó c củ ủa a doanh doanh nghi nghiệ ệp p. . • • Như Nhượ ợc c đi điể ểm m: : T Tí ính nh ph phụ ụ thu thuộ ộc c gi giữ ữa a chương chương tr trì ình nh v và à d dữ ữ li liệ ệu u . . Lưu Lưu tr trữ ữ tr trù ùng ng l lặ ặp p d dữ ữ li liệ ệu u Vi Việ ệc c chia chia s sẻ ẻ d dữ ữ li liệ ệu u b bị ị h hạ ạn n ch chế ế T Tố ốn n th thờ ời i gian gian xây xây d dự ựng ng Chi Chi ph phí í cho cho b bả ảo o tr trì ì chương chương tr trì ình nh l lớ ớn n
Xem thêm

75 Đọc thêm

Những nguyên lý cơ bản của nghĩa MácLenin

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA NGHĨA MÁCLENIN

Ch nghĩa MácLênin “ là h th ng quan đi m và h c thuy t “ khoa h c c a Mác, ủ ệ ố ể ọ ế ọ ủ Ăngghen, Lênin đ c hình thành và phát tri n trên c s k th a nh ng giá tr t t ng nhân ượ ể ơ ở ế ừ ữ ị ư ưở lo i và t ng k t th c ti n th i đ i; là th gi i quan, ph ng pháp lu n ph bi n c a nh n ạ ổ ế ự ễ ờ ạ ế ớ ươ ậ ổ ế ủ ậ th c khoa h c và th c ti n cách m ng; là khoa h c v s nghi p gi i phóng giai c p vô s n, ứ ọ ự ễ ạ ọ ề ự ệ ả ấ ả gi i phóng nhân dân lao đ ng kh i ch đ áp b c, bóc l t và ti n t i gi i phóng con ng i. ả ộ ỏ ế ộ ứ ộ ế ớ ả ư
Xem thêm

20 Đọc thêm

Thông báo trung tâm đào tạo tiếng anh Yes

THÔNG BÁO TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG ANH YES

Bạn sẽ cảm thấy tiến bộ rõ rệt trong cả bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, tự tin với tiếng Anh chuẩn mực, và sẵn sàng cho môi trường học tập hay làm việc quốc tế. "Ph ươ ng ph á p h ọ c t ạ i YES! r ấ t ph ù h ợ p v ớ i h ọ c vi ê n Vi ệ t Nam, gi ú p b ạ n l à m quen v ớ i á p l ự c k ỳ thi, nh ư ng kh ô ng qu á c ă ng th ẳ ng. T ô i r ấ t th í ch trang thi ế t b ị v à ph ươ ng ph á p gi ả ng d ạ y hi ệ n đạ i ở đâ y."
Xem thêm

2 Đọc thêm

Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tài liệu này chỉ đề c ập đế n các v ấn đề liên quan đế n sáng ch ế và cách th ức nộp đơ n và đă ng ký sáng chế. M ục đích c ủa Tài li ệ u là giúp người đọ c hi ể u đượ c m ột cách t ổng thể v ề các kỹ n ăng c ần thi ế t để viếtso ạn th ảochuẩn bị đơ n đă ng ký sáng ch ế , vi ệc nộp đơ n và giao dịch v ới c ơ quan có th ẩm quyề n để đượ c bảo hộ độ c quyền sáng ch ế. Do pháp luật c ũng như thực tiễ n gi ữa các quốc gia và khu v ực là khác nhau đáng kể nên người đọ c cũng c ần xem xét và hiểu rõ nh ững yêu cầu cụ thể c ủa các h ệ thống pháp luật liên quan đế n khách hàng c ủa mình. C ần lưu ý r ằng trong Tài li ệu này, thuật ng ữ “ đạ i di ện sáng ch ế ” (patent agent) sẽ đượ c sử dụng thường xuyên. Thu ật ng ữ này không dùng theo khía c ạnh ngh ĩa kỹ thu ật để chỉ ngh ề nghiệ p đượ c cơ quan có th ẩm quyề n cho phép nh ằm đạ i di ệ n cho tác gi ả sáng ch ế trong nh ững trường h ợp cụ thể, mà dùng nh ư một thu ật ng ữ chung để chỉ nh ững người so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế (kể c ả tác gi ả sáng ch ế, ng ười so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế nghiệp dư, đạ i di ện sáng ch ế và lu ật s ư sáng ch ế)
Xem thêm

142 Đọc thêm

Đề Thi Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế 2014 _ CQ 49 AOF

ĐỀ THI LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ 2014 _ CQ 49 AOF

C â u 1: Nêu lý thuyết địa tô của A.Smith v à D.Ricardo?Các mác đã kế thừa lý thuyế t này như th ế n à o? C â u 2: Tr ì nh b à y l ý thuy ế t v ề quan h ệ gi ữ a th ị tr ườ ng v à nh à nc c ủ a Keynes v à Samuelson? So s á nh v à gi ả i th í ch s ự gi ố ng v à kh á c nhau c ủ a 2 l ý thuy ế t n à y?

7 Đọc thêm

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM

+ phương pháp khấu hao TSCĐ áp dụng: TSCĐ được khấu hao theophương pháp đường thẳng. • phương pháp kế toán h ng tà ồn kho+nguyên tắc đánh giá: theo giá thực tế+phương pháp xác định giá h ng tà ồn kho cuối kì: theo phương pháp nhậptrước- xuất trước+ phương pháp hạch toán h ng tà ồn kho: theo phương pháp kê khai thườngxuyên.• Phương pháp tính v nà ộp thuế GTGT : theo phương pháp khấu trừ.Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký- sổ cái được thể hiệnqua sơ đồ số 4- phụ lục.2.2 thực trạng kế toán chi phí sản xuất v tính giá th nh sà à ản phẩm tại côngty TNHH Thanh Hùng.2.2.1 đặc điểm chi phí sản xuất tại công tyCông ty TNHH Thanh Hùng l doanh nghià ệp sản xuất có quy trình công nghệphức tạp, trong đó chi phí sản xuất sản phẩm chiếm khoảng 70% trong tổng chiphí to n doanh nghià ệp. đây l khoà ản chi phí quan trọng cần thiết cho quá trìnhsản xuất của doanh nghiệp v nó l mà à ột tỷ trọng phù hợp trong doanh nghiệp sảnxuất. Chi phí nguyên vật liệu của công ty chiếm khoảng 50% tổng chi phí sảnxuất, chi phí nhân công l mà ột chi phí cần thiết chiếm tỷ trọng khoảng 30% tổngchi phí . doanh nghiệp trả lương theo sản phẩm cuối cùng v theo thà ời gian. Bêncạnh đó chi phí sản xuất chung của doanh nghiệp được tập hợp theo từng phânxưởng.Với cách phân loại chi phí theo công dụng kinh tế thì nội dung chi phí sản xuấttrong giá th nh sà ản phẩm của công ty bao gồm các khoản mục sau:(1) chi phí nguyên vật liệu trực tiếp- chi phí vải- chi phí chi- chi phí hóa chất(2) chi phí nhân công trực tiếp: tiền lương, các khoản trích theo
Xem thêm

16 Đọc thêm

Một số lưu ý khi làm đơn đăng ký sáng chế

MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tài liệu này chỉ đề c ập đế n các v ấn đề liên quan đế n sáng ch ế và cách th ức nộp đơ n và đă ng ký sáng chế. M ục đích c ủa Tài li ệ u là giúp người đọ c hi ể u đượ c m ột cách t ổng thể v ề các kỹ n ăng c ần thi ế t để viếtso ạn th ảochuẩn bị đơ n đă ng ký sáng ch ế , vi ệc nộp đơ n và giao dịch v ới c ơ quan có th ẩm quyề n để đượ c bảo hộ độ c quyền sáng ch ế. Do pháp luật c ũng như thực tiễ n gi ữa các quốc gia và khu v ực là khác nhau đáng kể nên người đọ c cũng c ần xem xét và hiểu rõ nh ững yêu cầu cụ thể c ủa các h ệ thống pháp luật liên quan đế n khách hàng c ủa mình. C ần lưu ý r ằng trong Tài li ệu này, thuật ng ữ “ đạ i di ện sáng ch ế ” (patent agent) sẽ đượ c sử dụng thường xuyên. Thu ật ng ữ này không dùng theo khía c ạnh ngh ĩa kỹ thu ật để chỉ ngh ề nghiệ p đượ c cơ quan có th ẩm quyề n cho phép nh ằm đạ i di ệ n cho tác gi ả sáng ch ế trong nh ững trường h ợp cụ thể, mà dùng nh ư một thu ật ng ữ chung để chỉ nh ững người so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế (kể c ả tác gi ả sáng ch ế, ng ười so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế nghiệp dư, đạ i di ện sáng ch ế và lu ật s ư sáng ch ế)
Xem thêm

6 Đọc thêm

Gián án CHUYEN DE DAY DINH LY

GIÁN ÁN CHUYEN DE DAY DINH LY

Chuyên đề Phơng pháp dạy học: Khái niệm, định nghĩa - Định líChuyên đề dạy học khái niệm - định nghĩa - định lí và một sốví dụ cụ thể đã thực nghiệmA/- Lý do làm chuyên đề:- Theo tài liệu đổi mới phơng pháp dạy học (ĐMPPDH) và kinh nghiệm của bản thântrong quá trình dạy học của việc dạy khái niệm, định nghĩa - định lý là hết sức quantrọng. Khi giảng dạy các vấn đề toán học nói trên phải làm sao cho học sinh ( HS) tiếpcận kiến thức của bài một cách nhẹ nhàng, chủ động, không áp đạt kiến thức mà phảitìm kiến thức mới từ các kiến thức đã biết dẩn dắt trong quá trình giảng dạy của giáoviên và tìm ra chân lý đó là nội dung của chuyên đề. B. Các hoạt động dạy - học khái niệm, định nghĩa1/ - Tip cận khái niệm: Qua các con đờng qui nạp hoặc suy diễn, cho HS hoạt động để dẫn đến hiểu biết vềkhái niệm. Hoạt động n y cứ thế thực hiện bằng cách đ a ra một số ví dụ hoặc hiệntợng m HS đó biết hoặc có trong thực ti ễn, Hình th nh khái niệ m: Thông qua hoạt động, HS phát hiện ra các đặc điểm đặc trng cho khái niệm. Cũng cố khái niệm: Bằng các HĐ nhận dạng v thể hiện khái niệm: Xem xét một đối tợng cho tr-ớc có thuộc một khái niệm n o đó không, đ a ra ví dụ v phản ví dụ; bằng hoạt độngngôn ngữ: phát biểu lại khái niệm, định nghĩa bằng lời lẽ của mình, diễn đạt theo nhữngcách khác nhau; phân tích, nêu bật nhũng ý quan trọng chứa đựng trong định nghĩa mộtcách tờng minh hay ẩn t ng; bằng các HĐ khái quát hoá, đặc biệt hoá, hệ thống hoá:Sắp xếp khái niệm mới v o hệ thống khái niệm đã học, nhận biết mối quan hệ giữanhững khái niệm khác nhau trong mt hệ thống khái nim. Vận dụng khái niệm: Vận dụng khái niệm để giải b i tập v giải quyết những vấn đề của thực tiể n2/- Các tình huống dạy học cụ thể:Hình học 9: tiết 40: Góc nội tiếp:a) Định nghĩa: Giáo viên: Nguyễn Xuân Nam - Trờng THCS Thanh Dũng
Xem thêm

9 Đọc thêm

Tài liệu CHUYEN DE DAY DINH LY

TÀI LIỆU CHUYEN DE DAY DINH LY

Chuyên đề Phơng pháp dạy học: Khái niệm, định nghĩa - Định líChuyên đề dạy học khái niệm - định nghĩa - định lí và một số ví dụ cụ thể đã thực nghiệmA/- Lý do làm chuyên đề:- Theo tài liệu đổi mới phơng pháp dạy học (ĐMPPDH) và kinh nghiệm của bản thân trong quá trình dạy học của việc dạy khái niệm, định nghĩa - định lý là hết sức quan trọng. Khi giảng dạy các vấn đề toán học nói trên phải làm sao cho học sinh ( HS) tiếp cận kiến thức của bài một cách nhẹ nhàng, chủ động, không áp đạt kiến thức mà phải tìm kiến thức mới từ các kiến thức đã biết dẩn dắt trong quá trình giảng dạy của giáo viên và tìm ra chân lý đó là nội dung của chuyên đề. B. Các hoạt động dạy - học khái niệm, định nghĩa1/ - Tip cận khái niệm: Qua các con đờng qui nạp hoặc suy diễn, cho HS hoạt động để dẫn đến hiểu biết về khái niệm. Hoạt động n y cứ thế thực hiện bằng cách đ a ra một số ví dụ hoặc hiện tợng m HS đó biết hoặc có trong thực ti ễn, Hình th nh khái niệ m: Thông qua hoạt động, HS phát hiện ra các đặc điểm đặc trng cho khái niệm. Cũng cố khái niệm: Bằng các HĐ nhận dạng v thể hiện khái niệm: Xem xét một đối tợng cho tr-ớc có thuộc một khái niệm n o đó không, đ a ra ví dụ v phản ví dụ; bằng hoạt động ngôn ngữ: phát biểu lại khái niệm, định nghĩa bằng lời lẽ của mình, diễn đạt theo những cách khác nhau; phân tích, nêu bật nhũng ý quan trọng chứa đựng trong định nghĩa một cách tờng minh hay ẩn t ng; bằng các HĐ khái quát hoá, đặc biệt hoá, hệ thống hoá: Sắp xếp khái niệm mới v o hệ thống khái niệm đã học, nhận biết mối quan hệ giữa những khái niệm khác nhau trong mt hệ thống khái nim. Vận dụng khái niệm: Vận dụng khái niệm để giải b i tập v giải quyết những vấn đề của thực tiể n2/- Các tình huống dạy học cụ thể:Hình học 9: tiết 40: Góc nội tiếp:a) Định nghĩa: Giáo viên: Nguyễn Xuân Nam - Trờng THCS Thanh Dũng
Xem thêm

9 Đọc thêm

Bài giảng CHUYEN DE DAY DINH LY

BÀI GIẢNG CHUYEN DE DAY DINH LY

Chuyên đề Phơng pháp dạy học: Khái niệm, định nghĩa - Định líChuyên đề dạy học khái niệm - định nghĩa - định lí và một sốví dụ cụ thể đã thực nghiệmA/- Lý do làm chuyên đề:- Theo tài liệu đổi mới phơng pháp dạy học (ĐMPPDH) và kinh nghiệm của bản thântrong quá trình dạy học của việc dạy khái niệm, định nghĩa - định lý là hết sức quantrọng. Khi giảng dạy các vấn đề toán học nói trên phải làm sao cho học sinh ( HS) tiếpcận kiến thức của bài một cách nhẹ nhàng, chủ động, không áp đạt kiến thức mà phảitìm kiến thức mới từ các kiến thức đã biết dẩn dắt trong quá trình giảng dạy của giáoviên và tìm ra chân lý đó là nội dung của chuyên đề. B. Các hoạt động dạy - học khái niệm, định nghĩa1/ - Tip cận khái niệm: Qua các con đờng qui nạp hoặc suy diễn, cho HS hoạt động để dẫn đến hiểu biết vềkhái niệm. Hoạt động n y cứ thế thực hiện bằng cách đ a ra một số ví dụ hoặc hiệntợng m HS đó biết hoặc có trong thực ti ễn, Hình th nh khái niệ m: Thông qua hoạt động, HS phát hiện ra các đặc điểm đặc trng cho khái niệm. Cũng cố khái niệm: Bằng các HĐ nhận dạng v thể hiện khái niệm: Xem xét một đối tợng cho tr-ớc có thuộc một khái niệm n o đó không, đ a ra ví dụ v phản ví dụ; bằng hoạt độngngôn ngữ: phát biểu lại khái niệm, định nghĩa bằng lời lẽ của mình, diễn đạt theo nhữngcách khác nhau; phân tích, nêu bật nhũng ý quan trọng chứa đựng trong định nghĩa mộtcách tờng minh hay ẩn t ng; bằng các HĐ khái quát hoá, đặc biệt hoá, hệ thống hoá:Sắp xếp khái niệm mới v o hệ thống khái niệm đã học, nhận biết mối quan hệ giữanhững khái niệm khác nhau trong mt hệ thống khái nim. Vận dụng khái niệm: Vận dụng khái niệm để giải b i tập v giải quyết những vấn đề của thực tiể n2/- Các tình huống dạy học cụ thể:Hình học 9: tiết 40: Góc nội tiếp:a) Định nghĩa: Giáo viên: Nguyễn Xuân Nam - Trờng THCS Thanh Dũng
Xem thêm

9 Đọc thêm

Gián án CỨU GIỮ LIỆU

GIÁN ÁN CỨU GIỮ LIỆU

Nếu bạn đã từng “toát mồ hôi hột” do phục hồi nhầm file ghost l m mà ất dữ liệu một phân vùng ổ cứng thì b i vià ết n y sà ẽ giúp bạn bình tĩnh hơn khi gặp tình huống n y. Bà ạn có thể dùng Hiren’s BootCD để lấy lại dữ liệu đã mất mà không cần dùng một phần mềm n o khác.àGhost nhầm v o phân vùng chà ứa dữ liệu l chuyà ện thường xảy ra, ngay cả với những người chuyên nghiệp. Chỉ cần một chút sơ suất, buồn ngủ, dữ liệu của bạn có thể sẽ bị mất hết. Nếu lỡ gặp trường hợp n y, bà ạn vẫn có thể phục hồi dữ liệu trên ổ đĩa bị mất theo cách sau đây.Chu ẩ n b ị : - CD Hiren’s Boot phiên bản từ 9.3 trở lên.- Tháo ổ cứng bị ghost nhầm v à đưa sang máy tính khác.- Cắm ổ cứng v o cáp và hiết lập jump ở chế độ Slave.- Thiết lập trong BIOS để máy tính nhận ổ cứng mới v là ưu lại các thiết lập.Ti ế n h nh phà ụ c h ồ i d li ệ u: - Khởi động WinXP.- Kiểm tra xem máy tính đã nhận ổ cứng bị mất dữ liệu chưa, bằng cách bấm chuột phải v o My Computer,à chọn Manager.- Bấm v o Disk Management. Bà ạn sẽ thấy tên ổ đĩa mới cắm v o có tên l Disk 1.à à- Cho đĩa CD Hiren’s Boot 9.3 v o à ổ đĩa CD.- Bấm v oà GetDataBack-NTFS để khởi động chương trình.- Đánh dấu kiểm v o à ổ đĩa cần cứu hộ, bỏ dấu kiểm trong các ổ đĩa khác.- Bấm v oà Next.- Bấm v o 1 stà parttion[NTFS].- Bấm v oà Next.- Bấm v o Next.à- Chương trình bắt đầu tìm kiếm các tập tin bị xóa, sau khi tìm xong, các tập tin, thư mục sẽ được hiển thị. Bấm chuột phải v o thà ư mục định cứu hộ, chọn Copy.- Trong mục To bạn bấm v o mà ục Browse v chà ỉ ra ổ đĩa v thà ư mục chứa dữ liệu sao lưu, thư mục n y nênà tạo trên phân vùng trên ổ cứng của máy hiện thời.Người viết b i n y à à đã trực tiếp cứu dữ liệu trên một ổ cứng với 4,5 GB dữ liệu hết 30 phút. Như vậy, chỉ với một đĩa CD Hiren’s Boot bạn có thể thực hiện việc cứu hộ khá dễ d ng mà không cà ần phải mua các phần mềm cứu hộ khác.chúc các bạn th nh công tôi à đã tưng cứu rất nhiều v hà ầu như cứu dc to n bà ộ dữ liệu
Xem thêm

1 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA LAI

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA LAI

hợp.- Sớm triển khai các sản phẩm hu động mới do Vietcombanktriển khai trong từng thời kỳ.- Phát triển, mở rộng việc nhận và chi tiền gửi tại chỗ chonhững người gởi có số dư lớn, người già và bệnh tật không đến ngânhàng do lo ngại rủi ro khi đi trên đường hoặc không có điều kiện sứckhỏe, thời gian đến ng n hàng được.- Thường xu ên đào tạo về chất lượng phục vụ của các giaodịch viên để đảm bảo thời gian ngày càng rút ngắn, tạo sự thỏa máikhi khách hàng đến giao dịch.- Có chính sách khen thưởng, động viên thích đáng cho cán bộcông viên có nguồn tiền hu động lớn.b. Hiện đại hóa công nghệ n ân h n , th ờn xu ên đtạonâng cao nghiệp vụ cho nhân viên- Hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng.- VCB Gia Lai phải thường xuyên tổ chức các buổi tập huấnchuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp khách hàng và tổ chứckiểm tra, thi sát hạch nghiệp vụ cũng như thường xuyên kiểm tranăng lực cán bộ, để n ng cao trình độ nhân sự và không ngừng rèn21luyện đạo đức nghề nghiệp. Tha đổi tác phong, phong cách giao dịchhiện đại và chuyên nghiệp. Xây dựng nét văn hoá doanh nghiệp riêng biệtcủa VCB.- Hoàn thiện c chế khen thưởng nhằm tạo động lực phấn đấu làmviệc và hoàn thành trách nhiệm công việc được giao phó của toàn thể cán
Xem thêm

26 Đọc thêm

Báo cáo " Bàn về mô hình bảo hiếm ở Việt Nam: Từ giám sát bởi Quốc hội chuyển sang tài phán bằng toà án hiến pháp " potx

BÁO CÁO BÀN VỀ MÔ HÌNH BẢO HIẾM Ở VIỆT NAM TỪ GIÁM SÁT BỞI QUỐC HỘI CHUYỂN SANG TÀI PHÁN BẰNG TOÀ ÁN HIẾN PHÁP POTX

- Giỏm sỏt nhng s h, thiu sút ca vn bn phỏp lut trong quỏ trỡnh ỏp dng. - Xem xột tớnh tuõn th hin phỏp v phỏp lut (khi ra quyt nh ỏp dng phỏp lut), tớnh hiu qu ca cỏc vn bn ( khng nh cht lng), tớnh phự hp ca * Vin nh nc v phỏp lut Vin khoa hc xó hi Vit Nam nghiªn cøu - trao ®æi t¹p chÝ luËt häc sè 8/2007 11 các pháp lệnh, nghị định độc lập (để nâng lên thành luật). Hình thức thực hiện quyền giám sát hiến pháp của Quốc hội được thông qua hệ thống các cơ quan theo sự phân công, phân nhiệm. Để phù hợp với điều kiện hoạt động của mình Quốc hội chỉ tập trung giám sát đối với văn bản của các cơ quan nhà nước cấp cao (Uỷ ban thường vụ Quốc hội, chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao) và thông qua các cơ cấu của mình giám sát đến các cơ quan đặc thù (như Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát hội đồng nhân dân cấp tỉnh). Vì vậy, khi xem xét hoạt động giám sát của Quốc hội, trước hết là nói đến chính hoạt động của
Xem thêm

9 Đọc thêm

Sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, giải thể trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh docx

SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, GIẢI THỂ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO, TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ SỞ DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH DOCX

TRANG 1 SÁP NH ẬP, CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, GI ẢI THỂ TRUNG TÂM Đ ÀO T ẠO, HUẤN LUY ỆN VẬN ĐỘNG VI ÊN TH Ể THAO, TRUNG TÂM HO ẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ S Ở DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA B [r]

3 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu đơn xin chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp pdf

TÀI LIỆU MẪU ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT/KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP PDF

CĂN CỨ V ÀO QUY CH Ế QUẢN LÝ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP; CĂN CỨ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT CỦA ĐƠN VỊ, CHÚNG TÔI LÀM ĐƠN NÀY ĐỀ NGHỊ SỞ NÔNG NGHI ỆP V À PTNT TH ẨM ĐỊ[r]

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề