CÁCH ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN PART 5 DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CÁCH ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN PART 5 DOC":

Cách đánh giá kinh tế tư bản tư nhân part 2 pdf

CÁCH ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN PART 2 PDF

công nghiệp và xây dựng 31%, dịch vụ khác 22%, nông nghiệp chỉ chiếm 5%. Trình độ sản xuất của khu vực kinh tê t nhân ngày càng tiến bộ , với máy móc trang thiết bị ngày càng hiện đại vì thế sản phẩm sản xuất ra ngày càng nhiều, mẫu mã phong phú và chất lợng dần đợc cải thiện.Tham gia tích cực vào xuất khẩu trực tiếp. Chơng III Thực trạng phát triển kinh tế t bản t nhân hiện nay I. kinh tế t bản t nhân tăng về mặt số lợng. 1. Thời kỳ trớc năm 1986. Đất nớc thống nhất, công cuộc phát triển kinh tế và cải tạo quan hệ sản xuất đợc thực hiện trên phạm vi cả nớc. Kế hoạch 5 năm 1976-1980 ngoài nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành cải tạo kinh tế miền Nam theo mô hình kinh tế miền Bắc. Tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với những ngời sản xuất nhỏ ở miền Bắc, đồng thời triển khai mạnh mẽ ở miền Nam. Nhng kinh tế t bản t nhân vẫn tồn tại, trong công nghiệp vẫn có trên dới 60 vạn ngời sản xuất cá thể năm 1980:50,3vạn; năm 1981: 55,1 vạn; năm 1983:66,6 vạn; năm 1984:64 vạn; năm 1985:59,3 vạn. 21 Số lợng lao động hoạt động trong kinh tế t bản t nhân vẫn chiếm trên 20%tổng số lao động ngành công nghiệp; năm1980: 22,3%;năm1984: 26%; năm 1985:23%;năm 1986: 23,2%. Giá trị sản lợng công nghiệp do khu vực kinh tế t bản t nhân tạo ra hàng năm chiếm trên dới 15% giá trị sản lợng toàn ngành công nghiệp. Những ngời kinh doanh thơng nghiệp những năm 1980cũng ở mức 60 vạn. Năm 1980:63,7 vạn; năm 1985: 63,7 vạn; năm 1986: 56,8 vạn. Những số liệu trên cho thấy sức sống của kinh tế cá thể rất bền bỉ, sự hiện diện của thành phần kinh tế này trong suốt thời gian dà nh một tất yếu khách quan, cần phải biết sử dụng mặt tích cực của nó làm cho dân giàu, nớc mạnh.
Xem thêm

11 Đọc thêm

Vai trò thực trạng kinh tế của tư bản tư nhân đánh giá kinh tế tư bản tư nhân part2 potx

VAI TRÒ THỰC TRẠNG KINH TẾ CỦA TƯ BẢN TƯ NHÂN ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN PART2 POTX

công nghiệp và xây dựng 31%, dịch vụ khác 22%, nông nghiệp chỉ chiếm 5%. Trình độ sản xuất của khu vực kinh tê t nhân ngày càng tiến bộ , với máy móc trang thiết bị ngày càng hiện đại vì thế sản phẩm sản xuất ra ngày càng nhiều, mẫu mã phong phú và chất lợng dần đợc cải thiện.Tham gia tích cực vào xuất khẩu trực tiếp. Chơng III Thực trạng phát triển kinh tế t bản t nhân hiện nay I. kinh tế t bản t nhân tăng về mặt số lợng. 1. Thời kỳ trớc năm 1986. Đất nớc thống nhất, công cuộc phát triển kinh tế và cải tạo quan hệ sản xuất đợc thực hiện trên phạm vi cả nớc. Kế hoạch 5 năm 1976-1980 ngoài nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành cải tạo kinh tế miền Nam theo mô hình kinh tế miền Bắc. Tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với những ngời sản xuất nhỏ ở miền Bắc, đồng thời triển khai mạnh mẽ ở miền Nam. Nhng kinh tế t bản t nhân vẫn tồn tại, trong công nghiệp vẫn có trên dới 60 vạn ngời sản xuất cá thể năm 1980:50,3vạn; năm 1981: 55,1 vạn; năm 1983:66,6 vạn; năm 1984:64 vạn; năm 1985:59,3 vạn. 21 Số lợng lao động hoạt động trong kinh tế t bản t nhân vẫn chiếm trên 20%tổng số lao động ngành công nghiệp; năm1980: 22,3%;năm1984: 26%; năm 1985:23%;năm 1986: 23,2%. Giá trị sản lợng công nghiệp do khu vực kinh tế t bản t nhân tạo ra hàng năm chiếm trên dới 15% giá trị sản lợng toàn ngành công nghiệp. Những ngời kinh doanh thơng nghiệp những năm 1980cũng ở mức 60 vạn. Năm 1980:63,7 vạn; năm 1985: 63,7 vạn; năm 1986: 56,8 vạn. Những số liệu trên cho thấy sức sống của kinh tế cá thể rất bền bỉ, sự hiện diện của thành phần kinh tế này trong suốt thời gian dà nh một tất yếu khách quan, cần phải biết sử dụng mặt tích cực của nó làm cho dân giàu, nớc mạnh.
Xem thêm

11 Đọc thêm

Quá trình hình thành và phương pháp nắm bắt vai trò thực trạng kinh tế của tư bản tư nhân đánh giá kinh tế tư bàn tư nhân p2 doc

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NẮM BẮT VAI TRÒ THỰC TRẠNG KINH TẾ CỦA TƯ BẢN TƯ NHÂN ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TƯ BÀN TƯ NHÂN P2 DOC

VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NHANH CHÓNG CỦA KHU VỰC KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN ĐÃ ĐÓNG GÓP rất lớn vào sự phát triển của đát nước, với số vốn huy động lớn trong toàn xã hội, khu vực kinh tế tư bản tư [r]

11 Đọc thêm

Luận văn: Lý luận về các thành phần kinh tế và tư bản tư nhân ppt

LUẬN VĂN: LÝ LUẬN VỀ CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ VÀ TƯ BẢN TƯ NHÂN PPT

phát triển theo bề rộng mà điển hình là tăng thêm số lượng doanh nghiệp. Sự thay đổi quy mô và trình độ công nghệ không đáng kể thậm chí có xu hướng giảm xuống. Đa phần các doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ nên khả năng cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường, chống đỡ, vượt qua những biến động, rủi ro, bất chắc trong sản xuất kinh doanh bị hạn chế. Hiện có tới 87,2% doanh nghiệp tư nhân có mức vốn dưới 1 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp có mức vốn dưới 100 triệu đồng chiếm tới 29,4%. Chỉ có 1% số doanh nghiệp có mức vốn trên 10 tỷ đồng và 0,1% có mức vốn trên 100 tỷ đồng. Hầu hết các doanh nghiệp đều khởi sự hoàn toàn bằng vốn tự có của mình, có vay nhưng số tiền vay là ít. Ngân hàng thì luôn trong trình trạng chờ doanh nghiệp đến vay vốn đầy đủ các điều kiện về tài sản thế chấp chứ không phải là tìm phương án kinh doanh có hiệu quả để cho vay. Mặt khác, bản thân doanh nghiệp cũng có những hạn chế nhất định trong việc tiếp cận các nguồn vốn tiếp cận thông tin, thành lập doanh nghiệp dựa trên kinh nghiệm chứ chưa tính toán đầy đủ nhu cầu thị trường và khả năng tiêu thụ. Đồng thời còn là tình trạng kế toán của Doanh nghiệp không minh bạch, báo cáo tài chính không đầy đủ, doanh nghiệp không có tài sản đảm bảo tiền vay, rủi ro tín dụng lớn, gặp nhiều khó khăn trong việc hưởng tín dụng ưu đãi bởi vì không đủ hiểu biết về thủ tục vay và hoàn thiện hồ sơ vay. - Máy móc thiết bị lạc hậu và nguồn nhân lực - còn nhiều hạn chế. Phần lớn các cơ sở sản xuất thuộc khu vực kinh tế tư bản tư nhân đều sử dụng máy móc thiết bị lạc hậu từ 2 đến 3 thế hệ. Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất đại đa số đều mua lại của các doanh nghiệp Nhà nước thanh lý, nhiều máy móc ra đời từ những năm đầu của thế kỷ XX, như vậy sự lạc hậu có thể lên tới hàng trăm năm, chí ít cũng là năm, bảy chục năm. Phần lớn các hộ kinh doanh cá thể sử dụng phương thức sản xuất truyền thống với các công cụ thủ công và bán cơ khí. Đối với các doanh nghiệp tư nhân và các hợp tác xã đã sử dụng máy móc với tỷ lệ cơ khí hoá đạt 40,6%. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy trình độ công nghệ, chất lượng máy móc thiết bị ở nhiều cơ sở vẫn còn thấp kém không thể đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển. §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ
Xem thêm

45 Đọc thêm

I TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VÀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC MỞ RỘNG QUAN HỆ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI1

I TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VÀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC MỞ RỘNG QUAN HỆ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI1

tình, + + tủa Ti “ n ân la £5 HE rz “ li khai thác tối đa lựi thể tuyệt đối và lợi t = _ ca ~ z _ nh LÐ, lm & ^ ấn riêng v củ Vì vậy thị trường của nền kính tế vừa là đầu vào vừa là đầu [r]

6 Đọc thêm

Tiet 127 : On tap tho

TIET 127 : ON TAP THO

T×nh c¶m gia ®×nh Tiết 128: Ôn tập về thơI/ Các giai đoạn phát triển của thơ ca hiện đại Việt NamII/ Nội dung của các tác phẩm thơ ca hiện đại Việt namIII/ Nghệ thuật đặc sắc của các tác phẩm thơ ca hiện đại Việt Nam *Tình yêu quê hơng đất nớc;lòng kính yêu lãnh tụ* Ngời lính và tình đồng chí đồng đội* Tình cảm gia đình* Vẻ đẹp ngời lao độngThảo luận nhóm?Hãy nhận xét về những nét chung và điểm riêng trong các bài thơ : Khúc hát ru những em bé lớn trên l4ng mẹ; Con cò ;Mây và Sóng III . NghÖ thuËt ThÓ th¬ 5 ch÷ 7 ch÷ 8 ch÷ tù do¸
Xem thêm

16 Đọc thêm

MÔN NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC-LÊNIN doc

MÔN NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC-LÊNIN DOC

•CSVCKT của các xã hội trước CNTB: SX thủ công ,NSLĐ thấp.•CSVCKT của CNTB: đại công nghiệp phát triển cao, NSLĐ cao•CSVCKT của CNXH: đại công nghiệp phát triển mạnh mẽ, NSLĐ tăng cao vượt CNTB.b. Các nước đi lên CNXH đều phải xây dựng cơ sở vật chất ở các mức độ khác nhau• Các nuớc đã qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa:xây dựng cơ sở vật chất ở trình độ cao• Các nước lạc hậu, các nước chưa qua giai đoạn phát triển TBCN xây dựng CSVCKT bằng cách CNH,HĐH CNH,HĐH là tất yếu đối với những nước lạc hậu ,những nước chưa qua giai đoạn phát triển TBCN.4.Tác dụng của công nghiệp hoá, hiện đại hoá•Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng năng suất lao động •
Xem thêm

14 Đọc thêm

Lịch sử 10: bài 34 - CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA docx

LỊCH SỬ 10: BÀI 34 - CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA DOCX

+ Công-xoóc-xi-om là tổ chức độc quyền cao, hỗn hợp những nhà tư bản lớn, những xanh-đi-ca, tờ-rớt kể cả những ngành khôngliên quan với nhau về kỹ thuật sản xuất. Tổ chức độc quyềnnày thống nhất về mặt tài chính và phụ thuộc vào một nhóm tư bản kếch xù.+ Công-gơ-lô-mê-rát là tổ chức lũng đoạn khổng lồ đặt dưới sự kiểm soát về tài chính và quản lý chung của một nhóm tư bản độc quyền lớn nhất. Quy mô và phạm vi của nó vượt ra cả ngoài biên giới quốc gia.* Bản chất kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền:-Độc quyền ra đời từ tự do cạnh tranh, nó loại bỏ sự thống trị của tự do cạnh tranh. Nhưng độc quyền không thủ tiêu được cạnh tranh, mà ngược lại, cạnh tranh càng trở nên gay gắt.- Bản chất kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền vẫn dựa trên cơ sở chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.- Quan hệ độc quyền giữ vị trí thống trị trong nền kinh tế với sự độc chiếm các nguồn nguyên liệu, phương tiện vận tải, thị trường vốn, nhân công. Vẫn giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản, song biểu hiện bề ngoài của nó đã chuyển từ quy luật lợi nhuận thành quy luật lợi nhuận độc quyền cao.-Với sự thống trị của độc quyền, mâu thuẫn vốn có của chủ nghĩa tư bản càng thêm sâu sắc. Lịch sử máy bay 1http://diepdoan.violet.vn/document/show/entry_id/1967690Lịch sử máy bay 2http://diepdoan.violet.vn/document/show/entry_id/1967695 Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập
Xem thêm

