PHƯƠNG THỨC ỔN ĐỊNH CỘT SỐNG DIAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "PHƯƠNG THỨC ỔN ĐỊNH CỘT SỐNG DIAM ":

một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI

*C«ng t¸c kÕ to¸nNg©n hµng ®· øng dơng mét sè phÇn mỊm vµo c«ng t¸c kÕ to¸n.Qu¶n lýchỈt chÏ vµ ®¶m b¶o cËp nhËt th«ng tin nªn mäi nghiƯp vơ kÕ to¸n ph¸t sinh ®ỵch¹ch to¸n kÞp thêi vµ chÝnh x¸c.Doanh sè dÞch vơ chun tiỊn ®iƯn tư n¨m saulín h¬n n¨m tríc c¶ vỊ sè mãn vµ sè tiỊn t¹o thªm cho Ng©n hµng cã mét ngnthu nhËp t¬ng ®èi ch¾c ch¾n vµ ỉn ®Þnh.*C«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiỊn mỈt.NghiƯp vơ thanh to¸n kh«ng dïng tiỊn mỈt lµ mét trong nh÷ng nghiƯp vơc¬ b¶n cđa Ng©n hµng, cho ®Õn nay nghiƯp vơ thanh to¸n kh«ng dïng tiỊn mỈt®· chøng tá ®ỵc nhiỊu u ®iĨm.Do ®ã thĨ thøc thanh to¸n nµy cµng ®ỵc më réngvµ chiÕm mét vÞ trÝ quan träng kh«ng thĨ thiÕu trong nghiƯp vơ ng©n hµng.II. Thùc tr¹ng rđi ro tÝn dơng t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi1.NhËn d¹ng rđi ro tÝn dơng t¹i NHNo&PTNT Hµ NéiRđi ro tÝn dơng lu«n lµ mét vÊn ®Ị ®ỵc quan t©m ®Ỉc biƯt ®èi víi mäi ng©nhµng.Trªn thùc tÕ, hÇu hÕt c¸c ng©n hµng ®Ịu ®· ¸p dơng c¸c biƯn ph¸p phßngngõa vµ h¹n chÕ rđi ro nhng do rÊt nhiỊu nguyªn nh©n,cã nguyªn nh©n chđ quanvµ kh¸ch quan, rđi ro tÝn dơng vÉn ph¸t sinh g©y ra nh÷ng thiƯt h¹i ®èi víi ng©nhµng.Rđi ro trong ho¹t ®éng tÝn dơng t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi ®ỵc thĨ hiƯn díic¸c d¹ng:Nỵ qu¸ h¹n, gi·n nỵ vµ khoanh nỵ.Nỵ qu¸ h¹nLµ kho¶n vay ®· ®Õn h¹n tr¶ nỵ mµ kh¸ch hµng cha tr¶ ®ỵc ®óng thêi h¹nnh tho¶ thn trong hỵp ®ång tÝn dơng, còng kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng ®Ĩ xinLuận văn tốt nghiệp Đào Hồng Hạnhgia hạn nợ, do đó phải chuyển sang nợ quá hạn.Đó là 1 trong 3 loại rủi ro tíndụng nhng ở mức độ rủi ro thấp, có nhiều khả năng thu hồi.Nợ quá hạn vì nhiều lý do khác nhau nh hàng hoá sản xuất ra nhng vìnhiều lý do khác nhau nên tiêu thụ chậm, hàng tồn kho lâu ngày với số lợng lớn,hàng đã bán ra nhng cha thu đợc tiền.v v do đó cha trả nợ đúng hạn cho ngânhàng.
Xem thêm

47 Đọc thêm

NH022 pdf

NH022 PDF

*C«ng t¸c kÕ to¸nNg©n hµng ®· øng dơng mét sè phÇn mỊm vµo c«ng t¸c kÕ to¸n.Qu¶n lýchỈt chÏ vµ ®¶m b¶o cËp nhËt th«ng tin nªn mäi nghiƯp vơ kÕ to¸n ph¸t sinh ®ỵch¹ch to¸n kÞp thêi vµ chÝnh x¸c.Doanh sè dÞch vơ chun tiỊn ®iƯn tư n¨m saulín h¬n n¨m tríc c¶ vỊ sè mãn vµ sè tiỊn t¹o thªm cho Ng©n hµng cã mét ngnthu nhËp t¬ng ®èi ch¾c ch¾n vµ ỉn ®Þnh.*C«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiỊn mỈt.NghiƯp vơ thanh to¸n kh«ng dïng tiỊn mỈt lµ mét trong nh÷ng nghiƯp vơc¬ b¶n cđa Ng©n hµng, cho ®Õn nay nghiƯp vơ thanh to¸n kh«ng dïng tiỊn mỈt®· chøng tá ®ỵc nhiỊu u ®iĨm.Do ®ã thĨ thøc thanh to¸n nµy cµng ®ỵc më réngvµ chiÕm mét vÞ trÝ quan träng kh«ng thĨ thiÕu trong nghiƯp vơ ng©n hµng.II. Thùc tr¹ng rđi ro tÝn dơng t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi1.NhËn d¹ng rđi ro tÝn dơng t¹i NHNo&PTNT Hµ NéiRđi ro tÝn dơng lu«n lµ mét vÊn ®Ị ®ỵc quan t©m ®Ỉc biƯt ®èi víi mäi ng©nhµng.Trªn thùc tÕ, hÇu hÕt c¸c ng©n hµng ®Ịu ®· ¸p dơng c¸c biƯn ph¸p phßngngõa vµ h¹n chÕ rđi ro nhng do rÊt nhiỊu nguyªn nh©n,cã nguyªn nh©n chđ quanvµ kh¸ch quan, rđi ro tÝn dơng vÉn ph¸t sinh g©y ra nh÷ng thiƯt h¹i ®èi víi ng©nhµng.Rđi ro trong ho¹t ®éng tÝn dơng t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi ®ỵc thĨ hiƯn díic¸c d¹ng:Nỵ qu¸ h¹n, gi·n nỵ vµ khoanh nỵ.Nỵ qu¸ h¹nLµ kho¶n vay ®· ®Õn h¹n tr¶ nỵ mµ kh¸ch hµng cha tr¶ ®ỵc ®óng thêi h¹nnh tho¶ thn trong hỵp ®ång tÝn dơng, còng kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng ®Ĩ xinLuận văn tốt nghiệp Đào Hồng Hạnhgia hạn nợ, do đó phải chuyển sang nợ quá hạn.Đó là 1 trong 3 loại rủi ro tíndụng nhng ở mức độ rủi ro thấp, có nhiều khả năng thu hồi.Nợ quá hạn vì nhiều lý do khác nhau nh hàng hoá sản xuất ra nhng vìnhiều lý do khác nhau nên tiêu thụ chậm, hàng tồn kho lâu ngày với số lợng lớn,hàng đã bán ra nhng cha thu đợc tiền.v v do đó cha trả nợ đúng hạn cho ngânhàng.
Xem thêm

47 Đọc thêm

Định lượng acid và phụ gia

ĐỊNH LƯỢNG ACID VÀ PHỤ GIA

XÁC ỰỊ NH L ƯỢ NG TRO T Ổ NG CÂN MẪU THỰC PHẨM CÁCH TI Ế N HÀNH MÃU TRO BAN ỰẦU MTROẪU PHÂN TẮCH ĐÊ NGUỘI CÂN MẪU -Khoảng 5g -Than hóa đểnguội Cân chắnh xác 4 số Chiết Lọc CH ƯƠ NG 4: ĐỊ[r]

19 Đọc thêm

Chương trình con

CHƯƠNG TRÌNH CON 612

NÓ ĐƯỢ C XÁC ĐỊ NH LÚC ĐỊ NH NGH Ĩ A CH ƯƠ NG TRÌNH CON.[r]

8 Đọc thêm

TÌNH HÌNH LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM VÀ BIỆN PHÁP KIỀM CHẾ

TÌNH HÌNH LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM VÀ BIỆN PHÁP KIỀM CHẾ

Siêu lạm phát : là hiện tợng khủng hoảng kinh tế đã đến mức rất nghiêm trọng tỷ lệ lạm phát lên đến 3 con số .Thậm chí ngời ta không thể đo lạm phát đợc bằng phần trăm mà là số lần tăng giá trong năm. Tiền hầu nh đã trút bỏ mọi chức năng trực tiếp , nhất là làm phơng tiện lu thông hàng hoá .Tuy nhiên siêu lạm phát là một hiện tợng kinh tế cực kỳ hiếm, nó thờng xuất hiện gắn liền với các cuộc chiến tranh hoặc nội chiến khốc liệt. Lịch sử thế giới đã chứng kiến hiện tợng này ở Đức từ năm 1921- 1923. Sau đại chiến thế giới thứ nhất ở Mĩ trong năm nội chiến 1860 và gần nhất là siêu lạm phát xảy ra ở Nam T từ tháng 5 / 1992 đến hết năm 1994 IV) Tác động của lạm phát 1)Tác động tích cực - Lạm phát thấp không gây cản trở đối với nền kinh tế . Hơn nữa , trên thực tế bằng cách giữ lạm phát thấp và ổn định một ngân hàng trung -ơng có thể ổn định mức sản lợng công ăn việc làm . Ông DonBrash , thống đốc ngân hàng dự trữ của New Zeland sử dụng đồ thị để giải thích điều này nh sau : Sản lợng B Sản lợng tiềm năng dài hạn Sản lợng thực A Thời gian5Đờng thẳng trong đồ thị biểu diễn mức tăng trởng sản lợng mà nền kinh tế có thể duy trì dài hạn (mức sản lợng tiềm năng dài hạn ) ; đờng có hình sóng biểu hiện mức sản lợng thực tế . Khi nền kinh tế đang sản xuất dới mức sản l-ợng tiềm năng (Ví dụ: khi thực tế thất nghiệp cao hơn NAIRU) . Tại điểm A , lạm phát sẽ giảm xuống cho tới khi khoảng cách sản lợng (chênh lệch giữa sản lợng lơng thực thực tế và sản lợng tiềm năng đợc loại bỏ). Khi sản lợng thực tế lớn hơn sản lợng tiềm năng tại điểm B , lạm phát sẽ tăng lên chừng nào
Xem thêm

17 Đọc thêm

tỷ giá hối đoái và tác động của tỷ giá đến nền kinh tế việt nam

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

suất cho USD. Khi NHNN muốn tăng cung tiền và tín dụng nhanh chóng như mấy tháng vừa qua để làm giảm lãi suất VND, tác dụng thực tế lại ngược lại, vì tăng tiền lại làm tăng kỳ vọng lạm phát cũng như gây thêm áp lực lên tỷ giá trên thị trường tự do. Ngoài ra, lãi suất huy động trên USD lại tăng trong những tháng đầu năm 2011 do nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế, đô la hóa đang rất cao, kết quả là lãi suất huy động trên VND vẫn khó giảm xuống ở hiện tại.Ngoài ra, việc sử dụng vốn không hiệu quả và các khó khăn tài chính của các tập đoàn lớn trong thời gian qua làm suy giảm lòng tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Điều này cũng làm cho lãi suất trái phiếu khó điều chỉnh giảm.Nói chung nếu áp lực lên tỷ giá không được ngăn chặn bởi sự giảm bớt tăng cung tiền và tín dụng sẽ khó lòng giải quyết được các bế tắc hiện tại của thị trường tín dụng và hệ thống lãi suất để "khai thông" cho các thị trường chứng khoán và nhà đất cũng như của cả nền kinh tế năm 2011. Chưa kể là tỷ giá của VND nếu lại vượt qua xa mức tâm lý 21.000 đồng/USD có thể làm niềm tin của dân cư, nhất là giới đầu tư, sa sút và có thể tạo ra các thiệt hại tài chính lớn hơn nhiều do "dòng xoáy" lạm phát - tỷ giá gây ra.Việc thay đổi tỉ giá cũng có tác động tới lãi suất USD. Nhìn lại lần tăng giá ngày 18/8/2010, sau khi tỉ giá USD/VND liên ngân hàng (NH) tăng thêm 2,09%, tỉ giá ngoại tệ tại các NH tăng hết biên độ cho phép 3%, cán mức 19.500 đồng/USD, lập tức lãi suất USD của một số NH bắt đầu tăng theo tỉ giá. Tình hình tương tự khi tỉ giá mới được công bố (2/2011), tuy nhiên điều này làm cho thị trường sẽ dần ổn định, nguồn cung USD sẽ thông thoáng hơn. Thực tế khi tăng lãi suất là đã hỗ trợ giá trị tiền Đồng, trong khi lượng ngoại tệ đang được nắm giữ trong người dân và doanh nghiệp được cho là khá lớn, việc thu hút lượng ngoại tệ này đưa vào lưu thông trên thị trường sẽ giải tỏa lớn được căng thẳng ngoại tệ như hiện nay. Chính vì vậy, khi giá trị tiền Đồng được ổn định, lãi suất tiền gửi hấp dẫn thì lượng lớn ngoại tệ trên sẽ được cung ra thị trường để nắm giữ tiền Đồng, mục tiêu ổn định tỷ 9NGUYỄN THỊ HOÀNG DIỄM 102_T01giá, thỏa mãn nguồn ngoại tệ phục vụ thanh toán quốc tế Doanh nghiệp sẽ mạnh
Xem thêm

15 Đọc thêm

 LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP

LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP

nghiêm trọng tỷ lệ lạm phát lên đến 3 con số .Thậm chí ngời ta không thể đo lạm phát đợc bằng phần trăm mà là số lần tăng giá trong năm. Tiền hầu nhđã trút bỏ mọi chức năng trực tiếp , nhất là làm phơng tiện lu thông hàng hoá .Tuy nhiên siêu lạm phát là một hiện tợng kinh tế cực kỳ hiếm, nó thờng xuất hiện gắn liền với các cuộc chiến tranh hoặc nội chiến khốc liệt. Lịch sử thế giới đã chứng kiến hiện tợng này ở Đức từ năm 1921- 1923. Sau đại chiến thế giới thứ nhất ở Mĩ trong năm nội chiến 1860 và gần nhất là siêu lạm phát xảy ra ở Nam T từ tháng 5 / 1992 đến hết năm 1994 IV) Tác động của lạm phát 1)Tác động tích cực - Lạm phát thấp không gây cản trở đối với nền kinh tế . Hơn nữa , trên thực tế bằng cách giữ lạm phát thấp và ổn định một ngân hàng trung -ơng có thể ổn định mức sản lợng công ăn việc làm . Ông DonBrash , thống đốc ngân hàng dự trữ của New Zeland sử dụng đồ thị để giải thích điều này nh sau : Sản lợng B Sản lợng tiềm năng dài hạn Sản lợng thực A Thời gianĐờng thẳng trong đồ thị biểu diễn mức tăng trởng sản lợng mà nền kinh tế có thể duy trì dài hạn (mức sản lợng tiềm năng dài hạn ) ; đờng có hình sóng biểu hiện mức sản lợng thực tế . Khi nền kinh tế đang sản xuất dới mức sản l-5ợng tiềm năng (Ví dụ: khi thực tế thất nghiệp cao hơn NAIRU) . Tại điểm A , lạm phát sẽ giảm xuống cho tới khi khoảng cách sản lợng (chênh lệch giữa sản lợng lơng thực thực tế và sản lợng tiềm năng đợc loại bỏ). Khi sản lợng thực tế lớn hơn sản lợng tiềm năng tại điểm B , lạm phát sẽ tăng lên chừng nào còn nhu cầu vợt quá công suất. Vì lạm phát đang giảm (điểm A) , do vậy ngân
Xem thêm

18 Đọc thêm

Ngữ Văn 6 học ký II 2010

NGỮ VĂN 6 HỌC KÝ II 2010

Hoạt động 1 : (khơiû động)- Ổn đònh lớp :- Kiểm tra bài cũ- Giới thiệu bài mới :- Kiểm diện- Không kiểm Giới thiệu lý do của tiết rèn luyện chính tả , cách thực hiện .- Lớp trưởng báo cáoHoạt động 2 :1. Phân biệt các phụ âm đầu : Tr ., chTrò chơi Trò chơi là của trời cho,Chớ nên chơi trò chỉ trích chê bai .Chòng chành trên chiếc thuyền trôiChung chiêng mới biết ông trời trớ trêuCá trê khinh chạch rúc bùnChạch chê cá lún chỉ trốn với chui !2. Phân biệt cập phụ âm đầu : V/D .Vanh vách – dan díu – Vung vẩy – dung túng – dào dạt – vơ vét – dặt dẹo – vắt vẻo .3. Đọc và viết đúng cặp phụ âm cuối : C/TTiêng tiếc – Xanh biếc – chết tiệt – cò diệc - da diết – mắt liếc – rên xiết – chi chiết.4. Đọc và viết đúng cặp phụ âm cuối : Ng/ N Con ngan – nghênh ngang – miên man – mênh mang – tuềnh toàng – đòn càn – nhà sàn – chạng vạng.- Giới thiệu cách làm bài tập 1 – treo bảng phụ .- Đọc cho học sinh ghi bảng phụ .
Xem thêm

75 Đọc thêm

HIỆU QUẢ CỦA VIỆC XỬ LÝ ETHEPHON DẠNG ĐƠN VÀ KẾT HỢP VỚI GA3, CACL2 TRƯỚC KHI THU HOẠCH ĐẾN MÀU SẮC VÀ PHẨM CHẤT TRÁI CAM MẬT (CITRUS SINENSIS (L.) OSBECK) docx

HIỆU QUẢ CỦA VIỆC XỬ LÝ ETHEPHON DẠNG ĐƠN VÀ KẾT HỢP VỚI GA3 CACL2 TRƯỚC KHI THU HOẠCH ĐẾN MÀU SẮC VÀ PHẨM CHẤT TRÁI CAM MẬT CITRUS SINENSIS L OSBECK DOCX

dịch trái. Kết quả này phù hợp với kết quả của Phan Thị Xuân thủy (2008), khi xử lý Ethephon nồng độ 200 ppm vào thời điểm 1 tuần trước thu hoạch không ảnh hưởng đến trị số pH dịch trái cam Soàn. Bảng 6: Sự thay đổi pH dịch trái cam Mật theo thời gian bảo quản Nghiệm thức Thời gian bảo quản (tuần) 0 1 2 3 4 5 6 Đối chứng 4,9 5,0 5,1 a 5,1 5,1 5,4 5,6 Ethephon 4,9 4,9 5,0ab 5,0 5,2 5,4 5,6 Ethephon + CaCl2 4,8 4,9 4,9ab 5,0 5,2 5,4 5,6 Ethephon + GA3 4,8 4,9 4,9b 5,0 5,2 5,3 5,6 Ethephon + CaCl2 + GA3 4,8 4,9 5,0ab 5,1 5,2 5,3 5,6 F ns ns * ns ns ns ns CV(%) 2,4 2,4 1,1 1,6 2,3 1,4 1,4 Trong cùng một cột các số có chữ theo sau giống nhau không khác biệt ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan. *: khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 5%. ns: không khác biệt ý nghĩa thống kê. 3.5 Sự thay đổi vitamin C của trái cam Mật theo thời gian bảo quản Kết quả phân tích ở bảng 7 cho thấy hàm lượng vitamin C ở tất cả các nghiệm thức đều giảm dần theo thời gian. Sự khác biệt ở các nghiệm thức được ghi nhận bắt đầu từ tuần 2 sau khi bảo quản. Nghiệm thức phun Ethephon có hàm lượng vitamin C cao nhất, nhưng không khác biệt thống kê với đối chứng. Nghiệm thức
Xem thêm

8 Đọc thêm

Trắc nghiệm Toán 9-ph 4

TRẮC NGHIỆM TOÁN 9-PH 4

1) cắt (d3)C/ (d1) cắt (d2) và (d1) // (d3) D/ (d1) // (d2) và (d1) cắt (d3)60Cho đờng thẳng (d) có phơng trình y = (2m + 1)x - 0,75.Hãy nối mỗi dòng ở cột trái với một dòng ở cột phải để đợc khẳng định đúng.a/ (d) song song với đờng thẳng y = 2x - 1 khi m bằng I/ 1b/ (d) không cắt đờng thẳng y = - 3x + 2khi m bằngII/ 2

8 Đọc thêm

địa từ và thăm dò từ chuong 2 pot

ĐỊA TỪ VÀ THĂM DÒ TỪ CHUONG 2 POT

2.3.3 Một số số liệu trường từ tại Việt Nam 10 1 2Chương 2 Mô tả trường từ của quả đất 2.1 Các yếu tố từ của Quả Đất Các quan sát trực tiếp trên mặt đất cũng như ở ngoài nó, chứng tỏ rằng quả đất nằm trong trường từ. Ví dụ, nếu treo kim nam châm sao cho nó có thể quay tự do xung quanh trọng tâm, thì tại mỗi điểm của Quả Đất, kim sẽ dừng lại tại vị trí xác định. Thí nghiệm đơn giản đó chứng tỏ rằng trường từ tại mỗi điểm là trường từ đồng nhất. Song với các điểm đủ xa nhau , thì trục của nam châm tại các điểm khác nhau sẽ có phương khác nhau đối với trục quay. Như vậy là trường từ theo toàn mặt đất không phải là trường từ đồng nhất. Nhiệm vụ khoa học của môn địa từ và thăm dò từ là nghiên cứu bằng thực nghiệm trường từ đó với mục đích xác định nguyên nhân và sự liên hệ của trường từ của Quả Đất với các hiện tượng vật lý khác nhau xẩy ra trong vỏ, lòng quả đất và trong khí quyển bao quanh nó. Đại lượng đặc trưng cho trường từ của Quả Đất cũng như tất cả các trường khác là cường độ trường từ GG và các thành phần của nó. Để khai triển vectơ TH(B)THG
Xem thêm

14 Đọc thêm

Phương pháp hoạch định trong quản lý dự án

PHƯƠNG PHÁP VỀ HOẠCH ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN

 PHƯƠNG TIỆN TỐT NHẤT CHO GIAO TIẾP PHỤ THUỘC VÀO: – Kiểu của kế hoạch yêu cầu – Mô hình được sử dụng để tạo ra kế hoạch – Người xét duyệt kế hoạch TRANG 11 H ƯƠ ÙNG D ẪN V Ề HO ẠC H ĐỊ[r]

16 Đọc thêm

An toàn thực phẩm

AN TOÀN THỰC PHẨM

2A, ĐẶT VẤN ĐỀ Một trong các vấn đề xã hội đang được quan tâm hiện nay chính là tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm. Vấn đề an toàn thực phẩm liên quan tới rất nhiều mục tiêu đề ra trong Mục tiêu cơ bản về an ninh con người (Báo cáo phát triển con người 1994). Các mục tiêu đó bao gồm là an ninh lương thực, an ninh sức khoẻ, an ninh thân thể và an ninh môi trường. Vấn đề lương thực thực phẩm không an toàn trước hết vi phạm an ninh sức khoẻ, an ninh thân thể và an ninh lương thực của con người. Nguyên nhân của vấn đề lương thực thực phẩm không an toàn dẫn đến an ninh sức khỏe, an ninh thân thể của con người bị vi phạm nghiêm trọng chính là do sự vi phạm tiêu chuẩn sản xuất an toàn, sự vi phạm này không chỉ diễn ra trong quá trình sản xuất mà cả trong quá trình xử lý các chất thải (thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường sống của con người). Không chỉ có thế trong bản thân các thực phẩm cũng có thể ẩn chứa những nguy hiểm khôn lường gây nguy hại tới sức khỏe con người. Những nguy hiểm đó thực chất là gì? Trong tiểu luận dưới đây chúng tôi sẽ cụ thể hóa một số chất vốn có/sinh ra trong quá trình chế biến thực phẩm gây tác động tới sức khỏe người tiêu dùng với hi vọng góp phần đưa ra những giải pháp đặc hiệu cho vấn đề an toàn thực phẩm.3B. TỔNG QUAN VẤN ĐỀI. Các chất độc có sẵn trong thực phẩm:1.1 Ðộc tố aflatoxin:¤ Tên, đặc tính: Aflatoxin là một độc tố nấm mốc đáng sợ nhất. Có nhiều chủng nấm mốc tiết ra độc tố này, nhưng Aspergillus flavus là loài nấm mốc cung cấp những lượng aflatoxin lớn nhất, nguy hiểm nhất. Sau này các nhà hóa sinh học đã xác định thêm không phải chỉ có một mà nhiều aflatoxin có công thức hóa học khá gần gũi nhau. Hiện có 4 loại aflatoxin đã được xác định là B1, B2, G1, G2 (Phân biệt ký tự "B" và "G" theo màu huỳnh quang xanh da trời và xanh lá cây khi chiếu tia cực tím lên bản tách các vết sắc ký lớp mỏng aflatoxin).F Công thức cấu tạo một số aflatoxin chính:4F Ngoài ra, còn một số aflatoxin thứ cấp, là những aflatxin có trong trứng, sữa của động vật ăn
Xem thêm

22 Đọc thêm

Báo cáo hàm lyapunov

BÁO CÁO HÀM LYAPUNOV

1 nghiệm Không kết luận đượcII.ÁP DỤNG PP 1 CỦA LYAPUNOV VÀO HTĐIII.PP 2 CỦA LYAPUNOV2. Phương pháp trực tiếp (pp thứ 2 của Lyapunov) Nghiên cứu ổn định của hệ thống Thiết lập hàm V trên cấu trúc hệ PTVP QTQĐ Từ cấu trúc hàm V Đánh giá tính ổn định của hệ thốngHệ thống ổn địnhHàm V có dấu xác địnhhoặc có dấu ngược với hàm VHệ thống ổn định tiệm cậnHàm V có dấu xác địnhcó dấu ngược với hàm V-Nghiên cứu được ổn định của hệ thống với bất kỳ kích độngNhững điểm cần lưu ý pp 2 của lyapunov-Không phải lúc nào cũng tìm được hàm V nhất là đối với HTĐ-Việc thiết lập hàm V chỉ là điều kiện đủ cho hệ thống ổn định-Ưu điểm là dùng cho việc nghiên cứu ổn định động và xác định đượcnên việc áp dụng vào HTĐ còn gặp nhiều hạn chếmiền giới hạn ổn định độngIII.PP 2 CỦA LYAPUNOVCác bước thực hiện-Thiết lập hàm V Thiết lập hàm năng lượng toàn phần (TN + ĐN ) của chuyển động luôn xác định dương -Xác định ma trận H-Khảo sát dấuIII.XÂY DỰNG HÀM LYAPUNOV
Xem thêm

21 Đọc thêm

Tài liệu Học cách tiết kiệm docx

TÀI LIỆU HỌC CÁCH TIẾT KIỆM DOCX

Học cách tiết kiệm Bạn có lẽ chưa bao giờ tính toán hay nghĩ đến số tiền lương mình nhận được trong cả cuộc đời. Hãy lưu tâm đến những cột mốc quan trọng giúp bạn tìm đến sự độc lập tài chính và an nhàn tuổi về hưu. Độ tuổi bắt đầu đi làm: 18 -25 Bạn mới đi làm, vẫn còn độc thân và chưa có nhiều khoản chi tiêu lớn vì vậy hãy bắt đầu tiết kiệm ngay từ những tháng lương đầu. Chỉ cần dành ra khoảng vài năm đầu không tiêu những khoản lớn như đi du lịch xa, mua sắm quá nhiều thứ đắt tiền… bạn sẽ có một khoản tiết kiệm ổn định trong ngân hàng. Hãy dành ra 15% thu nhập của mình để gửi tiết kiệm dài hạn (khoảng 30 năm). Khoản “đút lợn” này sẽ không được động đến dù với bất cứ lý do gì, và sau 30 năm bạn có thể an tâm về tài chính. Một trong những sai lầm của bạn trẻ là muốn “ra riêng” ngay khi độc lập về tài chính. Họ nghĩ rằng cuộc sống thực sự chỉ bắt đầu khi không sống chung với bố mẹ. Bạn chưa tưởng tượng ra được sống độc lập phải đối mặt với những gì và lương hằng tháng của mình có đủ chi tiêu không. Bạn sẽ phải mua đồ đạc, sắm sửa cho ngôi nhà dù chỉ có mình bạn ở, rồi các loại hoá đơn điện, nước, Internet… sẽ ngốn sạch lương. Lời khuyên dành cho bạn là nên lùi kế hoạch ở riêng lại khoảng 1-2 năm, khi bạn đã đủ chín chắn và có số tiền ổn định trong tài khoản. Những năm 25 - 30 tuổi Nếu bạn muốn kết hôn và mua nhà trong tương lai thì nên bắt đầu bỏ thêm ra 10% từ lương để có một khoản tiết kiệm khác. Kết hôn là một việc trọng đại và khá tốn kém, bởi kéo theo nó là trách nhiệm mua một ngôi nhà mới và chăm sóc các con. Ngoài ra bạn cũng nên bắt đầu mua một số loại bảo hiểm cho bản thân cũng như gia đình để đề phòng rủi ro, đó có thể coi là đầu tư lâu dài mà không quá tốn kém.
Xem thêm

5 Đọc thêm

BÀI GIẢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) – CHƯƠNG 2 KHOA HỌC THÔNG TIN ĐỊA LÝ

BÀI GIẢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) – CHƯƠNG 2 KHOA HỌC THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Giúp cho việc chồng xếp các nhóm thông tin.Trợ giúp cho việc kiểm chứng nội dung của cơ sở dữ liệu.Lớp dữ liệu (Layers)Mỗi lớp có thể trình bày một kiểu thực thể đơn lẻ hoặc một nhóm kiểu thực thểquan hệ. Ví dụ: một lớp có thể chỉ có các đoạn sông hoặc có thể có sông, hồ,bờ biển.Một lớp đối tượng là một tập hợp các đối tượng biểu diễn một tập hợp thực thể.Ví dụ; tập hợp các điểm thể hiện tập hợp các lỗ khoan.Chương 2: KHOA HỌC THÔNG TIN ĐỊA LÝHình 2.2 Tổ chức các lớp dữ liệuThuộc tính (Attribute)Chương 2: KHOA HỌC THÔNG TIN ĐỊA LÝLà những mục dữ liệu mô tả thực thể thường là dữ liệu phi không gian.Giá trị thuộc tínhGiá trị thực sự của thuộc tính có thể đo lường được và lưu trữ trong cơ sở dữliệu.Mỗi kiểu thực thể luôn được gán nhãn (label) và được biết bởi các thuộc tính.Ví dụ: con đường có tên và được xác định theo lớp của nó như: hẻm hay đườngô tô.Các giá trị thuộc tính thường được tổ chức trong các bảng liệt kê các thực thểtheo hàng, cột.
Xem thêm

12 Đọc thêm

NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC ĐỘC TỐ SINH RA TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC ĐỘC TỐ SINH RA TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

1, B2, G1, G24¤ Nguồn gốc sinh ra: Nấm mốc độc Aspergillus flavus gặp nhiều ở các lương thực, thực phẩm khác nhau, nhưng các loại hạt có dầu (đặc biệt là lạc) thích hợp nhất cho sự phát triển của nó, và cũng ở lạc độc tố aflatoxin hình thành mạnh nhất. Một tác giả nước ngoài (Hiscocks) đã nghiên cứu hơn 1.000 mẫu lạc thí nghiệm thì thấy lạc hạt có 3,3% số củ là rất độc - 1kg chứa trên 0,25mg aflatoxin B1 (độc tố chủ yếu của Aspergillus flavus) và 21,7% số củ độc vừa, 75% số củ không 5độc. Còn trên khô lạc: 42% số mẫu là rất độc, 49,3% độc vừa và chỉ có 8,7% là không độc. Như vậy chất độc tích lũy lại trong khô lạc là do sự chế biến, hoặc do Aspergillus flavus phát triển mạnh lên. Mối nguy hiểm khác, khi các nguyên liệu thức ăn gia súc như bắp, khô dầu đậu nành bị nhiễm mốc thì người sử dụng thường vò, sảy và thổi cho bay mốc, cứ tưởng như thế thì sẽ sử dụng được nhưng trên thực tế thì chỉ bay các sợi nấm còn độc tố Afatoxin do nấm tiết ra vẫn còn nguyên trong nguyên liệu đó.¤ Ảnh hưởng tới sức khỏe: Ngoài việc gây ngộ độc cấp tính (liều gây chết người khoảng 10mg), độc tố aflatoxin còn được xem là nguyên nhân gây xơ gan và ung thư. Người ta đã biết aflatoxin là một trong những chất gây ung thư gan mạnh nhất tác động qua đường miệng - nếu hấp thu một tổng lượng 2,5mg aflatoxin trong thời gian 89 ngày có thể dẫn đến ung thư gan hơn 1 năm sau. Ở khắp các vùng Nam Phi, nơi người ta ăn nhiều lạc có mốc Aspergillus flavus, tỷ lệ bệnh nhân bị ung thư gan rất cao. Bên cạnh đó những quan sát ở Mô-dăm-bíc và ở U-gan-đa... còn cho kết quả đáng lo
Xem thêm

22 Đọc thêm

Điều trị vẹo cổ bẩm sinh do cơ ức đòn chũm bị co rút. pdf

ĐIỀU TRỊ VẸO CỔ BẨM SINH DO CƠ ỨC ĐÒN CHŨM BỊ CO RÚT

mục đích làm dãn, mềm cơ bị co cứng, phục hồi chức năng của cột sống cổ. - Điều trị bằng phẫu thuật: Thường áp dụng đối với trẻ trên một tuổi, sau khi đã được điều trị bảo tồn tích cực, đúng phương pháp trên 6 tháng mà không có kết quả. Thường phẫu thuật cắt cả 2 đầu dưới của cơ ức đòn chũm, sau đó cố định thạch cao 3-4 tuần và lại tiếp tục phục hồi chức năng bằng vật lý trị liệu. Hình 2. Cố định sau phẫu thuật cơ ức đòn chũm YHHĐ kết hợp với YHCT Mục đích: Thư cân, hoạt huyết, thông lạc. Nhuyễn kiên, tán kết, tiêu thũng. Cải thiện và hồi phục chức năng hoạt động của cột sống cổ. Thao tác: đặt bệnh nhi nằm hoặc ngồi 1. Thầy thuốc dùng bề mặt vân tay ngón cái hoặc dùng bề mặt vân tay ngón trỏ, ngón giữa, ngón đeo nhẫn day cơ ức đòn chũm 5-6 phút. 2. Bóp day cơ ức đòn chũm 3-5 phút (dùng lực nhẹ nhàng, mềm mại). (Nếu nhẹ quá thì không có tác dụng điệu trị, nếu mạnh quá thì phản tác dụng cơ càng co rút) Hình 3. Bóp day cơ ức đòn chũm 3. Thầy thuốc một tay cố định vai, lòng bàn tay kia ôm lấy đỉnh đầu bệnh nhi đẩy đầu bệnh nhi từ từ ngả vào vai bên lành, làm như vậy vài lần. Hình 4. Nắn chỉnh cột sống cổ 4. Một tay thầy thuốc đỡ lấy quai hàm bên lành, tay kia đỡ lấy đầu bên bệnh nhẹ nhàng, chậm rãi xoay chuyển mặt trẻ về bên bệnh (vận động trong phạm vi sinh lý), làm như vậy 5 lần. 5. Tiếp tục day cơ ức đòn chũm 3-5 phút. 6. Bóp huyệt kiên tỉnh kết thúc điều trị. Hình 5. Bóp huyệt kiên tỉnh
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tình hình kinh doanh và công tác quản trị các khoản phải thu tại Cty may Hòa Thọ - 4 pdf

TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CTY MAY HÒA THỌ - 4 PDF

-Jacket 4139 13079 13360 8940 316.0 281 102.1 -Quần âu 3501 0 41053 -3501 41053 -Khác 24196 30008 41059 5812 124.0 11051 136.8 Nhận xét: trong năm 2003 giá trị sản xuất may các loại chiếm tỷ trọng cao trong tổng giiias trị sản xuất công nghiệp và kéo theo đó giá trị sản xuất của ngành may cũng tăng cao góp phần tạo nên giá trị sản xuất công nghiệp chung tăng cao. Nguyên nhân của việc giá trị sản xuất công nghiệp tăng cao như vậy là do Công ty đã dần dần chuyển từ gia công theo đơn đặt hàng sang mua đứt bán đoạn làm cho Công ty tự chủ trong sản xuất và tiêu thụ, không phải phụ thuộc vào chỉ số mùa vụ và trông chờ vào các đơn đặt hàng của khách hàng. Công ty đã định hướng cho mình theo con đường tự sản xuất và tiêu thụ, và cũng do nhu cầu tăng cao thêm vào đó là chất lượng sản phẩm và của Công ty được khách hàng tin dùng. Máy móc thiết bị mới góp phần vào sản lượng sản xuất cao của Công ty tạo ra lượng sản phẩm đủ cung cấp và tiêu thụ trên thị trường. 3.2. Tình hình tiêu thụ. a. Khối lượng tiêu thụ: Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Nhận xét: Qua bảng phân tích dưới đây cho thấy sản lượng tiêu thụ trong các năm qua tăng đều. Tuy không có sự đột biến trong tiêu thụ, nhưng sản lượng tiêu thụ đã cho thấy tính chất ổn định của thị trường đã có, sản lượng năm sau luôn cao hơn năm trước cho thấy Công ty đã dần tìm kiếm và mở rộng nhiều thị trường có tìm năng. Một số chính sách tín dụng của Công ty đối với khách hàng cũng được mở rộng hơn và vẫn có lợi nhuận trong việc mở rộng chính sách tín dụng, trước đây các chính sách tín dụng của Công ty chủ yếu là các công ty quốc dân do Nhà nước quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính của công ty nên các công ty nay dù ít nhiều cũng có nền tài chính từ chính phủ tài trợ. Do đó, Công ty chỉ mở tín dụng trong phạm vi hẹp, hiện nay Công ty đã mở rộng chính sách tín dụng cho tất cả các khách hàng có nhu cầu xin cấp tín dụng đây cũng là nguyên nhân là cho sản lượng tiêu thụ tăng cao. Một số sản phẩm như sợi có chất lượng cao xuất khẩu ra thị trường nước ngoài và đây cũng là mụ tiêu
Xem thêm

10 Đọc thêm

Tài liệu Nhờ có các quá trình cố định đạm sinh học tự nhiên pdf

TÀI LIỆU NHỜ CÓ CÁC QUÁ TRÌNH CỐ ĐỊNH ĐẠM SINH HỌC TỰ NHIÊN PDF

Xu thế hướng đi mới trong phát triển công nghệ và ứng dụng các chế phẩm phân bón sinh học cho thực tiễn sản xuất là sử dụng các loại chế phẩm hỗn loài, nhiều chủng nhằm làm tăng và ổn đị[r]

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề