ĐỀ 3 ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 6

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐỀ 3 ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 6":

Đề 3 + ĐA KT học hè toán 6

ĐỀ 3 ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 6

Môn Toán lớp 5 - đề 3(Thời gian làm bài 90 phút)Câu 1. (6 điểm):1) Tính bằng cách hợp lý: a)201020112009120102011+ìì; b) 10,11 + 11,12+ 12,13 ++ 97,98 + 98,99 + 99,100.2) Tìm x, biết: a) 3513 91x= ; b) 9 513 6xx+=; c) x + x : 5ì7,5 + x : 2ì9 = 315.Câu 2. (4 điểm):

3 Đọc thêm

Đề 1 + ĐA KT học hè toán 5

ĐỀ 1 ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 5

1 KT toỏn lp 5(Thi gian lm bi 60 phỳt)H v tờn hc sinh: I. Phần trắc nghiệm: (2 đ)Em hãy khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng.1 Số thập phân có ba trăm linh hai đơn vị, chín phần trăm đợc viết là:A. 302,9B. 302,90C. 302,009D. 302,092Số 322 gấp số 32 số lần là :A. 4 lầnB. 3 lầnC.2 lầnD.5 lần3 Đếm từ 1 đến 100 có bao nhiêu lần xuất hiện chữ số 6: A. 20 lầnB. 21 lầnC. 19 lần D. 18 lần4Trong các phân số 5

2 Đọc thêm

Đề 1 + ĐA KT học hè toán 6

ĐỀ 1 + ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 6

số học sinh có mặt. Tính số học sinh của lớp 6A . Câu 4: (2,5đ) Cho góc BOC bằng 750 . A là một điểm nằm trong góc BOC. Biết BOA = 400 .a) Tính góc AOC .b) Vẽ tia OD là tia đối của tia OA. So sánh hai góc BOD và COD .Câu 5 (1,5đ): Chứng minh a + 2b chia hết cho 3 khi và chỉ khi b + 2a chia hết cho 3 .Đáp án Đề 1: Toán 6 - Thời gian : 90 phútCâu đáp án điểm1(2đ)a) HS làm, cho kết quả 1 52An= +1đb) Ta có A đạt GTLN khi 5n lớn nhất. Với n

2 Đọc thêm

Đề 5 + ĐA KT học hè toán 5

ĐỀ 5 + ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 5

54321GFHECDABĐề 5:Bài 1: Không tính tổng, hãy cho biết tổng sau có chia hết cho 3 không? Tại sao?19 + 25 + 32 + 46 + 58.Bài 2: Tìm số có 2 chữ số, biết rằng nếu viết thêm vào bên trái số đó chữ số 3 ta đợc số mới bằng 5 lần số phải tìm?Bài 3: Không qui đồng tử số và mẫu số. Hãy so sánh: a/ 13 1517 19v b/ 12 948 36vBài 4: Cho tam giác ABC vuông ở A. Hai cạnh kề với góc vuông là AC dài 12cm và ABdài 18cm. Điểm E nằm trên cạnh AC có AE =

2 Đọc thêm

Đề 2 + ĐA KT học hè toán 6

ĐỀ 2 + ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 6

=1b. 3 + 6 + 9 + 12 + + 99 = (3 + 99).32: 2 = 1632Câu 2. ( 2 điểm).a. Tính: 30 18 2 20 279 19 29 65.2 .3 2 .3 .25.2 .6 7.2 .27=18291928202918303.2.73.2.5323.2.5=)2.73.5(3.2)32.5(3.2182821829= 2b. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết rằng số đó chia cho 3 d 1, chia cho 4 d 2, chia cho 5 d 3, chia cho 6 d 4 và chia hết cho 13.a + 2 3, 4, 5, 6 và a

2 Đọc thêm

Đề + ĐA KT học hè số học 6

ĐỀ + ĐA KT HỌC HÈ SỐ HỌC 6

§Ị : To¸n 6Bài 1/ (3®) Tìm x ∈ Q, biết:a) 4 2 3 5x 1 27 3 4 6−   − − − + = ÷  ÷    b) 60% x + 23x = – 76c) 5(x – 2) + 3x(2 – x) = 0;Bài 2/ (3®) Cho A =( )5 4 70,35 .12 3 5− − + − + ÷ ; B =3 4 5 1:7 5 6 2

2 Đọc thêm

Đề 2 + ĐA KT học hè toán 5

ĐỀ 2 + ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 5

8 = 80 ( viên )Đáp số: 90 viên bi xanh, 80 viên bi đỏBài 3: Gọi số cần tìm là abc ( a > 0 ; a, b, c < 10 ). Số mới là 90abc. Theo bài ra ta có:90abc : abc = 721( 90 000 + abc ) : abc = 72190 000 : abc + abc : abc = 72190 000 : abc = 721 190 000 : abc = 720abc = 90 000 : 720abc = 125Vậy số cần tìm là 125 Đáp số: 125.Bài 4: A B E D H C G Hình thang AEGD có diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng 30m và chiều dài 51m. Do đó diện tích hình thang AEGD là: 51 ì 30 = 1530 ( m2 ) Diện tích phần tăng thểm BEGC là: 1530 1155 = 375 ( m2
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đề 4 + ĐA KT học hè toán 6

ĐỀ 4 + ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 6

Đề Số 4:Bài 1: (1,5 điểm)Cho một số có 6 chữ số. Biết các chữ số hàng trăm ngàn, hàng ngàn, hàng trămvà hàng chục lần lợt là 5, 3, 8, 9. Hãy tìm các chữ số còn lại của số đó để số đó chia cho2, cho 3 và cho 5 đều d 1. Viết các số tìm đợc.Bài 2: (1,5 điểm) Cho tích sau:0,9 ì 1,9 ì 2,9 ì 3,9 ì ì 18,9a, Không viết cả dãy, cho biết tích này có bao nhiêu thừa số ?b, Tích này tận cùng bằng chữ số nào?c, Tích này có bao nhiêu chữ số phần thập phân?Bài 3: (2điểm)Một phép chia 2 số tự nhiên có thơng là 6 và số d là 51. Tổng số bị chia, số chia,thơng số và số d bằng 969. Hãy tìm số bị chia và số chia của phép chia này?Bài 4: (2điểm)Hai kho lơng thực chứa 72 tấn gạo. Nếu ngời ta chuyển 83 số tấn gạo ở kho thứ nhất sang kho thứ hai thì số gạo ở hai kho bằng nhau. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đề + ĐA KT học hè phần ĐS7

ĐỀ ĐA KT HỌC HÈ PHẦN ĐS7

f(x) = ax3 + 4x(x2 – x) – 4x + 8 = ( a + 4 )x3 – 4x2 – 4x + 8 g(x) = x3 – 4x(bx +1) + c – 3 = x3 – 4bx2 – 4x + c – 3 Để f(x) = g(x) thì a + 4 = 1 => a = -3 4b = 4 => b = 1 c – 3 = 8 => c = 11

3 Đọc thêm

Đề + ĐA KT chương 2 đại 9

Đề + ĐA KT chương 2 đại 9

Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9
Xem thêm

Đọc thêm

Đề + ĐA KT học hè phần ĐS

ĐỀ + ĐA KT HỌC HÈ PHẦN ĐS

ĐỀ KIỂM TRA HỌC PHẦN ĐẠI SỐ 7HỌ VÀ TÊN: Câu 1. ( 1 điểm ) Cho hai đơn thức : ( - 2x2y )2 ; ( - 3xy2z )2 a/ Tính tích hai đơn thức trên b/ Tìm bậc, nêu phần hệ số, phần biến của đơn thức tích vừa tìm đượcCâu 2. ( 2 điểm ) Tìm nghiệm của các đa thức sau a/ –5x + 6 b/ x2 – 9 c/ x2 – 3x. d/ x2 + 7x + 6Câu 3. (2 điểm) Cho đa thức P(x) = 4x4 + 2x3 – x4 – x2 + 2x2

4 Đọc thêm

3 đề KT + ĐA ôn hè hình lớp 6

3 ĐỀ KT + ĐA ÔN HÈ HÌNH LỚP 6

Đề 1Bi 1. ( 3 im ) Hai đờng thẳng xy và mn cắt nhau tại A . Lấy điểm P thuộc tia Ax, điểm Q thuộc tia Ay sao cho AP = AQ = 2cm . Trên tia Am, lấy điểm M sao cho MA=3cm ; Trên tia An lấy điểm N sao cho AN = 4cm .a - Vẽ hình theo đề bài trênb - Hãy ghi tên hai cặp tia gốc A đối nhau .c - Cho biết điểm A nằm giữa những cặp điểm nào ?d - Tính độ dài đoạn thẳng MN .e - Giải thích vì sao A là trung điểm của PQ .Bi 2. (4 im) Trờn cựng mt na mt phng b cha tia Ox,v hai tia Ot, Oy sao cho gúc xOt = 250, gúc xOy = 500. a)Tia Ot cú nm gia hai tia Ox v Oy khụng ? vỡ sao? b) So sỏnh gúc xOt v gúc tOy ? c)Tia Ot cú l tia phõn giỏc ca gúc xOy khụng ? vỡ sao?Bi 3 : ( 3 im ) Trờn cựng mt na mt phng cú b l ng thng cha tia Ox. V gúc xOy cú s o 400 v gúc xOt cú s o 1600.a/ Tớnh s o ca gúc yOt ?b/ V tia phõn giỏc Om ca gúc xOy, tia phõn giỏc On ca gúc xOt. Tớnh s o ca gúc mOn ?Đề 2Bi 1 : ( 3 im ) Trên tia Ax vẽ điểm B sao cho AB = 12cm ; vẽ điểm C sao cho BC = 6cm . Gọi M là trung điểm của đoạn AC, tính AM.Bi 2 : (4 im) Trờn cựng mt na mt phng cú b cha tia Ox , v hai tia Om v
Xem thêm

2 Đọc thêm

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng pheromon của một số côn trùng hại cây ăn trái ở Việt Nam

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNG PHEROMON CỦA MỘT SỐ CÔN TRÙNG HẠI CÂY ĂN TRÁI Ở VIỆT NAM

Mở ĐầU Tính cấp thiết của đề tài và u điểm của pheromon trong công tác bảo vệ thực vật (BVTV) - Côn trùng gây hại cho cây ăn trái ở nớc ta ngày càng phát triển cả về mật độ và phạm vi, ảnh hởng đến chất lợng trái cây xuất khẩu, trở thành nỗi lo lớn cho ngời nông dân. - Hàng loạt biện pháp phòng trừ dịch hại đã đợc áp dụng: thuốc diệt côn trùng, bắt thủ công, các chế phẩm sinh học. Tuy nhiên, chúng có những hạn chế: tỏ ra ít hiệu quả hoặc nguy hại cho môi trờng và sức khoẻ con ngời - Hiện nay sử dụng pheromon để bẫy côn trùng là một biện pháp hiện đại, có hiệu quả trong kiểm soát dịch hại vừa không gây hại cho môi trờng sinh thái và sức khỏe cộng đồng. Mục tiêu của luận án. - Nghiên cứu tổng hợp pheromon của một số côn trùng hại cây ăn trái quan trọng: Kiến vơng, Đuông dừa, sâu đục trái và sâu đục vỏ trái. Tìm kiếm những phơng pháp, kỹ thuật mới ứng dụng trong tổng hợp pheromon của côn trùng nhằm nâng cao hiệu suất, rút ngắn thời gian phản ứng. - Thử nghiệm sinh học trên hiện trờng nhằm đánh giá hiệu lực dẫn dụ côn trùng của pheromon tổng hợp đợc, thống kê các dữ liệu thử nghiệm để ứng dụng vào thực tiễn dự báo và kiểm soát dịch hại. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án. Góp phần phát triển những con đờng mới trong tổng hợp pheromon côn trùng và ứng dụng kỹ thuật mới trong tổng hợp hữu cơ nh siêu âm, vi sóng, xúc tác chuyển pha giúp nâng cao hiệu suất và rút ngắn thời gian phản ứng. Ngoài ra, kết quả thử nghiệm sinh học pheromon trên hiện trờng, vừa là cơ sở khoa học chứng minh hiệu lực của sản phẩm pheromon tổng hợp, vừa làm cơ sở dữ liệu góp phần cho công tác bảo vệ thực vật, kiểm soát dịch côn trùng hại cây ăn trái mà không gây ô nhiễm môi sinh. Đóng góp mới của luận án. - ứng dụng và phát triển có hiệu quả kỹ thuật hiện đại của Hóa học xanh nh vi sóng và nhất là siêu âm trong một số phản ứng tổng hợp hữu cơ nh phản ứng Grignard, bảo vệ và gỡ bỏ bảo vệ nhóm chức, este hóa giúp mang lại kết quả tốt cho tổng hợp pheromon của một số côn trùng hại cây ăn trái. - Thông qua kết quả thực nghiệm, góp phần tìm hiểu sâu về lý thuyết các trờng hợp điều chế hợp chất 4-metyl-5-nonanol bằng phản ứng Grignard. - Đề ra các phơng án tổng hợp khác nhau đối với pheromon của Kiến vơng (3 phơng án) và Đuông dừa (2 phơng án), các phơng án tổng hợp một số pheromon và giả pheromon giới tính của côn trùng hại cây ăn trái có cấu trúc đồng phân hình học từ các nguyên liệu diol với phản ứng chìa khóa là chuyển vị allyl, vừa có ý nghĩa
Xem thêm

16 Đọc thêm

Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013

Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013

Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013
Xem thêm

Đọc thêm

Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2012

Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2012

Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2012Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2012Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2012Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2012Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2012Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2012Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2012Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2012Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2012Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2012Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2012Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2012Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2012Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2012Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2012Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2012Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2012Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2012Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2012Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2012Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2012
Xem thêm

Đọc thêm

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6
Xem thêm

Đọc thêm

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6
Xem thêm

Đọc thêm

BỘ ĐỀ ÔN TIẾNG ANH 6 PHẦN 3

BỘ ĐỀ ÔN TIẾNG ANH 6 PHẦN 3

bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 3 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 3 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 3 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 3 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 3 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 3 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 3 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 3 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 3 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 3 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 3 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 3

Đọc thêm

Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6

Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6

Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo án thủ công lớp 3 cả năng theo chuẩn KTKN có hình minh học

GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 3 CẢ NĂNG THEO CHUẨN KTKN CÓ HÌNH MINH HỌC

Giáo án thủ công lớp 3 cả năng theo chuẩn KTKN có hình minh học Giáo án thủ công lớp 3 cả năng theo chuẩn KTKN có hình minh học Giáo án thủ công lớp 3 cả năng theo chuẩn KTKN có hình minh họcGiáo án thủ công lớp 3 cả năng theo chuẩn KTKN có hình minh học v Giáo án thủ công lớp 3 cả năng theo chuẩn KTKN có hình minh họcv v vv v v vGiáo án thủ công lớp 3 cả năng theo chuẩn KTKN có hình minh học vGiáo án thủ công lớp 3 cả năng theo chuẩn KTKN có hình minh học Giáo án thủ công lớp 3 cả năng theo chuẩn KTKN có hình minh họcGiáo án thủ công lớp 3 cả năng theo chuẩn KTKN có hình minh học Giáo án thủ công lớp 3 cả năng theo chuẩn KTKN có hình minh học Giáo án thủ công lớp 3 cả năng theo chuẩn KTKN có hình minh họcv v vGiáo án thủ công lớp 3 cả năng theo chuẩn KTKN có hình minh học
Xem thêm

78 Đọc thêm