BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XNK CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN” DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XNK CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN” DOC":

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Bên cạnh những mặt tích cực của thời kỳ hội nhập kinh t ế quốc tế mang lại, mặt trái của nền kinh tế hiện nay ã có những ảnh hưởng tiêu cực ến các vấnề ạo ức, luân lý, ịnh hướng giá trị, thế giới quan, nhân sinh quan, l ối sống vàvăn hóa giao ti ếp... của nhiều tầng lớp trong x ã hội, trong ó có thế hệ trẻ - họcsinh các trường phổ thông. Khi nói ến học sinh trong các nhà trường phổ thông, tức là nói ến thế hệ trẻ ang nắm trong tay tri thức cùng với những hiểu biết tiếnbộ về xã hội nói chung v à sự phát triển của ất nước nói riêng. Họ chính là chủnhân tương lai của ất nước, là lực lượng tham gia vào quá trình phát triển kinh tế xã hội.Trong Ngh ị quy ết Trung ương II kh óa VIII kh ẳng ịnh: “ Muốn ti ến h ànhcông nghiệp hóa, hiện ại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục và ào tạo,phát huy ngu ồn lực con ng ười, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh, b ền vững”.Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) ngày 04/11/2013 về ổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và ào tạoã nêu: "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện ạihóa, xã h ội hóa, dân ch ủ hóa, h ội nh ập qu ốc t ế, thích ứng v ới n ền kinh t ế th ị trường ịnh hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển giáo d ục g ắn v ới phát triển khoa h ọcvà công ngh ệ, t ập trung vào nâng cao ch ất l ượng, ặc bi ệt ch ất l ượng giáo d ụcạo ức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành ể một mặt á p ứng yêu cầu phát tri ển kinh t ế - xã h ội, ẩy m ạnh công nghi ệp hóa, hi ện ại hóa ất nước,ảm bảo an ninh qu ốc phòng; M ặt khác ph ải chú tr ọng th ỏa mãn nhu c ầu phát triển của mỗi người học, những người có năng khiếu ược phát triển tài năng".Vậy có thể nói, trong nền kinh tế toàn cầu như hiện nay và nhất là khi ViệtNam ã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) với nhiều thời cơ và tháchthức, giáo dục và ào tạo nước nhà lại càng cần ổi mới mạnh mẽ cho phù hợp với thời ại. Đại h ội Đảng kho á X ã kh ẳng ịnh: “ Con ng ười l à v ốn qu ý nh ất”;Giáo dục và ào tạo, khoa học và công nghệ ược coi là “Quốc sách hàng ầu”. Mục tiêu giáo dục của nước ta ã ược ghi nhận tại Luật Giáo dục là: “Đào tạo con
Xem thêm

Đọc thêm

Phân tích hiệu quả họat động kinh doanh tại công ty cptm cần thơ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPTM CẦN THƠ

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHI ÊN CỨU. Ngày nay, với xu hướng thị trường ngày càng năng đ ộng các Công ty cũng như doanh nghiệp luôn cạnh tranh với nhau một cách gay gắt để tồn tại v à phát triển. Kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức th ương mại thế giới (WTO), các Công ty Việt Nam lại phải đối mặt với những thách thức cũng nh ư cơ hội mới. Điều này đặt ra một câu hỏi l à các Công ty Vi ệt Nam cần phải l àm gì để đạt được hiệu quả kinh doanh. Một công ty có năng lực l à công ty có kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả và lợi nhuận cao, do đó việc phân tích hiệu quả quá trình hoạt động kinh doanh c ủa doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không ch ỉ giúp cho doanh nghi ệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tính toán mức độ thành công trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng. Ngoài ra, việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh còn là m ột trong những lĩnh vực không chỉ được quan tâm bởi các nhà quản trị mà còn nhiều đối tượng kinh tế khác liên quan đến Công ty và doanh nghi ệp. Dựa trên những chỉ tiêu kế hoạch, doanh nghiệp có thể định tính trước khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích và d ự đoán trước mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Qua đó, ho ạt động kinh doanh không ch ỉ là việc đánh giá kết quả mà còn là việc kiểm tra, xem xét trư ớc khi bắt đầu quá trình kinh doanh nh ằm hoạch định chiến lược tối ưu. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghi ệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện vốn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghi ệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Đi ều này chỉ thực hiện được trên cơ sở của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Từ những cơ sở về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh trên, em nh ận thấy việc phân tích hi ệu quả kinh doanh đối với Công ty Cổ phần thương mại Cần Thơ là một đề tài phù hợp. Nó góp ph ần giúp cho công ty hi ểu được khả năng hoạt động và hiệu quả của việc kinh doanh, từ đó có kế hoạch định hướng chiến lược kinh doanh tốt nhất trong thời gian tới.
Xem thêm

