BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: HIỆU QUẢ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG PPS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: HIỆU QUẢ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG PPS":

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Cơng ty ch ng khốn là t ch c có t cách pháp nhân ho t đ ng kinh doanh ch ngứ ổ ứ ư ạ ộ ứ khốn, bao g m m t, m t s ho c tồn b các ho t đ ng: mơi gi i ch ng khốn, t doanhồ ộ ộ ố ặ ộ ạ ộ ớ ứ ự ch ng khốn, b o lãnh phát hành ch ng khốn, t v n đ u t ch ng khốn. ứ ứ ư ấ ầ ư ứ2. Hình th c t ch c:ứ ổ ứCó 2 lo i hình t ch c cơng ty ch ng khốn c b n là: Cơng ty TNHH và cơng tyạ ổ ứ ứ ơ c ph n.ổ ầDo cơng ty c ph n có nhi u u đi m, nên đa s các cơng ty ch ng khốn ch y uổ ầ ề ư ể ố ứ ủ ế t n t i d i hình th c cơng ty c ph n, th m chí nhi u n c (nh Hàn Qu c ch ngồ ạ ướ ứ ổ ầ ậ ề ướ ư ố ẳ h n) còn quy đ nh cơng ty ch ng khốn b t bu c ph i là cơng ty c ph n.ạ ị ứ ắ ộ ổ ầCác cơng ty ch ng khốn cũng là m t lo i hình cơng ty nh ng do ho t đ ng nghi pứ ộ ạ ư ạ ộ ệ v c a nó đ c bi t khác v i cơng ty s n xu t hay th ng m i nói chung nên v m tụ ủ ặ ệ ớ ấ ươ ạ ề ặ t ch c c a chúng cũng có nhi u s khác bi t. Các cơng ty ch ng khốn các n cổ ứ ủ ề ự ệ ứ ở ướ hay trong cùng m t n c v n đ c t ch c r t khác nhau tùy thu c vào tính ch tộ ướ ẫ ượ ổ ứ ấ ộ ấ cơng vi c c a m i cơng ty hay m c đ phát tri n c a th tr ng. Tuy nhiên, chúngệ ủ ỗ ứ ộ ể ủ ị ườ v n có cùng m t s đ c tr ng c b n nh sau:ẫ ộ ố ặ ư ơ ư- Chun mơn hóa và phân c p qu n lý:ấ ảCác cơng ty ch ng khốn chun mơn hóa m c đ cao trong t ng bứ ở ứ ộ ừ ộ ph n, t ng phòng ban, t ng đ n v kinh doanh nh .ậ ừ ừ ơ ị ỏDo chun mơn hóa cao đ d n đ n phân c p qu n lý và làm n y sinh vi cộ ẫ ế ấ ệ có quy n t quy t.ề ự ếM t s b ph n trong t ch c cơng ty nhi u khi khơng ph thu c l n nhauộ ố ộ ậ ổ ứ ề ụ ộ ẫ (ví d b ph n mơi gi i và b ph n t doanh, hay b ph n b o lãnh phát hành…)ụ ộ ậ ớ ộ ậ ự ộ ậ - Nhân t con ng iố ườNói chung, trong cơng ty ch ng khốn, quan h v i khách hàng có t m quanứ ệ ớ ầ trong nh t. S n ph m càng tr u t ng thì nhân t con ng i càng quan tr ng.ấ ẩ ừ ượ ố ườ ọGVHD: PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn 6Đề tài: Cty CK và hoạt động của Cty CK trên thò trường CK Việt Nam - nh h ng c a th tr ng tài chínhẢ ưở ủ ị ườ
Xem thêm

34 Đọc thêm

Đề tài: Một số giải pháp tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÁI CƠ CẤU VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK)

độ rủi ro, nguy cơ mất an toàn cao sẽ được áp dụng các biện pháp xử lý đặc biệt theo quy định của pháp luật. ♣Đề t ài “Một số giải pháp t ái cơ cấu và nâng cao hi ệu quả hoạt động của Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát triển Nông t hôn Việt Nam - Agribank” ngân hàn g có cổ phần chi phối của nhà nước (sau đây gọi chung là ngân hàng thương m ại nhà nư ớc) thực sự là lự c lư ợng chủ lực, chủ đạo của hệ thống các tổ chức t ín dụng, đồng thời có đủ năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế. h với các ngân hàng quốc tế. 1.4. Những khuynh hướng tác động đến tái cơ cấu của các NHTM Cơ cấu NHTM có thể t hay đổi do nhiều nhân tố gây ra. Nhữ ng t hay đổi ảnh hưởng đến cơ cấu ngân hàng như : Quá trình toàn cầu hoá về k inh tế và toàn cầu hóa ngân hàng. Quá trình tự do hoá, toàn cầu hoá nền kinh t ế thế giới đang p hát triển ngày càng mạnh m ẽ cả về quy mô và tốc độ. To àn cầu hoá k inh t ế cùng với sự p hát triển m ạnh m ẽ của công nghệ thông t in đã tạo ra sự liên kết thị trư ờng hàng hóa, d ịch vụ và t ài chính xuy ên biên giới. Song song đó sự bành trư ớng địa lý và hợp nhất các ngân hàng cũng đã vư ợt ra k hỏi ranh giới lãnh t hổ của một quốc gia và lan rộng ra với quy mô t oàn cầu. Các ngân hàng mạnh nhất trên th ế giới cạnh tranh với nhau trên t ất cả các lục địa. Mặt khác xu hướng hiện nay là h ội nhập, do vậy việc cho phép những ngân hàng ở nư ớc này sở hữu và quản lý chi nhánh ngân hàng ở nư ớc kia là h oàn toàn có t hể. Điều này đòi hỏi t ất yếu tất cả các ngân hàng đều phải sẵn sàng có sự chuẩn bị để “toàn cầu hoá ”. T hậm chí cần phải thay đổi toàn bộ cơ cấu thự c t ại nếu cần t hiết. Như vậy cơ cấu ngân hàn g chịu ảnh hư ởng cũng như y êu cầu của nền kinh t ế hội nhập rất lớn. Tác động của các quy định đối với hoạt động ngân hàng. N gân hàng thư ơng mại kinh doanh tiền tệ, một trong những lĩnh vực nhạy cảm và có tác động hầu hết đến các lĩnh vực trong nền kinh tế. Do vậy hoạt động của NHTM cũng bị luật pháp kiểm soát một cách chặt chẽ bởi những quy định riêng trong hoạt động của mình. Về tổng th ể, những quy định ràng buộc này tạo thuận lợi cho các NH TM trong việc hạn chế và p hòng chống nhữ ng rủi ro xẩy ra. Tuy nhiên, vì mục đích kinh doanh của NHTM là lợi nhuận, do vậy trong một số trường hợp thì nhữ ng quy định này lại chính là những rào cản trong việc tạo ra lợi nhuận đối với NH . Theo lý thuyết quản lý của nhà k inh tế học G eorge Stigler thì -13-20. Đề t ài “Một số giải pháp t ái cơ cấu và nâng cao hi ệu quả hoạt động của Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát triển Nông t hôn Việt Nam - Agribank” các công ty trong nhữ ng ngành chịu sự quản lý chặt chẽ thường tìm cách thoát khỏi hàng rào quy định, tạo ra lợi nhuận mang tính độc quyền bởi vì thự c tế là các q uy định thường ngăn cản sự gia n hập của các công ty khác vào những ngành đư ợc kiểm s oát. Như vậy việc thay đổi các quy định của luật pháp đối với ngành kinh doanh
Xem thêm

12 Đọc thêm

Phân tích hiệu quả họat động kinh doanh tại công ty cptm cần thơ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPTM CẦN THƠ

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHI ÊN CỨU. Ngày nay, với xu hướng thị trường ngày càng năng đ ộng các Công ty cũng như doanh nghiệp luôn cạnh tranh với nhau một cách gay gắt để tồn tại v à phát triển. Kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức th ương mại thế giới (WTO), các Công ty Việt Nam lại phải đối mặt với những thách thức cũng nh ư cơ hội mới. Điều này đặt ra một câu hỏi l à các Công ty Vi ệt Nam cần phải l àm gì để đạt được hiệu quả kinh doanh. Một công ty có năng lực l à công ty có kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả và lợi nhuận cao, do đó việc phân tích hiệu quả quá trình hoạt động kinh doanh c ủa doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không ch ỉ giúp cho doanh nghi ệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tính toán mức độ thành công trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng. Ngoài ra, việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh còn là m ột trong những lĩnh vực không chỉ được quan tâm bởi các nhà quản trị mà còn nhiều đối tượng kinh tế khác liên quan đến Công ty và doanh nghi ệp. Dựa trên những chỉ tiêu kế hoạch, doanh nghiệp có thể định tính trước khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích và d ự đoán trước mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Qua đó, ho ạt động kinh doanh không ch ỉ là việc đánh giá kết quả mà còn là việc kiểm tra, xem xét trư ớc khi bắt đầu quá trình kinh doanh nh ằm hoạch định chiến lược tối ưu. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghi ệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện vốn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghi ệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Đi ều này chỉ thực hiện được trên cơ sở của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Từ những cơ sở về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh trên, em nh ận thấy việc phân tích hi ệu quả kinh doanh đối với Công ty Cổ phần thương mại Cần Thơ là một đề tài phù hợp. Nó góp ph ần giúp cho công ty hi ểu được khả năng hoạt động và hiệu quả của việc kinh doanh, từ đó có kế hoạch định hướng chiến lược kinh doanh tốt nhất trong thời gian tới.
Xem thêm

72 Đọc thêm

ĐỊN H H ƯỚN G H ỌC LẬP TRÌNH WEB NHANH HI ỆU QU Ả

ĐỊN H H ƯỚN G H ỌC LẬP TRÌNH WEB NHANH HI ỆU QU Ả

Địn h h ướn g h ọc lập trình web nhanh, hi ệu qu ảTrong th ời đạ i mà th ươ n g m ại đi ện t ửphát tri ển m ạnh m ẽnh ưngày nay, website khôngch ỉ là công c ụqu ảng bá th ươ n g hi ệu mà còn là cách để doanh nghi ệp tạo d ựng ấntượ n g chuyên nghi ệp, đá ng tin c ậy v ới ng ườ i dùng.Ngoài vi ệc hi ểu rõ k ỹthu ật chuyên môn, l ập trình web còn là s ựk ết h ợp c ủa nhi ều yếut ốđể có được s ản ph ẩm th ật s ựphù h ợp và đạt hi ệu qu ảcao. N ếu không có s ựđịn hh ướn g, quan sát tr ước khi b ắt đầu công vi ệc, l ập trình viên s ẽkhông th ểcó th ểlàm t ốtđược công vi ệc c ủa mình.Với xu thế toàn cầu hóa công nghệ thì l ượ ng ng ười tham gia, s ử dụng các thiết bị thôngminh để đọc báo và tìm kiếm thông tin ngày càng nhiều. Vậy nên các bạn định h ướngtheo nghề lập trình web này hiện nay rất chính xác.
Xem thêm

9 Đọc thêm

Luận văn: Biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty in nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm trong qua trình đổi mới ppt

LUẬN VĂN: BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TRONG QUA TRÌNH ĐỔI MỚI PPT

phải phù hợp với trình độ tổ chức, trình độ kỹ thuật, trình độ sử dụng máy móc của người lao động. Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp doảtình độ của người lao động thích nghi với máy móc hiện đaị đòi hỏi phải trải qua quá trình đào tạo trong thời gian dài và tốn kém do đó năng suất không cao dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh có thẻ dẫn đến thua lỗ. 14 Trong sản xuất kinh doanh lực lượng lao động của doanh nghiệp có thể sáng tạo ra công nghệ, kỹ thuật và đưa chúng vào sử dụng tạo ra tiềm năng lớn cho việc nâng cao hiệu quả kinh doanh. Cũng chính lực lượng lao động sáng tạo ra sản phẩm mới và kiểu dáng phù hợp với yêu cầu của ngươì tiêu dùng làm cho sản phẩm(dịch vụ) của doanh nghiệp có thể bán được tạo ra cơ sở để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Lực lượng lao động tác động trực tiếp đến năng suất lao động, đến trình độ sử dụng các nguồn lực khác (máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, ) nên tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế tri thức. Hàm lượng khoa học kết tinh trong sản phẩm( dịch vụ) rất cao đã đòi hỏi lực lượng lao động phải là đội ngũ được trang bị tốt các kiến thức khoa học kỹ thuật. Điều này càng khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của lực lượng lao động đối với việc nâng cao kinh doanh của doanh nghiệp. 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị. Các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường, bộ máy quản trị doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển cuả doanh nghiệp, đồng thời phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau: -Nhiệm vụ đầu tiên của bộ máy quản trị doanh nghiệp là xây dựng cho doanh nghiệp một chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. Nếu xây dựng được một chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp phù
Xem thêm

70 Đọc thêm

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1

LỜI MỞ ĐẦUĐể thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, đưa đất nước đi lên một cách nhanh chóng và có hiệu quả thì đi đôi với việc ổn định chính trị, nâng cấp cơ sở hạ tầng... Đòi hỏi nhất thiết phải đầu tư vào kinh tế và nhất là doanh nghiệp với doanh nghiệp Nhà nước là chu đáo để thực hiện vai trò này, trong những năm qua chính phủ và các cơ quan chức năng đã đánh giá lại, bán khoán và cho thuê những doanh nghiệp Nhà nước yếu kém. Thực hiện triệt để nguyên tắc hạch toán kế toán. đã tiến hành sản xuất kinh doanh thì mỗi doanh nghiệp nhất thiết phải có một số lượng vốn nhất định và quan trọng hơn là phải quản lý và sử dụng nó như thế nào để đem lại hiệu quả kinh tế. Vốn là sự sống còn của doanh nghiệp, là cơ sở để xác định chỗ đứng của doanh nghiệp trên thị trường, vì vậy mọi doanh nghiệp phải có nhiệm vụ huy động, tổ chức và sử dụng các nguồn vốn phục vụ yêu cầu của quá trình sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả nhất.Trên cơ sở tái thiết đất nức, đưa đất nước tiến vào tương lai thì xây dựng các công trình giao thông nói riêng và cơ sở hạ tầng nói chung phải được đầu tư trước tiên, từ đó nẩy sinh một vấn đề tất yếu khách quan là khi nhu cầu xây dựng càng lớn thì nhu cầu về nguyên vật liệu .... càng lớn và dễ đáp ứng được các nhu cầu đó thì nhu cầu về vốn lại càng lớn. Đây là một trong những thách thức mà ngành giao thông vận tải phải đương đầu.Xuất phát từ nhận thức về vai trò của vốn và tầm quan trọng của việc quản lý và sử dụng vốn. Sau khi thực tập tại: Tổng Công ty xây dựng Công ty giao thông I . Tôi đã chọn đề tài."Tình hình quản lý và sử dụng vốn tại Công ty xây dựng Công trình giao thông I" để nghiên cứu. Ngoài lời mở đầu, mục lục và kết luận, chuyên đề gồm có 3 phần:Ph ần I : Cơ sở lý luận chung về vốnPh ần II : Phân tích tìn hình quản lý và sử dụng vốn tại tại Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông IPh ần III : Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn 1P HẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN
Xem thêm

42 Đọc thêm

Thuyết trình luật kinh doanh công ty cổ phần

THUYẾT TRÌNH LUẬT KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

Thực hiện giống như côn g ty hợp danh. Công ty cổ phần Nhóm 8 13 Khi m uốn thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có), mục tiêu và ngành nghề kinh doanh, vốn đầu tư của doanh nghiệp và các vấn đề khác thì Doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan kinh doanh chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi. Tùy theo yêu cầu thay đổi, Doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (mới). Khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký do anh n ghiệp mới, Doanh nghiệp cũng phải bố cáo những thay đổi đó trên báo như khi bố cáo thành lập. Trường hợp Giấy CNĐKDN bị mất, rách, cháy hoặc tiêu huỷ dưới hình thức khác, Doanh nghiệp cũng được cấp lại Giấy CNĐKDN và phải trả phí. V. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành Công ty cổ phần: Theo Điều 95 Luật doanh nghiệp năm 2005: Công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; đối với Công ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ ph ần của công ty phải có Ban kiểm soát. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty được quy định tại Điều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của n gười đại diện theo pháp luật của công ty. 1. Đại hội đồng cổ đông: Vai trò: Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đôn g có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty cổ phần. Cổ đôn g ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại khôn g có quyền tham gia Đại hội đồng. Cổ đông có quyền biểu quyết có thể trực tiếp tham gia hoặc ủy quyền cho người khác tham gia Đại hội thay mình. Thẩm quyền: Theo điều 96, ĐHĐCĐ có các quyền và nhiệm vụ sau đây:  Thông qua định hướng phát triển của công ty;
Xem thêm

31 Đọc thêm

báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH nguyên lập

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN LẬP

- Chế độ tiền lương: Công ty áp dụng chế độ tiền lương theo quy định của Công ty. Với mức lương bình quân một người là 2.000.000đồng/người/tháng. Công ty luôn tạo điều kiện cho nhân viên bằng các chế độ đãi ngộ khác.- Chế độ đãi ngộ, đào tạo cán bộ, nhân viên: + Công ty không ngừng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực.+ Công ty thực hiện đóng BHXH, BHYT cho toàn thể cán bộ, nhân viên theo quy định. + Ngoài việc bố trí lao động phù hợp với năng lực của từng người, Công ty còn xây dựng chế độ lương bổng, thưởng, phạt phân minh, hợp lý. Lê Thị Thanh Vân – A09841 Trang Lê Thị Thanh Vân – A09841 Trang 18Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng LongBáo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Long+ Lực lượng lao động của Công ty không phải là lớn do đó công tác quản lý có nhiều thuận lợi. Để phát triển Công ty cần không ngừng thu hút thêm lao động mới và không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ, tay nghề cho đội ngũ nhân viên hiện có trong Công ty, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.Phần IIIPhần IIINhận xét và kết luận tình hình chung tạiNhận xét và kết luận tình hình chung tạiCông ty TNHH Nguyên LậpCông ty TNHH Nguyên LậpI. Đánh giá chung về môi trường kinh doanh của Công ty Nguyên LậpCông ty TNHH Nguyên Lập là một Công ty tư nhân được thành lập chuyên về kinh doanh đồ điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng… nên trong quá trình phát triển đã gặp rất nhiều sự cạnh tranh để tìm được chỗ đứng trên thị trường. Thêm vào đó là sự chuyển đổi trong cơ chế quản lý mới ở nước ta ít nhiều cũng ảnh hưởng tới hoạt
Xem thêm

24 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

khác được trích lập khi các tổ chức kinh tế này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương ánkinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của Công ty trong các tổ chức kinh tế này.- Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhậphoặc chi phí trong kỳ.9 Chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn- Chi phí trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.- Việc trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ được căn cứ vào kế hoạch chi phí sửa chữa lớn TSCĐ. Nếu chi phí sửa chữalớn TSCĐ thực tế cao hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạch tón toàn bộ vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phítrong thời gian tối đa là 03 năm. Nếu chi phí sửa chữa lớn thực tế nhỏ hơn số đã trích thì phần chênh lệch đượ hạch toángiảm chi phí trong kỳ.Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải đọc cùng với Báo cáo tài chính9CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONGĐịa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp. Cần ThơBÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013Bản thuyết minh Báo cáo tài chính10 Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làmQuỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc. Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mấtviệc làm là 3 % quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí trong kỳ. Trường hợp quỹ dựphòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc trong kỳ thì phần chênh lệchthiếu được hạch toán vào chi phí.11 Các khoản dự phòng phải trả- Một khoản dự phòng được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới do kết quả từ một sự kiệnxảy ra và có khả năng làm giảm sút lợi ích kinh tế do việc thanh toán khoản nợ đó đồng thời nghĩa vụ nợ phải trả được ướctính một cách đáng tin cậy. Nếu ảnh hưởng của thời gian là trọng yếu, dự phòng sẽ được xác định bằng cách chiết khấu sốtiền phải bỏ ra trong tương lai để thanh toán nghĩa vụ nợ. Tỷ lệ chiết khấu được sử dụng là tỷ lệ chiết khấu trước thuế và
Xem thêm

29 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2008 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2008 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ

Ước tính kế toánViệc lập Báo cáo tài chính tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam yêu cầu Ban Giám đốcphải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trìnhbày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập Báo cáo tài chính cũng như các số liệu báocáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Kết quả hoạt động kinh doanh thực tế có thểkhác với các ước tính, giả định đặt ra.4.2Tiền và các khoản tương đương tiềnTiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đangchuyển, tiền gửi không kỳ hạn và các khoản đầu tư ngắn hạn khác có khả năng thanh khoản cao cóthời hạn đáo hạn ban đầu không quá ba tháng hoặc ít hơn.4.3Các khoản phải thu và dự phòng phải thu khó đòiCác khoản phải thu của khách hàng và các khoản phải thu khác được phản ánh theo giá trị ghi nhậnban đầu trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập theo các quy định về kế toán hiện hành. Theo đó, dựphòng khoản phải thu khó đòi được lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán ghi trênhợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ, các cam kết nợ hoặc các khoản thu mà người nợ khó có khảnăng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.4.4Hàng tồn khoHàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vậtliệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung ,nếu có, để có được hàng tồn khoở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình
Xem thêm

20 Đọc thêm

Cơ sở dữ liệu _ Đại học Điện lực

CƠ SỞ DỮ LIỆU _ ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

1. 1. T Tạ ại i sao sao c cầ ần n ph phả ải i c có ó m mộ ột t CSDL? CSDL? H Hệ ệ th thố ống ng c cá ác c t tậ ập p tin tin c cổ ổ đi điể ển n : : • • Đư Đượ ợc c t tổ ổ ch chứ ức c riêng riêng r rẽ ẽ, , ph phụ ục c v vụ ụ m mộ ột t m mụ ục c đ đí ích ch hay hay m mộ ột t b bộ ộ ph phậ ận n n nà ào o đ đó ó c củ ủa a doanh doanh nghi nghiệ ệp p. . • • Như Nhượ ợc c đi điể ểm m: : T Tí ính nh ph phụ ụ thu thuộ ộc c gi giữ ữa a chương chương tr trì ình nh v và à d dữ ữ li liệ ệu u . . Lưu Lưu tr trữ ữ tr trù ùng ng l lặ ặp p d dữ ữ li liệ ệu u Vi Việ ệc c chia chia s sẻ ẻ d dữ ữ li liệ ệu u b bị ị h hạ ạn n ch chế ế T Tố ốn n th thờ ời i gian gian xây xây d dự ựng ng Chi Chi ph phí í cho cho b bả ảo o tr trì ì chương chương tr trì ình nh l lớ ớn n
Xem thêm

75 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc trong kỳ thì phần chênh lệchthiếu được hạch toán vào chi phí.11 Các khoản dự phòng phải trả- Một khoản dự phòng được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới do kết quả từ một sự kiện xảyra và có khả năng làm giảm sút lợi ích kinh tế do việc thanh toán khoản nợ đó đồng thời nghĩa vụ nợ phải trả được ước tínhmột cách đáng tin cậy. Nếu ảnh hưởng của thời gian là trọng yếu, dự phòng sẽ được xác định bằng cách chiết khấu số tiềnphải bỏ ra trong tương lai để thanh toán nghĩa vụ nợ. Tỷ lệ chiết khấu được sử dụng là tỷ lệ chiết khấu trước thuế và phảnánh rõ những ước tính trên thị trường hiện tại về giá trị thời gian của tiền và những rủi ro cụ thể của khoản nợ đó.- Các khoản dự phòng phải trả được xem xét và điều chỉnh lại tại ngày kết thúc kỳ kế toán.12 Nguồn vốn kinh doanh - quỹNguồn vốn kinh doanh của Công ty bao gồm:- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.- Thặng dư vốn cổ phần: chênh lệch do phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá.- Vốn khác: hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh, giá trị các tài sản được tặng, biếu, tài trợ và đánh giálại tài sản.Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ Công ty.13 Cổ phiếu quỹKhi cổ phần trong vốn chủ sở hữu được mua lại, khoản tiền trả bao gồm cả chi phí liên quan đến giao dịch được ghi nhận làcổ phiếu quỹ và được phản ánh là một khoản giảm trừ trong vốn chử sở hữu.14 Cổ tứcCổ tức được ghi nhận là nợ phải trả trong kỳ cổ tức được công bố.15 Thuế Thu nhập doanh nghiệpCông ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế.16 Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ- Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mụctiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được qui đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ.- Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳđược ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.17 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu- Khi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa
Xem thêm

32 Đọc thêm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

Chương 1- Đ ẶT V ẤN Đ Ề, N ỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU.......1-4 1.1. Đ ặt v ấn đ ề................................................................................................................. 1 1.2. Mục tiêu c ủa đ ề tài.................................................................................................... 2 1.3. Ph ạm vi nghiên c ứu .................................................................................................. 2 1.4. N ội dung nghiên c ứu................................................................................................. 2 1.5. Phương pháp nghiên c ứu........................................................................................... 3 Chương 2 – T ỔNG QUAN V ẤN Đ Ề NGHIÊN C ỨU Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Chương 3 - K ẾT QU Ả NGHIÊN C ỨU VÀ TH ẢO LU ẬN...................................11-82 3.1. HI ỆN TRẠNG S Ử D ỤNG PHÂN BÓN CHO M ỘT S Ố LO ẠI CÂY TR ỒNG Ở Đ ỒNG NAI .........................................................................................................11-26 3.1.1. N ội dung đi ều tra ................................................................................................. 12 3.1.2. Phương pháp đi ều tra ........................................................................................... 12 3.1.3. Kết qu ả ................................................................................................................ 12 3.1.3.1. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây hàng năm ....................................... 12 3.1.3.2. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây ăn trái ............................................ 18 3.1.3.3. Nhóm cây công nghi ệp ...................................................................................... 22 3.1.4. Nh ận xét chung................................................................................................... 25 3.2. CƠ S Ở D Ữ LI ỆU VÀ CÔNG TH ỨC TÍNH...................................................27-45 3.2.1. Phương pháp lu ận c ủa vi ệc xây d ựng công thức tính toán .................................... 27 3.2.1.1. Nhu c ầu dinh dưỡng của cây trồng.................................................................... 27 3.2.1.2. Đất trồng trọt và các ngu ồn cân b ằng dinh dưỡng trong đất ............................. 29 3.2.1.3. Hi ệu su ất s ử dụng phân bón.............................................................................. 40 3.2.2. Xây d ựng công th ức............................................................................................. 42 3.2.2.1. Gi ới h ạn đi ều ki ện biên ..................................................................................... 43 3.2.2.2. Xây dựng công th ức .......................................................................................... 44 3.3. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN LƯỢNG DINH DƯỠNG C ẦN THI ẾT CHO CÂY TRỒNG ...............................................................................................................46 -59 3.3.1. Cơ c ấu chương trình............................................................................................. 46 3.3.2. Các bước tính lư ợng dinh dưỡng c ần thi ết cho m ột s ố lo ại cây trồng.................... 46 3.3.2.1. Hi ện trạng s ử dụng dinh dưỡng trên khu vực xã................................................ 48 3.3.2.2. Tính toán cho nông h ộ....................................................................................... 51 3.3.2.3. Tính ước lượng phân bón c ần thi ết.................................................................... 56 3.4. K ẾT QU Ả XÂY D ỰNG VÀ TÍNH TOÁN .....................................................60-78 3.4.1. Xây d ựng b ản đ ồ nhu c ầu dinh dư ỡng.................................................................. 60 3.4.1.1. Xây dựng các b ản đồ thành ph ần ...................................................................... 60 3.4.1.2. Ph ần m ềm ứng dụng trong xây dựng và biên tập b ản đồ ................................... 60 3.4.1.3. Phương pháp xây dựng ..................................................................................... 60 3.4.1.4. Kết qu ả xây dựng .............................................................................................. 62 3.4.2. Gi ới thi ệu chương trình và k ết qu ả tính ................................................................ 65 3.4.2.1. Gi ới thi ệu chương trình..................................................................................... 65 3.4.2.2. Một s ố kết qu ả tính toán.................................................................................... 73 3.4.3. Thực hi ện một s ố thí nghi ệm ki ểm ch ứng kết qu ả tính toán t ừ mô hình................ 78 3.4.3.1 . Thí nghi ệm trên cây đậu nành ........................................................................... 78 3.4.3.2. Thí nghi ệm trên cây b ắp.................................................................................... 79 3.4.3.3. Thí nghi ệm trên cây rau c ải............................................................................... 80 Chương 4 – KẾT LU ẬN VÀ Đ Ề NGH Ị...................................................................... 83 4.1. Kết lu ận .................................................................................................................. 83 4.2. Đ ề ngh ị ................................................................................................................... 83 TÀI LI ỆU THAM KH ẢO
Xem thêm

93 Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

không có sự đồng ý của Công ty cổ phẩn Sông Đà 9; và-Sử dụng các nỗ lực hợp lý của mình để (i) giữ cho việc tổ chức kinh doanh hiện tạikhông bị ảnh hưởng; (ii) duy trì công việc của những người lao động hiện tại; và (iii)giữ vững mối liên hệ với khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối, nhà tư vấn và cáccá nhân, tổ chức khác mà Công ty cổ phẩn Sông Đà 901 có quan hệ kinh doanh.Việc tuyển dụng nhân sự, bổ nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động phải được sự đồng ýcủa Hội đồng quản trị Công ty cổ phẩn Sông Đà 9.Công ty cổ phẩn Sông Đà 901 có nghĩa vụ kê khai đầy đủ các thủ tục và chính xác toànbộ tài sản, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình tính đến thời điểm chuyểngiao tài sản.Công ty cổ phẩn Sông Đà 901 có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liênquan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định tại Hợp đồng này và quy định pháp luật.Công ty cổ phẩn Sông Đà 901 có nghĩa vụ phối hợp cùng Công ty cổ phẩn Sông Đà 9tiến hành thủ tục chuyển đổi Công ty cổ phẩn Sông Đà 901 thành Chi nhánh mới và cácthủ tục có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn: đăng ký thay đổi mẫu dấu, đăng ký11thuế và các thủ tục chuyển đổi tài liệu giấy tờ khác đứng tên Công ty cổ phẩn Sông Đà9 hoặc Chi nhánh mới v.v..Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh bởi, và được giải thích theo pháp luật Việt Nam.2.5. Ngày sáp nhậpNgày Sáp nhập là ngày Công ty cổ phẩn Sông Đà 9 được cấp Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp (điều chỉnh liên quan đến việc sáp nhập).3.
Xem thêm

14 Đọc thêm

Chiến lược phát triển một số ngành công nghiệp cao của một số nước trên thế giới

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CAO CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

nghiệm phòng trừ bệnh dịch trong nuôi tôm he, cải thiện giống tốt hơn để đáp ứng nhu cầu thịtrường và tạo nguồn giống cho chăn nuôi; Thử nghiệm và bảo đảm độ thuần khiết của giống lúathơm để tăng tối đa giá trị xuất khẩu. Hiện nay, Thái Lan đang nghiên cứu các giống lúa chấtlượng cao, chống chịu bệnh tốt hơn và năng suất cao hơn.Trong lĩnh vực y tế và sức khoẻ cộng đồng, các thày thuốc và nhà nghiên cứu y học của TháiLan có trình độ chuyên môn cao và được coi là một điểm mạnh của quốc gia với tiềm năng lớn.Thái Lan khuyến khích áp dụng CNSH vào lĩnh vực sản xuất, đồng thời nghiên cứu những mốiliên quan về xã hội và tác động đến chất lượng cuộc sống khi thương mại hoá các sản phẩm y tếnhư vậy. Điều nàyđặc biệt quan trọng đối với nghiên cứu y học, một ngành có giá trị thương mạicao và cần thiết để phục vụ nhu cầu của công chúng.Nhận thức rõ tầm quan trọng của sự phát triển CNSH đối với Thái Lan, ngày 18/3/2003, Nộicác Thái Lan đã Uỷ ban Chính sách CNSH Quốc gia, do Thủ tướng Thái Lan làm Chủ tịch.Khung Chính sách CNSH Quốc gia (National Biotechnology Policy Framework (2004-2009) đãđược Uỷ ban Chính sách CNSH Quốc gia thông qua ngày 23/12/2003. 6 mục tiêu và các chiếnlược kèm theo cho từng mục tiêu phát triển CNSH của Thái Lan được đề cập trong Khung Chínhsách CNSH Quốc gia:Mục tiêu 1:Hình thành và phát triển ngành kinh doanh sinh học mớiĐể đạt dược mục tiêu này, Khung chính sách đưa ra các chiến lược then chốt: Xây dựng/phát triển cơ sở hạ tầng như công viên CNSH để thu hút đầu tư trong và ngoàinước, cũng như sử dụng các dịch vụ R&D.16 Thiết lập các chính sách và quản lý rõ ràng để giải quyết các vấn đề gây tranh cãi, như banhành luật bảo vệ các nguồn tài nguyên sinh học và các chính sách về phát triển các sảnphẩm biến đổi gen. Tạo môi trường thuận lợi và các chính sách hỗ trợ cho đầu tư vốn mạo hiểm vào CNSH,vì đây là lĩnh vực đòi hỏi thời gian thu hồi vốn đầu tư dài hơn so với các ngành côngnghiệp công nghệ khác. Các chính sách khuyến khích gồm ưu đãi thuế, đặc biẹt là thuếnhập khẩu, đồng sở hữu các nguồn tài nguyên sinh học mà Thái Lan có lợi thế đặc biệt. Khuyến khích đầu tư trong nghiên cứu, phát triển và đổi mới, cũng như xây dựng năng lựccho nghiên cứu CNSH.
Xem thêm

56 Đọc thêm

CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không? pptx

CRM CÓ CẦN THIẾT VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ HAY KHÔNG? PPTX

với những công ty lớn mới có thể mở rộng sản xuất, kinh doanh. Một trong những thế mạnh của các doanh nghiệp nhỏ so với các công ty lớn là các doanh nghiệp nhỏ có thể xây dựng những mối quan hệ cá nhân với từng khách hàng. Nghĩa là khi bạn một bức thư chung đến hàng loạt khách hàng, khách hàng thích họ tên của mình vẫn được viết riêng cho từng bức thư, ví dụ: “Thưa ông Smith”, hơn là viết chung chung: “Thưa ông/bà”. Một hệ thống CRM tốt là một hệ thống có thể làm tốt công việc chăm sóc quan hệ cá nhân với từng khách hàng thật hiệu quả, mà việc gửi thư như trên chỉ là một ví dụ nhỏ. Nhưng doanh nghiệp nhỏ không nhất thiết phải mua một gói phần mềm CRM đắt tiền. Hầu hết những doanh nghiệp nhỏ đã có những phần mềm họ cần, mà không biết rằng phần mềm mình sử dụng cũng cho phép quản lý quan hệ khách hàng. Microsoft Outlook chính là một ví dụ tiêu biểu những phần mềm đó. Microsoft Outlook có rất nhiều đặc tính hữu ích mà nhiều người chưa biết. Phần lớn chúng ta chỉ dùng Microsoft Outlook để email và thiết lập lịch làm việc. Nếu bạn chịu khó tìm tòi, bạn sẽ khám phá phần mềm này cho phép người sử dụng dễ dàng cập nhật thông tin về khách hàng hay khách hàng tiềm năng. Bạn có thể gán và phân loại tất cả những thông tin theo từng khách hàng như email, lịch hẹn, và những hoạt động khác. Các doanh nghiệp nhỏ nếu biết sử dụng những phần mềm đơn giản, hữu ích tương tự Microsoft Outlook như một công cụ CRM, sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và làm chủ được toàn bộ hoạt động bán hàng và dịch vụ của mình.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Ebook - Khám phá quyền năng Thương mại điện tử trong 07 giờ

EBOOK - KHÁM PHÁ QUYỀN NĂNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG 07 GIỜ

GIỜ THỨ 4: DOANH NGHI ỆP VIỆT NAM ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NHƯ THẾ NÀO ĐỂ KHAI THÁC TỐT CƠ HỘI KINH DOANH Trong giờ thứ 2, bạn đã biết được những lợi ích Thương mại điện tử có thể man[r]

21 Đọc thêm

Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tài liệu này chỉ đề c ập đế n các v ấn đề liên quan đế n sáng ch ế và cách th ức nộp đơ n và đă ng ký sáng chế. M ục đích c ủa Tài li ệ u là giúp người đọ c hi ể u đượ c m ột cách t ổng thể v ề các kỹ n ăng c ần thi ế t để viếtso ạn th ảochuẩn bị đơ n đă ng ký sáng ch ế , vi ệc nộp đơ n và giao dịch v ới c ơ quan có th ẩm quyề n để đượ c bảo hộ độ c quyền sáng ch ế. Do pháp luật c ũng như thực tiễ n gi ữa các quốc gia và khu v ực là khác nhau đáng kể nên người đọ c cũng c ần xem xét và hiểu rõ nh ững yêu cầu cụ thể c ủa các h ệ thống pháp luật liên quan đế n khách hàng c ủa mình. C ần lưu ý r ằng trong Tài li ệu này, thuật ng ữ “ đạ i di ện sáng ch ế ” (patent agent) sẽ đượ c sử dụng thường xuyên. Thu ật ng ữ này không dùng theo khía c ạnh ngh ĩa kỹ thu ật để chỉ ngh ề nghiệ p đượ c cơ quan có th ẩm quyề n cho phép nh ằm đạ i di ệ n cho tác gi ả sáng ch ế trong nh ững trường h ợp cụ thể, mà dùng nh ư một thu ật ng ữ chung để chỉ nh ững người so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế (kể c ả tác gi ả sáng ch ế, ng ười so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế nghiệp dư, đạ i di ện sáng ch ế và lu ật s ư sáng ch ế)
Xem thêm

142 Đọc thêm

Hạn chế rủi ro tín dụng tại SeABank

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SEABANK

3.2.1. Nợ quá hạn3.2.2. Nguyên nhân gây nên tình trạng nợ quá hạn ở Ngân hàng SeABank Đà Nẵng3.3. Do hiệu lực quản lý của các cơ quan nhà nước chưa cao3.4. Một số nguyên nhân khác3.4.1. Nguyên nhân chủ quan từ phía Ngân hàng3.4.2. Kiểm tra kiểm soát không tốt3.4.3. Quá tin tưởng vào tài sản thế chấp3.4.4. Do đội ngũ cán bộ thiếu trình độ4. Kết quả thu hồi nợ quá hạn ở SeABank Đà Nẵng5. Các biện pháp mà Ngân hàng SeABank Đà Nẵng đã áp dụng nhằm ngăn ngừa và hạnchế rủi ro tín dụng5.1. Công tác tổ chức cán bộ5.2. Thông tin về khách hàng5.3. Chú trọng công tác đánh giá khách hàng5.4. Ngăn ngừa các khoản vay khó đòi và tổn thất tín dụng5.5. Công tác thu hồi nợ quá hạn, xử lý các khoản nợ khó đòi5.6. Khả năng đo lường của các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh tín dụng của NgânhàngChương III. Những kiến nghị và giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế rủi ro ở ngânhàng SeABank Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nayI. Những kiến nghị và giải pháp đối với ngân hàng SeABank Đà Nẵng1. Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý và điều hành1.1. Công tác giáo dục và đào tạo cán bộ1.2. Thành lập ban cố vấn và thanh tra tín dụng ngân hàng1.3. Thực hiện nghiêm túc các quy chế tín dụng2. Ngăn ngừa các khoản vay khó đòi và tổn thất tín dụng3. Việc sử lý các khoản vay nợ khó đòiII. Những giải pháp từ ngân hàng Nhà nướcIII. Những giải pháp từ chính phủ và các ngànhPhần. Kết luận
Xem thêm

3 Đọc thêm

Wi-Fi là ''''một thuật ngữ không có nghĩa''''? doc

WIFI LÀ 'MỘT THUẬT NGỮ KHÔNG CÓ NGHĨA'

Wi-Fi là 'một thuật ngữ không có nghĩa'? Wi-Fi không phải thuật ngữ viết tắt của cụm từ nào cả. Nó không hề có nghĩa. Wi-Fi và hình biểu tượng (logo) theo phong cách âm dương được thiết kế bởi hãng Interbrand, công ty đã đặt ra những tên nổi tiếng như 'Prozac', 'Compaq', 'Oneworld', 'Imation' Chúng tôi, những người sáng lập Wireless Ethernet Compatibility Alliance (hiện nay là Wi-Fi Alliance), đã thuê Interbrand thiết kế thương hiệu và logo để nhấn mạnh khả năng tương tác lẫn nhau và khuếch trương công nghệ. Chúng tôi cần một cái gì đó dễ nắm bắt hơn thuật ngữ 'IEEE 802.11b Direct Sequence'. Lý do duy nhất bạn nghe thấy thuật ngữ 'Wireless Fidelity' là vì một số đồng nghiệp trong nhóm cảm thấy không hài lòng. Họ không hiểu về thương hiệu hay tiếp thị. Họ không thể tưởng tưởng việc sử dụng tên 'Wi-Fi' mà không có một vài lời giải thích rõ ràng. Do đó, chúng tôi thỏa thuận thêm vào dòng chữ 'viết tắt của Wireless Fidelity' phía sau tên này. Đây là một sai lầm và chỉ làm cho mọi người khó hiểu và làm loãng thương hiệu. Sau này, khi Wi-Fi đã thành công hơn và có thêm những thành viên từ các doanh nghiệp lớn trong hội đồng quản trị, hiệp hội chấp nhận 'đoạn mở rộng' này. Như thế, Wireless Fidelity được sáng tác sau khi chúng tôi đã chọn từ 10 thuật ngữ khác nhau do Interbrand đề xuất. Và nó không có nghĩa gì cả. Đây chỉ là một cố gắng vụng về trong việc tìm ra hai từ hợp với Wi và Fi". Không sử dụng các chương trình bảo vệ, máy tính của bạn rất dễ bị nhiễm vi rút và phần mềm gián điệp.Các chương trình chống vi rút thường rất thành công trong việc xác định vi rút và tiêu diệt chúng. Nhưng tốt nhất, bạn chỉ nên chạy một chương trình diệt vi rút mà thôi, chạy 2 hay 3 chương trình cùng một lúc sẽ rất tốn tài nguyên mà lại làm ảnh hưởng tới các chương trình khác. Các phần mềm chống vi rút như Norton Antivirus của Synmatec chẳng hạn,
Xem thêm

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề