THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BỀN VỮNG ĐẤT CÁT VEN BIỂN Ở HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Thực trạng và giải pháp quản lý bền vững đất cát ven biển ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình":

Quản lý hoạt động xây dựng môi trường dạy học sáng tạo cho học sinh ở trường trung học cơ sở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (tt)

Quản lý hoạt động xây dựng môi trường dạy học sáng tạo cho học sinh ở trường trung học cơ sở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (tt)

Quản lý hoạt động xây dựng môi trường dạy học sáng tạo cho học sinh ở trường trung học cơ sở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động xây dựng môi trường dạy học sáng tạo cho học sinh ở trường trung học cơ sở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động xây dựng môi trường dạy học sáng tạo cho học sinh ở trường trung học cơ sở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động xây dựng môi trường dạy học sáng tạo cho học sinh ở trường trung học cơ sở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động xây dựng môi trường dạy học sáng tạo cho học sinh ở trường trung học cơ sở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động xây dựng môi trường dạy học sáng tạo cho học sinh ở trường trung học cơ sở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động xây dựng môi trường dạy học sáng tạo cho học sinh ở trường trung học cơ sở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Phát triển kinh tế biển để thoát nghèo bền vững tại các xã ven biển huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa

PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN ĐỂ THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG TẠI CÁC XÃ VEN BIỂN HUYỆN HẬU LỘC TỈNH THANH HÓA


102
B. KẾT LUẬN
Hậu Lộc là huyện ven biển, trong những năm vừa qua Đảng bộ và nhân dân không ngừng chú trọng và phát huy lợi thế từ biển để phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Kinh tế biển đã có bước phát triển đáng kể, cơ cấu ngành nghề đang có sự thay đổi, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng ven biển, khai thác tiềm năng từ biển cho quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân vùng ven biển, đảm bảo nguyên liệu phục vụ cho nhân dân trong tỉnh, đóng góp cho sự gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, kinh tế biển Hậu Lộc phát triển còn chậm so với các các huyện trong tỉnh và vùng lân cận, quy mô còn nhỏ bé, cơ cấu phát triển của các ngành trong kinh tế không đồng đều, vận tải hàng hải chưa phát triển. Để kinh tế biển Hậu Lộc phát triển toàn diện và bền vững, thực sự tạo ra động lực phát triển trong cơ cấu nền kinh tế, qua đó đem lại kết quả tích cực hơn cho xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là thoát nghèo bền vững tại các xã ven biển, thì không còn hướng nào khác là phải phát triển hướng ra biển, coi kinh tế biển là mủi nhọn và huyện cần tập trung một số biện pháp sau:
Xem thêm

123 Đọc thêm

luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lạc trên đất cát biển tỉnh quảng bình

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LẠC TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH

3.1.3. Nh ậ n xét chung
Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất lạc trên, để khai thác các tiềm năng và khắc phục các khó khăn cần phải thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trong đó, đối với nhóm giải pháp kỹ thuật trồng trọt cần ưu tiên biện pháp cải tạo đất bằng việc tăng cường hữu cơ, bón phân cân đối hợp lý và che phủ đất nhằm tăng khả năng giữ nước, giữ phân của đất, giảm xói mòn đất; cùng với bố trí thời vụ gieo lạc hợp lý, gieo lạc với mật độ khoảng 40 cây/m 2 , sử dụng các giống lạc có tiềm năng năng suất cao là các giải pháp kỹ thuật quan trọng cho sản xuất lạc trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình hiện nay.
Xem thêm

54 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA XÃ SEN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT BỀN VỮNG

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA XÃ SEN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT BỀN VỮNG

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Sen Thủy - huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình. Đề xuất một số giải pháp sử dụng đất bền vững

Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA XÃ SEN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT BỀN VỮNG

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA XÃ SEN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT BỀN VỮNG

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Sen Thủy - huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình. Đề xuất một số giải pháp sử dụng đất bền vững

Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA XÃ SEN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT BỀN VỮNG

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA XÃ SEN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT BỀN VỮNG

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Sen Thủy - huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình. Đề xuất một số giải pháp sử dụng đất bền vững

Đọc thêm

HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG BENTONIT TAM BỐ (LÂM ĐỒNG) ĐỂ CẢI TẠO ĐẤT CÁT TRỒNG MĂNG TÂY VÀ NGÔ

HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG BENTONIT TAM BỐ (LÂM ĐỒNG) ĐỂ CẢI TẠO ĐẤT CÁT TRỒNG MĂNG TÂY VÀ NGÔ

Bài viết trình bày nội dung và kết quả nghiên cứu thực nghiệm cải tạo đất cát ở khu vực ven biển huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận bằng khoáng sét bentonit được khai thác tại mỏ Tam Bố (Lâm Đồng). Chất lượng bentonit được đánh giá dựa trên kết quả phân tích thành phần khoáng vật và thành phần hóa học.

Đọc thêm

Hiệu quả ứng dụng bentonit Tam Bố (Lâm Đồng) để cải tạo đất cát trồng măng tây và ngô

Hiệu quả ứng dụng bentonit Tam Bố (Lâm Đồng) để cải tạo đất cát trồng măng tây và ngô

Bài viết trình bày nội dung và kết quả nghiên cứu thực nghiệm cải tạo đất cát ở khu vực ven biển huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận bằng khoáng sét bentonit được khai thác tại mỏ Tam Bố (Lâm Đồng). Chất lượng bentonit được đánh giá dựa trên kết quả phân tích thành phần khoáng vật và thành phần hóa học.

Đọc thêm

Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)

Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)

Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Năng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình (tt)

Năng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình (tt)

Năng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Năng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Năng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Năng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Năng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Năng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Năng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Năng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Năng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Du lịch ở huyện bố trạch, tỉnh quảng bình

DU LỊCH Ở HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

TRANG 17 5.2.2 Phương pháp thu thập số liệu Hệ thống tổng hợp các vấn đề lý luận và thực tiễn về du lịch có thể áp dụng cho đề tài, trong đó chủ yếu sử dụng phương pháp điều tra,thu thập[r]

126 Đọc thêm

LUẬN VĂN KIỂM SOÁT Ô NHIỄM NƯỚC BIỂN VEN BỜ THÀNH PHỐ HẠ LONG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

LUẬN VĂN KIỂM SOÁT Ô NHIỄM NƯỚC BIỂN VEN BỜ THÀNH PHỐ HẠ LONG, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

luận văn kiểm soát ô nhiễm nước biển ven bờ thành phố hạ long, thực trạng và giải pháp luận văn kiểm soát ô nhiễm nước biển ven bờ thành phố hạ long, thực trạng và giải pháp luận văn kiểm soát ô nhiễm nước biển ven bờ thành phố hạ long, thực trạng và giải pháp

103 Đọc thêm

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kinh tế trang trại và phát triển kinh tế trang trại, phân tích thực trạng phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển có hiệu quả kinh tế trang trại tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Đọc thêm

Sinh kế của các hộ dân ven biển tỉnh Thái Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Thực trạng và giải pháp

Sinh kế của các hộ dân ven biển tỉnh Thái Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Thực trạng và giải pháp

Biến đổi khí hậu (BĐKH) cùng những ảnh hưởng tiêu cực của nó đã và đang diễn ra ngày càng phức tạp, nhất là đối với cộng đồng dân cư ven biển. Thái Bình là tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Hồng, nơi phải hứng chịu trực tiếp những tác động bất lợi từ thiên nhiên, ảnh hưởng sâu sắc đến sinh kế của người dân sống ở ven biển. Nghiên cứu tập trung giải quyết ba vấn đề chính: (i) Thực trạng sinh kế của người dân ven biển Thái Bình trong bối cảnh BĐKH; (ii) Yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế ven biển tỉnh Thái Bình; (iii) Giải pháp cải thiện sinh kế của người dân ven biển trong bối cảnh BĐKH. Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả, thống kê so sánh, nghiên cứu đã chỉ ra thực trạng sinh kế của các hộ dân ven biển trong bối cảnh BKH, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế ven biển tỉnh Thái Bình, từ đó đề xuất giải pháp cải thiện sinh kế của người dân ven biển nhằm thích ứng với BĐKH.
Xem thêm

Đọc thêm

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH

Mục đích nghiên cứu của luận án trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững; khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững tại tỉnh Bình Định; Luận án đưa ra các giải pháp mang tính khả thi, có luận cứ khoa học, thực tế và kiến nghị nhằm quản lý phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững tại tỉnh Bình Định trong thời gian đến năm 2020 và tiếp theo.

Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm khảo sát phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và tìm ra các nguyên nhân của những nhược điểm về chất lượng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đề xuất các giải pháp phù hợp với khả năng và điều kiện đặc thù của địa phương, nhằm nâng cao chất lượng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.
Xem thêm

Đọc thêm

Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (tt)

Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (tt)

Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Tạo nguồn cán bộ, công chức chủ chốt cho chính quyền huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (tt)

Tạo nguồn cán bộ, công chức chủ chốt cho chính quyền huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (tt)

Tạo nguồn cán bộ, công chức chủ chốt cho chính quyền huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Tạo nguồn cán bộ, công chức chủ chốt cho chính quyền huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Tạo nguồn cán bộ, công chức chủ chốt cho chính quyền huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Tạo nguồn cán bộ, công chức chủ chốt cho chính quyền huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Tạo nguồn cán bộ, công chức chủ chốt cho chính quyền huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Tạo nguồn cán bộ, công chức chủ chốt cho chính quyền huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Tạo nguồn cán bộ, công chức chủ chốt cho chính quyền huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Tạo nguồn cán bộ, công chức chủ chốt cho chính quyền huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Tạo nguồn cán bộ, công chức chủ chốt cho chính quyền huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Tạo nguồn cán bộ, công chức chủ chốt cho chính quyền huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

GIẢI PHÁP TĂNG THU TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

GIẢI PHÁP TĂNG THU TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Giải pháp tăng thu trong cân đối ngân sách trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Đọc thêm

Cùng chủ đề