NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG MẤT ĐỒNG BỘ VẬN ĐỘNG CƠ THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER MÔ Ở BỆNH NHÂN CÓ HỘI CHỨNG W P W TRƯỚC VÀ SAU ĐIỀU TRỊ RF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG MẤT ĐỒNG BỘ VẬN ĐỘNG CƠ THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER MÔ Ở BỆNH NHÂN CÓ HỘI CHỨNG W P W TRƯỚC VÀ SAU ĐIỀU TRỊ RF":

Phân phối lại (Redistribution)

PHÂN PHỐI LẠI (REDISTRIBUTION)

EIGRP Nó s t đ ng di n ra gi a IGRP và EIGRP n u giá tr autonomousẽ ự ộ ễ ữ ế system c a chúng gi ng nhau. EIGRP cho giao th c Apple Talk s t đ ngủ ố ẽ ự ộ redistribution gi a EIGRP và RTMP. EIGRP cho IPX s t đ ng redistributionữ ẽ ự ộ gi a EIGRP và IPX RIP/SAP. Tr ng h p còn l i yêu c u ph i c u hình b ngữ ườ ợ ầ ả ấ ằ tay. Trong các phiên b n sau, NLSP có th redistribution b ng tay. ả ể ằOSPF Yêu c u ph i c u hình redistribution gi a các OSPF process khác nhau vàầ ả ấ ữ v i giao th c đ nh tuy n khác ớ ếIS-IS Yêu c u ph i c u hình b ng tay gi a các giao th c đ nh tuy n khác nhau. ầ ả ấ ằ ữ ếBGP Yêu c u ph i c u hình b ng tay gi a các giao th c đ nh tuy n khác nhau. ầ ả ấ ằ ữ ếTrong hình 3.2, trong routing table c a router B có m c nh p cho nh ng routeủ ụ ậ ữ t RIP và OSPF domain. Không có m c nh p cho route đ n t EIGRP domainừ ụ ậ ế ừ vì ch có m t network n i tr c ti p vào router. B n có th th y r ng RIP updateỉ ộ ố ự ế ể ấ ằ đ c g i ra ngoài interface không bao g m network t OSPF domain. H n n a,ượ ử ồ ừ ơ ữ router C ch có m t k t n i tr c ti p trong routimg table. Lý do là vì m c dùỉ ộ ế ố ự ế ặ router C đ c c u hình EIGRP nh ng router C là m t stub router. Khi m tượ ấ ư ộ ộ interface khác đ c c u hình đ a ch và ph n còn l i c a EIGRP network k tượ ấ ỉ ầ ủ ế n i vào router C, m ng s đ c qu ng bá v i EIGRP route, nó s phân b t iố ẽ ượ ả ớ ẽ ổ ớ router B. N u redistribution đ c th c hi n thì toàn b m ng s s n sàng choế ượ ự ệ ộ ẽ ẵ m i router. ọCác tr ng h p d n t i t n t i nhi u giao th c đ nh tuy n trong cùng m t tườ ợ ẫ ớ ồ ế ộ ổ ch c: ứT ch c chuy n t m t giao th c này sang m t giao th c khác b i vì h c nổ ể ừ ộ ọ ầ m t giao th c đ nh tuy n ph c t p h n. ộ ế ơDo y u t l ch s , t ch c có r t nhi u m ng con. Công ty c n đ c thi t kế ố ử ổ ấ ề ầ ượ ế ế đ chuy n sang m t giao th c duy nh t trong t ng lai. ể ể ộ ấ ươM t vài doanh nghi p s d ng gi i pháp host-based yêu c u nhi u giao th cộ ệ ử ụ ả ầ ề đ nh tuy n. Ví d , ví d m t UNIX host s d ng RIP đ khám phá gateway. ế ụ ụ ộ ử ụ ểSau khi 2 công ty đ c h p nh t. ượ ợ ấV m t chính tr , có nh ng t t ng khác nhau gi a các nhà qu n tr m ngề ặ ữ ư ưở ữ ả khác nhau.
Xem thêm

13 Đọc thêm

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Th ự c t ậ p t ố t nghi ệ p, là h ọ c ph ầ n b ắ t bu ộ c n ằ m trong ch ươ ng trình đ ào t o c ử nhân báo chí Tr ườ ng Đ H KHXH & NV ( Đ HQGHN). Theo k ế ho ch th ự c t ậ p, tôi đượ c gi ớ i thi ệ u v ề Ban biên t ậ p Báo Quân Độ i Nhân Dân. Qua hai tháng (t ừ ngày 15/2 đế n 15/4 n ă m 2008) tìm hi ể u t i đ ây, tôi ghi nh ậ n đượ c m ộ t s ố ho t độ ng v ề công tác t ổ ch c, công tác biên t ậ p, công tác phóng viên... tòa so n. V ớ i t ư cách là m ộ t sinh viên ch ư a có kinh nghi ệ m trong ho t độ ng làm báo, ki ế n th c v ề ngh ề l i có h n, nên r ấ t khó trong vi ệ c đư a ra cái nhìn đầ y đủ v ề m ộ t c ơ quan báo chí. M ặ c dù v ậ y, báo cáo th ự c t ậ p t ố t nghi ệ p sinh viên này c ũ ng c ố g ắ ng khai thác nh ữ ng v ấ n đề c ơ b ả n, để ph ầ n nào ph ả n ánh sinh độ ng b c tranh t ổ ch c ho t độ ng tòa so n.
Xem thêm

0 Đọc thêm

BÀI TOÁN KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN

BÀI TOÁN KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN

Cho độ ph ổ bi ế n t ố i thi ể u (minsupp) và độ tin c ậ y t ố i thi ể u (minconf) do ng ườ i dùng xác đị nh. Cho tập các hạng mục I={i 1 ,i 2 ,…,i m } và CSDL giao dịch D={t 1 ,t 2 , …, t n }, với t i ={i i1 ,i i2 , …, i ik } và i ij ∈ I.

19 Đọc thêm

Tài liệu Qủan trị ngân hàng p6 docx

TÀI LIỆU QỦAN TRỊ NGÂN HÀNG P6 DOCX

với các công ty lớn, nhưng ngân hàng trở nên gia tăng hoạt động cho vayü đến thị trường bán lẻ trong những năm gần đây. Sự phân khúc thị trường sẽ có cơ hội mở rộng thị trường hoạt động, nếu các khoản cho vay này từ số vốn được huy động và trả với chi phí thấp sẽ đem lại lợi nhuận thích đáng. Vì thế các nước tiên tiến trên thị trường bán lẻ cấp thấp các khoản cho vay được tự động hoá bởi hệ thống phân phối thẻ điện tử. Nó áp dụng trong sự sử dụng thẻ tín dụng, tín dụng tuần hoàn chi tiết và tài trợ tín dụng cá nhân với mức thấp hơn. Đối với thị trường khách hàng cấp cao tín dụng tự động có thể được tạo nên bởi sự nắm giữ các chứng khoán, chứng chỉ tiền gởi ngân hàng... 3. Sự tăng trưởng cao vào lãnh vực cho vay chuyên biệt TOPSản phẩm cho vay chuyên biệt sẽ có thể thực hiện gia tăng lớn, khi các NH nổ lực để cải tiến khả năng sinh lợi bằng cách tập trung vào những hoạt động thích hợp, nó có thể đem lại lợi nhuận tốt hơn, những lãnh vực chủ yếu bao gồm những khoản sau: - Cho vay tài sản cố định ( cho vay mua sắm TSCĐ, xây dựng cơ bản ), theo thống kê các NH thương mại lớn của Mỹ khoản cho vay về TSCĐ chiếm khoảng 25% trên tổng số cho vay. Điều này thường có sự kết hợp của nhiều dịch vụ, một số dịch vụ có thể đem lại lợi nhuận cao hơn so với những hoạt động khác. - Cho vay trong lãnh vực năng lượng, cũng giống như TSCĐ, năng lượng là một lãnh vực tiềm năng cao, thể hiện cơ hội tốt cho những nhà NH có kiến thức về lãnh vực này, có thể cung cấp tài chính trọn gói hoặc một phần trong sự linh động sáng tạo. - Hầm mỏ, khoáng sản, cũng như năng lượng và các dự án tài chính, các lãnh vực này cũng có cùng chế độ áp dụng trong hoạt động cho vay.
Xem thêm

12 Đọc thêm

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 - NĂM HỌC 2010 - 2011

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 - NĂM HỌC 2010 - 2011

V:TB:Bé luôn luôn ngồi trong lòng mẹ.Trong phố nghe lời thầy cô.Chú bé Có nhiều nhà cao tầng.2. Điền vào chỗ chấm (2,5 điểm)a. Điền c hay k ?.....ái .....éo .....ua bểb. Điền anh hay inh ?tinh nh ..... k .............. sợPhần B. Kiểm tra viết (30 phút) (Học sinh viết vào giấy ô ly)Giáo viên đọc cho học sinh viết: ôi, in, âm, iêng, êu, eo, anh, ong, ăt, iêt, uôm, yêu, ơn, êt, an, ơt, um, ơu, ơn, ung, yêm, at, âu, uôngCon suối sau nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sờn đồiH ớng dẫn chấm A. Kiểm tra đọc: ( 10 điểm)I/ Đọc thành tiếng: 6 điểmII/ Đọc hiểu : 4 điểmB. Kiểm tra viết:( 10 điểm)- HS viết đúng chính tả, đúng kĩ thuật, trình bày sạch đẹp toàn bài: 10 điểm- HS viết đúng chính tả, đúng kĩ thuật (đều nét, đúng cỡ chữ, đúng khoảng cách...) mỗi chữ ghi vần, tiếng cho 0,25 điểm.- HS viết không đúng kĩ thuật 8 chữ trừ 1 điểm- Viết sai hoặc không viết đợc: không cho điểm- Toàn bài không sạch sẽ: trừ 1 điểm (Tổ chuyên môn thống nhất biểu điểm chi tiết)
Xem thêm

2 Đọc thêm

khảo sát ứng dụng MATLAB trong điều khiển tự động, chương 13 pptx

KHẢO SÁT ỨNG DỤNG MATLAB TRONG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG, CHƯƠNG 13 PPTX

a) Công dụng:Sắp xếp các giá trị riêng theo thứ tự phần thực hoặc biên độ số phức.Khảo sát ứng dụng MATLAB trong điều khiển tự độngb) Cú pháp:s = dsort(p)[s,ndx] = dsort(p)s = esort(p)[s,ndx] = esort(p)c) Giải thích:s = esort(p) xếp các giá trị riêng phức trong vector p theo thứ tự giảm dần của phần thực. Đối với các giá trị riêng liên tục, các giá trị riêng không ổn định xuất hiện tr-ớc. s = dsort(p) xếp các gí trị riêng phức trong vector p theo thứ tự giảm dần của biên độ. Đối với các giá trị riêng gián đoạn, cá giá trị riêng không ổn định xuất hiện tr-ớc.[s,ndx] = dsort(p) hay [s,ndx] = esort(p) cũng tạo ra vector ndx chứa các chỉ số dùng theo thứ tự.d) Ví dụ:Xếp các phần tử của vector p = [2+3j -3+j 1-9j 3-7j 5+2j 6-j] theo thứ tự giảm dần của phân thực và độ lớn số phức.p = [2+3j -3+j 1-9j 3-7j 5+2j 6-j]% Xếp theo thứ tự giảm dần của độ lớn số phức:s = dsort(h)s = 1.0000 + 9.0000j3.0000 + 7.0000j6.0000 + 1.0000j
Xem thêm

12 Đọc thêm

Tài liệu GIÁO TRÌNH NGOẠI TÂM THU docx

TÀI LIỆU GIÁO TRÌNH NGOẠI TÂM THU DOCX

- Nhất là trong trường hợp NTT nhĩ đa ổ, các sóng P' của NTT cũng lại có hình dạng khác nhau và thời gian ghép khác nhau làm cho nhịp cơ sở thất loạn xạ như trong rung nhĩ. PR có thể kéo dài - Hình dạng QRS: đây có thể trên nguyên tắc là vẫn bình thường. Nhưng nếu NTT nhĩ đến sớm quá, hiện tượng dẫn truyền lạc hướng có thể làm cho QRS rộng ra và biến dạng, kèm theo đảo ngược sóng T như trong NTTT - Nếu nhĩ đến sớm quá, PQ thường bị kéo dài ra, có khi xugn không đến thất, chỉ có P' mà không kéo theo QRS. Đó là hiện tượng nhĩ bị block - Tiên lượng của NTT nhĩ thường tốt. Tuy nhiên NTT Nhĩ đa ổ xuất hiện nhiều quá( trên 1-2 NTT trong 10 nhát bóp thất) bệnh nhân hẹp 2 lá hoặc người già có thể báo trước sắp có rung nhĩ 3. NTT bộ nối Ổ ngoại vi đây là các tế bào tự động của bó His và vùng nút- His( phần dưới của nút Tawara sát bó His) Chẩn đoán NTT bộ nối căn cứ và phức bộ QRS đến sớm nhưng vẫn giữ hình dạng bình thường, không giãn rộng. Riêng đối với sóng P có thể: - Sóng P không nhìn thấy, có lẽ do bị lấp trong phức hợp QRS của NTT - Sóng P' ngược chiều đi sau QRS. Do vectơ khử cực nhĩ đi từ bộ nối lên .Nếu P' đó đi trước phức bộ của NTT, nhiều khả năng là NTT nhĩ thấp - Sóng P vẫn có dạng xoang, vẫn cách đều các P xoang đi trước và sau những NTT bộ nối kèm theo block không đưa xugn động lên nhĩ được TÓM TẮT CHẨN ĐOÁN ECG NGOẠI TÂM THU 1. NTTT: * Đặc điểm của nhát ngoại tâm thu thất: - Đến sớm: RR'<RR - Không có sóng P đi trước nó - Hình dạng: QRS dãn rộng, biến dạng khác với nhịp cơ sở - S'T', T' trái chiều Q'R'S * Biến đổi nhịp cơ sở: - Nghỉ bù: RR'R= 2RR
Xem thêm

9 Đọc thêm

Giáo án điện tử môn môn sinh học: sự di chuyển của động vật pdf

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN MÔN SINH HỌC: SỰ DI CHUYỂN CỦA ĐỘNG VẬT PDF

7. Cá trích có chi chuyên hóa thành vây b i.ơ8. Chi 5 ngón chuyên hóa thích nghi v i các hình th c di chuy n trên c n, trên cây và trong n c ớ ướchẾH i âuảD iơCá s uấ Đặc điểm cơ quan di chuyển Tên động vậtChưa có cơ quan di chuyển, có đời sống bám,sống cố định Chưa có cơ quan di chuyển, di chuyển chậm, kiểu sâu đoCơ quan di chuyển còn rất đơn giản(mấu lồi và tơ bơi) Cơ quan di chuyển đã phân hoá thành chi phân đốt Cơ quan di chuyển được phân hoá thành các chi có cấu tạo và chức năng khác nhau5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi 2 đôi chân bò, 1 đôi chân nhảy Vây bơi với các tia vây Chi năm ngón có màng bơi Cánh được cấu tạobằng lông vũ Cánh được cấu tạo bằng màng dabàn tay, bàn chân cầm nắmHải quỳ, san hôThuỷ tứcGiun nhiều tơRết
Xem thêm

9 Đọc thêm

Mẫu BÁO CÁO THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG docx

MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG DOCX

TRANG 1 M ẪU BÁO CÁO TH ỰC HIỆN MỤC TI ÊU CH ẤT LƯỢNG TÊN CƠ QUAN BHXH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN C ỘNG H ÒA XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠ N V Ị: ĐỘC LẬP – T Ự DO – H ẠNH PHÚC BÁO CÁO THỰC HIỆN[r]

1 Đọc thêm

Ô TÔ VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG PHẦN 2

Ô TÔ VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG PHẦN 2

Bề dày của lớp bị tôi thay đổi từ 0,05 đến 0,4mm phụ thuộc vào chế độ tải củađộng . Khi tải càng thấp thì lớp bị tôi càng dày. Sự hiện diện của aldehyde dạng HCHOhay CH3CHO trong lớp tôi chứng tỏ rằng khu vực lớp tôi là nơi diễn ra các phản ứng oxyhóa nhiệt độ thấp. Sau khi màng lửa bị dập tắt, những phần tử HC có mặt trong lớp tôikhuếch tán vào khối khí nhiệt độ cao trong buồng cháy và đại bộ phận bị oxy hóa.Trạng thái bề mặt của thành buồng cháy cũng ảnh hưởng đến mức độ phát sinhHC: nồng độ HC có thể giảm đi 14% trong trường hợp thành buồng cháy được đánh bóngso với trường hợp thành buồng cháy dạng đúc thô. Lớp muội than gây ảnh hưởng đếnnồng độ HC tương tự như trường hợp thành buồng cháy nhám.4.4.2. Ảnh hưởng của các không gian chếtCác không gian này được xem là nguyên nhân chủ yếu phát sinh HC. Các khônggian chết quan trọng nhất là các khe hở giới hạn giữa piston, segment và cylindre (hình4.15). Những không gian chết khác bao gồm chân ren và không gian quanh cực trung tâmcủa bougie, không gian quanh nấm và đế soupape, không gian giới hạn giữa nắp cylindre,thân máy và đệm culasse. thời điểm gia tăng áp suất trong quá trình nén, hỗn hợp nhiênliệu-không khí bị đẩy vào các không gian chết. Do tỉ số giữa diện tích bề mặt và thể tíchcủa các không gian chết lớn nên lượng khí dồn vào đây được làm mát nhanh chóng. Tronggiai đoạn cháy, áp suất tiếp tục tăng và một bộ phận hỗn hợp mới lại được nén vào khônggian chết. Khi màng lửa lan đến các khu vực này, nó có thể lan tràn vào bên trong để đốtcháy hỗn hợp này hoặc nó bị tôi ngay trước khi vào trong không gian chết. Khả năngmàng lửa bị tôi phụ thuộc vào dạng hình học của lối vào không gian chết, thành phần củahỗn hợp chưa cháy và trạng thái nhiệt động học của nó. Thực nghiệm cho thấy sự tôi mànglửa diễn ra khi khe hở giữa piston và cylindre nhỏ hơn 0,18mm. Sau khi màng lửa đến và49Chương 4: Cơ chế hình thành CO và HC trong quá trình cháy của động cơ đốt trongbị tôi, khí cháy lại chui vào không gian chết cho đến khi áp suất bắt đầu giảm. Khi áp suất
Xem thêm

36 Đọc thêm

Khảo sát ứng dụng MATLAB trong điều khiển tự động - Phần 3 ppsx

KHẢO SÁT ỨNG DỤNG MATLAB TRONG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - PHẦN 3 PPSX

co = 1 -40 1unco = 0 ob = 2 3-5 -14unob = 03. Lệnh DAMP, DDAMPa) Công dụng:Tìm tần số tự nhiên (Natural Frequencies) và hệ số tắt dần (Damping Factors).b) Cú pháp:[wn,Z]= damp(a)mag= ddamp(a)[mag,Wn,Z]= ddamp(a,Ts)c) Giải thích: Damp và ddamp tính tần số tự nhiên và hệ số tắt dần. Nếu bỏ các đối số bên trái trongcác lệnh này thì ta nhận được một bảng các giá trò riêng, tỉ lệ tắt dần và tần số tự nhiên trênmàn hình.Khảo sát ứng dụng MATLAB trong điều khiển tự động [wn,Z]= damp(a) tạo ra vector cột Wn và Z chứa các tần số tự nhiên wn, hệ số tắt dầncủa các giá trò riêng liên tục (Continous eigenvalues) được tính từ a. Biến a có thể là mộttrong các dạng sau:+ Nếu a là ma trận vuông thì a được xem như là ma trận không gian trạng thái A.+ Nếu a là vector hàng thì nó được xem như là vector chứa các hệ số đa thức của hàm truyền.+ Nếu a là vector cột thì a chứa các nghiệm. Mag = damp(a) tạo ra vector cột mag chứa biên độ các giá trò riêng gián đoạn được tính từ a. a có thể là một trong các dạng được nói đến trên. [mag,Wn,Z]= ddamp(a,Ts) tạo ra các vector mag, Wn và Z chứa các biên độ, tần số tự
Xem thêm

11 Đọc thêm

Giáo trình matlab v5.1 P7 docx

GIÁO TRÌNH MATLAB V5.1 P7 DOCX

unco = 0 ob = 2 3 -5 -14 unob = 0 3. Lệnh DAMP, DDAMP a) Công dụng: Tìm tần số tự nhiên (Natural Frequencies) và hệ số tắt dần (Damping Factors). b) Cú pháp: [wn,Z]= damp(a) mag= ddamp(a) [mag,Wn,Z]= ddamp(a,Ts) c) Giải thích: Damp và ddamp tính tần số tự nhiên và hệ số tắt dần. Nếu bỏ các đối số bên trái trong các lệnh này thì ta nhận được một bảng các giá trò riêng, tỉ lệ tắt dần và tần số tự nhiên trên màn hình. Khảo sát ứng dụng MATLAB trong điều khiển tự động Thực hiện: PHẠM QUỐC TRƯỜNG - 4 - GVHD: PHẠM QUANG HUY [wn,Z]= damp(a) tạo ra vector cột Wn và Z chứa các tần số tự nhiên wn, hệ số tắt dần của các giá trò riêng liên tục (Continous eigenvalues) được tính từ a. Biến a có thể là một trong các dạng sau: + Nếu a là ma trận vuông thì a được xem như là ma trận không gian trạng thái A. + Nếu a là vector hàng thì nó được xem như là vector chứa các hệ số đa thức của hàm truyền. + Nếu a là vector cột thì a chứa các nghiệm. Mag = damp(a) tạo ra vector cột mag chứa biên độ các giá trò riêng gián đoạn được tính từ a. a có thể là một trong các dạng được nói đến trên. [mag,Wn,Z]= ddamp(a,Ts) tạo ra các vector mag, Wn và Z chứa các biên độ, tần số tự
Xem thêm

16 Đọc thêm

Tài liệu hướng dẫn biến tần 3G3MV OM VN c3

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN BIẾN TẦN 3G3MV OM VN C3

Bấm Enter để giá trị đặt được nhập vào và hiển thị giá trị lên màn hình (xem ghi chú 1) Chú ý: - Phím Enter không cần phải nhấn khi đặt thông số cho n08. Tần số chuẩn sẽ thay đổi khi giá trị dặt thay đổi bằng phím tăng và phím giảm trong khi màn hình đang hiển thị thông tin. - Tần số chuẩn có thể được đặt theo 1 trong các trường hợp sau: o Thông số n03 cho lựa chọn tần số chuẩn được đặt 1 (nghĩa là tần số chuẩn 1 được cho phép) và biến tần đang chế độ điều khiển từ xa o Thông sô n07 cho lựa chọn tần số chuẩn chế độ tại chỗ được đặt 1 (nghĩa là Bộ giao diện hiển thị tại chỗ được cho phép) và biến tần đang chế độ điều khiển tại chỗ. o Các tần số chuẩn 2 đến 8 được đưa vào cho hoạt động nhiều bước. - Tần số chuẩn có thể thay đổi kể cả khi đang hoạt động. Ví dụ về màn hình đa chức năng Các phím cần nhấn Đèn Hiển thị Mô tả
Xem thêm

6 Đọc thêm

THƯ VIỆN- CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN DANH MỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC

THƯ VIỆN- CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN DANH MỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC

63 Phòng đọc hiện có các loại tài liệu như sau: LOẠI TÀI LIỆU SỐ TÊN TÀI LIỆU SỐ CUỐN Tạp chí 371 (nội văn: 100, ngoại văn: 271) 7971 Luận văn, Luận án SĐH 1632 (55 LATS, 1622 LVTh.S ) 1677 Báo cáo khoa học 487 518 Tiêu chuẩn Việt Nam 2192 2245 CD-ROM 900 1473 đĩa Vốn tài liệu của Phòng đọc được bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau như Trung tâm Thơng tin Tư liệu Khoa học và Cơng nghệ Quốc gia, Trung tâm Thơng tin Tư liệu Khoa học và Cơng nghệ Tp. Hồ Chí Minh, Cục Bảo vệ Mơi trường, Sở Khoa học Cơng nghệ Mơi Trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội tâm lý giáo dục Việt Nam, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, các đơn vị tài trợ như chương trình của Saigon Times, các đơn vị doanh nghiệp… Bên cạnh đó, những tài liệu có giá trị còn được bổ sung rất nhiều từ các Thầy , đặc biệt từ các cựu cán bộ và sinh viên trong và ngoài trường tặng. Từ năm 2003, nguồn tài liệu của Phòng đọc còn được bổ sung qua các Hội Khoa Học Kỹ thuật quốc tế như SAE, IEEE, ISES, ACL, ASCE, ASME, ASHRAE, ACS, CAD, … các cơng ty nước ngồi và các Lãnh sự qn Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Quỹ Châu Á (Asia Foundation)…
Xem thêm

8 Đọc thêm

đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Nnh Bình 2009-2010

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NNH BÌNH 2009-2010

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9THCS NINH BÌNH NĂM HỌC 2009-2010 Môn: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 150 phút (không kể giao đề)(Đề thi gồm 5 câu trong 1trang)Câu 1(4điểm) Các bạn Duy,Tân và Trường đi xe đạp chuyển động thẳng đều xuất phát từ A về phía B.Duy xuất phát trước với vận tốc là v1=8km/h.Sau đo 15’thì tân xuất phát vói vận tốc v2=12km/h.Trường xuất phát sau Tân 30’.Sau khi gặp Duy ; Trường đi them 30’ nữa thì cách đều Duy và Tân.Tim vận tốc của Trường.Câu 2(4 điểm) 1.Có hai bình cách nhiệt.Bình I chứa m1=2kg nước nhiệt độ t1=400C,bình II chứa m2=1kg nước nhiệt độ t2=200C. Đổ từ bình sang binh II một lượng nước m(kg),khi nhiệt độ binh II cân bằng,lại dổ một lượng nước như vậy từ bình II sang bình I . Nhiệt độ cân bằng bình I lúc này là 38
Xem thêm

1 Đọc thêm

de_thi_chon_hoc_sinh_gioi_tinh_Nnh_Binh_2009-2010

DE_THI_CHON_HOC_SINH_GIOI_TINH_NNH_BINH_2009-2010

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9THCS NINH BÌNH NĂM HỌC 2009-2010 Môn: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 150 phút (không kể giao đề)(Đề thi gồm 5 câu trong 1trang)Câu 1(4điểm) Các bạn Duy,Tân và Trường đi xe đạp chuyển động thẳng đều xuất phát từ A về phía B.Duy xuất phát trước với vận tốc là v1=8km/h.Sau đo 15’thì tân xuất phát vói vận tốc v2=12km/h.Trường xuất phát sau Tân 30’.Sau khi gặp Duy , Trường đi thêm 30’ nữa thì cách đều Duy và Tân.Tim vận tốc của Trường.Câu 2(4 điểm) 1.Có hai bình cách nhiệt.Bình I chứa m1=2kg nước nhiệt độ t1=400C,bình II chứa m2=1kg nước nhiệt độ t2=200C. Đổ từ bình sang binh II một lượng nước m(kg),khi nhiệt độ binh II cân bằng,lại dổ một lượng nước như vậy từ bình II sang bình I . Nhiệt độ cân bằng bình I lúc này là 38
Xem thêm

1 Đọc thêm

de_thi_chon_hoc_sinh_gioi_tinh_Nnh_Binh_2009-2010.

DE_THI_CHON_HOC_SINH_GIOI_TINH_NNH_BINH_2009-2010.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9THCS NINH BÌNH NĂM HỌC 2009-2010 Môn: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 150 phút (không kể giao đề)(Đề thi gồm 5 câu trong 1trang)Câu 1(4điểm) Các bạn Duy,Tân và Trường đi xe đạp chuyển động thẳng đều xuất phát từ A về phía B.Duy xuất phát trước với vận tốc là v1=8km/h.Sau đo 15’thì tân xuất phát vói vận tốc v2=12km/h.Trường xuất phát sau Tân 30’.Sau khi gặp Duy ; Trường đi them 30’ nữa thì cách đều Duy và Tân.Tim vận tốc của Trường.Câu 2(4 điểm) 1.Có hai bình cách nhiệt.Bình I chứa m1=2kg nước nhiệt độ t1=400C,bình II chứa m2=1kg nước nhiệt độ t2=200C. Đổ từ bình sang binh II một lượng nước m(kg),khi nhiệt độ binh II cân bằng,lại dổ một lượng nước như vậy từ bình II sang bình I . Nhiệt độ cân bằng bình I lúc này là 38
Xem thêm

1 Đọc thêm

nghiên cứu chế tạo thiết bị phun xói tia nước áp suất cao

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ PHUN XÓI TIA NƯỚC ÁP SUẤT CAO

Tạp chí số 12.2003 >> Từ nghiên cứu đến triển khai sản xuất NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ PHUN XÓI TIA NƯỚC ÁP SUẤT CAO Viện khoa học và công nghệ giao thông vận tải vừa nghiên cứu thiết kế chế tạo thành công thiết bị phun xói tia nước áp suất cao - một thiết bị quan trọng, không thể thiếu trong công nghiệp mở rộng đáy cọc nhằm nâng cao sức chịu tải của cọc khoan nhồi mà trong nước chưa chế tạo được. Thiết bị này đã được thử nghiệm tại công trình xây dựng tòa nhà Ever Forture Plaza (83 Lý Thường Kiệt, do Đài Loan đầu tư) và được sự tín nhiệm của nhà thầu. Thành công này của Viện mở ra triển vọng chế tạo thiết bị trong nước với giá thành rẻ (chỉ bằng 1/5 nhập ngoại) đáp ứng yêu cầu không chỉ cho phát triển công nghệ cọc khoan nhồi trong xây dựng mà còn có thể mở rộng áp dụng cho một số lĩnh vực công nghiệp khác. Khi thi công cọc khoan nhồi, đáy cọc luôn tồn tại một lượng mùn bẩn lắng đọng nhất định do: Bentonite rơi xuống (bentonite được sử dụng làm lớp vỏ bảo vệ giữ cho thành hố khoan không bị sập lở); mùn khoan lắng đọng khi đổ bê tông; đất đá bị cà nát vỡ vụn và xáo trộn do mũi khoan, choòng khoan gây ra. Sự tồn tại của lượng mùn bẩn lắng đọng này làm thu hẹp diện tích chân đê của cọc (cũng có nghĩa là làm giảm khả năng chịu tải của cọc) nên cần được loại bỏ để mở rộng đáy, nâng cao khả năng chịu tải của cọc. Việc mở rộng đáy cọc khoan nhồi được thực hiện sau khi đổ bê tông phần cọc chính, bao gồm các công việc: Loại bỏ các mùn bẩn, vỏ bentonite và thay thế chúng bằng vữa xi măng; đưa vữa xi măng thâm nhập vào đất xung quanh làm cho cọc có chân đế mở rộng, đới đá cà nát và xáo trộn đư
Xem thêm

3 Đọc thêm

ΤRẮC ΝGΗΙỆM SINH LÝ CÓ ĐÁP ÁN Y HỌCΤOÀN ΤẬP1 0

ΤRẮC ΝGΗΙỆM SINH LÝ CÓ ĐÁP ÁN Y HỌCΤOÀN ΤẬP1 0

τρονγ µộτ λầνΕ. Νếυ χηỉ τυν τηủ νγυψν τắχ τốι τηιểυ, χηνγ τα χηỉ χ⌠ τηể τρυψềν τối đa 200µλ µ〈υ κη〈c nhóm (theo đúng só đồ τρυψền máu kinh điểν) τρονγ µộτ λầν103. Τổ ηợp kháng nguyên Rhesus nào sau đây có thể ηιệν διệν τρν µ◊νγ ηồνγχầυ ngườι:Α. Τổ ηợπ Χχ∆δΒ. Τổ ηợπ Χ∆δΕΧ. Τổ ηợπ Χ∆Ε∆. Τổ ηợπ Χ∆δΕ. Τổ ηợπ χΕε104. Κếτ τậπ τιểυ χầυ λ◊ ηιện tượνγ:Α. Χ⌠ µộτ λớπ τιểυ χầu đếν δνη ϖ◊ο λớπ χολλαγεν τι χηỗ τη◊νη µχη τổn thươngΒ. Χ〈χ τιểυ χầυ β ngưng kếτ δο πηảν νγ κη〈νγ νγυψν−κη〈νγ τηểΧ. Χ〈χ τιểυ χầυ ξυψν µạch đi vào tổ χηχ ϖ◊ τậπ τρυνγ τι ổ ϖιµ∆. Χ〈χ τιểυ χầυ β〈µ µχη χủα τη◊νη µχη βνη τηườνγ.Ε. Χ〈χ λớπ τιểυ χầυ νốι τιếp nhau đượχ ηοτ ηο〈 ϖ◊ δνη ϖ◊ο λớπ τιểυ χầυ βανđầυ đã đượχ κếτ δνη ϖ◊ο χολλαγεν χủα τη◊νη µχη τổn thương.105. Ν⌠ι ϖề τν χủα χ〈χ ψếυ τố đông máu kinh điển, câu nào sau đây đúng:Α. Ψếυ τố Ι λ◊ προτηροµβινΒ. Ψếυ τố ΙΙ λ◊ φιβρινογενΧ. Ψếυ τố ΙΙΙ λ◊ τιềν τηροµβοπλαστιν ηυψết tương∆. Ψếυ τố Ις λ◊ ιον χαν−ξιΕ. Ψếυ τố ς λ◊ ψếυ τố χηốνγ χηảψ µ〈υ Α106. Ba giai đoạn trong quá trình đông máu lần lượτ λ◊:Α. Τη◊νη λậπ τηροµβιν, τη◊νη λậπ προτηροµβινασε, τη◊νη λậπ φιβρινΒ. Τη◊νη λậπ τηροµβοξανε Α 2 , τη◊νη λậπ προτηροµβινασε, τη◊νη λậπ φιβρινΧ. Τη◊νη λậπ προτηροµβινασε, τη◊νη λậπ τηροµβιν, τη◊νη λậπ φιβριν∆. Τη◊νη λậπ τηροµβοξανε Α 2 , τη◊νη λậπ προτηροµβινασε, τη◊νη λậπ τηροµβινΕ. Τη◊νη λậπ προτηροµβινασε, τη◊νη λậπ φιβριν, τη◊νη λậπ τηροµβιν107. Πηχ ηợπ ενζψµε προτηροµβινασε γồµ χ〈χ τη◊νη πηầν σαυ:
Xem thêm

193 Đọc thêm

Tiểu luận Nghiên cứu thị trường: Hành vi mua hàng của khách hàng khi mua Smartphone

TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG: HÀNH VI MUA HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA SMARTPHONE

7. Anh (chị) mua điện thoại Sm artphone đó với giá khoảng bao nhiêu? a. Từ 3 triệu đến 5 triệu b. Từ 5 triệu đến 7 triệu c. Từ 7 đến 9 triệu d. Từ 9 đến 11 triệu e. Trên 11 triệu 8. Lý do nào khiến anh (chị) chọn điện thoại Sm art phone chứ không phải dòng điện thoại khác? a. Đang được ưa chuộng hiện nay b. Chạy bằng hệ điều hành c. Có nhiều tiện ích hơn d. Kiểu dáng sang trọng, tinh tế e. Thể hiện đẳng cấp 9. Tính năng nào của điện thoại Sm artphone mà anh (chị) thích nhất? a. Màn hình rộng, đẹp, cảm ứng đa điểm b. Có nhiều kho ứng dụng và dễ cài đặt c. Tốc độ vi xử lý nhanh d. Soạn thảo văn bản, trao đổi qua mail, ch@t on e. Có bộ nhớ trong lớn trong lớn, hỗ trợ thẻ nhớ f. Dễ kết nối (Wifi; 3G; GPS; Bluetooth, Usb, GPRS) g. Lướt w eb/internet/ dow nload nhanh h. Quay phim chuẩn HD đa định dạng, chụp hình đẹp i. Nghe nhạc với âm thanh tốt HÀNH VI CỦ
Xem thêm

17 Đọc thêm

Cùng chủ đề