TẢI LỜI BÀI HÁT CÒN GÌ ĐAU HƠN CHỮ ĐÃ TỪNG - QUÂN A.P - LYRICS CÒN GÌ ĐAU HƠN CHỮ ĐÃ TỪNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TẢI LỜI BÀI HÁT CÒN GÌ ĐAU HƠN CHỮ ĐÃ TỪNG - QUÂN A.P - LYRICS CÒN GÌ ĐAU HƠN CHỮ ĐÃ TỪNG":

TẢI LỜI BÀI HÁT CÒN GÌ ĐAU HƠN CHỮ ĐÃ TỪNG - QUÂN A.P - LYRICS CÒN GÌ ĐAU HƠN CHỮ ĐÃ TỪNG

TẢI LỜI BÀI HÁT CÒN GÌ ĐAU HƠN CHỮ ĐÃ TỪNG - QUÂN A.P - LYRICS CÒN GÌ ĐAU HƠN CHỮ ĐÃ TỪNG

Còn gì đau hơn chữ đã từng là sản phẩm vừa ra mắt của ca sĩ Quân A.P đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả trẻ.. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên trong MV, Quân A.P đã xuất hiệ[r]

Đọc thêm

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH

Th ự c t ế tình hình kinh t ế nh ng n ă m 1990-1991 cho th ấ y m ặ t dù n ề n kinh t ế có b ướ c phát tri ể n ti ế n b ộ trong các l ĩ nh v ự c s ả n xu ấ t nông nghi ệ p….nh ư ng l ạ m phát l ạ i bùng lên và đỉ nh cao vào cu ố i n ă m 1991 (172%). M ộ t nguyên nhân ở đ ây là do l ạ m phát có s ứ c “s ứ c ỳ ” t ừ nh ng đợ t l ạ m phát tr ướ c, nh ư ng m ộ t nguyên nhân khác n a là Nhà n ướ c ch ư a s ử d ụ ng đượ c công c ụ qu ả n lý ngo ạ i h ố i và vàng. Th ờ i kì này, giá vàng và t ỉ giá ngo ạ i t ệ còn trôi n ổ i ngoài vòng ki ề m ch ế c ủ a các công c ụ tài chính tín d ụ ng. Do giá vàng và ngo ạ i t ệ (ch ủ y ế u là đ ôla) không ng ừ ng t ă ng lên đ ã kích thích ng ườ i ta đẩ y ti ề n ra l ư u thông để tích tr vàng làm cho l ượ ng ti ề n trong l ư u thông ngày càng t ă ng lên, gây s ứ c ép l ạ m phát.
Xem thêm

23 Đọc thêm

Ung thư tiền liệt tuyến ( Phần cuối)

UNG THƯ TIỀN LIỆT TUYẾN ( PHẦN CUỐI)

đ ó không ph ả i là l ự a ch ọ n đ úng, theo h ọ m ộ t vài bác s ĩ dùng vi ệ c theo dõi này ở c ả
nh ng ung th ư khác ch ỉ để xem li ệ u ung th ư có lan r ộ ng không n ế u không đ i ề u tr ị gì c ả !. H ơ n n a, đ i ề u tr ị v ề sau, khi b ệ nh đ ã ti ế n tri ể n, cho m ộ t b ệ nh nhân đ ã đượ c theo dõi có th ể kém hi ệ u qu ả h ơ n đ i ề u tr ị ngay t ừ đầ u. Cu ố i cùng, m ộ t chuyên gia đ ã cho công b ố m ộ t báo cáo v ề ph ươ ng pháp theo dõi này. Ông ch ỉ ra r ằ ng, trong s ố b ệ nh nhân ung th ư TLT giai đ o ạ n s ớ m (giai đ o ạ n còn khu trú), thì t ỉ l ệ ti ế n tri ể n đế n giai
Xem thêm

8 Đọc thêm

Quản lý chất lượng sữa

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SỮA


LỜI NĨI ĐẦU
S a là ngu ồ n cung c ấ p các y ế u t ố thi ế t y ế u cho sinh tr ưở ng và phát tri ể n c ủ a con ng ườ i. M ỗ i ng ườ i chúng ta ngay t ừ lúc sinh ra đề u c ầ n đế n s a để b ắ t đầ u s ự s ố ng. Và t ấ t c ả chúng ta đề u bi ế t r ằ ng bị s a cĩ th ể s ả n xu ấ t ra s a ph ụ c v ụ nhu c ầ u c ủ a con ng ườ i. Nh ư ng trong chúng ta ai bi ế t đượ c th ự c s ự trong s a cĩ nh ng gì? S a r ấ t giàu n ă ng l ượ ng, đạ m, khống và các lo ạ i vitamin. Các nhà khoa h ọ c cịn ch ỉ ra r ằ ng trong s a cĩ đế n h ơ n 100 lo ạ i thành ph ầ n khác nhau.
Xem thêm

25 Đọc thêm

Quản lý chất lượng sữa

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SỮA


LỜI NĨI ĐẦU
S a là ngu ồ n cung c ấ p các y ế u t ố thi ế t y ế u cho sinh tr ưở ng và phát tri ể n c ủ a con ng ườ i. M ỗ i ng ườ i chúng ta ngay t ừ lúc sinh ra đề u c ầ n đế n s a để b ắ t đầ u s ự s ố ng. Và t ấ t c ả chúng ta đề u bi ế t r ằ ng bị s a cĩ th ể s ả n xu ấ t ra s a ph ụ c v ụ nhu c ầ u c ủ a con ng ườ i. Nh ư ng trong chúng ta ai bi ế t đượ c th ự c s ự trong s a cĩ nh ng gì? S a r ấ t giàu n ă ng l ượ ng, đạ m, khống và các lo ạ i vitamin. Các nhà khoa h ọ c cịn ch ỉ ra r ằ ng trong s a cĩ đế n h ơ n 100 lo ạ i thành ph ầ n khác nhau.
Xem thêm

25 Đọc thêm

Bí quyết cho tre ra măng trái vụ trong mùa khô

BÍ QUYẾT CHO TRE RA MĂNG TRÁI VỤ TRONG MÙA KHÔ

đ ã tr ở thành lo ạ i rau s ạ ch cao c ấ p đượ c nhi ề u ng ườ i ư a chu ộ ng nên bán r ấ t đượ c giá, nh ấ t là các tháng mùa khô m ă ng hi ế m. Giá m ă ng tre thu ho ạ ch mùa m ư a ch ỉ
bán đượ c t ừ 2.000-4.000 đ /kg thì n ế u có m ă ng trái v ụ trong mùa khô có th ể bán
đượ c t ớ i 6.000-8.000 đ /kg đư a l ạ i hi ệ u qu ả kinh t ế r ấ t cao.

2 Đọc thêm

ROBOT HÀN TỰ ĐỘNG

ROBOT HƠN TỰ Đ NG


iv
TịMăT T
Theo đƠ phát tri n nhanh chóng c a khoa học, Robot ngƠy cƠng đ c sử d ng phổ biến h n trong sản xuất cũng nh trong đ i sống c a con ng i. Robot đƣ chiếm m t vị trí quan trọng khó có th thay thế đ c, nó giúp con ng i lƠm việc với năng suất cao vƠ trong các điều kiện khó khăn, nguy hi m… Lĩnh vực Robot di đ ng đang ngƠy cƠng chiếm đ c nhiều sự quan tơm c a các nhƠ nghiên c u vƠ xƣ h i. Từ thực tế đó, việc xơy dựng các b điều khi n cho Robot di đ ng đƣ tr nên m t yêu cầu thiết yếu. BƠi toán di đ ng bám t ng( wall - following problem) lƠ m t trong các bƠi toán th ng gặp trong Robot di đ ng vƠ nó đƣ đ c giải theo nhiều cách khác nhau. Trong luận văn “ Robot hƠnăt ăđ ng” đ c thực hiện từ 6/2010 đến tháng 9/2011 t i tr ng đ i học S Ph m Kỹ Thuật Tp.HCM , bài toán Robot di đ ng bám t ng đ c giải quyết bằng môt b điều khi n phi tuyến dựa trên tiêu chuẩn ổn định c a Lyapunov. Luận văn đƣ thiết kế vƠ ki m ch ng b điều khi n nƠy thông qua kết quả mô phỏng vƠ kết quả thực nghiệm trên Robot hƠn tự đ ng.
Xem thêm

75 Đọc thêm

Lập trình căn bản kiểu tập tin

LẬP TRÌNH CĂN BẢN KIỂU TẬP TIN

Đố i v ớ i các ki ể u d li ệ u ta đ ã bi ế t nh ư ki ể u s ố , ki ể u m ả ng, ki ể u c ấ u trúc thì d li ệ u đượ c t ổ ch ứ c trong b ộ nh ớ trong (RAM) c ủ a máy tính nên khi k ế t thúc vi ệ c th ự c hi ệ n ch ươ ng trình thì d li ệ u c ũ ng b ị m ấ t; khi c ầ n chúng ta b ắ t bu ộ c ph ả i nh ậ p l ạ i t ừ bàn phím. Đ i ề u đ ó v ừ a m ấ t th ờ i gian v ừ a không gi ả i quy ế t đượ c các bài toán v ớ i s ố li ệ u l ớ n. Để gi ả i quy ế t v ấ n đề , ng ườ i ta đư a ra ki ể u t ậ p tin (file) cho phép l ư u tr d li ệ u ở b ộ nh ớ ngoài ( đĩ a). Khi k ế t thúc ch ươ ng trình thì d li ệ u v ẫ n còn do đ ó chúng ta có th ể s ử d ụ ng nhi ề u l ầ n. M ộ t đặ c đ i ể m khác c ủ a ki ể u t ậ p tin là kích th ướ c l ớ n v ớ i s ố l ượ ng các ph ầ n t ử không h ạ n ch ế (ch ỉ b ị h ạ n ch ế b ở i dung l ượ ng c ủ a b ộ nh ớ ngoài).
Xem thêm

10 Đọc thêm

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TOÁN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TOÁN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

Chú ý:
1. V ớ i nh ng tr ườ ng h ợ p không nêu công th ứ c mà ch ỉ cho k ế t qu ả tr ừ ¼ s ố đ i ể m 2. V ớ i nh ng tr ườ ng h ợ p th ừ a nghi ệ m (do không xét đ i ề u ki ệ n) tr ừ ¼ s ố đ i ể m c ủ a ý. 3. V ớ i nh ng đ áp s ố không đ úng quy t ắ c làm tròn tr ừ ¼ s ố đ i ể m c ủ a ý.

4 Đọc thêm

De kiem tra dinh giua ki I

Đ Ề KI Ể M TRA Đ Ị NH GI Ữ A KÌ I


Đ ề ki ể m tra đ ị nh gi a kì I- NĂM HỌC 2010-2011 Môn : Toán 5
Câu 1 : (1 i m đ ể )Vi t các s th p phân v o ch tr ng : ế ố ậ à ỗ ố
• N m m ă ươ i hai ph y ba tr m sáu m ẩ ă ươ i tám ……………………………

2 Đọc thêm

Kinh nghiệm học và thi môn vật lý hiệu quả

KINH NGHIỆM HỌC VÀ THI MÔN VẬT LÝ HIỆU QUẢ

So áp đ án xem làm sai nh ng câu nào và nh ng câu nào ch a làm ữ ữ ư được và tích áp án úng vào.[r]

7 Đọc thêm

Màn hình thực hành nghiệp vụ ngân hàng máy

MÀN HÌNH THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG MÁY

Màn hình thực hành nghiệp vụ ngân hàng máy T ẠO T ÀI KHO ẢN KH ÁCH H ÀNG: Đ Ư ỜNG D ẪN: PH ÂN H Ệ KH ÁCH H ÀNG >H Ồ S Ơ KH ÁCH H ÀNG> TH ÊMNH ẬP Đ ẦY Đ Ủ TH ÔNG TIN TRONG C ÁC TR Ư ỜNG C Ó D ẤU Đ Ỏ.TH ÔNG TIN CH Ữ K Ý:

23 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế tóan nghiệp vụ bán hàng tại Cty thép Thăng Long - 2 potx

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TÓAN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CTY THÉP THĂNG LONG - 2 POTX

Phương pháp nh p sau- xu t trậ_ _ấ_ _ước LIFO_ Phương pháp này gi đ nh nh ng hàng hoá mua sau cùng đả ị ữ ược xu tấ trước tiên.[r]

12 Đọc thêm

T K LỊCH SỬ VN TƯD 1945- NAY

T K LỊCH SỬ VN TƯD 1945- NAY

Giai đo n sau 1945 đ n nh ng ạ ế n m 70 c a th k XX ă ủ ế ỉ
Giai đo n sau 1945 đ n nh ng ạ ế
n m 70 c a th k XX ă ủ ế ỉ Giai đoạn từ những năm 70 Của thế kỉ XX đến nay Giai đoạn từ những năm 70

28 Đọc thêm

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 12 pdf

BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM PHẦN 2 CÁC GIAI ĐOẠN TRONG CHU TRÌNH SỐNG CỦA PHẦN MỀM CHƯƠNG 12 PDF

.3 3 3 P PH P H H  ÂN N N T TÍ T Í Í C CH C H H D D D Ò Ò Ò N N N G G G D D D Ữ Ữ Ữ L L L I I I Ệ Ệ Ệ U U U DATA FLOW ANALYSIS - DFA ƒ Thiết kế h−ớng sự kiện, tạo ra các mô-đun với tín[r]

14 Đọc thêm

 HỌC GÌ TỪ SẾP GIỎI?

HỌC GÌ TỪ SẾP GIỎI?


Quay lại với những kỹ năng căn bản
Giao tiếp với mọi người trong công ty không phải là vẫn đề tùy chọn trong một tô chức, nó là một phần quan trọng và không thê tách rời trong văn phòng của bạn. Ngày nay, khi phần lớn công việc thực hiện qua email thì kỹ năng viết đóng vai trò rất quan trọng. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thê gặp gỡ trực tiếp đối tác, đồng nghiệp hoặc lãnh đạo, do đó, rèn luyện kỹ năng viết email không chỉ làm sáng tỏ những suy nghĩ, kế hoạch của bạn mà còn tạo nên sức hút với đông nghiệp hoặc đôi tác.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Thà chết nhát còn hơn chết thiệt ppt

THÀ CHẾT NHÁT CÒN HƠN CHẾT THIỆT

TRANG 1 THÀ CHẾT NHÁT CÒN HƠN CHẾT THIỆT Những ngày gần đây, câu nói của một số vị chức sắc cấp cao trên các phương tiện thông tin đại chúng thường có cụm từ “yếu bóng vía”, “chết nhát”,[r]

10 Đọc thêm

 LÀM GÌ KHI KHÁCH HÀNG TỪ CHỐI

LÀM GÌ KHI KHÁCH HÀNG TỪ CHỐI

Không thể phủ nhận vai trò của khách hàng trong hoạt động kinh doanh của bất cứ công ty nào. Nếu bạn muốn sản phẩm/dịch vụ của mình được tiêu thụ mạnh trên thị trường, thì yếu tố đầu tiên chính là không ngừng đẩy mạnh số lượng khách hàng.
2. “Giá của bạn quá đắt”. Đây là lời phàn nàn của những khách hàng trong mơ của bạn về

3 Đọc thêm

SẢN XUẤT SẠCH HƠN CÓ Ý NGHĨA GÌ

SẢN XUẤT SẠCH HƠN CÓ Ý NGHĨA GÌ

phỏp cụ thể. Những vẫn đề quan trọng được hoạch định bằng cỏc chỉ tiờu,
biện phỏp trong cỏc kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Trước sự phỏt
triển mạnh mẽ của du lịch và nguồn thu từ hoạt động du lịch ngày càng tăng mà rất nhiều quốc gia trờn thế giới đó đặt du lịch vào vị trớ mũi nhọn trong phỏt triển kinh tế của nước mỡnh. Tương ứng với nú là một hệ thống chủ trương, chớnh sỏch và biện phỏp thực thi cú hiệu quả. Với bản chất của mỡnh du lịch liờn quan và cần sự phối kết hợp đồng bộ của nhiều ngành khỏc nhau như xõy dựng, giao thụng vận tải, thụng tin liờn lạc... cho nờn trong đường lối, chớnh sỏch phỏt triển du lịch cần phải mang tớnh tổng hợp đề đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa cỏc ngành nhăm mục tiờu phỏt triển du lịch.
Xem thêm

25 Đọc thêm