CÁCH ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN PART 4 POT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CÁCH ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN PART 4 POT":

Luận văn: Lý luận về các thành phần kinh tế và tư bản tư nhân ppt

LUẬN VĂN: LÝ LUẬN VỀ CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ VÀ TƯ BẢN TƯ NHÂN PPT

với một cơ cấu xã hội nhiều giai cấp, giai tầng có mâu thuẫn gay gắt về lợi ích kinh tế, song thống nhất trong mục tiêu vận động. Từ đó chúng ta phải có những thái độ đúng đắn trong nhìn nhận về kinh tế tư bản tư nhân và nhận rõ triển vọng phát triển của kinh tế tư bản tư nhân trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. Ngay sau khi cách mạng tháng tám 1945 thành công, nhận định về vai trò của kinh tế tư bản tư nhân ở Việt Nam lúc bấy giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố "…để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới công - thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới công - thương trong cuộc kiến thiết này". Sau khi cuộc kháng chiến 9 năm kết thúc , năm 1951, miền Bắc bước vào thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế theo mô hình kế hoạch hoá tập trung. Kinh tế tư bản tư nhân bị hạn chế, bị cải tạo và dần dần bị xoá bỏ vì nó được coi là "hàng ngày hàng giờ " đẻ ra chủ nghĩa tư bản nên luôn là đối tượng của cải tạo xã hội chủ nghĩa và không được khuyến khích phát triển. Sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế ở nước ta, tại Đại hội Đảng VI với đường lối đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trước hết là đổi mới tư duy với tinh thần "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật", Đảng ta đã thừa nhận "sai lầm trong bố trí cơ cấu kinh tế" và "trong nhận thức cũng như trong hành động, chúng ta chưa thực sự thừa nhận cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta còn tồn tại trong một thời gian tương đối dài". Theo đó thừa nhận sự tồn tại khách quan của kinh tế tư bản tư nhân bao gồm kinh tế tiểu sản xuất hàng hoá, tiểu thương, tư sản nhỏ. Tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới đã được đề ra từ Đại hội VI, tại Đại hội Đảng VIII tư tưởng quan điểm và chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần đã được khẳng định rõ: lấy việc giải phóng sức sản xuất động viên tối đa mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài cho quá trình công nghiệp hoá, hiện §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ đại hoá, nâng cao hiệu qủa kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân là mục tiêu hàng đầu trong việc khuyến khích các thành phần kinh tế. Kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo cùng các kinh tế khác góp phần xây dựng nền kinh tế nước nhà, trong đó kinh tế tư bản tư nhân được xác định là thành phần kinh tế quan trọng. Với quan
Xem thêm

45 Đọc thêm

Quá trình hình thành và phương pháp nắm bắt vai trò thực trạng kinh tế của tư bản tư nhân đánh giá kinh tế tư bàn tư nhân p2 doc

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NẮM BẮT VAI TRÒ THỰC TRẠNG KINH TẾ CỦA TƯ BẢN TƯ NHÂN ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TƯ BÀN TƯ NHÂN P2 DOC

VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NHANH CHÓNG CỦA KHU VỰC KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN ĐÃ ĐÓNG GÓP rất lớn vào sự phát triển của đát nước, với số vốn huy động lớn trong toàn xã hội, khu vực kinh tế tư bản tư [r]

11 Đọc thêm

Vai trò thực trạng kinh tế của tư bản tư nhân đánh giá kinh tế tư bản tư nhân part2 potx

VAI TRÒ THỰC TRẠNG KINH TẾ CỦA TƯ BẢN TƯ NHÂN ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN PART2 POTX

nền kinh tế và là chỗ dựa vững chắc trong quá trình xây dựng và phát triển đất nớc trở thành một nớc công nghiệp hoá hiện đại hoá. IV. thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 1. Quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế. Sự phát triển của kinh tế t bản t nhân đã đặt ra những yêu cầu mới thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa. Đã xuất hiện nhiều doanh nhân kinh doanh thành đạt, đa doanh nghiệp của mình phát triển, cải thiện đợc đời sống ngời lao động, đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội, đợc xã hội tôn vinh. Trình độ sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế t bản t nhân ngày càng tiến bộ hơn, số lợng hàng hoá tham gia xuất khẩu ngày càng tăng. Nhiều sản phẩm của khu vực kinh tế t bản t nhân đợc xuất khẩu uỷ thác qua doanh nghiệp nhà nớc và doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài. Khu vực kinh tế t bản t nhân còn tham gia nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu. Xuất khẩu trực tiếp của khu vực kinh tế t bản t nhân đến nay đã tăng khá, 9 tháng đầu năm 2001 đạt 2.189.330.000 USD, trong đó các công ty cổ phần đạt 1.606.489.900 USD, công ty trách nhiệm hữu hạn đạt 211.900.000 USD (số liệu của Tổng cục hải quan). Các doanh nghiệp t nhân đã tham gia tích cực vào xuất nhập khẩu trực tiếp, đến năm 2000 số doanh nghiệp t nhân tham gia xuất khẩu trực tiếp tăng lên 16.200 doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp t nhân đã xuất khẩu đợc những sản phẩm từ hàng thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế biến (nh khô đi Nhật Bản, kho tộ đi Mỹ), đến cả rơm sạch là những mặt hàng mà các doanh nghiệp nhà 19 nớc cha quan tâm đến. Vì thế khu vực ngoài quốc doanh trong nớc từ chỗ chỉ chiếm 11% giá trị xuâts khẩu vào năm 1997 nhng đến quýI-2002 đã tăng lên khoảng 31% (không tính giá trị xuất khẩu dầu thô). Gýa trị xuất khẩu từ mức
Xem thêm

11 Đọc thêm

Cách đánh giá kinh tế tư bản tư nhân part 2 pdf

CÁCH ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN PART 2 PDF

nền kinh tế và là chỗ dựa vững chắc trong quá trình xây dựng và phát triển đất nớc trở thành một nớc công nghiệp hoá hiện đại hoá. IV. thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 1. Quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế. Sự phát triển của kinh tế t bản t nhân đã đặt ra những yêu cầu mới thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa. Đã xuất hiện nhiều doanh nhân kinh doanh thành đạt, đa doanh nghiệp của mình phát triển, cải thiện đợc đời sống ngời lao động, đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội, đợc xã hội tôn vinh. Trình độ sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế t bản t nhân ngày càng tiến bộ hơn, số lợng hàng hoá tham gia xuất khẩu ngày càng tăng. Nhiều sản phẩm của khu vực kinh tế t bản t nhân đợc xuất khẩu uỷ thác qua doanh nghiệp nhà nớc và doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài. Khu vực kinh tế t bản t nhân còn tham gia nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu. Xuất khẩu trực tiếp của khu vực kinh tế t bản t nhân đến nay đã tăng khá, 9 tháng đầu năm 2001 đạt 2.189.330.000 USD, trong đó các công ty cổ phần đạt 1.606.489.900 USD, công ty trách nhiệm hữu hạn đạt 211.900.000 USD (số liệu của Tổng cục hải quan). Các doanh nghiệp t nhân đã tham gia tích cực vào xuất nhập khẩu trực tiếp, đến năm 2000 số doanh nghiệp t nhân tham gia xuất khẩu trực tiếp tăng lên 16.200 doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp t nhân đã xuất khẩu đợc những sản phẩm từ hàng thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế biến (nh khô đi Nhật Bản, kho tộ đi Mỹ), đến cả rơm sạch là những mặt hàng mà các doanh nghiệp nhà 19 nớc cha quan tâm đến. Vì thế khu vực ngoài quốc doanh trong nớc từ chỗ chỉ chiếm 11% giá trị xuâts khẩu vào năm 1997 nhng đến quýI-2002 đã tăng lên khoảng 31% (không tính giá trị xuất khẩu dầu thô). Gýa trị xuất khẩu từ mức
Xem thêm

11 Đọc thêm

sách 100 đề thi thử Đại học môn toán 2014

SÁCH 100 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 2014

Trong mt phng vi h to  Oxy, cho ng tròn (C): 2 2x + y - 4x - 4y + 4=0 và ng thng d có phng trình: x + y - 2=0. Chng minh rng d luôn ct (C) tai hai im phân bit A và B. Tìm to  im M trên ng tròn (C) sao cho din tích tam giác MAB ln nht. * Ch! ra (C) có tâm I(2;2), R = 2. * Ta  giao im d và (C) là nghim h: 2 24 4 4 02 0x y x yx y+ − − + =+ − = Gii h tìm c A(0;2); B(2;0) 0,25

625 Đọc thêm

ĐỀ THI LẠI VĂN 8

ĐỀ THI LẠI VĂN 8

Trờng thcs lý ThƯờng Kiệt đề thi lại Môn : VĂN 8 (Thời gian làm bài: 90 phút )Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm)Chép lại phơng án trả lời mà em cho là đúng nhất trong các câu sau vào bài làm củamình:Câu 1: Nhà thơ Tố Hữu là tác giả của tác phẩm nào dớ đây?A. Ông đồ B. Nhớ rừngC. Quê hơng D. Khi con tu húCâu 2: Bài thơ Khi con tu hú của Tố Hữu đợc viết theo thể thơ nào?A. Thơ song thất lục bát B. Thơ 5 chữC. Thơ 7 chữ D. Thơ lục bátCâu 3: Trong các câu sau, câu nào là câu nghi vấn?A. Mình đọc hay tôi đọc?B. Hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên vơng.( Bánh chng, bánh giầy)Câu 4: Bài thơ Ngắm trăng (Vọng nguyệt) của Hồ Chí Minh đợc viết vào năm nào?A. 1945 B. 1954C. 1942 D. 1940Phần II. Tự luận (8 điểm):Câu 1 (4 điểm):Phân tích đoạn thơ sau trong bài Quê hơng của Tế HanhKhi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồngDân trai tráng bơi thuyền đi đánh cáChiếc thuyền nhẹ hăng nh con tuấn mã Phăng mái chèo, mạnh mẽ vợt trờng giangCánh buồm giơng to nh mảnh hồn làngRớn thân trắng bao la thân góp gióCâu 2 (4 điểm):Viết một đoạn văn nghị luận, dài khoảng 25 đến 30 dòng tờ giấy thi để trình bày luậnđiểm Học phải kết hợp với làm bài tập thì mới hiểu bài
Xem thêm

1 Đọc thêm

I TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VÀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC MỞ RỘNG QUAN HỆ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI1

I TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VÀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC MỞ RỘNG QUAN HỆ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI1

tình, + + tủa Ti “ n ân la £5 HE rz “ li khai thác tối đa lựi thể tuyệt đối và lợi t = _ ca ~ z _ nh LÐ, lm & ^ ấn riêng v củ Vì vậy thị trường của nền kính tế vừa là đầu vào vừa là đầu [r]

6 Đọc thêm

đặc điểm và bản chất chủ nghĩa tư bản hiện đại

ĐẶC ĐIỂM VÀ BẢN CHẤT CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI

+ Trình độ nghiệp vụ và cơ cấu đội ngũ.Trong thời đại cách mạng khoa học kĩ thuật lao đông rập khuôn và nửa rập khuôn đã được thay thế bằng lao động sáng tạo.Ở các nước tư bản phát triển lao động sáng tạo chiếm 50% trong nền sản xuất. Lao động có trình độ đại học là những lao động có kĩ năng và trình độ nghiệp vụ cao, là những lao động có sáng tạo giúp phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa. 4. Vai trò kinh tế của Nhà nước trong các nước tư bản phát triển có những thay đổi lớn so với thời kì tư bản chủ nghĩa tự do cạnh tranh, chủ nghĩa tư bản lũng đoạn tư nhân và cả chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước.Trong chủ nghĩa tư bản hiện đại, quan niệm chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước là sự phát triển cao nhất của chủ nghĩa tư bản không còn nữa vì: Thế kỉ XX, vai trò điều tiết nền kinh tế thị trường của nhà nước có sự thay đổi nhanh chóng do sự phát triển của cách mạng khoa
Xem thêm

29 Đọc thêm

Lịch sử 10: bài 34 - CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA docx

LỊCH SỬ 10: BÀI 34 - CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA DOCX

+ Công-xoóc-xi-om là tổ chức độc quyền cao, hỗn hợp những nhà tư bản lớn, những xanh-đi-ca, tờ-rớt kể cả những ngành khôngliên quan với nhau về kỹ thuật sản xuất. Tổ chức độc quyềnnày thống nhất về mặt tài chính và phụ thuộc vào một nhóm tư bản kếch xù.+ Công-gơ-lô-mê-rát là tổ chức lũng đoạn khổng lồ đặt dưới sự kiểm soát về tài chính và quản lý chung của một nhóm tư bản độc quyền lớn nhất. Quy mô và phạm vi của nó vượt ra cả ngoài biên giới quốc gia.* Bản chất kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền:-Độc quyền ra đời từ tự do cạnh tranh, nó loại bỏ sự thống trị của tự do cạnh tranh. Nhưng độc quyền không thủ tiêu được cạnh tranh, mà ngược lại, cạnh tranh càng trở nên gay gắt.- Bản chất kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền vẫn dựa trên cơ sở chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.- Quan hệ độc quyền giữ vị trí thống trị trong nền kinh tế với sự độc chiếm các nguồn nguyên liệu, phương tiện vận tải, thị trường vốn, nhân công. Vẫn giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản, song biểu hiện bề ngoài của nó đã chuyển từ quy luật lợi nhuận thành quy luật lợi nhuận độc quyền cao.-Với sự thống trị của độc quyền, mâu thuẫn vốn có của chủ nghĩa tư bản càng thêm sâu sắc. Lịch sử máy bay 1http://diepdoan.violet.vn/document/show/entry_id/1967690Lịch sử máy bay 2http://diepdoan.violet.vn/document/show/entry_id/1967695 Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập
Xem thêm

9 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TÍCH TỤ TƯ BẢN VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN

TIỂU LUẬN TÍCH TỤ TƯ BẢN VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN

LỜI MỞ ĐẦUMột quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và phồn thịnh, khi màquốc gia đó tập trung mạnh cho quá trình tích lũy tư bản. Tích lũy đãđóng vai trò quan trọng với sự hình thành và phát triển phương thứcsản xuất TBCN.Liên hệ với quốc gia Việt Namta đang trong quá trình hội nhập,phát triển năng động nhất từ trước đến nay vàđãđạt được nhiều thànhtựu quan trọng cả về kinh tế, chính trị, nâng cao vị thếđất nước trênthế giới. Đó là những thành quả rất đáng tự hào mà mỗi chúng ta đềucảm nhận được, là kết quả của sự lựa chọn đúng đắn đường lối pháttriển kinh tế thị trường định hướng XHCN và sự vận dụng sáng tạocác phương pháp, nguyên lý cơ bản của phát triển kinh tế vào điềukiện Việt nam. Với xuất phát điểm thấp, tiềm lực kinh tế rất yếu, tỉ lệtích lũy dưới 10% thu nhập, chúng ta đối mặt với thực tế trình độ kỹthuật, năng suất lao động thấp.Để giữđược nhịp độ phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao vàbền vững, một trong những khó khăn lớn nhất đặt ra là phương thứchuy độngvốn. Nguồn vốn có thểđược huy động từ tích lũy trong nướcvà vốn vay nướcngoài. Lý luận và thực tiễn cho thấy tích luỹ và huyđộng vốn từ trong nước làquan trọng nhất, đảm bảo sự bền vững củanền kinh tế và không bị phụ thuộcvào bên ngoài.Như vậy, để có thể đưa đất nước thoát khỏi tình trạng này bảnthân chúng ta cần phải hiểu rõ tích tụ tư bản và tập trung tư bản là gì ?Bên cạnh đó cũng cần phải nắm chắc mối quan hệ giữa tích tụ bảnvà tập trung tư bản cũng như vai trò của tích tụ và tập trung tư bản đối1với sự phát triển của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa từ đó rút ra ý nghĩacủa việc nghiên cứu tích tụ và tập trung tư bản đối với sự phát triển
Xem thêm

10 Đọc thêm

Tài liệu Những điều cần biết về cán cân thanh toán quốc tế doc

TÀI LIỆU NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ DOC

thích hợp để thu hút được nhiều tư bản ngắn hạn từ các thị trường nước ngoài di chuyển đến nước mình, làm tăng thêm phần thu nhập ngoại tệ của cán cân thanh toán, thu hẹp khoản cách về sự thiếu hụt giữa thu và chi trong cán cân thanh toán đó. Trong số những chính sách tiền tệ tín dụng được sử dụng để thu hút tư bản vào, thì chính sách chiết khấu được sử dụng phổ biến hơn. Để thu hút được một lượng tư bản từ thị trường nước ngoài vào nước mình thì Ngân hàng Trung ương sẽ nâng lãi suất chiết khấu, dẫn đến lãi suất tín dụng trên thị trường tăng lên làm kích thích tư bản nước ngoài dịch chuyển vào. Thế nhưng biện pháp này chỉ góp phần tạo ra sự cân bằng cho cán cân thanh toán trong trường hợp bội chi không lớn lắm và cũng chỉ giải quyết nhu cầu tạm thời. Cần lưu ý rằng, biện pháp nâng lãi suất chiết khấu chỉ có hiệu quả khi tình hình kinh tế, chính trị, xã hội...của quốc gia đó tương đối ổn định, tức là ít rủi ro trong đầu tư tín dụng. Phá giá tiền tệ: Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay, một số nước tư bản đã sử dụng chính sách phá giá tiền tệ như là một công cụ hữu hiệu, góp phần cân bằng cán cân thanh toán quốc tế và bình ổn tổng giá hối đoái. Phá giá tiền tệ là sự công bố của Nhà nước về sự giảm giá đồng tiền của nước mình so với vàng hay so với một hoặc nhiều đồng tiền nước khác. Phá giá tiền tệ để tạo điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu từ đó cải thiện điều kiện cán cân thanh toán. Nhưng chúng ta cũng cần nhận thấy rằng, phá giá tiền tệ chỉ là một trong những yếu tố có tính chất tiền đề cho việc đẩy mạnh xuất khẩu mà thôi. Còn kết quả hoạt động xuất khẩu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh... trên thị trường quốc tế. Như vậy, có nhiều biện pháp cải thiện cán cân thanh toán quốc tế,
Xem thêm

4 Đọc thêm

BÀI 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI

BÀI 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI MỘT SỐ NƯỚC PHÁT TRIỂN KINH TẾ, CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA.. SỰ XÂM LƯỢC CỦA THỰC DÂN PHƯƠNG TÂY ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC Á, PHI.[r]

28 Đọc thêm

MÔN NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC-LÊNIN doc

MÔN NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC-LÊNIN DOC

Cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân , thực hiện mục tiêu của CNXH•Tạo điều kiện vật chất cho việc củng cố, tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước.•Tạo điều kiện thuận lợi cho khoa học công nghệ phát triển nhanh đạt trình độ tiên tiến hiện đại.•Tăng cường lực lượng vật chất - kỹ thuật cho quốc phòng, an ninh.1. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng năng suất lao động XH2. Cải thiện đời sống v/c và tinh thần của nhân dân , thực hiện mục tiêu của CNXH3. Tạo đk v/c cho việc củng cố, tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước.4. Tạo đk thuận lợi cho khoa học công nghệ phát triển nhanh đạt trình độ tiên tiến hiện đại 5. Tăng cường lực lượng v/c- kỹ thuật cho quốc phòng, an ninhTHANK YOU!!!
Xem thêm

14 Đọc thêm

Tài liệu Câu hỏi ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học pdf

TÀI LIỆU CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC PDF

nguyên thủy xuất hiện kiểu gia đình tập thể, hôn nhân cùng huyết thống, hôn nhân đối ngẫu và hôn nhân cặp đôi là dotrình độ của lực lượng sản xuất còn quá thô sơ thấp kém. Nhưng đến chế độ chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản và xãhội chủ nghĩa thì về hình thức tổ chức, quy mô và kết cấu cũng như tính chất của gia đình cũng có sự khác nhau từ giađình một vợ, một chồng bất bình đẳng sang gia đình một vợ, một chồng ngày càng bình đẳng hơn giữa nam và nữ, giữaTrang 17các thành viên trong gia đình. Tất cả những bước tiến đó của gia đình đều phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế ở mỗithời đại lịch sử.+ Gia đình là tổ ấm thân yêu, là chiếc nôi nuôi dưỡng cả đời người từ khi còn là trẻ thơ cho đến khi khôn lớn, đếnlúc về già có nơi nương tựa và sau những ngày lao động mệt nhọc là nơi nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe, thoải mái tinhthần… Ở đó, hằng ngày diễn ra các quan hệ thiêng liêng sâu đậm giữa vợ chồng, cha con, anh em, những người đồngtâm, đồng cảm, nâng đỡ nhau suốt cả cuộc đời. Có rất nhiều vấn đề, ngoài môi trường gia đình, không ở đâu có thể đápứng và giải quyết có hiệu quả hơn. Chỉ khi nào được sự êm ấm trong gia đình thì mỗi cá nhân mới thực sự yên tâm laođộng và một trong những bất hạnh lớn nhất của con người là lâm vào cảnh vô gia cư, gia đình lục đục, tan nát hoặc cảnhnghèo đói, khốn cùng… Vì vậy, việc xây dựng gia đình mới là một trong những vấn đề quan trọng của sự nghiệp cáchmạng xã hội chủ nghĩa, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thìgia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xãhội nên phải chú ý hạt nhân cho tốt”.c.Các chức năng cơ bản của gia đình:+ Chức năng tái sản xuất ra con người, sinh đẻ là một nhu cầu tự nhiên của mỗi người, mỗi gia đình. Nó vừa lànhu cầu phát triển của xã hội, nếu không có hoạt động này thì xã hội loài người sẽ bị diệt vong. Nhưng sinh bao nhiêu làvừa, là đủ. Vấn đề này nó còn tùy thuộc vào trình độ
Xem thêm

24 Đọc thêm

Tập đọc 4: Đoàn thuyền đánh cá

TẬP ĐỌC 4: ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ

TRƯỜNG TiỂU HỌC ĐẠI PHÚCLíp 4bM«n: TËp ®äcThứ t ngày 3 tháng 3 năm 2010Tập đọcĐoàn thuyền đánh cáHuy cậnNéi dung: Bµi th¬ ca ngîi vÎ ®Ñp huy hoµng cña biÓn c¶ vµ vÎ ®Ñp cña nh÷ng con ngêi lao ®éng trªn biÓn.Thứ t ngày 3 tháng 3 năm 2010Tập đọcĐoàn thuyền đánh cáMặt trời xuống biển nh hòn lửaSóng đã cài then, đêm sập cửaĐoàn thuyền đánh lại ra khơiCâu hát căng buồm cùng gió khơi..Ta hát bài ca gọi vào,Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao,Biển cho ta nh lòng mẹNuôi lớn đời ta tự buổi nào. Luyện đọc diễn cảm:Thứ t ngày 3 tháng 3 năm 2010Tập đọc
Xem thêm

9 Đọc thêm

Đầu tư docx

ĐẦU TƯ DOCX

25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University12b. Doanh nghiệp sở hữu tư bảnChi phí khấu haoNếu kí hiệu δ là tỷ lệ khấu hao hàng năm thì chi phí khấu hao làKhoản lãi hoặc lỗ phát sinh khi giá tư bản thay đổi Nếu giá TB tăng lên thì DN sở hữu và cho thuê nhận được khoản lãi vốn và làm giảm chi phí sở hữu tư bản. 25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University13b. Doanh nghiệp sở hữu bảnTổng chi phí sở hữu tư bản trong một năm là: Nếu chia cho mức giá P thì chi phí sở hữu thực tế của TB là: 25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University14b. Doanh nghiệp sở hữu bảnGiả sử sự thay đổi giá của TB giống như sự thay đổi của giá cả hàng hóa khác trong nền kinh tế. Khi đó: Vậy chi phí sở hữu thực tế của tư bản là: 25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign
Xem thêm

27 Đọc thêm

Lịch sử 8 Bài 3

LỊCH SỬ 8 BÀI 3

• Ở châu Âu: Phong trào cách mạng những năm 1848 ” 1849 + Pháp năm 1848 ” 1849.+ cuộc đấu tranh thống nhất I-ta-li-a năm 1859 ” 1870.+ thống nhất Đức năm 1864″ 1871.+ cải cách nông nô ở Nga tháng 2/1861.2/ Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi:• Nền kinh tế tư bản càng phát triển, nhu cầu thị trường càng tăng nhanh • Châu Á, Châu Phi giàu tài nguyên thiên nhiên có vị trí chiến lược quan trọng, lạc hậu về kinh tế,bảo thủ về chính trị. • Kết quả hầu hết các nước Á, Phi đều trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc của thực dân phương Tây.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tài liệu Đầu tư pdf

TÀI LIỆU ĐẦU TƯ PDF

1. Lý thuyết tân cổ điển về đầu tư cố định cho kinh doanh Giả sử trong nền KT có 2 loại DN:DN sản xuất: DN này thuê tư bản và LĐ để SX ra sản phẩm.DN sở hữu tư bản: DN này sẽ cho DN sản xuất thuê tư bản. 25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University5a. Doanh nghiệp sản xuất Nếu chi phí (danh nghĩa) thuê tư bản là R và giá bán sản phẩm là P thì chi phí thực tế để thuê một đơn vị tư bản làLợi ích của việc thuê thêm một đơn vị TB là25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University6a. Doanh nghiệp sản xuất Nếu hàm SX là Y = AKαL 1-α thì: =MPK25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University
Xem thêm

27 Đọc thêm

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 10

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 10

phân tử này ngay lập tức lại liên kết với phần kị nước của phân tử khác làm cho các phân tử nọ kết dính với phân tử kia. Do vậy, prôtêin bị vón cục và đóng thành từng mảng nổi trên mặt nước canh. Câu 3. Tại sao chúng ta lại cần ăn prôtêin từ các nguồn thực phẩm khác nhau? – Các prôtêin khác nhau từ thức ăn sẽ được tiêu hoá nhờ các enzim tiêu hoá và sẽ bị thuỷ phân thành các axit amin không có tính đặc thù và sẽ được hấp thụ qua ruột vào máu và được chuyển đến tế bào để tạo thành prôtêin đặc thù cho cơ thể chúng ta. Nếu prôtêin nào đó không được tiêu hoá xâm nhập vào máu sẽ là tác nhân lạ và gây phản ứng dị ứng (nhiều người bị dị ứng với thức ăn như tôm, cua, ba ba…, trường hợp cấy ghép mô lạ gây phản ứng bong miếng ghép…) – Chế độ dinh dưỡng các axit amin không thay thế (cơ thể không tự tổng hợp được phải lấy từ THPT Lê Quý Đôn Tài liệu bồi dưỡng HSG-SH10 GV: Phan Mạnh Huỳnh Trang 12 thức ăn hàng ngày) do đó để phòng tránh suy dinh dưỡng (nhất là đối với trẻ em) nhất thiết là phải cung cấp đầy đủ lượng axit amin không thay thế (như trứng, sữa, thịt các loại…). Câu 4. Nêu chức năng của prôtêin? – Prôtêin là thành phần không thể thiếu được của mọi cơ thể sống. Cấu trúc của prôtêin quy định chức năng sinh học của nó. Prôtêin có cấu trúc và chức năng sinh học đa dạng nhất trong số các hợp chất hữu cơ có trong tế bào. – Prôtêin có một số chức năng chính sau: + Cấu tạo nên tế bào và cơ thể. Chúng đóng vai trò cốt lõi trong cấu trúc của nhân, của mọi bào quan, đặc biệt là hệ màng sinh học có tính chọn lọc cao. Ví dụ: côlagen tham gia cấu tạo nên các mô liên kết, histon tham gia cấu trúc nhiễm sắc thể + Vận chuyển các chất. Một số prôtêin có vai trò như những “xe tải” vận chuyển các chất trong cơ thể. Ví dụ: hêmôglôbin + Bảo vệ cơ thể. Ví dụ: các kháng thể (có bản chất là prôtêin) có chức năng bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh + Thu nhận thông tin. Ví dụ: các thụ thể trong tế bào + Xúc tác cho các phản ứng sinh hóa. Ví dụ: các enzim (có bản chất là prôtêin) đóng vai trò xúc tác cho các phản ứng sinh học + Điều hoà quá trình trao đổi chất. Các hoocmôn - phần lớn là prôtêin – có chức năng điều
Xem thêm

73 Đọc thêm

Các biện pháp bảo quản tươi nguyên liệu

CÁC BIỆN PHÁP BẢO QUẢN TƯƠI NGUYÊN LIỆU

ươn hỏng do vi sinh vật. Nhiệt độ bảo quản giảm, tốc độ phân hủy giảm và khi nhiệt độ đủ thấp sự hư hỏng hầu như bị ngừng lại. a. Tính chất của nước đá Để làm lạnh , vấn đề cần thiết là nhiệt độ môi trường xung quanh phải lạnh hơn nhiệt độ của . Môi trường làm lạnh có thể ở thể rắn, lỏng hoặc khí nhưng nước đá là môi trường làm lạnh lý tưởng nhất. Nước đá có thể làm lạnh xuống rất nhanh thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với . Sử dụng nước đá để làm lạnh vì các nguyên nhân sau: - Giúp giảm nhiệt độ: Bằng cách giảm nhiệt độ xuống gần 0oC, sự sinh trưởng của các vi sinh vật gây ươn hỏng và gây bệnh giảm, do vậy sẽ giảm được tốc độ ươn hỏng và làm giảm hoặc loại bỏ được một số nguy cơ về an toàn thực phẩm. - Nước đá đang tan có tác dụng giữ ẩm cho - Một số tính chất vật lý có lợi của nước đá: Nước đá có một số ưu điểm khi so sánh với các phương pháp làm lạnh khác kể cả làm lạnh bằng không khí. + Nước đá có khả năng làm lạnh lớn: Lượng nhiệt yêu cầu để chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng gọi là ẩn nhiệt: 1 kg nước đá cần 80 kcal nhiệt để làm tan chảy. Cách biểu diễn 80 kcal/kg được gọi là ẩn nhiệt nóng chảy. Dựa vào tính chất này cho thấy cần một lượng nhiệt lớn để tan chảy nước đá. Vì vậy có thể ứng dụng nước đá để làm lạnh nhanh sản phẩm thực phẩm. 1 kcal là lượng nhiệt yêu cầu để tăng nhiệt độ của 1 kg nước lên 1oC. Nhiệt yêu cầu để làm ấm nước nhiều hơn so với hầu hết các chất lỏng khác. Khả năng giữ nhiệt của chất lỏng so với nước được gọi là nhiệt dung riêng. Nhiệt dung riêng của nước là
Xem thêm

17 Đọc thêm

Cùng chủ đề