ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC SINH HOẠT CHO NGƯỜI DÂN Ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Đánh giá chất lượng và đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng nước sinh hoạt cho người dân ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình":

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Xem thêm

Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý hệ thống cấp nước Thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý hệ thống cấp nước Thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là đánh giá thực trạng công tác quản lý hệ thống cấp nước TP Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh. Đề xuất giải pháp quản lý hệ thống cấp nước TP Hạ Long- tỉnh Quảng Ninh. Mời các bạn cùng tham khảo!

Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT TẠI HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT TẠI HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU

Tam Đường là huyện vùng cao của tỉnh Lai Châu, có điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khó khăn, tỉ lệ người dân chưa được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh khá cao. Xuất phát từ thực tiễn trên, bài báo đã phân tích hiện trạng và chất lượng nước sinh hoạt tại một số khu vực huyện Tam Đường.

Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Nghiên cứu giải pháp quản lý đất đai đô thị tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Nghiên cứu giải pháp quản lý đất đai đô thị tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu giải pháp quản lý đất đai đô thị tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh là dánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý đất đai tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG LÂM SẢN NGOÀI GỖ CỦA NGƯỜI DÂN XÃ LỤC DẠ- HUYỆN CON CUÔNG- TỈNH NGHỆ AN

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG LÂM SẢN NGOÀI GỖ CỦA NGƯỜI DÂN XÃ LỤC DẠ- HUYỆN CON CUÔNG- TỈNH NGHỆ AN

Luận văn : Đánh giá thực trạng khai thác và sử dụng lâm sản ngoài gỗ của người dân xã Lục Dạ- huyện Con Cuông- tỉnh Nghệ An

Đọc thêm

Tài liệu BÁO CÁO " HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÙNG NUÔI TU HÀI TẬP TRUNG TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH " doc

TÀI LIỆU BÁO CÁO " HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÙNG NUÔI TU HÀI TẬP TRUNG TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH " DOC

I. ĐẶ T V Ấ N ĐỀ
Tu hài đ ã và đ ang tr thành m ộ t trong nh ữ ng đố i t ượ ng nuôi chính các vùng n ướ c huy ệ n Vân Đồ n nói riêng và t ỉ nh Qu ả ng Ninh nói chung. Di ệ n tích nuôi và s ả n l ượ ng Tu hài t ă ng nhanh trong nh ữ ng n ă m 2005 đế n 2012 (Phòng Nông nghi ệ p huy ệ n Vân Đồ n,2012).Do l ợ i nhu ậ n t ừ vi ệ c nuôi Tu hài mang l ạ i khá h ấ p d ẫ n , nên qui mô và di ệ n tích nuôi đố i t ượ ng này t ă ng nhanh v ượ t quá t ầ m ki ể m soát c ủ a các c ơ quan qu ả n lý trên đị a bàn t ỉ nh Qu ả ng Ninh. M ố i liên quan t ươ ng ứ ng ng ẫ u nhiên gi ữ a m r ộ ng di ệ n tích nuôi và di ễ n bi ế n khí h ậ u - th ờ i ti ế t th ấ t th ườ ng trong cùng th ờ i đ i ể m đị a ph ươ ng đ ã d ẫ n đế n m ộ t th ả m ho ạ : Tu hài nhi ễ m b ệ nh ( đ i ể n hình là b ệ nh th ố i ố ng thoát – hút n ướ c) b ị ch ế t hàng lo ạ t trên m ộ t di ệ n r ộ ng gây thi ệ t h ạ i l ớ n v ề m ặ t kinh t ế cho ng ườ i nuôi.
Xem thêm

4 Đọc thêm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục THCS ở HUYỆN yên HƯNG TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI kỳ đẩy MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN đại HOÁ
Xem thêm

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KHAI THÁC NƯỚC NGẦM TẠI ĐẢO LÝ SƠN TỈNH QUẢNG NGÃI, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KHAI THÁC NƯỚC NGẦM TẠI ĐẢO LÝ SƠN TỈNH QUẢNG NGÃI, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KHAI THÁC NƯỚC NGẦM TẠI ĐẢO LÝ SƠN TỈNH QUẢNG NGÃI, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ
Nguồn nước ngầm tại Việt Nam khá phong phú về trữ lượng và khá tôt về chất lượng. Nước ngầm tồn tại trong các lỗ hổng và các khe nứt của đất đá được tạo thành trong giai đoạn trầm tích đất đá hoặc do sự thẩm thấu , thấm của nguồn nước mặt, nước mưa… nước ngầm có thể tồn tại cách mặt đất vài mét, vài chục mét hay hàng trăm mét.
Đảo Lý Sơn – Tỉnh Quảng Ngãi là một đảo tiền tiêu của Tổ quốc, có vị trí trọng yếu. Việc tụt giảm nước ngầm, nguồn nước ngầm bị xâm nhập mặn do khai thác nước ngầm quá mức đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân trên đảo.Vì vậy, cần phải có những đánh giá hiện trạng nước ngầm , các giếng khoan nước ngầm nhằm hiểu rõ khả năng cung cấp số lượng và chất lượng nước sinh hoạt cho người dân.
Mục đích của đề tài này là nghiên cứu, đánh giá tình hình khai thác nước ngầm tại Đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi, các chính chách hỗ trợ của chính phủ và dề xuất một số giải pháp.
Xem thêm

27 Đọc thêm

Báo cáo tốt nghiệp: Tìm hiểu hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Yên Lập – Tỉnh Phú Thọ

Báo cáo tốt nghiệp: Tìm hiểu hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Yên Lập – Tỉnh Phú Thọ

Mời các bạn tham khảo tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Tìm hiểu hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Yên Lập – Tỉnh Phú Thọ. Mục tiêu của chuyên đề này là: Điều tra, đánh giá tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Yên Lập; điều tra, đánh giá hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước và chất thải rắn trên địa bàn huyện Yên Lập; đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện của huyện để nâng cao công tác quản lý chất lượng môi trường, giảm thiểu ô nhiễm một cách khoa học và bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Xem thêm

Đọc thêm

Ứng dụng và đánh giá hiệu quả giải pháp phát triển phong trào thể dục thể thao huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Ứng dụng và đánh giá hiệu quả giải pháp phát triển phong trào thể dục thể thao huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường quy nhằm ứng dụng và đánh giá hiệu quả giải pháp phát triển phong trào thể dục thể thao(TDTT) huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, góp phần thực hiện các mục tiêu về TDTT trên địa bàn huyện Lệ Thủy nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG DÂN CƯ HUYỆN ĐỊNH QUÁN - TỈNH ĐỒNG NAI

NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG DÂN CƯ HUYỆN ĐỊNH QUÁN - TỈNH ĐỒNG NAI

Bài viết trình bày việc nghiên cứu thực trạng và đánh giá các tiêu chí có ảnh hưởng đến chất lượng sống tại huyện Định Quán để từ đó đề xuất các kiến nghị và giải pháp giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân địa phương là cần thiết.

Đọc thêm

Giải pháp nâng cao thu nhập của nông dân huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)

Giải pháp nâng cao thu nhập của nông dân huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)

Giải pháp nâng cao thu nhập của nông dân huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao thu nhập của nông dân huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao thu nhập của nông dân huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao thu nhập của nông dân huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao thu nhập của nông dân huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao thu nhập của nông dân huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao thu nhập của nông dân huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao thu nhập của nông dân huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao thu nhập của nông dân huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao thu nhập của nông dân huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao thu nhập của nông dân huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao thu nhập của nông dân huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN

Xuất phát từ thực trạng việc sử dụng nước trong sinh hoạt của người dân, để đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nước đang sử dụng tại thành phố Thái Nguyên, đồng thời để xác định được n[r]

61 Đọc thêm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO Ở ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO Ở ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Bài viết, trên cơ sở làm rõ vị trí, vai trò, kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra đối với công tác tuyên giáo ở Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ở Đảng bộ tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay.

Đọc thêm

Đánh giá công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 2015 (LV thạc sĩ)

Đánh giá công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 2015 (LV thạc sĩ)

Đánh giá công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 2015 (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 2015 (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 2015 (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 2015 (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 2015 (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 2015 (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 2015 (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 2015 (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Đánh giá kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 2015) và đề án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)

Đánh giá kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 2015) và đề án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)

Đánh giá kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 2015) và đề án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Đánh giá kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 2015) và đề án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Đánh giá kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 2015) và đề án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Đánh giá kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 2015) và đề án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Đánh giá kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 2015) và đề án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Đánh giá kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 2015) và đề án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Đánh giá kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 2015) và đề án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Đánh giá kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 2015) và đề án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Đánh giá kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 2015) và đề án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Đánh giá kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 2015) và đề án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG HÓA ĐOẠN CHẢY QUA HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG HÓA ĐOẠN CHẢY QUA HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI BÌNH

MỤC TIÊU  ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG HÓA ĐOẠN CHẢY QUA HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI BÌNH  ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP  NƯỚC LÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN VÔ CÙNG QUAN TRỌNG, LÀ THÀNH PHẦN THIẾT Y[r]

27 Đọc thêm

Ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến ba giống dưa hấu thử nghiệm tại tỉnh Quảng Bình

Ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến ba giống dưa hấu thử nghiệm tại tỉnh Quảng Bình

Nghiên cứu được thực hiện tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình trong vụ Xuân Hè 2019 nhằm đánh giá ảnh hưởng của liều lượng phân khoáng đến sinh trưởng phát triển, năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của 3 giống dưa hấu thương mại trên thị trường.

Đọc thêm

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo thực tập chuyên đề đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH

báo cáo đánh giá hiện trạng và đề đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề chất thải rắn sinh hoạt, thành phố Hạ Long

43 Đọc thêm