ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT TOÀN BỘ TUYẾN GIÁP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HOÁ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT TOÀN BỘ TUYẾN GIÁP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HOÁ":

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖ

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖ

Lâm sản ngoài gỗ Giá trị sử dụngM ật ong Măng treNấm rừngL à lo ại th ực ph ẩm r ất t ốt (ch ứa đ ư ờng d extroza) c ó kh n ăng h ấp th ụ nhanh cung c ấp n ăng l ư ợng cho c ơ th , duy tr ì ổn đ ịnh đ ư ờng trong m áu. Là một loại thực phẩm quen thuộc của người dân, sử dụng dưới dạng măng tươi, măng muối chua hoặc măng khô.Một số loài nấm ăn được có giá tri dinh dưỡng cao được thu hái hoặc sản xuất thành hàng hóa tiêu thụ trong nước và xuất khẩu (mộc nhĩ. nấm hương, nấm sò trắng…).4- Các sản phẩm dùng làm d ư ợc li ệu v à l àm c ảnh: Lâm sản ngoài gỗ Giá trị sử dụngH à th ủ ô S âm Ng ọc Linh Th ảo qu B ạc h à C ây b á b ệnh L àm thu ốc tr suy nh ư ợc th ần kinh, b ổ m áu, l àm đen t óc, h ạ chol est erol, gi ải đ ộc, nhu ận tr àng. L à c ây thu ốc qu ý c ó t ác d ụng c ải thi ện th l ực, t ăng s ức đ ề kh áng, c ải thi ện suy nh ư ợc th ần kinh, gi úp ăn ng ủ t ốt,ch ông oxy ho á, ph òng ch ống ung th ư… L à lo ại d ư ợc li ệu ch ữa đau bung, s ốt r ét, bu ồn n ôn, h ôi mi ệng… L à lo ại th ảo m ọc c ó t ác d ụng gi úp ti êu ho á t ốt, ch ữa k ém ăn, ăn kh ông ti êu, đau bung, bu ồn n ôn, đi ngo ài,
Xem thêm

3 Đọc thêm

Quản trị dự án THAY đổi địa điểm HOẠT của MARITIME BANK – PGD THỦ đức

QUẢN TRỊ DỰ ÁN THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM HOẠT CỦA MARITIME BANK – PGD THỦ ĐỨC

Quản trị dự án thay đổi địa điểm hoạt động của maritime bank thủ đức. Ả ưởng c a cuộc kh ng ho ng quy mô toàn c ó t c các công ty tậ ế giới, ngân hàng là một trong những ngành nh ưởng nhiều nh t c a làn sóng này. Từ các ngân hàng lớ ến ngân hàng nhỏ ều g ó ữ ừa qua, nhiều ngân hàng bị nh n chìm trong làn sóng. T i Vi t Nam nhữ ừ q ng kiến nhiều ngân hàng ph i sáp nhậ ơ u theo yêu c u c N N ướ ều ph i i và rà soát l i toàn bộ các ho ộng c a mình, cắt gi m nhân viên, thay i ơ u, thu hẹp ph m vi ho ộ … e b ằm ngoài cuộc kh ng ho b ều hành c N ư ững bi n pháp nhằm gi m thiểu ưởng c a làn sóng ướng tới kinh doanh hi u qu trong thời k ó . ột trong s ó nâng cao hi u qu c a các chi nhánh phòng giao dịch ho ộng kinh doanh yếu kém, tinh gi m nhân sự, mở rộng các khu vực tiề ị ượ ó ; ừ ó ằ ư ữ ợ ớ ượ … Từ những yêu c ó ến hành dự ị ểm c a các chi nhánh ho ộng không hi u qu ư ó ến những vị trí tiề ơ .. Đ u tiên trong chuỗi dự i nên kết qu c a dự án này có ưởng r t lớ ến các dự án sau. Chúng tôi mong nhậ ược các góp ý từ b ều hành và quý vị c ể dự án hoàn thi ơ .
Xem thêm

52 Đọc thêm

Những nguyên lý cơ bản của nghĩa MácLenin

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA NGHĨA MÁCLENIN

Ch nghĩa MácLênin “ là h th ng quan đi m và h c thuy t “ khoa h c c a Mác, ủ ệ ố ể ọ ế ọ ủ Ăngghen, Lênin đ c hình thành và phát tri n trên c s k th a nh ng giá tr t t ng nhân ượ ể ơ ở ế ừ ữ ị ư ưở lo i và t ng k t th c ti n th i đ i; là th gi i quan, ph ng pháp lu n ph bi n c a nh n ạ ổ ế ự ễ ờ ạ ế ớ ươ ậ ổ ế ủ ậ th c khoa h c và th c ti n cách m ng; là khoa h c v s nghi p gi i phóng giai c p vô s n, ứ ọ ự ễ ạ ọ ề ự ệ ả ấ ả gi i phóng nhân dân lao đ ng kh i ch đ áp b c, bóc l t và ti n t i gi i phóng con ng i. ả ộ ỏ ế ộ ứ ộ ế ớ ả ư
Xem thêm

20 Đọc thêm

PHẦN I NHỮNG CĂN CỨ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ

PHẦN I NHỮNG CĂN CỨ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ

Tái sản xuất h ng hoá bao gà ồm các khâu: sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng. Thị trường l khâu tà ất yếu của sản xuất h ng hoá. Thà trường chỉ mất đi khi sản xuất h ng hoá không còn. Nhà ư vậy, không nên v không thà coi phạm trù thị trường chỉ gắn với nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Thị trường là chiếc cầu nối giữa sản xuất v tiêu dùng. Thà trường l mà ục tiêu của quá trình sản xuất h ng hoá. Thà trường l khâu quan trà ọng nhất của quá trình sản xuất h ng hoá.àThị trường không chỉ l nà ơi diễn ra các hoạt động mua bán, nó còn thể hiện các quan hệ h ng hoá tià ền tệ. Do đó, thị trường còn được coi l môià trường kinh doanh, l khách quan. Tà ừng cơ sở sản xuất kinh doanh không có khả năng l m thay à đổi thị trường m ngà ược lại họ phải tiếp cận để thích ứng vơí thị trường. Thị trường l "tà ấm gương để các doanh nghiệp nhận biết nhu cầu xã hội v à để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của chính bản thân mình. Thị trường l thà ước đo khách quan của mọi cơ sở sản xuất kinh doanh.Ngo i ra, thà trường còn l cà ăn cứ, đối tượng của kế hoạch hoá. Cơ chế thị trường l cà ơ sở quản lý của nền kinh tế h ng hoá. Thà trường l công cà ụ bổ xung cho các công cụ điều tiết vĩ mô của nh nà ước. Thị trường l môià trường kinh doanh, l nà ơi nh nà ước tác động v o quá trình kinh doanh cà ủa cơ sở.3. Chức năng của thị trường tiêu thụ sản phẩm.a. Chức năng thừa nhận:H ng hoá à được sản xuất ra, người sản xuất phải bán nó, việc bán h ngà hoá được thực hiện thông qua chức năng thừa nhận của thị trường. Thị trường thừa nhận chính l ngà ười mua chấp nhận có nghĩa l và ề cơ bản quá trình tái sản xuất xã hội của h ng hoá à được thực hiện vì tiêu dùng sản phẩm v cácà chi phí tiêu dùng cũng được khẳng định khi h ng hoá à được bán ra.Thị trường thừa nhận: Tổng khối lượng h ng à đưa ra thị trường, cơ cấu của cung v cà ầu, quan hệ cung cầu đối với từng h ng hoá, chuyà ển giá trị sử dụng v giá trà cá biệt th nh giá trà sử dụng v giá trà xã hội, thừa nhận hoạt động buôn bán...
Xem thêm

17 Đọc thêm

Tài liệu BẢN ĐÁNH GIÁ VHDN THAM KHẢO docx

TÀI LIỆU BẢN ĐÁNH GIÁ VHDN THAM KHẢO DOCX

hàng, đối tác làm ăn với Việt Á . Coi con người là nguồn lực và tài sản quý giá nhất, Việt á có chiến lược con người ngay từ đầu với chính sách thu hút người tài, đào tạo nguồn nhân lực có khả năng làm tốt 2 đến 3 vị trí công tác, tạo cơ hội rộng rãi để cán bộ của Công ty trở thành cổ đông. Khẩu hiệu "Công ty là đại gia đình, đồng nghiệp là anh em" như một tình cảm thường trực trong cán bộ nhân viên. Chiến lược công nghệ của Việt Á là chú trọng vào công nghệ tự động và bán tự động,tích hợp hệ thống và tin học ứng dụng trên thực tế đã có ý nghĩa như là then chốt. Việt ácũng thực hiện thành công chiến lược tài chính thu hút vốn từ nhiều nguồn khác nhau: nội bộ, các ngân hàng, phát hành cổ phiếu và liên doanh, liên kết. Tuy nhiên, những năm gần đây với tốc độ tăng trưởng quá nhanh (trên 130%/năm), hơn nữa trong xu thế thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được quyết địnhtrên phương diện chất lượng và hiệu quả của hệ thống quản lí và uy tín của tổ chức thì vấn đề chất lượng nguồn nhân lực là một “bài toán tương lai” rất cấp thiết mang tính cải cách của Việt á, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thành công các chiến lược kinh doanh, chiến lược công nghệ, chiến lược tài chính nêu trên. Đây cũng là vấn đề lớn của đại đa số các doanh nghiệp Việt Nam, đã được nhìn ra, nhưng không phải doanh nghiệp nào với Ban Lãnh đạo nào cũng có đủ ý chí, tâm huyết để giải quyết dưới dạng một dự án đầu tưcó ý nghĩa như thiết lập “cơ sở hạ tầng”cho “tòa nhà quản lí”. Chất lượng nguồn nhân lực được tiếp cận theo cách: cán bộ nhân viên của doanh nghiệp cần có một nền tảng, không gian, bầu đưỡng khí văn hóa để có đủ “vốn đối ứng” và đủ tầmcó thể tiếp thu được các kĩ năng, phương pháp quản lí hiện đại, vận hành hiệu quả, nâng cấp chất lượnghệ thống doanh nghiệp ngày càng qui mô của mình theo đòi hỏi tất yếu của tiến bộ và chuẩn mực. Văn hóa ở đây là văn hóa doanh nghiệp-một tổ chứclàm kinh doanh trong xã hội văn minh, hiện đại, hội nhập toàn cầu, có tác dụng hình thành, chi phối, hướng dẫn tình cảm, suy nghĩ hành vi của mọi cán bộ nhân viên hướng vào việc tạo ra các giá trị cạnh tranh ưu trội, nhân hòa để phát triển bền vững, có khả năng tạo nên phong cách kinh doanh riêng, được cảm nhận tích cực trong mọi phương diện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Cán bộ nhân viên Việt ácó quyền tự hào về doanh nghiệp và Ban Lãnh đạo của mình đã tiên phong trong cuộc cải cách này.
Xem thêm

5 Đọc thêm

NHỮNG CĂN CỨ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ

NHỮNG CĂN CỨ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ

Thị trường không chỉ thừa nhận thụ động các kết quả của quá trình sản xuất, quá trình mua bán m thông qua sà ự hoạt động của các quy luật kinh tế m thà trường còn kiểm tra, kiểm nghiệm quá trình tái sản xuất quá trình mua bán đó.b. Chức năng thực hiện:Thị trường thực hiện: h nh vi trao à đổi h ng hoá, thà ực hiện tổng số cung v tà ổng số cầu trên thị trường, thực hiện cân bằng cung cầu từng thứ h ngà hoá, thực hiện giá trị, thực hiện trao đổi giá trị.... thông qua chức năng n y cà ủa thị trường các h ng hoá hình th nh nên giá trà à trao đổi của mình. Giá trị trao đổi l cà ơ sở vô cùng quan trọng để hình th nh nên cà ơ cấu sản phẩm, các quan hệ v tà ỷ lệ về kinh tế trên thị trường.c. Chức năng kích thích điều tiết.Nhu cầu thị trường l mà ục đích của quá trình sản xuất. Thị trường l tà ập hợp các hoạt động của các quy luật kinh tế thị trường. Do đó, thị trường vừa l mà ục tiêu, vừa tạo ra động lực để thực hiện những mục tiêu đó. Đó l cà ơ sở quan trọng để thị trường thực hiện mục tiêu điều tiết v kích thích.àd. Chức năng thông tin:Thông tin thị trường có vai trò vô cùng quan trọng đối với quản lý kinh tế. Trong quản lý kinh tế, một trong những nội dung quan trọng nhất l vià ệc ra quyết định. Ra quyết định cần phải có thông tin mới đảm bảo tính chính xác, kịp thời của nó. Các dữ kiện thông tin quan trọng nhất l tà ừ thị trường bởi các dữ kiện thông tin đó khách quan, được xã hội thừa nhận. Trong quản lý kinh tế phủ nhận vai trò của thị trường cũng có nghĩa l phà ủ nhận vai trò của thông tin đối với việc ra quyết định.II. VAI TRÒ V Ý NGHÀ ĨA CỦA VIỆC TIÊU THỤ SẢN PHẨM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP.1. Ý nghĩa của việc tiêu thụ sản phẩm đối với DNCNa) Tiêu thụ sản phẩm l mà ột khâu quan trọng trong quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp: Tái sản xuất chỉ diễn ra liên tục khi các khâu của quá trình sản xuất
Xem thêm

17 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TOÁN - Khối: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG doc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: TOÁN - KHỐI: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG DOC

M ỘT HỌC SINH LỚP 11 CỦA TRƯỜNG MUỐN CHỌN NG ẪU NHI ÊN ĐỒNG THỜI BA QUY ỂN SÁCH TỪ GIÁ SÁCH TR ÊN.. TÌM GIAO TUY ẾN CỦA HAI MẶT PHẲNG: ABD V À AMN.[r]

1 Đọc thêm

Tài liệu ĐẶC ĐIỂM GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ pptx

TÀI LIỆU ĐẶC ĐIỂM GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ PPTX

TRANG 1 ĐẶ C Đ I Ể M GIAO TI Ế P C Ủ A SINH VIÊN TR ƯỜ NG CAO ĐẲ NG S Ư PH Ạ M QU Ả NG TR Ị _THE COMMUNICATION’S CHARACTERISTICS OF QUANGTRI _ _TEACHER COLLEGE’S STUDENTS _ LÊ QUANG SƠN [r]

8 Đọc thêm

Các dạng hư hỏng của nguyên liệu

CÁC DẠNG HƯ HỎNG CỦA NGUYÊN LIỆU

Trong quá trình b ả o qu ả n, nh ữ ng bi ến đổ i c ảm quan đầ u tiên c ủa cá liên quan đế n bi ể u hi ệ n bên ngoài và k ế t c ấ u. V ị đặc trưng của các loài cá thườ ng th ể hi ệ n rõ trong vài ngày đầ u c ủ a quá trình b ả o qu ả n b ằng nước đá. Bi ến đổ i nghiêm tr ọ ng nh ấ t là s ự b ắt đầ u m ạ nh m ẽ c ủ a quá trình c ứng cơ. Ngay sau khi ch ết, cơ thị t cá du ỗ i hoàn toàn và k ế t c ấ u m ề m m ạ i , đàn hổi thườ ng kéo dài vàigi ờ, sau đó cơ sẽ co l ại. khi cơ trở nên c ứng đờ và toàn b ộ cơ thể cá khó u ố n cong là lúccá đang ở tr ạ ng thái c ứng cơ. Trạng thái này thườ ng kéo dái trong m ộ t ngày ho ặc hơn,sau đó sẽ k ế t thúc. Khi h ế t c ứng, cơ sẽ du ỗ i ra và tr ở nên m ề m m ại nhưng không còn đàn h ồi như trướ c khi c ứng cơ. Tốc độ c ủ a quá trình chuy ể n sang c ứng cơ và quá trình mề mhóa sau c ứng cơ thườ ng khác nhau tùy loài cá và ch ị u ảnh hưở ng c ủ a các y ế u t ố như nhiệ t độ , quá trình x ử lý cá, kích c ỡ và điề u ki ện cơ thể c ủ a cá. Nói chung, ngườ i ta th ừ a nh ậ n r ằ ng ở nhi ệt độ cao thì th ời điể m c ứng cơ đế n s ớ m và th ờ igian c ứng cơ ngắ n. Tuy nhiên qua nghiên c ứu, đặ c bi ệ t ở cá nhi ệt đớ i, nh ậ n th ấ y nhi ệt độ có ảnh hưởng ngượ c l ại đố i v ớ i s ự b ắt đầ u quá trình c ứng c
Xem thêm

18 Đọc thêm

Đề tài: Những tiến bộ trong việc chế tạo động cơ Diezel pptx

ĐỀ TÀI: NHỮNG TIẾN BỘ TRONG VIỆC CHẾ TẠO ĐỘNG CƠ DIEZEL PPTX

sụt tốc, khói đen và độ ồn cao.•Để cải thiện quá trình chuyển tiếp có ba phương pháp cơ bản, đó là:•Điều khiển quá trình cấp nhiên liệu •Giảm quán tính của hệ thống (động cơ, các bầu góp nạp xả và tua bin-máy nén tăng áp) •Sử dụng hộp số nhiều cấp để thay đổi mô men. • •Sử dụng thiết bị giới hạn nhiên liệu theo áp suất gió nạp trong phương án 1 tương đối phổ biến và đã thu được những thành công nhất định do làm giảm được khói đen nhưng lại làm chậm lại đáp ứng chuyển tiếp, đồng thời làm xấu đi tính điều động. Điều này thật dễ hiểu vì chúng ta chỉ xử lý hậu quả “khói đen” mà không tác động tới nguyên nhân của hiện tượng là do sự “trễ của tua bin-máy nén tăng áp”. Phương án này do vậy còn được gọi là phương án “thụ động”.•Các phương án “chủ động” tập trung vào việc cải thiện đáp ứng chuyển tiếp của động cơ, các bầu góp nạp xả và bản thân tua bin máy nén tăng áp. Nói chung, sự đáp ứng chậm trễ của động cơ Diezel là một hiện tượng tương đối phức tạp, chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố như động học, nhiệt động học và các thông số thiết kế, kết cấu.•Từ hình 1 ta có thể thấy rằng, để cải thiện đáp ứng của động cơ, thực hiện bằng cách tác động lên phía ống góp xả để gia tốc cho tua bin. Cách khác là tác động lên phía nạp, để tăng trực tiếp áp suất khí nạp, khi đó phải chú ý tới giới hạn “ho”.•Theo một cách phân loại khác, các giải pháp cải thiện chế độ chuyển tiếp của động cơ Diezel được chia ra:•
Xem thêm

12 Đọc thêm

slide môn văn hóa kinh doanh - chương 6: Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội

SLIDE MÔN VĂN HÓA KINH DOANH - CHƯƠNG 6: VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI

MÀ PHẢI CÓ VỐN VĂN HOÁ TOÀN DiỆNNHÂN TRỊ:- Phải biết tề -trị -bình bằng tình người; yêu con người như yêu bản thân mình“Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”- Khổng Tử coi chữ Nhân là phạm trù cao nhất của luân lý, đạo đức, là gốc của Lễ, Nhạc“Nhân nhi bất nhân, như lễ hà?“Nhân nhi bất nhân, như nhạc hà”10CHÍNH DANH:- Người Quân Tử phải biết làm đúng bổn phận, đứng đúng vị trí của mình trong xã hội“Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử”-Người Quân Tử phải biết nói lời đúng; Nếu“Danh không chính thì ngôn không thuận, ngôn không thuận thì việc bất thành”1.3.3.1. QUÁ TRÌNH THÂM NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHO GIÁO Ở ViỆT NAM- Nho giáo được truyền bá vào Việt Nam từ đầu công nguyên Î nhưng chưa phải là tư tưởng được phổ biến trong xã hội- Năm 1070 (nhà Lý cho lập Văn Miếu), Nho giáo mới được tiếp nhận chính thức vào Việt Nam. Tuy nhiên, suốt thời Lý – Trần, Nho giáo chủ yếu được sử dụng trong triều đình phong kiến chứ chưa phổ biến rộng rãi Îtrong dân gian đạo Phật phổ biến hơn- Đến thời Lê – Nguyễn, Nho giáo trở
Xem thêm

13 Đọc thêm

TẬP THỂ LỰC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 potx

TẬP THỂ LỰC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 POTX

TẬP THỂ LỰC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 BS.CK1 Nguyễn Thanh Hải Khoa Nội Tổng Quát Tập thể lực mang lại sức khỏe tốt cho mọi người. Chỉ cần đi bộ mỗi ngày tối thiểu 30 phút, sáu ngày mỗi tuần, có thể làm giảm 50% tử vong do bệnh tim mạch.Việc tập thể lực ở người đái tháo đường (ĐTĐ) là rất quan trọng, lợi ích do tập luyện mang lại là rất nhiều. Tuy nhiên, nếu không được hướng dẫn đúng, việc tập luyện ở người ĐTĐ sẽ gặp nhiều nguy cơ. ĐTĐ là bệnh rối loạn về chuyển hóa, đường huyết tăng cao kéo dài sẽ dẫn đến các biến chứng ở tim, mạch máu, mắt, thận…Để hạn chế các biến chứng này, cần phải kiểm soát đường huyết thật tốt. Ba phương pháp giúp kiểm soát đường huyết đó là: Ăn kiêng , tập thể lực, và dùng thuốc hạ đường.Tập thể lực là phương pháp giúp kiểm soát đường huyết rất hữu hiệu mà không tốn tiền. Người ĐTĐ típ 2 thường có đặc điểm: béo phì, tăng huyết áp, rối loạn mỡ trong máu, và đề kháng insulin. Phần lớn các rối loạn này đều giảm bớt nhờ sự luyện tập thường xuyên. Ích lợi của tập thể lực ở bệnh nhân ĐTĐ: o Cải thiện các yếu tố nguy cơ tim mạch: đường huyết, mỡ trong máu, huyết áp. o Tăng nhạy cảm với insulin. o Kiểm soát cân nặng và giảm mô mỡ. o Giúp cho xương chắc khỏe, khớp linh hoạt, cơ dẻo dai, giảm nguy cơ té ngã. o Giúp người bệnh tự tin, giảm căng thẳng. o Giảm nguy cơ bệnh tim và chết đột ngột. Các nguy cơ gặp phải khi tập thể lực ở bệnh nhân ĐTĐ: o Tim mạch: đau ngực do gắng sức, huyết áp quá cao hay quá thấp o Chuyển hóa: tăng hoặc hạ đường huyết quá mức, tăng thể xêtôn o Mạch máu nhỏ: làm nặng hơn tổn thương đáy mắt, xuất huyết võng mạc, làm tăng tiểu đạm
Xem thêm

8 Đọc thêm

GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐỊA LÍ

GIÁO ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐỊA LÍ

tượng nào đó.Với kiểu câu hỏi này, có những kiến thức tìm thấy ngay ở Atlat,nhưng có những kiến thức không thể hiện hoặc rất khó thể hiện trên Atlat môt cáchđầy đủ, chẳng hạn như nguyên nhân phát triển, đường lối chính sách, kinh nghiệmvà truyền thống sản xuất…Như vậy, lúc này phải vận dụng cả kiến thức đã học đểtrình bày và giải thích…tìm ra quy luật phân bố, mối liên hệ không gian lãnh thổcủa các sự vật, hiện tượng địa lý…Chẳng hạn: Dựa vào Atlat địa lý VN và kiếnthức đã học hãy cho biết tên 6 đô thị có số dân lớn nhất nước ta. Trong số đó, đôthị nào trực thuộc tỉnh? Giải thích tại sao đô thị là nơi tập trung dân cư đông đúc.- Để trả lời được câu hỏi này, về nước ta chỉ cần dựa vào Atlat địa lý VN trang 15là có thể trả lời được 6 đô thị có số dân lớn nhât nước ta: Hà Nội, Hải Phòng, Đànẵng, TP.HCM, Cần Thơ, Biên Hòa. Biên Hòa là đô thị trực thuộc tỉnh.- Thế nhưng để trả lời được tại sao đô thị là nơi tập trung dân cư đông đúc, ta phảidựa vào kiến thức đã học (ở bài 18, lớp 12 – Đô thị hóa, thậm chí cả kiến thức ởbài 24, lớp 10 – Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa) mới có thểbiêt được lí do đô thị là nơi tập trung dân cư đông đúc. Đô thị là nơi dân cư tậptrung đông đúc vì: Đô thị là nơi tập trung các hoạt động kinh tế phi nông nghiệp.Các nguyên nhân khác (chất lượng cuộc sống, tâm lí dân cư…).Dưới đây là một số ví dụ minh họa them cho dạng câu hỏi kết hợp giữa Atlat vàkiến thức đã học để trình bày, giải thích… cho sự vật, hiện tượng địa lý.Ví dụ:(1) Dựa vào Atlat Địa lý VN và kiến thức đã học, hãy:Kể tên các vùng nông nghiệp có cà phê là sản phẩm chuyên môn hóa của vùng.Giải thích tại sao cây cà phê lại được trồng nhiều ở các vùng đó.Gợi ý trả lời- Ba vùng nông nghiệp có cà phê là sản phẩm chuyên môn hóa: Tây Nguyên, ĐôngNam Bộ, Bắc Trung Bộ.- Các vùng này có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cây cà phê:+ Đất đai: Các loại đất feralit, nhất là đất bazan thích hợp cho cây cà phê.16
Xem thêm

74 Đọc thêm

Giáo trình trang bị điện-Chương 4 pdf

GIÁO TRÌNH TRANG BỊ ĐIỆN-CHƯƠNG 4 PDF

H ứng trung tần lò 1 và lò 2 được cấp nguồn từ cùng mHình 4.3. Lò trung tần cấp nguồn từ máy phát cao tần ai lò cảm hát cao tần F. Máy phát cao tần được động cơ không đồng bộ sơ cấp Đ kéo; các tụ C1 và C2 bù công suất vô công nhằm nâng cao hệ số công suất (cosφ). Biến áp đo lường TU (biến điện áp), biến dòng (TI) cấp nguồn cho các ồng hồ đo: Vôn kế (V), ampe kế (A), wat kế (W) và công tơ vô công (VAr). Đối với tần số (150 ÷ 500) Hz thường dùng máy phát đồng bộ thông thường cực lồi, cuộn dây kích từ quấn trên rôto của máy phát. Đối với tần số (1000 ÷ 8000)Hz dùng loại máy phát kiểu cây kích thích và cuộn dây làm việc quấn trên stato của máy phát, còn roto có dạng bánh răng. Kết quả từ thông do cuộn kích thích sinh ra là từ thông đập mạch, cảm ứng ra trong cuộn dây làm việc dòng điện tần số cao. 3. Lò cảm ứng trung tần dùng bộ biến tần Sợ đồ khối chức năng được thể hiện trên hTrong sơ đồ khối chức năng của lò cảm ứng trunồm có các khâu chính sau: - Mạch lực gồm có các khâ* CL - Bộ chỉnh lưu có điềuhiều của lưới điện thành điện áp một chiều. * NL - Khâu nghịch lưu cộng hưởng biến đoay chiều cung cấp cho vòng cảm ứng của lò.
Xem thêm

7 Đọc thêm

Telephony - Chapter 2: Subscriber Access to the Telephone Network ppt

TELEPHONY CHAPTER 2 SUBSCRIBER ACCESS TO THE TELEPHONE NETWORK PPT

Page 15GiaoGiaotitiếếppthuêthuêbaobaotrongtrongttổổngngññààii Chức năng rung chuông R (Ringing)ðiện áp xoay chiều 75VAC, 25Hz.

12 Đọc thêm

Kểm tra học kì II 2010-2011 Môn : Vật lý lớp 10 - Đề số : 10B A004 pps

KỂM TRA HỌC KÌ II 2010-2011 MÔN : VẬT LÝ LỚP 10 - ĐỀ SỐ : 10B A004 PPS

Sở GD-ĐT Tỉnh TN Bi kiểm tra học kì II Đề số : 10B A004 Trường THPT CVA Môn : Vật lý lớp 10 CT Cơ bản Họ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp 10A . Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng. 01. ; / = ~ 04. ; / = ~ 07. ; / = ~ 10. ; / = ~ 02. ; / = ~ 05. ; / = ~ 08. ; / = ~ 11. ; / = ~ 03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~ 12. ; / = ~ 1). Trong hệ toạ độ (P, T) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích: A). Đường thẳng nếu kéo dài thì đi qua gốc toạ độ. B). Đường hypebol. C). Đường thẳng cắt trục áp suất tại điểm P = P0 . D). Đường thẳng nếu kéo dài thì không đi qua gốc toạ độ. 2). Khi nén đẳng nhiệt, sau khi nén thể tích giảm 3 lần, áp suất khí tăng thêm 3atm. Tìm áp suất ban đầu của khí: A). 1 atm. B). 2 atm. C). 1,5 atm. D). 0,5 atm. 3). Vật rắn không có tính chất nào sau đây: A). Có hình dạng xác định . B). Tính đàn hồi. C). Thể tích không đổi theo nhiệt độ. D). Tính dẻo. 4). Câu phát biểu nào sau đây không phù hợp với nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học? A). Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được. B). Nhiệt lượng truyền cho vật làm tăng nội năng của vật và biến thành công mà vật thực hiện. C). Năng lượng được bảo toàn.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Bài kiểm tra học kì II Môn : Vật lý lớp 10 CT Cơ bản pps

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN : VẬT LÝ LỚP 10 CT CƠ BẢN PPS

Sở GD-ĐT Tỉnh TN Bi kiểm tra học kì II Đề số : 10B A004 Trường THPT CVA Môn : Vật lý lớp 10 CT Cơ bản Họ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp 10A . Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng. 01. ; / = ~ 04. ; / = ~ 07. ; / = ~ 10. ; / = ~ 02. ; / = ~ 05. ; / = ~ 08. ; / = ~ 11. ; / = ~ 03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~ 12. ; / = ~ 1). Trong hệ toạ độ (P, T) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích: A). Đường thẳng nếu kéo dài thì đi qua gốc toạ độ. B). Đường hypebol. C). Đường thẳng cắt trục áp suất tại điểm P = P0 . D). Đường thẳng nếu kéo dài thì không đi qua gốc toạ độ. 2). Khi nén đẳng nhiệt, sau khi nén thể tích giảm 3 lần, áp suất khí tăng thêm 3atm. Tìm áp suất ban đầu của khí: A). 1 atm. B). 2 atm. C). 1,5 atm. D). 0,5 atm. 3). Vật rắn không có tính chất nào sau đây: A). Có hình dạng xác định . B). Tính đàn hồi. C). Thể tích không đổi theo nhiệt độ. D). Tính dẻo. 4). Câu phát biểu nào sau đây không phù hợp với nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học? A). Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được. B). Nhiệt lượng truyền cho vật làm tăng nội năng của vật và biến thành công mà vật thực hiện. C). Năng lượng được bảo toàn.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu Bộ điều chỉnh biến đổi điện áp LM317 - LM337 doc

TÀI LIỆU BỘ ĐIỀU CHỈNH BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP LM317 - LM337 DOC

Vo = 1.25.(1+R1/R2) Với công thức trên ta chỉ cho R1 là một giá trị nhất định . Một điều quan trong là dòng điện qua chân điều chỉnh phải nhỏ hơn 100uA. và sự kết nối giữa điện trở R1 và R2 coi như là một cầu phân áp khi đó điện áp giữa chân điều chỉnh và chân đầu ra phải có một điện áp nhất định tức là ở gữa hai điện trở R1 và R2 điện áp luôn bằng 1.25V (Hằng số này không đổi) nên ta mới có công thức trên.Theo tôi là các pác nên chọn R1 = 120Ω ==> R2 = 120 (Vo/1.25-1) Có điều cần chú ý : Điện áp đầu ra lúc nào cũng nhỏ hơn điện áp đầu vào là 5 V . Tức là : Vi - Vo = 5V Như vậy ta hiểu cách nôm na là muốn có điện áp điều chỉnh từ 1.25 đến 10V thì điện áp đầu vào cần phải là 15V. Nếu mà hơn thì không đúng.Phải luôn đảm bảo điều kiện trên : Vi - Vo = 5V Với bộ điều chỉnh này các pác có thể tham khảo thêm trong datasheet của nớ! Các pác nhớ là lắp thêm tản nhiệt vào cho nó để nó làm việc ổn định mà không bị... * Một vài mạch ứng dụng của LM317 LM317 dùng để tạo ra giải điện áp từ 1.25 đến 37V. Có thể làm điều chỉnh hay cố định điện áp đầu ra để sạc acquy 12V hay 6V (với sơ đồ nguyên lý như trên). Tôi lấy ví dụ để tính cho mạch sạc acquy 12V. * Điều chỉnh điện áp âm - Lm337 Tương tự như cách tính của LM317 ở trên nhưng điện áp đầu vào là -40V. Điện áp giữa chân điều khiển và chân ra là -1.25V. Điện áp đầu ra có giải là -1.25 đến -37V.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Bộ điều chỉnh biến đổi điện áp LM317 - LM337 pot

BỘ ĐIỀU CHỈNH BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP LM317 - LM337 POT

Báo cáoBộ điều chỉnh biến đổi điện áp LM317 - LM337 Đăng ngày: 20:09 27-01-2010 Thư mục: Electronic Technology Đây là bộ điều chỉnh biến đổi điện áp có độ dải điện áp khá là rộng từ +-1.25V đến +-37V với dòng điện là 1.5A . Cái này rất tiện dụng cho những thiết bị cần nguồn điều chỉnh.Sừ điều chỉnh này dùng 2 con là LM317 và LM3371 : Bộ điều chỉnh điện áp dương - LM317Đây được coi là một linh kiện chuyển đổi khá là tiện dụng. Dùng để chuyển đổi điện áp dương từ +1.25 đến +37V. Và có khẳ năng cung cấp dòng quá 1.5A* : Hình dáng xác định chân ngoài thực thếvới : ADJ là chân điều khiểnVo là điện áp đầu raVi là điện áp đầu vào* Thông số của LM317:+ Điện áp đầu vào Vi = 40V+ Nhiệt độ vận hành t = 0 - 125°+ Dòng điện điều chỉnh là từ : 5+ Công suất tiêu thụ lớn nhất là 20W+ Dòng điện đầu ra lớn nhất Imax = 1.5A+ Đảm bảo thông số Vi - Vo = 5V* Sơ đồ nguyên lý :Với sơ đồ trên ta có thể điêu chỉnh điện áp đầu ra bằng điện trở R1 và R2 được nối như hình vẽ trên. Dòng điện qua chân điều chỉnh phải nhỏ hơn 100uA.Điện áp đầu ra được tính xấp xỉ bằng :Vo = 1.25.(1+R1/R2)Với công thức trên ta chỉ cho R1 là một giá trị nhất định . Một điều quan trong là dòng điện qua chân điều chỉnh phải nhỏ hơn 100uA. và sự kết nối giữa điện trở R1 và R2 coi như là một cầu phân áp khi đó điện áp giữa chân điều chỉnh và chân đầu ra phải có một điện áp nhất định tức là ở gữa hai điện trở R1 và R2 điện áp luôn bằng 1.25V (Hằng số
Xem thêm

4 Đọc thêm

bài 5 áp suất khí quyển và gió

BÀI 5 ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN VÀ GIÓ

1.1 Áp su ất khí quy ển – đơn v ị Áp su ất tiêu chu ẩn là áp su ất khí quy ển cân b ằng v ới c ột thu ỷ ngân cao 760mm ở nhi ệt độ 00C, tại v ĩ độ 450 ở mực nước biển, tương ứng 1 atm 1atm = 760mmHg = 1013.25 mb 1atm = 101.325 kPa 1.2 Sự biến đổi của áp suất theo độ

40 Đọc thêm

Cùng chủ đề