1 PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NỀNKINH TẾ Ở VN CÁC CHỨC NĂNG ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG NHƯ THẾ NÀO 1

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề " 1 PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NỀNKINH TẾ Ở VN CÁC CHỨC NĂNG ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG NHƯ THẾ NÀO 1 ":

NGHI TH ỨC TANG L ỄC ỦA NG ƯỜ I NH ẬT B ẢN

NGHI TH ỨC TANG L ỄC ỦA NG ƯỜ I NH ẬT B ẢN

Nghi th ức tang l ễc ủa ng ườ i Nh ật B ảnCái ch ết mà đi ều mà b ất kì con ng ườ i nào c ũng đề u ph ải tr ải qua và m ỗi qu ốc gia, m ỗi đất n ướcs ẽcó nh ững hình th ức nh ững ki ểu cách khác nhau để ti ến hành l ễmai táng cho ng ườ i đã khu ất.Chúng ta th ườ n g nhìn s ựnh ận cái ch ết góc độ đa u th ươ n g đi ều đó hoàn toàn h ợp và chínhđá ng tuy nhiên m ột góc độ khách quan vi ệc ch ết là m ột th ời đi ểm, m ột giai đo ạn "nh ất địn h ph ảiđến " m ỗi cu ộc đời con ng ười . Nh ật B ản v ăn hóa luôn là y ếu t ốvô cùng h ấp d ẫn để thu hút dukhách đế n v ới đất nướ c này và nghi th ức mai táng ng ườ i đã khu ất c ũng là m ột đi ều thu hút r ất nhi ềus ựchú ý v ới nh ững ng ườ i yêu thích v ăn hóa c ủa x ứs ởm ặt tr ời m ọc. Đối với ng ư
Xem thêm

4 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT LÊN CHẤT LƯỢNG TRỨNG, ẤU TRÙNG VÀ HIỆU QUẢ ƯƠNG GIỐNG CÁ CHIM VÂY VÀNG (TRACHINOTUS BLOCHII LACEPÈDE, 1801) TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT LÊN CHẤT LƯỢNG TRỨNG, ẤU TRÙNG VÀ HIỆU QUẢ ƯƠNG GIỐNG CÁ CHIM VÂY VÀNG (TRACHINOTUS BLOCHII LACEPÈDE, 1801) TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

M Ở ĐẨU Cá chim vây vàng (Trachinotus blochii) là loài cá n ổi, rộng muối, có thể nuôi v ới mật độ cao, cá cũng sử dụng tốt thức ăn công nghiệp, sinh trưởng nhanh và có giá tr ị kinh tế nên đã trở thành đối tư ợng nuôi hấp dẫn ở nhiều nước thuộc châu Á – Thái Bình D ương (Lan & CTV, 2007; Juniyanto & CTV, 2008). Hi ện nay, cá chim được nuôi khá phổ biến ở nhiều nước như: loài Trachinotus carolinus đư ợc nuôi khu v ực B ắc Trung Mỹ (Main & CTV, 2007); loài Trachinotus ovatus, loài T. falcatus và loài T. blochii nuôi ở các nước như Đài Loan, Trung Qu ốc, Indonesia, Singa pore và Vi ệt Nam (Yeh & CTV, 2004 ; Thái Thanh Bình & Tr ần Thanh, 2008). Trong đó, loài cá chim vây vàng Trachinotus blochii đư ợc sản xuất giống đầu ti ên t ại Đài Loan năm 1989. Đến nay đã có khá nhi ều công trình nghiên cứu về nuôi thương phẩm (Lazo & CTV, 1998; McMaster & CTV, 2003; Mc Master & CTV, 2006; Lan & CTV, 2007; Thái Thanh Bình & Tr ần Thanh, 2008) và sản xuất giống loài cá này (Yeh & CTV, 2004; Liao & CTV, 2001; Juniyanto & CTV, 2008; Ngô V ĩnh Hạnh, 2007; Lại Văn Hùng & CTV, 2011). Tuy nhiên, v ấn đề gặp phải trong sản xuất giống hiện nay là tỷ lệ thành thục c ủa cá bố mẹ từ (57,14 – 95,45%), t ỷ lệ thụ tinh (46,34 – 78,53%) và n ở của trứng (28,0 – 75,3%) th ấp, tỷ lệ sống của ấu trùng cá không ổn định (từ 2,38 – 28,20%), và t ỷ lệ dị hình ở cá con còn cao từ 6,90 – 9,09% (Ngô V ĩnh Hạnh, 2007; Juniyanto và CTV, 2008; L ại Văn Hùng và CTV, 2011, Samal và CTV 2014), và đến nay vẫn chưa có các nghiên c ứu đ ể tìm ra giải pháp khắc phục các vấn đề này. Nhi ều nghi ên cứu trên các loài cá biển khác chỉ ra rằng, chất lượng trứng và ấu tr ùng ảnh hưởng rất lớn lên k ết quả ương giống, điều này liên quan trực tiếp đến ch ế độ dinh dưỡng của cá bố mẹ (Tucker, 2000; L ạ i Văn Hùng, 2004; Fernández – Palacios & CTV, 2011). Trong đó, ngu ồn thức ăn, hàm lư ợng n-3 HUFA, vitamin E và astaxanthin có trong th ức ăn đóng vai tr ò r ất quan tr ọng đ ến chất lượng sản phẩm sinh d ục (Lee & CTV, 1993; Lie & CTV, 1994; Lavens & CTV, 1999; Izquierdo & CTV, 2001; Nortvedt, 2006; Fernández – Palacios & CTV, 2011). Các v ấn đề n ày c ũng được một số tác giả nghiên cứu trên một số loài cá như: cá giò, Rachycentron canadum (Nguyen, 2010), cá tráp đ ầu vàng, Sparus aurata (Watanabe & VassalloAgius, 2003), cá bơn Nhật, Paralichthys olivaceus (Izquierdo & CTV, 2001) và cáh ồi Đại Tây D ương, Salmo salar (Lie và CTV, 1994). Ngoài ra, vi ệc nghi ên cứu đ ể đưa ra các gi ải pháp k ỹ thuật trong sản xuất giống như: ch ế độ cho ăn (Curnow & CTV, 2006), m ật độ ương (Hatziathanasius & CTV, 2002), b ổ sung dinh dưỡng cho ấu tr ùng cá (L ục Minh Diệp, 2010 ) và th ời gian chiếu sáng (Barlow & CTV, 1995)trên các loài cá ch ẽm (Lates calcarifer), cá ch ẽm châu Âu (Dicentrarchus labrax) c ũng đã được khá nhiều tác giả thực hiện n h ằm nâng cao hiệu quả ương gi ống. Như v ậy , cá chim vây vàng là đ ối tượng nuôi có giá tr ị kinh tế cao, đ ã được quan tâm nghiên c ứu sản xuất giống phục vụ cho nhu cầu của người nuôi. Tuy nhiên, các nghiên c ứu này mới dừng ở mức sản xuất ra con giống và vẫn c hưa đi sâu vào nghiên c ứu những giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng trứng, ấ u trùng và hiệu quả ương giống. Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu các vấn đề này nhằm nâng cao hi ệu quả sản xuất giống cá chim vây v àng là r ất cần thiết. Xu ất phát từ những v ấn đề tr ên, đề tài: “ Nghiên c ứu ảnh hưởng của một số gi ải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng và hiệu quả ương giống cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) t ại Khánh Hòa đư ợc đề xuất thực hiện. Mục tiêu của đề tài: - M ục tiêu tổng quát: Góp ph ần hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá chim vây vàng. - M ục tiêu c ụ thể: N h ằm cải thiện s ức sinh s ản, chất lượng trứng, ấu trùng và nâng cao hi ệu quả ương giống cá chim vây vàng. Các n ội dung chính của đề tài : 1. Ảnh h ưởng của lo ại thức ăn tươi, kh ẩu phần ăn và hàm lư ợng vitamin E bổ sung cho cá b ố mẹ lên khả năng sinh sản và chất lượng trứng, ấu trùng. 2. Ảnh h ưởng của loại hormone sử dụng để kích thích cá sinh sản lên khả năng sinh s ản , ch ất l ư ợng trứng và ấu tr ùng. 3. Nghiên c ứu một số giải pháp kỹ t hu ật nhằm nâng cao hiệu quả ương giống cá chim vây vàng t ừ khi m ới nở đến 50 ngày tuổi. »
Xem thêm

200 Đọc thêm

KI ẾN TH ỨC NÊN CÓ TRONG NGH Ề MÔI GI ỚI BẤT ĐỘNG SẢN

KI ẾN TH ỨC NÊN CÓ TRONG NGH Ề MÔI GI ỚI BẤT ĐỘNG SẢN

trường, phân tích về nguồn cung, nhu cầu của khách hàng và phân tích thịtrường trong từng phân khúc mà mình tham gia.Kiến thức kinh tế học còn giúp cho môi giới bất động sản tiến xa hơn nữa là tưvấn về đầu tư khi họ đã thực sự am hiểu tổng thể kinh tế chung và thị trường họtham gia. Và cũng chính kiến thức căn bản này giúp người môi giới đạt đến độchuyên nghiệp và tránh được quá trình phát triển nghề nghiệp theo hướng bảnnăng hay chỉ trở thành “cò” theo nghĩa tiêu cực của nghề.KI ẾN TH ỨC V Ề MARKETINGCó thể khẳng định rằng đối với nghề môi giới bất động sản thì quá trình tìm kiếmkhách hàng là một trong những khâu khó khăn nhất với bất kỳ ai dù mới bướcvào nghề hay đã có kinh nghiệm. Nếu bạn được trang bị kiến thức căn bản vềMarketing thì chúng tôi đánh giá đây là một lợi thế rất lớn. Bởi chính việc thấuhiểu về Marketing sẽ cho bạn nhiều ý tưởng về tiếp thị, quảng cáo hay PR mộtbất động sản nào đó đến đúng khách hàng mục tiêu.Kiến thức về kinh tế học cùng với kiến thức về Marketing như một báu vật vớibất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào không chỉ với nghề môi giới bất động sản. Haikiến thức kinh điển này giúp cho bạn nhìn thị trường mình đang tham gia mộtcách tổng thể hơn. Và trong tất cả các nghề ai am hiểu thị trường người đó sẽ làngười chiến thắng.KI ẾN TH ỨC V Ề QU ẢN TR Ị H ỌCĐể thành công trong nghề này bạn không chỉ dựa duy nhất vào sức mình. Bạncần có đồng nghiệp hay cộng sự để cùng chia sẻ công việc, chia sẻ kiến thức,chia sẻ trách nhiệm hay bạn phải có nhân viên dưới quyền. Việc sắp xếp côngviệc một cách khoa học của các thành viên trong nhóm giống như một vị nhạctrưởng chỉ huy một dàn nhạc mà có thể phối hợp tất cả các lợi thế của mỗingười chơi nhạc cụ với nhau để tạo lên một bản hòa âm đầy cảm xúc. Nếu bạn
Xem thêm

3 Đọc thêm

THUY ẾT MINH CHUY ỆN CH ỨC PHÁN S ỰĐỀNT ẢN VIÊNNGUY ỄN D Ữ

THUY ẾT MINH CHUY ỆN CH ỨC PHÁN S ỰĐỀNT ẢN VIÊNNGUY ỄN D Ữ

Thuy ết minh Chuy ện ch ức phán s ựđềnT ản Viên.Nguy ễn D ữPosted by Thu Trang On Tháng Ba 26, 2015 3 Comments“Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” là truyện ngắn xuất sắctrong tập “Truyền kỳ mạn lục” của Nguyễn Dữ. Đây là tác phẩmđặc sắc, ca ngợi tính cách dũng cảm, kiên cường, chính trực, dámchống lại cái ác đến cùng, trừ hại cho dân của Ngô Tử Văn-một tríthức nước Việt.“Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” viết bằng chữ Hán theo thểvăn xuôi truyền kỳ. Đây là thể loại văn học phản ánh hiện thựccuộc sống qua những yếu tố kỳ ảo hoang đường. Nhân vật trongbộ truyền kỳ gồm cả người, ma quỷ, thần thánh, có mối quan hệchặt chẽ với nhau, có thể xâm nhập thế giới của nhau. Bộ truyện“Truyền kì mạn lục” được sáng tác vào khoảng thế kỉ XVI, lúc xãhội phong kiến Việt Nam rơi vào suy thoái, khủng hoảng, nhândân bất bình với tầng lớp thống trị, nhiều nho sĩ rơi vào tâm trạnghụt hẫng, nuối tiếc cho thời thịnh trị dưới sự cai trị của vua LêThánh Tông. Nguyễn Dữ sáng tác bộ truyện trong khoảng thờigian ông đã cáo quan ở ẩn vừa để phản ánh tình trạng xã hội, vừađể bộc lộ quan điểm sống và tấm lòng của ông với cuộc đời.Nhân vật chính của tác phẩm “Chuyện chức phán sự đền TảnViên” . Ngô Tử Văn được giới thiệu là người tính tình cương trực,thẳng thắn, khảng khái, nóng nảy, thấy sự gian tà thì không thểchịu được. . Minh chứng rõ ràng cho tính cách cứng cỏi của Ngô TửVăn là hành động đốt đền tà của chàng. Trong khi mọi người đềulắc đầu, lè lưỡi, không dám làm gì quỷ thần ngôi đền gần làngquấy hại nhân dân thì Tử Văn cương quyết, công khai, đườnghoàng, ung dung, tắm rửa sạch sẽ, khấn trời rồi châm lửa đốt hủyngôi đền. Hành động đó xuất phát từ muốn diệt trừ yêu ma, trừhại cho dân, từ lòng tự tin vào chính nghĩa của Ngô Tử Văn, chứng
Xem thêm

3 Đọc thêm

Soạn bài Thư dụ Vương Thông lần nữa

SOẠN BÀI THƯ DỤ VƯƠNG THÔNG LẦN NỮA

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Nguyễn Trãi (1380 – 1442) hiệu là ức Trai, quê gốc tại làng Ngái (Chi Ngại), huyện Phượng Sơn, lộ Lạng Giang (nay thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Ông mất ngày 19 – 9 – 1442, tức 16 tháng tám năm Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba, trong vụ án Lệ Chi Viên (tức vụ án Trại Vải, huyện Gia Lư­ơng, nay thuộc Bắc Ninh), vụ án tru di tam tộc oan khốc nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Toàn bộ tác phẩm của Nguyễn Trãi, mặc dù bị mất mát nhiều, song vẫn còn khá đồ sộ về số lượng và kiệt xuất về chất lượng: Bình Ngô đại cáo, Quân trung từ mệnh tập, Lam Sơn thực lục, Vĩnh Lăng thần đạo bi, Chí Linh sơn phú, D­ư địa chí, Băng Hồ di sự lục, ức Trai thi tập, Quốc âm thi tập. 2. Trong thời trung đại, th­ư ban đầu là tên chung của loại thư tín, viết để trao đổi thông tin công việc hoặc tình cảm giữa người với người, hoặc gửi cho vua quan, bạn bè, người thân. Về sau, thư gửi vua được gọi là biểu, tấu còn thư chỉ là hình thức thông tin giữa những người ngang hàng. Trong Quân trung từ mệnh, thư là hình thức công văn, bàn việc n­ước, việc chiến, việc hoà nên mang đậm nét tính chính luận. 3. Với một nghệ thuật nghị luận bậc thầy, thư lại dụ Vương Thông của Nguyễn Trãi cho thấy ý chí quyết thắng và tinh thần yêu chuộng hoà bình của quân và dân ta. II – RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 1. Tìm hiểu xuất xứ Gợi ý: Trong sự nghiệp phò tá Lê Lợi đánh quân Minh, Nguyễn Trãi có nhiệm vụ soạn thảo các thư từ gửi cho các tướng nhà Minh và nhân danh Lê Lợi để khuyên dụ. Nguyễn Trãi đã thực hiện chiến thuật “tâm công” hết sức hiệu quả. Th­ư lại dụ Vương Thông là thư số 35, một trong những bức thư gửi cho Vương Thông. Bấy giờ thành Đông Quan (Hà Nội nay) bị quân ta vây hãm, quân địch ở trong thành đang khốn đốn. Bức thư này viết vào khoảng tháng 2 – 1427 thì đến tháng 10 năm ấy, sau khi Liễu Thăng bị giết ở gò Mã Yên, Vương Thông không đợi lệnh vua Minh đã “tự ý giảng hoà” với quân Lam Sơn rồi rút quân về n­ước. 2. Đặt vào hoàn cảnh sáng tác cụ thể để phân tích mục đích của bức thư: Mục đích viết thư của Nguyễn Trãi là dụ giặc ra hàng và rút quân về n­ước. Mục đích này được nói rõ trong các câu: “Các ông là những người xét rõ sự cơ, hiểu sâu thời thế, vậy nên chém đầu Phương Chính, Mã Kì đem đến cửa quân dâng nộp. Như vậy, trong thành sẽ tránh được nạn cá thịt, trong n­ước sẽ khỏi vạ đau thương, hoà hiếu lại thông, can qua xếp bỏ. ”. 3. Tìm hiểu bố cục bức thư Gợi ý: Bức thư có bố cục 3 đoạn: - Đoạn 1 (từ đầu cho đến Sao đủ để cùng nói việc binh được?): Nêu lên nguyên lí của người dùng binh là phải hiểu biết thời thế. - Đoạn 2 (từ Tr­ước đây các ông trong lòng… cho đến … bại vong đó là sáu !): Phân tích thời và thế của đối phương ở thành Đông Quan. - Đoạn 3 (phần còn lại): Khuyên hàng, hứa hẹn những điều tốt đẹp, thách đấu và sỉ nhục tướng giặc. 4. Phân tích mối quan hệ giữa các đoạn để thấy được mạch lập luận Gợi ý: Lôgic giữa các đoạn thể hiện mạch lập luận chặt chẽ, giàu sức thuyết phục: Người làm dùng binh không thể không hiểu biết thời thế à Nay ở vào thời thế chỉ chuốc lấy bại vong à Trong tình hình như vậy, nếu hiểu biết thời thế thì phải đầu hàng và rút quân về n­ước à Nếu không thì ra giao chiến phân tài hơn kém, không nên hèn nhát như thế. 5. Phân tích tư tưởng được thể hiện trong đoạn mở đầu Gợi ý: Ở đoạn mở đầu, tác giả nêu tư tưởng về thời thế đối với người dùng binh. Đ­ưa ra tư tưởng thời thế như một nguyên lí căn bản trong việc dùng binh, tác giả đã mở đầu bằng chân lí sáng rõ, phàm là người làm tướng đều thấu hiểu, để từ đó sẽ đi đến phân tích thời thế cụ thể của đối phương nhằm mục đích thuyết phục, dụ hàng; đồng thời khẳng định kẻ địch không những không hiểu thời thế mà còn dối trá, che đậy nguy cơ thảm bại. Đây là đoạn văn có vai trò nêu chủ đề, mở ra hướng lập luận cho toàn bài. 6. Lời lẽ thể hiện tư thế của người viết thư như thế nào? Gợi ý: Mặc dù tư thế của người nắm phần chủ động, hơn về sức mạnh quân sự cũng như thời thế, song thái độ của tác giả hết sức linh hoạt: đối với bọn Vương Chính, Mã Kì tàn ác, ngoan cố thì sỉ mắng, cương quyết tiêu diệt; đối với Vương Thông, Sơn Thọ và các tướng khác thì phân tích thời thế, cương nhu linh hoạt, chủ yếu dụ hàng. Cuối cùng, vừa khuyên nhủ, hứa hẹn lại vừa sỉ mắng, “khích tướng”, thách đánh để chứng tỏ sức mạnh làm chủ tình thế của quân ta. Tác giả khuyên hàng với lí lẽ vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn: một là đầu hàng, sẽ được bảo toàn; hai là đem quân ra đọ sức, mà với thời thế như đã phân tích sáng rõ ở phần trên bức thư thì phương án này chỉ đem lại kết quả thảm bại. Bức thư thể hiện địch vận “đánh vào lòng người” của Nguyễn Trãi, cho thấy sự kết hợp tài tình giữa tính chiến đấu mạnh mẽ với lòng yêu chuộng hoà bình thiết tha của tác giả. 7. Thời và thế của quân Minh đã được tác giả phân tích trong đoạn 2 của bức thư như thế nào? Gợi ý: - Thế của quân Minh ở Trung Quốc: Ngô mạnh không bằng Tần, mà hà khắc lại quá, không đầy một năm tất sẽ theo nhau mà chết, ấy là mệnh trời…; Phía Bắc có giặc Nguyên, trong n­ước có nội loạn ở Tầm Châu. - Thế của quân Minh ở Đông Quan: kế cùng lực kiệt, lính tráng mỏi mệt, trong không lương thảo, ngoài không viện binh,… - Sáu cớ bại vong tất yếu, không thể bác bỏ. 8. Bức thư thể hiện niềm tin tất thắng và tinh thần yêu chuộng hoà bình của tác giả, cũng là của nhân dân ta: - Chỉ rõ sự thất bại của địch, khẳng định thế tất thắng của ta (sáu cớ bại vong). - Khuyên dụ đầu hàng, mở ra đường thoái lui cho đối phương: “sửa sang cầu cống, mua sắm tàu thuyền, thuỷ lục hai đường, tuỳ theo ý muốn; quân ra khỏi bờ cõi, muôn phần bảo đảm được yên ổn”. - Bộc lộ quan điểm hoà hữu, bang giao thân thiện, lâu dài: “n­ước tôi lại phụng cống xưng thần, theo như lệ tr­ước”.
Xem thêm

2 Đọc thêm

PHÂN BI ỆT CÁC PH ƯƠN G TH ỨC BI ỂU ĐẠTTRONG V ĂN B ẢN

PHÂN BI ỆT CÁC PH ƯƠN G TH ỨC BI ỂU ĐẠTTRONG V ĂN B ẢN

réo gần mãi lại, réo to mãi lên. Tiếng nước thác nghe như là oántrách gì, rồi lại như là van xin, rồi lại như là khiêu khích, giọng gằnmà chế nhạo. Thế rồi nó rống lên như tiếng một ngàn con trâumộng đang lồng lộn giữa rừng vầu, rừng tre nứa nổ lửa, đang phátuông rừng lửa, rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu da cháybùng bùng. Tới cái thác rồi. Ngoặt khúc sông lượn, thấy sóng bọtđã trắng xoá cả chân trời đá. Đá đây từ ngàn năm vẫn mai phụchết trong lòng sông, hình như mỗi lần có chiếc thuyền nào xuấthiện quãng ầm ầm mà quạnh hiu này, mỗi lần có chiếc nào nhôvào đường ngoặt sông là một số hòn bèn nhổm cả dậy để vồ lấythuyền. Mặt hòn đá nào trông cũng ngỗ ngược, hòn nào cũngnhăn nhúm méo mó hơn cả cái mặt nước chỗ này.(Trích Tuỳ bút Người lái đò SôngĐà -Nguyễn Tuân)Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt nào là chính?(Trả lời: Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là miêutả).Ví dụ 2: “ Hắn về lần này trông khác hằn, mới đầu chẳng ai biếthắn là ai. Trông đặc như thằng săng đá! Cái đầu thì trọc lốc, cáirăng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất cơng cơng, hai conmắt gườm gườm trong gớm chết! Hắn mặt cái quần nái đen vớiáo tây vàng. Cái ngực phanh, đầy những nét chạm trổ rồngphượng với một ông tướng cầm chùy, cả hai cánh tay cũng thế.Trông gớm chết! ( Chí Phèo– Nam Cao )Hãy chỉ ra các phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạnvăn trên ?(Trả lời: Các phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn văntrên là: tự sự, miêu tả, biểu cảm).
Xem thêm

7 Đọc thêm

BÀY T Ỏ S Ự T ỨC GI ẬN TRONG TI ẾNG NH ẬT

BÀY T Ỏ S Ự T ỨC GI ẬN TRONG TI ẾNG NH ẬT

BÀY T Ỏ S Ự T ỨC GI ẬN TRONG TI ẾNG NH ẬTKhi t ức gi ận hay b ực b ội1. 落ち着く気わないよ!Ochitsuku ki wa nai yo.Tôi không giữ được bình tĩnh đâu.2. あなたの言うことなんか、何にも聞きたくない!Anata no iu koto nanka, nanimo kikitakunai.Tôi không muốn nghe những gì cậu nói nữa.3. 君には明らかに問題ありだよ、言っちまえよ。Kimi ni wa akiraka ni mondai ari da yo, icchimae yo.Cậu rõ ràng là có vấn đề. Nói ra đi.4. 言い気なんて聞きたくない。Iiwake nante kikitakunai.Tôi không muốn nghe bất cứ một lời biện minh nào cả.5. 私に指気しないで。watashi ni sashizu shinaide.Đừng có ra lệnh cho tôi phải làm gì.6. あなたの顔なんか見たくもないわ。Anata no kao nanka mitaku mo nai wa.Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cái mặt cậu nữa.7. ふざけんじゃねえよ。Fuzaken janee yo.Cậu vừa chơi tôi à?8. 大きなお世話だ。Ookina osewa da.
Xem thêm

1 Đọc thêm

BAI TAP AMINO AXIT TAC DUNG VOI AXIT BAZO

BAI TAP AMINO AXIT TAC DUNG VOI AXIT BAZO

C. H2N-CH2-COOHD. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOHCâu 4. Cho amino axit X (chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl). Cho m gam X tác dụng vừa đủ vớiNaOH, thu được 8,88 gam muối Y. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, cô cạn cẩnthận dung dịch thu được 10,04 gam muối Z. Vậy công thức của X là:A. H2N-C2H4-COOHB. H2N-C3H6-COOHC. H2N-CH2-COOHD. H2N-C3H4-COOHCâu 5. Cho 0,2 mol alanin tác dụng với 200 ml dung dịch HCl thu được dung dịch X có chứa 28,75 gamchất tan. Hãy cho biết cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M để phản ứng vừa đủ với các chất trong dungdịch X?A. 100 mlB. 400 mlC. 500 mlD. 300 mlCâu 6. Cho 0,1 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 0,1mol HCl thu được muối Y. 0,1 mol muối Yphản ứng vừa đủ với 0,3 mol NaOH thu được hỗn hợp muối Z có khối lượng là 24,95 gam. Vậy côngthức của X là:
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ỨC CHẾ CỦA NANO BẠC VÀ DỊCH CHIẾT THỰC VẬT ĐỐI VỚI VI KHUẨN XANTHOMONAS ORYZAE GÂY BỆNH BẠC LÁ LÚA

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ỨC CHẾ CỦA NANO BẠC VÀ DỊCH CHIẾT THỰC VẬT ĐỐI VỚI VI KHUẨN XANTHOMONAS ORYZAE GÂY BỆNH BẠC LÁ LÚA

trường cho thấy, trung bình mỗi năm nước ta sử dụng từ 15 ngàn - 25 ngàn tấnthuốc bảo vệ thực vật. Gần 100% diện tích đất canh tác nông nghiệp đều có sửdụng thuốc bảo vệ thực vật. Trong khi đó, thuốc bảo vệ thực vật có chứa độc tốcao với hàng trăm tên thương mại và nguồn gốc xuất xứ khác nhau. Tuy nhiênviệc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinhthái và sức khỏe của con người, đồng thời làm xuất hiện các loài gây bệnh mớicó khả năng kháng thuốc.Ngày nay, việc áp dụng các hướng tiếp cận mới trong việc sản xuất thuốcbảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả đang được đẩy mạnh nghiên cứu. Trong đó,công nghệ nano bạc đã đạt được nhiều thành tựu trong nông nghiệp nói chung vàngành bảo vệ thực vật nói riêng (Khot et al., 2012), tạo ra các sản phẩm hiệu quả,an toàn và kinh tế. Bên cạnh đó, hướng tiếp cận sử dụng các hợp chất có nguồnHọc viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệpPage 1gốc từ thiên nhiên cũng được đẩy mạnh nghiên cứu (Jabeen, 2011), trong đónhiều loài đã được chứng minh có hiệu quả trong việc phòng chống một số loạisâu bệnh hại cây trồng.Xuất phát từ thực tiễn đó chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Đánh giáhiệu quả ức chế của Nano bạc và dịch chiết thực vật đối với vi khuẩnXanthomonas oryzae gây bệnh bạc lá lúa”.1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨUThu được cao khô dịch chiết (DC) thực vật gồm (Trầu không, đơn đỏ,huyền diệp, lược vàng, tỏi) và đánh giá hiệu suất tách chiết khi sử dụng các loạidung môi tách chiết khác nhau. Xác định một số nhóm hoạt chất có trong các loạidịch chiết thực vật.Đánh giá tác dụng ức chế của nano bạc và dịch chiết thực vật đối với vikhuẩn Xanthomonas oryzae gây bệnh bạc lá lúa (Oryza sativa L) trong điều kiện
Xem thêm

79 Đọc thêm

KỶ NĂNG TIỀN LÂM SÀNG

KỶ NĂNG TIỀN LÂM SÀNG

mặt thoáng: mặt thoáng nằm ngang trên và mặt thoáng lõm dưới:Đối với chất lỏng không màu hay có màu nhạt: khi đọc thể tích phải đọc saocho mặt thoáng lõm nằm trên vạch xác định thể tích.Đối với chất lỏng có màu đậm: đọc thể tích với mặt thoáng nằm ngang chạmvạch xác định thể tích.II. QUI TRÌNH KỸ THUẬT LẤY MẪU XÉT NGHIỆM:II.1. Chuẩn bị lấy mẫu:Dặn dò bệnh nhân lấy mẫu vào buổi sáng khi chưa ăn hoặc sau bữa ăn từ 4 – 6giờ.2Thuvientailieu.net.vnDụng cụ lấy mẫu và đựng mẫu phải khô, sạch và vô trùng.Nếu dùng chất chống đông thì phải chọn lựa cho thích hợp cho từng loại xétnghiệm.Nếu mẫu là máu (máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh) thì lấy tĩnh mạchtrước khuỷu tay sau khi đã sát trùng bằng cồn 700.II.2. Cách lấy:a. Nếu mẫu xét nghiệm là máu:Sát trùng tĩnh mạch sau khi đã cột dây garrot, dùng ngón tay dò tìm chỗ cần(sau khi cột garrot thì phần tĩnh mạch nếu dùng ngón tay sờ vào sẽ có cảm giácmềm hơn phần cơ), dùng kim đâm nhẹ nhàng và không đâm sâu tránh làm vỡ tĩnhmạch, lấy đủ lượng cần dùng.Rút kim ra và bơm nhẹ nhàng vào thành ống đựng có chứa sẵn chất chống đôngthích hợp, lắc nhẹ nhàng tránh làm vỡ hồng cầu gây tiêu huyết sẽ làm sai kết quả.Một mẫu máu đạt chuẩn thì phần huyết tương (là máu có chất chống đông) hayhuyết thanh (là máu không có chất chống đông) sau khi quay ly tâm sẽ trong vàkhông có màu hồng.
Xem thêm

73 Đọc thêm

Báo cáo lập trình java về Interoperating with Legacy Code

BÁO CÁO LẬP TRÌNH JAVA VỀ INTEROPERATING WITH LEGACY CODE

.. .Lập trình Java – IT4784 Phần I Giới thiệu Interoperating with Legacy Code • Như sáng tạo hoàn toàn mới, ngày thời gian API Java phải tương thích với lớp có, chẳng hạn java. util.Date, java. util.GregorianCalender,... (Instant) NGUYỄN ĐỨC HẬU - 20124977 Lập trình Java – IT4784 • Tương tự vậy, ZonedDateTime tương tự java. util.GregorianCalendar, lớp có phương th ức chuyển đổi Java Phương thức chuyển đổi toZonedDateTime... 15:45:50 ICT 2014 NGUYỄN ĐỨC HẬU - 20124977 Lập trình Java – IT4784 Phần II Câu hỏi trắc nghiệm 1) Câu 1:Phương thức dùng để chuyển đổi lớp java. util.Date java. time.Instant? A Date.from(instant)
Xem thêm

8 Đọc thêm

GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG PHẪU THUẬT CẮT U TUYẾN ỨC TRÊN BỆNH NHÂN NHƯỢC CƠ

GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG PHẪU THUẬT CẮT U TUYẾN ỨC TRÊN BỆNH NHÂN NHƯỢC CƠ

Bệnh nhân nhược cơ khi phẫu thuật sẽ gây ranhững khó khăn trong lúc gây mê hồi sức do sự rốiloạn dẫn truyền thần kinh cơ của bệnh nhân, đòi hỏiphải được đánh giá và chuẩn bò cẩn thận trước mổ.Đánh giá trước mổ phải xác đònh rõ các cơ bò ảnhhưởng của bệnh để tiên lượng các tai biến, nhu cầuthuốc hiện đang dùng, những bệnh kèm theo. Nhữngbệnh nhân có cơ hô hấp, cơ nuốt bò ảnh hưởng sẽtăng nguy cơ hít vào phổi. Tiền mê với một thuốckháng thụ thể H2 có thể giảm bớt nguy cơ, tuy vậychưa được nghiên cứu nhiều. Điều trò thuốc khángmen cholinesterase nên được tiếp tục đến lúc gây mê- phẫu thuật, nhưng nếu thuốc dãn cơsuccinylcholine được sử dụng trong khi gây mê thì cóthể gây ra liệt cơ kéo dài do men cholinesterase bògiảm. Các bệnh nhân nhược cơ thường rất nhạy cảmvới những yếu tố gây ức chế hô hấp, khi tiền mê vớinhóm opioids, nhóm benzodizepines phải theo dõicẩn thận.Trừ những thuốc dãn cơ, những thuốc mê thôngthường khác đều có thể sử dụng được bệnh nhânnhược cơ. Đôi khi chỉ với một mình thuốc mê hô hấpđã đủ tạo điều kiện dễ dàng cho hầu hết các thao tácphẫu thuật. Propofol là thuốc được ưa chuộng nhất dothời gian tác động ngắn, ít có tác dụng tích lũy, bệnhnhân tỉnh sớm giúp việc đánh giá hô hấp dễ dàng hơn.Nghiên cứu Y học
Xem thêm

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH HỢP CHẤT TANIN TỪ VỎ CÂY THÔNG CARIBE VÀ ỨNG DỤNG LÀM CHẤT CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH HỢP CHẤT TANIN TỪ VỎ CÂY THÔNG CARIBE VÀ ỨNG DỤNG LÀM CHẤT CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI

1. Trong vỏ cây thông Caribe chứa 2 loại tanin, tanin pyrogallicvà tanin pyrocatechic.2. Độ ẩm và hàm lượng hữu cơ tổng cộng trung bình 8,59 % và84,59%3. Điều kiện tối ưu ñể chiết tách tanin từ 1g bột nguyên liệu khônhư sau: tỉ lệ rắn lỏng là 1g: 60ml, nhiệt ñộ là 800C, thời gian chiếttách là 50 phút, và tỉ lệ C2H5OH:H2O là 1:1. Hàm lượng tanin thu ñượctrong ñiều kiện này là 29,82% so với lượng nguyên liệu khô.4. Vậy quá trình tách tạp chất bằng cloroform khá hiệu quả, táchñược lượng lớn tạp chất.Việc sử dụng cloroform ñể tách tạp chất từdung môi hỗn hợp C2H5OH:H2O cho hiệu quả tốt hơn 4,36% so vớitách từ dung môi nước.5. Kết quả phổ IR và HPLC của tanin cho thấy:Các loại dao ñộng chính trong phổ hồng ngoại của tanin:-OH, C=O, =C-O-C-, -C-O-C-, C=C, C-H dao ñộng khôngphẳng (anken), nhân thơmXác ñịnh ñược sự có mặt của một số hợp chất thuộc nhómtanin trong vỏ thông Caribe.6. Tanin trong vỏ thông Caribe có khả năng ức chế ăn mòn thépCT3 trong môi trường NaCl 3,5%. Khi sử dụng nồng ñộ tanin là 80mg/lvà ngâm ñiện cực trong dung dịch này trong 20 phút thì hiệu quả ức chếăn mòn thép CT3 trong môi trường NaCl 3,5% là 76,41%7. Tanin trong vỏ thông Caribe có khả năng ức chế ăn mòn thépCT3 trong môi trường HCl. Khi sử dụng nồng ñộ tanin là 80mg/l vàngâm ñiện cực trong dung dịch HCl 0,4 M trong 20 phút thì hiệu quả ứcchế ăn mòn thép CT3 là 68,70%Footer Page 25 of 126.
Xem thêm

Đọc thêm

PHẬT NÓI KINH BỒ TÁT HÀNH PHƯƠNG TIỆN CẢNH GIỚI THẦN THÔNG BIẾN HÓA

PHẬT NÓI KINH BỒ TÁT HÀNH PHƯƠNG TIỆN CẢNH GIỚI THẦN THÔNG BIẾN HÓA

8Ngài Văn Thù Sư Lợi thỉnh như thế rồi, Phật liền tán thán- lành thay! lành thay! Văn Thù Sư Lợi. Nay ngươi hỏi Đức NhưLai ứng cúng chánh biến tri nghĩa nầy thì Văn Thù Sư Lợi, ngươiphải nên biết tất cả pháp hành và trong pháp đó phải không cónhững sự nghi ngờ. Ngươi hãy nên dùng sự hiểu biết và trí huệphương tiện. Văn Thù Sư Lợi! Vì sự lợi ích của nhiều chúng sanhmà làm. Văn Thù Sư Lợi! Hãy vì vị lai các vị Bồ Tát mà làm nênánh sáng rạng rỡ. Nầy Văn Thù Sư Lợi! Hãy nên lắng nghe! Hãynên nhớ nghĩ! Nay ta đang nói kinh Bồ Tát sở hành phương tiệncảnh giới thần thông biến hóa đây.Ngài Văn Thù Sư Lợi thưa: Như vậy đó Thế Tôn, chúngcon đang lắng nghe.Phật lại bảo: Nầy Thiện Nam Tử! Nếu có kẻ thành tựu 12ức pháp công đức thì kẻ thiện nam người thiện nữ kia hãy vì pháttâm chứng được vô thượng bồ đề. Thế nào là 12 ? Lý giải trongsạch lìa các bợn nhơ. Có tánh từ bi sanh ra thanh tịnh. Có tâmchuyên hành trì pháp vô vi. Có trang nghiêm việc thiện và làm choviệc thiện nầy lâu bền. Có tâm cung kính cúng dường chư Phật nênthành tựu những pháp thanh tịnh. Có thân khNu ý nghiệp khônglàm những điều sai trái, xa lìa đường ác. Có tâm xa rời những kẻác trí thức và gần gũi bậc thiện trí thức. Như pháp mà nói mà làm,không xảo trá. Có sự hiểu biết các pháp, không tham cầu đồ ănngon. Có hộ trì các Đức Như Lai, xa lìa ma chướng. Hay thườngtrong tất cả chúng sanh, sanh tâm đại bi. Không xa lìa tất cả chúngsanh. Tâm không sanh tham đắm. Có sức mạnh của nhân duyêntrang nghiêm công đức.Nầy Thiện Nam Tử! Đây gọi là thành tựu 12 pháp công
Xem thêm

67 Đọc thêm

TÌM HIỂU CODEIGNITER VÀ XÂY DỰNG WEBSITE MUA BÁN HÀNG HÓA

TÌM HIỂU CODEIGNITER VÀ XÂY DỰNG WEBSITE MUA BÁN HÀNG HÓA

các hoạt động mua bán giữa khách hàng tiêu dùng và các doanh nghiệp. Các giải pháp đƣa rachỉ đúng trong hoàn cảnh và trƣờng hợp cụ thể, trong một khoảng thời gian nhất định nào đó.Khóa luận này sẽ giới hạn các vấn đề mang tính chất lý luận và một vài giải pháp có thểứng dụng cụ thể giúp cửa hàng kinh doanh ngày một phát triển.2.3 KHẢO SÁT HỆ THỐNG2.3.1 Sơ lƣợc về hệ thống thông tinHTTT là một ứng dụng đầy đủ và toàn diện nhất các thành tựu của công nghệ, củatin học vào tổ chức. Xây dựng thành công một HTTT không thể theo một mẫu sẵn có. Trƣớchết cần phải hiểu biết về tổ chức, sau đó phải vận dụng các hiểu biết về công nghệ thông tin,về quá trình hình thành và phát triển các HTTT để dự kiến một HTTT thích hợp cho nó.Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về HTTT tuy nhiên theo cách hiểu của các nhà tinhọc thì: HTTT đƣợc thể hiện bởi những con ngƣời, các thủ tục, dữ liệu và thiết bị tin họchoặc không tin học. Đầu vào của HTTT đƣợc lấy ra từ các nguồn và đƣợc xử lý bởi hệ thốngsử dụng nó cùng các dữ liệu đƣợc lƣu trữ trƣớc đó. Kết quả xử lý đƣợc chuyển đến các đíchhoặc cập nhật vào các kho lƣu trữ dữ liệu.Xây dựng website mua bán máy tính19GVHD: Nguyễn Văn GiápKhóa luận tốt nghiệp2.3.2 Quy trình từng nghiệp vụ của hệ thốngHệ thống thực hiện 2 nhiệm vụ chính đó là quảng bá sản phẩm và bán hàng. Để hoạtđộng của cửa hàng một cách hiệu quả và nhanh chóng cần phải có một hệ thống chi tiết và tốiƣu. Sau đây là một số mô tả về các quy trình nghiệp vụ diễn ra tại hệ thống:2.3.2.1 Đăng ký mới dành cho khách hàngKhi truy cập vào website, khách hàng có thể đăng ký thành viên. Việc đăng ký
Xem thêm

110 Đọc thêm

Thịt gà cuộn rau củ lạ miệng

THỊT GÀ CUỘN RAU CỦ LẠ MIỆNG

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Nguyên liệu: - 2 miếng ức gà không xương không da - 4 ngọn măng tây, rửa sạch - ½ quả ớt chuông màu đỏ - ½ quả ớt chuông vàng - Muối - Hạt tiêu - Dầu   Cách làm: Bước 1: Cắt đôi miếng ức gà theo bè mặt mỏng. Sau đó, dùng màng bọc hoặc nilon đặt lên trên thịt gà, dùng búa dần cho thịt gà mỏng ra, mềm hơn.   Bước 2: Rắc một ít muối và hạt tiêu lên trên bề mặt của các miếng thịt gà. Ớt chuông thái thành các dải nhỏ dọc theo thân quả. Sau đó đặt măng tây, 1-2 miếng ớt chuông vàng và đỏ lên trên miếng thịt gà, nhẹ nhàng cuộn thịt gà lại. Nếu sợ trong quá trình rán, thịt gà bị bung ra, bạn có thể dùng tăm ghim miếng thịt gà lại.     Bước 3: Làm nóng dầu ăn trong chảo, rồi cho các cuộn thịt gà (phần mép cuộn xuống dưới để thịt gà không bị bung ra).   Rán mỗi bên mặt thịt khoảng 7 phút ở nhiệt độ vừa phải cho đến khi thịt gà có màu vàng nâu. Trong quá trình nấu ăn, bạn có thể đậy vung lại để thịt bên trong và măng tây chín đều. Khi gà chín, gắp lên giấy thấm để thấm bớt dầu. Nếu thích, bạn có thể thay đổi các thành phần cuộn bên trong, có thể đó là một loại rau củ nào đó mà bạn thích! Thưởng thức thịt gà cuộn rau củ này với tương ớt, muối tiêu chanh đều ngon.     Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món thịt gà cuộn rau củ!
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÀI GIẢNG VI KHUẨN KỴ KHÍ

BÀI GIẢNG VI KHUẨN KỴ KHÍ

VI KHUẨN KỴ KHÍMỤC TIÊU Phân loại vi khuẩn kỵ khí Liệt kê các yếu tố ảnh hưởng tới sự tăng trưởngcủa VKKK Kể tên 1 số VKKK nội sinh và bệnh thường gặp Trình bày khả năng gây bệnh và đặc tính sinh họccủa vi khuẩn thuộc nhóm ClostridiumThế nào là vi khuẩn kỵ khí Là những vi khuẩn thiếu khả năng sử dụngoxy, bị oxy làm hại tùy mức độ VKKK tuyệt đối: 0,5% VKKK tương đối: 2 - 8% VKKK dung nạp oxySINH VÀ ĐiỀU KiỆN TĂNGTRƯỞNG Thiếu hệ thống cytochrome Có flavoprotein, thiếu catalase và peroxidase Superoxide dismutase (SOD) Fumarate reductase hoạt động trong trạng thái khử
Xem thêm

34 Đọc thêm

CẢNG BIỂN QUỐC TẾ

CẢNG BIỂN QUỐC TẾ

trung bình 1: 2 và thời gian chờ đợi trung bình cho tàu thuyền là 17 giờ. Ngoài ra, nhân viên Cảng vụ có mức lương trung bìnhhàng năm là 23.863 đô la, và chi phí đào tạo trung bình ít hơn 1 phần trăm tổng chi phí biên chế. Không có chính quyền cảngnào được tư nhân hoá, và sự đóng góp của Nhà nước vào các tài sản công ích lâu dài, như đê chắn sóngSỐ LIỆU THỐNG KÊHỆHỆ THỐNGTHỐNG AISAISKhái niệmCách thức hoạt độngTính hợp lệcủa AIS trong thực tế2.HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG (AIS)Các cảng thường là cửa ngõ duy nhất vào và ra khỏi một quốc gia, điều này đã giúp Chính phủ dễ dàng ghi lại dữ liệu về thương mại và thu thuế. một mức độ lớn, cácđối tượng này quyết định số liệu nào được thu thập và, quan trọng hơn, làm thế nào và khi dữ liệu được phổ biến. Trong một số trường hợp, con số này sẽ mất vài tháng- thậm chí nhiều năm - trước khi chúng trở nên phổ biến rộng rãi để kiểm tra.Hơn nữa, không phải là một thuận lợi cho các cảng để được so sánh trên toàn cầu, vì cạnh tranh cho hàng hóa thường là một vấn đề khu vực. Trong nhiều năm, các nhàchức trách cảng cho rằng mỗi cảng đều khác nhau và do đó không thể và không nên so sánh.Việc công bố số liệu thương mại và vận chuyển cần được ưu tiên cho các nhà hoạch định chính sách muốn thúc đẩy thương mại quốc tế. Dữ liệu phải được công khai và cóquyền truy cập miễn phí. Để có được hiệu quả trên quy mô toàn cầu, dữ liệu phải được tạo ra từ mối quan hệ đối tác liên quan đến một nhà cung cấp dữ liệu, một tổ chức lưu trữ
Xem thêm

27 Đọc thêm

ĂN G S ỨC ĐỀ KHÁNG Ở TR Ẻ

ĂN G S ỨC ĐỀ KHÁNG Ở TR Ẻ

Duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnhGut vi sinh vật hay thực vật đường ruột là một cộng đồng vi sinh vật phức tạp có trong đườngruột của trẻ. trẻ em cũng như người lớn, khi các vi khuẩn đường ruột trở nên mất cânbằng, khả năng chống nhiễm trùng bị thay đổi, khiến trẻ thường bị cảm lạnh và cúm.Probiotics là lợi khuẩn thân thiện với đường ruột, có nhiều trong sữa chua. Chúng giúp hệ tiêuhóa hoạt động tốt, giúp cơ thể chống lại bệnh tật hiệu quả đặc biệt là những bệnh phổ biếnnhư bệnh cảm lạnh, nhiễm trùng tai và viêm họng.1.Nghỉ ngơiĐể tăng cường sức đề kháng của cơ thể, trẻ cũng nên cần được nghỉ ngơi, thư giãn với nhữngtrò chơi phát triển trí tuệ và óc sáng tạo.1.NgủGiấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ cũng như sức đề kháng tốt.Theo National Sleep Foundation, trẻ trong độ tuổi từ 1-2 tuổi cần 11-14 giờ ngủ mỗi đêm, trẻmẫu giáo trong độ tuổi từ 3-5 tuổi cần 11-13 giờ ngủ mỗi đêm và trẻ từ 6-13 tuổi cần 9-11hngủ mỗi đêm. Để tăng chất lượng giấc ngủ, cha mẹ nhớ để phòng tối, bởi các hormone giấcngủ – melatonin được tiết ra trong bóng tối. Hãy đảm bảo rằng cha mẹ đã tắt tất cả các thiếtbị điện tử khi đưa con lên giường ngủ.1.Bổ sung các vitamin và chất khoáng để tăng cường sức đềkhángKhi sức đề kháng của trẻ có dấu hiệu giảm sút như bé bị lạnh, cảm cúm chữa mãi không khỏi,
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP “HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHO PEAK FITNESS HÀ NỘI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOA CƯƠNG”.

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP “HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHO PEAK FITNESS HÀ NỘI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOA CƯƠNG”.

lực lượng này quyết định trực tiếp tới lực lượng dịch vụ. để phát huy triệt để ưuthế của nhân viên trong việc xây dựng và tạo ra dịch vụ chúng ta phải giải quyếtmột số vấn đề sau.+ Trước hết tổ chức doanh nghiệp phải coi nhân viên của mình như nhữngkhách hàng đầy tiềm năng. điều này yêu cầu doanh nghiệp luôn phải quan tâmtới nhân viên, tìm hiểu nhu cầu, ước muốn của họ và có chiến lược để thoả mãnnhu cầu đó. đội ngũ nhân viên thấy được tổ chức tin cậy và đãi ngộ sứng đánghọ sẽ tìm hiểu nhu cầu khách hàng rõ hơn, phát hiện ra những nhu cầu mới vàhình thành dịch vụ mới. Họ không nhũng hoàn thành tốt công việc hiện tại màcòn suy nghĩ cho công việc tương lai của doanh nghiệp, hăng hái sáng tạo, quantâm tới khách hàng nhiều hơn.+ Doanh nghiệp phải coi trọng vai trò mà họ đang đảm nhận trong dịch vụhiện tại. Khi vai trò dịch vụ được coi trọng sẽ có tác động lớn đến lòng yêunghề, tới vị trí của cá nhân trong tổ chức và trong xã hội. điều này gắn với tươnglai nghề gnhiệp của cá nhân.+ Doanh nghiệp phải chú trọng thu hút các nhân viên vào quá trình hìnhthành dịch vụ mới, đồng thời phải chú ý tới phương thức và môi trường dịch vụ,đòi hỏi các nhân viên phải đạt được một trình độ nhất định.+ Hướng các nhân viên tham gia nhiều hiơn vào việc thực hiện kiểm tradịch vụ đối với khách hàng. Tuỳ theo mức đọ cung ứng dịch vụ các doanhnghiệp phải có kế hoách thích hợp.+ Các nhà quản trị cần chú ý phát hiện các mô thuẫn và sử kịp thờibằng nhiều giải pháp1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing mix nhằm pháttriển thị trường cho Peak Fitness Hà Nội của công ty Cp Hoa Cương1.3.1 Các nhân tố bên trong:Nguồn lực của một doanh nghiệp bao gồm: nguồn nhân lực, tài sản vậtchất, các nguồn lực vô hình. Đây là nhóm yếu tố quyết định khả năng hoạt độngcủa doanh nghiệp, quyết định sự thành bại trên thị trường; trong đó nguồn lựcSVTH: Phạm Tuấn Anh
Xem thêm

57 Đọc thêm

Cùng chủ đề