BÀI GIẢNG TIẾNG ANH - UNIT 11 – BOOKS PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÀI GIẢNG TIẾNG ANH - UNIT 11 – BOOKS PDF":

Đối chiếu trình độ các bài thi quốc tế

ĐỐI CHIẾU TRÌNH ĐỘ CÁC BÀI THI QUỐC TẾ

ế ủ ườ ng ti ng Anh trong môi tr ng làm vi c h ng ngày. Bài thi TOEIC ban u c T ch c Ki m tra - ánh giáữ ế ườ ệ ằ đầ đượ ổ ứ ể đ giáo d c ETS biên so n theo ngh c a B Công nghi p và Ngo i th ng Nh t B n. Bài thi TOEIC có th iụ ạ đề ị ủ ộ ệ ạ ươ ậ ờ l ng 2 gi và bao g m 200 câu h i tr c nghi m có nhi u l a ch n (4 l a ch n A, B, C, D) c chi thành 2ượ ờ ồ ỏ ắ ệ ề ự ọ ự ọ đượ ph n: 100 câu h i nghe hi u và 100 câu h i c hi u. Thí sinh c ánh giá theo thang i m riêng cho ph nầ ỏ ể ỏ đọ ể đượ đ đ ể ầ vi t và ph n nghe/nói v i thang i m t 5 n 495. T ng i m hai ph n c ng l i t o ra thang i m chung tế ầ ớ đ ể ừ đế ổ đ ể ầ ộ ạ ạ đ ể ừ 10 n 900 i m. Ch ng ch TOEIC có 5 màu khác nhau: Da cam (10-215 i m), Nâu ((220-465), Xanh l cđế đ ể ứ ỉ đ ể ụ (470-725), Xanh lam (730-855) và Vàng (860-900).KET (Trình ti ng Anh "chìa khóa") là trình ti ng Anh cho ng i b t u, c ng là trình ánh giá uđộ ế độ ế ườ ắ đầ ũ độ đ đầ tiên trong khuôn kh Khung ánh giá ti ng Anh chính c a H Cambridge. V t qua bài thi KET, thí sinh s cóổ đ ế ủ Đ ượ ẽ trình s d ng ti ng Anh múc c b n nh t v i các k n ng thi t y u trong giao ti p môi tr ng xã h iđộ ử ụ ế ở độ ơ ấ ớ ỹ ă ế ế ế ở ườ ộ và làm vi c s d ng ti ng Anh là ngôn ng giao ti p. Bài thi KET g m 3 ph n thi: c - vi t, Nghe và Nói.ệ ử ụ ếế ồ ầ Đọ ếPET (Trình s c p) là trình hai trong Khung ánh giá ti ng Anh chính c a H Cambridge. trình độ ơ ấ độ đ ế ủ Đ Ở độ này, ng i s d ng ã có các k n ng t ng i t t có th ng phó v i các tình hu ng giao ti p xã h i vàườ ử ụ đ ỹ ă ươ đố ố để ể ứ ớ ố ế ộ công vi c thông th ng trong môi tr ng s d ng ti ng Anh làm ngôn ng giao ti p. Bài thi PET có ba ph n:ệ ườ ườ ử ụ ếế
Xem thêm

3 Đọc thêm

Những nguyên lý cơ bản của nghĩa MácLenin

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA NGHĨA MÁCLENIN

Ch nghĩa MácLênin “ là h th ng quan đi m và h c thuy t “ khoa h c c a Mác, ủ ệ ố ể ọ ế ọ ủ Ăngghen, Lênin đ c hình thành và phát tri n trên c s k th a nh ng giá tr t t ng nhân ượ ể ơ ở ế ừ ữ ị ư ưở lo i và t ng k t th c ti n th i đ i; là th gi i quan, ph ng pháp lu n ph bi n c a nh n ạ ổ ế ự ễ ờ ạ ế ớ ươ ậ ổ ế ủ ậ th c khoa h c và th c ti n cách m ng; là khoa h c v s nghi p gi i phóng giai c p vô s n, ứ ọ ự ễ ạ ọ ề ự ệ ả ấ ả gi i phóng nhân dân lao đ ng kh i ch đ áp b c, bóc l t và ti n t i gi i phóng con ng i. ả ộ ỏ ế ộ ứ ộ ế ớ ả ư
Xem thêm

20 Đọc thêm

Nhiệm vụ của cảm biến

NHIỆM VỤ CỦA CẢM BIẾN

•4. Các lo i c m bi n thông d ng.ạ ế ụ..1- Các thông s đ c tr ng ố ặ ưc a c m bi nủ ế• Mi n đo.ề• Đ phân gi i.ộ • Đ chính xác và đ chính xác l p.ộ ộ ặ• Đ tuy n tính.ộ ế•T c đ đáp ng c a ố ộ ứ ủ c m bi nả ếMi n đoềMi n đo hay kho ng đo c a c m ề ủ ảbi n là mi n gi i h n b i giá tr c c đ i ế ề ớ ạ ở ị ự ạvà giá tr c c ti u c a đ i l ng c n đo, ị ự ể ủ ạ ượ ầmà c m bi n có th phân bi t đ c ế ể ệ ượtrong khi v n đ m b o đ tuy n tính yêu ẫ ộ ếc u .ầVí d : Mi n đo c a c m bi n nhi t đ .ụ ề ủ ế ệ ộ
Xem thêm

14 Đọc thêm

Mẫu Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

MẪU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đ n v báo cáo:……………….... ơ ị M u s B 01 – DN ẫ ố Đ a ch :…………………………. ị ỉ (Ban hành theo QĐ s 152006QĐ ố BTC Ngày 20032006 c a B tr ng ủ ộ ưở BTC) B NG CÂN Đ I K TOÁN Ả Ố Ế T i ngày ... tháng ... năm ...(1) ạ Đ n v tính:............. ơ ị TÀI S N Ả Mã số Thuy t ế minh Số cu i ố năm (3) Số đ u ầ năm (3) 1 2 3 4 5 a Tài s n ng n h n (100=110+120+130+140+150) ả ắ ạ 100 I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n ề ả ươ ươ ề 110 1.Ti n ề 111 V.01 2. Các kho n t ng đ ng ti n ả ươ ươ ề 112 II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n ả ầ ư ắ ạ 120 V.02 1. Đ u t ng n h n ầ ư ắ ạ 121 2. D phòng gi m giá đ u t ng n h n () (2) ự ả ầ ư ắ ạ 129 (…) (…) III. Các kho n ph i thu ng n h n ả ả ắ ạ 130 1. Ph i thu khách hàng ả 131 2. Tr tr c cho ng i bán ả ướ ườ 132 3. Ph i thu n i b ng n h n ả ộ ộ ắ ạ 133 4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng ả ế ộ ế ạ ợ ồ ự 134 5. Các kho n ph i thu khác ả ả 135 V.03 6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi () ự ả ắ ạ 139 (…) (…) IV. Hàng t n kho ồ 140 1. Hàng t n kho ồ 141 V.04 2. D phòng gi m giá hàng t n kho () ự ả ồ 149 (…) (…) V. Tài s n ng n h n khác ả ắ ạ 150 1. Chi phí tr tr c ng n h n ả ướ ắ ạ 151 2. Thu GTGT đ c kh u tr ế ượ ấ ừ 152 3. Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n c ế ả ả ướ 154 V.05 1 2 3 4 5 5. Tài s n ng n h n khác ả ắ ạ 158 B TÀI S N DÀI H N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) Ả Ạ 200 I Các kho n ph i thu dài h n ả ả ạ 210 1. Ph i thu dài h n c a ả ạ ủ khách hàng 211 2. V n kinh doanh đ n v tr c thu c ố ở ơ ị ự ộ 212 3. Ph i thu dài h n n i b ả ạ ộ ộ 213 V.06 4. Ph i thu dài h n khác ả ạ 218 V.07 5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi () ự ả ạ 219 (...) (...) II. Tài s n c đ nh ả ố ị 220 1. Tài s n c đ nh h u hình ả ố ị ữ 221 V.08 Nguyên giá 222 Giá tr hao mòn lu k () ị ỹ ế 223 (…) (…) 2. Tài s n c đ nh thuê tài chính ả ố ị 224 V.09 Nguyên giá 225 Giá tr hao mòn lu k () ị ỹ ế 226 (…) (…) 3. Tài s n c đ nh vô hình ả ố ị 227 V.10 Nguyên giá 228 Giá tr hao mòn lu k () ị ỹ ế 229 (…) (…) 4. Chi phí xây d ng c b n d dang ự ơ ả ở 230 V.11 III. B t đ ng s n đ u t ấ ộ ả ầ ư 240 V.12 Nguyên giá 241 Giá tr hao mòn lu k () ị ỹ ế 242 (…) (…) IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n ả ầ ư ạ 250 1. Đ u t vào công ty con ầ ư 251 2. Đ u t vào công ty liên k t, liên doanh ầ ư ế 252 3. Đ u t dài h n khác ầ ư ạ 258 V.13 4. D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n () ự ả ầ ư ạ 259 (…) (…) V. Tài s n dài h n khác ả ạ 260 1. Chi phí tr tr c dài h n ả ướ ạ 261 V.14 2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i ả ế ậ ạ 262 V.21 3. Tài s n dài h n khác ả ạ 268 T ng c ng tài s n (270 = 100 + 200) ổ ộ ả 270 NGU N V N Ồ Ố a N ph i tr (300 = 310 + 330) ợ ả ả 300 I. N ng n h n ợ ắ ạ 310 1. Vay và n ng n h n ợ ắ ạ 311 V.15 2. Ph i tr ng i bán ả ả ườ 312 3. Ng i mua tr ti n tr c ườ ả ề ướ 313 4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n c ế ả ả ộ ướ 314 V.16 5. Ph i tr ng i lao đ ng ả ả ườ ộ 315 6. Chi phí ph i tr ả ả 316 V.17 7. Ph i tr n i b ả ả ộ ộ 317 8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng ả ả ế ộ ế ạ ợ ồ ự 318 9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác ả ả ả ả ộ ắ ạ 319 V.18 10. D phòng ph i tr ng n h n ự ả ả ắ ạ 320 II. N dài h n ợ ạ 330 1. Ph i tr dài h n ng i bán ả ả ạ ườ 331 2. Ph i tr dài h n n i b ả ả ạ ộ ộ 332 V.19 3. Ph i tr dài h n khác ả ả ạ 333 4. Vay và n dài h n ợ ạ 334 V.20 1 2 3 4 5 5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr ế ậ ạ ả ả 335 V.21 6. D phòng tr c p m t vi c làm ự ợ ấ ấ ệ 336 7.D phòng ph i tr dài h n ự ả ả ạ 337 B V N CH S H U (400 = 410 + 430) Ố Ủ Ở Ữ 400 I. V n ch s h u ố ủ ở ữ 410 V.22 1. V n đ u t c a ch s h u ố ầ ư ủ ủ ở ữ 411 2. Th ng d v n c ph n ặ ư ố ổ ầ 412 3. V n khác c a ch s h u ố ủ ủ ở ữ 413 4. C phi u qu () ổ ế ỹ 414 (...) (...) 5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n ệ ạ ả 415 6. Chênh l ch t giá h i đoái ệ ỷ ố 416 7. Qu đ u t phát tri n ỹ ầ ư ể 417 8. Qu d phòng tài chính ỹ ự 418 9. Qu khác thu c v n ch s h u ỹ ộ ố ủ ở ữ 419 10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i ợ ậ ế ư ố 420 11. Ngu n v n đ u t XDCB ồ ố ầ ư 421 II. Ngu n kinh phí và qu khác ồ ỹ 430 1. Qu khen th ng, phúc l i ỹ ưở ợ 431 2. Ngu n kinh phí ồ 432 V.23 3. Ngu n kinh phí đã hình thành TSCĐ ồ 433 T ng c ng ngu n v n (440 = 300 + 400) ổ ộ ồ ố 440 CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN Đ I K TOÁN Ỉ Ả Ố Ế CH TIÊU Ỉ Thuy t ế minh S cu i ố ố năm (3) S đ u ố ầ năm (3) 1. Tài s n thuê ngoài ả 24 2. V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công ậ ư ậ ữ ộ ậ 3. Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c ậ ộ ậ ử ượ 4. N khó đòi đã x lý ợ ử 5. Ngo i t các lo i ạ ệ ạ 6. D toán chi s nghi p, d án ự ự ệ ự L p, ngày ... tháng ... ậ năm ... Ng i l p bi u ườ ể K toán tr ng ế ưở Giám đ c ố (Ký, h tên) ọ (Ký, h tên) ọ (Ký, h tên, đóng d u) ọ ấ Ghi chú: (1) Nh ng ch tiêu không có s li u có th không ph i trình bày nh ng không đ c ữ ỉ ố ệ ể ả ư ượ đánh l i s th t ch tiêu và “Mã s “. ạ ố ứ ự ỉ ố (2) S li u trong các ch tiêu có d u () đ c ghi b ng s âm d i hình th c ghi ố ệ ỉ ấ ượ ằ ố ướ ứ trong ngo c đ n (...). ặ ơ (3) Đ i v i doanh nghi p có kỳ k toán năm là năm d ng l ch (X) thì “S cu i ố ớ ệ ế ươ ị ố ố năm“ có th ghi là “31.12.X“; “S đ u năm“ có th ghi là “01.01.X“. ể ố ầ ể 2. Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh ế ả ạ ộ Đ n v báo cáo: ................. ơ ị M u s B 02 – DN ẫ ố Đ a ch :…………............... ị ỉ (Ban hành theo QĐ s 152006QĐBTC ố Ngày 20032006 c a B tr ng BTC) ủ ộ ưở BÁO CÁO K T QU HO T Đ NG KINH DOANH Ế Ả Ạ Ộ Năm……… Đ n v tính:............ ơ ị CH TIÊU Ỉ Mã số Thuy t ế minh Năm nay Năm tr c ướ 1 2 3 4 5 1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ấ ị ụ 01 VI.25 2. Các kho n gi m tr doanh thu ả ả ừ 02 3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p ầ ề ấ d ch v (10 = 01 02) ị ụ 10 4. Giá v n hàng bán ố 11 VI.27 5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch ợ ộ ề ấ ị v (20 = 10 11) ụ 20 6. Doanh thu ho t đ ng tài chính ạ ộ 21 VI.26 7. Chi phí tài chính 22 VI.28 Trong đó:Chi phí lãi vay 23 8. Chi phí bán hàng 24 9. Chi phí qu n lý doanh nghi p ả ệ 25 10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh ợ ầ ừ ạ ộ {30 = 20 + (21 22) (24 + 25)} 30 11. Thu nh p khác ậ 31 12. Chi phí khác 32 13. L i nhu n khác (40 = 31 32) ợ 40 14. T ng l i nhu n k toán tr c thu ổ ợ ế ướ ế (50 = 30 + 40) 50 15. Chi phí thu TNDN hi n hành ế ệ 16. Chi phí thu TNDN hoãn l i ế ạ 51 52 VI.30 VI.30 17. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p ợ ế ệ (60 = 50 – 51 52) 60 18. Lãi c b n trên c phi u () ơ ả ổ ế 70 L p, ngày ... tháng ... năm ... ậ Ng i l p bi u ườ ể K toán tr ng ế ưở Giám đ c ố (Ký, h tên) ọ (Ký, h tên) ọ (Ký, h tên, đóng d u) ọ ấ Ghi chú:() Ch tiêu này ch áp d ng đ i v i công ty c ph n. ỉ ỉ ụ ố ớ ổ ầ
Xem thêm

5 Đọc thêm

bài 11:them hình ảnh vào trang chiếu

BÀI 11THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU

BÀI 11:THÊM HÌNH ẢNH BÀI 11:THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾUVÀO TRANG CHIẾU 1.Hình nh và các đ i t ng khác ố ượtrên trang chi uếHình ảnh là dạng thông tin trực quan và dễ gây ấn tượng nhất.Hình ảnh thường được dùng để minh họa nội dung dạng văn bản, làm cho nội dung văn bản thêm sinh động,hấp dẫnNgoài ra chúng ta còn có thể chèn các đối tượng sau đây vào trang chiếu-Tệp âm thanh;-Đoạn phim;-Bảng và biểu đồ,….Phần mềm trình chiếu PowerPoint còn có một bộ sưu tập hình ảnh được tạo sẵn,được gọi là Clip Art Dưới đây là các bước cần thực hiện để chèn ảnh:1. Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào2.Chọn lệnh Insert =>From File . Hộp thoại Insert Picture xuất hiện (hình 1)3.Chon thư mục lưu tệp hình ảnh trong ô Look in4. Nháy chon tệp đồ họa cần thiết và nháy Insert 1.Hình nh và các đ i t ng khác ố ượtrên trang chi uế
Xem thêm

4 Đọc thêm

BÀI 11 THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU

BÀI 11THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU

BÀI 11:THÊM HÌNH ẢNH BÀI 11:THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾUVÀO TRANG CHIẾU 1.Hình nh và các đ i t ng khác ố ượ trên trang chi uếHình ảnh là dạng thông tin trực quan và dễ gây ấn tượng nhất.Hình ảnh thường được dùng để minh họa nội dung dạng văn bản, làm cho nội dung văn bản thêm sinh động,hấp dẫnNgoài ra chúng ta còn có thể chèn các đối tượng sau đây vào trang chiếu-Tệp âm thanh;-Đoạn phim;-Bảng và biểu đồ,….Phần mềm trình chiếu PowerPoint còn có một bộ sưu tập hình ảnh được tạo sẵn,được gọi là Clip Art Dưới đây là các bước cần thực hiện để chèn ảnh:1. Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào2.Chọn lệnh Insert =>From File . Hộp thoại Insert Picture xuất hiện (hình 1) 3.Chon thư mục lưu tệp hình ảnh trong ô Look in4. Nháy chon tệp đồ họa cần thiết và nháy Insert 
Xem thêm

9 Đọc thêm

ĐỔI MỚI SINH THÁI TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ECO-INNOVATION IN THE SUPPLY CHAIN

ĐỔI MỚI SINH THÁI TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ECO-INNOVATION IN THE SUPPLY CHAIN

CÁC D Ự ÁN LIÊN QUAN Đ Ế N V Ậ N T Ả I CHI Ế M 10% V Ố N Đ Ầ U T Ư NH Ư NG CH Ỉ Đ EM L Ạ I L Ợ I Ứ NG T ƯƠ NG Đ ƯƠ NG V Ớ I VI Ệ C GI Ả M 2% TRANG 12 TRANG 13 SO SÁNH VỀ VIỆC PHÂN BỔ VỐN[r]

35 Đọc thêm

đề TÀI xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN lý SINH VIÊN BẰNG NGÔN NGỮ lập TRÌNH c++

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ SINH VIÊN BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++

1. Lí do ch n đ tài ọ ề Trong s phát tri n c a khoa h c cu i th k 20 đ u th k 21, công ngh thông tin ự ể ủ ọ ố ế ỷ ầ ế ỷ ệ hi n nay là ngành có t c đ phát tri n nhanh nh t. ệ ố ộ ể ấ Công ngh thông tin ệ ở n c ta còn ướ m i, ớ song t c đ phát tri n c a nó r t nhanh và m nh, chi m m t v trí quan tr ng ố ộ ể ủ ấ ạ ế ộ ị ọ trong các ngành khoa h c công ngh . ọ ệ M t trong nh ng lĩnh v c đang đ c ng d ng ộ ữ ự ượ ứ ụ tin h c hóa r t ph bi n n c ta là lĩnh v c qu n lý. Tin h c hóa trong qu n lý đã ọ ấ ổ ế ở ướ ự ả ọ ả giúp cho các nhà qu n lý đi u hành công vi c m t cách khoa h c, chính xác ả ề ệ ộ ọ và hi u ệ quả. Vi c ng d ng công ngh thông tin vào công tác qu n lý sinh viên là c n thi t. vì ệ ứ ụ ệ ả ầ ế v y tôi ch n đ tài “ ậ ọ ề xây d ng ch ng trình qu n lý đi m c a sinh viên b ng ngôn ự ươ ả ể ủ ằ ng l p trình C++” ữ ậ làm đ tài nghiên c u c a tôi. ề ứ ủ 2. M c tiêu c a đ tài ụ ủ ề Xây d ng ch ng trình ự ươ qu n lí sinh viên b ng ngôn ng l p trình C++. ả ằ ữ ậ 3.Ph m vi nghiên c u ạ ứ Phân tích thi t k h th ng qu n lí sinh viên b n ế ế ệ ố ả ằ g ngôn ng l p trình C++. ữ ậ 4. Ph ng pháp nghiên c u ươ ứ Đ c tham kh o m t s tài li u v ph ng pháp l p trình ọ ả ộ ố ệ ề ươ ậ C++, trên c s đó ơ ở ti n hành phân tích thi t k h th ng qu n lí sinh viên. ế ế ế ệ ố ả Tham kh o, quan sát các ph n m m qu n lí sinh viên trong th c t . ả ầ ề ả ự ế
Xem thêm

7 Đọc thêm

T10-Bai thuc hanh 2

T10-BAI THUC HANH 2

yên, không khuấy hay động vào. Quan sát sự đổi màu của nước ở những chỗ có thuốc tím. So sánh màu cảu nước trong 2 cốc. Chú ý: Lượng thuốc tím lấy rất ít, lấy nhiều quan sát hiện tượng không rõ.- Cốc nước có màu tím.- Màu tím của kali pemanganat lan ra trong nước. Lúc đầu chỉ thấy nước gần tinh thể kali pemanganat có màu tím. Để lâu thì ta thấy cả cốc nước đều có màu tím và màu tím trong cốc (1) và cốc (2) là như nhau. kali pemanganat đã lan tỏa ra toàn cốc nước.  B ng k t qu TNả ế ảST
Xem thêm

6 Đọc thêm

Xây Dựng - Thiết Kế Đường ÔTô (Đường Cao Tốc) phần 8 pps

XÂY DỰNG - THIẾT KẾ ĐƯỜNG ÔTÔ (ĐƯỜNG CAO TỐC) PHẦN 8 PPS

N Ộ I DUNG CÔNG TÁC KH Ả O SÁT THI Ế T K Ế ĐƯỜ NG ÔTÔ Như mọi công trình xây dựng cơ bản hác đồ án thiết kế là không thể thiếu được trước khi làm mới hoặc cải tạo - 1 TK đường ôtô cần ph[r]

12 Đọc thêm

Bài giảng thiết kế đường ôtô 2 P15 docx

BÀI GIẢNG THIẾT KẾ ĐƯỜNG ÔTÔ 2 P15 DOCX

N Ộ I DUNG CÔNG TÁC KH Ả O SÁT THI Ế T K Ế ĐƯỜ NG ÔTÔ Như mọi công trình xây dựng cơ bản hác đồ án thiết kế là không thể thiếu được trước khi làm mới hoặc cải tạo - 1 TK đường ôtô cần ph[r]

6 Đọc thêm

NGƯỜI CHỒNG LÝ TƯỞNG

NGƯỜI CHỒNG LÝ TƯỞNG

Mua đ không h .ồ ớ Cao ráo, thông minhTh y con gái xinh ấKhông đ c xí x n ượ ớKhông đ c tí t n ượ ởGái gú, bia ôm. Râu ria b m x m ờ ờPh i c o cho s ch. ạ ạ N u nhà có khách, ếĐ c phép ra oai,ượNh ng không có ai, ưV là s m t!ợ ố ộ

18 Đọc thêm

Quy trình phát triển PSP và ứng dụng - 6 pps

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PSP VÀ ỨNG DỤNG - 6 PPS

TRANG 7 3.2.9 B Ả N T Ổ NG K Ế T K Ế HO Ạ CH ĐỀ ÁN C Ậ P NH Ậ T Đến lúc này, bạn sẽ hoàn tất thêm các mục sau trong bản tổng kết kế hoạch đề án với các chỉ dẫn sau: Sai sót mắc phải thực[r]

19 Đọc thêm

Tài liệu Báo cáo "Quan niệm về pháp luật kinh tế trong cơ chế thị trường " pdf

TÀI LIỆU BÁO CÁO "QUAN NIỆM VỀ PHÁP LUẬT KINH TẾ TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG " PDF

hành nhanh gọn, đơn giản, không qua nhiều nghiªn cøu - trao ®æi T¹p chÝ luËt häc sè 1/2004 11 cấp bậc, tầng nấc và không phải tuân thủ thời hạn nào. Ngoài ra, nếu các bên yêu cầu các cơ quan tài phán giải quyết các tranh chấp kinh tế, thương mại thì phải trả những khoản phí và lệ phí khá lớn. Trong khi đó, nếu các bên tự thương lượng trực tiếp với nhau hoặc hoà giải (có hoà giải viên) thì mức chi phí vật chất mà các bên bỏ ra là không đáng kể, tránh những thiệt thòi, bất lợi về mặt kinh tế cho các bên. b. Các bên tranh chấp có thể tập trung vào vấn đề chính của việc giải quyết tranh chấp, tránh được những vấn đề thuộc về thủ tục, hình thức Nếu việc giải quyết tranh chấp kinh tế được tiến hành ở các trung tâm trọng tài hoặc toà án, thủ tục thường rất rườm rà, phức tạp, theo đúng trình tự các bước. Nhiều khi, vì những lí do không quan trọng mà làm cho vụ việc phải kéo dài, đôi khi không giải quyết được vấn đề cơ bản, cốt lõi của sự tranh chấp. Khi vụ tranh chấp kinh tế được giải quyết theo phương thức thương lượng,
Xem thêm

8 Đọc thêm

Giáo trình kinh tế Việt Nam potx

GIÁO TRÌNH KINH TẾ VIỆT NAM POTX

 "Tăng trưởng kinh tế nhanh và bềnvững. Chuyểndịch mạnh cơ cấukinhtế, cơ cấulaođộng theohướng đẩymạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nâng cao rõ rệthiệuquả và sứccạnh tranh củanềnkinhtế. Mở rộng kinh tếđối ngoại. Tạochuyểnbiếnmạnh về giáo dụcvàđào tạo, khoahọc và công nghệ, phát huy nhân tố con người. Tạo nhiềuviệclàm; cơ bản xoá đói, giảmsố hộnghèo; đẩy lùi các tệ nạnxãhội. Tiếptụctăngcường kếtcấuhạ tầng kinh tế, xã hội; hình thànhmộtbước quan trọng thể chế kinh tế thị trườngđịnh hướng xã hộichủ nghĩa. Giữ vững ổn địnhchính trị và trậttự an toàn xã hội, bảovệ vữngchắc độclậpchủquyền, toàn vẹnlãnhthổ và an ninh quốcgia". Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Bài giảng 12Châu Văn Thành 11David Dapice, 2003David Dapice, 2003Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Bài giảng 12Châu Văn Thành 12ĐiểmMạnhĐiểmYếuChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Bài giảng 12Châu Văn Thành 13Cơ HộiNguy CơChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Bài giảng 12
Xem thêm

17 Đọc thêm

Giáo trình lập trình nâng cao - Chương 5 ppt

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH NÂNG CAO - CHƯƠNG 5 PPT

THI Ế T K Ế GI Ả I THU Ậ T ÑỆ QUY - KH Ử ÑỆ QUY Với một bài toán toán bất kỳ, ñể xem nó có tính ñệ quy hay không chúng ta phải trả lời ñược các câu hỏi sau ñây: 2.1 Bài toán ñã cho có th[r]

10 Đọc thêm

Giải quyết chế độ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến, Mã số hồ sơ 161062 docx

GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG KHÁNG CHIẾN, MÃ SỐ HỒ SƠ 161062 DOCX

Bản khai về người có công (Mẫu số 4c-AH) k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Bản sao Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng. l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ.“Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng”. - Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động TB&XH “Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng”. Mẫu số 4c-AH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN KHAI VỀ NGƯỜI CÓ CÔNG 1. Phần khai về người có công: Họ và tên: ………………………………… Nam (Nữ) …… Năm sinh: Nguyên quán: Cơ quan, đơn vị công tác: Nơi đăng ký hộ khẩu: Đã được tặng danh hiệu (Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến) : Theo Quyết định số…… ……ngày……tháng… năm… …của Chủ tịch nước. 2. Phần khai về thân nhân (người đứng khai): Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh: Nguyên quán: Trú quán: Quan hệ với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến: (vợ, chồng, cha,
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu Kinh tế Việt Nam - Những mốc cơ bản của quá trình đổi mới kinh tế doc

TÀI LIỆU KINH TẾ VIỆT NAM - NHỮNG MỐC CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ DOC

dịch mạnh cơ cấukinhtế, cơ cấulaođộng theohướng đẩymạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nâng cao rõ rệthiệuquả và sứccạnh tranh củanềnkinhtế. Mở rộng kinh tếđối ngoại. Tạochuyểnbiếnmạnh về giáo dụcvàđào tạo, khoahọc và công nghệ, phát huy nhân tố con người. Tạo nhiềuviệclàm; cơ bản xoá đói, giảmsố hộnghèo; đẩy lùi các tệ nạnxãhội. Tiếptụctăngcường kếtcấuhạ tầng kinh tế, xã hội; hình thànhmộtbước quan trọng thể chế kinh tế thị trườngđịnh hướng xã hộichủ nghĩa. Giữ vững ổn địnhchính trị và trậttự an toàn xã hội, bảovệ vữngchắc độclậpchủquyền, toàn vẹnlãnhthổ và an ninh quốcgia". Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Bài giảng 12Châu Văn Thành 11David Dapice, 2003David Dapice, 2003Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Bài giảng 12Châu Văn Thành 12ĐiểmMạnhĐiểmYếuChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Bài giảng 12Châu Văn Thành 13Cơ HộiNguy CơChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Bài giảng 12Châu Văn Thành 14
Xem thêm

16 Đọc thêm

Kinh tế Việt Nam-những mốc cơ bản của quá trình đổi mới kinh tế ppt

KINH TẾ VIỆT NAM-NHỮNG MỐC CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ PPT

dịch mạnh cơ cấukinhtế, cơ cấulaođộng theohướng đẩymạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nâng cao rõ rệthiệuquả và sứccạnh tranh củanềnkinhtế. Mở rộng kinh tếđối ngoại. Tạochuyểnbiếnmạnh về giáo dụcvàđào tạo, khoahọc và công nghệ, phát huy nhân tố con người. Tạo nhiềuviệclàm; cơ bản xoá đói, giảmsố hộnghèo; đẩy lùi các tệ nạnxãhội. Tiếptụctăngcường kếtcấuhạ tầng kinh tế, xã hội; hình thànhmộtbước quan trọng thể chế kinh tế thị trườngđịnh hướng xã hộichủ nghĩa. Giữ vững ổn địnhchính trị và trậttự an toàn xã hội, bảovệ vữngchắc độclậpchủquyền, toàn vẹnlãnhthổ và an ninh quốcgia". Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Bài giảng 12Châu Văn Thành 11David Dapice, 2003David Dapice, 2003Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Bài giảng 12Châu Văn Thành 12ĐiểmMạnhĐiểmYếuChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Bài giảng 12Châu Văn Thành 13Cơ HộiNguy CơChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Bài giảng 12Châu Văn Thành 14
Xem thêm

16 Đọc thêm

Báo cáo " Thực tiễn hài hoà pháp luật về đầu tư trong khuôn khổ ASEAN " ppt

BÁO CÁO " THỰC TIỄN HÀI HOÀ PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ TRONG KHUÔN KHỔ ASEAN " PPT

thuyết trình thành văn, không trình bày miệng tại Hội đồng. Các bên có quyền chống quyết định của trọng tài lên toà án có thẩm quyền theo quy định của Pháp lệnh tố tụng dân sự. Quyết định trọng tài có thể bị toà án hủy bỏ trong những điều kiện nhất định. Các quyết định của trọng tài được toà án công nhận sẽ được thi hành như bản án dân sự của toà án theo quy định về thi hành án. Ở Thái Lan, việc giải quyết tranh chấp tại trọng tài về cơ bản cũng giống như ở các nước ASEAN khác. Việc tố tụng tại trọng tài có thể do các bên đương sự trực tiếp tham gia hoặc thông qua luật sư đại diện. Các bên tranh chấp có quyền chống quyết định của trọng tài tại toà án có thẩm quyền. Toà án có quyền huỷ quyết định hoặc công nhận quyết định của trọng tài trong nước theo pháp luật thi hành án dân sự. Việc thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài theo quy đinh của các điều ước quốc tế liên quan, trong đó có Công ước New York năm 1958. nghiên cứu - trao đổi Tạp chí luật học số 12/2008 11 Malaysia v Singapore, s can thip ca to ỏn vo quỏ trỡnh t tng ti trng ti l khỏ rừ nột. To ỏn cú quyn bói min,
Xem thêm

11 Đọc thêm