9 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TÍCH TỤ TƯ BẢN VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN

TIỂU LUẬN TÍCH TỤ TƯ BẢN VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN

của kinh tế-xã hội nước ta.2Phần I :Định nghĩa của tích tụ tư bản và tập trung tư bản.Trong quá trình tái sản xuất tư bản chủ nghĩa, quy mô của bảncá biệt tăng lên thông qua quá trình tích tụ và tập trung tư bản.Tích tụ tư bản là sự tăng them quy mô của tư bản cá biệt bằngcách tư bản hóa giá trị thặng dư trong một xí nghiệp nào đó, nó là kếtquả trực tiếp của tích lũy tư bản. Tích lũy tư bản xét về mặt làm tăngthêm quy mô của tư bản cá biệt là tích tụ cơ bản.Tích tụ tư bản, một mặt là yêu cầu của tái sản xuất mở rộng, củasự ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, mặt khác sự tăng lên của khối lượng giátrị thặng dư trong quá trình phát triển của sản xuất tư bản chủ nghĩatạo khả năng hiện thực cho tích tụ tư bản.Tập trung tư bản là sự tăng them quy mô của tư bản cá biệt bằngcách hợp nhất những tư bản cá biệt có sẵn trong xã hội thành một tưbản cá biệt khác lớn hơn. Cạnh tranh và tín dụng là những đòn bẩymạnh nhất thúc đẩy tập trung tư bản. Do cạnh tranh mà dẫn tới sự lienkết tự nguyện hay sáp nhập các tư bản cá biệt. Tín dụng tư bản chủnghĩa là phương tiện để tập trung các khoản tiền nhàn rỗi trong xã hộivào tay các nhà tư bản.Tích tụ và tập trung tư bản có điểm giống nhau là chúng đều làmtăng quy mô của tư bản cá biệt nhưng giữa chúng lại có những điểmkhác nhau:Một là, nguồn để tích tụ tư bản là giá trị thặng dư, do đó tích tụ tưbản làm tăng quy mô của tư bản cá biệt, đồng thời làm tăng quy mô
Xem thêm

10 Đọc thêm

Công nghệ khai thác dầu khí part 4 ppsx

CÔNG NGHỆ KHAI THÁC DẦU KHÍ PART 4 PPSX

- Mang những vụn đá cứng từ khoảng bắn mở vỉa theo cột OKT với vận tốc tương đối lớn Nhược điểm: TRANG 5 GỌI DÒNG BẰNG NITƠ LỎNG Cách tiến hành: - Nitơ lỏng được chứa trong các bồn với á[r]

97 Đọc thêm

BÀI 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI

BÀI 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI MỘT SỐ NƯỚC PHÁT TRIỂN KINH TẾ, CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA.. SỰ XÂM LƯỢC CỦA THỰC DÂN PHƯƠNG TÂY ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC Á, PHI.[r]

28 Đọc thêm

Tài liệu Những điều cần biết về cán cân thanh toán quốc tế doc

TÀI LIỆU NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ DOC

thích hợp để thu hút được nhiều tư bản ngắn hạn từ các thị trường nước ngoài di chuyển đến nước mình, làm tăng thêm phần thu nhập ngoại tệ của cán cân thanh toán, thu hẹp khoản cách về sự thiếu hụt giữa thu và chi trong cán cân thanh toán đó. Trong số những chính sách tiền tệ tín dụng được sử dụng để thu hút tư bản vào, thì chính sách chiết khấu được sử dụng phổ biến hơn. Để thu hút được một lượng tư bản từ thị trường nước ngoài vào nước mình thì Ngân hàng Trung ương sẽ nâng lãi suất chiết khấu, dẫn đến lãi suất tín dụng trên thị trường tăng lên làm kích thích tư bản nước ngoài dịch chuyển vào. Thế nhưng biện pháp này chỉ góp phần tạo ra sự cân bằng cho cán cân thanh toán trong trường hợp bội chi không lớn lắm và cũng chỉ giải quyết nhu cầu tạm thời. Cần lưu ý rằng, biện pháp nâng lãi suất chiết khấu chỉ có hiệu quả khi tình hình kinh tế, chính trị, xã hội...của quốc gia đó tương đối ổn định, tức là ít rủi ro trong đầu tư tín dụng. Phá giá tiền tệ: Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay, một số nước tư bản đã sử dụng chính sách phá giá tiền tệ như là một công cụ hữu hiệu, góp phần cân bằng cán cân thanh toán quốc tế và bình ổn tổng giá hối đoái. Phá giá tiền tệ là sự công bố của Nhà nước về sự giảm giá đồng tiền của nước mình so với vàng hay so với một hoặc nhiều đồng tiền nước khác. Phá giá tiền tệ để tạo điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu từ đó cải thiện điều kiện cán cân thanh toán. Nhưng chúng ta cũng cần nhận thấy rằng, phá giá tiền tệ chỉ là một trong những yếu tố có tính chất tiền đề cho việc đẩy mạnh xuất khẩu mà thôi. Còn kết quả hoạt động xuất khẩu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh... trên thị trường quốc tế. Như vậy, có nhiều biện pháp cải thiện cán cân thanh toán quốc tế,
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu Câu hỏi ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học pdf

TÀI LIỆU CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC PDF

nguyên thủy xuất hiện kiểu gia đình tập thể, hôn nhân cùng huyết thống, hôn nhân đối ngẫu và hôn nhân cặp đôi là dotrình độ của lực lượng sản xuất còn quá thô sơ thấp kém. Nhưng đến chế độ chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản và xãhội chủ nghĩa thì về hình thức tổ chức, quy mô và kết cấu cũng như tính chất của gia đình cũng có sự khác nhau từ giađình một vợ, một chồng bất bình đẳng sang gia đình một vợ, một chồng ngày càng bình đẳng hơn giữa nam và nữ, giữaTrang 17các thành viên trong gia đình. Tất cả những bước tiến đó của gia đình đều phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế ở mỗithời đại lịch sử.+ Gia đình là tổ ấm thân yêu, là chiếc nôi nuôi dưỡng cả đời người từ khi còn là trẻ thơ cho đến khi khôn lớn, đếnlúc về già có nơi nương tựa và sau những ngày lao động mệt nhọc là nơi nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe, thoải mái tinhthần… Ở đó, hằng ngày diễn ra các quan hệ thiêng liêng sâu đậm giữa vợ chồng, cha con, anh em, những người đồngtâm, đồng cảm, nâng đỡ nhau suốt cả cuộc đời. Có rất nhiều vấn đề, ngoài môi trường gia đình, không ở đâu có thể đápứng và giải quyết có hiệu quả hơn. Chỉ khi nào được sự êm ấm trong gia đình thì mỗi cá nhân mới thực sự yên tâm laođộng và một trong những bất hạnh lớn nhất của con người là lâm vào cảnh vô gia cư, gia đình lục đục, tan nát hoặc cảnhnghèo đói, khốn cùng… Vì vậy, việc xây dựng gia đình mới là một trong những vấn đề quan trọng của sự nghiệp cáchmạng xã hội chủ nghĩa, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thìgia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xãhội nên phải chú ý hạt nhân cho tốt”.c.Các chức năng cơ bản của gia đình:+ Chức năng tái sản xuất ra con người, sinh đẻ là một nhu cầu tự nhiên của mỗi người, mỗi gia đình. Nó vừa lànhu cầu phát triển của xã hội, nếu không có hoạt động này thì xã hội loài người sẽ bị diệt vong. Nhưng sinh bao nhiêu làvừa, là đủ. Vấn đề này nó còn tùy thuộc vào trình độ
Xem thêm

24 Đọc thêm

Đầu tư docx

ĐẦU TƯ DOCX

25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University12b. Doanh nghiệp sở hữu tư bảnChi phí khấu haoNếu kí hiệu δ là tỷ lệ khấu hao hàng năm thì chi phí khấu hao làKhoản lãi hoặc lỗ phát sinh khi giá tư bản thay đổi Nếu giá TB tăng lên thì DN sở hữu và cho thuê nhận được khoản lãi vốn và làm giảm chi phí sở hữu tư bản. 25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University13b. Doanh nghiệp sở hữu bảnTổng chi phí sở hữu tư bản trong một năm là: Nếu chia cho mức giá P thì chi phí sở hữu thực tế của TB là: 25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University14b. Doanh nghiệp sở hữu bảnGiả sử sự thay đổi giá của TB giống như sự thay đổi của giá cả hàng hóa khác trong nền kinh tế. Khi đó: Vậy chi phí sở hữu thực tế của tư bản là: 25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign
Xem thêm

27 Đọc thêm

Tài liệu Đầu tư pdf

TÀI LIỆU ĐẦU TƯ PDF

25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University12b. Doanh nghiệp sở hữu tư bảnChi phí khấu haoNếu kí hiệu δ là tỷ lệ khấu hao hàng năm thì chi phí khấu hao làKhoản lãi hoặc lỗ phát sinh khi giá tư bản thay đổi Nếu giá TB tăng lên thì DN sở hữu và cho thuê nhận được khoản lãi vốn và làm giảm chi phí sở hữu tư bản. 25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University13b. Doanh nghiệp sở hữu bảnTổng chi phí sở hữu tư bản trong một năm là: Nếu chia cho mức giá P thì chi phí sở hữu thực tế của TB là: 25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University14b. Doanh nghiệp sở hữu bảnGiả sử sự thay đổi giá của TB giống như sự thay đổi của giá cả hàng hóa khác trong nền kinh tế. Khi đó: Vậy chi phí sở hữu thực tế của tư bản là: 25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign
Xem thêm

27 Đọc thêm

đặc điểm và bản chất chủ nghĩa tư bản hiện đại

ĐẶC ĐIỂM VÀ BẢN CHẤT CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI

học kĩ thuật và quá trình quốc tế hóa ngày càng tăng. Sự chỉ huy, trói buộc của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường không còn phù hợp với nền văn minh trí tuệ và tính cạnh tranh của hàng hóa. Với những lí do trên, vai trò điều tiết nền kinh tế của thị trường ngày càng tăng, do đó quá trình tư nhân hóa diễn ra mạnh mẽ hơn. Vai trò của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp chủ yếu quản lý ở tầm vĩ mô… 5. Đa dạng hóa và quốc tế hóa hình thức sở hữuHình thức sở hữu trong chủ nghĩa tư bản hiện đại rất đa dạng: Trong doanh nghiệp cổ phần có nhiều chủ sở hữu tư liệu sản xuất góp vốn cổ phần để hưởng lợi tức cổ phần thì: sở hữu của nhà tư bản là chủ yếu, sở hữu của lao động không đáng kể.Ngoài ra, còn các hình thức sở hữu khác như sở hữu trí tuệ, sở hữu công trình khoa học, phát minh…
Xem thêm

29 Đọc thêm

Lịch sử 8 Bài 3

LỊCH SỬ 8 BÀI 3

• Ở châu Âu: Phong trào cách mạng những năm 1848 ” 1849 + Pháp năm 1848 ” 1849.+ cuộc đấu tranh thống nhất I-ta-li-a năm 1859 ” 1870.+ thống nhất Đức năm 1864″ 1871.+ cải cách nông nô ở Nga tháng 2/1861.2/ Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi:• Nền kinh tế tư bản càng phát triển, nhu cầu thị trường càng tăng nhanh • Châu Á, Châu Phi giàu tài nguyên thiên nhiên có vị trí chiến lược quan trọng, lạc hậu về kinh tế,bảo thủ về chính trị. • Kết quả hầu hết các nước Á, Phi đều trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc của thực dân phương Tây.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Các biện pháp bảo quản tươi nguyên liệu

CÁC BIỆN PHÁP BẢO QUẢN TƯƠI NGUYÊN LIỆU

Một số lượng lớn các loài thường được giữ sống trong các bể chứa, lồng nổi, giếng đào và các ao . Các bể chứa, thường là của các công ty nuôi , có thể được lắp các thiết bị điều chỉnh oxy, hệ thống tuần hoàn và lọc nước, thiết bị điều chỉnh nhiệt độ. Tuy nhiên, trong thực tế người ta thường sử dụng các phương pháp đơn giản hơn. Ví dụ như các rổ lớn đan bằng lá cọ được dùng như các lồng nổi (ở Trung Quốc), các ao đơn giản được xây ở vùng nước đọng của một khúc sông hoặc suối nhỏ để giữ các loài “suribi” (Platystoma spp.), loài “pacu” (Colossoma spp.) và “piracucu” (Arapalma gigas) thuộc lưu vực sông Amazon và Parana ở Nam Mỹ Các phương pháp vận chuyển tươi cũng khác nhau như từ việc dùng những hệ thống rất phức tạp được lắp trong các xe tải mà người ta có thể điều chỉnh nhiệt độ, lọc và tuần hoàn nước và cung cấp thêm ôxy (Schoemaker, 1991) cho đến việc sử dụng những hệ thống thủ công đơn giản để vận chuyển bằng các túi ni-lông được bơm bão hòa ôxy (Berka, 1986). Có những xe tải có thể vận chuyển tới 50 tấn cá hồi sống, tuy nhiên lại cũng có thể vận chuyển vài kg sống một cách tương đối dễ dàng trong một túi ni-ông. Cho đến nay, một số lớn các loài như cá hồi, cá chép, cá chình, tráp, cá bơn, cá bơn sao, cá trê, cá rô phi,vẹm, hầu, sò, tôm, cua và tôm hùm đều có thể được giữ sống và vận chuyển một cách thường xuyên từ nước này sang nước khác. 33 Có sự khác biệt lớn về tập tính và sức chịu đựng giữa các loài khác nhau. Do vậy, phương pháp giữ và vận chuyển sống phải được nghiên cứu kỹ tùy thuộc vào loài cụ thể và thời gian cần phải giữ ngoài môi trường sống tự nhiên trước khi giết mổ. Ví dụ, đối với loài cá phổi (Protopterus spp.) người ta có thể vận chuyển và giữ sống chúng ở ngoài môi trường nước trong một thời gian dài chỉ đơn thuần bằng cách
Xem thêm

17 Đọc thêm

CÁC BIỆN PHÁP BẢO QUẢN TƯƠI NGUYÊN LIỆU THUỶ SẢN

CÁC BIỆN PHÁP BẢO QUẢN TƯƠI NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN

Một số lượng lớn các loài thường được giữ sống trong các bể chứa, lồng nổi, giếng đào và các ao . Các bể chứa, thường là của các công ty nuôi , có thể được lắp các thiết bị điều chỉnh oxy, hệ thống tuần hoàn và lọc nước, thiết bị điều chỉnh nhiệt độ. Tuy nhiên, trong thực tế người ta thường sử dụng các phương pháp đơn giản hơn. Ví dụ như các rổ lớn đan bằng lá cọ được dùng như các lồng nổi (ở Trung Quốc), các ao đơn giản được xây ở vùng nước đọng của một khúc sông hoặc suối nhỏ để giữ các loài “suribi” (Platystoma spp.), loài “pacu” (Colossoma spp.) và “piracucu” (Arapalma gigas) thuộc lưu vực sông Amazon và Parana ở Nam Mỹ Các phương pháp vận chuyển tươi cũng khác nhau như từ việc dùng những hệ thống rất phức tạp được lắp trong các xe tải mà người ta có thể điều chỉnh nhiệt độ, lọc và tuần hoàn nước và cung cấp thêm ôxy (Schoemaker, 1991) cho đến việc sử dụng những hệ thống thủ công đơn giản để vận chuyển bằng các túi ni-lông được bơm bão hòa ôxy (Berka, 1986). Có những xe tải có thể vận chuyển tới 50 tấn cá hồi sống, tuy nhiên lại cũng có thể vận chuyển vài kg sống một cách tương đối dễ dàng trong một túi ni-ông. Cho đến nay, một số lớn các loài như cá hồi, cá chép, cá chình, tráp, cá bơn, cá bơn sao, cá trê, cá rô phi,vẹm, hầu, sò, tôm, cua và tôm hùm đều có thể được giữ sống và vận chuyển một cách thường xuyên từ nước này sang nước khác. 33 Có sự khác biệt lớn về tập tính và sức chịu đựng giữa các loài khác nhau. Do vậy, phương pháp giữ và vận chuyển sống phải được nghiên cứu kỹ tùy thuộc vào loài cụ thể và thời gian cần phải giữ ngoài môi trường sống tự nhiên trước khi giết mổ. Ví dụ, đối với loài cá phổi (Protopterus spp.) người ta có thể vận chuyển và giữ sống chúng ở ngoài môi trường nước trong một thời gian dài chỉ đơn thuần bằng cách
Xem thêm

17 Đọc thêm

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 10

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 10

Phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử ôxi kết hợp với 2 nguyên tử hiđrô bằng các liên kết cộng hóa trị. Do đôi êlectron trong mối liên kết bị kéo lệch về phía ôxi nên phân tử nước có hai đầu tích điện trái dấu nhau làm cho phân tử nước có tính phân cực. Hai đầu mang điện trái dấu của hai phân tử nước khác nhau có thể hút nhau cũng như hút các phân tử hoặc các phần của phân tử khác có tích điện trái dấu. Chính nhờ đặc tính này mà nước có vai trò đặc biệt đối với thế giới sống. Câu 5. Giải thích tính phân cực và các mối liên kết trong phân tử nước? Từ đó giải thích THPT Lê Quý Đôn Tài liệu bồi dưỡng HSG-SH10 GV: Phan Mạnh Huỳnh Trang 8 các hiện tượng sau: + Tại sao con nhện nước lại có thể đứng và chạy trên mặt nước? + Tại sao nước vận chuyển từ rễ cây lên thân đến lá và thoát ra ngoài được? – Phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử ôxi kết hợp với 2 nguyên tử hiđrô bằng các liên kết cộng hóa trị. Do đôi êlectron trong mối liên kết bị kéo lệch về phía ôxi nên phân tử nước có hai đầu tích điện trái dấu nhau làm cho phân tử nước có tính phân cực. – Các phân tử nước liên kết với nhau tạo nên sức căng trên bề mặt. Khi nhện nước đứng trên mặt nước, chân của chúng tạo thành chỗ trũng, và sức căng mặt nước giữ cho chúng nổi lên. Nước luôn tìm cách thu hẹp nhỏ nhất bề mặt tiếp xúc với không khí. Điều đó có nghĩa là nó hoạt động giống như tấm bạt lò xo, trũng xuống và hỗ trợ cân nặng của sinh vật. Sức căng mặt nước không những giữ cho nhện nước nổi lên mà còn giúp chúng có thể đứng và chạy trên mặt nước. – Nước vận chuyển từ rễ cây lên thân đến lá và thoát ra ngoài qua lỗ khí tạo thành cột nước liên tục trên mạch gỗ nhờ có sự liên kết của các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ. Câu 6. Hậu quả gì có thể xảy ra khi đưa tế bào sống vào ngăn đá lạnh? Khi đưa tế bào sống vào ngăn đá, nước trong nguyên sinh chất của tế bào đông thành đá, khoảng cách các phân tử xa nhau do đó không thực hiện được các quá trình trao đổi chất, thể tích tế bào tăng lên làm cho cấu trúc tế bào bị phá vỡ và tế bào bị chết. Câu 7. Vai trò của nước đối với tế bào? – Trong tế bào, nước phân bố chủ yếu ở chất nguyên sinh. Nước là dung môi phổ biến nhất, là môi trường khuếch tán và môi trường cho các phản ứng sinh hoá xảy ra. – Nước còn là nguyên liệu cho các phản ứng sinh hoá trong tế bào. Do có khả năng dẫn nhiệt,
Xem thêm

73 Đọc thêm

Cùng chủ đề