THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG POTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG POTX":

CÔNG NGHỆ SỬ LÝ VẬT LIỆUNHIỆT LUYỆN THÉP

CÔNG NGHỆ SỬ LÝ VẬT LIỆUNHIỆT LUYỆN THÉP

vì thép được sử dụng như là vật liệu chủ yếu và quan trọng nhất trongsố các kim loại đồng thời có thể áp dụng nhiều phương pháp nhiệt luyệnkhác nhau để cải biến cơ tính và tính công nghệ của nó.Tác dụng của nhiệt luyện là ở 2 điểm sau:- Làm tăng độ bền, độ cứng, tính chống mài mòn của chi tiết bằng thép(gang) mà vẫn bảo đảm yêu cầu về độ dẻo và độ dai. Do vậy có thể làm chochi tiết chịu được tải trọng lớn hơn hoặc có thể làm nhỏ, gọn hơn, sử dụngđược bền, lâu hỏng hơn.Trong thực tế sản xuất cơ khí thấy rõ tác dụng này. Nhiều loại thépsau khi nhiệt luyện bằng cách tôi + ram độ bền, độ cứng tăng lên 2 - 3 lần(tuy độ dẻo dai có giảm) rất có lợi trong việc hoá bền các chi tiết này, cácchi tiết máy chịu ma sát như bánh răng, trục Nếu không hoá bền bằngnhiệt luyện rất chóng mòn, hỏng (thời hạn làm việc giảm đi từ hàng chụcđến hàng trăm lần). Đối với dao cắt, khuôn rập tác dụng này của nhiệtluyện lại càng có ý nghĩa quyết định. Các sản phẩm này nếu không qua tôiv ram thỡ khụng th lm vic c. Mt trong nhng yu t quan trngquyt nh cht lng cỏc sn phm c khớ l trỡnh ca nhit luyn.- Ci thin tớnh cụng nghNgoi tỏc dng hoỏ bn k trờn, nhit luyn cũn cú kh nng ci thintớnh cụng ngh. Khi thnh hỡnh sn phm khụng th khụng chỳ ý n tớnhthớch ng ca thộp i vi cỏc phng phỏp gia cụng khỏc nhau: ỳc, rốnhn, ct, gt Ci thin cỏc tớnh cụng ngh ú lm quỏ trỡnh gia cụng chto c thun li v cú th tin hnh vi nng sut cao hn, gúp phnnõng cao sut lao ng. Trong ch to c khớ thng gp hin tng sau khirốn, thộp b bin cng mt phn rt khú (cú trng hp khụng th ct gt,trong trng hp ny phi tin hnh nhit luyn bng phng phỏp thớchhp () cng gim i, ct gt tr nờn d dng. i vi thộp cacbon thp, cng ca nú trng thỏi quỏ thp cng khú ct gt phi tin hnhthng hoỏ tng thờm cng m bo ct gt d. p dng cỏc phngphỏp nhit luyn thớch hp gia cỏc khõu gia cụng c khớ l mt trongnhng bin phỏp nõng cao nng sut lao ng trong ngnh c khớ (nhnõng cao tc ct gt, kh nng rp sõu )Do ú tỏc dng quan trng nh vy nờn hu ht cỏc chi tit quan trngcỏc mỏy u c qua nhit luyn. Vớ
Xem thêm

86 Đọc thêm

2 BIẾN VÀ KIỂU DỮ LIỆU

2 BIẾN VÀ KIỂU DỮ LIỆU

float num;Biến và Kiểu dữ liệu 5Biến đã khai báo là kiểu dữ liệu float có thể lưu giá trị thập phân có độ chính xác tới 6 con số. Biến này được cấp phát 32 bit (4 byte) của bộ nhớ. Ví dụ: 23.05, 56.5, 32. . , . .N u chúng ta gán giá tr 23 5 cho num thì bi n num là bi n s th c và 23 5 là m t h ng s th cế ị ế ế ố ự ộ ằ ố ự Kiểu dữ liệu doubleKiểu dữ liệu double được dùng khi giá trị được lưu trữ vượt quá giới hạn về dung lượng của kiểu dữ liệu float. Biến có kiểu dữ liệu là double có thể lưu trữ nhiều hơn khoảng hai lần số các chữ số của kiểu float.Số các chữ số chính xác mà kiểu dữ liệu float hoặc double có thể lưu trữ tùy thuộc vào hệ điều hành cụ thể của máy tính.Các con số được lưu trữ trong kiểu dữ liệu float hay double được xem như nhau trong hệ thống tính toán. Tuy nhiên, sử dụng kiểu dữ liệu float tiết kiệm bộ nhớ một nửa so với kiểu dữ liệu double.Kiểu dữ liệu double cho phép độ chính xác cao hơn (tới 10 con số). Một biến khai báo kiểu dữ liệu double chiếm 64 bit (8 byte) trong bộ nhớ.Thí dụ trong C, để lưu trữ một giá trị double cho một biến tên ‘num’, khai báo sẽ như sau:double num; . , .N u chúng ta gán giá tr 23 34232324 cho num thì bi n num là bi n ki u double và 23 34232324ế ị ế ế ể .là m t h ng ki u doubleộ ằ ể Kiểu dữ liệu charKiểu dữ liệu char được dùng để lưu trữ một ký tự đơn. Một kiểu dữ liệu char có thể lưu một ký tự đơn được bao đóng trong hai dấu nháy đơn (‘’). Thí dụ kiểu dữ liệu char như: ‘a’, ‘m’, ‘$’ ‘%’.Ta có thể lưu trữ những chữ số như những ký tự bằng cách bao chúng bên trong cặp dấu nháy đơn. Không nên nhầm lẫn chúng với những giá trị số. Ví dụ, ‘1’, ‘5’ và ‘9’ sẽ không được nhầm lẫn với những số 1, 5 và 9.Xem xét những câu lệnh của mã C dưới đây:char gender;
Xem thêm

15 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – ICON 4 Tổng công ty xây dựng Hà Nộ i

BÁO CÁO THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 – ICON 4 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘ I

Tìm hiểu thực tế công tác tổ chức quản lý s ản xuất và công tác tổ chứ c quản lý lao động của các doanh nghiệp xây dựng nhằm nâng cao kiến thứ c thực tế, có sự đối chiếu giữa lý thuyết đã học với thự c tế sản xuất, r út ra nhữ ng nhận xét cần thiết cho người cán bộ quản lý sản xuất tương lai của ngành xây dự ng.

23 Đọc thêm

LUYỆN TẬP TAM GIAC ĐỒNG DẠNG

LUYỆN TẬP TAM GIAC ĐỒNG DẠNG

PHỊNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VŨNG TÀUTRƯỜNG THCS CHÂU THÀNHTỔ TỐN LÝCHÀO MỪNG QUÝ THẦY CHÀO MỪNG QUÝ THẦY VỀ DỰ TIẾT HỘI GIẢNGVỀ DỰ TIẾT HỘI GIẢNGGiáo viên: Tr ng V n Hươ ă ổ

1 Đọc thêm

Luận văn:Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính theo mô hình công ty mẹ - công ty con tại tổng công ty CP xây dựng điện Việt Nam ppt

LUẬN VĂN:HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON TẠI TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM PPT

vốn; có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn ñã ñầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết và các Công ty khác ñể kinh doanh hoặc tái ñầu tư Tổng công ty quy ñịnh thẩm quyền quyết ñịnh chuyển nhượng vốn, tài sản, dự án của các cấp quản lý tại quy chế tài chính hiện hành. 2.2.2.5. Công tác quản lý công nợ phải thu, phải trả Công nợ phải thu, phải trả ñược quản lý theo theo quy ñịnh của Nhà nước và Quy chế quản lý tài chính hiện hành Tổng Công ty Các khoản công nợ phải thu, phải trả nội bộ giữa Tổng Công ty với các ñơn vị thành viên, giữa các ñơn vị thành viên trong tổ hợp ñược thực hiện theo hình thức bù trừ công nợ qua công ty mẹ. 2.2.2.6. Đánh giá thực trạng công tác quản lý sử dụng vốn, tài sản và công nợ tại Tổng Công ty CP Xây dựng ñiện Việt Nam Một số mặt tích cực: Công tác quản lý vốn, tài sản, công nợ ñã phần nào phản ánh ñầy ñủ các quy ñịnh hiện hành của Nhà nước ñối với hoạt ñộng của một tổ hợp công ty cổ phần; cơ chế cũng phản ánh ñược những ñặc thù, tạo ñiều kiện tháo gỡ kịp thời những khó khăn về quản lý, sử dụng vốn và tài sản trong sản xuất kinh doanh; góp phần giải quyết vấn ñề vốn ñầu tư, sử dụng TSCĐ có hiệu quả; thúc ñẩy nhanh quá trình tích tụ và tập trung vốn cho tổ hợp. Một số hạn chế: Quy chế quản lý vốn ñầu tư chưa ñược xây dựng, dự án ñầu tư nhiều, dàn trải không hiệu quả; Công tác quản lý sử dụng vốn, tài sản giữa công ty mẹ và công ty con còn mang nặng tính quan hệ hành chính; Công nợ phải thu chưa ñược quản lý tốt, mức dư nợ phải thu cao; chưa có tổ chức tài chính trung gian ñể ñiều hoà và khơi thông các nguồn vốn giữa các ñơn vị trong tổ hợp. Đặc biệt Tổng công ty chưa ban hành chính thức quy chế hoạt ñộng của người ñại diện phần vốn ñầu tư tại các ñơ vị thành viên trong tổ hợp. - 14 -
Xem thêm

13 Đọc thêm

SKKN - XÂY DỰNG NỀ NẾP LỚP CHỦ NHIỆM

SKKN - XÂY DỰNG NỀ NẾP LỚP CHỦ NHIỆM

thăm gia đình để tìm hiểu nguyên nhân. -Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn giáo viên cần tìm hiểu tận tình : đến gia đìnhthăm hỏi đồng thời đề ra biện pháp hỗ trợ gíup đỡ các em . - Giáo viên phải thường xuyên chấm trả bài đầy đủ để nắm được tình hình sức học củacác em kịp thời uốn nắn , giúp các các em thấy được lỗi của mình từ đó có hướng khắcphục. Giáo viên cũng cần học hỏi phương pháp giảng dạy tích cực để giảng dạy có hiệuquả.- Trong quá trình dạy học , giáo viên là người điều khiển, tổchức hướng dẫn học sinhhọc tập ; học sinh phải biết tự giác học tập để chiếm lĩnh kiến thức . vì vậy giáo viênphải biết áp dụng các hình thức học tập nhằm phát huy tính tích cực của học sinh  Ví dụ : Trong phân môn tập đọc , phầnntìm hiểu bài ta có thể tổ chức thành mộttrò chơi ( tôi đố, tôi đố – đố gì đố gì ?) Hoặc : để nhắc lại tên một bài đã học, tasử dụng trò chơi những ô chữ kì điệu .Hoặc : thi đua 3 tổ tiếp sức : viết số lêncác toa tàu hoả, tàu nào được điền số xong nhanh nhất thì tàu đó về đích trước…- Giáo viên sử dụng phương pháp : học mà chơi – chơi mà học, nhưng không vì thế màlàm anh hưởng đến những lớp xung quanh. Ví dụ : Trong khi học các em phải đảm bảo trật tự , không phát biểu chung cảlớp . Còn trong khi chơi các em cũng phải tuân thủ luật chơi ; không la lớnkhông đập bàn , phải biết trao đổi hợp tác với bạn để hoàn thành nhiệm vụ côgiao … Tóm lại , nếu giáo viên xây dựng tốt nề nếp học tập thì hiệu quả giảng dạy rấtcao , học sinh lĩnh hội đầy đủ những kiến thức . - Xây dựng nề nếp hành vi đạo đức:VG Nguyễn Thị Lành Trường TH Khe Tre- Về mặt tm học tiểu học: Qu trình sư phạm tổng thể là một quá diễn ra cùng lúc haiquá trình cơ bản khác : đó là quá trình gio dục v qu trình dạy học . hai qu trình ny luơnluơn tc động lẫn nhau , chúng có mối quan hệ biện chứng lâu dài và phức tạp : trongquá trình gio dục cĩ sự gĩp mặt của qu trình qu trình dạy học v ngược lại . Chính vì vậyngười giáo viên ngoài việc dạy học giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản
Xem thêm

6 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON TẠI TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON TẠI TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

thầu.Các khoản công nợ phải thu, phải trả nội bộ giữa Tổng Công ty2.2.3.2. Công tác quản lý chi phívới các ñơn vị thành viên, giữa các ñơn vị thành viên trong tổ hợp ñượcthực hiện theo hình thức bù trừ công nợ qua công ty mẹ.2.2.2.6. Đánh giá thực trạng công tác quản lý sử dụng vốn,tài sản và công nợ tại Tổng Công ty CP Xây dựng ñiện Việt NamTổng công ty duyệt ñịnh mức chi phí cho ñơn vị trực thuộc vàvăn phòng Tổng công ty; Tham gia quản lý chi phí tại các ñơn vịthành viên thông qua người ñại diện; Các Công ty thành viên ñộc lậpQL chi phí theo ñịnh mức; giao khoán.Một số mặt tích cực: Công tác quản lý vốn, tài sản, công nợ ñãphần nào phản ánh ñầy ñủ các quy ñịnh hiện hành của Nhà nước ñối2.2.3.3. Đánh giá thực trạng cơ chế quản lý doanh thu, chiphívới hoạt ñộng của một tổ hợp công ty cổ phần; cơ chế cũng phản ánhƯu ñiểm: Tổng Công ty ñã tổ chức khá tốt công tác quản lýñược những ñặc thù, tạo ñiều kiện tháo gỡ kịp thời những khó khăndoanh thu và chi phí của toàn bộ tổ hợp, thường xuyên kiểm tra, chấn
Xem thêm

Đọc thêm

Sử 10- Bài 11.TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI. doc

SỬ 10 BÀI 11TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI

- Sau các cuộc phát kiến địa lý , quý tộc và thương nhân Châu Âu ra sức cướp bóc của cải , tài nguyên các nước Á, Phi, Mỹ La Tinh.- Giai cấp tư sản tích lũy được số vốn đầu tiên bằng sự cướp bóc thực dân,cướp đất của nông dân, nông dân phải làm thuê cho giai cấp tư sản .-Xuất hiện hình thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa: công trường thủ công, các công ty thương mại.+ Công trường thủ công , trong đó có sự phân công lao động , chuyên môn hóa theo dây chuyền sản xuất , quan hệ chủ thợ. Chủ kiếm nhiều lợi nhuận, thợ bị bóc lột .quan hệ sản xuất TBCN hình thành .+ Ở nông thôn đồn điền hay trang trại xuất hiện , công nhân nông nghiệp làm công ăn lương.+ Thương nghiệp xuất hiện công ty thương mại .- Xã hội Tây Âu có biến đổi : + Giai cấp tư sản có thế lực kinh tế song chưa có địa vị kinh tế tương xứng . + Người làm thuê trở thàng giai cấp vô sản. 3. Phong trào Văn hóa Phục hưng :* Phục hưng tinh hoa của nền văn hóa cổ Hi Lạp – Rô ma và sáng tạo nền văn hóa mới của giai cấp tư sản .* Đặc điểm :+ Phê phán giáo hội phong kiến và giáo hội .Đề cao giá trị con người ,đòi quyền tự do cá nhân, coi trọng khoa học- kỹ thuật .+Quê hương phong trào Văn hóa Hưng là l –ta- li- a và lan nhanh sang các nước Tây Au : - Ra bơ le là nhà văn và Bác sĩ. - Đê các tơ là nhà toán học và triết học . - Lê ô na đơ Vanh xi là họa sĩ, kỹ sư . - Sếch – xpia là nhà soạn kịch .Đây là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lãnh vực văn hóa tư tưởng của giai cấp tư sản chống giai cấp phong kiến đã suy tàn.Ma - đô - na bên cửa sổ ( Tranh của Lê - ô -na đơ Vanh - xi)4 .Cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân. a. Cải cách tôn giáo :
Xem thêm

6 Đọc thêm

SKKN09

SKKN09

thăm gia đình để tìm hiểu nguyên nhân. -Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn giáo viên cần tìm hiểu tận tình : đến gia đình thăm hỏi đồng thời đề ra biện pháp hỗ trợ gíup đỡ các em . - Giáo viên phải thường xuyên chấm trả bài đầy đủ để nắm được tình hình sức học của các em kịp thời uốn nắn , giúp các các em thấy được lỗi của mình từ đó có hướng khắc phục. Giáo viên cũng cần học hỏi phương pháp giảng dạy tích cực để giảng dạy có hiệu quả.- Trong quá trình dạy học , giáo viên là người điều khiển, tổchức hướng dẫn học sinh học tập ; học sinh phải biết tự giác học tập để chiếm lĩnh kiến thức . vì vậy giáo viên phải biết áp dụng các hình thức học tập nhằm phát huy tính tích cực của học sinh  Ví dụ : Trong phân môn tập đọc , phầnntìm hiểu bài ta có thể tổ chức thành một trò chơi ( tôi đố, tôi đố – đố gì đố gì ?) Hoặc : để nhắc lại tên một bài đã học, ta sử dụng trò chơi những ô chữ kì điệu .Hoặc : thi đua 3 tổ tiếp sức : viết số lên các toa tàu hoả, tàu nào được điền số xong nhanh nhất thì tàu đó về đích trước …- Giáo viên sử dụng phương pháp : học mà chơi – chơi mà học, nhưng không vì thế mà làm anh hưởng đến những lớp xung quanh. Ví dụ : Trong khi học các em phải đảm bảo trật tự , không phát biểu chung cả lớp . Còn trong khi chơi các em cũng phải tuân thủ luật chơi ; không la lớn không đập bàn , phải biết trao đổi hợp tác với bạn để hoàn thành nhiệm vụ giao … Tóm lại , nếu giáo viên xây dựng tốt nề nếp học tập thì hiệu quả giảng dạy rất cao , học sinh lĩnh hội đầy đủ những kiến thức . - Xây dựng nề nếp hành vi đạo đức:VG Nguyễn Thị Lành Trường TH Khe Tre- Về mặt tm học tiểu học: Qu trình sư phạm tổng thể là một quá diễn ra cùng lúc hai quá trình cơ bản khác : đó là quá trình gio dục v qu trình dạy học . hai qu trình ny luơn luơn tc động lẫn nhau , chúng có mối quan hệ biện chứng lâu dài và phức tạp : trong quá trình gio dục cĩ sự gĩp mặt của qu trình qu trình dạy học v ngược lại . Chính vì vậy người giáo viên ngoài việc dạy học giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản
Xem thêm

6 Đọc thêm

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính theo mô hình công ty mẹ công ty con tại tổng công ty CP xây dựng điện việt nam

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ CÔNG TY CON TẠI TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

vốn; có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn ñã ñầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết và các Công ty khác ñể kinh doanh hoặc tái ñầu tư Tổng công ty quy ñịnh thẩm quyền quyết ñịnh chuyển nhượng vốn, tài sản, dự án của các cấp quản lý tại quy chế tài chính hiện hành. 2.2.2.5. Công tác quản lý công nợ phải thu, phải trả Công nợ phải thu, phải trả ñược quản lý theo theo quy ñịnh của Nhà nước và Quy chế quản lý tài chính hiện hành Tổng Công ty Các khoản công nợ phải thu, phải trả nội bộ giữa Tổng Công ty với các ñơn vị thành viên, giữa các ñơn vị thành viên trong tổ hợp ñược thực hiện theo hình thức bù trừ công nợ qua công ty mẹ. 2.2.2.6. Đánh giá thực trạng công tác quản lý sử dụng vốn, tài sản và công nợ tại Tổng Công ty CP Xây dựng ñiện Việt Nam Một số mặt tích cực: Công tác quản lý vốn, tài sản, công nợ ñã phần nào phản ánh ñầy ñủ các quy ñịnh hiện hành của Nhà nước ñối với hoạt ñộng của một tổ hợp công ty cổ phần; cơ chế cũng phản ánh ñược những ñặc thù, tạo ñiều kiện tháo gỡ kịp thời những khó khăn về quản lý, sử dụng vốn và tài sản trong sản xuất kinh doanh; góp phần giải quyết vấn ñề vốn ñầu tư, sử dụng TSCĐ có hiệu quả; thúc ñẩy nhanh quá trình tích tụ và tập trung vốn cho tổ hợp. Một số hạn chế: Quy chế quản lý vốn ñầu tư chưa ñược xây dựng, dự án ñầu tư nhiều, dàn trải không hiệu quả; Công tác quản lý sử dụng vốn, tài sản giữa công ty mẹ và công ty con còn mang nặng tính quan hệ hành chính; Công nợ phải thu chưa ñược quản lý tốt, mức dư nợ phải thu cao; chưa có tổ chức tài chính trung gian ñể ñiều hoà và khơi thông các nguồn vốn giữa các ñơn vị trong tổ hợp. Đặc biệt Tổng công ty chưa ban hành chính thức quy chế hoạt ñộng của người ñại diện phần vốn ñầu tư tại các ñơ vị thành viên trong tổ hợp. - 14 -
Xem thêm

13 Đọc thêm

Tài liệu Argentina sản xuất nhiên liệu sinh học từ tảo biển doc

TÀI LIỆU ARGENTINA SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU SINH HỌC TỪ TẢO BIỂN DOC

TRANG 1 ARGENTINA S ẢN XUẤT NHI ÊN LI ỆU SINH HỌC TỪ TẢO BIỂN Công ty Oilfox S.A của Argentina vừa khánh thành nhà máy sản xuất diesel sinh học từ tảo đầu tiên tại khu vực Mỹ Latinh, với[r]

5 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Điều lệ Công ty và các qui định pháp lý hiện hành có liên quan.2. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toánNiên độ kế toán bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND).3. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụngCông ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ -BTC ngày20/03/2006 và Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.Báo cáo thường niên năm 2009 – CJC19Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ.4. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu4.1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiềnTiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển.Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn khôngquá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định vàkhông có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.4.2. Các nghiệp vụ bằng ngoại tệCác nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngânhàng Nhà nước Việt Nam công bố trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh.Các tài khoản có số dư ngoại tệ được ch uyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trườngngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán.Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệcuối kỳ của các khoản nợ dài hạn được phản ánh vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển,các khoản nợ ngắn hạn thì để lại số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lạiđể xóa số dư.4.3. Các khoản phải thu
Xem thêm

41 Đọc thêm

SKKN chủ nhiêm lơp

SKKN CHỦ NHIÊM LƠP

thăm hỏi đồng thời đề ra biện pháp hỗ trợ gíup đỡ các em . - Giáo viên phải thường xuyên chấm trả bài đầy đủ để nắm được tình hình sức học của các em kịp thời uốn nắn , giúp các các em thấy được lỗi của mình từ đó có hướng khắc phục. Giáo viên cũng cần học hỏi phương pháp giảng dạy tích cực để giảng dạy có hiệu quả.- Trong quá trình dạy học , giáo viên là người điều khiển, tổchức hướng dẫn học sinh học tập ; học sinh phải biết tự giác học tập để chiếm lĩnh kiến thức . vì vậy giáo viên phải biết áp dụng các hình thức học tập nhằm phát huy tính tích cực của học sinh  Ví dụ : Trong phân môn tập đọc , phầnntìm hiểu bài ta có thể tổ chức thành một trò chơi ( tôi đố, tôi đố – đố gì đố gì ?) Hoặc : để nhắc lại tên một bài đã học, ta sử dụng trò chơi những ô chữ kì điệu .Hoặc : thi đua 3 tổ tiếp sức : viết số lên các toa tàu hoả, tàu nào được điền số xong nhanh nhất thì tàu đó về đích trước …- Giáo viên sử dụng phương pháp : học mà chơi – chơi mà học, nhưng không vì thế mà làm anh hưởng đến những lớp xung quanh. Ví dụ : Trong khi học các em phải đảm bảo trật tự , không phát biểu chung cả lớp . Còn trong khi chơi các em cũng phải tuân thủ luật chơi ; không la lớn không đập bàn , phải biết trao đổi hợp tác với bạn để hoàn thành nhiệm vụ giao … Tóm lại , nếu giáo viên xây dựng tốt nề nếp học tập thì hiệu quả giảng dạy rất cao , học sinh lĩnh hội đầy đủ những kiến thức . - Xây dựng nề nếp hành vi đạo đức:- Về mặt tm học tiểu học: Qu trình sư phạm tổng thể là một quá diễn ra cùng lúc hai quá trình cơ bản khác : đó là quá trình gio dục v qu trình dạy học . hai qu trình ny luơn luơn tc động lẫn nhau , chúng có mối quan hệ biện chứng lâu dài và phức tạp : trong quá trình gio dục cĩ sự gĩp mặt của qu trình qu trình dạy học v ngược lại . Chính vì vậy người giáo viên ngoài việc dạy học giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản cịn l một người mẹ hiền luôn tận tuỵ với những đứa con bé bỏng yếu ớt của mình. - Nói cách khác : song song với việc dạy học còn có các khâu giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh qua các môn học.
Xem thêm

6 Đọc thêm

GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÔ THỊ

GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÔ THỊ

động cơ động và rộng khắp, và gần đây có sự hoạt động của mô hình mini-taxi giá thấp.(2) Bối cảnh lịch sử và chính sáchTrong thời kỳ bao cấp, ùn tắc giao thông hầu như chưa bao giờ là một vấn đề cần ưu tiên.Giao thông vận tải công cộng của Hà Nội được cung cấp như là một dịch vụ cơ bản chongười dân không có phương tiện đi lại và trong điều kiện độc quyền, nghĩa là xe buýt và xeđiện không cần phải cạnh tranh với phương tiện cá nhân để thu hút hành khách.Chính sách đổi mới được khởi xướng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 năm 1986, đãtác động đến mọi hoạt động kinh tế tại Việt Nam chứ không chỉ riêng ngành vận tải đô thị.Kể từ khi thống nhất đất nước cho đến khi thực hiện chính sách Đổi mới năm 1989, hầunhư mọi hoạt động giao thông vận tải bằng phương tiện cơ giới tại Hà Nội đều sử dụngphương tiện giao thông vận tải công cộng. Sau đó số lượng hành khách có giảm nhưngvẫn giữ ở mức khá ổn định, mặc dù hệ thống đường xe điện (tồn tại từ thời Pháp thuộc) đãbị dỡ bỏ, một phần là vì lý do không có phụ tùng thay thế trong thời kỳ cấm vận. Sau năm1989, mọi thứ đã thay đổi. Sự sụp đổ của hệ thống giao thông vận tải công cộng diễn rabất ngờ, và chỉ trong khoảng vài năm, số lượng hành khách đã giảm từ 40% xuống con sốgần như bằng không. Xu hướng này, cùng với số lượng người sở hữu xe máy tăng mạnh,đã dẫn đến tình trạng Hà Nội có tỉ lệ sử dụng phương tiện giao thông công cộng thấp nhấtvà tỉ lệ sử dụng phương tiện cá nhân cao nhất trong các thủ đô ở châu Á.Có một vài lý do dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống: (i) Trợ cấp cho Công ty xe buýt Hà Nộicạn kiệt theo chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế chung của chính phủ, (ii) phụ tùngthay thế cho phương tiện từ các nhà cung cấp thuộc khối Liên Xô cũ trở nên khan hiếm vàyêu cầu thanh toán bằng ngoại tệ mạnh, và (ii) thị trường xe máy được tự do hóa. Một lýdo nữa đó là (iv) người dân không hài lòng với chất lượng dịch vụ của hệ thống giao thôngvận tải công cộng cũ. Trong nền kinh tế thị trường, người dân có sự lựa chọn sẽ tự mìnhcung cấp dịch vụ đi lại.Trong suốt khoảng thời gian hơn 10 năm, Hà Nội dường như phát triển theo hướng riêngvà trở thành một thành phố không có giao thông vận tải công cộng. Thị trường giao thôngvận tải công cộng không được coi trọng. Trong khi đó, cơ giới hóa phương tiện, chủ yếu làxe máy cá nhân lại phát triển vững chắc. Tình hình này gây ra nhiều vấn đề về giao thông.Trước những cảnh báo đó, Chính phủ đã phải đưa ra những chính sách mới cho các đô
Xem thêm

55 Đọc thêm

Bài soạn SKKN: Xây dựng nề nếp lớp chủ nhiệm

BÀI SOẠN SKKN: XÂY DỰNG NỀ NẾP LỚP CHỦ NHIỆM

thăm hỏi đồng thời đề ra biện pháp hỗ trợ gíup đỡ các em . - Giáo viên phải thường xuyên chấm trả bài đầy đủ để nắm được tình hình sức học của các em kịp thời uốn nắn , giúp các các em thấy được lỗi của mình từ đó có hướng khắc phục. Giáo viên cũng cần học hỏi phương pháp giảng dạy tích cực để giảng dạy có hiệu quả.- Trong quá trình dạy học , giáo viên là người điều khiển, tổchức hướng dẫn học sinh học tập ; học sinh phải biết tự giác học tập để chiếm lĩnh kiến thức . vì vậy giáo viên phải biết áp dụng các hình thức học tập nhằm phát huy tính tích cực của học sinh  Ví dụ : Trong phân môn tập đọc , phầnntìm hiểu bài ta có thể tổ chức thành một trò chơi ( tôi đố, tôi đố – đố gì đố gì ?) Hoặc : để nhắc lại tên một bài đã học, ta sử dụng trò chơi những ô chữ kì điệu .Hoặc : thi đua 3 tổ tiếp sức : viết số lên các toa tàu hoả, tàu nào được điền số xong nhanh nhất thì tàu đó về đích trước …- Giáo viên sử dụng phương pháp : học mà chơi – chơi mà học, nhưng không vì thế mà làm anh hưởng đến những lớp xung quanh. Ví dụ : Trong khi học các em phải đảm bảo trật tự , không phát biểu chung cả lớp . Còn trong khi chơi các em cũng phải tuân thủ luật chơi ; không la lớn không đập bàn , phải biết trao đổi hợp tác với bạn để hoàn thành nhiệm vụ giao … Tóm lại , nếu giáo viên xây dựng tốt nề nếp học tập thì hiệu quả giảng dạy rất cao , học sinh lĩnh hội đầy đủ những kiến thức . - Xây dựng nề nếp hành vi đạo đức:- Về mặt tm học tiểu học: Qu trình sư phạm tổng thể là một quá diễn ra cùng lúc hai quá trình cơ bản khác : đó là quá trình gio dục v qu trình dạy học . hai qu trình ny luơn luơn tc động lẫn nhau , chúng có mối quan hệ biện chứng lâu dài và phức tạp : trong quá trình gio dục cĩ sự gĩp mặt của qu trình qu trình dạy học v ngược lại . Chính vì vậy người giáo viên ngoài việc dạy học giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản cịn l một người mẹ hiền luôn tận tuỵ với những đứa con bé bỏng yếu ớt của mình. - Nói cách khác : song song với việc dạy học còn có các khâu giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh qua các môn học.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Sử dụng axit clohydric để sản xuất nhiên liệu sinh học từ xenluloza ppt

SỬ DỤNG AXIT CLOHYDRIC ĐỂ SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU SINH HỌC TỪ XENLULOZA

TRANG 1 _S_ _Ử DỤNG AXIT CLOHYDRIC ĐỂ _ _S_ _ẢN XUẤT NHI_ _ÊN LI_ _ỆU SINH _ TRANG 2 Công ty HCL Cleantech, một công ty chuyên sản xuất nhiên liệu sinh học NLSH tại Ixraen, mới đây đã ph[r]

5 Đọc thêm

Kỹ thuật vi lưu ứng dụng trong tách tế bào pptx

KỸ THUẬT VI LƯU ỨNG DỤNG TRONG TÁCH TẾ BÀO PPTX

chuyển mẫu đi qua các vùng lọc. Thông qua kiểm soát kỹ lưỡng tính chất của bề mặt tiếp xúc với chất lỏng, và bằng cách khai thác bản chất dòng tuyến tính của dòng vi lưu, bộ lọc sử dụng sức căng bề mặt của chất lỏng làm việc để đưa mẫu đi qua các địa điểm mong muốn. Việc tiểu hình hóa thiết bị cho phép sử dụng tác dụng, mà ở kích thước lớn nó ngăn chặn dòng chảy chất lưu, đưa mẫu đi qua phần tử lọc mà không cần nguồn năng lượng bên ngoài. Ở các thử nghiệm với thiết bị trong hình 2, thiết bị cho thấy có khả năng lọc 1500 vi hạt ở thể tích 0.5 μl chất vi lưu với thời gian chưa đầy một giây. Hình 3 cho thấy kết quả của việc tách một hỗn hợp các vi cầu có kích thươc 3 μm và 10 μm, nơi mà phần lớn các hạt được thu thập trong vi hồ chứa tương ứng với kích thước của chúng. Nồng độ tối ưu của các hạt trong vi giếng gom phù hợp lần lượt là 50 % cho 3 μm và 84 % cho 10 μm hạt tương ứng. Tỷ lệ của các tế bào được xử lý được hiểu là một hàm của việc di chuyển chúng qua thiết bị lọc trong lòng chất lưu khối. Thiết bị này có lợi thế là hoàn toàn tương thích sinh học nhờ việc sử dụng các vật liệu như silic và thủy tinh, và nhờ vào khả năng chế tạo hàng loạt để hạ giá thành, chúng được dùng một lần nhằm loại trừ nhiễm bẩn mẫu. Ngoài ra, bản chất ưa nước của các oxit được dung trong các mao mạch của thiết bị hầu như vô hại đối với các tế bào và protein. Kỹ thuật bơm mao mạch tự cấp nguồn có thể được sử dụng để thao tác với các chất lưu, làm giảm độ phức
Xem thêm

11 Đọc thêm

Tài liệu phân tích những tiền đề khách quan của công nghiệp hóa pdf

TÀI LIỆU PHÂN TÍCH NHỮNG TIỀN ĐỀ KHÁCH QUAN CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA PDF

Câu 21: phân tích những tiền đề khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở VN hiện nay?* Tạo vốn cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật ngày một hiện đại, đòi hỏi phải có nhiều vốn trong và ngoài nước, trong đó nguồn vốn trong nước là quyết định, nguồn vốn bên ngoài là quan trọng. - Nguồn vốn bên trong bao gồm: nhân lực là tài sản cố định tích luỹ từ nhiều thế hệ, tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý và nhiều loại vốn hữu hình và vô hình khác.Tích luỹ vốn từ nội bộ nền kinh tế được thực hiện trên cơ sở hiệu quả sản xuất, nguồn của nó là lao động thặng dư của người lao động thuộc tất cả các thành phần kinh tế. Con đường cơ bản để giải quyết vấn đề tích luỹ vốn trong nước là tăng năng suất lao động xã hội trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, hợp lý hoá sản xuất, khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của đất nước, thực hiện tiết kiệm… - Nguồn vốn bên ngoài được huy động từ các nước trên thế giới dưới nhiều hình thức khác nhau: vốn viện trợ của các nước, các tổ chức kinh tế - xã hội, vốn vay ngắn hạn, dài hạn với các mức lãi suất khác nhau của các nước và các tổ chức kinh tế, đầu tư của nước ngoài vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, liên doanh, liên kết… Biện pháp cơ bản để tận dụng, thu hút vốn bên ngoài là: đẩy mạnh mở rộng các hình thức hợp tác quốc tế, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà sản xuất kinh doanh nước ngoài, tranh thủ mọi sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, vay vốn ở các nước… - Ở nước ta hiện nay, nguồn vốn trong nước còn hạn hẹp, nên phải tận dụng, khai thác nguồn vốn từ bên ngoài. Tuy nhiên, tạo nguồn vốn phải gắn chặt với quản lý sử dụng tốt, có hiệu quả cao, khai thác tối đa khả năng vốn đã có. * Đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá. - Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá là sự nghiệp cách mạng của quần chúng, trong đó lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ, khoa học quản lý và công nhân lành nghề đóng vai trò đặc biệt quan trọng. - Trong quá trình phát triển, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đòi hỏi phải có đầy đủ nguồn nhân lực về số lượng, đảm bảo về chất lượng và có trình độ cao. Để đáp ứng đòi hỏi đó phải coi trọng con người và đặt con người và vị trí trung tâm của sự phát triển kinh tế. - Phải coi việc đầu tư cho giáo dục, đào tạo là một trong những hướng chính của đầu tư
Xem thêm

2 Đọc thêm

TÁI cơ cấu NGUỒN vốn CHO đầu tư CÔNG

TÁI CƠ CẤU NGUỒN VỐN CHO ĐẦU TƯ CÔNG

- Vốn đầu tư từ NSNN đạt 7 - 8% GDP là phần Nhà nước hoàn toàn chi phối. Phần vốn đầu tư này có vai trò quan trọng, vừa làm chức năng như các loại vốn đầu tư thông thường khác là sinh lời, tạo nền tảng tăng trưởng kinh tế, vừa làm chức năng định hướng hướng dẫn các nguồn vốn đầu tư khác. - Phần vốn Nhà nước có thể chi phối phần lớn là nguồn vốn tín dụng Nhà nước, dự kiến trong giai đoạn 2001 - 2010 chiến 5,5 - 6% GDP. Nguồn vốn này được sử dụng vừa nhằm tạo thêm nguồn lực cho phát triển, vừa nhằm định hướng đầu tư thông qua các hình thức chọn lọc về đối tượng sử dụng dựa trên các tiêu chí chủ thể đầu tư, lĩnh vực đầu tư hoặc địa bàn đầu tư. Tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có vai trò quan trọng, là điều kiện tiền đề, nền tảng vật chất giúp tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Cụ thể là đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nông dân Việc tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư công tăng tính chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện có hiệu quả các cam kết với các nước, các tổ chức quốc tế, trước hết là với khu vực mậu dịch tự do ASEAN; hoàn thiện, đổi mới thể 6 Thu hút đầu tư tư nhân vào phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam. Tonny Foster, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - tháng 5 năm 2011. 8 chế kinh tế, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, bảo đảm lợi ích quốc gia và phù hợp với các quy định, thông lệ quốc tế, từ đó, cải thiện môi trường đầu tư, chú trọng cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, tạo lập những điều kiện thuận lợi để thu hút mạnh vốn đầu tư quốc tế. Phát biểu bế mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 3 (khóa XI), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra rằng “Tái cấu trúc đầu tư với trọng tâm
Xem thêm

18 Đọc thêm

5 thực phẩm ảnh hưởng xấu tới khả năng sinh sản của phụ nữ pptx

5 THỰC PHẨM ẢNH HƯỞNG XẤU TỚI KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA PHỤ NỮ PPTX

TRANG 1 5 TH ỰC PHẨM ẢNH HƯỞNG XẤU TỚI KHẢ NĂNG SINH S ẢN CỦA PHỤ NỮ Đôi khi nguyên nhân khiến bạn khó khăn với dự định mang bầu đến vậy có thể do những thực phẩm sau gây nên.. Vì thế cá[r]

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề