HỌC THUYẾT CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "HỌC THUYẾT CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN DOC":

ĐỀ CƯƠNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN (Thi cuối kỳ BKHCM)

ĐỀ CƯƠNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN (THI CUỐI KỲ BKHCM)

ĐỀ CƯƠNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN (Thi cuối kỳ BKHCM)ĐỀ CƯƠNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN (Thi cuối kỳ BKHCM)ĐỀ CƯƠNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN (Thi cuối kỳ BKHCM)

20 Đọc thêm

BÀI GIẢNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN 1

BÀI GIẢNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN 1

BÀI GIẢNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN 1Môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin đƣợc biên soạn thành hai tập bài giảng : Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin (I) gồm các nội dung của phần thứ nhất là Thế giới quan và phƣơng pháp luận triết học của chủ nghĩa MácLênin; Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin (II) gồm hai nội dung chính là Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa MácLênin về phƣơng thức sản xuất Tƣ bản chủ nghĩa và Lý luận của chủ nghĩa MácLênin về chủ nghĩa xã hội
Xem thêm

94 Đọc thêm

LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI docx

LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI DOCX

www.themegallery.comCompany LogoTrường Đại học An GiangKhoa Lý luận chính trị Người thực hiện: Trần Thanh DuyNgười thực hiện: Trần Thanh Duy Đơn vị: Khoa Lý luận chính trịĐơn vị: Khoa Lý luận chính trịwww.themegallery.comCompany LogoHọc phầnHọc phầnNhững nguyên lý cơ bảnNhững nguyên lý cơ bảncủa chủ nghĩa Mác - Lênincủa chủ nghĩa Mác - LêninTrường Đại học An GiangKhoa Lý luận chính trịwww.themegallery.comCompany LogoPHẦN BALÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNINVỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘIChương VIISứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩaChương VIII
Xem thêm

20 Đọc thêm

Tổng hợp toàn bộ ngân hàng đề thi Mác Lê nin 1 - Đại học Thương mại

TỔNG HỢP TOÀN BỘ NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÁC LÊ NIN 1 - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Nhận thức là gì ? Thực tiễn là gì ? Vì sao khoa học lực lượng sản xuất trực tiếp? Đề thi những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin Đại học Thương mại Đề thi những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin Đại học Thương mại 2014Đề cương ôn tập những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê ninĐề thi Mác Lê nin Đại học Thương mại Đề thi Triết Đại học Thương mại Đề thi Triết 1 Đại học thương mạiTổng hợp đề thi Mác 1 VCUĐề thi Triết 1 VCUđề cương ôn tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác leninde cương ôn tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin 2de cương ôn tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin 1những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê ninđề cương ôn tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin phần 2giao trình những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa mác lê nincau hỏi trắc nghiệm những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin có đáp án
Xem thêm

18 Đọc thêm

Thảo luận: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh pot

THẢO LUẬN: CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH POT

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - -nin  tư tưởng HCM nằm trong hệ tư tưởng Mác - -nin, nhưng không hoàn toàn đồng nhất với chủ nghĩa Mác - -nin, mà là sự tổng hòa, sự kết hợp giữa tinh hoa văn hóa truyền thống Việt Nam, tinh hoa văn hóa nhân loại với chủ nghĩa Mác - -nin, trên nền tảng chủ nghĩa Mác - -nin.Vậy sự vận dụng và phát triển sáng tạo đó như thế nào?Company nameII.Chủ nghĩa Mác-Lênin:Cơ sở quyết định nhất đến bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng HCM• Ngay từ năm 1924, sau khi đến với chủ nghĩa Mác - -nin, trở thành một cán bộ của Đảng Cộng sản Pháp và của Quốc tế Cộng sản, Hồ Chí Minh đã vạch rõ sự khác nhau giữa thực tiễn của các nước tư bản phát triển ở châu Âu mà C. Mác, Ph. Ăng-ghen và V.I. -nin đã chỉ ra với thực tiễn Việt Nam - một nước thuộc địa, nửa phong kiến, nông nghiệp, lạc hậu ở phương Đông. Do đó, cần bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử phương Đông • Việc tiếp thu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - -nin của Hồ Chí Minh là cả quá trình gắn với hoạt động thực tiễn, kết hợp lý luận với thực tiễn, xuất phát từ những yêu cầu của thực tiễn. Người còn chỉ rõ: "Hiểu chủ nghĩa Mác - -nin là phải sống với nhau có tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - -nin".Company nameHệ thống luận điểm trong tư tưởng HCMYou
Xem thêm

18 Đọc thêm

Tiểu luận "Vai trò của thanh niên sinh viên trong quá trình CNH-HĐH ở nước ta hiện nay" ppsx

TIỂU LUẬN "VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH CNH-HĐH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY" PPSX

phân tích mối liên hệ giữa đổi mới tư duy với đổi mới kinh tế ở nước ta”.Đề tài được nghiên cứu nhằm mục đích vận dụng kiến thức đã học, nêu lên mối liên hệ giữa lý luận và thực tiễn từ đó đưa ra những nhận định, lý giải và phân tích về mối liên hệ giữa đổi mới tư duy và đổi mới kinh tế ở nước ta. Đồng thời, đề tài góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho bản thân, hoàn thành chương trìnhhọc tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin tại trường Đại học Ngoại thương.Để đạt được mục tiêu đó, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu chung: phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các phương pháp nghiên cứu cụ thể: phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp chuyên gia…Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, bố cục của đề tài bao gồm những nội dung chính sau:Chương 1: Lý luận và thực tiễnChương 2: Mối liên hệ giữa đổi mới tư duy và đổi mới kinh tế ở nước taVận dụng quy luật lượng chất lý giải sự phát triển của cách mạng Việt Nam. LỜI NÓI ĐẦU Với những thắng lợi giành được trong thế kỷ XX, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trởthành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vịthế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làmchủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế lạc hậu nghèo nàn, đã bước vào thời kỳ đẩy mạnhcông nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã và đang làm được những thành tựu như vậy là do nhận thức đúng đắncon đường đi lên xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng của Hồ Chí Minh vĩ đại đồng thời vận dụng những quan điểm cáchmạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin. Mối quan hệ biện chứng giữa sự thay đổi về chất và sự thay đổi vềlượng là một trong những quan điểm khoa học mà chúng ta đã và đang sử dụng một cách khá triệt để trong sựnghiệp phát triển đất nước. Bởi lẽ quy luật đó nó cho ta biết phương thức chính của quá trình vận động và pháttriển của một sự vật, hiện tượng. Nhận thức được nó sẽ có tầm quan trọng rất lớn đối với công cuộc đổi mới của đấtnước ta không chỉ trong giai đoạn hiện nay và cả sau này. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn đề tài nghiên cứu: "Vận dụng quy luật lượng
Xem thêm

3 Đọc thêm

Giải thích câu tục ngữ Học, học nữa, học mãi của Mác Lê-Nin

GIẢI THÍCH CÂU TỤC NGỮ HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI CỦA MÁC LÊ-NIN

Đề bài: Giải thích câu tục ngữ Học, học nữa, học mãi của Mác Lê-Nin. Tham khảo bài làm của bạn Đặng Thị Mỹ Hạnh lớp 7A - Trường THCS Đào Mỹ Rằng ai cũng biết, việc học là việc rất quan trọng và nó quyết định cuộc đời của mỗi con người chúng ta, đó là một con đường gian khổ và khó khăn nhất để dẫn đến thành công. Học không phải ngày một ngày hai mà vội vàng được, học là học suốt đời, cũng giống như Lê-Nin đã từng nói: “ Học, học nữa, học mãi.” Học hành là con đường nhanh nhất dẫn đến thành công Theo thời gian, câu nói đó vẫn giữ nguyên giá trị và cũng đã khiến cho con người hiểu được phần nào. Phải khẳng định rằng không có con đường nào mà luôn trải đầy hoa hồng. Học là một cách trau dồi kiến thức để chúng ta biết được những gì diễn ra trong xã hội đời thường, những gì ông cha đã đã nghiên cứu và gây dựng nên . Mọi người ai cũng biết, nguồn kiến thức là vô tận, nó không bao giờ có giới hạn vậy hằng ngày , khi chúng ta cắp sách tới trường học thì đó chính là những bước khởi đầu để đi đến con đường học vấn. Thử so sánh, học như một cánh cửa kì diệu nhưng không có chiếc chìa khóa nào để mở nó ra, vậy chúng ta học đó cũng là chúng ta đang dần dần chế tạo ra chiếc “ chìa khóa” đó và khám phá mọi điều ở bên trong cánh cửa, đó là kiến thức và sự thành công. Giống như một câu truyện mà tôi đã từng học về cuộc nói chuyện của nhà bác học Đác-Uyn và cậu con trai của ông, khi đó ông đã nói:"Bác học không có nghĩa là ngừng học”.Hay như ông Đoàn Tử Quang - một con người có nghị lực phi thường. Sau nhiều lần đi thi không đỗ, ông vẫn tu dưỡng dùi mài kinh sử đèn sách, tiếp tục đi thi nhiều lần và đến năm 81 tuổi, ông đỗ Trạng Nguyên. Thật là một tấm gương sáng để khẳng định giá trị: “ Học mãi ”. Có rất nhiều bạn học tốt, nhưng chỉ vì chủ quan rằng học như thế thì đã đủ,đã hơn rất nhiều người rồi nên không cần học thêm nữa, đó là một suy nghĩ tiêu cực, có khi nó sẽ khiến việc học trở nên sa sút.   “ Bể học mênh mông tựa đất trời Khuyên con gắng học chớ ham chơi” Vâng, “ bể học’’ đó mênh mông rộng lớn, chưa một ai đá chinh phục được “ bể học “ đó, cho dù con người có đã thành công, đã có sự hiểu biết cao đến máy nhưng họ vẫn đều phải tiếp tục học và đó là “ Học nữa, học mãi”. Trong thời đại hiện đại như ngày nay, đã có rất nhiều công cụ, thiết bị điện tử được ra đời, đó là kết quả, là những gì mà học hỏi đã tạo nên. Thử hỏi tại sao thời xưa, thời của ông cha ta có rất nhiều người tài giỏi và họ đã khám phá ra biết bao nhiều điều, còn bây giờ: “nhân tài như lá mùa thu” , không phải bây giờ không có người tài giỏi nhưng rất hiếm, bởi vì họ không biết “ Học nữa”. Vậy giá trị của sự “ Học nữa, học mãi “ đã vậy, cứ mỗi giờ trôi qua, mỗi ngày trôi qua thì lượng kiến thức lại càng nhiều, do đó chúng ta cần phải luôn luôn học hỏi.  Câu nói của Lê-Nin : “Học, học nữa, học mãi ’’- một câu nói hay và ẩn chứa rất nhiều lời khuyên  ý nghĩa và rất thấm thía, vậy chúng ta hãy cố gắng học và tiếp tục học học cho đúng, học, học nữa học mãi , chúng ta là những thành phần của xã hội vậy hãy là  những con người có ích, hãy chính là tâm điểm sáng suốt trong mọi thời đại.
Xem thêm

2 Đọc thêm

những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩ mác lê - vật chất

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨ MÁC LÊ - VẬT CHẤT

1. Nguyễn Duy Anh 51002. Nguyễn Ngọc Kiên 51103. Đỗ Phương Linh 51104. Trần Phước Lộc 511019595. Ngô Khắc Vũ 51104300Trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí MinhNHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNINGiáo viên GD: Tạ Thị LuyếnV T CH TẬ Ấ  VẬT CHẤTI. KHÁI NIỆM1. Các quan niệm về “vật chất” trong lịch sử triết học trước Mác: !"#$%&'(")*"+,- ./( $0123 4(5"/($012$I. KHÁI NIỆM/!"#$&67 89)*:;-80< =Heraclit (520 – 460 Tr.CN)I. KHÁI NIỆM/!"#$&> ?89* /($0"-
Xem thêm

22 Đọc thêm

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ-NIN 2

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ-NIN 2

Hãy xác định: Số lượng người lao động sẽ giảm xuống bao nhiêu % nếu: Khối lượng giá trị thặng dư không đổi, tiền lương công nhân không đổi, m’ tăng lên là 250%.. SAU ĐÓ NHÀ TƯ BẢN KÉO DÀ[r]

11 Đọc thêm

Chủ nghĩa Mác ­ Lê­nin

CHỦ NGHĨA MÁC ­ LÊ­NIN

sản ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, nông dân chiếm đa số dân cư; xác định quy luật hình thành của Đảng là kết hợp chủ nghĩa Mác - -nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước". Đảng vừa đại diện cho lợi ích của giai cấp, vừa đại diện cho lợi ích của dân tộc. e. Xuất phát từ nhiệm vụ cơ bản, hàng đầu của Cách mạng Việt Nam là đánh đổ đế quốc, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, ngay từ đầu, Hồ Chí Minh đã xác định: phải giành chính quyền bằng bạo lực, bằng khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng nếu kẻ thù ngoan cố, không chịu hạ vũ khí. g. Trên cơ sở kế thừa truyền thống quân sự của dân tộc, học tập kinh nghiệm hoạt động quân sự của thế giới và của các Đảng anh em, tổng kết thực tiễn đấu tranh vũ trang, chiến tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Hồ Chí Minh đã sáng tạo ra học thuyết quân sự hiện đại của Việt Nam. Trong đó, nổi bật là quan điểm về chiến tranh nhân dân, chiến tranh toàn dân, toàn diện, trường kỳ; về xây dựng lực lượng vũ trang toàn dân với ba thứ quân chủ lực, địa phương, dân quân tự vệ; về nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, hiện đại... h. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - -nin, sau khi cách mạng vô sản thắng lợi, giai cấp vô sản sẽ thiết lập nên nền chuyên chính vô sản. Vận dụng sáng tạo quan điểm đó vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, một cuộc cách mạng từ giải phóng dân tộc mà phát triển lên, Hồ Chí Minh cho rằng, "mục đích của Quốc tế Cộng sản là làm thế giới vô sản cách mạng, thiết lập vô sản chuyên chính", nhưng chúng ta phải căn cứ vào trình độ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước mà đề ra đường lối, chiến lược cách mạng phù hợp, "chứ không phải nước nào cũng phải làm cách mạng vô sản, lập chuyên chính như nhau". Vì vậy, ngay từ Chánh cương vắn tắt (1930), Người đã nêu: Thiết lập Chính phủ công nông binh; tổ chức ra quân đội công nông. Tại Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5-1941), Người đề ra chủ trương thành lập "một nước Việt Nam dân chủ mới theo tinh thần Tân dân chủ. Chính quyền cách mạng của nước dân chủ mới ấy không phải thuộc quyền riêng một giai cấp nào, mà của chung toàn thể dân tộc". i. Về vấn đề chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, trước hết, Người khẳng định: Sau khi cơ bản hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, chúng ta nhất định phải quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chỉ có xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta mới thực
Xem thêm

8 Đọc thêm

Tài liệu Báo cáo " KỶ NIỆM 165 NGÀY SINH VÀ 100 NĂM NGÀY MẤT CỦA CÁC MÁC " docx

TÀI LIỆU BÁO CÁO " KỶ NIỆM 165 NGÀY SINH VÀ 100 NĂM NGÀY MẤT CỦA CÁC MÁC " DOCX

ơ tự tương, chứ không thấy được rằng trình độ phát triền của sản xuất vật chất là nguồn gốc của những quan hệ ấy. Xã hội học trước Mác coi nhẹ hành động của nhân dân vàXã hội học số 1-1983 Bản quyền thuộc Viện Xã hội học www.ios.org.vn VŨ KHIÊU 18 không thể hiện được quy luật hình thành và phát triển của những điều kiện xã hội đã chi phối những hành động ấy. Với lý luận về hình thái kinh tế - xã hột, Mác đã lần đầu tiên đem lại cho xã hội học một cái nhìn bao quát về tổng thể xã hội và sự vận động biện chứng của các nhân tố cơ bản trong tổng thể ấy, coi như những hộ phận của một cơ thể sinh động và phát triển không ngừng. Mác đã dạy cho xã hội học luôn luôn nhìn xã hội trong mối quan hệ giữa tổng thể xã hội với những thành phần đơn lẻ của nó. Ánh sáng của Mác đã vạch ra những nhược điểm căn bản của xã hội học tư sản ở chỗ : hoặc nó dừng lại ở những hiện tượng vụn vặt hằng ngày, hoặc nó khái quát xã hội một cách tư biện. Học thuyết về giá trị thặng dư là viên đá tảng của lý luận kinh tế của Mác. Nó vạch ra quy luật đặc thù của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và của xã hội tư sản. Nó giúp cho những nhà xã hội học phân tích được những mâu thuẫn phức tạp của xã hội ấy. Thẩy được sự diệt vong tất yếu của giai cấp tư sản và thắng lợi cuối cùng của giai cấp công nhân. Nó tiếp tục là vũ khi sắc bén để đập tan những quan điểm phản động của xã hội học tư sản đang tiếp tục biện hộ cho chế độ tư bản lỗi thời và giãy chết. Học thuyết của Mác là sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, giữa tính khoa học và tính cách mạng.
Xem thêm

7 Đọc thêm

SLIDE NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨ MÁC- LÊ-NIN.

SLIDE NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨ MÁC- LÊ-NIN.

N¦HỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨAMÁC – LÊNIN.THỜI GIAN 24.6Chương mở đầu: Nhập môn những nguyên lýcơ bản của CNM-LPhần IThế giới quan và phương pháp luận của CNM-LChương I – Chủ nghĩa duy vật biện chứngChương II - phép biện chứng duy vậtChương III – Chủ nghĩa duy vật lịch sửChương mở đầu: Nhập môn nhữngnguyên lý cơ bản của CNM-LI . Khái lược về Chủ Nghĩa Mác –LêninII. Đối tượng, Mục đích và yêu cầu vềphương pháp học tập, nghiên cúunhững nguyên lý cơ bản của ChủNghĩa Mác - LêninChương mở đầu: Nhập môn nhữngnguyên lý cơ bản của CNM-L1= Chủ Nghĩa M -L và ba bộ phận cấu thànha - CNM-L: Là hệ thống quan điểm và họcthuyết khoa học của Mác - Ănghen và sựphát triển của Lênin về sự nghiệp giải
Xem thêm

128 Đọc thêm

bài giảng chủ nghĩa xã hội khoa học chương 6 xã hội xã hội chủ nghĩa có

BÀI GIẢNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC CHƯƠNG 6 XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CÓ

giới.3. Phân kỳ hình thái kinh tế – xã hội cộng sản C. Mác – Ph. Ăng ghen: XHTBCN Giai đoạn thấp – Giai đoạn cao (Thời kỳ quá độ) XÃ HỘI CỘNG SẢN Lê nin: Thời kỳ quá độ CNXH - CNCSCác kiểu quá độ: - Tư bản phát triển cao “ Quá độ trực tiếp” - Nước tư bản phát triển trung bình “ Quá độ đặc biệt” - Nước tiền tư bản “ Quá độ đặc biệt của đặc biệt” Khi nói về xã hội tương lai: “ C. Mác và Ph. Ăngghen chỉ đưa ra những dự báo, những phác thảo với nét chủ yếu nhất, những quy luật cơ bản nhất, có thể xác định được khi xuất phát từ lịch sử hiện thực và những khuynh hướng phát triển đã biết của nó, chứ không phải nói đến những chi tiết mà cuộc sống hiện thực còn chưa đem lại những dự kiến lịch sử để phán đoán”. Những phác thảo chủ yếu nhất ?Ph. Ăngghen: “ XHXHCN theo ý tôi, không phải là cái gí đó nhất thành bất biến, mà cũng như mọi chế độ xã hội khác, nó cần phải được xem xét như một xã hội được thay đổi và cải tạo thường xuyên. Sự khác biệt có tính chất quyết định của nó so với chế độ hiện nay, dĩ nhiên là việc tổ chức sản xuất trên cơ sở sở hữu chung trước hết của từng dân tộc đối với tất cả TLSX”. “ Nhờ có nó mới thực hiện được việc giải phóng giai cấp công nhân, và cùng với nó, thực hiện được sự giải
Xem thêm

23 Đọc thêm

Phân phối chương trình TD mới nghệ an

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TD MỚI NGHỆ AN

S GD- T Ngh an - Trng THPT Nguyn Cnh Chõn GV: Nguyn Hng Sn PH N PHI CH NG TRèNH LP 10(ó chnh sa- ỏp dng t nm 2010 2011)============================= Cả năm: 37 tuần = 70 tiết Học kỳI: 19 tuần = 36 tiết Học kỳ II: 18tuần = 34 tiếtHC K ITit 1Lý thuyt Hc+ Giới thiệu: Mục tiêu nội dung chơng trình TD lớp 10 (tóm tắt) + Tập luyện TDTT v s dng cỏc yu t thiờn nhiờn rốn luyn sc kho (Học nội dung 1)Ti t 2TDNCh y b nHcHc+ Hc ng tỏc 1,2,3 (bi TDN nam riờng, n riờng)+ Tp bi tp 1 (tr 71)Ti t 3TDNChy ngnChy bnễnHc+ ễn ni dung ti t 2+ Gii thiu k thut chy ngn, cỏch s dng bn p xut phỏt
Xem thêm

4 Đọc thêm

GIẢNG DẠY CÁC MƠN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

GIẢNG DẠY CÁC MƠN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

luận chính trị chưa cao, bởi một số thực trạng cơ bản như sau:Đối với sinh viên, Một bộ phận sinh viên chưa nhận thức đúngvài trò, tầm quan trọng của các học phần lý luận chính trị, đặc biệt làviệc vận dụng kiến thức học phần vào giải quyết các vấn đề củathực tiễn cuộc sống. Khơng ít sinh viên còn chưa thấy vai trò, mốiliên hệ giữa các học phần lý luận chính trị với các học phần chunngành, coi các học phần lý luận chính trị là học phần bắt buộc khơkhan, trừu tượng mang tính đường lối, chính sách khơng liên quantới chun mơn sau này dẫn tới động cơ học tập khơng cao, thái độKỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2015487học tập chưa đúng đắn, học để đối phó với kiểm tra, thi cử; học để trảnợ, học cho qua và học cho đủ điều kiện.Đối với người dạy: Giảng viên giảng dạy ở các trường đại học vàcao đẳng hiện nay chưa đồng đều, chưa được đào tạo chun sâu. Thậmchí có nhiều giảng viên tay ngang, chưa đủ chuẩn những vẫn đảmđương giảng dạy các học phần khơng được đào tạo bài bản chính quy.Cho nên chính điều đó đã làm tầm thường các mơn học lý luận chính trị.Bên cạnh đó, các mơn học lý luận chính trị chưa có sự thống nhất trongcách giảng dạy và đánh giá. Biểu hiện như trong giảng dạy áp dụngphương pháp giảng dạy tích cực nhưng trong việc đánh giá lại chú trọngđánh giá theo kiểu truyền thống, dẫn tới việc thi cử còn mang nặngtính kinh viện, sách vở, học thuộc lòng câu chữ, mà khơng hiểu sâusắc nội dung, ngun lý, quy luật để vận dụng vào thực tế.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ rằng học tập chủ nghĩa Mác- Lênin khơng phải để học thuộc lòng từng chữ, từng câu và áp dụng
Xem thêm

6 Đọc thêm

TRIẾT HAY

TRIẾT HAY

Thứ nhất, xác định rõ đối tượng, động cơ, mục đích của việc học tậpBước vào học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đầu tiên chúng ta cần có một sự khái quát chung,trả lời cho câu hỏi: Học cái gì, học để làm gì? Trước khi bàn tới học như thế nào? Nội dung môn Những nguyên lý cơ bản củachủ nghĩa Mác-Lênin bao quát các lĩnh vực tri thức hết sức rộng lớn, nhưng trong đó có ba bộ phận lý luận cơ bản có mốiquan hệ thống nhất với nhau, đó là: triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học.Triết học Mác-Lênin nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xâydựng thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng. Kinh tế chính trị Mác-Lêninnghiên cứu những quy luật kinh tế của xã hội, chủ yếu là các quy luật kinh tế về sự ra đời, phát triển, suy tàn của phương thứcsản xuất tư bản chủ nghĩa và quá trình hình thành, phát triển của phương thức sản xuất mới. Chủ nghĩa xã hội khoa họcnghiên cứu những quy luật của quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, quá trình chuyển biến từ xã hội cũ sang xã hội mới (xãhội chủ nghĩa) và tiến tới chủ nghĩa cộng sản. Hàng ngày, chúng ta luôn đứng trước những sự kiện, hiện tượng, những vấn đề, những công việc mà cuộc sống đặt ra cầnphải suy nghĩ, nhận biết và tìm biện pháp giải quyết. Muốn giải quyết tốt, đòi hỏi chúng ta phải có cách nhìn nhận sự việc đúngđắn, sâu sắc và tìm ra biện pháp phù hợp. Việc học tập, nghiên cứu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin là để xâydựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học. Nói một cách nôm na, tức là học cách nhìn nhận sự việc, học cách xử lý côngviệc của chủ nghĩa Mác để áp dụng vào giải quyết những công việc thực tế hàng ngày của chúng ta một cách có hiệu quả. Việcnắm vững những nội dung của môn Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin chẳng những là điều kiện tiên quyết để hiểurõ cơ sở lý luận quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Tên học phần: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TÊN HỌC PHẦN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Cung cấp cho người học hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá Hồ Chí Minh. Tiếp tục cung cấp kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin. Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin tạo lập hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng Việt nam

12 Đọc thêm

LỊCH SỬ 8 BÀI 4 TIẾT 7-8

LỊCH SỬ 8 BÀI 4 TIẾT 7-8

HỮU PHONG-PTDTNT MANG YANG TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ HUYỆN MANG YANG – GIA LAICHÀO TẤT CẢ CÁC EM! HỮU PHONG-PTDTNT MANG YANG BAØI 4 TIEÁT 7PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLEÂ HÖÕU PHONGLÊ HỮU PHONG-PTDTNT MANG YANG MỤC TIÊU BÀI HỌC•1.Kiến thức: Sau bài học HS cần nắm:•- Cuộc đấu tranh trong giai đoạn đầu của giai cấp công nhân.•- Tiểu sử của Các-Mác và Ăng-ghen, tiến trình ra đời của học thuyết Mác, nội dung cơ bản của học thuyết.•- Sự phát triển của PT CN sau khi CN Mác ra đời và sự thành lập của Quốc tế thứ nhất.
Xem thêm

44 Đọc thêm

Quan điểm HCM về con đường, biện pháp quá độ lên CNXH ở Việt Nam ppt

QUAN ĐIỂM HCM VỀ CON ĐƯỜNG, BIỆN PHÁP QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM PPT

ĐỒNG THỜI _ _ĐẠI HỘI X CŨNG XÁC ĐỊNH, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, NỀN _ _TẢNG TINH THẦN CỦA XÃ HỘI LÀ MỘT TRONG NHỮNG _ TRANG 18  CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ-NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ[r]

32 Đọc thêm

GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỊCH SỬ 9 TUẦN 20

GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỊCH SỬ 9 TUẦN 20

nghị Quốc tế nông dânvà được bầu vào banchấp hành.- Năm 1924 dự Đại hộilần thứ V Quốc tế cộngsản và phát biểu tham- Trao đổi nhóm, luận.? Tác dụng của tài liệu mà Người viết khi phân tích.được truyền bá vào VN- Nghe- Bổ sung: những quan điểm cơ bản của CNMác – -nin về cách mạng giải phóngthuộc địa trong thời đại đế quốc chủ nghĩavà cách mạng vô sản mà NAQ tiếp nhận vàtruyền về trong nước là bước chuẩn bị quantrọng về tư tưởng chính trị cho sự ra đờicủa ĐCSVN.- Nhấn mạnh, kết luận: Như vậy, sau khi tìmthấy con đường cách mạng chân chính chodân tộc – cách mạng vô sản, NAQ chuyêntâm hoạt động theo hướng đó. Từ 1920 –1924, Người đã chuẩn bị về tư tưởng chínhtrị cho sự ra đời của ĐCSVN – nhân tốquyết định mọi thắng lợi của CMVN. Vì vậy,có thể nói NAQ đã trực tiếp chuẩn bị về tưtưởng, chính trị cho sự thành lập Đảng Vôsản ở VN.III. Nguyễn Ái Quốc ởTrung Quốc (19241925)- Dựa vào SGK - Cuối năm 1924,
Xem thêm

10 Đọc thêm

Cùng chủ đề