NGUYÊN NHÂN CÁI CHẾT CỦA VUA QUANG TRUNG PHẦN 1

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NGUYÊN NHÂN CÁI CHẾT CỦA VUA QUANG TRUNG PHẦN 1 ":

Bài 4 - Greetings & signatures in email-phần 2 pptx

BÀI 4 - GREETINGS & SIGNATURES IN EMAIL-PHẦN 2 PPTX

TRANG 1 BÀI 4 - GREETINGS & SIGNATURES IN EMAIL PH ẦN CH ÀO H ỎI & CHỮ KÝ TRONG EMAIL-PH ẦN 2 Bức thư thứ ba được giới thiệu cho các bạn là bức thư Lawrence Abbott đã viết cho Theodore R[r]

13 Đọc thêm

so ke hoach

SO KE HOACH

B, KÜ n¨ng:- KÜ n¨ng quan s¸t t×m tßi.- KÜ n¨ng vËn dơng t×m hiĨu t×nh h×nh thùc tiƠn.- KÜ n¨ng ho¹t ®éng nhãm.GV: Nguyễn Đức Hữu Tổ : Hoá - Sinh2Trường THCS Thò Trấn Thạnh An – Vónh Thạnh – TP Cần ThơKh¸i nÞªm ®ét biÕn, c¸c lo¹i ®ét biÕn gen, ®ét biÕn NST vµ ý nghÜa- Nguyªn nhËn g©y ®ét biÕnB, KÜ n¨ng:- Quan s¸t tranh, kÜ n¨ng ph©n tÝch, tỉng hỵp- KÜ n¨ng vËn dơng lÝ thut vµo thùc tiƠnC, Ph¬ng ph¸p:- Quan s¸t t×m tßi( trùc quan); Thùc hµnh- Tỉ chøc ho¹t ®éng nhãmD, §å dïng:- Tranh vÏ: C¸c lo¹i ®ét biÕn gen, NST- VËt thËt: Méu mét sè thêng biÕn.* Ch ¬ng 5. Di trun häc ngêiA, KiÕn thøc cÇn ®¹t:- 2 ph¬ng ph¸p chđ u nghiªn cøu di trun ngêi.- 1 sè bƯnh, tËt di trun ë ngêi- Vai trß DTH -> ngêiB, KÜ n¨ng:- KÜ n¨ng quan s¸t vµ ph©n tÝch kªnh h×nh- KÜ n¨ng ho¹t ®éng nhãm- KÜ n¨ng ph©n tÝch tỉng hỵp, kh¸i qu¸t ho¸.C, Ph¬ng ph¸p:- Quan s¸t t×m tßi- Ph¬ng ph¸p ho¹t ®éng nhãm
Xem thêm

13 Đọc thêm

Bài 4 - Greetings & signatures in email -phần 1 ppt

BÀI 4 - GREETINGS & SIGNATURES IN EMAIL -PHẦN 1 PPT

TRANG 1 BÀI 4 - GREETINGS & SIGNATURES IN EMAIL PH ẦN CH ÀO H ỎI & CHỮ KÝ TRONG EMAIL-PH ẦN 3 Còn bức thư thứ hai được đề cập dưới đây là bức thư thể hiện sự thông cảm Joaquin Miller viế[r]

5 Đọc thêm

Các nguyên lí sáng tạo được ứng dụng xây dựng và phát triển phần mềm Adobe Photoshop

CÁC NGUYÊN LÍ SÁNG TẠO ĐƯỢC ỨNG DỤNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ADOBE PHOTOSHOP

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ADOBE PHOTOSHOP Qua ph ần giới thiệu lịch sử, quá trình xây dựng và phát triển của phần mềm, ta thấy chính những ý tưởng sán g tạo với tốc độ kinh ngạc đã giữ Adobe Photoshop luôn ở vị trí hàng đầu, không có đối thủ cạnh tranh. Chúng ta hãy cùng phân tích sự thay đổi, các tính năng mới của ph iên bản Photoshop CS6 so với CS5 để thấy được các nguyên lí sáng tạo được ứng dụng trong việc nâng cấp phần mềm. 1. NGUYÊN TẮC THAY ĐỔI MÀU SẮC a) Nội dung  Thay đổi màu sắc của đối tượng hay môi trường bên n goài  Thay đổi độ trong suốt của của đối tượng hay môi trường bên ngoài.  Để có thể quan sát được những đố i tượng hoặc những quá trình, sử dụng các chất phụ gia màu, hùynh quang.  Nếu các chất phụ gia đó đã được sử dụng, dùng các nguyên tử đánh dấu.  Sử dụng các hình vẽ, ký hiệu thích hợp. b) Minh họa: Màu sắc của layer (Layer Color) Người dùng có thể đổi màu cho Layer để dễ quan sát nhóm đối tượng và hỗ trợ khi tìm kiếm, sắp xếp Layer dựa theo màu sắc. Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Tin Học Giáo viên: GS.TSKH. Hoà ng Kiếm Học viên: Trần Thị Kim Phụng Trang 19
Xem thêm

34 Đọc thêm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

Chương 1- Đ ẶT V ẤN Đ Ề, N ỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU.......1-4 1.1. Đ ặt v ấn đ ề................................................................................................................. 1 1.2. Mục tiêu c ủa đ ề tài.................................................................................................... 2 1.3. Ph ạm vi nghiên c ứu .................................................................................................. 2 1.4. N ội dung nghiên c ứu................................................................................................. 2 1.5. Phương pháp nghiên c ứu........................................................................................... 3 Chương 2 – T ỔNG QUAN V ẤN Đ Ề NGHIÊN C ỨU Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Chương 3 - K ẾT QU Ả NGHIÊN C ỨU VÀ TH ẢO LU ẬN...................................11-82 3.1. HI ỆN TRẠNG S Ử D ỤNG PHÂN BÓN CHO M ỘT S Ố LO ẠI CÂY TR ỒNG Ở Đ ỒNG NAI .........................................................................................................11-26 3.1.1. N ội dung đi ều tra ................................................................................................. 12 3.1.2. Phương pháp đi ều tra ........................................................................................... 12 3.1.3. Kết qu ả ................................................................................................................ 12 3.1.3.1. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây hàng năm ....................................... 12 3.1.3.2. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây ăn trái ............................................ 18 3.1.3.3. Nhóm cây công nghi ệp ...................................................................................... 22 3.1.4. Nh ận xét chung................................................................................................... 25 3.2. CƠ S Ở D Ữ LI ỆU VÀ CÔNG TH ỨC TÍNH...................................................27-45 3.2.1. Phương pháp lu ận c ủa vi ệc xây d ựng công thức tính toán .................................... 27 3.2.1.1. Nhu c ầu dinh dưỡng của cây trồng.................................................................... 27 3.2.1.2. Đất trồng trọt và các ngu ồn cân b ằng dinh dưỡng trong đất ............................. 29 3.2.1.3. Hi ệu su ất s ử dụng phân bón.............................................................................. 40 3.2.2. Xây d ựng công th ức............................................................................................. 42 3.2.2.1. Gi ới h ạn đi ều ki ện biên ..................................................................................... 43 3.2.2.2. Xây dựng công th ức .......................................................................................... 44 3.3. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN LƯỢNG DINH DƯỠNG C ẦN THI ẾT CHO CÂY TRỒNG ...............................................................................................................46 -59 3.3.1. Cơ c ấu chương trình............................................................................................. 46 3.3.2. Các bước tính lư ợng dinh dưỡng c ần thi ết cho m ột s ố lo ại cây trồng.................... 46 3.3.2.1. Hi ện trạng s ử dụng dinh dưỡng trên khu vực xã................................................ 48 3.3.2.2. Tính toán cho nông h ộ....................................................................................... 51 3.3.2.3. Tính ước lượng phân bón c ần thi ết.................................................................... 56 3.4. K ẾT QU Ả XÂY D ỰNG VÀ TÍNH TOÁN .....................................................60-78 3.4.1. Xây d ựng b ản đ ồ nhu c ầu dinh dư ỡng.................................................................. 60 3.4.1.1. Xây dựng các b ản đồ thành ph ần ...................................................................... 60 3.4.1.2. Ph ần m ềm ứng dụng trong xây dựng và biên tập b ản đồ ................................... 60 3.4.1.3. Phương pháp xây dựng ..................................................................................... 60 3.4.1.4. Kết qu ả xây dựng .............................................................................................. 62 3.4.2. Gi ới thi ệu chương trình và k ết qu ả tính ................................................................ 65 3.4.2.1. Gi ới thi ệu chương trình..................................................................................... 65 3.4.2.2. Một s ố kết qu ả tính toán.................................................................................... 73 3.4.3. Thực hi ện một s ố thí nghi ệm ki ểm ch ứng kết qu ả tính toán t ừ mô hình................ 78 3.4.3.1 . Thí nghi ệm trên cây đậu nành ........................................................................... 78 3.4.3.2. Thí nghi ệm trên cây b ắp.................................................................................... 79 3.4.3.3. Thí nghi ệm trên cây rau c ải............................................................................... 80 Chương 4 – KẾT LU ẬN VÀ Đ Ề NGH Ị...................................................................... 83 4.1. Kết lu ận .................................................................................................................. 83 4.2. Đ ề ngh ị ................................................................................................................... 83 TÀI LI ỆU THAM KH ẢO
Xem thêm

93 Đọc thêm

Những phòng khách mùa đông đẹp đến ngỡ ngàng potx

NHỮNG PHÒNG KHÁCH MÙA ĐÔNG ĐẸP ĐẾN NGỠ NGÀNG POTX

TRANG 1 NH ỮNG PH ÒNG KHÁCH MÙA ĐÔNG ĐẸP ĐẾN NGỠ NG ÀNG V ỚI NHỮNG PHÁ CÁCH TRONG VIỆC TRANG TRÍ, PH ÒNG KHÁCH C ỦA NHÀ B ẠN CÓ THỂ TRỞ N ÊN TH ẬT LẠ LÙNG VÀ ĐẶC BIỆT HƠN BAO GIỜ H ẾT.[r]

13 Đọc thêm

Kỹ thuật thi công II - Chương 6 doc

KỸ THUẬT THI CÔNG II - CHƯƠNG 6 DOC

HHẫẫẫPPP 6-1. C IM V NHNG VN LIấN QUAN Vt liu thộp nh, cú cng cao, cú kh nng chu kộo, chu nộn hay chu un rt tt, do ú cú kh nng chu ti trng ln, cú tin cy cao. Vt liu thộp thng c s dng ch to cỏc kt cu chu lc vt nhp ln, chu ti trng ln. Kt cu thộp c ch to vi chớnh xỏc cao, ũi hi cỏc loi mỏy múc thit b thi cụng hin i, i ng cỏn b cụng nhõn lnh ngh, ũi hi chớnh xỏc cao trong quỏ trỡnh bc xp, vn chuyn v lp t. Kt cu thộp cú tit din nh, chiu di tớnh toỏn ln do ú rt d mt n nh trong quỏ trỡnh bc xp, vn chuyn v cu lp. õy l c im cn ht sc lu ý tin hnh gia cng nhm m bo n nh v an ton cho kt cu thộp. 6-2. CHUN B MểNG CHO CT THẫP Ct thộp liờn kt bu lụng vi múng bờ tụng ct thộp (múng lp ghộp hoc bờ tụng ton khi), cỏc bu lụng cng cao c chụn sn trong cỏc múng ny. chớnh xỏc ca múng cú vai trũ quan trng trong vic m bo chớnh xỏc v n nh ca cỏc kt cu phớa trờn nh ct, dm cu chy, dn chớnh xỏc ca múng c quy nh bi hai yu t: v trớ, cao trỡnh v thng ng ca ct trờn mt múng. V trớ ca ct c quyt nh bi khong cỏch v v trớ ca cỏc bu lụng neo chụn trong múng. Cao trỡnh v thng ng ca ct c quyt nh bi cao trỡnh v bng phng ca mt múng.
Xem thêm

9 Đọc thêm

Cấp lại Giấy phép và năng định cho nhân viên bảo dưỡng tàu bay (AMT) doc

CẤP LẠI GIẤY PHÉP VÀ NĂNG ĐỊNH CHO NHÂN VIÊN BẢO DƯỠNG TÀU BAY (AMT) DOC

quan nếu người làm đơn không được huấn luyện về mặt kỹ thuật liên quan đến tàu bay; (ii) 2 năm kinh nghiệm bảo dưỡng thực tế trên loại tàu bay liên quan và hoàn thành khóa huấn luyện phù hợp với nhân viên kỹ thuật có tay nghề trên các lĩnh vực kỹ thuật khác; (iii) 1 năm kinh nghiệm bảo dưỡng thực tế trên loại tàu bay liên quan và hoàn thành khóa huấn luyện tại các trung tâm huấn luyện được phê chuẩn phù hợp với Phần 8 Thông tư 01/2011/TT-BGTVT. (2) Đối với năng định B2 hoặc tiểu năng định B1.3 hoặc B1.3: (i) 5 năm kinh nghiệm bảo dưỡng thực tế trên loại tàu bay liên quan nếu người làm đơn không được huấn luyện về mặt kỹ thuật liên quan đến tàu bay; (ii) 3 năm kinh nghiệm bảo dưỡng thực tế trên loại tàu bay liên quan và hoàn thành khóa huấn luyện được Cục HKVN cho là phù hợp với nhân viên kỹ thuật có tay nghề trên các lĩnh vực kỹ thuật khác; (iii) 2 năm kinh nghiệm bảo dưỡng thực tế trên loại tàu bay liên quan và hoàn thành khóa huấn luyện tại các trung tâm huấn luyện được phê chuẩn phù hợp với Phần 8 Thông tư 01/2011/TT-BGTVT . (3) Đối với năng định C của tàu bay lớn: (i) 3 năm kinh nghiệm bảo dưỡng thực tế với các loại năng định B1.1, B1.3 hoặc B2 trên loại tàu bay lớn hoặc như nhân viên hỗ trợ năng định B1.1, B1.3 hoặc B2 của tổ chức bảo dưỡng được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 Thông tư 01/2011/TT-BGTVT hoặc kết hợp của cả hai điều kiện trên; (ii) 5 năm kinh nghiệm bảo dưỡng thực tế với các loại năng định B1.2, B1.4 trên loại tàu bay lớn hoặc như nhân viên hỗ trợ năng định B1.2, B1.4 của tổ chức bảo dưỡng được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 Thông tư 01/2011/TT-BGTVT hoặc kết hợp của cả hai điều kiện trên. (4) Đối với năng định C của tàu bay không phải là tàu bay lớn: (i) 3 năm kinh nghiệm bảo dưỡng thực tế với các loại năng định B1.1, B1.3 hoặc B2 trên loại tàu bay không phải là tàu bay lớn hoặc như nhân viên
Xem thêm

8 Đọc thêm

Đề tài “Phát triển sự ghi nhớ kiến thức mới của học sinh lớp 10 trường THPT LONG THẠNH năm học 2008-2009 ” potx

ĐỀ TÀI “PHÁT TRIỂN SỰ GHI NHỚ KIẾN THỨC MỚI CỦA HỌC SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT LONG THẠNH NĂM HỌC 2008-2009 ” POTX

1. Phương pháp lí luận: Dựa vào việc nghiên cứu đặc điểm tâm lí của học sinh, khái niệm về sự ghi nhớ, sự quên, các phương pháp dạy học … để đưa ra những phương pháp tổ chức dạy và học thích hợp nhằm giúp học sinh, nắm vững và ghi nhớ kiến thức mới một cách tốt hơn. 2. Phương pháp điều tra: Nhằm xoáy sâu vào việc khai thác vấn đề dạy và học của giáo viên và học sinh nhằm giúp học sinh phát triển kiến thức mới, ta sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về vấn đề này và đưa ra hướng giải quyết thích hợp. 3. Phương pháp quan sát: Tiến hành quan sát không khí học tập trong lớp học, thái độ học tập, sức tập trung chú ý của học sinh…Đây là những vấn đề có liên quan đến khả 5 năng ghi nhớ kiến thức mới của các em, nhằm thu nhận những thông tin cần thiết. Nếu cần có thể lập phiếu quan sát… 4. Phương pháp thống kê: Lập bảng thống kê (hoặc bằng biểu đồ) chi tiết khi tiến hành khảo sát, điều tra ở từng lớp,…Sau đó tiến hành tổng kết lại các số liệu trên. 5. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm và thực tiễn sư phạm: Trong quá trình học tập của bản thân, ta sẽ rút ra những phương pháp học tập tích cực giúp học sinh ghi nhớ kiến thức mới nhanh hơn, tốt hơn, cũng như giúp học sinh khắc phục những sai lầm của các em trong việc chọn phương pháp học dẫn đến tình trạng mất căn bản những kiến thức cũ và mau quên kiến thức mới. Ứng dụng những biện pháp này vào một số trường trung học phổ thông khác để kiểm chứng, sửa đổi và bổ sung. PHẦN 2: NỘI DUNG
Xem thêm

20 Đọc thêm

Tài liệu Dự án đầu tư-khái niệm và thuật ngữ_chương 1 pptx

TÀI LIỆU DỰ ÁN ĐẦU TƯ-KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ_CHƯƠNG 1 PPTX

hoặc cải tạo những đối tượng nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởngvề số lượng, cải tiến hoặc nâng cao chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ nào đó trong một khoảng thời gian xác định. Một dự án có thể xác định theo nhiều cách. Các dự án có thể là do các bộ ngành hữu quan đề xuất , có thể bắt nguồn từ quá trình xây dựng các kế hoạch kinh tế quốc gia hay các doanh nghiệp tư nhân hoặc nhà nước cũng có các dự án đòi hỏi chính phủ phải trợ giúp hoặc phê chuẩn trước khi thực hiện . Khi thực hiện một dự án bao giờ cũng có sự mâu thuẩn tiềm ẩn giữa về lợi ích giữa những người thực hiện dự án và toàn xã hội. Lý do là lợi ích của dự án và các chương trình công cộng chỉ tập trung cho một bộ phận dân chúng. Chẳng hạng như, một đập thủy lợi chỉ giúp ích cho một nhóm hộ nông dân trong vùng ảnh hưởng của đập mà thôi. Nói một cách khác một dự án đầu tư chỉ giúp ích cho một bộ phận cộng đồng nào mà thôi. Những đối tượng do nhận biết lợi ích do dự án mang lại cho mình nên có xu hướng ủng hộ mạnh mẽ. Đồng thời nếu các chi phí của dự án được cung cấp phần lớn bằng tiền ngân sách chung của chính phủ, là kinh phí được phân bố rộng rãi cho toàn xã hội, thì sẽ không có một nhóm người nào thấy mình phải chịu phần lớn gánh nặng chi phí của dự án. Kết quả có thể đoán trước được là những người được hưỡng lợi từ dự án có xu hướng tạo thành một nhóm lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ dự án, trong khi có nhóm người thua thiệt (là những người gánh chịu chi phí dự án) lại quá phân tán và những mất mát cá nhân trong số họ quá nhỏ , nên họ không thể trở thành đối trọng có hiệu quả để chống lại nhóm đối tượng hưởng lợi mang tính tập trung cao. Nói cụ thể 1 dự án có thể chi phí cao 100% trong khi mức lợi ích chỉ là 50% nếu xét trên toàn xã hội, nhưng nếu nhóm hưởng lợi chỉ chiụ 5% mức tổng chi phí của dự án, họ sẽ thấy đó là 1 dự án vô cùng tốt và sẽ gây áp lực mạnh mẽ để dự án được thực hiện. Chính vì vậy mà chúng ta cần sớm có hệ thống thẩm định dự án tốt nhằm bảo vệ tốt lợi ích của cả quốc gia. Tuy nhiên câu chuyện không chỉ dừng tại đó bởi trong thực tế cũng có các áp lực ủng hộ dự án và các chương trình phát sinh từ chính trong bộ máy chính quyền . Các bộ ngành chức năng thường đệ xuất các dự án và việc họ coi trọng các dự án
Xem thêm

23 Đọc thêm

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 - NĂM HỌC 2010 - 2011

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 - NĂM HỌC 2010 - 2011

V:TB:Bé luôn luôn ngồi trong lòng mẹ.Trong phố nghe lời thầy cô.Chú bé Có nhiều nhà cao tầng.2. Điền vào chỗ chấm (2,5 điểm)a. Điền c hay k ?.....ái .....éo .....ua bểb. Điền anh hay inh ?tinh nh ..... k .............. sợPhần B. Kiểm tra viết (30 phút) (Học sinh viết vào giấy ô ly)Giáo viên đọc cho học sinh viết: ôi, in, âm, iêng, êu, eo, anh, ong, ăt, iêt, uôm, yêu, ơn, êt, an, ơt, um, ơu, ơn, ung, yêm, at, âu, uôngCon suối sau nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sờn đồiH ớng dẫn chấm A. Kiểm tra đọc: ( 10 điểm)I/ Đọc thành tiếng: 6 điểmII/ Đọc hiểu : 4 điểmB. Kiểm tra viết:( 10 điểm)- HS viết đúng chính tả, đúng kĩ thuật, trình bày sạch đẹp toàn bài: 10 điểm- HS viết đúng chính tả, đúng kĩ thuật (đều nét, đúng cỡ chữ, đúng khoảng cách...) mỗi chữ ghi vần, tiếng cho 0,25 điểm.- HS viết không đúng kĩ thuật 8 chữ trừ 1 điểm- Viết sai hoặc không viết đợc: không cho điểm- Toàn bài không sạch sẽ: trừ 1 điểm (Tổ chuyên môn thống nhất biểu điểm chi tiết)
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tài liệu CHUYÊN ĐỀ: HỌC ẦN LỚP 1

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ: HỌC ẦN LỚP 1

1.2.1. Thuận lợi : -Giáo viên : Được học tập và bồi dưỡng việc giảng dạy chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng . Giáo viên nhiệt tình công tác, mạnh dạn, vận dụng phương pháp dạy học tích cực, thường xuyên học tập, trau dồi về chuyên môn nghiệp vụ …. - Học sinh : Đa số được học qua lớp mẫu giáo,.cùng ở trên một địa bàn, đồ dùng học tập đầy đủ. 1.2.2. Khó khăn : - Trình độ tiếp thu của HS không đồng đều. Hoàn cảnh một số em còn gặp nhiều khó khăn. Điều này ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng học tập các em. - Do điều kiện khách quan khác vẫn còn một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của các em. * Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này tôi tự tìm tòi học hỏi cộng với một số ít kinh nghiệm trong giảng dạy, đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu để tìm ra biện pháp nhằm giúp HS học tốt môn học vần. Đó chính là lí do tôi chọn đề tài : “Làm thế nào để dạy tốt tiếng việt ở phân môn học vần lớp 1”.II.NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN - Để dạy tốt tiết của môn học vần người giáo viên cần phải rèn luyện cho HS 4 kĩ năng cơ bản: nghe, nói, đọc và viết, riêng đối với tiết học vần chúng ta cần tập trung rèn kĩ năng đọc và kĩ năng viết cho các em. 2.1. Rèn kĩ năng đọc - Ở HS lớp 1 phần kiến thức mới rất khó với các em, muốn nắm được kiến thức đó, HS chỉ dựa vào sự truyền đạt của GV qua các hình thức tổ chức học tập của từng tiết dạy. Hình thành kiến thức mới như thế nào? ra sao?, còn đòi hỏi kiến thức và kỉ năng sư phạm của người giáo viên. - GV phải chuẩn bị bài chu đáo trước khi lên lớp, GV lên lớp phải có kế hoạch bài học, việc lập kế hoạch bài học phải thể hiện rõ nội dung và các hình thức dạy học cho phù hợp với từng đối tượng HS và phải bám sát mục tiêu
Xem thêm

7 Đọc thêm

báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH nguyên lập

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN LẬP

Tổng tài sản1.89 2.19Nhận xét: - Hiệu quả sử dụng tài sản (nguồn vốn): + Năm 2007, cứ 1 đồng vốn đầu tư cho tài sản trung bình sẽ tạo ra 1.89 đồng doanh thu, trong đó có 0.38 đồng là lợi nhuận.+ Năm 2008, cứ 1 đồng vốn đầu tư cho tài sản trung bình sẽ tạo ra 2.19 đồng doanh thu, trong đó có 0.35 đồng là lợi nhuận.Lê Thị Thanh Vân – A09841 Trang Lê Thị Thanh Vân – A09841 Trang 17Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng LongBáo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng LongNhư vậy tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản có giảm nhẹ. Nhìn chung, Công ty sử dụng tài sản có hiệu quả, tuy nhiên trong những năm tới Công ty cần phải nâng dần tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản lên bằng cách đề ra những biện pháp hữu hiệu nhằm tăng cường tốc độ luân chuyển.-Tỷ lệ lợi nhuận ròng:+ Năm 2007, cứ 1 đồng doanh thu thì đem lại 0.20 đồng lợi nhuận + Năm 2008, cứ 1 đồng doanh thu đem lại 0.06 đồng lợi nhuận . Như vậy tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu giảm và thấp, vì thế Công ty cần giảm bớt chi phí để đẩy nhanh tốc độ tăng của lợi nhuận.5. Cơ cấu lao động và tiền lươngNguồn nhân lực luôn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và tồn tại của bất kỳ một tổ chức nào. Nhận thức được điều này Công ty Nguyên Lập đã xây dựng được chiến lược tương đối tốt trong quản trị nhân lực.Hiện nay Công ty có 50 thành viên. Trong đó có 25 kỹ sư, 8 cử nhân kinh tế và 17 cử nhân kỹ thuật được đào tạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: điện, điện tử viễn thông, điều khiển, tự động hoá, hoá sinh, cơ khí, xây dựng, ngoại thương, kinh tế
Xem thêm

24 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4 MÔN SINH MÃ ĐỀ 136

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4 MÔN SINH MÃ ĐỀ 136

ĐỘT BIẾN TRUNG TÍNH KHƠNG LI ÊN QUAN V ỚI TÁC DỤNG CỦA CHỌN LỌC TỰ NHI ÊN.. BI ẾN DỊ CĨ LỢI KHƠNG LI ÊN QUAN GÌ T ỚI CHỌN LỌC TỰ NHI ÊN.[r]

5 Đọc thêm

Đề thi thử đại học môn toán năm 2012_Đề số 17 doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2012 ĐỀ SỐ 17 DOC

(ABCD) và SA = a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD, SC. Tính thể tích tứ diện BDMN và khoảng cách từ D đến mp(BMN). Câu V: (1 điểm) Chứng minh rằng: 2cos 2 , .2     xxe x x x R II. PHẦN RIÊNG: (3 điểm) A. Theo chương trình chuẩn Câu VI.a: (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, lập phương trình đường thẳng d đi qua điểm A(1; 2) và cắt đường tròn (C) có phương trình 2 2( 2) ( 1) 25   x y theo một dây cung có độ dài bằng 8. 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình 011642222 zyxzyx và mặt phẳng () có phương trình 2x + 2y – z + 17 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA DẦU HẠT LAI (Aleurites moluccana) doc

TÀI LIỆU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA DẦU HẠT LAI (ALEURITES MOLUCCANA) DOC

dầu có giá trị dinh dưỡng cao vì có tỉ lệ vượt trội axit linoleic, axit thiết yếu cho quá trình trao đổi chất ở những cơ thể không có khả năng tự tổng hợp được. Axit này được sử dụng để ngăn một số bệnh ung thư, tiểu đường, sơ hóa nang và cơ, sử dụng trong công nghiệp chất tẩy rửa và mỹ phẩm, Axit linoleic ngày càng được sử dụng phổ biến trong những sản phẩm làm đẹp vì những tác dụng của nó đối với da, có khả năng kháng viêm, giảm mụn và cân bằng độ ẩm cho da. Đặc biệt trong thành phần dầu có mặt axit linolenic (hay α-linoleic axit) với hàm lượng cao. Đây là loại axit có giá trị đặc biệt trong dược phẩm, được bổ sung vào chế độ dinh dưỡng để giảm các nguy cơ mắc bệnh tim mạch, kiểm soát lượng cholesterol xấu và triglyceride trong máu, linolenic axit có tính chống oxy hóa, chống xơ vữa động mạch, cao huyết áp, đột quỵ. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Mỹ (US FDA) và cơ quan kiểm soát dược phẩm của cộng đồng Châu Âu (EAEM) từ lâu đã khuyến cáo người dân sử dụng các loại dầu ăn có hàm lượng ba loại axit béo chưa bão hòa là oleic, linoleic và linolenic cao như dầu olive, dầu hạt nho, dầu vừng làm thực phẩm chức năng để ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Tổng hàm lượng axit béo bão hòa thấp (palmitic 6 – 11% và stearic 2 –3%), dưới mức quy định của tiêu chuẩn quốc tế cho dầu béo sử dụng làm thực phẩm là 12%, cho thấy dầu hạt Lai là loại dầu có chất lượng tốt. Kết quả xác định các chỉ số hóa lý của dầu hạt Lai được trình bày ở bảng 3. Bảng 3: Các chỉ số hóa lý của dầu hạt Lai TT Các chỉ số MẫuPL12 Mẫu AS2 Mẫu QH8 Mẫu BB9 Mẫu BS8 1 Tỉ trọng ( d20) 0,9183 0,9020 0,9023 0,9125 0,8976
Xem thêm

7 Đọc thêm

tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng máy điện dị bộ nguồn kép cho hệ thống phát điện đồng trục trên tầu thủy

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MÁY ĐIỆN DỊ BỘ NGUỒN KÉP CHO HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN ĐỒNG TRỤC TRÊN TẦU THỦY

mục đích là làm đơn giản hóa hệ thống điều khiển máy phát đồng trục sử dụng DFIG, dẫn tới giảm giá thành hệ thống, nhưng vẫn đáp ứng được tốt các yêu cầu chất lượng cao. Đồng thời, luận án nghiên nghiên cứu xác định tốc độ rotor của DFIG để hiệu suất chuyển đổi cơ năng sang điện năng là cao nhất, để cài đặt được tỷ lệ truyền giữa máy chính và rotor của DFIG để nhiên liệu cho sản xuất điện năng thấp nhất. 1.6 Nội dung và phương pháp nghiên cứu của luận án Nội dung của luận án tập trung nghiên cứu hệ thống phát điện đồng trục trên tầu thủy sử dụng DFIG. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng DFIG trong hệ thống phát điện đồng trục trên tầu thủy. Phương pháp nghiên cứu của luận án là dựa trên các đặc điểm, tính chất và mô hình toán của DFIG, các đặc điểm của máy phát đồng trục trên tầu thủy để phân tích, chứng minh và đề xuất mô hình điều khiển DFIG mới hiệu quả cao. Đồng thời, kiểm chứng các kết quả thu được bằng mô phỏng trên phần mềm Matlab. Nhận xét và kết luận chương 1 CHƯƠNG 2: ĐỀ XUẤT CẤU TRÚC PHÁT ĐIỆN ĐỒNG TRỤC SỬ DỤNG DFIG BẰNG KỸ THUẬT ĐỒNG DẠNG TÍN HIỆU ROTOR 2.1 Các phương trình toán mô tả DFIG 2.2 Các cấu trúc ghép nối DFIG ứng dụng trong hệ thống phát điện So với hệ thống phát điện sử dụng DFIG đơn lẻ, hệ thống phát điện sử dụng tổ hợp ghép nối 2 DFIG có những ưu điểm nổi bật như: chất lượng điện phát ra cao hơn, khả năng bám điện áp lưới tốt hơn, đối tượng điều khiển dễ hơn. 2.2.1 Cấu trúc phát điện sử dụng DFIG không chổi than Cấu tạo và nguyên lý hoạt động: 6
Xem thêm

27 Đọc thêm

Kiến thức lớp 10 CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH-thuyết minh về Hưng Đạo Vương pptx

KIẾN THỨC LỚP 10 CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH-THUYẾT MINH VỀ HƯNG ĐẠO VƯƠNG PPTX

TRANG 1 KIẾN THỨC LỚP 10 CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH -PH ẦN 14 THUY ẾT MINH VỀ HƯNG ĐẠO VƯƠNG TR ẦN QUỐC TUẤN Ngô Sĩ Liên là sử quan xuất sắc đời Lê, góp phần chủ yếu trong việc sưu tầm[r]

9 Đọc thêm

Tiểu luận: Lý thuyết cấu trúc vốn doanh nghiệp

TIỂU LUẬN: LÝ THUYẾT CẤU TRÚC VỐN DOANH NGHIỆP

trình mua bán song hành để vay, mua cổ phần của doanh nghiệp không sử dụng nợ, số tiền còn dư đầu tư vào một nơi khác. Như vậy, nhà đầu tư đã sử dụng đòn bẩy tài chính cá nhân của họ thay cho đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp. Nhờ đó, họ gia tăng lợi nhuận mà không gia tăng rủi ro. Quy trình mua bán song hành này sẽ tiếp tục cho đến khi việc bán cổ phần của doanh nghiệp sử dụng nợ kéo giá của nó xuống đến mức bằng với giá cổ phần của doanh nghiệp không sử dụng nợ hiện đang tăng do số người mua tăng. Tuy nhiên, quy trình mua bán song hành này diễn ra rất nhanh bởi giả định có sẵn thông tin liên quan cho tất cả nhà đầu tư và không phải mất tiền của MM. Do đó, nó làm cho giá trị thị trường của các doanh nghiệp có sử dụng nợ bằng với giá trị thị trường của các doanh nghiệp không sử dụng nợ. - Quy luật bảo tồn giá trị: Trong thị trường vốn hoàn hảo, hiện giá của kết hợp hai tài sản bằng tổng hiện giá của chúng khi tính riêng lẻ. N gược lại khi chúng ta chia GVHD: TS. N guyễn Thị Uyên Uyên TH: Nhóm 6-N2 Lý thuy ết cấu trúc vốn Trang 5 dòng tiền thành nhiều phần nhỏ thì giá trị của các phần này s ẽ luôn bằng tổng số của giá trị từng phần hay giá trị tài sản luôn được bảo tồn bất kể tài sản được tài trợ bằng cấu trúc vốn như thế nào. 3. Định đề I của MM Theo quy luật bảo tồn giá trị thì giá trị của tài sản luôn được bảo tồn bất kể tài sản được t ài trợ bằng cấu trúc vốn như thế nào. Như vậy:  Việc tài trợ bằng nợ hay vốn cổ phần không ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp.  Việc lựa chọn tài trợ bằng nợ ngắn hạn hay nợ dài hạn, nợ có đảm bảo hay nợ không có đảm bảo, nợ chuyển đổi được hay nợ không chuy ển đổi được đều
Xem thêm

19 Đọc thêm

Những điều nên biết khi du lịch Malaysia pot

NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT KHI DU LỊCH MALAYSIA

TRANG 1 NH ỮNG ĐIỀU N ÊN BI ẾT KHI DU TRANG 2 Đối với người Việt Nam du lịch đến Sabah Malaysia điều khó khăn nhất là tìm cà phê, vì người dân ở đây dường như không uống cà phê.. Ngày cà[r]

4 Đọc thêm