72 Đọc thêm

Đề tài: Những giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp bánh cao cấp Bảo Ngọc doc

ĐỀ TÀI: NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP BÁNH CAO CẤP BẢO NGỌC DOC

TRANG 1 ĐỀ TÀI NH ỮNG GIẢI PHÁP HO ÀN THI ỆN H Ệ THỐNG K ÊNH PHÂN PH ỐI SẢN PH ẨM CỦA DOANH NGHIỆP BÁNH CAO C ẤP BẢO NGỌC TRANG 2 ĐỀ TÀI NH ỮNG GIẢI PHÁP HO ÀN THI ỆN H Ệ THỐNG K ÊNH PHÂ[r]

2 Đọc thêm

Tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp docx

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ NĂNG GIAO TIẾP DOCX

Phong c ùa thu mang nh ên nhiên Trung Qu ìn qua tâm tr ph ên hiu h và r B phong c àu s ình kh và âm thanh, t ên s hình cho th tr ình hi Ph.. Tâm tr l ình c Cô chu nh ên tâm.[r]

4 Đọc thêm

Định hướng công tác thẩm định tài chính dự án tại Vietcombank - 6 potx

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI VIETCOMBANK - 6 POTX

chế, chính sách về quản lý đầu tư, về tính công khai trong hoạt động của các doanh nghiệp, về các quy định trong hoạt động tín dụng,…còn rất yếu nên đã gây trở ngại cho hoạt động thẩm định. Ngoài ra, công tác thẩm định dự án cũng đang gặp một số khó khăn về chính sách trong thực hiện cho vay, đặc biệt là vấn đề bảo đảm tiền vay. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comTình trạng thiếu trung thực và năng lực hạn chế của các chủ đầu tư Việc lập dự án đầu tư được thực hiện theo thông tư số 09/HĐBT/VPTĐ ngày 21/9/96 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập và thẩm định dự án đầu tư. Nội dung của dự án theo quy định gồm 11 nội dung cụ thể nhưng trên thực tế, phần lớn các dự án khả thi mà ngân hàng tiến hành thẩm định đã không lập đầy đủ theo các nội dung hướng dẫn. Và nguyên nhân thứ hai từ phía chủ đầu tư là kiến thức của khách hàng xin tài trợ về quản lý kinh doanh, về pháp luật còn thấp, trình độ lập dự án còn yếu dẫn tới dự án thiếu chính xác, thiếu căn cứ khoa học, đã gây nên không ít khó khăn cho công tác thẩm định dự án nói chung và công tác thẩm định tài chính dự án nói riêng. Vì vậy, chất lượng thẩm định tài chính dự án cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Ngoài ra, có những dự án khả thi nhưng do năng lực điều hành sản xuất kinh doanh của chủ đầu tư kém, việc sử dụng vốn vay sai mục đích dẫn đến hậu quả là dự án khả thi nhưng khi thực hiện lại không thành công. Và cũng có trường hợp chủ dự án là giám đốc các công ty tư nhân, công ty TNHH gặp tai nạn bất ngờ, không có người thay thế chịu trách nhiệm thì mặc dù dự án có khả thi như thế nào, Ngân hàng vẫn phải chịu rủi ro đó. Đồng thời chất lượng thẩm định dự án bị ảnh hưởng. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc Ngân hàng ngại cho vay đối với các thành phần này. Và vì vậy, nhiều khi
Xem thêm

12 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tổng hợp tại CÔNG TY TNHH UPVIET

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH UPVIET

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH UPVIET. Công ty TNHH UPVIET hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực tư vấn, chuyên cung cấpcác giải pháp phần mềm tổng thể CAD/CAM/CAE/RP/RV/CNC & Tích hợp hệ thống;thiết bị công nghiệp: Gia công cơ khí, đo lường chính xác. Cung cấp, đào tạo, chuyểngiao các phần mềm, thiết kế mẫu và lắp đặt, thi công các thiết bị công nghiệp nên cóchức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau: Sinh Viên: Đào Trường Sơn Lớp: K46H56Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa: Tái chính ngân hàng1.2.1 Chức năng:Công ty TNHH UPVIET là một DNTM nhỏ nên công ty thực hiện các chức năngcủa một DNTM đó là:- Chức năng lưu chuyển hàng hóa trong nền kinh tế nhằm thỏa mãn nhu cầu của xã hội:Với chức năng này, UPVIET đã nghiên cứu kỹ thị trường trong nước, huy động và sửdụng tốt các nguồn hàng nhập khẩu nước ngoài, tổ chức các mối quan hệ giao dịchthương mại với đối tác nước ngoài nhằm đảm bảo việc phân phối hàng hoá đáp ứngnhu cầu trong nước.- Chức năng tiếp tục sản xuất trong khâu lưu thông: công ty TNHH UPVIET tư vấn, đàotạo, chuyển giao các phần mềm ứng dụng, thiết kế mẫu sản phẩm theo yêu cầu củakhách hàng và lắp ghép, bảo quản, vận chuyển hàng hóa khi được nhập khẩu về.- Chức năng thực hiện hàng hóa: mục đích của UPVIET là mua các sản phẩm phần mềmvà thiết bị công nghiệp để bán với giá cao hơn giá mua cộng với các chi phí khác đểthu lợi nhuận.1.2.2. Nhiệm vụ:- Đảm bảo trang thiết bị cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thuận tiện. Tổ chứcthực hiện thi công lắp đặt, tư vấn, thiết kế các sản phẩm thiết bị công nghiệp.- Không ngừng hoàn thiện bộ máy quản lý kinh doanh. Thực hiện các chế độ và quytrình về quản lý vốn, tài sản, các nghĩa vụ về thuế, các khoản nộp theo quy định củapháp luật.
Xem thêm

21 Đọc thêm

Giáo trình hướng dẫn phân tích khả năng ứng dụng ảnh hưởng tích cực và tiêu cực từ báo cáo tài chính p4 pot

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC TỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH P4 POT

Nội dung chuẩn mực Trình bày báo cáo tài chính hợp nhất 04. Tất cả các công ty mẹ phải lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất, ngoại trừ công ty mẹ được quy định ở đoạn 05 dưới đây. 05. Công ty mẹ đồng thời là công ty con bị một công ty khác sở hữu toàn bộ hoặc gần như toàn bộ và nếu được các cổ đông thiểu số trong công ty chấp thuận thì không phải lập v trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Trường hợp này, công ty mẹ phải giải trình lý do không lập v trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và cơ sở kế toán các khoản đầu tư vào các công ty con trong báo cáo tài chính riêng biệt của công ty mẹ; Đồng thời phải trình bày rõ tên và địa điểm trụ sở chính của công ty mẹ của nó đã lập và phát hành báo cáo tài chính hợp nhất. 06. Người sử dụng báo cáo tài chính của công ty mẹ luôn quan tâm đến thực trạng tài chính, kết quả hoạt động và các thay đổi về tình hình tài chính của toàn bộ tập đoàn. Báo báo tài chính hợp nhất cần đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin kinh tế, tài chính của người sử dụng báo cáo tài chính của tập đoàn. Báo cáo tài chính hợp nhất phải thể hiện được các thông tin về tập đoàn như một doanh nghiệp độc lập không tính đến ranh giới pháp lý của các pháp nhân riêng biệt. 07. Một công ty mẹ bị sở hữu toàn bộ hoặc gần như toàn bộ bởi một công ty khác không nhất thiết phải lập báo cáo tài chính hợp nhất vì công ty mẹ của công ty mẹ đó có thể không yêu cầu công ty mẹ phải lập báo cáo tài chính hợp nhất, bởi yêu cầu nắm bắt thông tin kinh tế, tài chính của người sử dụng có thể được đáp ứng thông qua báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ của công ty mẹ. Khái niệm bị sở hữu gần như toàn bộ có nghĩa là một công ty bị công ty khác nắm giữ trên 90% quyền biểu quyết.
Xem thêm

5 Đọc thêm

CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không? pptx

CRM CÓ CẦN THIẾT VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ HAY KHÔNG? PPTX

CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không? Càng hiểu biết về khách hàng, bạn càng tiếp thị được tốt hơn các sản phẩm và dịch vụ của mình, vì bạn biết chính xác những khách hàng mục tiêu của bạn cần gì và muốn gì. CRM là sự kết hợp của những chiến lược, phương pháp và thực tiễn nhằm thu thập thông tin khách hàng, rồi hệ thống những thông tin đó lại, sao cho bạn và nhân viên của bạn đều có thể dễ dàng truy nhập được. Như vậy bất kì doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều được hưởng lợi khi áp dụng CRM, nhưng các doanh nghiệp nhỏ không nhất thiết phải mua những phần mềm CRM chuyên dụng, đắt tiền mới có thể áp dụng CRM vào hoạt động kinh doanh của mình. Trước đây, khi công nghệ thông tin chưa pháttriển, việc thu thập và hệ thống thông tin khách hàng rất khó thực hiện. Bạn phải viết và lưu tất cả ra giấy, bao gồm thông tin liên lạc khách hàng, đơn đặt hàng, hoá đơn, chứng từ v.v… Bạn có thể hình dung được mỗi khi cần, việc truy xuất thông tin khách hàng là rất phức tạp và mất nhiều thời gian. Giả sử bạn cần lập một danh sách những khách hàng tiềm năng có độ tuổi 30-35, đã có gia đình, có lẽ bạn sẽ chìm trong đống hồ sơ về khách hàng suốt một tuần cũng không xong. Còn với những tập đoàn lớn, công việc này hoàn toàn bất khả thi. Ngày nay, mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhờ có sự phát triển của công nghệ thông tin và những phần mềm chuyên dụng. Với một vài cú nhấp chuột, bạn có thể phân loại và thiết lập bất kì danh sách khách hàng nào bạn muốn, theo nhiều tiêu thức đa dạng như tuổi tác, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân v.v Những phần mềm như vậy được gọi là phần mềm CRM. Trở lại câu hỏi “CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không?” Câu trả lời rất rõ ràng: “Có”. Hơn bao giờ hết, ngày nay các doanh nghiệp nhỏ phải chấp nhận cạnh tranh
Xem thêm

4 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂY

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂY

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂYI. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂY: Trong suốt quá trình hình thành và phát triển Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tây không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, Công ty đã đạt được những kết quả đáng kể trong việc tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, đóng góp cho ngân sách nhà nước một khoản thu khá lớn.Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, Công ty cũng gặp phải không ít khó khăn.Trong điều kiện như vậy công tác quản lý nói chung và công tác kế toán nói riêng phải không ngừng được củng cố và hoàn thiện. Hiện nay, Công ty đã hình thành được hệ thống quản lý khoa học và chặt chẽ, lựa chọn đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao. Có thể nói đây là những điều kiện thuận lợi để Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình.Cùng với sự phát triển của Công ty, trình độ quản lý của Công ty cũng không ngừng được củng cố và nâng cao. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi Công ty phải chú trọng đến vấn đề quản lý thu mua hàng hoá, tìm nguồn hàng có mức giá hợp lý, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành hàng hoá tạo sức cạnh tranh trong tiêu thụ.Công ty đặc biệt coi trọng khâu bán hàng .Phòng kinh doanh đã được mở rộng để tìm kiếm thị trường, tìm kiếm khách hàng nhằm đẩy mạnh khối lượng hàng bán ra phục vụ cho độc giả.1. Về tổ chức kế toán của công ty.Bộ máy kế toán của Công ty về cơ bản được tổ chức tương đối hoàn chỉnh. Từ kế toán trưởng đến các kế toán viên có trình độ nghiệp vụ tương đối vững vàng nên có những nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng Công ty vẫn tiến hành hạch toán, quyết toán chính xác nhanh chóng đảm bảo cung cấp số liệu đầy đủ 2- 2 -
Xem thêm

10 Đọc thêm

BAI TAP AMINO AXIT TAC DUNG VOI AXIT BAZO

BAI TAP AMINO AXIT TAC DUNG VOI AXIT BAZO

A. H2N-C3H6-COOHB. H2N-(CH2)4CH(NH2)-COOHC. H2N-C2H4-COOHD. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOHCâu 2. Cho amino axit X tác dụng vừa đủ với 16,6 ml dung dịch HCl 20% (d = 1,1 g/ml) thu được muốiY. Y tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được dung dịch Z. cạn cẩn thận dungdịch Z thu được 15,55 gam muối khan. Công thức của X là :A. H2N-C2H4-COOHB. H2N-CH2-COOHC. H2N-C3H6-COOHD. H2N-C3H4-COOHCâu 3. Cho 0,1 mol -amino axit X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 1,0M thu được chất hữucơ Y. Để tác dụng vừa đủ với chất hữu cơ Y cần 200 ml dung dịch NaOH 1,0M và dung dịch sau phảnứng chứa 15,55 gam muối. Vậy công thức của -amino axit X là :A. H2N-CH2-CH2-COOHB. CH3-CH(NH2)-COOHTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/hoc-truc-tuyen-mon-hoa-c49.html để học hóa tốt hơn.2/2
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN 2014 - ĐỀ VÀ Đ/Á ĐỀ 4

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN 2014 - ĐỀ VÀ Đ/Á ĐỀ 4

2 3 2 6 4 5x y z x y z− − − +∆ = = ∆ = =− −. Tìm các điểm 1 2,M N∈ ∆ ∈ ∆ sao cho ()//MN P và cách (P) một khoảng bằng 2. Câu 9.a (1,0 điểm). Cho hai số phứ

1 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TOÁN; khối A và khối A1, lần4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 MÔN THI: TOÁN; KHỐI A VÀ KHỐI A1, LẦN4

4 4 41 1 12x y zxy yz zxx y z y z x z z y+ + ++ + ≥ + ++ + + + + +. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ tọa độ Oxy, cho ∆ABC biết (2; 1), ( 4; 1), (2;6).A B C− − − Gọi (C) là đường tròn ngoại tiếp ∆ABC. Tính diện tích phần hình phẳng nằm trong đường tròn (C) và nằm ngoài ∆ABC. Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (): 2 2 1 0P x y z− + − = và các đường thẳng 1 21 3 5 5: ; :
Xem thêm

6 Đọc thêm

báo cáo trực tuần

BÁO CÁO TRỰC TUẦN

ĐỘI TNTP – HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH LỢIBÁO CÁO TRỰC TUẦN 14 (Sáng)-----------------Đã đến giờ sinh hoạt em xin mời quý Thầy cùng tất cả các bạn họcsinh tập trung để làm Lễ Chào cờ !- Mời đội trống vào vị trí ! I- Nghi thức:- Nghỉ - nghiêm – Đằng sau quay !- Tất cả chú ý ! Nghỉ - nghiêm ! Hướng về Quốc kỳ …..Chào cờ…..Chào !....Thôi …!- Quốc ca.- Đội ca.“Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa !Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại !”.... Sẵn sàng!- Kính mời quý Thầy cùng các bạn an tọa ! II- Giới thiệu đại biểu: Buổi sinh hoạt hôm nay em xin trân trọng giới thiệu :- Thầy : Nguyễn Văn phó ; phó hiệu trưởng, cùng dự buổi sinh hoạt với chúng ta hôm nay.- Thầy : Thạh Vũ ; Tổng phụ trách, cùng quý thầy chủ nhiệm các lớp dự sinh hoạt với chúng ta hôm nay. Đề nghị chúng ta hoan nghênh !Kính thưa : Quý thầy cùng các bạn thân mến. Nay em đại diện lớp trực báo cáo kết quả tuần trực như sau : 1- Về chuyên cần :* Lớp 2/1 :- Tổng số điểm chuẩn về chuyên cần 50 điểm- Sĩ số :…………………………………………………- Vắng :……lượt , Tổng số:………bạn ,……phép ,…...không phép. - Tổng số điểm đạt được: …….điểm ; điểm trừ :………..điểm.* Lớp 3/2 :
Xem thêm

