BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: "CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM" PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: "CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM" PDF":

Đề tài: Một số giải pháp tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÁI CƠ CẤU VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK)

độ rủi ro, nguy cơ mất an toàn cao sẽ được áp dụng các biện pháp xử lý đặc biệt theo quy định của pháp luật. ♣Đề t ài “Một số giải pháp t ái cơ cấu và nâng cao hi ệu quả hoạt động của Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát triển Nông t hôn Việt Nam - Agribank” ngân hàn g có cổ phần chi phối của nhà nước (sau đây gọi chung là ngân hàng thương m ại nhà nư ớc) thực sự là lự c lư ợng chủ lực, chủ đạo của hệ thống các tổ chức t ín dụng, đồng thời có đủ năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế. h với các ngân hàng quốc tế. 1.4. Những khuynh hướng tác động đến tái cơ cấu của các NHTM Cơ cấu NHTM có thể t hay đổi do nhiều nhân tố gây ra. Nhữ ng t hay đổi ảnh hưởng đến cơ cấu ngân hàng như : Quá trình toàn cầu hoá về k inh tế và toàn cầu hóa ngân hàng. Quá trình tự do hoá, toàn cầu hoá nền kinh t ế thế giới đang p hát triển ngày càng mạnh m ẽ cả về quy mô và tốc độ. To àn cầu hoá k inh t ế cùng với sự p hát triển m ạnh m ẽ của công nghệ thông t in đã tạo ra sự liên kết thị trư ờng hàng hóa, d ịch vụ và t ài chính xuy ên biên giới. Song song đó sự bành trư ớng địa lý và hợp nhất các ngân hàng cũng đã vư ợt ra k hỏi ranh giới lãnh t hổ của một quốc gia và lan rộng ra với quy mô t oàn cầu. Các ngân hàng mạnh nhất trên th ế giới cạnh tranh với nhau trên t ất cả các lục địa. Mặt khác xu hướng hiện nay là h ội nhập, do vậy việc cho phép những ngân hàng ở nư ớc này sở hữu và quản lý chi nhánh ngân hàng ở nư ớc kia là h oàn toàn có t hể. Điều này đòi hỏi t ất yếu tất cả các ngân hàng đều phải sẵn sàng có sự chuẩn bị để “toàn cầu hoá ”. T hậm chí cần phải thay đổi toàn bộ cơ cấu thự c t ại nếu cần t hiết. Như vậy cơ cấu ngân hàn g chịu ảnh hư ởng cũng như y êu cầu của nền kinh t ế hội nhập rất lớn. Tác động của các quy định đối với hoạt động ngân hàng. N gân hàng thư ơng mại kinh doanh tiền tệ, một trong những lĩnh vực nhạy cảm và có tác động hầu hết đến các lĩnh vực trong nền kinh tế. Do vậy hoạt động của NHTM cũng bị luật pháp kiểm soát một cách chặt chẽ bởi những quy định riêng trong hoạt động của mình. Về tổng th ể, những quy định ràng buộc này tạo thuận lợi cho các NH TM trong việc hạn chế và p hòng chống nhữ ng rủi ro xẩy ra. Tuy nhiên, vì mục đích kinh doanh của NHTM là lợi nhuận, do vậy trong một số trường hợp thì nhữ ng quy định này lại chính là những rào cản trong việc tạo ra lợi nhuận đối với NH . Theo lý thuyết quản lý của nhà k inh tế học G eorge Stigler thì -13-20. Đề t ài “Một số giải pháp t ái cơ cấu và nâng cao hi ệu quả hoạt động của Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát triển Nông t hôn Việt Nam - Agribank” các công ty trong nhữ ng ngành chịu sự quản lý chặt chẽ thường tìm cách thoát khỏi hàng rào quy định, tạo ra lợi nhuận mang tính độc quyền bởi vì thự c tế là các q uy định thường ngăn cản sự gia n hập của các công ty khác vào những ngành đư ợc kiểm s oát. Như vậy việc thay đổi các quy định của luật pháp đối với ngành kinh doanh
Xem thêm

12 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP

Văn Bi, Thành ph H Chí Minh.ố ồ2003 : Chính th c chuy n đ i thành Công ty c ph n vào tháng 12 nămứ ể ổ ổ ầ 2003 và đ i tên thành Công ty C ph n S a Vi t Nam cho phù h p v i hìnhổ ổ ầ ữ ệ ợ ớ th c ho t đ ng c a Công ty.ứ ạ ộ ủ2004 : Mua thâu tóm Công ty C ph n s a Sài Gòn. Tăng v n đi u lổ ầ ữ ố ề ệ c a Công ty lên 1,590 t đ ng.ủ ỷ ồ2005 : Mua s c ph n còn l i c a đ i tác liên doanh trong Công tyố ổ ầ ạ ủ ố Liên doanh S a Bình Đ nh (sau đó đ c g i là Nhà máy S a Bình Đ nh) vàữ ị ượ ọ ữ ị 5khánh thành Nhà máy S a Ngh An vào ngày 30 tháng 06 năm 2005, có đ a chữ ệ ị ỉ đ t t i Khu Công Nghi p C a Lò, T nh Ngh An.ặ ạ ệ ử ỉ ệ* Liên doanh v i SABmiller Asia B.V đ thành l p Công ty TNHH Liên Doanhớ ể ậ SABMiller Vi t Nam vào tháng 8 năm 2005. S n ph m đ u tiên c a liênệ ẩ ầ ủ doanh mang th ng hi u Zorok đ c tung ra th tr ng vào đ u gi a nămươ ệ ượ ị ườ ầ ữ 2007.2006 : Vinamilk niêm y t trên th tr ng ch ng khoán Thành ph Hế ị ườ ứ ố ồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 01 năm 2006, khi đó v n c a T ng Công ty Đ uố ủ ổ ầ t và Kinh doanh V n Nhà n c có t l n m gi là 50.01% v n đi u l c aư ố ướ ỷ ệ ắ ữ ố ề ệ ủ Công ty.* M Phòng Khám An Khang t i Thành ph H Chí Minh vào tháng 6ở ạ ố ồ năm 2006. Đây là phòng khám đ u tiên t i Vi t Nam qu n tr b ng h th ngầ ạ ệ ị ằ ệ ố thông tin đi n t . Phòng khám cung c p các d ch v nh t v n dinh d ng,ệ ử ấ ị ụ ư ư ấ ưỡ khám ph khoa, t v n nhi khoa và khám s c kh e.ụ ư ấ ứ ỏ* Kh i đ ng ch ng trình trang tr i bò s a b t đ u t vi c mua thâuở ộ ươ ạ ữ ắ ầ ừ ệ tóm trang tr i Bò s a Tuyên Quang vào tháng 11 năm 2006, m t trang tr i nhạ ữ ộ ạ ỏ v i đàn bò s a kho ng 1.400 con. Trang tr i này cũng đ c đi vào ho t đ ngớ ữ ạ ượ ạ ộ ngay sau khi đ c mua thâu tóm.ượ2007 : Mua c ph n chi ph i 55% c a Công ty s a Lam S n vào tháng 9ổ ầ ố ủ ữ ơ năm 2007, có tr s t i Khu công nghi p L Môn, T nh Thanh Hóa.ụ ở ạ ệ ễ ỉ1.3 T m nhìnầ
Xem thêm

18 Đọc thêm

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHIPHÁ SẢN XUẤT VÁ TÁNH GÁA THÁNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THANH HÁNG2.1 tổng quan về công ty2.1.1 lịch sử hình th nh v quá trình phát trià à ển-tên công ty: công ty TNHH Thanh Hùng-tên giao dịch quốc tế: Thanh Hung Company. LTD-trụ sở chính: Thanh H - Thanh Liêm – H Namà àCông ty TNHH Thanh Hùng hoạt động trong lĩnh vực XNK h ng thêu ren thà ủcông mỹ nghệ trước đây l tà ổ hợp thêu ren XK Thanh Hùng được th nh là ập từnăm 1988 theo quyết định của UBND huyện Thanh Liêm. đến ng y 15/8/2001, tà ổhợp thêu ren chuyển đổi sang mô hình hoạt động doanh nghiệp mang tên Công tyTNHH Thanh Hùng theo giấy phép kinh doanh số 0602000092 của Sở kế hoạch vàđầu tư tỉnh H Nam.àMới th nh là ập, công ty vẫn còn l doanh nghià ệp non trẻ, quy mô hoạt độngtương đối nhỏ, tuy nhiên công ty đang trong quá trình xây dựng v phát trià ển đẩymạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Trong những năm gần đây, doanhthu của công ty liên tục tăng chứng tỏ sự phát triển ng y c ng bà à ền vững của côngty.2.1.2 cơ chế quản lý kinh tế- t i chính cà ủa công ty( sơ đồ số 1- phụ lục)Mỗi phòng nghiệp vụ có nhiệm vụ riêng, phù hợp với nhiệm vụ tổ chức kinhdoanh của doanh nghiệp. + ban giám đốc bao gồm - 01 giám đốc điều h nhà- 02 phó giám đốc- Trong đó -01 phụ trách kinh doanh -01 phụ trách kĩ thuậtBan giám đốc ; l mà ức lãnh đạo cao nhất của công ty, chỉ đạo v chà ịu tráchnhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Có chức năng đánh giáhiệu quả của hệ thống quản lý thích hợp, định hướng chiến lược kinh doanh và
Xem thêm

16 Đọc thêm

Tài liệu Chương trình nâng cao kỹ năng kinh doanh ppt

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO KỸ NĂNG KINH DOANH PPT

2 chuyến thăm Việt Nam điều tra hiệu quả khóa thực tập: Năm 2006 1. Ai có thể tham gia chương trình Thực tập Nâng cao Kỹ năng Kinh doanh (School of Excellence)? • T ất cả hội viên của Hiệp Hội Doanh nghi ệp Bỉ Luxembourg (BeluxCham) hoặc các cá nh ân, công ty Bỉ, Luxembourg muốn trở thành hội viên của BeluxCham và cam kết (sau khi đã đóng hội phí) trở thành hội viên trong suốt thời gian thực tập • Tất cả các hội viên của Hiệp Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam với điều kiện trở thành hội viên của BeluxCham - Hội viên Liên Kết Doanh nghiệp (Associate Corporate membership). 2. Cá nhân nào sẽ được tuyển chọn cho chương trình thực tập? Số lượng hồ sơ đăng ký không hạn chế, với điều kiệ n các ứng viê n phải thoả mã n những điều kiện sau: a. Qu ốc t ịch Vi ệt Nam, kh ông qu á 35 tu ổi Belgian Luxembourg Chamber of Commerce School of Excellence IFAPME Internship Rules and Regulations Internship Program 2005 Page : 2 of 3 b. Có bằng Đại học, ưu ti ên ngành kinh t ế, ngoại thương, quản l ý, … c. Biết tiếng Pháp (căn bản) d. Nhi ệt t ình, có thể tham dự khóa thực tậ p trong 6 tuầ n vào kỳ 2 nă m 2005 e. có khả nă ng phá t triể n nghề nghiệp trong công ty f. các ứng viên trong ngành liên kết (bán hàng, tiếp thị, tài chính, ….) có thể đăng ký tham gia
Xem thêm

3 Đọc thêm

CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG31

CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG31

cạnh tranh, môi trường luật pháp, thể chế chính trị. Nghiên cứu thị trường l mà ột công tác tổng hợp giúp doanh nghiệp có nhận định đúng, nắm bắt v ra quyà ết định sản xuất kinh doanh chính xác v nhanhà chóng. Việc nghiên cứu thị trường cũng giúp công ty có tầm nhìn xa đồng thời ứng phó kịp thời với những thay đổi bất thường của thị trường. Để công tác điều tra nghiên cứu thị trường có hiệu quả người ta chia thị trường th nh haià đối tượng- Thị trường đầu v oà- Thị trường đầu ra* Thị trường đầu v oàNguyên liệu nhập v o phà ải đảm bảo các yếu tố sau:- Chất lượng tốt- Giá cả v cà ước phí vận chuyển hợp lý- Thời gian thanh toán chậmCông ty chủ động trong việc nhập nguyên vật liệuMuốn đảm bảo được các yếu tố đầu v o trên công ty phà ải thực hiện tốt các bước sau:+ Nghiên cứu thị trường thường xuyên v phà ải chọn những đối tác cung ứng nguyên vật liệu lớn, có uy tín để sản phẩm của công ty có chất lượng cao, giá cả hợp lý.+ Giữ được quyền chủ động chống việc gây sức ép của các nh cung cà ấp nguyên vật liệu. + Ký hợp đồng mua bán nguyên vật liệu của nhiều nh cung cà ấp để chống việc các nh cung cà ấp gây sức ép.Nguồn nguyên liệu đầu v o cà ủa công ty cổ phần Thăng Long chủ yếu là các loại quả như nho, vải, dứa, sơn tra, mận... được trồng tên đất vườn đồng bằng , đất đồi trung du v mià ền núi nên năng xuất, chất lượng còn phụ thuộc v o thà ời tiết. Mặt khác việc thu mua nguyên liệu còn nhỏ lẻ, chi phí thu mua lớn. Điều n y dà ẫn đến việc thu mua rất dễ bị ép giá. Do vậy, để có nguồn nguyên liệu đầu v o à đảm bảo được số lượng v chà ất lượng h ng nà ăm thì
Xem thêm

12 Đọc thêm

ĐI ỀU KI ỆN KH ẮT KHE ĐỂ LÀM SUMOCHUYÊN NGHI ỆP

ĐI ỀU KI ỆN KH ẮT KHE ĐỂ LÀM SUMOCHUYÊN NGHI ỆP

Đi ều ki ện kh ắt khe để làm sumochuyên nghi ệpCác võ s ĩ sumo ph ải tr ải qua các bài sát h ạch vô cùng kh ắt khe và có ch ếđộ ăn đặc bi ệt để t ăngcân m ới có th ểthi đấu trong môn võ truy ền th ống và là ni ềm t ựhào c ủa Nh ật B ản. Sumo là m ộtmôn võ c ổtruy ền c ủa Nh ật B ản, xu ất hi ện cách đâ y kho ảng 1.500 n ăm và được x ếp vào hàngnh ững môn võ có l ịch s ửlâu đời nh ất th ếgi ới. Võ sumo là ni ềm t ựhào c ủa th ểthao Nh ật B ản, làbi ểu t ượn g v ăn hóa tinh th ần c ủa ng ười Nh ật. Các võ s ĩ sumo mu ốn thành tài ph ải luy ện t ập r ấtkh ắc nghi ệt. Đi ều ki ện để được gia nh ập lò luy ện sumo r ất kh ắt khe. Các sumo ph ải là nam, đã t ốtnghi ệp trung h ọc c ơs ở, tu ổi nh ập môn mu ộn nh ất là 23, chi ều cao t ối thi ểu là 1,67 m, cân n ặng t ốithi ểu là 67 kg.Sau khi trải qua các kỳ sát hạch về sức khỏe bao gồm thị lực, độ bền, tốc độ chạy… các võ sinhđược nhận sẽ bắt đầu tập luyện, ăn uống theo chế độ của sumo để tăng trọng lượng. Thời gian tậpluyện mỗi ngày của các võ sinh bắt đầu từ 5 giờ sáng tới 11 giờ trưa, sau đó họ m ới ăn bữa sáng.Sau khi ngủ trưa, đến chiều, các võ sinh có thời gian thư giãn theo sở thích riêng, như xem TV, đọcsách. Ngủ sau khi ăn no là cách để các võ sĩ tăng cân nhanh. Bởi bên cạnh chiến thuật thì cân n ặngcó vai trò quan trọng góp phần làm nên chiến thắng của võ sĩ sumo trong các tr ận thi đấu.Sau khi kết thúc các khóa đào tạo, họ trở thành các võ sĩ sumo và lần l ượt được x ếp vào các cấpbậc khác nhau trong giới, tùy theo năng lực, thành tích và kinh nghi ệm thi đấu. C ụ thể gồm 6 cấp:Yokozuna, Ozeki, Sekiwate, Komusubi, Maegashira và Jyuryo. Mỗi cấp bậc lại có quy định về trangphục và kiểu búi tóc không giống nhau. Từ đẳng cấp Jonidan trở xuống, các võ sĩ mặc trang phụctruyền thống Yukata và dép Geta. Đẳng cấp cao hơn (Makushita và Sandanme) h ọ có th ể mặc thêm1 chiếc áo khoác ngắn trang trí theo kiểu truyền thống bên ngoài áo Yukata và mang dép Zori.Những võ sĩ đã được công nhận là Sekitori thì mặc áo choàng bằng lụa và họ cũng búi tóc theo ki ểutrau chuốt hơn, có tên là Oicho.
Xem thêm

6 Đọc thêm

CH ƯƠ NG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ KÊNH PH N PHÂ ỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

CH ƯƠ NG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ KÊNH PH N PHÂ ỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

h ng trong vià ệc thực hiện nhiệm vụ của họ. Nói chung các nguồn h ng và à bạn h ng già ới trung gian có khả năng khác nhau trong việc thực hiện quảng cáo, thương thảo, kho vận, tiếp cận v tín dà ụng.+ Đặc điểm về cạnh tranh: Việc thiết kế kênh chịu ảnh hưởng của các đối thủ cạnh tranh. Nh sà ản xuất có thể muốn cạnh tranh trong cùng hay kế cận với các điểm bán lẻ của công ty kinh doanh.+ Đặc điểm công ty: Giữ phần quan trọng trong việc chọn kênh bao gồm: - Quy mô công ty, quy mô thị phần v tà ầm khả năng của công ty trong việc tìm nguồn h ng à ưng ý v nà ăng lực quản lý có hiệu quả kênh phân phối. - Nguồn t i chính : Quyà ết định công ty có thể l m chà ức năng n o và à chức năng n o sà ẽ phải nhường lại cho bạn h ng trung gian.à- Phổ mặt h ng: à ảnh hưởng đến kiểu kênh, phổ mặt h ng c ng rà à ộng thì công ty c ng có khà năng giao tiếp trực tiếp với khách h ng, phà ổ mặt h ngà c ng sâu c ng cà à ần ưu đãi những mạng phân phối lựa chọn, phổ mặt h ngà c ng à đồng nhất thì kênh phân phối c ng thuà ần khiết.- Chiến lược Marketing của công ty cũng có ảnh hưởng đến kiểu kênh. Chiến lược Marketing mục tiêu lựa chọn có ảnh hưởng đến các chức năng m công ty muà ốn các th nh viên trong kênh thà ực hiện , ảnh hưởng đến các điểm tiêu thụ, kho, việc lựa chọn công ty vận chuyển.+ Đặc điểm môi trường Marketing công ty : Động thái môi trường kinh tế, cấu trúc môi trường dân cư v à địa lý tự nhiên, các quy định pháp luật có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kênh phân phối của công ty. 3- Phân tích động thái v hà ệ kênh tổng thể.a. Tăng trưởng hệ tiếp thị dọc (VMS): Trong kênh phân phối truyền thống mỗi th nh viên luôn tìm cách tà ối đa lợi nhuận của mình cho dù có l m già ảm lợi nhuận của cả hệ thống kênh. Không một th nh viên n o trong kênh nà à ắm quyền to n phà ần hay đáng kể với các th nh viên khác v không có bà à ộ phận chính thức n o lo vià ệc phân chia nhiệm vụ v ho già à ải các sung đột. Hệ thống tiếp thị dọc lại ngược lại,
Xem thêm

18 Đọc thêm

Phân tích hiệu quả họat động kinh doanh tại công ty cptm cần thơ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPTM CẦN THƠ

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHI ÊN CỨU. Ngày nay, với xu hướng thị trường ngày càng năng đ ộng các Công ty cũng như doanh nghiệp luôn cạnh tranh với nhau một cách gay gắt để tồn tại v à phát triển. Kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức th ương mại thế giới (WTO), các Công ty Việt Nam lại phải đối mặt với những thách thức cũng nh ư cơ hội mới. Điều này đặt ra một câu hỏi l à các Công ty Vi ệt Nam cần phải l àm gì để đạt được hiệu quả kinh doanh. Một công ty có năng lực l à công ty có kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả và lợi nhuận cao, do đó việc phân tích hiệu quả quá trình hoạt động kinh doanh c ủa doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không ch ỉ giúp cho doanh nghi ệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tính toán mức độ thành công trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng. Ngoài ra, việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh còn là m ột trong những lĩnh vực không chỉ được quan tâm bởi các nhà quản trị mà còn nhiều đối tượng kinh tế khác liên quan đến Công ty và doanh nghi ệp. Dựa trên những chỉ tiêu kế hoạch, doanh nghiệp có thể định tính trước khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích và d ự đoán trước mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Qua đó, ho ạt động kinh doanh không ch ỉ là việc đánh giá kết quả mà còn là việc kiểm tra, xem xét trư ớc khi bắt đầu quá trình kinh doanh nh ằm hoạch định chiến lược tối ưu. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghi ệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện vốn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghi ệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Đi ều này chỉ thực hiện được trên cơ sở của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Từ những cơ sở về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh trên, em nh ận thấy việc phân tích hi ệu quả kinh doanh đối với Công ty Cổ phần thương mại Cần Thơ là một đề tài phù hợp. Nó góp ph ần giúp cho công ty hi ểu được khả năng hoạt động và hiệu quả của việc kinh doanh, từ đó có kế hoạch định hướng chiến lược kinh doanh tốt nhất trong thời gian tới.
Xem thêm

72 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA LAI

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA LAI

sẽ là nguồn thông tin quan trọng để các ngân hàng tìmhiểu thêm về các doanh nghiệp.3.3.3. Với UBND Tỉnh Gia Lai- Tạo môi trường kinh doanh thông thoát h n để thu hút doanhnghiệp trong và ngoài nước đầu tư, có những chính sách ưu đãi,khuyến khích để doanh nghiệp gắn bó lâu dài với tỉnh nhà.- Còn với những doanh nghiệp trong tỉnh cần có những chínhsách cụ thể để doanh nghiệp thuận lợi phát.- Tăng cường hoạt động để tạo mối liên kết, hợp tác chặt chẽtrong kinh doanh đồng thời chia sẻ thông tin tạo điều kiện để gianhập, tiếp cận thị trường hiệu quả.- Tiếp tục đẩy mạnh quá trình cải cách hành chính để hỗ trợ,tạo thuận lợi cao nhất cho doanh nghiệp. Tạo điều kiện và khuyếnkhích thành lập doanh nghiệp mới thuộc các hệ thống kinh doanhbền vững mang lại giá trị cao.- Công tác đào tạo nguồn nhân lực, tỉnh quan t m đầu tư mởcác lớp đào tạo cán bộ ngành nghề chu ên môn; hình thành đội ngũchuyên gia tư vấn ngành; tăng cường đội ngũ quản lý có trình độchuyên cao. Phấn đấu tiêu chuẩn, chất lượng tốt trong kinh doanh trởthành nổi tiếng, có thư ng hiệu vững mạnh trên thị trường.- Chủ động tiếp cận các doanh nghiệp sản xuất và thư ng mạicó nguồn đầu vào là các sản phẩm tài nguyên sẵn có trên địa bàn đểtìm hiểu nhu cầu để chủ động cung ứng.233.3.4. Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại hƣơ g Việt Nam(Hội sở chính)
Xem thêm

26 Đọc thêm

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " potx

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " POTX

Qua bàn tay khéo léo của những thợ nhà cặm cụi đạp máy may ghép thành những bộ đồ bé gái, quần áo bé trai. Cũng từ các cơ sở kinh tế gia đình này, vải đầu thừa đuôi thẹo to hay vừa mảnh được may ghép thành áo gối, khẩu trang, mạng che mặt, nón kết, khăn lau nhà bếp, vỏ chăn Sản phẩm được đem đi tiêu thụ dưới dạng ""hàng chợ"" rất rẻ tiền, phù hợp mức sống giới bình dân. Loại vải quá vụn cũng được tận dụng đan kết thành những tấm thảm lót sàn để chà chân, những tấm rễ lót nồi to nhỏ… II. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ VẢI VỤN CHO CÁC NGÀNH DỆT MAY Ở ĐÀ NẴNG VÀ VIỆT NAM Do năng lực công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường của ngành dệt may Việt Nam còn rất nhiều hạn chế, ngoài nguyên nhân do chi phí đầu tư các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường quá lớn, thì chi phí để vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị cũng còn quá tốn kém so với tiềm lực tài chính của các doanh nghiệp dệt may, nhất là đối với phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân. Chính vì vậy, trước mắt cần ưu tiên sử dụng các giải pháp như quản lý nội vi, kiểm soát quá trình, thay đổi nguyên liệu, cải tiến thiết bị và áp dụng công nghệ sản xuất mới, đặc biệt là càng sớm càng tốt lựa chọn, sử dụng các thuốc nhuộm, hóa chất, chất trợ dung vừa tốt vừa thân thiện với môi trường. Vải vụn do có giá trị thấp, đòi hỏi một khối lượng lớn và quy trình tái chế phức tạp nên ít được vận dụng, chỉ một phần được sử dụng lại cho mục đích khác như làm giẻ lau nhà, xơ sợi phế phẩm được dùng để nhồi vào thú bông… Khả năng tái sử dụng ở ngành này nhìn chung là thấp do đa số các thành phần chất thải này bị đổ chung với rác thải sinh hoạt. Mặt khác, trên thực tế các ngành này không có xu hướng tái chế tại chỗ mà thường đổ bỏ hoặc bán với giá rẻ cả một số lượng lớn. Do chất thải loại này trên thị trường sử dụng không nhiều và giá thành sản phẩm tương đối rẻ nên có ít cơ sở tái sử dụng và chủ yếu chỉ làm bằng thủ công. Đứng trước tình hình trên, nhóm nghiên cứu xin đề xuất một số biện pháp để giảm thiểu lượng vải vụn này như sau: II.1. Hướng quản lý, xử lý vải vụn cho công ty cổ phần dệt may 29/3 Tp. Đà Nẵng - Thu gom vải vụn sau mỗi ca sản xuất, khi thu gom kết hợp phân loại vải vụn (vải coton, sợi tổng hợp, polymer. . .) thành những bao riêng để dễ xử lý.
Xem thêm

12 Đọc thêm

Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

phần đối với DNNVV trên địa bàn TP.HCM, trong đó đề tài đã khảo sát vềDNNVV, khảo sát các NHTM cổ phần liên quanđến tín dụng ngân hàng đối vớiDNNVV, tuy nhiên, nghiên cứu tập trung nhiều vào phân tích, đánh giá về DNNVV,chưa đi sâu vào phân tích, đánh giá về hoạtđộng của ngân hàng đối với DNNVV,chưa đánh giá hếtchất lượng tíndụng đối với DNNVV,chưa đánh giá được hoạtđộng của NHTM cổ phần qua mô hình SWOT,đồng thờicác giải pháp chưa chi tiếtđể giải quyết vấn đề vốn cho doanh nghiệp và chất lượng tín dụng ngân hàng [ 21]Trong luận áncủa TS.Nguyễn Minh Tuấn (2011) vềđề tài “Phát triển dịch vụngân hàng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam” tác giả đã đánhgiá và đưa ra những giải pháp hoàn thiện vàđa dạng hóa các dịch vụ ngân hàngthương mại tạo điều kiện giúp phát triển các DNNVV [22]Nghiên cứu của PGS.TS Đoàn Thanh Hà và công sự (2013) trongđề tài cấpthành phố “Nghiên cứu lộ trình và các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh chocác DNNVV thành phố Cần Thơ sau khi Việt Nam gia nhập WTO và sau thời kỳkhủng hoảng kinh tế thế giới” thì một trong yếu tốcóảnh hưởng lớn đến năng lựccạnh tranh của DNNVV trên địa bànThành phố Cần Thơ là quy mô vốn nhỏ, thiếuvốn và gặp nhiều trở ngại trong tiếp cận nguồn vốn cũng như các kênh cung ứng vốn.Để hệ thống doanh nghiệp này nâng cao năng lực cạnh tranh thì mở rộng khả năngtiếp cận nguồn vốn là một trong những giải pháp quan trọng mà nhóm nghiên cứu đềcập đến [4]Đến thời điểm hiện nay, chưa thấy một nghiên cứu toàn diện vềtín dụngngânhàng đối với DNNVV trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Namtrên địa bànTP.HCM. Vì vậy đề tài này sẽ có những điểm khác biệt so với những nghiên cứutrướcđây về cách thức đánh giá gắn liền vớiđịa điểm nghiên cứu và các quy trình,mô hình chuẩn mực trong việcmở rộngquy mô và nâng cao chất lượng tín dụng.3. MỤCĐÍCH NGHIÊN CỨUDoanh nghiệp nhỏ và vừacó vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển củanền kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, quá trình hoạt động, các doanh nghiệp này lại gặpkhông ít khó khăn
Xem thêm

257 Đọc thêm

Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

CẤU TRÚC VỐN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động, và lĩnh vực này không tốt cho mục đích đầu tư. Các lĩnh vực khác như nông ngiệp và liên minh nông nghiệp (biến giả IND 1), Vật liệu xây dựng (biến giả IND 6), và Dệt may (biến giả IND 15) cũng cho thấy một mối quan hệ nghịch biến giữa các chỉ số hiệu quả hoạt động với các lĩnh vực của đó, nhưng không có ý nghĩa. Dựa trên dòng thảo luận ở trên, giả thuyết 7 dự đoán rằng y ếu tố ngành của một công ty ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của nó là được chấp nhận. Bảng 3b ở trên (Mô hình 2) cung cấp kết quả mạnh mẽ hơn Bảng 3a (Model 1). Điều này có thể được nhìn t hấy từ các kết quả của hệ số xác định R2 điều chỉnh và hệ số Durbin-Watson đã gia tăng đáng kể trong Mô hình 2. 5. Kết luận Bài viết này xem xét ảnh hưởng của cấu trúc vốn đối với hiệu quả hoạt động về mặt tài chính của doanh nghiệp sử dụng 30 công ty phi tài chính được niêm yết ở thị trường chứng khoán Nigeria trong giai đoạn từ năm 2001 và 2007. Bài viết này tìm cách lấp đầy khoảng trống trong nghiên cứu trước đây đã nghiên cứu về lĩnh vực này cũng sử dụng dữ liệu của Nigeria. Một nỗ lực đã được thực hiện bởi Akintoye (2008) nhưng các nghiên cứu chỉ sử dụng 10 doanh nghiệp của Nigeria, đó là một kích thước mẫu chưa đủ đại diện. Nó cũng thiếu phần phân tích thực nghiệm - một yêu cầu phải có trong nghiên cứu này. Những kết luận của nó dựa trên các chỉ số tài chính như các chỉ số về cấu trúc vốn và không tiến hành lập mô hình hồi quy hay không có bất kỳ hình thức thống kê kinh tế nào đã được thực hiện. Do đó, bài viết này cố gắng lấp đầy khoảng trống vốn có trong nghiên cứu trước đó. Nghiên cứu này cho thấy rằng các kỳ vọng cho β1 được xác định bởi mối quan hệ thực tế thu được theo nghiên cứu hai chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động tài chính là ROA và ROE trong hai mô hình. Như vậy,cấu trúc vốn của công ty là m ột yếu tố quan trọng quy ết định đến hiệu quả hoạt động tài chính của công ty và có mối quan hệ tác động theo hướng tiêu cực. Kết quả này cung cấp bằng chứng củng cố cho giả thuyết chi phí vấn đề người đại diện.
Xem thêm

14 Đọc thêm

báo cáo khoa học ' thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung'

BÁO CÁO KHOA HỌC ' THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG'

trong việc thu hút các doanh nghiệp lớn của khu vực hạ nguồn. Đây chính là các doanh nghiệp then chốt trong hệ sinh thái kinh doanh mà sự có mặt của họ sẽ có tác động tích cực đến việc xây dựng cộng đồng các doanh nghiệp hỗ trợ. Trong chính sách thu hút đầu tư, các địa phương trong Vùng cần trao đổi, nghiên cứu để qui hoạch mạng lưới công nghiệp hỗ trợ hợp lý, có tác động tương hỗ và tính liên kết cao. Trong Vùng sẽ xây dựng thành các cụm công nghiệp chính bao gồm các doanh nghiệp nhỏ xoay quanh một vài doanh nghiệp then chốt kèm theo các thiết chế hỗ trợ như các trường dạy nghề, trung tâm xúc tiến thương mại và công nghiệp, các đầu mối nguyên vật liệu cũng như các dịch vụ kinh doanh. Định hướng qui hoạch cụm công nghiệp trong Vùng: − Thành phố Đà Nẵng: Công nghiệp dệt may, da dày, dịch vụ logistics, dịch vụ thuê tài chính, thiết kế kiểu dáng công nghiệp và in ấn bao bì, thiết bị điện; − Tỉnh Quảng Nam: Công nghiệp cơ khí, lắp ráp, xử lý kim loại; TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 6(29).2008 90 − Tỉnh Quảng Ngãi: Công nghiệp hóa chất, nhựa; − Tỉnh Bình Định: Công nghiệp cơ khí, lắp ráp. Việc qui hoạch này có thể gia tăng khả năng liên kết hợp tác giữa các vùng, tận dụng được sức mạnh tổng hợp của cụm công nghiệp và đặc tính của hệ sinh thái kinh doanh với trung tâm công nghiệp hỗ trợ đặt tại Đà Nẵng. 3.4. Xây dựng chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa Đây cũng là một trong những giải pháp trọng tâm của chính sách xây dựng CNHT. Theo kinh nghiệm của các quốc gia trong phát triển CNHT thì các DNNVV chính là nguồn chính để hình thành các doanh nghiệp hỗ trợ và là khu vực hấp thụ các chuyển giao công nghệ một cách tốt nhất. Tuy nhiên, khu vực này lại rất khó để phát triển. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự yếu kém của công nghiệp hỗ trợ của VKTTĐMT là hệ thống các DNNVV còn yếu, cả về số lượng lẫn năng lực sản xuất. Những cản trở chính của các DNNVV chủ yếu tập trung vào các khó khăn về
Xem thêm

10 Đọc thêm

LUẬN VĂN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO BIÊN HÒA BIBICA

LUẬN VĂN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO BIÊN HÒA BIBICA

2.04Qua 3 năm ta thấy hệ số thanh toán toàn b củ cả 3 doanh nghiệp ều ở mứlớ hơn 1, iều này cho ta thấy ược rằ cả 3 doanh nghiệp ều có khả năngthanh toán trong dài h tứ là ều có thể mở rhosản xuấ & kinhdoanh trong tương lai. Năm 2006, hệ số thanh toán toàn b củ Bibica là 4.08cao hơn rấ nhiều so vớ Kinh Đô và Hả Hà cho nên khả năng thanh toán toànb củ Bibica cũ tốt hơn hơn tương ứ . Nhưng ế năm 2007 thì hệ số nàycủ Bibica l giảm xuố chỉ còn 2.21, Hả Hà là 2.04 trong khi củ Kinh Đôl tăng lên 5.22 và cũ vì thế mà khả năng thanh toán toàn b củ Kinh Đô làtốt hơn cả.4.2.5. Hệ số nợ:Các chỉtiêuhệ sốnợBibicaNăm Năm Năm2005 2006 2007Kinh ĐôNăm Năm Năm2005 2006 2007Hả HàNăm Năm Năm
Xem thêm

32 Đọc thêm

CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không? pptx

CRM CÓ CẦN THIẾT VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ HAY KHÔNG? PPTX

với những công ty lớn mới có thể mở rộng sản xuất, kinh doanh. Một trong những thế mạnh của các doanh nghiệp nhỏ so với các công ty lớn là các doanh nghiệp nhỏ có thể xây dựng những mối quan hệ cá nhân với từng khách hàng. Nghĩa là khi bạn một bức thư chung đến hàng loạt khách hàng, khách hàng thích họ tên của mình vẫn được viết riêng cho từng bức thư, ví dụ: “Thưa ông Smith”, hơn là viết chung chung: “Thưa ông/bà”. Một hệ thống CRM tốt là một hệ thống có thể làm tốt công việc chăm sóc quan hệ cá nhân với từng khách hàng thật hiệu quả, mà việc gửi thư như trên chỉ là một ví dụ nhỏ. Nhưng doanh nghiệp nhỏ không nhất thiết phải mua một gói phần mềm CRM đắt tiền. Hầu hết những doanh nghiệp nhỏ đã có những phần mềm họ cần, mà không biết rằng phần mềm mình sử dụng cũng cho phép quản lý quan hệ khách hàng. Microsoft Outlook chính là một ví dụ tiêu biểu những phần mềm đó. Microsoft Outlook có rất nhiều đặc tính hữu ích mà nhiều người chưa biết. Phần lớn chúng ta chỉ dùng Microsoft Outlook để email và thiết lập lịch làm việc. Nếu bạn chịu khó tìm tòi, bạn sẽ khám phá phần mềm này cho phép người sử dụng dễ dàng cập nhật thông tin về khách hàng hay khách hàng tiềm năng. Bạn có thể gán và phân loại tất cả những thông tin theo từng khách hàng như email, lịch hẹn, và những hoạt động khác. Các doanh nghiệp nhỏ nếu biết sử dụng những phần mềm đơn giản, hữu ích tương tự Microsoft Outlook như một công cụ CRM, sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và làm chủ được toàn bộ hoạt động bán hàng và dịch vụ của mình.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu đơn xin chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp pdf

TÀI LIỆU MẪU ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT/KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP PDF

CĂN CỨ V ÀO QUY CH Ế QUẢN LÝ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP; CĂN CỨ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT CỦA ĐƠN VỊ, CHÚNG TÔI LÀM ĐƠN NÀY ĐỀ NGHỊ SỞ NÔNG NGHI ỆP V À PTNT TH ẨM ĐỊ[r]

2 Đọc thêm

CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH NÔNG NGHI ỆP VIỆT NAM

CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH NÔNG NGHI ỆP VIỆT NAM

Việt Nam sắp gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). WTO là một tổ chức có mục đích khuyến khích sự mua bán giữa các nước hội viên thông qua việc giảm thiểu hoặc loại bỏ những rào cản thương mại. Như vậy đây là một cơ hội tốt để Việt Nam hội nhập vào thị trường nông sản to lớn của thế giới. Để có được một vị trí nhất định trong thị trường lớn này , đòi hỏi nền nông nghiệp Việt nam cần được ứng dụng những công nghệ khoa học tiên tiến.Việc phát triển công nghệ trong nông nghiệp là một nhu cầu tất yếu và đáng được chúng ta quan tâm, tìm hiểu.B/ NỘI DUNG I/ Thành tựu công nghệ trong ngành nông nghiệp Việt Nam thời gian quaCông nghệ là khái niệm được sử dụng rất phổ biến hiện nay nhưng lại có rất nhiều cách hiểu khác nhau. Theo Luật Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2003, Chương I, Điều 1 thì :” Công nghệ là tập hợp các phương pháp, quy trình, kỹ năng , bí quyết, công cụ, phương tiện dùng để biến đổi các nguồn lực thành sản phẩm”.Phát triển Khoa học và công nghệ trong ngành Nông nghiệp rất được Nhà nước và các cơ quan chức năng chú trọng trong thời gian qua.Ở nước ta, các cơ quan nghiên cứu đã hoàn thiện nhiều quy trình, tiến bộ kỹ thuật, công nhận hàng chục giống rau, hoa mới, thích hợp cho vụ sớm và trái vụ. Các nghiên cứu về giá thể sản xuất rau, hoa giống theo quy mô công nghiệp không dùng đất, sử dụng bạt che phủ đất và tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa cũng đã được thử nghiệm bước đầu cho kết quả tốt. Ngoài ra còn nhiều nghiên cứu khác thuộc lĩnh vực giống, bảo vệ thực vật, phân bón, thuỷ lợi, chăn nuôi bước đầu đã có những kết quả ứng dụng trong sản xuất. Nhiều công nghệ cao (công nghệ sinh học, vật liệu mới…) đã được các doanh nghiệp ứng dụng trong sản xuất. Một số khu Nông nghiệp công nghệ cao của Nhà nước, của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã hình thành và phát triển. Đặc biệt công nghệ sinh học là ngành công nghệ phục vụ đắc lực cho sản xuất nông nghiệp thì Việt Nam cũng đã có những bước phát triển đáng kể như việc
Xem thêm

16 Đọc thêm

TÌM HIỂU VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯƠNG TIÊU CHUẨN 90012008

TÌM HIỂU VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯƠNG TIÊU CHUẨN 90012008

các nước khác trên thế giới.việc tiếp cận và xây dựng mô hình quản trịmới phù hợp vơi các doanh ngiệp là việcHầu hết các doanh ngiệp thục hiện thiếu đi sự đông bộ quản lý trong toàn bộ các khâu trong quá trình quản lý kinh doanh .vì vậy sản phẩm tuy sản xuất ra nhiều nhưng chất lượng chưa cao chưa thỏa mãn người tiêu dùng và chưa thể hiện được sức cạnh tranh trên thị trường kinh tế quốc tế.Do vậy cần phải đổi mới việc quảnáp dụng hệ thống chất lương iso 9001:2008 là một vấn đề hết sức cần thiết.hệ thống này sẽ làm thay đổi cách nghĩ và cách làm cũ tạo ra một diện mạo mới trong nền sản xuất kinh doanh của doanh ngiệp.ngoài ra hệ thông này cũng la tiêu chuẩn để việt nam có sức cạnh tranh trên trường thế giới.Kết quả thực hiên áp dụng mô hình hệ thống cũng đạt được nhiều thành công và dẫn chứng tiêu biểu này là sự phát chiển kinh tế của trung quốc ,nhật bản,mỹ...đặt ra nên chúng em đã được nhận đề tài “tim hiểu việc áp dụng hệ thống quản trị chất lương tiêu chuẩn 9001:2008” trong quá trình nghiên cứu vấn còn nhiều thiếu sót rất mang thầy cô giáo và các đồng ngiệp giúp đỡ hoàn thiện đề tài này tốt hơnTrong những năm gần đây, Tiêu chuẩn ISO 9001 đã trở thành một tiêu chuẩn mang tính chuẩn mực, phổ biến nhất trong quản lý chất lượng của các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới .chuẩn không mang tính bắt buộc đây là tiêu chuẩn mang tính tự nguyện. ISO 9001là một hệ thống mang tính nền tảng phục vụ hữu hiệu cho hoạt động điều hành của
Xem thêm

17 Đọc thêm

Tài liệu Tìm hiểu, nghiên cứu về các ngành nghề, công ty, doanh nghiệp ppt

TÀI LIỆU TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU VỀ CÁC NGÀNH NGHỀ, CÔNG TY, DOANH NGHIỆP PPT

Tìm hiểu, nghiên cứu về các ngành nghề, công ty, doanh nghiệp Sau khi chuyển việc, để tránh nảy sinh suy nghĩ rằng công việc mới này cũng vẫn chưa phù hợp với mình thì trước khi bắt đầu, bạn hãy tìm hiểu thật kỹ doanh nghiệp hay công ty mà bạn có nguyện vọng được làm ở đó. Trong quá trình chuyển việc, có rất nhiều người đã quyết định chọn một ngành nghề và bắt đầu tìm kiếm các thông tin tuyển dụng chỉ liên quan đến ngành nghề đó. Tuy nhiên nếu có quá ít sự lựa chọn thì cũng sẽ rất là “nguy hiểm” cho bạn. Vậy bạn nên giới hạn ngành nghề ra sao? Nên tìm hiểu và nghiên cứu về các ngành nghề như thế nào thì tốt? Nếu chỉ giới hạn ở những ngành nghề mà bạn đã từng có kinh nghiệm hay cảm thấy hứng thú thì có thể khả năng của bạn sẽ bị hạn chế. Bởi lẽ, biết đâu bạn lại thành công ở những lĩnh vực mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới. Trước khi bạn bắt đầu quá trình chuyển việc, trước khi tìm kiếm các thông tin tuyển dụng, đầu tiên, bạn nên thử thu thập thông tin về thực trạng và xu hướng của các ngành nghề xem sao. Thực tế cho thấy cũng đã có rất nhiều người tìm được những công việc phù hợp ở các ngành nghề mà trước đó họ không hề quan tâm đến. Nhất định bạn phải nên thử tìm hiểu cả những ngành nghề mà từ trước đến nay vẫn chưa “có duyên” với bạn. Có khi bạn sẽ phát hiện ra những điểm chung của bản thân đối với những ngành nghề đó. Thông thường nội dung tìm hiểu, nghiên cứu về các ngành nghề và doanh nghiệp được chia thành 3 loại: - Thực trạng ngành nghề - Thông tin về các doanh nghiệp, công ty - Thông tin về công việc
Xem thêm

3 Đọc thêm

Việt Nam môi trường và cuộc sống - Phần 18 ppsx

VIỆT NAM MÔI TRƯỜNG VÀ CUỘC SỐNG - PHẦN 18 PPSX

TRANG 1 CÔNG NGHI ỆP HÓA VÀ MÔI TRƯỜNG Từ năm 1990 đến nay, cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý của Nhà nước và cơ chế quản lý trong sản xuất kinh doanh, ngành công nghiệp đã thực sự trở [r]

13 Đọc thêm

Cùng chủ đề