BÀI TẬP SỨC BỀN VẬT LIỆU THÁI THẾ HÙNG (CHỦ BIÊN)

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÀI TẬP SỨC BỀN VẬT LIỆU THÁI THẾ HÙNG (CHỦ BIÊN)":

đề TÀI xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN lý SINH VIÊN BẰNG NGÔN NGỮ lập TRÌNH c++

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ SINH VIÊN BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++

1. Lí do ch n đ tài ọ ề
Trong s phát tri n c a khoa h c cu i th k 20 đ u th k 21, công ngh thông tin ự ể ủ ọ ố ế ỷ ầ ế ỷ ệ
hi n nay là ngành có t c đ phát tri n nhanh nh t. ệ ố ộ ể ấ Công ngh thông tin ệ ở n c ta còn ướ
m i, ớ song t c đ phát tri n c a nó r t nhanh và m nh, chi m m t v trí quan tr ng ố ộ ể ủ ấ ạ ế ộ ị ọ
trong các ngành khoa h c công ngh . ọ ệ M t trong nh ng lĩnh v c đang đ c ng d ng ộ ữ ự ượ ứ ụ
tin h c hóa r t ph bi n n c ta là lĩnh v c qu n lý. Tin h c hóa trong qu n lý đã ọ ấ ổ ế ở ướ ự ả ọ ả
giúp cho các nhà qu n lý đi u hành công vi c m t cách khoa h c, chính xác ả ề ệ ộ ọ và hi u ệ
quả. Vi c ng d ng công ngh thông tin vào công tác qu n lý sinh viên là c n thi t. vì ệ ứ ụ ệ ả ầ ế
v y tôi ch n đ tài “ ậ ọ ề xây d ng ch ng trình qu n lý đi m c a sinh viên b ng ngôn ự ươ ả ể ủ ằ
ng l p trình C++” ữ ậ làm đ tài nghiên c u c a tôi. ề ứ ủ
2. M c tiêu c a đ tài ụ ủ ề
Xây d ng ch ng trình ự ươ qu n lí sinh viên b ng ngôn ng l p trình C++. ả ằ ữ ậ
3.Ph m vi nghiên c u ạ ứ
Phân tích thi t k h th ng qu n lí sinh viên b n ế ế ệ ố ả ằ g ngôn ng l p trình C++. ữ ậ
4. Ph ng pháp nghiên c u ươ ứ
Đ c tham kh o m t s tài li u v ph ng pháp l p trình ọ ả ộ ố ệ ề ươ ậ C++, trên c s đó ơ ở
ti n hành phân tích thi t k h th ng qu n lí sinh viên. ế ế ế ệ ố ả
Tham kh o, quan sát các ph n m m qu n lí sinh viên trong th c t . ả ầ ề ả ự ế
Xem thêm

7 Đọc thêm

BÀI THUYẾT TRÌNH BÀI TẬP SỨC BỀN VẬT LIỆU

BÀI THUYẾT TRÌNH BÀI TẬP SỨC BỀN VẬT LIỆU

SỨC BỀN VẬT LIỆU là môn học cơ sở, cung cấp các khái niệm và kiến thức cho nhiềungành kỹ thuật như xây dựng, cơ khí, thủy lợi, giao thông, hàng hải, hàng không...nênđược giảng dạy rộng rãi trong nhiều trường đại học. Do vị trí đặc biệt của môn SỨC BỀNVẬT LIỆU trong hệ thống kiến thức của các ngành kỹ thuật nên việc nắm vững kiến thứcnày càng có ý nghĩa cần thiết.Trong những năm gần đây, khuynh hướng giảm bớt thời lượng các môn học trở nên phổbiến trong các trường đại học , trong khi đó lượng kiến thức cần tiếp thu ngày càng tăng.Do vậy Th.s Phạm Quốc Liệt đã đưa ra bài tập lớn môn SỨC BỀN VẬT LIỆU giao chosinh viên để tự tìm tòi và thảo luận để thu thập kiến thức từ bài tập lớn này.Bài tập lớn môn SỨC BỀN VẬT LIỆU đã được hoàn thành dựa trên những kiếnthức cơ bản nhất . Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sai sót trong quá trình trình bài mong đượcsự góp ý của người đọc để sinh viên thực hiện tốt hơn.Người hoàn thànhSVTH : Nguyễn Duy Tân2SVTH : Nguyễn Duy TânMSSV : B1305523SỨC BỀN VẬT LIỆU – CN137GVHD : PHẠM QUỐC LIỆTMỤC LỤCTÓM TẮT NỘI DUNG BÁO CÁO ...........................................................................1I. NÔI DUNG ..............................................................................................................1II. TRÌNH BÀY: .........................................................................................................1
Xem thêm

33 Đọc thêm

BÀI TẬP SỨC BỀN VẬT LIỆU

BÀI TẬP SỨC BỀN VẬT LIỆU

Bài tập sức bền vật liệu……….., tháng … năm …….

383 Đọc thêm

Đề cương môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

ĐỀ CƯƠNG MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN.

I. Hàng hóa. 1. Hai thu c tính c a hàng hóa. ộ ủ Câu 2: Có ý ki n cho r ng: “hàng hóa có giá tr vì nó có giá tr s d ng, giá tr s ế ằ ị ị ử ụ ị ửd ng càng l n thì giá tr càng cao”. Đó là ý ki n hoàn toàn sai. Đ cm cho nh n ụ ớ ị ế ể ậđ nh r ng ý ki n trên sai ta đi phân tích 2 pham trù giá tr s d ng và giá tr c a ị ằ ế ị ử ụ ị ủhàng hóa Hàng hóa là sp c a lao đ ng, th a mãn đ c nhu c u nào đó c a con ng i thông ủ ộ ỏ ượ ầ ủ ườqua trao đ i ho c mua bán ổ ặ Giá tr s d ng c a hàng hóa: ị ử ụ ủGiá tr c a hàng hóa là công d ng c a hàng hóa th a mãn nhu c u nào đó c a con ị ủ ụ ủ ỏ ầ ủng i. vd g o dung đ ăn v i dung đ m c.. ườ ạ ể ả ể ặĐ c tr ng giá tr s d ng c a hàng hóa ặ ư ị ử ụ ủ giá tr s d ng – thu c tính TN c a v t quy đ nh giá ị ử ụ ộ ủ ậ ị giá tr s d ng thu c ph m trù vĩnh vi n ị ử ụ ộ ạ ễ giá tr s d ng ch th hi n khi tiêu dùng( tiêu dùng cho sx và tiêu dùng cho cá ị ử ụ ỉ ể ệnhân)Hàng hóa có th có 1 hay nhi u công d ng ể ề ụ hàng hóa ngày càng đa d ng phong phú, hi n đ i và thu n ti n, là do nhu c u đò ạ ệ ạ ậ ệ ầh i và KH công ngh cho phép ỏ ệ giá tr s d ng c a hàng hóa t o thành n i dung c a c a c i v t ch t và là c s ị ử ụ ủ ạ ộ ủ ủ ả ậ ấ ơ ởđ cân đ i v m t hi n v t ể ố ề ặ ệ ậ giá tr s d ng c a hàng hóa là giá tr sd xã h i vì giá tr s d ng c a hàng hóa ko ị ử ụ ủ ị ộ ị ử ụ ủph i là giá tr s d ng cho ng i s n xu t tr c ti p mà là cho ng i khác, cho xh, thông ả ị ử ụ ườ ả ấ ự ế ườqua trao đ i mua bán. Đi u đó đòi h i ng i s n xu t ph i luôn luôn quan tâm đ n nhu ổ ề ỏ ườ ả ấ ả ếc u c a xh, làm cho sp c a mình đáp ng đ c nhu c u c a xh ầ ủ ủ ứ ượ ầ ủ giá tr c a hàng hóa ị ủGiá tr s d ng c a hàng hóa là v t mang giá tr trao đ i ị ử ụ ủ ậ ị ổGiá tr trao đ i là quan h t l v l ng mà nh ng GTSD khác nhau trao đ i v i ị ổ ệ ỉ ệ ề ượ ữ ổ ớnhauVD: 1 cái rìu = 20kg thócTrong ph ng trình trao đ i trên có 2 câu h i đ t ra ươ ổ ỏ ặ+ 1 là t i sao rìu và thóc là 2 hàng hóa có giá tr s d ng khac nhau l i trao đ i ạ ị ử ụ ạ ổđ c v i nhau? ượ ớ+ 2 là t i sao chúng l i trao đ i v i nhau theo 1 t l nh t đ nh ạ ạ ổ ớ ỉ ệ ấ ịTr l i cho câu h i th nh t: 2 hàng hóa rìu và búa có th trao đ i đ c v i nhau ả ờ ỏ ứ ấ ể ổ ượ ớvì gi a chúng có c s chung. C s chung đó ko th là giá tr s d ng c a hàng hóa vì ữ ơ ở ơ ở ể ị ử ụ ủcông d ng c a chúng khác nhau. C s chung đó là các hàng hóa đ u là sp c a lao đ ng. ụ ủ ơ ở ề ủ ộsp c a lao đ ng do lđ xh hoa phí đ sx ra nh ng hàng hóa đó ủ ọ ể ữTr l i cho câu h i th 2: th c ch t các ch th trao đ i hàng hóa v i nhau là trao ả ờ ỏ ứ ự ấ ủ ể ổ ớđ i lđ ch a đ ng trong nh ng hàng hóa đó ổ ứ ự ữEmail: wizard_tryyahoo.com.vn 1Bùi Th Ng c, TN4A, Đ i h c Công đoàn Tel: 01656241050 ị ọ ạ ọTrong vd trên ng i th rèn làm ra cái rìu m t 5 h lao đ ng, ng i nông đân làm ra ườ ợ ấ ộ ườ20kg thóc cũng m t 5h lao đ ng. trao đ i 1 cái rìu l y 20kg thóc th c ch t là trao đ i 5h ấ ộ ổ ấ ự ấ ổsx ra 1 cái rìu l y 5h s n xu t ra 20kg thóc. Lao đ ng hao phí đ sx ra hàng hóa là c s ấ ả ấ ộ ể ơ ởchung c a trao đ i g i là giá tr hàng hóa. T phân tích trên ta th y: ủ ổ ọ ị ừ ấGiá tr hàng hóa là lao đ ng xh c a ng i sx hàng hóa k t tinh trong hàng hóa ị ộ ủ ườ ếĐ c tr ng c a giá tr hàng hóa là: ặ ư ủ ị Giá tr hàng hóa là 1 ph m trù l ch s , nghĩa là nó ch t n t i nh ng ph ng ị ạ ị ử ỉ ồ ạ ở ữ ươth c sx có sx và trao đ i hàng hóa ứ ổ Giá tr hàng hóa là bi u hi n quan h sx, t c là nh ng quan h kinh t gi a ị ể ệ ệ ứ ữ ệ ế ữnh ng ng i s n xu t hàng hóa. Trong n n kt h² d a trên nh ng ch đ t h u v t ữ ườ ả ấ ề ự ữ ế ộ ư ữ ề ưli u sx, quan h kinh t gi a ng i v i ng i bi u hi n thành quan h gi a v t v i ệ ệ ế ữ ườ ớ ườ ể ệ ệ ư ậ ớv t. hi n t ng v t th ng tr ng i đ c g i là s sung bái hàng hóa, khi ti n t xu t ậ ệ ượ ậ ố ị ườ ượ ọ ự ề ệ ấhi n thì đ nh cao c a s sung bái này là sung bái ti n t ệ ỉ ủ ự ề ệV m t ph ng pháp lu n, ta đi t gí tr trao đ i, nghĩa là đi t hi n t ng bên ề ặ ươ ậ ừ ị ổ ừ ệ ượngoài, t cái gi n đ n, d th y đ l n mò ra v t tích c a giá tr , nghĩa là cái b n ch t ừ ả ơ ễ ấ ể ầ ế ủ ị ả ấbên trong c a s, hi n t ng. giá tr trao đ i ch là hình th c bi u hi n c a giá tr ; giá tr ủ ệ ượ ị ổ ỉ ứ ể ệ ủ ị ịlà n i dung, là c s c a trao đ i. giá tr thay đ i thì giá tr trao đ i cuang thay đ i theo. ộ ơ ở ủ ổ ị ổ ị ổ ổNghiên c u 2 thu c tính hàng hóa, chúng at rút ra đ c nh ng ph ng pháp lu n ứ ộ ượ ữ ươ ậsau: hàng hóa (thông th ng hay d c bi t) đ u có 2 thu c tính là giá tr và giá tr s ườ ặ ệ ề ộ ị ị ửd ng. thi u 1 trong 2 thu c tính thì không ph i là hàng ụ ế ộ ả 2 thu c tính c a hàng hóa là s th ng nh t trong mâu thu n. ộ ủ ự ố ấ ẫTh ng nh t vì nó cùng 1 lao đ ng s n xu t ra hàng hóa, nh ng lao đ ng sx ra ố ấ ộ ả ấ ư ộhàng hóa l i có tính ch t 2 met. lđ c th t o ra giá tr s d ng; lđ tr u t ng t o ra giá ạ ấ ụ ể ạ ị ử ụ ừ ượ ạtr c a hàng hóa. ị ủHai thu c tính giá tr s d ng và giá tr đ i l p v i nhau, bi u hi n c a s đ i l p ộ ị ử ụ ị ố ậ ớ ể ệ ủ ự ố ậgi a chúng là: ữ Th nh t, ng i sx ra hàng hóa có gtsd nh t đ nh. Nh ng trong kinh t hàng hóa, ứ ấ ườ ấ ị ư ếng i sx t o ra gtsd ko ph i cho mình mà cho ng i khác, cho xh. M c đích sx c a h ườ ạ ả ườ ụ ủ ọko ph i gtsd mà là gt, lf ti n t là l i nhu n. cho dù ng i sx sx ra đ ch i tr em hay ả ề ệ ợ ậ ườ ồ ơ ẻthu c ch a b nh thì đ i v i h đi u đó không quan tr ng, mà đii u quan tr ng là nh ng ố ữ ệ ố ớ ọ ề ọ ề ọ ữhàng hóa đó đem l i cho h bao nhiêu ti n t , bao nhiêu l i nhu n ạ ọ ề ệ ợ ậ Đ i v i ng i tiêu dùng, ng i mua, m c đích c a h là GTSD, nh ng đ có đc ố ớ ườ ườ ụ ủ ọ ư ểGTSD nh m th a mãn nhu c u tiêu dùng c a h thì h ph i tr giá tr , tr ti n t cho ằ ỏ ầ ủ ọ ọ ả ả ị ả ề ệch c a nó. Nh v y ng sx, ng bán c n ti n còn ng mua, ng tiêu dùng c n hàng. Qúa ủ ủ ư ậ ầ ề ầtrình th c hi n giá tr và giá tr s d ng c a hàng hóa là 2 quá trình khác nhau ko di n ra ự ệ ị ị ử ụ ủ ễđ ng th i. Mu n th c hi n giá tr c a hàng hóa ph i tr ti n cho ng i sd… Nh v y, ồ ờ ố ự ệ ị ủ ả ả ề ườ ư ậ>< gi a 2 thu c tính c a hàng hóa và gi i quy t >< đó làm cho các ch th kt và n n kt ữ ộ ủ ả ế ủ ể ềnăng đ ng và linh ho t, suy đ n cùng thúc đ y tăng tr ng và phát tri n kt , nâng cao đs ộ ạ ế ẩ ưở ểnd trình đ văn minh h n. ở ộ ơ Th hai, hàng hóa sx đ n tiêu dùng ko đ ng nh t v i nhau v th i gian và ko ứ ế ồ ấ ớ ề ờgian. Đv i ng sx đó là th i gian v n n m trong hàng hóa, ch a bán đc đ thu ti n v đ ớ ờ ố ằ ư ể ề ề ẻEmail: wizard_tryyahoo.com.vn 2Bùi Th Ng c, TN4A, Đ i h c Công đoàn Tel: 01656241050 ị ọ ạ ọtái sx ti p t c. Lãi ngân hàng ch a tr đc; nguy c hàng hóa b hao mòn vô hình, ch a k ế ụ ư ả ơ ị ư ểđ n ph i b o qu n, ki m kê, ch a đ ng kh năng kh ng ho ng kt … Đv ng i tiêu ế ả ả ả ể ứ ự ả ủ ả ườdùng ch a mua đc hàng hóa đ th a mãn nhu c u, h n n a th i gian c n có hàng hóa ko ư ể ỏ ầ ơ ữ ờ ầdc đáp ng…Nghĩa là qtr th c hi n giá tr và GTSD khác nhau v tg và ko gian. Mu n ứ ự ệ ị ề ốxích l th i gian và ko gain gi a ng sx và ng tiêu dùng, các ch th kt tìm m i cách, m i ạ ờ ữ ủ ể ọ ọbi n pháp, nh h p đ ng kt, lien doanh, lk m r ng m ng l i sx và tiêu th và các ệ ư ợ ồ ở ộ ạ ướ ụph ng pháp bán hàng phù h p. ươ ợ Th ba, trong kt h² đ c sx ra có th bán đ c hay ko bán đ c. N u hàng hóa ứ ượ ể ượ ượ ếbán đ c, >< gi a 2 thu c tính đc gi i quy t và ng c l i. ượ ữ ộ ả ế ượ ạ Ý nghĩa ph ng pháp lu n: ươ ậChúng ta đang trong th i kì phát tri n KTTT, kt h². Hàng hóa sx ra đ bán ch ko ờ ể ể ứph i đ t tiêu dùng. Do đó: ả ể ựĐ i v i ng i sx khi luôn mong mu n thu đc nhi u l i nhu n ph i quan tâm đ n ố ớ ườ ố ề ợ ậ ả ế2 thu c tính c a hàng hóa. T c là ph i làm ra nhi u hàng hóa, phong phú vè ch ng lo i, ộ ủ ứ ả ề ủ ạcông d ng ngày càng nhi u, t đó đ gi m giá giá tr hàng hóa đ thu hút ng mua, tăng ụ ề ừ ể ả ị ểs c c nh tranh. B ng cách c i ti n quy trình KT càng hi n đ ii, nâng cao trình đ cho ứ ạ ằ ả ế ệ ạ ộng lđ, đ i m i t ch c qu n lí sx. ổ ớ ổ ứ ảĐ i v i ng tiêu dùng, khi ch quan tâm đ n giá tr sd thì ph i tr tr cho ng i s ố ớ ỉ ế ị ả ả ị ườ ởh u. T đó ph i có bi n pháp đ tăng thu nh p, tăng kh năng thanh toán. ữ ừ ả ệ ể ậ ả2. Tính 2 m t c a lđsx hàng hóa. ặ ủHàng hóa có 2 thu c tính không ph i do có 2 th lđ khác nhau k t tinh trong nó, ộ ả ứ ếmà là do l đ c a ng i sx h2 có tc 2 m t: v a mang tc c th ( l đ c th ), l i v a ủ ườ ặ ừ ụ ể ụ ể ạ ừmang tc tr u t ng(l đ tr u t ng). C. Mac là ng i đ u tiên phát hi n ra tc 2 m t đó. ừ ượ ừ ượ ườ ầ ệ ặ L đ c th : ụ ểLđ c th là l đ có ích d i d ng 1 hình th c c th c a nh ng ngh nghi p ụ ể ướ ạ ứ ụ ể ủ ữ ề ệchuyên môn nh t đ nh. ấ ịM i l đ c th có th có m đ, ph2 công c l đ , đ i t ng l đ và kq l đ riêng. Chính ỗ ụ ể ể ụ ố ượnh ng cái riêng đó phân bi t các lo i l đ c th khác nhau. Ch ng h n, l đ c a ng i ữ ệ ạ ụ ể ẳ ạ ủ ườth may và l đ c a ng i th m c là 2 lo i l đ c th khác nhau, l đ c a ng i th may ợ ủ ườ ợ ộ ạ ụ ể ủ ườ ợcó m đ là làm ra qu n áo ch o ph i là bàn gh ; còn ph2 là may ch ko ph i bào c a; có ầ ứ ả ế ứ ả ủcông c l đ là kim, ch , máy may ch ko ph i là cái c a, cái bào…; và l đ c a ng i th ụ ỉ ứ ả ư ủ ườ ợmay thì t o ra qu n áo đ m c còn l đ c a ng i th m c thì t o ra gh đ ng i… ạ ầ ể ặ ủ ườ ợ ộ ạ ế ể ồĐi u đó có nghĩa là : l đ c th t o ra g tr sd c a h2
Xem thêm

20 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP GIÁO VIÊN DẠY TỐT PHẦN ĐỌC HIỂU MÔN TIẾNG ANH 7

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP GIÁO VIÊN DẠY TỐT PHẦN ĐỌC HIỂU MÔN TIẾNG ANH 7

giúp gi o iên dạy t t phầncác bướciện ph pc hi u m n Tiếng Anh l p 7”. Tôi thực hi nu:- Hướng dẫn học inh chuẩn bị bài tốt ở nhà.- Làm tốt gi i đoạn chuẩn bị (pre-re ding) để học inh có thể àm tốt phần(While-reading )- họn bài tập phù hợp cho phần đọc (Whi e-reading )- Khuyến khích học inh học từ ựng để mở rộng ốn từ.- Chú ý nhiều đến đối tượng học inh yếu.- Tổ chức àm i c theo cặp, nhóm.Vi c oạn các bài tập phải phong phú, đ dạng, đủ các cấp độ tạo điều ki ncho mọi đối tượng đều có thể th m gi uy n tập trong từng tiết học.Tạo cho học inh có thói quen uy n tập tự do, tổ chức các tr chơi để tạohứng thú học tập cho học inh.Tôi cố gắng duy trì phương pháp đã nêu trên à không ngừng học h i, traođổi ới đồng nghi p để đư giờ dạy hi u quả ên c o hơn. Trong đề tài này, tôiđã cố gắng kh i thác à tìm hiểu phương pháp dạy kĩ năng đọc ở trường Trunghọc cơ ở từ đó đi âu ào phân tích nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng đếnphương pháp dạy đọc từ đó tìm r bi n pháp c thể để từ đó đư r cácphương pháp c thể ới từng đối tượng học inh. Vì thời gian và tài i u th mkhảo có hạn, nên trong đề tài này c n có nhiều hạn chế mà tôi chư phân tích21
Xem thêm

24 Đọc thêm

LỆNH CƠ BẢN TRONG AUTOCAD

LỆNH CƠ BẢN TRONG AUTOCAD

Các l nh c ệ ơ b n trong AutoCad ả
1L nh Line ệ : v ẽ đườ ẳ ng th ng
Command : l_Space
+Nh p to ậ ạ độ đi m ể đầ ủ u tiên c a đườ ẳ ng th ng (specìfy fítst point)
+Nh p to ậ ạ độ đi m ti p theo c a ể ế ủ đườ ẳ ng th ng (specify next point)
Các cách nh p to ậ ạ độ ộ m t đi m: ể
_Cách 1 : nh p b ng pick (chu t trái) ậ ằ ộ
_Cách 2 : nh p to ậ ạ độ đề các tuyêt đối
VD : nh p to ậ ạ độ đi m B(x,y) b ng cách gõ x,y_Space

7 Đọc thêm

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY DƯỢC SÀI GÒN ĐẾN NĂM 2020

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY DƯỢC SÀI GÒN ĐẾN NĂM 2020

PH Ụ L Ụ C 17 S Ự TI Ế N HÓA C Ủ A TRUNG TÂM PHÂN PH Ố I T Ừ NHÀ KHO TRUY Ề N TH Ố NG NHÀ KHO TRUYỀN THỐNG TRUNG TÂM PHÂN PHỐI TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG Nơi lưu trữ hàng Trung [r]

63 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH LŨ CHI TIẾT SÔNG TRÀ LÝ, TỈNH THÁI BÌNH

NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH LŨ CHI TIẾT SÔNG TRÀ LÝ, TỈNH THÁI BÌNH

BIÊN MỰC NƯỚC TRIỀU CHO MÔ HÌNH TRONG TRƯỜNG HỢP TÍNH TOÁN NÀY TRÌNH BÀY Ở BẢNG 2.3.3 K Ế T QU Ả TÍNH TOÁN TH Ủ Y L Ự C M Ạ NG SÔNG TIẾN HÀNH TÍNH TOÁN CÁC TỔ HỢP LŨ THƯỢNG NGUỒN VÀ CÁC [r]

93 Đọc thêm

BAI TAP LON MON QUAN LY BAN HANG DIEN TU SQL SERVER

BAI TAP LON MON QUAN LY BAN HANG DIEN TU SQL SERVER

B Ả NG PHÂN CÔNG: ...........................................................................................................2
1.
Phân tích bài toán.........................................................................................................3
1.1. Xác đ ị nh ki ể u th ự c th ể........................................................................................3
1.2. Xác đ ị nh liên k ế t và ki ể u kiên k ế t .....................................................................3
1.3. Mô hình quan hệ...................................................................................................3

Quy t ắ c 3: chuy ể n các liên k ế t 1n ........................................................................3
Mô hình quan hệ...........................................................................................................4
2.
Th ự c hành trong SQL server .......................................................................................4
PH Ầ N 1 : T Ạ O VIEW CHO B Ả NG ..................................................................8
PH Ầ N 2 : T Ạ O PROCEDURE CHO CÁC B Ả NG ...............................................10
PH Ầ N 3 : T Ạ O TRIGGER ....................................................................................12
PH Ầ N 4 : PHÂN QUY Ề N VÀ B Ả O M Ậ T CHO CSDL ......................................13
3.
TOÀN B Ộ CODE C Ủ A BÀI .....................................................................................14
Xem thêm

15 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT LÊN CHẤT LƯỢNG TRỨNG, ẤU TRÙNG VÀ HIỆU QUẢ ƯƠNG GIỐNG CÁ CHIM VÂY VÀNG (TRACHINOTUS BLOCHII LACEPÈDE, 1801) TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT LÊN CHẤT LƯỢNG TRỨNG, ẤU TRÙNG VÀ HIỆU QUẢ ƯƠNG GIỐNG CÁ CHIM VÂY VÀNG (TRACHINOTUS BLOCHII LACEPÈDE, 1801) TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

M
Ở ĐẨU
Cá chim vây vàng (Trachinotus blochii) là loài cá n
ổi, rộng muối, có thể
nuôi v
ới mật độ cao, cá cũng sử dụng tốt thức ăn công nghiệp, sinh trưởng nhanh và
có giá tr
ị kinh tế nên đã trở thành đối

ợng nuôi hấp dẫn ở nhiều nước thuộc
châu
Á – Thái Bình D
ương (Lan
& CTV, 2007; Juniyanto & CTV, 2008).
Hi
ện nay, cá chim được nuôi khá phổ biến ở nhiều nước
như: loài
Trachinotus carolinus đư
ợc nuôi
khu v
ực
B
ắc Trung Mỹ (Main
& CTV, 2007); loài
Trachinotus ovatus, loài T. falcatus và loài T. blochii nuôi
ở các nước như Đài
Loan, Trung Qu
ốc, Indonesia, Singa
pore và Vi
ệt Nam (Yeh & CTV, 2004
; Thái
Thanh Bình & Tr
ần Thanh, 2008).
Trong đó, loài cá chim vây vàng Trachinotus
blochii đư
ợc sản xuất giống đầu ti
ên t
ại Đài Loan năm 1989. Đến nay đã có khá
nhi
ều công trình nghiên cứu về nuôi thương phẩm
(Lazo & CTV, 1998; McMaster
& CTV, 2003; Mc Master & CTV, 2006; Lan & CTV, 2007; Thái Thanh Bình &
Tr
ần Thanh, 2008) và sản xuất giống loài cá này
(Yeh & CTV, 2004; Liao & CTV,
2001; Juniyanto & CTV, 2008; Ngô V
ĩnh Hạnh, 2007; Lại Văn Hùng & CTV,
2011). Tuy nhiên, v
ấn đề gặp phải trong sản xuất giống hiện nay là tỷ lệ thành thục
c
ủa cá bố mẹ từ (57,14 – 95,45%), t
ỷ lệ thụ tinh (46,34
– 78,53%) và n
ở của trứng
(28,0 – 75,3%) th
ấp, tỷ lệ sống của ấu trùng cá không ổn định (từ 2,38
– 28,20%),
và t
ỷ lệ dị hình ở cá con còn cao từ 6,90
– 9,09% (Ngô V
ĩnh Hạnh, 2007;
Juniyanto
và CTV, 2008; L
ại Văn Hùng và CTV, 2011, Samal và CTV 2014), và đến nay vẫn
chưa có các nghiên c
ứu
đ
ể tìm ra giải pháp khắc phục các vấn đề này.
Nhi
ều nghi
ên cứu trên các loài cá biển khác chỉ ra rằng, chất lượng trứng và
ấu tr
ùng ảnh hưởng rất lớn
lên k
ết quả ương giống, điều này liên quan trực tiếp đến
ch
ế độ dinh dưỡng của cá bố mẹ
(Tucker, 2000; L

i Văn Hùng, 2004; Fernández –
Palacios & CTV, 2011). Trong đó, ngu
ồn thức ăn, hàm

ợng
n-3 HUFA, vitamin E
và astaxanthin có trong th
ức ăn
đóng vai tr
ò
r
ất
quan tr
ọng
đ
ến chất lượng sản phẩm
sinh d
ục (Lee & CTV, 1993; Lie & CTV, 1994; Lavens & CTV, 1999;
Izquierdo &
CTV, 2001; Nortvedt, 2006; Fernández – Palacios & CTV, 2011). Các v
ấn đề n
ày
c
ũng được một số tác giả nghiên cứu trên một số loài cá như: cá giò,
Rachycentron
canadum (Nguyen, 2010), cá tráp đ
ầu vàng,
Sparus aurata (Watanabe & VassalloAgius,
2003), cá bơn Nhật, Paralichthys olivaceus (Izquierdo & CTV, 2001) và cáh
ồi Đại Tây D
ương,
Salmo salar (Lie và CTV, 1994). Ngoài ra, vi
ệc nghi
ên cứu
đ

đưa ra các gi
ải pháp
k
ỹ thuật trong sản xuất giống
như: ch
ế độ cho ăn (Curnow &
CTV, 2006), m
ật độ ương
(Hatziathanasius & CTV, 2002), b
ổ sung dinh dưỡng cho
ấu tr
ùng cá (L
ục Minh Diệp, 2010
) và th
ời gian chiếu sáng (Barlow & CTV, 1995)trên các loài cá ch
ẽm (Lates calcarifer), cá ch
ẽm châu
Âu (Dicentrarchus labrax)
c
ũng đã được khá nhiều tác giả thực hiện n
h
ằm nâng cao hiệu quả ương gi
ống.
Như v
ậy
, cá chim vây vàng là đ
ối tượng nuôi
có giá tr
ị kinh tế cao,
đ
ã được
quan tâm nghiên c
ứu sản xuất giống phục vụ cho nhu cầu của người nuôi. Tuy
nhiên, các nghiên c
ứu này mới dừng ở mức sản xuất ra con giống và vẫn c
hưa đi
sâu vào nghiên c
ứu những giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng trứng, ấ
u
trùng và hiệu quả ương giống. Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu các vấn đề này nhằm
nâng cao hi
ệu quả sản xuất giống cá chim vây v
àng là r
ất cần thiết.
Xu
ất phát từ những v
ấn đề tr
ên, đề tài: “
Nghiên c
ứu ảnh hưởng của một số
gi
ải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng và hiệu quả ương giống cá
chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) t
ại Khánh Hòa
đư
ợc đề
xuất thực hiện.
Mục tiêu của đề tài:
- M
ục tiêu tổng
quát: Góp ph
ần hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá chim
vây vàng.
- M
ục tiêu
c
ụ thể: N
h
ằm cải thiện
s
ức
sinh s
ản, chất lượng trứng, ấu trùng và
nâng cao hi
ệu quả ương giống cá chim vây vàng.
Các n
ội dung chính của đề tài
:
1. Ảnh h
ưởng của
lo
ại thức ăn tươi,
kh
ẩu phần ăn và
hàm lư
ợng vitamin E bổ
sung cho cá b
ố mẹ lên khả năng sinh sản và chất lượng trứng, ấu trùng.
2. Ảnh h
ưởng của loại hormone sử dụng để kích thích cá sinh sản lên khả năng
sinh s
ản
, ch
ất l
ư
ợng trứng

ấu tr
ùng.
3. Nghiên c
ứu một số giải pháp kỹ t
hu
ật nhằm nâng cao hiệu quả ương giống
cá chim vây vàng t

khi m
ới nở đến 50 ngày tuổi.
»
Xem thêm

200 Đọc thêm

OLYMPIC SỨC BỀN VẬT LIỆU

OLYMPIC SỨC BỀN VẬT LIỆU

Giáo trình Sức bền vật liệu×bài giảng sức bền vật liệu¸ bài tập sức bền vật liệu×tài liệu ôn thi olympic sức bền vật liệu×các đề thi olympic cơ học về sức bền vật liệu×đề thi olympic sức bền vật liệu 2013×tài liệu sức bền vật liệuGiáo trình Sức bền vật liệu×bài giảng sức bền vật liệu¸ bài tập sức bền vật liệu×tài liệu ôn thi olympic sức bền vật liệu×các đề thi olympic cơ học về sức bền vật liệu×đề thi olympic sức bền vật liệu 2013×tài liệu sức bền vật liệu
Xem thêm

355 Đọc thêm

NGÂN HÀNG DỮ LIỆU ĐỀ THI&QUOT MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

NGÂN HÀNG DỮ LIỆU ĐỀ THI&QUOT MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

T N-2.9 Tron g cá c chứ c n ăn g s au , chứ c n ăn g n ào khôn g phảI là chứ c năn g củatà I chín h:a) Tổ chứ c vốnb) G iá m đốcc) Phân phối lạ i thu n hậ pd) Tìm kiếm đầu và o cho s ản xuấ tT N-2.10 Vốn là :a)Tà I sả nb)Tà I s ản dùn g vào m ục đích kin h doa nh s inh lờ ic) Tà I sả n do cá c chủ doan h nghiệp đón g gópT N-2.11 Chín h s ách tà I khoá quốc gia là một chín h s ách:a) Liên qu an đến thu chi của N gân s á ch nà h nư ớcb) Liên qu an đến việc đI êù chỉn h lư ợn g cu ng tiền tron g lưu thôn gc) Cả ha i câ u a ) và b) đều đún gT N-2.12 Tà I s ản hữu hình là tà I sả n:a) Có thể chu yển thà nh ti ền m ặtb) Có giá trị lớn , thờ i gian sử dụn g lâu dà Ic)Có hình thá I vậ t chấ t cụ thể.T N- 2.13 V ố n c a ch s ở h ữ u t ro ng do anh nghi ệ p bao g ồ m :a/ Vốn cổ phần .b/ Vốn cổ p hầ n cộn g cỏc khoản dự phũn gc/ Tà i s ản của doa nh nghiệpd/ Vốn cổ p hầ n và lói khôn g chia .T N-2.14 G iá trị còn lạ i TSCĐ thư ờn g đư ợ c đá n h giá bằn g:a/ N guyờn giỏ ba n đầ u trừ đi khấ u ha o.b/ N gu yên giá ban đầu hoặ c giá thị trư ờn g, cá i n ào ca o hơn thỡ lấ y.c/ G iá thị trườ ng tạ i thờ i đi ểm lập bả ng câ n đối kế toánTN-2.15 Đóng góp của chủ doanh nghiệp vào tàI sản của doanh nghiệp được gọi là :a/ Vốnb/ Vốn chủ sở hữu
Xem thêm

28 Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TÊN CTĐT : CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TÊN CTĐT : CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

THỰC TẬP CƠ KHÍ CƠ BẢN 2 SỐ TC: 02 - _Phân bố thời gian học tập: 2 0, 2, 1 _ - _Điều kiện tiên quyết:_ _Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật, Dung sai kỹ thuật đo, Sức bền vật _ _ _ _liệu, Thực tập ng[r]

19 Đọc thêm

NHẬN THỨC VỀ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH VÀ XU HƯỚNG HÀNH VI LỰA CHỌN BẠN ĐỜI CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH (SLIDE)

NHẬN THỨC VỀ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH VÀ XU HƯỚNG HÀNH VI LỰA CHỌN BẠN ĐỜI CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH (SLIDE)

TRANG 10 2.1.3 CH Ứ C N Ă NG C Ủ A GIA Ñ ÌNH CH Ứ C N Ă NG C Ủ A GIA Ñ ÌNH chức năng tình dục giữa vợ và Chồng Chức năng sinh sản ñể duy trì nòi giống Chức năng tổ chức cuộc sống vật chấ[r]

37 Đọc thêm

GIẢM CÂN KHÔNG ĐÚNG CÁCH SẼ TÀN PHÁ LÀN DA BẠN THẾ NÀO

GIẢM CÂN KHÔNG ĐÚNG CÁCH SẼ TÀN PHÁ LÀN DA BẠN THẾ NÀO

một thân hình thon thả, săn chắc và khỏe mạnh.Thay vì áp dụng các phương pháp hút mỡ hay kem đánh tan mỡ, hãy tập các bàitập rèn luyện cơ bắp và sức bền như chống đẩy, gập bụng, đạp xe, plank, squat…Da nổi mụnDa nổi mụn trong quá trình ăn kiêng có thể đến từ hai nguyên nhân: Chế độ ănVnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíuống và thói quen tập luyện thể thao.Bên cạnh dầu mỡ, đường là chất gây mụn cực kì phổ biến mà chúng ta ít biết đến.Đường không chỉ nằm trong các loại bánh kẹo mà còn có mặt ở rất nhiều nhữngloại rau quả. Nếu bạn có thói quen ăn trái cây, rau xanh thay cho thịt và tinh bột đểgiảm cân, hãy lựa chọn thật kĩ những loại rau quả này nhé! Bạn nên tránh ănnhững loại thực vật chứa nhiều đường như bắp, cà rốt, nho, xoài, vải…Mặt khác, đừng lơ là làn da khi đang tập luyện giảm cân. Mồ hôi, hơi nóng trongkhông gian tập có thể khiến bí bách và gây mụn. Nếu bạn tới phòng gym tập luyện,thiết bị gym bẩn còn có thể khiến da nhiễm khuẩn và dễ gây mụn hơn. Nguyên tắcdưỡng da khi tập thể dục là: Hãy để da khô thoáng, không trang điểm và cấp nướcliên tục cho da. Bạn có thể tham khảo cẩm nang chăm sóc da khi tập gym tại đâynhé!VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Xem thêm

3 Đọc thêm

bài giảng sức bền vật liệu 1

BÀI GIẢNG SỨC BỀN VẬT LIỆU 1

bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1 bài giảng sức bền vật liệu 1
Xem thêm

109 Đọc thêm

Giáo trình sức bền vật liệu

GIÁO TRÌNH SỨC BỀN VẬT LIỆU

Giáo trình sức bền vật liệu Giáo trình sức bền vật liệu Giáo trình sức bền vật liệu Giáo trình sức bền vật liệu Giáo trình sức bền vật liệu Giáo trình sức bền vật liệu Giáo trình sức bền vật liệu Giáo trình sức bền vật liệu Giáo trình sức bền vật liệu Giáo trình sức bền vật liệu Giáo trình sức bền vật liệu Giáo trình sức bền vật liệu Giáo trình sức bền vật liệu Giáo trình sức bền vật liệu Giáo trình sức bền vật liệu Giáo trình sức bền vật liệu Giáo trình sức bền vật liệu
Xem thêm

246 Đọc thêm

Bài tập lớn sức bền vật liệu cơ học kết cấu

BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN VẬT LIỆU CƠ HỌC KẾT CẤU

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN VẬT LIỆU CƠ HỌC KẾT CẤU
(LỀU MỘC LAN, NGUYỄN VŨ VIỆT NGA)
1. Hệ thanh phẳng tĩnh định
2. Khung siêu tĩnh theo phương pháp lực
3. Khung siêu tĩnh theo phương pháp chuyển vị và phương pháp phân phối momen

113 Đọc thêm

BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN VẬT LIỆU

BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN VẬT LIỆU

Mặt khác, lực cắt Qy phân bố trong đoạn này luôn âm nên đường biểu diễn Mx quay bề lõm về phía trên.. 3 Đoạn CD: + Nz không tồn tại trong toàn đoạn.[r]

25 Đọc thêm

CHUONG 10 TRUYEN THONG MKT

CHUONG 10 TRUYEN THONG MKT

À T HU Ậ N L Ợ I TRONG H Đ KD, GIÁN TI Ế P LÀM T Ă NG NHU C Ầ U V Ề SP C Ủ A DN, T Ă NG DOANH THU CHO DN _Principles of marketing – Thanhpham MBA _ CÁC HÌNH THỨC CỦA HOẠT ĐỘNG PR PENCILS[r]

17 Đọc thêm