10 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: ĐỊA LÝ ĐỀ 21 docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: ĐỊA LÝ ĐỀ 21 DOCX

77.358,3 101.043,7 116.065,7 134.754,5 Chăn nuôi 3.701,0 16.168,2 19.287,0 24.960,2 34.456,6 45.225,6 Dịch vụ nông nghiệp 572,0 2545,6 2.707,0 3.036,6 3.432,7 3.362,3 Anh (chị) hãy: 1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp phân theo ngành giai đoạn 1990 - 2005. 2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp trong thời gian kể trên. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Phân tích những điều kiện thuận lợi phát triển ngành thủy sản ở nước ta. Tại sao ngành đánh bắt hải sản lại phát triển mạnh ở Duyên hải Nam Trung Bộ? Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp lớn nhất trong các vùng của cả nước (Năm 2005 chiếm 55,6 % giá trị sản lượng công nghiệp của cả nước)? Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT TIÊN SỐ 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II, NĂM 2013 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C
Xem thêm

1 Đọc thêm

TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7

TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7

Các số đặt trong hình vuông có tính chất rất đặc biệt. đó là tổng các số theo hàng, cột hay đờng chéo đềubằng nhau. Một bảng ba dòng ba cột có tính chất nh vậy gọi là ma phơng cấp 3 (hình vuông kỳ diệu)Bài 1: Điền vào các ô còn lại để đợc một ma phơng cấp 3 có tổng các số theo hàng, theo cột bằng 42.Hớng dẫn:1 1 175 016 1 12411 18 13151012LUỹ THừA VớI Số Mũ Tự NHIÊNA MụC TIÊU- Ôn lại các kiến thức cơ bản về luỹ thừa với số mũ tự nhiên nh: Lũy thừa bậc n của số a, nhân, chia hai luỹthừa cùng có số, .. .- Rèn luyện tính chính xác khi vận dụng các quy tắc nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số- Tính bình phơng, lập phơng của một số. Giới thiệu về ghi số cho máy tính (hệ nhị phân).- Biết thứ tự thực hiện các phép tính, ớc lợng kết quả phép tính.B. Kiến thứcI. Ôn tập lý thuyết.1. Lũy thừa bậc n của số a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng aa n = a{
Xem thêm

72 Đọc thêm

KHÓA 9 10 đề 4

KHÓA 9 10 ĐỀ 4

Khóa học Luyện thi 9 – 10 môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95 Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014! ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TOÁN; (Khóa LTĐH 9 – 10, đề số 4) Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm). Cho hàm số 3 2( 4) 3y x mx m x= − + + + + (1) a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 1. b) Tìm các giá trị của m để hàm số (1) đồng biến trên khoảng (0; 3). Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình 2 23cot 2 2 sin (2 3 2)cos .x x x+ = + Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 2 2 23 3 3 22 12 1y x yx y xy xy y− =
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tiểu luận: NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG LY, HỘP THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG pptx

TIỂU LUẬN: NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG LY, HỘP THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG PPTX

BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Họ tên người trả lời Số điện thoại Nơi cư ngụ Ngày phỏng vấn Giới thiệu Xin chào Anh/ chị. Chúng tôi là nhóm khảo sát của công ty Nghiên cứu thị trường Phương Nam.Hiện chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát về nhu cầu sử dụng sản phẩm ly hộp chứa thức ăn bằng chất liệu giấy.Vì vậy chúng tôi xin phép được biết ý kiến của các anh/ chị về các vấn đề sau: Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh/chị! 1.Vui lòng cho biết giới tính của Anh/chị? Vui lòng đánh dấu (x) vào ô tương ứng. Nam 1 Nữ 0 2.Vui lòng cho biết độ tuổi của Anh/chị? Vui lòng đánh dấu (x) vào ô tương ứng. Từ 18 - 25 1 Từ 26 - 45 2 3.Vui lòng cho biết nghề nghiệp của anh chị. Đánh dấu (x) vào ô tương ứng. Sinh viên Nhân viên văn phòng Công nhân Nghề khác 1 2 3 4 4.Anh/chị đã từng sử dụng qua sản phẩm ly hộp làm bằng giấy lần nào chưa?Vui lòng đánh dấu (x) vào ô tương ứng câu trả lời bên dưới. Có sử dụng 1 Chưa sử dụng 2
Xem thêm

9 Đọc thêm

Đề Thi Thử Đại Học Khối C Địa Lý 2013 - Phần 1 - Đề 8 docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI C ĐỊA LÝ 2013 - PHẦN 1 - ĐỀ 8 DOCX

19.287,0 24.960,2 34.456,6 45.225,6 Dịch vụ nông nghiệp 572,0 2545,6 2.707,0 3.036,6 3.432,7 3.362,3 Anh (chị) hãy: 1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp phân theo ngành giai đoạn 1990 - 2005. 2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp trong thời gian kể trên. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Phân tích những điều kiện thuận lợi phát triển ngành thủy sản ở nước ta. Tại sao ngành đánh bắt hải sản lại phát triển mạnh ở Duyên hải Nam Trung Bộ? Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp lớn nhất trong các vùng của cả nước (Năm 2005 chiếm 55,6 % giá trị sản lượng công nghiệp của cả nước)? Hết Gv ra đề: Nguyễn Thế Hiệu Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT TIÊN DU SỐ 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II, NĂM 2013 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
Xem thêm

1 Đọc thêm

Đề Thi Thử Đại Học Khối C Địa 2013 - Phần 1 - Đề 8 ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI C ĐỊA 2013 - PHẦN 1 - ĐỀ 8 PPT

19.287,0 24.960,2 34.456,6 45.225,6 Dịch vụ nông nghiệp 572,0 2545,6 2.707,0 3.036,6 3.432,7 3.362,3 Anh (chị) hãy: 1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp phân theo ngành giai đoạn 1990 - 2005. 2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp trong thời gian kể trên. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Phân tích những điều kiện thuận lợi phát triển ngành thủy sản ở nước ta. Tại sao ngành đánh bắt hải sản lại phát triển mạnh ở Duyên hải Nam Trung Bộ? Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp lớn nhất trong các vùng của cả nước (Năm 2005 chiếm 55,6 % giá trị sản lượng công nghiệp của cả nước)? Hết Gv ra đề: Nguyễn Thế Hiệu Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT TIÊN DU SỐ 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II, NĂM 2013 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
Xem thêm

1 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II, NĂM 2013 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C ĐỀ 21 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II, NĂM 2013 MÔN: ĐỊA LÍ; KHỐI: C ĐỀ 21 POT

77.358,3 101.043,7 116.065,7 134.754,5 Chăn nuôi 3.701,0 16.168,2 19.287,0 24.960,2 34.456,6 45.225,6 Dịch vụ nông nghiệp 572,0 2545,6 2.707,0 3.036,6 3.432,7 3.362,3 Anh (chị) hãy: 1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp phân theo ngành giai đoạn 1990 - 2005. 2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp trong thời gian kể trên. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Phân tích những điều kiện thuận lợi phát triển ngành thủy sản ở nước ta. Tại sao ngành đánh bắt hải sản lại phát triển mạnh ở Duyên hải Nam Trung Bộ? Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp lớn nhất trong các vùng của cả nước (Năm 2005 chiếm 55,6 % giá trị sản lượng công nghiệp của cả nước)? Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT TIÊN SỐ 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II, NĂM 2013 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C
Xem thêm

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề