THẢO LUẬN NHÓM TMU MÔN TU TƯỞNG HCM NÊU VÀ PHÂN TÍCH NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN VỚI SINH VIÊN HIỆN NAY TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "THẢO LUẬN NHÓM TMU MÔN TU TƯỞNG HCM NÊU VÀ PHÂN TÍCH NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN VỚI SINH VIÊN HIỆN NAY TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ":

bai thi tim hieu tu tuong ho chi minh moi nhat

BAI THI TIM HIEU TU TUONG HO CHI MINH MOI NHAT

i. sự cần thiết phải học tập nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân theo t tởng hồ chí minh trong giai đoạn hiện nay.1. Phát huy sc mnh ton dõn tc, y mnh ton din cụng cuc i mi.- Trách nhim mang tính cht bn phn m mi t chc, cỏ nhõn u phi t giỏc, t mỡnh thc hin.- Truyn thng cng ng ca dõn tc Vit Nam quy nh trỏch nhim ca mi thnh viờn vi cng ng.- Nõng cao ý thc trỏch nhim ca mi thnh viờn l phỏt huy sc mnh ca cng ng.2. Phỏt huy ch ngha yờu nc, tinh thn tp th, y mnh tu dng, rốn luyn o c, li sng, chng ch ngha cỏ nhõn, thc dng, cc b, a phng- Phỏt huy ch ngha yờu nc v tinh thn dõn tc, c th hin c th trong ý thc trỏch nhim ca mi ngi Vit Nam.- Hn ch nhng mt tiờu cc ca ton cu húa, ca c ch kinh t th trngnh hng n s cu kt ca cng ng dõn tc- Lm rừ trỏch nhim ca mi cỏ nhõn phỏt huy tớnh tớch cc ca cỏ nhõn vi cng ng3. y mnh cụng tỏc xõy dng ng, xõy dng i ng cỏn b, ng viờn, cụng chc cú phm cht o c cỏch mng, hon thnh nhim v v vang trong giai on cỏch mng mi.- Phỏt huy truyn thng v vang ca ng trc dõn tc v nhõn dõn- Xỏc nh rừ trỏch nhim ca mi cỏn b ng viờn trc T quc v nhõn dõn trong giai on cỏch mng mi.- Gúp phn xõy ng trong sch, vng mnh, nõng cao nng lc lónh o v sc chin u ca t chc c s ng4. a cuc vn ng Hc tp v lm theo tm gng o c H Chớ Minh i vo chiu sõu, y mnh vic lm theo tm gng o c ca Bỏc trong cỏn b, ng viờn v nhõn dõn.
Xem thêm

5 Đọc thêm

BAI THU HOACH LAM THEO TAM GUONG DAO DUC HCM

BAI THU HOACH LAM THEO TAM GUONG DAO DUC HCM

NG B xã thải giàng phố NG CNG SN VIT NAM Thải Giàng Phố, ngy 5 thỏng 10 nm 2010. *BN THU HOCH C NHNQUA 4 NM THC HIN CUC VN NGHC TP V LM THEO TM GNG O C H CH MINH H v tờn: Lê Tố Uyên Chc v: giáo viên trờng Mẫu giáo Thải Giàng Phố.Qua 4 nm thc hin hc tp, nghiờn cu v lm theo tm gng o c H Chớ Minh,cỏ nhõn tụi ó thu c nhng kt qu sau:1.Các chuyên đề mà bản thân đã đợc học tập, nghiên cứu qua 4 năm thực hiệncuộc vận động. T tng, tm gng o c H Chớ Minh v thc hnh tit kim, chng tham ụ,lóng phớ, quan liờu.T tng v tm gng o c H Chớ Minh v nõng cao ý thc trỏch nhim, htlũng ht sc phng s T quc, phc v nhõn dõnT tng v tm gng o c H Chớ Minh v xõy dng ng ta tht s trongsch vng mnh, l o c, l vn minh:2. Nhn thc ca cỏ nhõn v t tng, tm gng o c H Chớ Minh:Thụng qua 4 nm hc tp cỏc chuyờn ca cuc vn ng Hc tp v lm theotm gng o c H Chớ Minh bn thõn tụi nhn thy T tng v o c H ChớMinh l s kt tinh nhng truyn thng tt p ca dõn tc ta v tinh hoa vn húa canhõn loi, l ti sn tinh thn vụ giỏ ca ng v nhõn dõn ta; l tm gng sỏng mingi Vit Nam hc tp v noi theo. Cuc vn ng ó Lm cho ton ng, ton dõnnhn thc sõu sc v nhng ni dung c bn v giỏ tr to ln ca t tng o c v tmgng o c H Chớ Minh; To s chuyn bin mnh m v ý thc tu dng, rốn luynv lm theo tm gng o c H Chớ Minh sõu rng trong ton xó hi, c bit trongcỏn b, ng viờn, cụng chc, viờn chc v hc sinh trong nh trng, nõng cao o ccỏch mng, cn, kim, liờm, chớnh, chớ cụng vụ t, gúp phn thc hin thng li Nghquyt i hi ng cỏc cp nhim k 2010-2015.
Xem thêm

4 Đọc thêm

TÍCH HỢP TTHCM MÔM VĂN

TÍCH HỢP TTHCM MÔM VĂN

HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP NỘI DUNGHỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINHMÔN NG VĂN CẤP THCS STT Lớp Tên bài Chủ đề tích hợpMức độtích hợpNội dung tích hợp1. 1 6 Con Rồng cháu Tiên Đoàn kết, tự hào dân tộc Liên hệ - Bác luôn đề cao truyền thống đoànkết giữa các dân tộc anh em và niềm tựhào về nguồn gốc Con Rồng cháuTiên.2. 2 6 Thánh Gióng Yêu nước, tự hào dân tộc Liên hệ- Quan niệm của Bác: nhân dân lànguồn gốc sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.3. 6Đêm nay Bác không ngủ(Minh Huệ)Thương dân, quên mình vìmọi ngườiBộ phận- Ngợi ca vẻ đẹp lãnh tụ Hồ Chí Minh:hi sinh quên mình vì hạnh phúc dântộc, tình yêu thương của Bác đối vớinhân dân (đoàn dân công, anh bộ đội).4. 6Lòng yêu nước (I-li-a Ê-ren-bua)Yêu nước, độc lập dân tộc Liên hệ- Liên hệ với tư tưởng độc lập dân tộc,lòng yêu nước của Bác
Xem thêm

8 Đọc thêm

Giao an lop 9 bai: Con cho Bac

GIAO AN LOP 9 BAI: CON CHO BAC

II.Đọc và chia bố cục:III.Phân tích:1.Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc. 2 Tình cảm của Bấc đ i ốvới Thoóc-tơn.Tình cảm của Bấc đối với Thoóc-tơn th hi n qua nh ng chi tiết nào ?ể ệ Nó thường hay ha ùmiệng ra cắn lấy bàn tay Thoóc-tơn rồi ép răng xuống mạnh đến nổi vết răng hằn vào da thòt…Nó thường nằm phục ở chânThoóc-tơn hàng giờ, mắt háo hức, tỉnh táo ngước nhìn lên mặt anh, chăm chú xem xét, hết sức tâm theo dõi…Nó có lúc nằm xa hơn, về một bên hoặc đằng sau anh, quan sát hình dáng và từng c động của thân thể anh.Các chi tiết sau:NguyenQuocHung-THCS TYATiết 156 -Bài 31: Văn bản CON CHÓ BẤC (Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn 1.Tác giả: I.Tác giả, tác phẩm:2.Tác phẩm: II.Đọc và chia bố cục:III.Phân tích:
Xem thêm

18 Đọc thêm

BAI THU HOACH TT HCM (THONG TXUAN 1 )

BAI THU HOACH TT HCM (THONG TXUAN 1 )

ĐẢNG UỶ XÃ TRƯỜNG XUÂN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ TRƯỜNG TH TRƯỜNG XUÂN 1 * * * * * Trường Xuân, ngày 10 tháng 10 năm 2010BẢN THU HOẠCH NHÂNQua 4 năm thực hiện cuộc vận động“Học tậplàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.---------- Họ và tên: HUỲNH VĂN THÔNG - Sinh hoạt tại chi bộ: TRƯỜNG TH TRƯỜNG XUÂN 1 - Thuộc đảng bộ: XÃ TRƯỜNG XUÂN Qua bốn năm học tập, nghiên cứu 7 tác phẩm, chuyên đề về tư tưởng tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh, bản thân liên hệ kiểm điểm, tự phê bình việc rènluyện, tu dưỡng đạo đức và đề ra phương hướng phấn đấu sắp tới như sau:I. Về nhận thức1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động.- Qua 4 năm học tập, nghiên cứu bảy tác phẩm, chuyên đề về tư tưởng tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh, bản thân tôi đã nhận thức sâu sắc hơn về những nộidung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người. Kết quảban đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện,tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việcbiết thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu; nâng cao được ý thứctrách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; mạnh mẽ đónggóp xây dựng Đảng ta ngày càng thật sự trong sạch, vững mạnh hơn.- Qua đó nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch,vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức thật sự có phẩm chất đạo đứccách mạng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng cho giai đoạn mới cả vềchính trị, tư tưởng của mình trước Tổ quốc. Nhân dân là một giải pháp quan trọngtrong nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoànthành trách nhiệm, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để tổ chức Đảng,đoàn thể và mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên góp phần tích cực vào việc thành côngcho công cuộc xây dựng Đảng.
Xem thêm

4 Đọc thêm

BAI THU HOACH 4 NAM THUC HIEN TU TUONG HCM

BAI THU HOACH 4 NAM THUC HIEN TU TUONG HCM

ĐẢNG BỘ XÃ NAM YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMChi bộ: Trường TH Nam Yên 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN THU HOẠCH NHÂNQua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tậplàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”- Đảng viên: Nguyễn Văn Nhẫn- Nhiệm vụ được giao: Giáo viên dạy thể dục.Qua thời gian “Học tậplàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đặc biệt là được học tập các chuyên đề gắn liền với từng giai đoạn như: “Về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu” và tác phong “sữa đổi lối làm việc”, “nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, Về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Hôm nay tôi tự nhận xét bản thân mình những mặt làm được và chưa làm được như sau:1/ Những kết quả đạt được cụ thể làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:+ Bản thân kiên định chủ nghĩa Mác Lê - Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.+ Luôn tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta, nhằm đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.+ Không ngừng học tập tự bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là trong lĩnh vực về chuyên môn nghiệp vụ.+ Nâng cao trách nhiệm tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn.+ Phấn đấu hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.+ Luôn giữ vừng và tôn trọng khối đại đoàn kết các dân tộc không có tư tưởng mê tín, dị đoan và nghe những luận điệu của kẻ địch xuyên tạc, tung tin nhảm nhí phá hoại và nói xấu chế dộ XHCN hiện nay.2/ Những mặt chưa làm được:- Bản thân tôi qua 4 năm thực hiện cuộc vận động Học tậplàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh . ngoài những việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bản thân tôi tự nhận thấy mình còn một số tồn tại hạn chế và nguyên nhân sau:
Xem thêm

2 Đọc thêm

SKKN TÍCH HỢP TƯ TƯỞNG TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM VÀO GIẢNG DẠY MÔN GDCD 10

SKKN TÍCH HỢP TƯ TƯỞNG TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM VÀO GIẢNG DẠY MÔN GDCD 10

nền tảng để xây dựng thế giới tâm hồn của mỗi con người.Ở phạm vi hẹp, giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh chính là hướngtới mục đích đào tạo những con người không chỉ có tài mà còn có đức, để cácem trưởng thành và trở thành người có ích cho xã hội.Vì vậy, ở bất cứ quốc gia, thời đại nào, việc giáo dục tư tưởng, đạođức cho thế hệ mai sau cũng là trung tâm chú ý của các nhà lãnh đạo vàcác thành viên xã hội4. Đây cũng là mối quan tâm hàng đầu hiện được Đảng,Nhà nước ta quan tâm hướng tới tạo ra thế hệ trẻ có đủ phẩm chất, năng lựctiếp nối các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội5.Đối với ngành giáo dục, việc tập trung chú ý vào khâu giáo dục đạođức, nhân cách là một bộ phận quan trọng trong nguyên lý bồi dưỡng thế hệcách mạng đời sau, đồng thời cũng là là nhiệm vụ to lớn của giáo dục.3Theo một khảo sát của một đề tài nghiên cứu khòa học trong lĩnh vực quản lý giáo dục đạo đức học sinh tạimột cơ sở giáo dục, thì nguyên nhân dẫn tới việc học sinh vi phạm đạo đức [hs tự trả lời và căn cứ thực tếtình hình vi phảm đạo đức] là do: Thiếu sự quan tâm của gia đình (90.9% và 81.2%); Bản thân HS không cósự rèn luyện tốt (68.2% và 82.8%); Tác động tiêu cực của bạn bè (77.3% và 76.0%); Sự ảnh hưởng của khoahọc công nghệ: điện thoại, internet, games…(68.2 và 54.0) [nguồn: binhson.edu.vn/home/nghien...hoc/77de-tai-giao-duc-dao-duc.html4Xem thêm dẫn chứng số liệu mục [2] trang 2 của bài viếtĐánh giá thực trạng giáo dục, đào tạo Nghị quyết 2 khóa VIII nhấn mạnh: “Đặc biệt đáng lo ngại làmột bộ phận học sinh, sinh viên có tình trạng suy thoái về đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, theo lối sống thựcdụng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp vì tương lai của bản thân và đất nước ” Đảng ta cũng xác định:“Trong những năm tới cần tăng cường giáo dục tư tưởng đạo đức, ý thức công dân, lòng yêu nước, chủnghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh… tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, văn hoá,thể thao phù hợp với lứa tuổi và với yêu cầu giáo dục toàn diện”.5
Xem thêm

19 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH4 NĂM

BÀI THU HOẠCH4 NĂM

BÀI THU HOẠCH4 năm thực hiện cuộc vận động “ Học tậplàm theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Cuộc vận động “Học tậplàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được phátđộng đúng dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1030 -3/2/2007). Mụcđích của cuộc vận động là nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên,công chức, viên chức và nhân dân về giá trị to lớn của tấm gương Hồ Chí Minh.Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động cáchmạng theo tấm gương Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân góp phần đẩy lùi sựsuy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội,...I. VỀ NHẬN THỨC VỀ TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍMINH:1. Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tác phẩm nâng cao đạo đứccách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân: - Hồ Chí Minh luôn khẳng định cán bộ là gốc của mọi công việc, đạo đức làgốc của người cán bộ, muốn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém.Người đã đánh giá, trong thực tế sản xuất và chiến đấu xây dựng chủ nghĩa xã hội,chống Mỹ, cứu nước “ rất nhiều cán bộ, đảng viên tỏ ra anh dũng, gương mẫu, giankhổ đi trước, hưởng thụ theo sau”. Thành tựu to lớn của 20 năm đổi mới đã chứngtỏ đa số cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước vẫn xứng đáng với lời khen của HồChí Minh từ năm 1969. Trong giai đoạn cách mạng mới, đẩy mạnh sự phát triển của đất nước, rấtcần sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biết cách tổchức quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luậtcủa Nhà nước trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cán bộ nào, phong trào đó. Rõràng, trong giai đoạn hiện nay việc quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục độingũ cán bộ có đầy đủ phẩm chất đạo đức, có năng lực sáng tạo, vừa hồng, vừachuyên theo tư tưởng Hồ Chí Minh là rất quan trọng.- Quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướngxã hội chủ nghĩa, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ tạo ra cho
Xem thêm

6 Đọc thêm

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP 9

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP 9

1.1 Đề yêu cầu học sinh hoàn tất khổ thơ, viết thêm câu thơ (4) trên cơ sở ba câu cho sẵn. Cụ thể:- Câu thơ (4) phải phù hợp với nội dung, cảm xúc ở ba câu trước. (0,5 điểm)- Câu thơ (4) đáp ứng các yêu cầu nghệ thuật của thể thơ tám chữ: ngắt nhịp đa dạng; thanh điệu hài hoà trong toàn câu, đặc biệt chữ cuối phải mang thanh bằng; vần phù hợp, ở đây là loại vần chân - gián cách, vần ương do phải hiệp vần với từ “trường” ở câu (2). (1 điểm)1.2 - Viết văn bản dài không quá một trang giấy thi (0,25 điểm)- Trình bày cảm nhận về toàn khổ thơ: + Nội dung : tình cảm gắn với mùa tựu trường, với không gian trường lớp và những kỷ niệm một thời áo trắng… (0,5 điểm) + Nghệ thuật: thể thơ, nhịp thơ, vần điệu, từ ngữ, hình ảnh, thủ pháp tu từ… (0,75 điểm)Câu 2: (5 điểm)* Yêu cầu chung: Đề yêu cầu viết văn bản thuyết minh với đối tượng là “một biểu tượng của quê hương”, đặc biệt có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật( kể chuyện, tự thuật, đối thoại theo lối ẩn dụ, nhân hoá, các hình thức vè, diễn ca…).* Yêu cầu cụ thể:+ Chọn được biểu tượng đẹp, đặc trưng, có ý nghĩa. (0,5 điểm)+ Giới thiệu biểu tượng từ khái quát đến cụ thể; thể hiện nhận thức, xúc cảm trước biểu tượng và ý nghĩa của biểu tượng. (2 điểm)+ Sử dụng các biện pháp nghệ thuật thích hợp, hiệu quả. (1,5 điểm)+ Văn phong phù hợp, bố cục mạch lạc, diễn đạt trôi chảy, biểu cảm; chữ rõ, bài sạch. (1 điểm)Câu 3: (12 điểm)* Yêu cầu về kỹ năng:▫ Bài viết có thể chọn một hình thức phù hợp (thư, tuỳ bút, nhật ký, đoản văn...) kết hợp yếu tố nghị luận về một tác phẩm văn học; có đầy đủ ba phần: Mở bài - Thân bài - Kết bài.▫ Văn phong phù hợp, bố cục rõ ràng, thuyết phục.
Xem thêm

8 Đọc thêm

DIỄN VĂN KHAI GIẢNG 08-09

DIỄN VĂN KHAI GIẢNG 08-09

giáo dục mũi nhọn dẫn đầu trong toàn huyện: trong đó : Thi thực hành nhấttoàn đoàn môn Hoá Học lớp 8,9, giải ba môn Sinh học 8.Thi học sinh giỏivăn hoá cấp Huyện có 01 giải nhất và 01 giải nhì . Trong kỳ thi học sinh giỏithực hành cấp Tỉnh môn Hoá học lớp 8 đạt 01 giải khuyến khích. * Về CB-GV: Có 02 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 06 giáo viên đạtgiáo viên dạy giỏi cấp Huyện trong đó có 04 đồng chí được tặng danh hiệulao động tiên tiến cấp Huyện. Đặc biệt là nhà trường được Chủ tịch UBNDTỉnh tặng bằng khen “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2007-2008”.Tiếp tục duy trì đạt chuẩn Quốc gia về PC GD THCS cùng với Huyệnvà Tỉnh nhà đạt chuẩn Quốc gia về PC GD THCS. Các hoạt động khác đềuđi vào nề nếp và đạt được nhiều thành tích đáng khen ngợi như : Giải nhấttoàn đoàn về Hội khoẻ Phù Đổng cấp Huyện, tham gia hội khoẻ Phù Đổngcấp Tỉnh đạt nhiều bộ huy chương các loại.Năm học 2008 – 2009 được xác định là “ Năm học đẩy mạnh ứng dụngcông nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xâydựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đây cũng là năm học thựchiện chiều sâu cuộc vận động “ Học tậplàm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh” với yêu cầu đặc trưng của ngành là gắn chặt với cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnhthành tích trong giáo dục,nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và để tìnhtrạng học sinh không đạt chuẩn lên lớp” và cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo,cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” nhằm đẩy mạnhphong trào thi đua Dạy tốt - học tốt, xiết chặt kỷ cương trong dạy - học vàhoạt động giáo dục, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, công tác đánh giá,kiểm tra, thi cử với yêu cầu : Học thực, Thi thực, đánh giá thực, tránh họcsinh ngồi nhầm lớp, nhằm đào tạo thế hệ trẻ thực sự có phẩm chất đạo đứctốt, có năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốctrong thời kỳ mới, tiếp tục thực hiện Nghị Quyết 40, 41/2000/QH 10 củaQuốc hội về thực hiện đổi mới nội dung chương trình SGK và công tác PC
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tiết 156 Con chó Bấc

TIẾT 156 CON CHÓ BẤC

Qua các chi tiết đó em thấy tình cảm của Thoóc-tơn dành cho Bấc như thế nào ? Thoóc- tơn không xem Bấc la ømột con chó ,mà là người hẳn hoi,là đồng loại với anh,là con cái,là bạn bè anh.  Anh là một ông chủ lí tưởng.Tiết 156 -Bài 31: Văn bản CON CHÓ BẤC (Trích Tiếng gọi nơi hoang dã) Giắc Lơn-đơn 1.Tác giả: I.Tác giả, tác phẩm:2.Tác phẩm: II.Đọc và chia bố cục:III.Phân tích:1.Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc. 2 Tình cảm của Bấc đ i ốvới Thoóc-tơn.Tình cảm của Bấc đối với Thoóc-tơn th hi n qua nh ng chi tiết nào ?ể ệ Nó thường hay ha ùmiệng ra cắn lấy bàn tay Thoóc-tơn rồi ép răng xuống mạnh đến nổi vết răng hằn vào da thòt…
Xem thêm

18 Đọc thêm

bai thu hoach 4 nam hoc va lam theo tam guong

BAI THU HOACH 4 NAM HOC VA LAM THEO TAM GUONG

BÀI THU HOẠCH4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tậplàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ******************************************Sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tậplàm theo tấm gương đạođức Hồ Chí Minh” ®©y lµ bµi thu hoạch của bản thân về nhận thức tư tưởng, tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động.1. Nhận thức của cá nhân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là cả 1 hệ thống quan điểm tư tưởng trên nhiều lĩnhvực của cách mạng Việt Nam, cách mạng thế giới… Một trong những lĩnh vực tưtưởng mà chúng ta đặc biệt quan tâm đó là tư tưởng đạo đức cách mạng của Ngườimà cuộc vận động “Học tậplàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đượctoàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện trong 4 năm nay.Có thể nói toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liềnvới quá trình phát triển của tư tưởng đạo đức cách mạng mà Người là tấm gươngtiêu biểu và sinh động nhất.Đạo đức luôn là vấn đề được Người quan tâm hàng đầu, trong cuốn “Đường káchmệnh” Người đã dành hẳn một chương viết về “Tư cách một người cách mệnh”.Cũng như khi nghiên cứu về những phẩm chất của con người Việt Nam hiện đại,Người đã kết hợp tinh hoa văn hóa Đông – Tây, đề ra những phẩm chất cần thiếtđối với một con Người Việt Nam nói chung: “Trung với nước, hiếu với dân – Lòngyêu thương con Người – Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư và Tinh thần quốctế trong sáng, thủy chung”. Trước hết, mỗi con người Việt Nam phải hội tụ ít nhấtnhững phẩm chất đó, và trong công tác xây dựng Đảng Người còn đề ra một sốphẩm chất tư cách: Suốt đời phấn đấu hy sinh cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng,tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp Cách mạng. Đặt quyền lợi của Đảng,của Tổ quốc lên trên hết và lên trước hết, bên cạnh đó phải thường xuyên tu dưỡng,rèn luyện đạo đức Cách mạng, không ngừng nâng cao đạo đức và năng lực, Ngườithường căn dặn: “Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Có tài màkhông có đức thì là người vô dụng”. Rõ ràng, trong mối liên hệ khăng khít giữa Tàivà Đức, Người vẫn luôn nhấn mạnh vai trò của đạo đức như từ ngàn xưa ông cha ta
Xem thêm

9 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH MỚI

BÀI THU HOẠCH MỚI

theo gương Bác, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hoá trong toàn Đảng và toàn xã hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức thông qua cuộc vận động đã trở thành sự kết hợp truyền thống của dân tộc, tinh hoa nhân loại với đạo đức cao quí của người cộng sản và sự hy sinh vì sự nghiệp giải phóng con người. Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hóa và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì việc học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì tư tưởng đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó học tậplàm theo tấm gương đao đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng. 2/ Nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.2.1/Nhận thức chunga/Tư tưởng Hồ Chí Minh là cả một hệ thống quan điểm tư tưởng trên nhiều lĩnh vực của cách mạng Việt Nam, cách mạng thế giới. Có thể nói, toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Bác gắn liền với quá trình phát triển của tư tưởng đạo đức cách mạng mà người là tấm gương tiêu biểu và sinh động nhất. Hay nói cách khác tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là phần kết tinh của tư tưởng cách mạng”.b/Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Ngay từ khi bắt đầu hoạt động cách mạng người đã có ý thức rõ ràng về vai trò của đạo đức cách mạng. Người nói : “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ trở thành xã hội mới, là một sự nghiệp rất vẻ vang nhưng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ “cách mạng vẻ vang”c/ Quan niệm về đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí MinhBác thường nói gọn “ Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng”. Nội dung đạo đức người cách mạng là Cần – Kiệm – Liêm – Chính – Chí công – Vô tư. Suốt đời
Xem thêm

10 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH 4 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

BÀI THU HOẠCH 4 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

tắc, pháp luật, không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương.- Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Luôn động viên những người thân trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hoá.3. Những việc chưa làm được, nguyên nhân, đề xuất kiến nghị của bản thân.a) Những việc chưa làm được:Bên cạnh những ưu điểm, bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn tồn tại những mặt chưa làm được. Cụ thể: -Trong công tác, sinh hoạt: Chưa thẳng thắn, mạnh dạn, cương quyết trong công tác tự phê bình và phê bình. Còn né tránh, cả nể, chưa kiên quyết, dứt khoát. Việc đấu tranh, tự rèn luyện, tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học, chưa hệ thống. Tinh thần làm việc nhiều lúc chưa thật sự nghiêm túc, chưa sâu sát, chưa tỉ mỉ.- Trong xây dựng chi bộ: Chưa thực hiện tốt công tác bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng là lực lượng trung kiên. Trong công tác xây dựng chi bộ vững mạnh, chưa tham mưu cùng chi bộ để đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học.b) Nguyên nhân của những tồn tại.- Bản thân tôi là một Đảng viên trẻ, còn thiếu kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn cũng như trong chuyên môn nên gặp phải những khó khăn nhất định.- Việc rèn luyện trong thực tế chưa nhiều, sự tác động của môi trường xã hội cũng như nhiều lý do khách quan khác đã ảnh hưởng phần nào đến kết quả công tác của bản thân.c) Những kiến nghị, đề xuất.Đối với các Ban chỉ đạo cuộc vận động từ Trung ương đến tỉnh, huyện :- 3 -- Thứ nhất, cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác: “mỗi cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”.- Thứ hai, mỗi cán bộ thật sự “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”.- Thứ ba “phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.Qua học tập, tìm hiểu và nghiên cứu cuộc vận động “Học tập
Xem thêm

4 Đọc thêm

4 năm thực hiện cuộc vận động tấm gương đạo đức HCM

4 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM

sắm sửa lu bù, xài tiền như nước’’. -Quan liêu theo Hồ Chí Minh là xa rời thực tế, quần chúng nhân dân, xa rời mục tiêulý tưởng của Đảng. Theo Hồ Chí Minh tham ô, lãng phí, quan liêu là kẻ thù nguy hiểm của nhân dân ; làbạn đồng minh của thực dân và phong kiến; là tội ác làm hại đến sự nghiệp xây dựngnước nhà, hại đến công việc cải thiện đời sống nhân dân, hại đến đạo đức cách mạng Muốn trừ sạch nạn tham ô, lãng phí thì trước mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu, Chốngtham ô, lãng phí là cách mạng, là dân chủ và phải dựa vào lực lượng quần chúng mớithành công. Hồ Chí Minh đã đề xuất phong trào ‘‘ 3 xây 3 chống’’, 06 điều về chống tham ô, lãngphí, quan liêu trong đó chống tham ô lãng phí , quan liêu phải có tổ chức và có kếhoạch, triển khai các cấp cùng thực hiện, tổ chức các cuộc học tập và tuyên truyền .Giao cho nhân dân giám sát và kiểm tra . 1.3 Tư tưởng,tấm gương đạo đức của Bác về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng , hếtsức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vữngmạnh, ‘‘ là đạo đức, là văn minh ’’. 1.4Về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhândân .a)Về ý thức trách nhiệm Theo Hồ Chí Minh, ý thức trách nhiệm của mỗi người trước hết thể hiện trong quan hệvới nhiệm vụ được giao, với công việc phải làm.Khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ,đều phải đưa cả tinh thần lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, làm một cách tự giáctheo lương tâm lương tri, theo nhu cầu nội tâm của cá nhân mình. Nếu làm một cách cẩuthả làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ dánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy…,.là khôngcó tinh thần trách nhiệm .Tất cả mọi người, ở mọi địa vị , mọi công tác mọi hoàn cảnhđều phải có tinh thần trách nhiệm . -Ý thức trách nhiệm biểu hiện trong việc nắm vững đường lối chính sách của Đảng vàChính phủ.Chủ tịch Hồ Chí Minh nói Đảng và Chính phủ đề ra chính sách, cán bộ phải nghiên cứu ,
Xem thêm

8 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” pptx

BÀI THU HOẠCH “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” PPTX

đảng viên.- Đề cao tinh thần tập thể, đẩy mạnh tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, cục bộ, địa phương. Xây dựng tình thần đoàn kết, biết giúp đỡ mọi người theo khả năng của mình, kết hợp với các ban ngành khác để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học, theo hướng sát dân, sát cơ sở, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tăng cường trách nhiệm cá nhân. Thực hiện thường xuyên và nghiêm chỉnh công tác tự phê bình và phê bình vì đó là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng.III. NHỮNG KẾT QUẢ CỤ THỂ TRONG VIỆC LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CỦA CÁ NHÂN- Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, cónăng suất, chất lượng, hiệu quả cao, biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể, của nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức, biết sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn của Nhà nước,của tập thể, của chính mình một cách có hiệu quả.- Xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, phấn đấu làcán bộ, đảng viên, công chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng,đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị, tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, nhân dân. Góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng.- Sống đoàn kết với mọi người xung quanh, nếu mình có khuyết điểm thìthật thà nhận khuyết điểm trước mọi người, sẵn sàng học hỏi nhân dân những điều hay lẽ phải.- Bản thân luôn vận động gia đình và người thân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Tiếp xúc phục vụ nhân
Xem thêm

12 Đọc thêm

BAI THU HOACH 4 NAM THUC HIEN HCM

BAI THU HOACH 4 NAM THUC HIEN HCM

ĐẢNG BỘ XÃ TÂN KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ QUÂN SỰ Tân Khánh Hòa, ngày 30 tháng 09 năm 2010BÀI THU HOẠCHQua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tậplàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” --------- Họ và tên: Nguyễn Văn Dức- Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Quân sự, đảng bộ xã Tân Khánh Hòa.Qua học tập và nghiên cứu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi xintrình bày nội dung thu hoạch được về nhận thức, tự liên hệ và kết quả thực hiệncụ thể trong việc làm theo của bản thân như sau:1. Nhận thức về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về ý nghĩa, tầmquan trọng của cuộc vận động.Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tậplàm theo tấm gương đạođức Hồ Chí Minh” trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làmcho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nộidung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kếtquả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rènluyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đất nước ta đã và đang đẩy mạnh sự nghiệp “Công nghiệp hoá - Hiện đạihóa” và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế,thì việc học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạođức của Người là một việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì tư tưởng đạo đức củachủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt quakhó khăn thách thức để tiến lên. Do đó học tậplàm theo tấm gương đao đứccủa Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ Đảng viên và tổchức cơ sở Đảng khắc phục, sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng”về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trongnhân dân về lãnh đạo của Đảng.a) Những phẩm chất đạo đức của người cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí
Xem thêm

4 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

BÁO CÁO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng và thựchiện Quy chế dân chủ cơ sở; Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 07 tháng 5 năm 2010của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng1và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơsở Trường Đại học Quảng Bình năm 2013;- Tiếp tục tổ chức triển khai và đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động“Học tậplàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn chặt với cuộcvận động “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xãhội” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tựhọc và sáng tạo”.- Cấp ủy chi bộ và Lãnh đạo phòng nhận thức rõ việc thực hiện quy chếdân chủ trong chi bộ, đơn vị là gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh, cũng nhưthực hiện có hiệu quả nhất những quy định của Luật Viên chức, Luật Giáo dụctheo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạtđộng của đơn vị; thông qua các hình thức dân chủ, đảm bảo cho đảng viên,viên chức, nhân viên được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến, thamgia vào mục tiêu xây dựng chi bộ và đơn vị.- Chi bộ luôn thực hiện và chỉ đạo đơn vị, tổ công đoàn thực hiện cácquy định nâng cao chất lượng tổ chức, đổi mới phương thức và hoạt động củachi bộ và đơn vị, tổ chức. Thực hiện dân chủ trong quy hoạch, bố trí cán bộ,trong sinh hoạt đảng, lắng nghe các ý kiến đóng góp của quần chúng về xâydựng chi bộ, góp ý cho cán bộ, đảng viên.- Chỉ đạo tổ công đoàn, nữ công tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạtđộng của Chi bộ; phát huy vai trò làm chủ của đảng viên, viên chức và nhânviên; tạo môi trường làm việc thực sự dân chủ, kỷ cương và đoàn kết. Tổ côngđoàn, nữ công đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc giáo dục, động viên
Xem thêm

5 Đọc thêm

HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN MINH CHÂU TRƯỚC VÀ SAU 1975

HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN MINH CHÂU TRƯỚC VÀ SAU 1975

đẹp, tài hoa, khát khao hạnh phúc thì bị nhà vua bỏ rơi, sống cô đơn mòn mỏi, lạnhlẽo nơi cung cấm, chôn vui tuổi thanh xuân trong cung điện thâm u (Cung oánngâm khúc - Nguyễn Gia Thiều). Người phụ nữ chỉ có một khát vọng rất bìnhthường là được chung sống cùng với người chồng thân yêu, song lại rơi vào cảnhđau đớn, sinh ly tử biệt, đằng đẵng chờ đợi không biết có ngày gặp lại (Chinh phụngâm - Đặng Trần Côn). Nàng Kiều của Nguyễn Du xinh đẹp, tài hoa là thế, cũngbị dập vùi trong cảnh “thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần”, liên tiếp bị đọa đầy cảthể xác và tâm hồn để rồi phải thốt lên rằng “thân lươn bao quản lấm đầu/ chútlòng trinh bạch từ sau xin chừa”. Đây không chỉ là bi kịch của riêng nàng Kiều màcòn là bi kịch chung của những người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Đặc biệt vănhọc thời kỳ này đã bước đầu phản ánh quan niệm con người cá nhân trong xã hội.Nhiều nhà văn nữ trong giai đoạn này đã thể hiện sự chống đối lại quan điểm của xãhội phong kiến (tiêu biểu hơn cả là thơ Hồ Xuân Hương). Văn học còn chú ý khámphá nội tâm nhân vật. Các tác giả Nguyễn Dữ, Nguyễn Du, Đoàn Thị Điểm, HồXuân Hương khi mô tả người phụ nữ thường để cho nhân vật bộc bạch trực tiếpnhững đau khổ, những nỗi niềm riêng tư: “Đau đớn thay phận đàn bà/ Lời rằng bạcmệnh cũng là lời chung” hoặc bộc lộ những phản ứng “Chém cha cái kiếp lấychồng chung, Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng” (Hồ Xuân Hương). Có thể khẳngđịnh rằng cảm giác mất mát hạnh phúc và nỗi khát khao hạnh phúc là hai tâm trạng,hai nỗi niềm thường gặp nhất ở các nhân vật nữ trong văn học trung đại.1.1.2 Hình tượng người phụ nữ trong văn học hiện đạiNhư một nguồn mạch dạt dào bất tận, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đã đivào văn học một cách hết sức tự nhiên và cứ thế xuất hiện xuyên suốt trên hầu khắpcác trang viết của mọi thế hệ từ xưa tới nay. Ta biết nhiều tới người phụ nữ trongtruyện cổ, ca dao với những phẩm chất cao quý và thiên tính nữ cao đẹp. Đáng trântrọng biết bao là người phụ nữ trong văn học trung đại, dù chịu nhiều bất hạnh đắngcay mà vẫn giữ vẹn tấm lòng sắt son trinh bạch, vẫn không thôi khát khao hạnh12
Xem thêm

106 Đọc thêm

ĐỀ TS LOP10 2006

ĐỀ TS LOP10 2006

SỞ GIÁO DỤC–ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT - TP HUẾ THỪA THIÊN HUẾ KHOÁ NGÀY 12.7.2006 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN : NGỮ VĂN SBD:...........PHÒNG:......... Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: (2 điểm)Kẻ bảng (theo mẫu) và sắp xếp (theo cách tương ứng) các thông tin dưới đây thành hai cột : Miêu tả - Thuyết minh:Miêu tả Thuyết minh--...--...- Đối tượng thường là các sự vật, con người, hoàn cảnh cụ thể- Đối tượng thường là các loại sự vật, đồ vật, con người, phương pháp- Dùng nhiều số liệu cụ thể, chi tiết- Có hư cấu, tưởng tượng, không nhất thiết phải trung thành với sự vật- Ít dùng số liệu cụ thể, chi tiết- Dùng nhiều so sánh, liên tưởng- Mang nhiều cảm xúc chủ quan của người viết- Trung thành với đặc điểm của đối tượng, sự vật- Dùng nhiều trong sáng tác văn chương, nghệ thuật- Bảo đảm tính khách quan, khoa học- Ít dùng so sánh, tưởng tượng- Ứng dụng trong nhiều tình huống cuộc sống, khoa học, văn hóaCâu 2: (2 điểm)Viết một văn bản nghị luận (dài không quá 20 dòng giấy thi) với đề tài :"Số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua văn học trung đại Việt Nam". Trong văn bản có sử dụng các yếu tố: câu nghi vấn, thành phần biệt lập, lời dẫn
Xem thêm

3 Đọc thêm